(vhds.baothanhhoa.vn) - “Cô Xoan ơi cô Xoan, cô nói gì mà để cái Xuân cháu cô nó “hỏi tội” tôi giữa chợ thế… rõ thật là làm ơn mắc oán mà… Thôi nhé, từ nay có biết gì tôi cũng không mách với cô nữa”.
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgOG7h+G7qOG7kuG6sOG7tEXhu5LhurBD4buS4oCmeMOBL+G7kOG6ssOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMSRxKhD4buK4bquw4DigJzDo8OZ4bqwdVFDUOG6sOG7quG7kuG6sMOMw5nhurB1UUNQ4buz4bqww4zDmeG6sFBS4buS4bqww5Thu5ThurDhu6DEkOG6sOG7iOG7jOG6sMOMROG7kuG6sHXhu7bhu4JQ4bqww4zhu5BE4bu24bqww4zDmeG6sFBS4bqw4oCc4buQVeG7kuG6sOG7tMWo4buS4oCd4bqw4bu0w5nhu5LhurDDlOG7kjtD4bqww4zhu5Dhu67hurDhu7Thu5BP4oCm4bqww53DmuG6sOG7tOG7kEfhu7ThurDhu57EkOG6sOG7nsSQ4bug4bqw4buqUOG6sOG7oOG6vMOM4bqwUURQ4bqw4bugxJDigKbhurDhu5Phu5DDmeG7kuG6sFDhu5BK4buz4bqw4bu0JuG6sFBDKOG6sMOMUuG6sMON4buST+G7tOG6sMOU4buU4bqw4bu0w5nhu5LhurDDjCRQw5ThurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sOG7oETDjOG7kOG6sCzhu7Dhu5LhurDDjMOZ4bqwUDtD4oCd4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgcONw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bqu4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhuqzhuqbhurZYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqThurLDglghw73huq7hurDhu7LDncOM4bux4bquLy/DjOG7ilDhu7XDjUNR4bu04buQQ1Dhu5Dhu5BRQ+G7tSxQL+G7isSo4buy4bui4bu0UVgvUMSoLuG7si/hurThurThurThurIv4bq04bqyw4Lhu4rhurLhurZC4bqm4bqy4bqk4bqs4bu04bqs4bqm4bqmQuG7nuG6pi1DUOG7kC3hu5BDUMOULSFR4bug4bu14bucWMOU4bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6ruG7h+G7qOG7kuG6sOG7tEXhu5LhurBD4buS4oCmeOG6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqzhuqbhurbhuq7hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu04bux4bqu4bqk4bqyw4Lhuq7hurAvw4DDgS/DjcOAw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMOjQ1jhu7Thu5JRUOG6rsOA4bu54buTw51DUOG7kOG6sOG7oOG7klDhu5DhurDhu5BUQ+G7teG6sOG7hcOU4bu24bumUHnhurDhu5JQ4bu0xKjDnVDEqOG7tEHDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG7hcOUJeG7rOG7kuG6sOG7tMOdUVDDlOG6sOG7tOG7kMOZUOG6sOG7tOG7kCXhu6xQw5ThurDhu4hAQ+G6sMONw4lR4bqww43EkOG6sOG7g0VQ4buQ4bqw4buexJDhurDhu