(vhds.baothanhhoa.vn) - Hỏi căn nhà chưa hoàn thiện mà lại định đi đâu, anh Tài Loi thở một hơi dài rồi như nhắc lại những lời cảm thán cách đây cả chục năm: “Lại sang xứ người chú ạ. Lại đi làm thuê. Kiệt vốn rồi. May còn tuổi lao động”.
4buzw5LDg+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4buN4buMV+G7lknDgOG7teG7s1ZX4buu4buc4buaw5Phu7Xhu43hu5zhuqDDkuG7pOG7mnbhuqBG4bqm4buc4bqgw5Lhu6Thu5rhuqAq4bqo4bqgSMOM4buw4bqgw5Lhu6Thu5rhu7MvVlfhu67hu5zhu5rDk+G7teG7sy/DksOD4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7DhuqlJ4bqmR8OA4bu14bqpUOG7jOG6oEZE4bua4bqg4buaw5LhuqjhuqBGw5Lhu7jhuqbhuqDDkuG7nOG6qOG7muG6oFfDkuG7jEzhu5rhuqDGoOG6qOG6oOG7luG6quG7jOG6oEjDlOG7msOS4bqgSOG7jOG6oEjhurxYduG6oOG6puG7msOS4bqg4buN4bqo4buM4bqg4bq74buc4buM4bqgV8OS4buo4bqgxqBVV+G6oMOS4buk4buM4bqgR+G6qOG7jOG6oOG7rlThu4zhuqDhu5rDkuG7uOG6oOG7msOSxJBG4bqg4buW4bqq4buM4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqDhu5bFqOG7jOG6oEZCxqDhuqBXw5Lhuqzhu5rhuqBG4bqsRsOS4bqgSOG6vDrhuqBGQuG6oEbDkuG7skbhuqDhu5pExqDhu63huqDigJzhurvhuqrhu4zhuqBW4bqm4buaw5PhuqA/QOG6oOG7msOT4bu4xajhu4zhuqBGw5JZ4bqg4bqqd+G6oOG6u+G6quG7jOG6oEjhu4zhuqDhu5bhuqjGoOG6oFfDkljEqHfhuqDhurnhu4xMV+G6oCpT4bua4bqg4buuVOG7jHfhuqDhur3huqY64bqgRuG7nuG7muG6oFdYw5rhu4zhuqDhu5bhuqbhu5zhuqBIVeG7msOT4oCdd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14buz4buMxqDDk+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buMYUnhu5pXSeG7rsOA4bqgVlc64buWSeG7p8OAJuG7jEdXw5Lhu63huqDhurLhurbhuqLhu7A/4buv4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu63huqDhurDhuqLhurThu7A/4buvw4DhuqBW4buuRuG7p8OALy9GR+G7mnfhu4Thuqbhu5xXw5Lhuqbhu5rDksOS4buc4bqmdyrhu5ovR0lW4buUV+G7nOG7sC/hu5pJJlYvxILEgsODw4Ivw4PhuqThurRH4bqww4PhuqLEgsOD4bqw4bqyV+G6sOG6suG6tMOD4buW4bquLcODd+G7mOG7sMOTw4DhuqDhuqbhu5ZX4bunw4Dhu43hu5zhuqDDkuG7pOG7mnbhuqBG4bqm4buc4bqgw5Lhu6Thu5rhuqAq4bqo4bqgSMOM4buw4bqgw5Lhu6Thu5rDgOG6oCbhu4xHV8OS4bunw4DhurLhurbhuqLDgOG6oMOSSeG7jMOTw5JX4bunw4DhurDhuqLhurTDgOG6oC/hu7Xhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7teG7jVLhu4zhuqBIQ+G6oOG7lE3huqAqS+G6oEbDklg6TOG7muG6oOG7luG6qOG7msOT4bqgV1Lhu4zhuqBG4bui4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqDDkuG6qOG7msOT4bqg4buu4bqo4buc4bqgw5Lhu5zhuqZ24bqgRuG6vDrhuqA/4bqm4buaw5LhuqDhu67DilfhuqBIw4zhu7B34bqg4bq5w5JS4buaw5PhuqDhu5rDkiXhu5rDk+G6oFfDkkp24bqg4buW4bqo4buaw5PhuqBXUuG7jOG6oEbhu57hu5rhuqBG4bui4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqDhu5rDk1HhuqBW4bqm4bua4bqgVuG6rFfhuqDhu5rDkuG6qOG6oEbhuqbhu5zhuqBX4bq+4buaw5PhuqDDkuG7jEzhu5rhuqBI4bqq4buMduG6oOG7hEvhuqBXw5JKduG6oFdS4bqgKuG7iOG6oEbhur5Y4bqg4buULHbhuqBI4bu04bqg4buUw5Lhu4xK4bua4bqg4buEw4pX4bqg4buULOG6oOG6puG7jOG6oEjhu4zhuqDhu5rDk+G6puG7msOT4bqg4buww5JC4buM4bqgV+G7ruG6vsag4bqgV+G7rlR34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7XDqsOS4bu44bqgw5Lhur5Y4bqgw5JKV+G6oEbDkuG7tOG6oOG7msOS4bq84bua4bqgRuG7tOG6puG6oOG7msOSJeG7msOT4bqg4buaw5NS4buM4bqg4buaw5LhuqjhuqDhu67DilfhuqBX4buc4bqgKuG6qOG6oEjDjOG7sOG6oMOKOnbhuqDhuqbhu5rDkuG6oOG7jeG6qOG7jOG6oOG6u+G7nOG7jOG6oFbhuqZY4bqgw5Phur7hu5rhuqBGw5Lhu7JG4bqg4buaRMag4bqgSOG7jOG6oD9Yw4pX4bqg4buUw5Lhu4ZY4bqg4buW4bqm4buc4bqgSFXhu5rDk+G6oFfhu67hu6jhuqAqS3bhuqBG4bu24buaw5PhuqDhu6xYOkpX4bqgSMOU4buaw5LhuqA/4bq8OuG6oMagVVfhuqDhu5rDk1Lhu4zhuqDhu5rDkuG6qOG6oC3huqDGoOG6qOG6oFfDkknhu5zhuqDhu5bFqOG7jOG6oOG6puG7msOS4bqg4buW4bqo4bqg4oCc4buaw5LDilfhuqBIw5Thu5rDkuG6oOG7sMOSQuG7jOG6oFfhu5x24bqgSMOM4buw4bqg4buaw5LDilfhuqDhu5bhuqjhu5rDk+KAnXfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7teG6qVLGoOG6oOG7lMOS4buo4buM4bqgRlLhu5rDk3bhuqDhuqbhu5rDkuG6oOG7jeG6qOG7jOG6oOG6u+G7nOG7jOG6oFfDksOUV+G6oOG7msOTWDrEqOG7muG6oMagVVfhuqBG4buc4bua4bqg4buExKjhuqBITeG6oEhD4buM4bqgV8OSxq/huqBXw5JYOkvhu5rhuqAq4bqo4bqg4buE4bqo4bqgRuG7nOG7muG6oD/hu6LGoOG6oMOT4buMS+G7msOTd+G6oOG6vcOJRuG6oEbDkuG7nOG6oCrGr+G6oEbhu5zhu5rhuqDhu5TDklg6xKjhu5rhuqDhu5rDk0Thu5rhuqDhu65F4buaw5PhuqBII+G7msOT4bqg4buaxKjhu5rhuqDhu7DDklLhuqBX4buu4bu44buk4buaw5PhuqDhu6xY4bqsduG6oOG6puG7msOS4bqgw5PhuqpX4bqgSOG7jOG6oMag4bqo4bqg4buuReG7msOT4bqgRsOS4bq44buaw5PhuqDGoMOKOuG6oOG7lMOS4buM4bqgSOG7uMavRuG6oOG7muG