(vhds.baothanhhoa.vn) - Dạo vừa rồi sốt đất, vợ chồng anh Hào, chị Thơm thường đóng cửa đi suốt cả ngày. Đến khi trở về nhà thì hàng xóm lại nghe có tiếng nói chuyện điện thoại rất lâu về những lô đất trị giá tiền tỷ. Thấy vậy, thiên hạ cũng xôn xao hết cả lên, người đoán anh trúng đề, người thì lại nghĩ chắc anh bắt được tiền... Bởi bình thường bao nhiêu năm nay, vợ chồng anh chỉ loanh quanh với vài ba sào ruộng, nuôi thêm mấy con gà, con vịt, có khi còn chẳng đủ ăn chứ lấy đâu ra tiền mà đi buôn bất động sản.
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5YeG7seG7rcOD4buTZig54butZuG6ouG7rS3hurXhu5NvbeG7lVthw7Thu6/hu7Hhu61vbMODXTk04bqq4buVYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7lW3hu5fhu5UiYeG7lW15YeG7kW7hu6Hhu5VtYcODw6zhu5UzL27DoDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsE5m4bq14buDOTThu4Lhuqfhu5dhw4Dhu7fhurVh4burcW9h4buxcOG7rWHhu4Xhurnhu60iYcOA4bulYeG7h25x4buVbWHhurXhu5VuYU7huqXhu5ciYeG7h27hu41h4busbnXhu5lh4butbuG7s8O54buVbWHhu4XGoeG7lW1h4buHQeG6tWHhu4VvYeG7seG7r3Dhu61h4buH4bqtYeG7lW3huqXDgyBh4buE4buL4buVYeG7kW5vYeG7reG7q+G7p2HDgOG7iWHhu5Vu4bqlYeG7rW7DsmFu4bql4buVbWHhuqLGoeG7mWHhu5PhuqdvYeG7lW1uZmHhu4fGoWHhu61v4buL4buVbWHhu5XGoW9h4buHbuG7r8ODxKnhu5Vh4buFb8Sp4buVYeG7rW7hu5fhuqdvYeG7q+G6ueG7rWHhu5PDqeG7r2HDgOG7iWHhu5Vuw4Hhu5VtYeG7k+G7oWHhu4Xhurnhu61h4but4bur4buNYW1vw6Jh4butb+G7ieG7lWHhu63hurYgYeG7rG7hurnDg2HDgOG6vcODImHhu61ub8Os4buVYW7huqdh4buHw73hu5VtYeG6ouG7oeG7lWHhuqLhurXhu5dhbuG7i+G7rWHhu4fhuq1h4buTw6zhu5UiYeG7lW3hu7PDuW9h4buF4buXw6Lhu5Vh4bq14buVbmHhu63hu6t24buVbWHhu4Xhu4kiYeG7lW3hu7PDuW9h4butbsOyYeG7k+G6p29h4buVbW7DtWHhu4duYuG7h2HhurXhu5VuYeG7gWLhu61h4buF4buz4bul4buHYeG7rW/hu4nhu5UgICBh4buA4bunb2Hhu4HDsuG7lW5h4butbuG7s8O54buVbWHhu4HhurXhu5dh4buVbm/DrOG7r2Hhu5Xhuqvhu5lh4buV4bq1w4MiYcOA4bulYeG7h25x4buVbWHhurXhu5VuYeG7h27hu49h4buT4buX4bq14buVbmHhu6nhu6/hurXhu5VuYcOAw7pvYcOA4bqlb2Hhu4HhurVh4bux4bql4buXYeG7q+G7r3Lhu5VtImHhu5Xhu6/hu6FvYeG7rW7DrOG7mWHhu5nhurnDg2Hhu4fhu5fhu5VhbeG6pSJh4buH4buX4buVYcOA4buN4butImHhu4fGoWHhu5Fub2Hhu4fhu5vhu5Vh4buHbsSR4buVbWHhu4V5YeG6q+G7lWHhu4du4bu1YeG7k+G6ucODYeG7hcOp4buvYeG7q+G6tWHhu61v4buJ4buVYeG7meG6pWHhu4VvYeG7geG7r+G7oeG7lWHhu4Hhurnhu61h4buFcuG7lW1h4bux4bqt4buVIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