(vhds.baothanhhoa.vn) - Bản Hang xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017, đến năm 2020 bản tiếp tục được công nhận đạt NTM kiểu mẫu. Thành quả đáng tự hào này là minh chứng cho sự quyết tâm, nỗ lực vượt khó, tư duy sáng tạo, đổi mới cùng tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng vì mục tiêu chung của chính quyền và Nhân dân trong bản.
4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y+G6p+G6peG6sOG6tuG6ruG7q+G7qXDhuqc64bqq4buNZOG6sHnhu6lwZOG6oGTDsmjhu6lkUeG7g+G7qXBkLWTDsmjhu6lk4bupeOG7qXBk4bq2cXjhu6lkxrBBcmThu6dy4buj4bqyZMaww7PhurLhuqUv4bqw4bq24bqu4bur4bupcOG6p+G6pS9xZeG6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg1HDtOG7g+G7j2PhuqfhuqXDtMaw4bqnw5Jo4bupZFHhu4Phu6lwZOG6uGlkKnHhurRkxajhu53hurFkceG6suG6uuG7neG7qWQm4bqy4buD4bupZFHhu7Hhu4Nkw7XhuqjDgOG7jWThu4144bupcGThu6lxbuG7qWTDtWfhurZk4buNceG6sm/hu6lk4bupeOG7qXBk4bq2cXjhu6lkxrBBcmThurXhu6g7xq/DomThu6nDrcawZMOpxJFl4bq/4bqxZMO1xqHhu6lk4bupw63GsGTDqcSRw6nEkWTDsmjhu6lk4bq2csahw4Nk4bq24bqk4buNZMO14bqow4Dhu41k4buNeOG7qXBk4bupcW7hu6lkw7Vn4bq2ZOG7qDvGr2Thu6dy4buj4bqyZMaww7PhurLhurdkO3Fm4bupcWTEguG6smhkw7Xhu4Xhu6lwZOG6tkNkcWbhu6tk4bupZuG6umTFqWZkxrBy4bupcWThu41x4bqq4bupcGThu41x4burZOG6sENkxILhurLhurrGoeG6tmThurZrxrDhurFk4bup4bu3ZMWpQ+G7jWRF4bqow4DhurZk4bunceG7seG6sWThurbhuqhk4buP4bqy4bq6ZOG6sOG7heG7qXBk4bq2Z+G7q+G6sWTDteG7tXJkxrBBcmThu43DguG7qXBk4bq2cuG7qXFk4bq2cW3hu6lkw7Xhu6tm4bupZOG7p8ah4bq24bqxZOG7jXHhurLhu6lwZOG6sOG6quG7jWTDtcO94bupcGTFqeG7reG7qXBkRXRkxrDhuqThu41k4bq2cuG7l+G6smThu41x4bqy4bupcGThu43huqbhu4Nk4buNcXPhu6lxZMSC4bqy4bq64bub4bupZEVmZOG7qHFr4bupZOG7j2vhu6lk4bq24bqu4bur4bupcGTDsmjhu6nhurfhuqUvw7TGsOG6p+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZOG6veG6ueG6ucOD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqWXhurvhu4Evw6nEkWXhu49lxJHhu4Hhurnhu4dl4bq/4bq2w6rhur/hur9lZcWpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmHhur/hur9jZOG7g8Wp4bq2YWM64bqq4buNZOG6sHnhu6lwZOG6oGTDsmjhu6lkUeG7g+G7qXBkLWTDsmjhu6lk4bupeOG7qXBk4bq2cXjhu6lkxrBBcmThu6dy4buj4bqyZMaww7PhurJjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq94bq54bq5Y2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY+G6p8OSaOG7qWRR4buD4bupcGThu6nhu4vGsGThuqBkw4Nxc+G7g2TDtXjhu6lwZOG6uGlkKnHhurRkxajhu51kRUFyZMOp4buBw6pk4bupcOG6qMOBcmRww73GsGThurlk4buPa+G7qWThurbhu7Phu41k4buNw4Lhu6lwZOG7jXHhurLhu6lwZOG6sHnhu6lw4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq94bq54bq5w4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8OpZeG6u+G7gS/DqcSRZeG7j2XEkeG7geG6u2Vl4bq74bq2w6rhur3DquG7geG6vcWpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmHhurvDqWVjZOG7g8Wp4bq2YWM64bqq4buNZOG6sHnhu6lwZOG6oGTDsmjhu6lkUeG7g+G7qXBkLWTDsmjhu6lk4bupeOG7qXBk4bq2cXjhu6lkxrBBcmThu6dy4buj4bqyZMaww7PhurJjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq94bq54bq5Y2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY+G6pzFr4bq6ZOG7j0Phu6lwZOG7qDvGr2Thu6dy4buj4bqyZMaww7PhurJk4bqgZMOyaOG7qWRR4buD4bupcGThurjhu4Xhu41kw7V14bupcWRFbOG7qWTDteG7m2Thu4154bq2ZMWpd3JkxalmZOG6tmfhu6tkw7Vy4bub4bqyZOG7p3Lhu53hu6lk4buNceG7q2Thu6lw4bqow4FyZOG7j2vhu6lk4buN4buxZEVy4bud4buNZMWpZsaw4bqxZMaw4buD4bupcGTFqWdyZOG7qXDhurLDveG7qWThurZx4bqyZOG7qXFuw4Nk4bu14bupZMO1deG7qXFk4bupw63GsGThurDhu4PhurJk4buN4buD4burZHHhu7nhu6lk4bupw63GsGThurbhuq7huqhB4buN4bq3ZMOVxqHhu6lk4bup4buD4bq64bqxZMOyaOG7qWRR4buD4bupcGThu43hu7Fk4bq2ceG6smThu6lxbsODZMOydOG7qXFkxILhurJr4bupZMO1beG6smThu6lw4bqow4FyZMO1Z+G6tmThurbhuq7hu5fhu6lk4bq94bq7ZOG6tuG6rnLhu53hurJkw7XDveG7qXAv4bupcOG6qMOBci/hu6nDrcaw4bqxZOG7p3F44bupcGThu43hu63hu6lkceG7s2Thu6lwccOo4burZMO14buDZOG7jXFy4bub4bqy4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq94bq54bq5w4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8OpZeG6u+G7gS/DqcSRZeG7j2XEkeG7geG6u8OpxJHEkeG6tmXEkeG6ueG6v+G7gcWpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmHhu4HDqeG6v2Nk4buDxanhurZhYzrhuqrhu41k4bqweeG7qXBk4bqgZMOyaOG7qWRR4buD4bupcGQtZMOyaOG7qWThu6l44bupcGThurZxeOG7qWTGsEFyZOG7p3Lhu6PhurJkxrDDs+G6smNkw4ly4buP4bq2cWFj4buBxJHEkWNkccO0cnBx4bq2YWPhur3hurnhurljZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6lj4bqn4buM4buF4buNZOG6tuG7teG6sWThu6lx4buxxrBk4bqwaOG7qWThurjhurJs4bq2ZHF04bupcWThurZxZuG7qXFkRWZkceG7q2fhurZkw7Xhu7Phu6lwZHFy4bud4bqyZMSC4bqyaGRw4buxw4Nkw4NxbeG7qWThurZn4burZEVy4bud4buNZMWpZsaw4bqxZOG7qWvhu6lwZOG7jeG7g+G7q2ThurZx4bqyZOG7qXFuw4Nk4buNceG7q2Thu43hu4Xhu41k4bq2cWbhu6lxZEVy4buX4bup4bqxZMO1w73hu6lwZOG6tnHDgXJk4bupa+G7qXBk4bq24buAZMWp4budZOG7qXDhuqjDgXJk4buN4buxZEVy4bud4buNZMWpZsawZOG6tuG6ruG7q+G7qXBkw7Xhu7Nk4bq24bqy4bu1cmTFqeG7g+G7q2TDteG7s+G7qXBkw7Vn4bq2ZOG6tuG6ruG7l+G7qWThu4fhur/DoOG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZOG6veG6ueG6ucOD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqWXhurvhu4Evw6nEkWXhu49lxJHhu4HhurvhurnEkeG6ueG6tuG6v2Vl4bq/ZcWpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmFl4buH4buBY2Thu4PFqeG6tmFjOuG6quG7jWThurB54bupcGThuqBkw7Jo4bupZFHhu4Phu6lwZC1kw7Jo4bupZOG7qXjhu6lwZOG6tnF44bupZMawQXJk4buncuG7o+G6smTGsMOz4bqyY2TDiXLhu4/hurZxYWPhu4HEkcSRY2Rxw7RycHHhurZhY+G6veG6ueG6uWNkL+G6p+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7jOG7g8OD4bq2cuG7q+G7qWPhuqdlxJHEkcOgZHHhu7Nk4bq24bqu4bur4bupcGTDsmjhu6lk4buN4buxZOG7qXFmZOG6oGTDtWfhurZk4bq2cuG7l+G6smThu41x4bqyb+G7qWTDkuG7s2Thurhr4bq6ZOG7j0Phu6lw4bqxZGXEkcSRw6Bkw7XhuqjDgeG7qXBkw7XhuqjDgOG7jWTDsuG7l2ThurZ44bupcGRx4bux4buD4bqxZGXEkcSRw6Bk4buN4buF4buNZOG6tuG6suG6usah4bupZMO14bqow4Hhu6lwZMO14bqow4Dhu41k4bq24bquw73hu6lwZHHhu6vhu4NkceG7q+G7ieG7jWThu41r4bq6ZOG6uOG7g+G7qXHhuq9k4buN4buF4buNZOG6tuG6ruG6pOG7jWTDteG6qMOB4bupcGThurZxeOG7qWTDteG6qMOA4buNZMOy4buXZOG6tnjhu6lwZOG6tnHhurJu4bupZMWpw4ByZOG7jXHhu6tkRXLhu53hu41kcHLhu4Phu6tk4bq2ceG6qOG7ueG7qXBkcWbhu6lwZHHhu7Hhu4PhurFkw4Nx4buF4bq2ZOG6tuG6rnLhu6Phu6lk4buncuG7qXFk4bq2xqHhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhuqVyxrBwZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWNy4buMw7Thu6nhurbDtOG6rmNk4bqw4bq24bq6xanDtGFjw4ly4buP4bq2ccSDZOG7gcSRxJHDg+G6uOG6r2Rxw7RycHHhurbEg2Thur3hurnhurnDg+G6uOG6r2Nk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvw6ll4bq74buBL8OpxJFl4buPZcSR4buB4bq74bq54bq7w6nhurbhur3hurvhu4fhu4fhurvFqcSR4bq34bulw4Nww6Phuq5h4bq/w6nhur1jZOG7g8Wp4bq2YWM64bqq4buNZOG6sHnhu6lwZOG6oGTDsmjhu6lkUeG7g+G7qXBkLWTDsmjhu6lk4bupeOG7qXBk4bq2cXjhu6lkxrBBcmThu6dy4buj4bqyZMaww7PhurJjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq94bq54bq5Y2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY+G6p+G7qOG7i8awZOG6tuG6ruG7q+G7qXBk4bunceG6smTDsmjhu6tk4bq2w73hu6lk4bq2cXLhu53hu6lk4bupcXLhu5fhu6lkKsOCZMWo4bqyeOG7qXDhurFkw7Jo4bupZFHhu4Phu6lwZMO14bqow4Dhu41k4bq2cXLhu5fhu6lk4bupcXLhu5fhu6lk4bqo4bqyZMO1aXJk4buNceG7q2Thu6dxc2RxbuG6smThurbhuq7hu6vhu6lwZMWpZuG7qXHhurFkxrDhu4XhurZkxrDhu5nhurFk4buNaOG7qXFkxILhurLhu4Phu6lk4bq2cXLhu5fhu6lk4bupcXLhu5fhu6lk4bq2ceG7uWTGsOG7s+G7qXBkRWZk4buN4buxZOG7p3FoZOG7qcOt4bupcGThu6fGoeG6tmThu6l5cmRFQXJk4buN4buF4buNZMO1cuG7o8awZOG7j+G6smTFqXXhu41xZOG7p3Hhu4Xhu41k4bupceG6qGTGr+G7g3Jk4buMcWvhurJk4bq1UeG7reG7g2TDknThu6lxw6LhurFkKsOCZMWo4bqyeOG7qXBk4bq1w5Lhu4VkO3HhuqhB4buNw6LigKZk4bq2ceG6sm7hu6