7qOG6oMag4bqoOuG6oOG7muG7qOG6oMagw4lX4bqgKuG7puG7jOG6oOG7hOG6qOG6oEbhu5zhu5rhuqDDkuG7oOG6oMOS4bqo4buaw5N24bqg4buUw5JS4buaw5PhuqDhu5bhuqjGoOG6oFfDksOV4bqgV8OSUuG7jHbhuqBIQ+G6oOG7luG6qMag4bqg4buW4bqo4bqg4buww5JC4buM4bqgw5Lhu5zhuqjhu5rDkuG6oFfhu67huqzhu5rDk3fhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7tWFE4bua4bqg4buaw5LhuqjhuqBG4bu24bqgSOG7uMavRuG6oOG7hOG6puG7nOG6oOG7rFjhuqbhu5rDkuG6oOG7hOG7qOG7jOG6oCrhu7jFqOG7muG6oEbhurw64bqgROG7muG6oOG7rFhCduG6oOG6puG7nOG6oEbhuqzhuqAq4bqo4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqDhu5ZYU+G7msOT4bqg4buu4bqmWOG6oOG7hMOU4bqgVuG6puG7muG6oOG7hEXhu5rDk3bhuqDGoFlG4bqgw5Phu6Dhu5rhuqDhu5TDklLhu5rDk+G6oEfDiljhuqBX4buORsOS4bqgKuG6qOG6oFcj4bqgxqDhu6BG4bqg4buWxKjhu5rhuqDhu5rDkiXhu5rDk+G6oEZVV+G6oOG7hMSo4bqgV1Lhu5rDk3bhuqBX4bu4xajhu5rDk+G6oMOT4bqqRsOSd+G6oOG7jcOSxq/huqBXw5JYOkvhu5rhuqDhu5bhuqjGoOG6oCrhu4xMRuG6oMOSROG7msOT4bqgVuG6pjrhuqDhu5bEkMagduG6oCrDleG6oOG7msOT4bqoOuG6oOG7muG6qOG7nOG6oEbhu7bhu5rDk+G6oEjhu7jGr0bhuqAqw5ThuqBGw5Lhu7ThuqDhu5rDkuG6qOG6oMOS4bqo4buc4bqg4buww5Lhu6Lhu5rDk+G6oEhD4buM4bqg4buE4buM4bqmduG6oOG7hFThu4zhuqBH4bu44buq4buaw5N34bqg4bq9w5nhu4zhuqDhu5bhur7hu5rhuqDhuqbhu5rDkuG6oOG7jeG6qOG7jOG6oOG6u+G7nOG7jOG6oOG7lMOS4buc4bqsV+G6oFfhuqY64bqgV1g6xKjhu5rhuqDhu4RT4but4bqg4oCcb1jhuqbhu5rhuqBI4buMTcag4bqg4buaw5LDilfhuqDhu6xY4bqs4bua4bqg4buW4bqo4bqgRsOS4buQ4bqgRuG6vuG7muG6oFfhu5x24bqgRuG6puG7nHbhuqDhu4RL4buaduG6oEjDjOG7sHbhuqBX4buMS+G7muG6oOG7lMOSUuG7msOT4bqg4buww5JC4buM4bqg4buaw5PDkuG7kuKAnXbhuqDhu5bhuqjhuqBI4bqsxqDhuqBXw5LGr+G6oOG7luG6quG7jOG6oEjhu7jGr0bhuqDGoFVX4bqg4buww5JJ4bua4bqgw5Ih4bqgw5JC4bqgKsOZ4bqgV+G6pjrhuqDhu65J4buc4bqgxqAj4buaw5N34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7XDqsOTUuG7jOG6oOG7msOS4bqo4bqgRz3huqDhu5Thu4xK4bua4bqgw5Lhu5zhuqjhu5rhuqBXw5Lhuqjhu5rDkuG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oOG6tuG6oFfDkuG6rOG7msOTduG6oOG7msOS4bu44buaw5PhuqBISuG7muG6oFfDkuG6rOG7msOT4bqgV8OSQOG6oOG6tOG6oCrhu4Lhu5rhuqBGw5Lhu7jhuqbhuqDhu4Thu7jhu6ZG4bqgKuG6qOG7nOG6oMOS4buc4bqo4bua4bqgV8OS4