0M2/hu5ltYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5b+G7hmbhu5Xhu61m4burOWHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG6oG/hu4Phu61uW2HDoMOh4bqv4bqxxrDhuqJdYW5mb21u4butW2Hhuq/DocOhxrDhuqJdOWHhu7Hhu6vhu4coOS8v4buH4buD4buVIOG7geG6teG7l+G7rW7hurXhu5VubuG7l+G6tSDDgOG7lS/hu4Nm4bux4buR4but4buXxrAv4buVZuG6oOG7sS/huqHhuqHDoOG6sS/huqHDoOG6t+G7g8Ogw6DhurfhuqHDo+G6oeG6s+G7reG6o+G6oeG6o+G6r+G7k+G6ry3hurXhu5VuLeG7g+G6teG7rSDDtMawbTlh4bq14buT4butKDnhuqrhu5Vh4buRbuG7oeG7lW1h4buVbeG7l+G7lSJh4buVbXlh4buRbuG7oeG7lW1hw4PDrOG7lTlh4bqgb+G7g+G7rW4oOcOgw6Hhuq/hurE5YW5mb21u4butKDnhuq/DocOhOWEvNDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4bhurXGsOG7rW/hu5fhu5U5NDHhuqzhu5VuYeG7mW/hu5VuYW7hu53hurUgYeG7lG3hu69x4buVW2FP4buV4butZuG7q+G7lWbhu60yMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu5hy4butYW7hu6Hhu5kiYeG6teG7lW5hTuG6peG7l2HDgOG6pWHhu4du4buNYeG7rG514buZYeG7gXThu5VtYeG7lW5vw6zhu5Vh4but4buXYeG7rW/hu4vhu5VtWzMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0LWHhu6zhu6FvYeG7heG6qWHhu5XGoW9h4burcW8iYeG7geG7neG7lWHhu4fhu5th4buVxqFh4buDeGHhu61u4buLYeG7rW7hu6FvImHhu4duYuG7h2Ftw7Jh4buF4bqpYeG7h8ahYeG7g+G7uWHDouG7lWHhu5nhuqVh4bq14buVbmHhu4fhu7VhbnBvYeG7k8Os4buVIGFNb8O5YeG7rW7DsmHhu63hu6ti4buVbWHhu5li4butYeG7q+G6tWHhu4du4buz4bq1fTMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0LWHhu6zhuqdvYeG7h+G7oWHhu61u4bq5w4Nh4buVbeG7s8O5b2Hhu63hurVh4buB4buv4buh4buVYeG7leG6q+G7mSJh4buBw6Lhu5Vh4buZ4buzw7lvYeG7mcO6b2Hhu7Fw4butYeG7sWLhu5VtYeG7kcOs4buvYeG7reG7oW9h4buH4bq74buZYeG7h3Bh4buVbuG6pWHhu4dB4bq1YeG7hWph4buFb2Hhu4Hhu6/hu6Hhu5Vh4buF4bq54butYeG6ucODIGFNb8O5YeG7rW7DsmHhu5Phu7PDuuG7rWHhu5Fu4buh4buVbWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buZ4bqlYeG7meG7r+G6tWHhu4fDveG7lW1h4buRbuG7oeG7lW1h4bqi4buX4buVbSJh4burcW9h4buT4bqnb2Hhu4fhu5vhu5Vh4butb+G7ieG7lWHhu63hu6vhuq1h4buH4bqtYW1w4buHYcOA4bqlYeG7k+G6qW9h4buHbuG7l2Hhu5Vt4buzw7lvYeG7reG6tWHhu5XDgeG6tWHhu4du4bu1IDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buUbsOB4buVbWHhu5Vt4bqlw4Nh4bux4bq14buvYeG7hcahImFu4bql4buVbWHhuqLGoeG7mWHDgOG6v+G7lWHhu61u4bq5w4Nhw4Dhu6Vh4buHbnHhu5VtYeG6teG7lW5hTuG6peG7l2Hhu4XGoeG7lW1h4buHQeG6tWHhu4VvYeG7reG7t2Hhu6vhurnhu61h4buxw7rhu5kgYeG7hMOs4buZYcOA