lkxanDgHJk4buNceG7q2RFcuG7neG7jWTDg3Hhu4XhurZk4bq24bqucuG7o+G7qWThu4/hurJkxal14buNcWThurBy4bupcWThurZx4buFcmThu43hu7Phu6lwZMO1w73hu6lwZOG6tmdyZMOyaOG7qeG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZOG6veG6ueG6ucOD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqWXhurvhu4Evw6nEkWXhu49lxJHhu4HhurvhurvEkeG7h+G6tsOpw6rhu4HhurllxanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYeG7h2Xhur1jZOG7g8Wp4bq2YWM64bqq4buNZOG6sHnhu6lwZOG6oGTDsmjhu6lkUeG7g+G7qXBkLWTDsmjhu6lk4bupeOG7qXBk4bq2cXjhu6lkxrBBcmThu6dy4buj4bqyZMaww7PhurJjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq94bq54bq5Y2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY+G6p8OSaOG7qWRR4buD4bupcGThu43hu7Fk4bupcWZkRcOt4bupZHHhu7Hhu4PhurFk4bunceG6smThurZx4bujZOG6tnHhu4Phu6tk4bq2cXjhu6nhurFkw7Jo4bupZOG7p3Hhu4Phu6lwZOG6tuG6ruG7g+G7qXBkw4Nx4bqk4buNZEXhuqRk4buN4buz4bupcGTDtcO94bupcOG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZOG6veG6ueG6ucOD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqWXhurvhu4Evw6nEkWXhu49lxJHhu4Hhurvhur3EkeG7h+G6tuG7h+G6ueG7h2XDqsWpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmFl4bq7xJFjZOG7g8Wp4bq2YWM64bqq4buNZOG6sHnhu6lwZOG6oGTDsmjhu6lkUeG7g+G7qXBkLWTDsmjhu6lk4bupeOG7qXBk4bq2cXjhu6lkxrBBcmThu6dy4buj4bqyZMaww7PhurJjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq94bq54bq5Y2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY+G6p8OSaOG7qWTDtWlkw7XhuqjDgOG7jWQsw5Lhu6jhu45kceG6suG6uuG7neG7qWThurbhu4nhu6lwZFBybOG6umThu6dxw7Thu6lk4bq24bqu4bur4bupcGTDg3Hhu6vhu6lwZOG6tuG6rmbhu6tk4bq4a+G6umThu49D4bupcGThurhpZHHhu7NyZHHhu6/hu41k4bq2bsODZHBy4buDcmTDteG7q2fhu6lkw6nEkWXDqi3DqcSRw6ll4bq3ZDvhu4Bkxanhu51kxanhu4Phu6tkw7Xhu7Phu6lwZOG7jeG7sWRFcuG7neG7jWTFqWbGsGTEguG6suG7g2TDtWbhu6tk4bq2Z+G7q2TFqWZk4bq/4bq94bqxw6nDoOG6t2RlxJHEkcOgZOG7qXDhuqjDgXJk4buPa+G7qWThurZx4buDxrBkcHLhu4Nkw7Xhu7Hhu6lwZMOSaOG7q2RxcuG7o8awZOG6umThurbGoeG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZOG6veG6ueG6ucOD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqWXhurvhu4Evw6nEkWXhu49lxJHhu4Hhurvhur3hurvDquG6tuG6ucOqw6rhu4FlxanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYeG6uWXDqmNk4buDxanhurZhYzrhuqrhu41k4bqweeG7qXBk4bqgZMOyaOG7qWRR4buD4bupcGQtZMOyaOG7qWThu6l44bupcGThurZxeOG7qWTGsEFyZOG7p3Lhu6PhurJkxrDDs+G6smNkw4ly4buP4bq2cWFj4buBxJHEkWNkccO0cnBx4bq2YWPhur3hurnhurljZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6lj4bqnMWvhurpk4buPQ+G7qXBk4bq2cWbhu6lxZOG7jXjhu6lwZOG7qDvGr2Thu6dy4buj4bqyZMaww7PhurJkw7Jo4bupZFHhu4Phu6lwZMO1aWTFqWbGsGThurZx4buD4bq6ZMO14bu1cmThu6nGocODZOG6sHnhu6lw4bqxZOG7jWjhu6lxZMSC4bqy4buD4bupZMaweHJk4bq24bqu4bqow4Hhu6lwZOG6uOG7g+G7qXFkLWThurBn4buNcWQtZMO14buTw4PhurFkw7XDgXJk4bqweeG7qXBk4bupcOG6qMOBcmThu49r4bupZOG7qXBm4bq6ZOG7jWbhu6lwZMO14bqow4Dhu41k4bupa+G7qXBk4buN4buD4bur4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq94bq54bq5w4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8OpZeG6u+G7gS/DqcSRZeG7j2XEkeG7geG6u8OqZeG6v+G6tuG6v8Oq4buB4buBZcWpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmHhur3hur3hu4djZOG7g8Wp4bq2YWM64bqq4buNZOG6sHnhu6lwZOG6oGTDsmjhu6lkUeG7g+G7qXBkLWTDsmjhu6lk4bupeOG7qXBk4bq2cXjhu6lkxrBBcmThu6dy4buj4bqyZMaww7PhurJjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq94bq54bq5Y2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY+G6p8OVxqHhu6lkw7Jo4bupZFHhu4Phu6lwZOG7p3F44bupcGThu6dx4buxZMO14bujZMOyw6zhurZkcOG7icODZMO14bqow4Dhu41k4bupccSQ4bupcGRxZuG7qXBk4bquZuG7q+G6sWTDsuG6quG7jWThurbhuqjDgeG7qXDhurfhurfhurdkw7Lhu4vhu6lwZMO14buFZMO14buz4buNZMO14buF4bur4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq94bq54bq5w4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8OpZeG6u+G7gS/DqcSRZeG7j2XEkeG7geG6u+G6v+G6u8SR4bq2w6pl4bq/4bq74bq7xanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYeG6u2VlY2Thu4PFqeG6tmFjOuG6quG7jWThurB54bupcGThuqBkw7Jo4bupZFHhu4Phu6lwZC1kw7Jo4bupZOG7qXjhu6lwZOG6tnF44bupZMawQXJk4buncuG7o+G6smTGsMOz4bqyY2TDiXLhu4/hurZxYWPhu4HEkcSRY2Rxw7RycHHhurZhY+G6veG6ueG6uWNkL+G6p+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7jOG7g8OD4bq2cuG7q+G7qWPhuqfhu6hxxJDhu6lwZOG7qXB4cmThu6lxZmThurBm4bupZOG7p3Hhu4Phu6lwZOG6tuG6ruG7g+G7qXDhurFk4bq24burZMO14buTw4PhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhuqVyxrBwZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPhu4/hurZx4bqyxrDDsmRy4buMw7Thu6nhurbDtOG6rmNk4bqw4bq24bq6xanDtGFjw4ly4buP4bq2ccSDZOG7gcSRxJHDg+G6uOG6r2Rxw7RycHHhurbEg2Thur3hurnhurnDg+G6uOG6r2Nk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvw6ll4bq74buBL8OpxJFl4buPZcSR4buB4bq74buH4bq94buH4bq24bq/w6nhu4Hhur/DqcWpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmHhur3DqcSRY2Thu4PFqeG6tmFjOuG6quG7jWThurB54bupcGThuqBkw7Jo4bupZFHhu4Phu6lwZC1kw7Jo4bupZOG7qXjhu6lwZOG6tnF44bupZMawQXJk4buncuG7o+G6smTGsMOz4bqyY2TDiXLhu4/hurZxYWPhu4HEkcSRY2Rxw7RycHHhurZhY+G6veG6ueG6uWNkL+G6p+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7jOG7g8OD4bq2cuG7q+G7qWPhuqdY4bupcGQgcmQ7ccahZDtxcuG7ncOD4bqxZMOSc2ThurZx4bqoZOG7p3Lhu5fGsGQ74bqu4bqo4bqg4bupcGTDsmjhu6lkUeG7g+G7qXBk4buNceG7q2TDsnLGoeG6tsSDZCBy4bud4buNZOG6uGvhurpk4buPQ+G7qXBk4buoO8avZOG7p3Lhu6PhurJkxrDDs+G6smThurZncmTDsmjhu6lkUeG7g+G7qXBkw7VpZOG7qXFu4bupZMO14bqow4Dhu41k4bqwQ2TDtcO94bupcGThurZx4bqybuG7qWThu43huqbhu4Nk4buocWvhu6lk4buPa+G7qWThurbhuq7hu6vhu6lwZMOyaOG7qeG6t2Thu6hxa+G7qWThu49r4bupZOG7jcOC4bupcGThu41x4bqy4bupcGThurDhuqrhu41kxalmxrBkw7XhuqjDgeG7qXDhurFkxalmxrBkcWbhu6lwZOG6rmbhu6vhurFk4bq4a+G6umThu49D4bupcGThu6lxZmThu41E4buD4oCmZCBy4bud4buNZOG6uGvhurpk4buPQ+G7qXBk4bq2cWbhu6lxZOG7jXjhu6lwZOG7qDvGr2Thu6dy4buj4bqyZMaww7PhurJk4buncXLGoeG7qWThu49y4bud4bupZMawZ+G7q2Thu43huqbhu4Nkw7Jo4bupZMWpZuG7qXBk4bunceG7g+G7qXBk4bq24bqu4buD4bupcOG6sWThu6lxbuG7qWThurZx4bqq4buN4bqxZMO1w4FyZOG6sHnhu6lwZOG7jeG6puG7g2TDsmZk4bq24bqu4bur4bupcGThurbhuq7hu6vhu6lwZMOyaOG7qWTDteG6qMOA4buNZOG7qWvhu6lwZMWp4buX4bupZOG6rndk4bqu4bud4bq24bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq94bq54bq5w4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8OpZeG6u+G7gS/DqcSRZeG7j2XEkeG7geG6vcOp4bq94bq94bq24buBxJHhu4FlZcWpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmHhu4fhur3hurtjZOG7g8Wp4bq2YWM64bqq4buNZOG6sHnhu6lwZOG6oGTDsmjhu6lkUeG7g+G7qXBkLWTDsmjhu6lk4bupeOG7qXBk4bq2cXjhu6lkxrBBcmThu6dy4buj4bqyZMaww7PhurJjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq94bq54bq5Y2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY+G6p+G7qDvGr2Thu6dy4buj4bqyZMaww7PhurJkw7VpZOG6tmfhu6tkw7Xhu7Phu6lwZMWpQ+G7jWTDteG7o2TDsmjhu6lkUeG7g+G7qXBk4bq2csahw4Nk4bq24bqk4buNZOG7qWvhu6lwZOG7jeG7g+G7q2Rx4bu54bupZOG7qcSQ4buDZOG7jXFs4bq2ZMWp4bqow4Dhu6lwZOG7jeG6suG7s+G7jWThurB54bupcGThu43huqbhu4Nk4bupcOG6qMOBcmThu49r4bup4bqxZHDhu7HDg2TDg3Ft4bupZOG6uGvhurpk4buPQ+G7qXBkxILhurLhu5dkceG6qOG7ueG7qXBk4bq24bqu4bqgZOG6tnFm4bupcWThu6nhu7lyZMO14buF4bupcGThurB54bupcOG6sWTGsOG7s+G6tmTDtXLhu6PGsGThu4/hurJkxal14buNcWThurBy4bupcWThurZx4buFcmThu43hu7Phu6lwZMO1w73hu6lwZHFsw4Nk4buPw7Phu6nhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4LhurLhurZx4bur4bquY+G6p8WocuG7qXFkUeG6qOG7ueG7qXDhuqUvw4Phuqc=

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]