5DEkFDDlOG6sCFS4bug4bqwUOG7kMSQ4bqw4bu0w5nhu5LhurDhu57EkOG6sOKAnOG7oMOa4bqw4buexJBQw5TigJ3hu7XhurDhuqNW4buS4bqww4zhu5Dhu4BQw5ThurDDjFLhurDDjOG7kOG7tijDklDhurDDlOG7lOG6sCHDiSjhurDDnUPhurDhu7TDnVFQw5ThurDhu7Thu5DDmVDhu7PhurDhu7TDnVFQw5ThurAh4bq44bqw4bugxJDhurDDjcSQ4bqw4bui4buQw5lQw5ThurDDjeG7kk/hu7Thu7XhurDDtOG7puG7kuG6sOG7tOG7kOG7lOG6sMOM4buQ4bu2KMOSUOG6sOG7tFHhu7PhurDDjOG7kOG7tijDklDhurBQ4buQVeG6sFDhu5DEkOG6sEPhu5LhurAhw4ko4bqww51D4bqww43EkOG6sMOMJFDDlOG6sOG7suG7pOG7tOG6sOG7suG6vFDDlOG6sOKAnFDDlOG7kMSo4bqw4buQ4buq4buS4bqwUOG7puG7kuG6sMOM4buQw5rigJ3hu7PhurDhu57hu4Qo4bqww4zhu4Lhu7bhurDDjOG7kOG7tijDklDhurDhu57EkOG7oOG6sFnhu7bEkOG7teG6sMOjUuG6sFDhu5Dhu5LDk+G7tuG6sMOM4buQ4bu2KMOSUOG7s+G6sOG7iOG7uFDDlOG6sOG7tOG7kEfhu7ThurDhu57EkOG6sOG7tMOdUVDDlOG6sFDhu5DEkOG6sMOM4buQJUPhurDDncOa4bqw4bugxJDhurDDjcSQ4bqw4buDRVDhu5DhurBQw5RRxJDhu5LhurBQw5TDmuG6sOKAnOG7iOG6uOG6sOG7tCXhu6xQw5TigJ3hu7XhurDhu4XDlCXhu6zhu5LhurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sMOM4buQ4buEWOG6sMOMROG7kuG6sOG7tOG7mFDhu5DhurDhu4glQ+G6sMOM4buQ4bu2KMOSUOG6sMOMPUPhurDDjcSQ4bqw4bu04buQ4buU4bqw4buQVOG6sMONVeG6sFnhu7ZD4buz4bqwUOG7kCVQw5ThurDDjCRQw5ThurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sOG7mOG7tOG6sFjhu5DEqFDhurDDjcSQ4bqw4buDRVDhu5DhurBY4buQw4nhu5LhurDigJzhu7RE4buS4bqw4bug4bq+4bu04oCd4bu14bqwOSjhurAsRyjhurDhu6DEkOG6sMONxJDhurBQxJBR4bqww4xS4oCm4bqww53hu7jhu7ThurDhu6Lhu5JQ4buQ4bqwUMOU4buQ4buSw5Lhu6Dhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgC3hurDhuqNEw4zhurDhu4NFUOG7kOG6sOG7iOG7hCjhurDEkOG7t+G6sMOjUuG6sMOM4buQ4bu2KMOSUOG6sMOU4buU4bqw4bugxJDhurDhu6Dhu7Dhu5LhurDhu7JEUMOU4bqww51D4bqww41Ew4zhurDhu4jhurjhurDhu7RR4bqw4bu04buST1DDlOG6sOG7tOG7kE944bqw4buD4bus4buS4bqww41Ew4zhurAsxJBR4bqwUOG7kMSQ4bqw4bu24bukUMOU4bqwUCXhu7DDjOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOALeG6sOG7k+G7kMOZ4buS4bu34bqw4buTw5nhu5LhurDDjOG7kMOJ4bqw4bu24bukUMOU4bu14bqw4buTw5nhu5LhurDhu4hDUMOU4bqw4bug4bq8w4zhurDDjCPDjOKApuG6sOG7tCrDjOG6sOG7tFHhurDhu7Ql4buwUMOU4bqw4bu0w51RUMOU4bqww4zGr+G6sOG7kFRQw5ThurBQ4bu24buk4bu04bqw4bui4buQw5lQw5ThurDhu7TDncOZ4buS4bqw4buI4buCKOG6sFDEkCjhu7PhurBQ4buQ4bus4bqww4zDmVDDlOG6sMOMPUPhurDDjMOZ4bqww4zDieG6sOG7iOG7hCjhurAt4bqww5Thu5JUUMOU4bqww43EkOG6sOG7g0VQ4buQ4bqw4buQ4busUOG6sOG7iuG7qOG7kuG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOALeG6sMOjUuG6sMOM4buQ4bu2KMOSUOG6sMOU4buU4buz4bqww41Ew4zhurBQUuG7kuG6sMOdw5rhurDDjOG7kCrhurDEqOG7oOG6sOG7ouG7kMOZUMOU4bqw4buQ4buS4buM4bu2eMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOALeG6sMOjw5nhurDDjFNQ4bqww5Thu5LDieG6sCzhu6zhurDDlOG7lOG6sFA7Q+G7teG6sMOjw5nhurDDjFLhurDDjeG7kk/hu7ThurDDjEThu5LhurB14bu24buCUOG6sMOM4buQROG7tuG6sMOMw5nhurBQUuG6sCwmQ+G6sOKAnMOM4buQOuG7kuKAneG6sOG7tMOZ4buS4bqw4bu04buQT+G6sFDEkFHhurDhu6Lhu5DDmVDDlHjhurDhu4VS4bqw4bu0w53hu7Yo4bqw4buQVeG7kuG6sOG7tMOZ4buS4bqwUOG7kCXhurDhu5BV4buS4bqw4bu0xajhu5LhurBY4buQReG7oOG6sOG7hCjhu7XhurDDtOG7puG7kuG6sMOMU1DhurDDjcOJUeG6sOG7tMOZ4buS4bqww5Thu5LEkOG6sOG7oMSQ4bqw4bui4buQw5lQw5ThurDhu57EkOG7oOG6sMOUJeG7qlDDlOG6sMOM4buQUeG6sMOMUVDhurDDjOG7kEThu7bhu7PhurDhu55F4buS4bqww4xTUOG6sFBS4buS4bqw4bueRlDhurDhu7JD4bu24bqw4buyTeG6sOG7ouG7kMOZUMOU4bqw4buI4buM4bqwKE5Q4bqw4buI4buC4bu24bqww4zhu5Aq4oCm4bqww6NRUOG6sMONSuG6sOG7hCjhurDhu4hEUeG6sOG7iOG7jOG6sOG7tOG7kEfhu7ThurDhu7I/4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu5Phu5Dhu5ThurDDnUPhu7PhurDhu6Dhu4Qo4bqw4buQw5nhu6DhurDhu7TDnSXhu7DDjOG6sMONxJDhurDhu4NFUOG7kOG6sOG7skNQw5ThurBQ4buQxJDhurDhu7TDmeG7kuG6sMOM4buQ4buq4buS4buz4bqww4zhu5Dhu4BQw5ThurDDjeG7kk/hu7ThurDDjcSQ4bqwLMOZ4bqw4bu04buUUOG7kOG6sOG7kEMo4bqww4zhu6ThurAp4bqwUFLhu5LhurAs4buw4buS4bqww4zhu5Dhu7Yow5JQ4bqwLOG7sOG7kuG6sOG7oEvhurDhu7TDmeG7knnDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgC3hurDDo0Thu5LhurB14bu24buCUOG6sMOM4buQROG7tuG6sMOMw5nhurDDncOa4bqwIeG7klDhu5DhurAh4bq8UOG6sOG7oMSQ4bqw4buyQ1HhurDhu6Dhurjhu5LhurDDjOG7kCVD4bqww4zhu5Dhu5bhu7bhurDhu57hu4Qo4bqww4zhu5Dhu6ZQw5ThurAsRyjhurDDjMOZ4bqwdVFDUHjDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgC3hurDhuqNUUOG6sOG7tMOdTOG6sMON4buCKOG6sMOU4buS4bus4bqwUFLhurDhu6Lhu5BEw4zhurDhu6Dhu5RQ4buQ4bqwUMOUxJAo4bqwISVD4bqw4bue4bq84bug4bqww41Ew4zhu7XhurDhu4XDlCXhu6zhu5LhurDhu57hu7BQ4bqwLMWo4