buMTOG7mnfhuqDhu43DkuG7kOG7msOS4bqgV8OS4bucQuG7msOT4bqgSOG7jOG6oOG7msOT4bqm4buaw5N24bqgV1Lhu4zhuqAq4buC4bua4bqgV+G6qlfhuqAq4bqo4buc4bqgWFPhu5rDk+G6oOG7lMON4bqgKuG7puG7jOG6oEbhuqzhu5rDkuG6oFfDksav4bqg4buUw5Lhu4zhuqBXw5LDleG6oEZTRuG6oOG7muG7uOG7pkbhuqBGw5Lhuqbhu5rDkuG6oOG7hFjDmuG7jOG6oFfhu67hu7jhuqZ24bqg4buWWUbhuqDhu5bhu5zhu5rhuqDhu4Thu4zhuqbhuqDhu4RYw5rhu4zhuqBGw5Lhu4xLWHbhuqAq4bqo4bqg4buaw5PDkknhuqDhuqbhu5rDkuG6oOG7lE3huqAqS+G6oFY94bqg4buww5JU4bua4bqgw5Lhu5zhuqbhuqA/QOG6oOG7msOT4bu4xajhu4zhuqDigJPhuqDhu5rhu6Thu4zhuqDhuqbhu5rDkuG6oOG7luG6qMag4bqgRlLhu5rDk+G6oOG7msOS4bq84bua4bqgRsOS4buc4bqgxqBVV+G6oOG7msOS4bqo4bqgxqDhuqw64bqgVkLhu5rhuqA/WMOKV+G6oOG7hOG6rOG7msOS4bqg4buUw4zhu5x34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7XDqsOTWDrEqOG7muG6oOG7msOS4bq84bua4bqg4buW4bqo4bqgV8OSxq/huqBXw5JYOkvhu5rhuqDhu7DDkkLhu4zhuqA/4buc4bqmOuG6oOG7msOS4bu44bqgRsOS4buc4buaw5PhuqBGw5Lhu6Lhu5rDk+G6oCrDleG6oCrhu4xMRuG6oEbDkuG7tOG6oOG7msOS4bqo4bqgSOG7jEtY4bqgRsOS4buQ4buaw5LhuqBXw5Lhu4xKV+G6oOG7lEp34bqg4bqpUsag4bqgV8OSxq/huqBGw5JY4buG4bua4bqg4buEw5ThuqBT4buw4bqgw5PhuqpGw5LhuqBGw5Lhu5zhuqBG4bqs4buM4bqgRsOa4buaw5N24bqg4buWQ+G7nOG6oG9Yw4nhu7DhuqBI4buM4bqg4buaw5Phuqbhu5rDk+G6oOG7rFjhuqbhuqDhu5rDk+G7ouG6oOG7msOTw5Lhu4zEqOG7msOT4bqgxqBVV+G6oMOSVOG7jOG6oOG7rlThu4zhuqDhu7DDkuG6rOG7muG7reG6oOKAnGHhu6LhuqAq4buK4bqg4buUw5JS4buaw5PhuqDhu65V4buaw5PhuqDhu4RF4buaw5PhuqBGw5rhu5rDk+G6oOG7msOS4bqo4bqgYVThu5rDk+G6oGFVRuG6oD/hurw64bqg4buaRMag4bqg4buaw5Phu5zhuqzhu4zigJ134bqg4buNw5JK4bqg4buW4bqo4bqg4bqm4buaw5LhuqDhu43huqjhu4zhuqDhurvhu5zhu4zhuqBXw4pX4bqgV0LhuqBGw5Lhuqo64bqgVuG6puG7msOT4bqg4buaw5LhuqjhuqBhVOG7msOT4bqgYVVG4bqgSOG7nOG6oOG7luG6quG7jHfhuqDDoFnhu5rDk+G6oOG7luG6qOG6oOG7lMOSUuG7msOT4bqg4buuVeG7msOT4bqg4buEReG7msOTduG6oOG7msSo4bua4bqgR8Od4bqg4bqm4buaw5LhuqBGw5Lhu7ThuqBXw5Lhur5Y4bqgRlPhuqDDk+G7jELhu4zhuqBXw5Lhu45Gw5LhuqDhu65F4buaw5N24bqgR+G7jEzhu5rhuqBX4buORsOS4bqg4bua4bqoOuG6oOG7luG6qOG6oMOS4bqo4buM4bqgw5Lhu57huqbhuqAq4bum4buM4bqgxqDDiVfhuqBX4buMS+G7muG6oOG7msOTUuG7jOG6oOG7msOS4bqoduG6oFbhu5zhu5rDk+G6oOG6puG7msOS4bqg4buN4bqo4buM4bqg4bq74buc4buM4bqgw5PDiVfhuqDhu7DDkkThu5rDk+G6oCrhuqjhuqDhu5rDksOK4bua4bqgxqDhuqrhu5rDkuG6oFcj4buaw5PhuqBGw5Il4but4bqg4oCcw6rDksOKV+G6oEjDlOG7msOS4bqg4buww5JC4buM4bqg4buuVeG7msOT4bqgw5Lhu6Thu5rigJ134buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Xhu43hu67hu7jhu6ZG4bqgSMOKOuG6oOG7jlfhuqDhu5bhurxYduG6oOG7lllG4bqgw5Lhu5zhuqjhu5rhuqBXw5Lhu4xM4bua4bqg4buww5Lhur7hu5rhuqDGoOG6rOG7jOG6oOG7msOS4bqoduG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oOG7lMOS4buM4bqgV8OSxq/huqBGw5JY4buG4bua4bqg4buEw5ThuqBT4buw4bqg4buaw5Phu6Lhu4zhuqBXw5LDleG6oFfDkkXhu5rDk+G6oEZY4bqgw6rDkuG6rOG7jOG6oGHhu5zhu5rhuqDGoOG7nuG6oOG7lsSo4buaduG6oOG7muG7ouG6oOG7msOSw5Xhu5rhuqDhu5rDk+G6puG7msOT4bqg4buaw5Phu6LhuqBH4bugRuG6oMagVVfhuqDDklThu4zhuqDhu65U4buM4bqgRsOS4buQ4bqgV+G6pjrhuqBW4bqm4buaw5PhuqBG4bqs4buM4bqgRsOS4bui4buw4bqg4buaw5LhuqjhuqDhu5rDkuG7oOG7muG6oOG7msOS4bu44bqgRuG6rOG7jOG6oEjhur5Y4bqg4buEWVfhuqBGw5LDleG6oOG7sMOS4buO4bqm4bqgSOG6vljhuqDhu5rDk1HhuqBX4bu44bqgKsOK4bua4bqgKuG7puG7jOG6oOG7hFPhu63huqDigJzDqsOS4bqo4bqgxqDDleG7msOS4bqgKuG7guG7muG6oFfDksOK4buw4bqgw5Lhu6Thu5rhuqDhu5rDkuG6qOG6oFLhu5rDk+G6oGHhuqjhuqDDqsOSxJBG4bqgSOG6vljhuqDhu5rDk1HigJ134buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Up4buaw5LhuqDhu43huqjhu4zhuqDhurvhu5zhu4zhuqDhu5bDijrhuqBXw5Lhu7jhu6ZG4bqg4buaw5PDkuG7jMSo4buaw5PhuqDhu5rDk8OS4buMxKjhu5rDk+G6oCrDjOG7nOG6oCrDjOG7nOG6oOG7msOTxJDGoOG6oOG7msOTw5Lhu47huqbhuqDGoFVX4bqgw5JU4buMduG6oOG7rlThu4zhuqBHQFfhuqDhu5TDkuG7nOG6rFfhuqBXWDrEqOG7muG6oOG7hFPhu63huqDigJzDqsOSw4pX4bqgSMOU4buaw5LhuqDhu7DDkkLhu4zhuqBG4bqm4buc4bqgw5Lhu6Thu5rigJ134bqg4buNw5JK4bqg4buuVOG7jHbhuqBX4buc4bqo4bua4bqg4buEVeG6oOG7lEpX4bqgRsOKWOG6oMag4bqs4buM4bqg4buEw5ThuqDhu7DDkuG6rOG6oEfhu6rhuqBITeG6oMag4bugRuG6oOG7lsSo4bua4bqgxqBVV+G6oEbhuqzhu4zhuqBGw5Lhu6Lhu7DhuqBX4buu4bue4bua4bqgV+G7ruG7nuG7muG6oFcj4bqm4bqgVz3huqbhuqBG4bqs4buM4bqgRsOS4bui4buw4bqg4buW4bq8WOG6oEjhuqjhu4zhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqBG4bqsRuG6oOG7hOG6qOG7jOG6oFfhu4Dhu7DhuqAq4buI4