4buJYeG7k+G6p29h4buVbW5mYeG7h8ahYeG7rW/hu4vhu5VtYeG7lcahb2Hhu4du4buvw4PEqeG7lWHhu4VvxKnhu5Vh4butbuG7l+G6p29h4buVbuG7s2Hhu5nhu51vYeG7kW5vYeG7lW7hu7Phu5VtYW7DsuG7lW5h4buVbuG7s2Hhu5PhuqVh4buFamHDgOG6tcODYeG7rW/hu4nhu5UgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu5hy4butYW7hu6Hhu5kiYeG7rW7hurXDg2HDgMOyYeG7hW9h4bqiZmHhu5nDosODImHhurXhu5VuYU7huqXhu5dh4bup4buvw4Phu4vhu61h4buF4buN4buVbmHhu61u4buvw6xh4but4bq14bqib2Hhu4VqYW7hurVvYcOA4bulYeG7h25x4buVbWHhu5PhuqXhu5lh4buZcuG7rWHhu4du4buvw4Phu4vhu5Vh4buTw6zhu5Vh4butbuG6peG7lW5hxrBucGFtZMawYeG7geG6p+G7lSBh4buUbW5mYeG7lcahb2Hhu5Vt4buzw7lvYeG7geG6p+G7lWHhu5XhuqXDg2Hhu63hu6vhu7PDuuG7h2Hhu4fDveG7lW1h4buVbW7DqOG7l2Hhu5FuxqFh4buTYuG7mWHhu5Vu4buz4buVbWHhu63hu7dh4buRbm9h4but4bq9xrBh4but4bql4buVbmHhu5Phu7PDuuG7rWHDgMOi4buVYeG7geG6ueG7rWHhu4Vy4buVbWHhu7Hhuq3hu5Vh4butbsOyYeG7reG7q+G7p2Hhu5XDrOG7lWHhu4fGoWHhu4d54bq1YeG6q+G7lWHhu4d54bq1YeG7hWogMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu4DDgeG6tWHhu4XGoSJh4bq14buVbmFO4bql4buXYeG7reG7q+G7p2HDgOG7iWHhu5Vu4bqlYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4butw7Lhu5VuYeG7reG7q+G6p+G7lW1h4bux4bq1w4Nh4bqi4buP4buVIGHhu4ZuxJHhu5VtYeG7gW/hu4vhu61h4buHxqFhw4DhurXDg2Hhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4butb+G7ieG7lWHhu4d54bq1YeG7lW3hu7PDuW9h4buB4bqn4buVYeG7kW/hurVh4buRbuG7oeG7lW1h4buZ4bqlYcOA4bu34bq1YcOA4buJYeG7heG7i+G7lWHhu4dz4buVbSJh4butb+G7i+G7lW1h4buHeeG6tWHhurXhu5VuYeG7heG6qWHhu5Vuw6hh4buVbsOoYcOA4bq14buVbWHhu5PDrOG7lVth4buEduG7lW1h4buT4bqlYcOA4bql4buXYeG7lW7DgeG7lW1h4buTduG7h2Hhu5FuxqFh4buRbuG6q+G7lWHhu5Vu4buzYeG7rW7hu4th4buV4bqlw4Nh4buZw7pvYeG7gW/hu4vhu61h4buF4buz4bul4buHYeG6tW9h4butcOG7rWHDgMO6b2Hhu5nDsuG7lW5h4butbuG7ueG7h2Hhu7Hhu7kgYeG7rOG7t2Hhu5XhurXDgyJh4buRbuG7oeG7lW1h4buHxqFh4butb+G7ieG7lWHhu61uw7Jh4buVbsO6YeG7heG7t+G7lW1h4oCc4buxcOG7reKAnWHhu5PDrOG7lWHDgMOyYeG7heG6ueG7rWHhu4fDouG7rSJh4buV4buL4buvYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7scOtYeG7h8ahYeG7lW3huqXDg2Hhu4fhuq1h4buVbuG6pWHGsG7huq1vYeKAnOG6q+G7lWHhu4Xhurnhu63igJ1h4butbuG6tcODYeG7h3Xhu5lh4buHw73hu5VtYeG7lcOs4buVIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhurThu6/hu61u4buX4burOTThu5jhurVvYT3hu69vMy/GsDQ=

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]