buS4bqww4zhu5Aq4bqww41UUOG6sFBS4bqww4xS4bqwLMWo4buS4bqw4buI4buC4bu24bu14bqw4buT4buQw5nhu5LhurDhu7Thu5Dhu5Thu7PhurDDjVRQ4bqwUFLhurDDjCRQw5ThurDhu4hDUMOU4bqww41HUOG6sOG7nsSQ4bug4bqw4bq6UOG7s+G6sOG7nuG7uMOM4bqwUMSQUeG6sMOMRMOM4bqww4zhu5BE4bu24bqww41EUeG6sOG7tOG7kOG7lOG6sMOM4buQ4bu4UMOU4bqw4bu0Q+G6sMON4buST+G7tOG6sOG7tOG7kMOZ4buS4bqww41Ew4zhurBF4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4At4bqw4buTw5nhu5LhurBQUuG7kuG6sFDhu5BV4bqwLOG7sOG7kuG6sMOMw5nhurBQ4buQSuG7s+G6sOG7tMOZ4buS4bqwUMOU4buQxKjhurBQUuG7kuG6sMOMROG7kuG6sHXhu7bhu4JQ4bqww4zhu5AlQ+G6sMOM4buQ4buW4bu24bqw4bue4buEKOG6sMOM4buQ4bumUMOU4bqwLOG7lOG6sOG7iENQw5ThurBZ4bu2Q+G6sOG7nkXhu5LhurAs4buw4buS4bqw4buIxJBQ4bqww5lQw5ThurDDjFLhurAs4buu4bqw4buI4buEKOG7s+G6sMOMUVDhurDDjU3hurDDncOa4bqw4buexJDhurDhu4pF4buS4bqw4bugxJDhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgC3hurA5KOG6sMOM4buQT+G7tOG7s+G6sMONRMOM4bqwUMOU4buQxKjhurBD4buS4bqwUFLhu5LhurAsRyh44bqww6NE4buS4bqwdeG7tuG7glDhurBQUuG6sOG7nsSQ4bqw4buIKkPhurBQw5Thu5Dhu5JO4bug4bqw4bu04bu4w4zhu7PhurDhu4gqUMOU4bqw4buI4bq8UOG7s+G6sOG7ouG7kMOZUMOU4bqww4xS4bqw4bu04buYUOG7kOG6sOG7hCjhurDhu4jhu4Lhu7bhu7PhurDDjUTDjOG6sOG7iCZQw5ThurBQw5Thu5DEqOG6sFDDlCXhu6zhu5LhurDhu7RD4bqw4buI4bumUOG6sOG7nuG7klDhu5DhurDhu7Thu5JQ4buQ4buz4bqw4bu0xajhu5LhurDDjFFQ4bqww41K4bu14bqw4buDS+G6sMOM4buQROG7tuG6sOG7oOG7hOG7tOG6sOG7suG7sOG7oOG7s+G6sMSo4bug4bqw4buexJDhurDhu4rhu5Thu7PhurDEqOG7oOG6sOG7kOG7kuG7jOG7tuG6sOG7tOG7mFDhu5DhurBQUuG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOALeG6sOG7i+G7kuG6sOG7iuG7puG7kuG6sOG7quG7kuG7s+G6sOG7ouG7kMOZUMOU4bqww4xS4bqw4bueOkPhurDhu57EkOG7oOG6sOG7skNR4bqww4xS4bqw4bui4buQVeG7kuG6sOG7kMOJ4bqww4zDmeG6sHVRQ1Dhu7XhurDhu5PDmeG7kuG6sMON4buST+G7tOG6sFBOUOG6sOG7tMOZ4buS4bqww4wq4bqwUOG7kOG6vMOM4bqw4bui4buQSlHhurDDjMOZ4bqwUOG7kCXhurAsRyjhu7PhurDDjOG7kCrhurDhu4jhu4zhurAhw4ko4bqww51D4bqww4zhu5Dhu7Yow5JQ4bqwUMOUJeG7rOG7kuG6sOG7tEPhurDhu55F4buS4bqww43DiVHhurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sMOMUuG6sFDDlCXhu6zhu5LhurDhu57hu7BQ4bqw4buKRSjhurDhu4rhu6jigKbDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG7g0vhurDhu7TDmeG7kuG6sOG7ouG7kMOZUMOU4bqw4buIw5nhu5LhurDDjOG7kOG7pOG7kuG6sCzhu7Dhu5LhurDDjcSQ4bqwdVFDUOG6sFA7Q+G7teG6sOG7heG7kCVQw5ThurDhu7Thu6Thu5LhurDhu5DDmeG7oOG6sOG7iFLhu7PhurDhu7JD4bu24bqww5Thu5Lhu6zhurDDjOG7quG7oOG6sOG7tOG7pOG7kuG6sOG7oEvhurDhu7TDmeG7kuG6sOG7tOG7hOG7tOG6sOG7tMOJ4bqw4buIRVjhurAhxKjhurAh4bu24bukUMOU4bqwUOG7kMSQ4bqww43EkOG6sFDDlFFF4buS4bqw4bu0w5nhu5Lhu7XhurDhu4Hhu5DDmVDDlOG6sMOdw5rhurDhu6BL4bqw4bu0w5nhu5LhurBQUuG7kuG6sMOU4buU4bqwLOG7sOG7kuG6sMOM4buQ4buW4bqwdeG7tuG7glDhurDhu6DEkOG6sOG7kMOZ4bug4bqwUEMo4bqww43EkOG6sOG7g0VQ4buQ4bqw4buyQ1DDlOG6sFDhu5DEkOG6sOG7tMOZ4buS4bqwUUNQw5ThurBRQ1DDlOG6sMOdQ+G6sMOM4buQ4buSw5Phu7bhurBRQ1DhurAqw4zhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgHPEkOG7kuG6sFDDlMSQKOG6sOG7skPhu7bhu7PhurDhu6BL4bqw4bu0w5nhu5LhurDhu4jhu5LhurDhu57EkOG7oOG6sOG7iOG7plDDlOG6sOG7oOG7sOG7kuG6sCzDk+G6sOG7iE9Q4bqw4buIRuG7tuG6sMOMxq9Qw5ThurDhu55F4buS4bqww5Thur5Y4bqww43EkOG6sOG7g0VQ4buQ4bu14bqw4buRQ+G7tuG6sCzEkOG7kuG6sMOM4buC4bu24bqww4zhu5DEkFHhurAh4bq44bqww5Thu5JDUeG7s+G6sMONxJDhurDhu6JKUeG6sOG7oEvhurDhu7TDmeG7kuG6sOG7nkXhu5LhurDDlEZQ4buz4bqww51D4bqwLEzhurDhu7Thu5BG4bug4bqw4bu04buQ4buU4bqww43hu5jhurDhu6BH4bu04bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4At4bqw4bqjRMOM4bqww5RSWOG6sCnhurDhu7Thu5Dhu5ThurDEqOG7oOG6sMOMROG7oOG6sOG7qlDhu7XhurDhu4Xhu5AlUMOU4bqww4zhu5BE4bu24bqwdeG7tuG7glDhurBQUuG6sOG7nuG7sFDhurDDneG7puG7kuG7teG6sOG7hU/hu7bhurDDjOG7kOG7tijDklDhurDDjUTDjOG6sFBS4buS4bqw4buexJDhurDhu4jhu7hQw5ThurDhu7I/4bqw4bu04buQR+G7tOG7s+G6sOG7tOG7kOG7lOG6sFDDlMSQKOG6sOG7oEPhu5LhurDEqOG7oOG6sMOUVOG7kuG6sMOM4buQROG7tuG6sFBS4bqw4buyQ1DDlOG6sFDhu5DEkOG6sMOM4buQ4buq4buS4buz4bqww41Ew4zhurDDlFJY4bqwKeG6sOG7tMOdP8OM4bqw4bu04buST1jhurDDjOG7kFHhurDDjOG7kEThu7bhurBQUuG6sFDhu5BK4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4At4bqw4buTw5nhu5LhurBQUuG7kuG6sMOM4buQUeG6sMOMw5nhurDDjeG7kk/hu7ThurDhu4jhu4zhurDhu4pFKOG6sMOM4buQROG7tuG6sOG7oOG7lFDhu5Dhu7PhurDDjOG7kCrhurDhu7TDmeG7kuG6sOG7nsSQ4bqwUMOUJeG7rOG7kuG6sFDDlFHEkOG7kuG7s+G6sMOUUljhurAp4bqw4buexJDhu6DhurDhu7JDUeG6sOG7iCXhu67DjOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOALeG6sOG7heG7kCVQw5ThurDEqOG7oOG6sMOMUuG6sMON4buST+G7tOG6sMOU4buU4bqw4buI4buC4bu24bqw4bugxJDhurDDlFJY4bqwKeG6sOG7kMOJ4bqww41Ew4zhu7XhurDhuqNEw4zhurDhu57EkOG6sFDDlCXhu6zhu5LhurDhu57hu7BQ4buz4bqww4zhu5Dhu7Yow5JQ4bqww41Ew4zhurBQUuG7kuG6sOG7oMSQ4bqw4buI4bu4UMOU4buz4bqww41Ew4zhurDDjCrhurDhu7Thu5Dhu4BQw5ThurDhu7Thu5DhurxQ4bqww5RSWOG6sCnhurAs4buw4buS4bqww4zhu5BE4bu24bqwUFLhu7XhurDhu4VS4bqw4bugxJDhurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sFDDlOG7kMSo4buz4bqwxKjhu6DhurDhu7JN4bqww4zhu5DGoOG6sOG7ikUo4bqw4buIT1DhurBQ4buq4buS4bqw4buIT1DhurDDjOG7kOG7pFDhu7XhurDDo1NQ4bqwUE/hu7bhurDDjUTDjOG6sMOMJFDDlOG6sMOM4buQxqDhurBQw5Thu5DEqOG6sFDDlCXhu6zhu5LhurDhu7RD4bqwUFLhu5LhurDhu7Thu5Dhu5ThurDhu7Thu5DDmeG7kuKApuG6sMOj4buQROG7tuG6sFBS4bqwLOG7hOG7tOG6sCzDieG6sFDhu5Dhu5LDk+G7tuG6sMOd4bum4buS4bqww41Ew4zhurBF4buz4bqw4buIJlDDlOG6sMOU4buSxKhR4bqw4bu04buQ4buW4bqwWOG7kOG7kuG6sOG7ouG7kOG7kk9Q4bqwUFLhurDhu6Lhu5DGr+G6sOG7tOG7kE7hu6DhurBQO0PigKbDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgC3hurBt4bqw4buQQyjhu7PhurDhu7Thu5Dhu5ThurDhu7TDmeG7kuG6sFDDlOG7kMSo4bqwUMOUJeG7rOG7kuG6sOG7tEPhurBQUuG7kuG6sCFRUMOU4bqw4bu0w5nhu5LhurBQUuG7kuG6sOG7nkXhu5LhurAs4buw4buS4bqww4zDmeG7s+G6sMOM4buQKuG6sOG7tMOZ4buS4bqww4xS4bqwKeG6sMOU4buU4bqw4buI4buC4bu24bu14bqwc0co4bqw4bu04buQw5nhu5Lhu7PhurDDjFHhu5LhurBQ4buQJeG6sOG7tMOZ4buS4bqww4zhu5AlQ+G6sFBS4buS4bqww5Thu5ThurDDjMOZ4bqwdVFDUOG6sFDhu5BK4bu14bqw4buTw5nhu5LhurAsw5PhurDhu4jhu4Io4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4At4bqwc+G7glDDlOG7s+G6sMONRMOM4bqwLMOT4bu14bqw4bqx4bug4bqw4buIQ1DDlOG6sCzFqOG7kuG7s+G6sOG7ouG7kOG7kuG6sOG7ouG7kETDjOG6sMONRMOM4bqw4buyQ1DDlOG6sMOM4buQ4buq4buS4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu4NL4bqw4bu0w5nhu5LhurDhu4jhu5LhurAsxJBR4bqwUOG7kMSQ4buz4bqw4bueSOG7oOG6sMONSOG7oOG6sMOM4buC4bu24bqww5Thu5ThurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sMOdw5rhu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5YW+G7tuG7tOG7kFHDneG6rsOA4buB4buQRFDhu5DhurDhu4fFqMOMw4EvWMOA

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]