bqgRuG7tOG6puG6oEZY4bqgw6rDkuG6rOG7jOG6oGHhu5zhu5p34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7VhQOG6oFfDkkp24bqg4buUw5Lhu4zhuqBXw5LDleG6oEZVV3bhuqDhu5ZZRuG6oFfDksOV4bqgV+G7uMWo4buaw5N24bqg4buww5LhuqzhuqBGw5LDmeG6oOG7muG6qDp24bqgP+G6vDrhuqBGw5LDmeG6oOG7lOG7jOG6pnbigKbhuqDhu5TDkuG7jErhu5rhuqDDkuG6qOG7msOT4bqgP+G7osag4bqgSMav4buM4bqgR+G6qOG7jOG6oEbDmuG6oMag4bqo4bqgRsOS4bu44bqm4bqgSOG7uMavRuG6oEhK4bua4bqgxqAj4buaw5PhuqBX4bq84bua4bqgw5Phu4zhuqZ34bqgw6BD4bqgKuG7gDp24bqgV8OSxq/huqBXw5JYOkvhu5rhuqDhu5rDk+G6qDrhuqBG4bqo4buaw5PhuqDhu45XduG6oOG7lMOS4buO4bqgV8OSSuG6oEbhu7bhu5rDk+G6oMOT4buMQsag4bqgSOG7jOG6oEhS4buM4bqg4buww5Lhur7hu5p34bqgYeG6qOG7msOT4bqgKkvhuqDDk+G7jOG6puG7jOG6oEjhu5zhuqrhu5rhuqDDkuG7nOG6qOG7muG6oFfDkuG7jEzhu5p24bqgRuG6qOG7msOT4bqg4buOV+G6oFfDksOKOuG6oOG6puG7msOS4bqg4buN4bqo4buM4bqg4bq74buc4buM4bqg4buaw5LEkEbhuqDhu5bhuqrhu4zhuqDigJzhu6xY4bqm4bua4bqgSOG7jE3GoOG6oOG7msOSw4pX4bqg4busWOG6rOG7muKAnXbhuqBXw5LhuqY64bqgKuG6qOG7nOG6oEjhu6LhuqBXw5LDijrhuqDhuqbhu5rDkuG6oFfDkuG7qOG6oEfhuqjhu4zhuqDhu5rDkuG7jEtY4bqgw5Lhu6Thu5p34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7XDs1Thu4zhuqBXw5LDleG6oMagVVfhuqDDklLGoHbhuqBXw5LGr+G6oFfDklg6S+G7muG6oOG7luG7skbhuqBX4buyRuG6oFfDkuG6rOG7nOG6oEfhu6rhuqDDk+G7jOG6qOG7muG6oMOT4buM4bqs4bucduG6oFfDkljhuqBH4bug4bua4bqgxqDhuqw64bqgxqDhu6JG4bqg4buuWVfhuqDhu6xY4bq84buaduG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oOG7lMOS4buM4bqg4buaw5NS4buM4bqg4buaw5LhuqjhuqDhu4RL4bqgV8OSSuG6oEbhu7ThuqbhuqDhuqbhu5rDkuG6oOG7jeG6qOG7jOG6oOG6u+G7nOG7jOG6oEbhu57hu5rhuqBGw5Lhu7jhuqbhuqBX4buu4bqsV+G6oOG6rOG7nHfhuqDhu41T4buM4bqgSOG7onbhuqDhuqbhu5rDkuG6oOG7jeG6qOG7jOG6oOG6u+G7nOG7jOG6oFbhuqbhu5rDk+G6oOG7msOS4bqo4bqgV1Lhu4x24bqg4bua4bui4buM4bqg4buW4bqq4buM4bqgV+G6qsag4bqg4buE4buMTFfhuqDhu4ThuqjhuqBG4buc4bua4bqg4buW4bqo4buaw5PhuqA/4buixqB34bqg4bqpUOG7jOG6oEZE4bua4bqg4buaw5LhuqjhuqBGw5Lhu7jhuqbhuqDDkuG7nOG6qOG7muG6oFfDkuG7jEzhu5rhuqDGoOG6qOG6oOG7luG6quG7jOG6oEjDlOG7msOS4bqgSOG7jOG6oEjhurxYduG6oOG6puG7msOS4bqg4buN4bqo4buM4bqg4bq74buc4buM4bqgV8OS4buo4bqgxqBVV+G6oMOS4buk4buM4bqgR+G6qOG7jOG6oOG7rlThu4zhuqDhu5rDkuG7uOG6oOG7msOSxJBG4bqg4buW4bqq4buM4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqDhu5bFqOG7jOG6oEZCxqDhuqBXw5Lhuqzhu5rhuqBG4bqsRsOS4bqgSOG6vDrhuqBGQuG6oEbDkuG7skbhuqDhu5pExqDhu63huqDigJzhurvhuqrhu4zhuqBW4bqm4buaw5PhuqA/QOG6oOG7msOT4bu4xajhu4zhuqBGw5JZ4bqg4bqqd+G6oOG6u+G6quG7jOG6oEjhu4zhuqDhu5bhuqjGoOG6oFfDkljEqHfhuqDhurnhu4xMV+G6oCpT4bua4bqg4buuVOG7jHfhuqDhur3huqY64bqgRuG7nuG7muG6oFdYw5rhu4zhuqDhu5bhuqbhu5zhuqBIVeG7msOT4oCdd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14buNw5JK4bqg4buW4bqo4bqg4buW4bqq4buM4bqgKsSQ4buaw5PhuqBXw5LEqMag4bqgxqBVV+G6oOG7msOT4bu4xajhu4zhuqDDkuG6qOG7msOT4bqgP+G7osag4bqgw5Lhu4xL4bua4bqg4buW4bqo4buaw5J34bqg4buNUuG7jOG6oEbhu7bhu5rDk+G6oFfDkuG7qOG6oEfhuqjhu4zhuqBXw5JJ4buc4bqg4bqm4buaw5LhuqAq4buAOnfhuqDhu43hu67hu5zhu5rDk+G6oOG7msOSJeG7msOT4bqg4buaw5NS4buM4bqg4buaw5LhuqjhuqDhu67DilfhuqBX4buc4bqgKuG6qOG6oEjDjOG7sOG6oEbhu7ThuqbhuqDhu5bhuqjhu5rDk+G6oFdS4buMduG6oEbhu6LhuqDhu5rDkuG7jEtY4bqg4buaw5NS4buM4bqg4buaw5LhuqjhuqBX4buuU+G7msOT4bqgLeG6oEZC4bqgRsOS4bu04bqg4buaw5Lhurzhu5rhuqAq4bqo4bqg4buaw5Il4buaw5PhuqAq4buAV+G6oEfhu7Lhu5rDk3bhuqAqw5XhuqDhu5rDkiXhu5rDk+G6oOG7msOTUuG7jOG6oOG7msOS4bqo4bqgP+G6vDrhuqBW4bqmWOG6oEZA4bqg4buww5JC4buM4bqgV+G7nOG6oMOS4buk4buaduG6oEbhuqbhu5zhuqDDkuG7pOG7mnbhuqBIw4zhu7DhuqDDkuG7pOG7mnfhuqDhu5/huqjhuqAqw5V24bqgRsOS4bu04bqg4buaw5Lhurzhu5rhuqBG4bu04bqm4bqgRsOSWeG7msOT4bqgSOG6puG7msOT4bqg4buEUuG7muG6oOG7hOG6puG6oOG7luG6qMag4bqgV8OSWMSo4bqgP0DhuqDhu5rDk+G7uMWo4buMd+G6oCnhu5rDkuG6oOG7jeG6qOG7jOG6oOG6u+G7nOG7jOG6oFfDksOV4bqg4buUw5LhuqxGduG6oOG7msOTUuG7jOG6oOG7msOS4bqo4bqgRuG7tOG6puG6oOG6puG7msOS4bqgRuG7nuG7muG6oEbDkuG7uOG6puG6oOG7lMOU4buw4bqgw5Lhu5zhuqjhu5rhuqBXw5Lhu4xM4bua4bqgSE3huqDGoOG6qOG6oEjDjOG7sOG6oMOS4buk4buad+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sClYV8OS4buc4buuw4Dhu7Xhu7NWV+G7ruG7nOG7msOT4bu1w6rDk1g6xKjhu5rhuqBuw5Lhu5zhu5rDk+G7sy9WV+G7ruG7nOG7msOT4bu14buzL+G7sOG7tQ==

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]