(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm tại thôn Hón Oi, xã Quang Hiến, nay là thị trấn Lang Chánh (huyện Lang Chánh), thác Ông hay còn gọi thác Lê Lợi, là một thắng cảnh tuyệt đẹp nhưng còn hoang sơ, nơi ghi dấu tích của Vua Lê Lợi trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.
buG6sOG7k8O0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG6t+G6tkrhuqrDvcO1b+G6t+G6sMO6Q+G6rsO0d3ND4bqww7RK4bqwcHfDtDND4bqubi/hurDhu5NvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMOsO94buheMO1b1vDuULDtEpy4bq2w7RK4bqw4bq8Q8O0OsSQQ8O0XeG6tsSpw7Thu5R0w7TEg0vhu6FD4bquw7Q64bq2w4FDxKnDtEPhu6Hhu5bDtOG6qnHDtErhurDDgsO0SuG7iOG7qUPDtHvhu6FD4bquw7RX4bqwcEPhurDDtGzhurBL4buW4bqgQ8O0e+G7oUPhuq7DtFfhurBwQ+G6sG3EqcO0SuG6sHB3w7QzQ+G6rsO04bqw4buh4buWw7R3RUPDtOG6rsOJ4bq2w7RK4bqwcHfDtHtBw7R7SOG6tsSpw7Thuqpxw7RC4buASsO0SuG6sMO6Q+G6rsO0d3ND4bqww7RKS+G7luG6oErDtHnhu7XDjMO0Q+G6sMOSQ+G6rsO0d0VDw7ThurBE4buhQ+G6rsO0xKjhu4TEqcO0Q+G7hOG6tsO04bqu4bqw4bq2w7R44bupS8O0SuG6snfhurDDtHdP4buhw7RlS+G7ocO0e0HDtHtI4bq2w7RK4buIREPhuq7DtHdL4buAd8O04bqo4bqwcEPhuq7DtHfhurDhurbDgUPDtHfhurDDikPhuq7DtOG7ikvGsEPDtH3hurZD4bqww7Thu5TGsELDtOG6qsOSSHdqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9u4bq2QuG6rsO0d+G6quG7ocSoxKhmw7V4SuG6sEtCdsO04bq2V8O9Q0rDveG7iMO1w7TEqErhu5bhuqrDvWbDteG7mOG6tnhK4bqw4buLw7Thu6Phu5Hhu5PDjOG7lOG7icO04bqww73hurbhuq7hurBK4buLw7TGoeG7k+G7o8OM4buU4buJw7XDtMSo4buId2bDtS8vd3hDanbhu6FESuG6sOG7oUPhurDhurBE4buhauG7kkMveMO9xKjhuqhKRMOML0PDveG7mMSoL+G7meG7meG7lcahL+G7meG7keG7kXjhu5Hhu5PGoeG7k+G7k+G7keG7m0rhu5Xhu5fhu5Xhu5XGoeG6quG7kWrhuqzDjOG6rsOs4buIZuG7n+G7k+G7o8O1w7Thu6HhuqpKZsO14bq34bqww7pD4bquw7R3c0PhurDDtErhurBwd8O0M0Phuq7DtcO04buY4bq2eErhurBmw7Xhu6Phu5Hhu5PDtcO04bqww73hurbhuq7hurBKZsO1xqHhu5Phu6PDtcO0L29uL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFfhu6HDjErhurZEQ8O1b2Xhu7fDtHnhu7XDjMO0SuG6sHB3w7QzQ+G6rsSpw7RK4bqww4LDtErhu4jhu6lDw7R74buhQ+G6rsO0V+G6sHBD4bqwxKnDtOG6sEvhu5bhuqBDw7R74buhQ+G6rsO0V+G6sHBD4bqwam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvV3B34bqww7RK4buIS0Phuq7DtErGsELDtErhurDDgsO0SuG7iOG7qUPDtHvhu6FD4bquw7RX4bqwcEPhurDDtOG6sOG7hEPDtOG7l8O04bqoQsSpw7RK4bqwcHfDtDND4bquw7RDw7lCw7RK4buIQUPDtHhFQ+G6rsO0xKhLw4rhurbDtHfEkMO0SkFDw7Q6xJBDw7Rd4bq2asO04bq34bqwcHfDtOG6qOG6sOG6vEPhuq7DtHfhurDhuqTDtELhu6FD4bquw7RD4buzSsO04bqwROG7oUPhuq7DtMSo4buExKnDtOG6qOG7msO04buS4buew7RCccO0d0VDw7Thuq7DukPDtOG6quG6tsOAQ8O04buSRuG6tsO0eOG7qUvDtErhurJ34bqww7RlS+G7ocO0e0HDtHtI4bq2am4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7Vv4bq34bqww71Ew7R3cHfDtHdOw7R34buhRMO0Q+G6tkFDw7RK4bqw4bq8Q8O0OsSQQ8O0XeG6tsO04bqo4bqiw7Thuqpy4bq2xKnDtEN1QsO04buT4buX4buT4bujw7R7QcO0e0jhurbDtMOM4bqw4bupSsO0d0fDtOG6qOG6sEnhurbDtEPhuq7hurDhuqbhu6HEqcO0QuG7gErDtOG6quG7q0PDtHnhurbDtOG7ikvhu6HDtHfhurBN4buhw7R9w6hEw7R5dMO0SuG6sMO6w4zDtOG6sMOS4buEQ+G6rsO04bqqw4PDtMOj4bqw4buxSsO0d+G7q0vDtHlwQ+G6sMO0eUvhu4bhurbDtHnDkkh3w7Thu4pLxrBDw7R94bq2Q+G6sMO04buI4buhw7ThuqjhurDhurjhurbDtHZHw7R34bq64bq2asO0e0x3w7Thu6nhu5bEqcO0SuG7iERD4bquw7R34bqwTeG7ocO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO0SuG6sOG7qeG7lsO0dsSQQ+G6rsO0eHBD4bquw7RC4buASsO04buh4bq2xKnDtHfhurDhuqTDtHdFQ8O04bqqcuG6tsO0d0RDw7RCw6hEam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvbuG6tkLhuq7DtHfhuqrhu6HEqMSoZsO14bq2V8O9Q0rDveG7iMO1w7TEqErhu5bhuqrDvWbDteG7mOG6tnhK4bqw4buLw7Thu6Phu5Hhu5PDjOG7lOG7icO04bqww73hurbhuq7hurBK4buLw7TGoeG7k+G7ncOM4buU4buJw7XDtMSo4buId2bDtS8vd3hDanbhu6FESuG6sOG7oUPhurDhurBE4buhauG7kkMveMO9xKjhuqhKRMOML0PDveG7mMSoL+G7meG7meG7lcahL+G7meG7keG7kXjhu5Hhu5PGoeG7k+G7leG7keG7mUrhu6Phu5/GoeG7k+G7n+G6quG7kWrhuqzDjOG6rsOs4buIZuG7o+G7m+G7o8O1w7Thu6HhuqpKZsO14bq34bqww7pD4bquw7R3c0PhurDDtErhurBwd8O0M0Phuq7DtcO04buY4bq2eErhurBmw7Xhu6Phu5Hhu5PDtcO04bqww73hurbhuq7hurBKZsO1xqHhu5Phu53DtcO0L29uL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFfhu6HDjErhurZEQ8O1b1vhu7NKw7ThurBE4buhQ+G6rsO0xKjhu4TEqcO0SuG6sOG7hMO0QuG7gEPhuq7DtHdP4buhw7ThuqpxQ+G6rsO04buKS0HDtOG7ikvhu6FD4bqww7RK4bqwcHfDtDND4bquam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvZUvhu6HDtHfhurBEw7ThuqrhurJD4bqww7RC4buhQ+G6rsO0d0RDw7RCw6hEw7RK4buIQUPDtHnDkkdD4bquw7Thu4hMSsO04buKS8awQ8O04buScUTDtDrEkEPDtF3hurbEqcO0Q+G7hOG6tsO0d8SQw7R4RUPhuq7DtErhurBwd8O04bqwTUPhuq7DtOG7kuG7nsO0eeG7oUPhuq7DtEPhuq5x4buWw7R5QULDtHfhurBz4buWw7R3S+G6vkPDtHdL4buAQ8Spw7RDw5JGd8O0d+G6sHPhu5bDtOG7iOG6tMO04buIcUTEqcO04buUw71Dw7Thuqrhu69Dw7RCTeG6tsO0SuG6sEThu6FD4bquw7RK4bqwRHND4bquw7R3T+G7ocO04bqww5Lhu4RD4bquw7R54bupSsSpw7ThurBE4buhw7Thu4jhu45D4bquw7ThurBF4buhw7Thu5JxRMO0SuG6tsOBQ+G6rsO04bqoQUvDtHdP4buhw7RCS+G6vEPhuq7DtErhurBMasO0PuG6sOG6tsO0d8SQw7RK4bq2Q8O04bqu4bq24buld8O0eeG7oUPhuq7DtHfhu7FDw7ThuqjDgMSpw7RlS+G7ocO0e0HDtHfhurBEw7Thu4pLxrBDw7ThuqrhurJD4bqww7R24bq4w7Thuqpy4bq2w7R3REPDtELDqETDtEnDtELhu4BKw7ThuqjhurBLw7R54bq+4bq2xKnDtErhu47DtHnEkMO0Q+G6rsOSR+G6tsO0eMawQ8O04bquw4nhurbDtOG6qnHDtDrEkEPDtHbhurjDtELDqERqw7Rb4bquceG7lsO0Q+G7oeG7lsSpw7TDjOG6sOG6suG7ocO0SuG7iEFDw7RK4bqwcHfDtOG7kuG7r0PDtHdFQ8O0eOG7qUvDtErhurJ34bqww7R3T+G7ocO0Q+G6ruG6vOG6tsO0ecOAQ8Spw7RD4buE4bq2w7RlS+G7ocO0e0HDtHdNQ+G6rsO0Q+G6ruG6sOG6puG7ocO04buKS8awQ8O0eOG7jkPhuq7DtHfhurDGsEPDtEnDtDrEkEPDtF3hurbEqcO0d8OTQ+G6rsO0d+G6sOG6skPhurDDtHhFQ+G6rsO0SuG6sHB3w7Thu6nhu5bDtHnDkkh3w7Rb4bqwxrBDw7R4xrBDw7R44bulSsO0SkFDw7Thuqpxw7RK4bqwcHfDtDND4bquw7RsSuG6sHB3w7R7QcO0e0jhurZtam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvbuG6tkLhuq7DtHfhuqrhu6HEqMSoZsO14bq2V8O9Q0rDveG7iMO1w7TEqErhu5bhuqrDvWbDteG7mOG6tnhK4bqw4buLw7Thu6Phu5Hhu5PDjOG7lOG7icO04bqww73hurbhuq7hurBK4buLw7TGoeG7k+G7m8OM4buU4buJw7XDtMSo4buId2bDtS8vd3hDanbhu6FESuG6sOG7oUPhurDhurBE4buhauG7kkMveMO9xKjhuqhKRMOML0PDveG7mMSoL+G7meG7meG7lcahL+G7meG7keG7kXjhu5Hhu5PGoeG7k+G7lcah4buRSuG7l+G7leG7leG7o+G7o+G6quG7kWrhuqzDjOG6rsOs4buIZuG7l+G7n+G7lcO1w7Thu6HhuqpKZsO14bq34bqww7pD4bquw7R3c0PhurDDtErhurBwd8O0M0Phuq7DtcO04buY4bq2eErhurBmw7Xhu6Phu5Hhu5PDtcO04bqww73hurbhuq7hurBKZsO1xqHhu5Phu5vDtcO0L29uL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFfhu6HDjErhurZEQ8O1b+G6t+G6sHB3w7QzQ+G6rsO0d0VDw7Thuq7DukPDtOG6quG6tsOAQ8O04buSRuG6tsO0eOG7qUvDtErhurJ34bqww7RlS+G7ocO0e0HDtHtI4bq2am4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvZUbhurbDtHnhu4DDtHfhu6FEw7ThuqjhurBEc0Phuq7DtOG7l8ahw7RCw7R3TUPhuq7DtOG6sOG6oMO0SuG6sMOKQ+G6rsO0SuG7q0Phuq7DtErhurBwd8O0Q8OK4bq2w7RD4bqw4buhS8Spw7TDjOG6sOG6suG7ocO0eMOSRuG6tsO04bqqccO0Q+G6sOG7kEPhuq7DtOG7ksOTQ+G6rsO0Q8OSRnfDtMSoxrBLxKnDtMOM4bqw4buhw7Thuqrhu69Dw7TEqMOS4buEQ+G6rsO0Qk3EqcO0Q+G6sOG6tEPDtErhu47DtErhu4hBQ8O0d+G7oUTEqcO0SuG6sHB3w7R54buGw7Thu5RLw4pD4bquw7RD4bqww5LDtELhu4BKw7R4c+G6tsO04bqqTuG7ocO0SuG7iMO6Q+G6rmrDtFfhurDGsEPDtErhurBwd8O0d8SQw7R44bq24bqgQ8O0SuG6snfhurDDtHnhu6lKw7RK4buI4bq+Q+G6rsSpw7R3xrDhu5bDtHZO4bq2w7RK4buIw5JGd8O0ecaw4buWw7Thuqpxw7R2dOG6tsO0SuG7scOMw7ThuqjDgUrDtOG6ruG7gsO0d0/hu6HDtOG6qsawQsO0SuG7iMOSR0Phuq5qw7R94buC4bq2w7R4w4LDjMO04bqww6jEqcO0Q+G6sOG6tsOAS8O0eEvDtOG6qOG6sHB34bqww7RK4bq0QsO0ecOBQ8O0SuG6sHB3w7R54bqiw7RK4bqw4buhQsO04buKS+G7oUPDtOG7knHDtErDukLDtEJwSsSpw7ThurDDicO0SuG6sMOSR0Phuq7DtHjhurbDtHfhurBL4buW4bqiQ8O0dsO5Q+G6rsO04buUw73DtEJw4buWw7Thu5Jxw7RC4buhQ+G6rsO0SuG6sMO9RMO0d3PDtHnhur7DtHVDam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7Vv4bq34bqwcHfDtDND4bquw7Thuqpxw7R5w4Lhu6HDtHnhurbhuqJCw7R4S8O04bqqw4J34bqww7RK4bq2w4BCw7RDdUPhuq7EqcO0dknhurbDtEPhuq5EceG6tsO0Q+G6sEvDtHfhu6tLw7R54bq2w7RKw7pCw7RK4bqwcHfEqcO0eEvDtOG6qOG6sHB34bqww7R3xJDDtErhurDhuqLDtOG6qOG6sHBCw7TDjOG6sHDDtHdwd8O04bqqRHLhurbDtOG6sOG6tEPhurDDtHhLw7ThuqrDgnfhurDDtErhu4hz4bq2w7RD4bqu4bqw4bq2QULEqcO04bqo4bqwcELDtMOM4bqwcMSpw7R54bq+Q+G6rsO0SuG6sEfhurbDtErhurRCw7ThurDhurbhuqJLxKnDtErhu4hz4bq2w7RD4bqu4bqw4bq24bqgQsO04buSdUPDtOG6sMSQ4buhw7R3T+G7ocO0Q+G6rsOSR+G6tsO04bq34bqwcOG6tsO0SuG6sOG6vEPDtDrEkEPDtF3hurbEqcO04buSw4DDtOG6qsOCd+G6sMO0xKjDlMO0ecOAQ8O0e0HDtHtI4bq2xKnDtOG6ruG6sMOBw7R5cMO0ZUvhu6HDtHtBw7RD4bqu4bq+4bq24oCmbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9u4bq2QuG6rsO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XhurZXw71DSsO94buIw7XDtMSoSuG7luG6qsO9ZsO14buY4bq2eErhurDhu4vDtOG7o+G7keG7k8OM4buU4buJw7ThurDDveG6tuG6ruG6sErhu4vDtMah4buT4budw4zhu5Thu4nDtcO0xKjhu4h3ZsO1Ly93eENqduG7oURK4bqw4buhQ+G6sOG6sEThu6Fq4buSQy94w73EqOG6qEpEw4wvQ8O94buYxKgv4buZ4buZ4buVxqEv4buZ4buR4buReOG7keG7k8ah4buT4buTxqHhu5tK4bub4bud4buX4buR4buX4bqq4buRauG6rMOM4bquw6zhu4hm4buVxqHhu5nDtcO04buh4bqqSmbDteG6t+G6sMO6Q+G6rsO0d3ND4bqww7RK4bqwcHfDtDND4bquw7XDtOG7mOG6tnhK4bqwZsO14buj4buR4buTw7XDtOG6sMO94bq24bqu4bqwSmbDtcah4buT4budw7XDtC9vbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xX4buhw4xK4bq2REPDtW/Do+G6sOG6tsOBQ8O0eXDEqcO0SsOS4buEQ+G6rsO0SuG7iEvhu5bDgEPDtOG6qnHDtEPhu4ThurbDtGVL4buhw7R7QcO0e0jhurbDtEPhuq7hur7hurbDtErhu4hEQ+G6rsO04buKS+G7q0PDtErhurDhuqLDtHjhu6FD4bqww7RK4bqww7pD4bquw7RK4bqwcHfDtDND4bquxKnDtErhurBwd8O0VnFqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9lRuG6tsO0SuG6tsOAQsO0Q3VD4bquw7Thu5LDikPDtHfEkMO0QnHDtErhurDhurZBQ8O0Q+G6sOG6tkFDw7R24buhQ8O0SuG7pUPhuq7EqcO04bqwS+G7luG6oEPDtHvhu6FD4bquw7RX4bqwcEPhurDDtHl0w7Thu5ZBS8O0d+G7q0vDtFbhu6FDw7TEg0tzQ8O04bqqxqDDtOG7iOG7jkPhuq7DtMOM4bqwRUPhuq7DtOG6sOG7gMO0SnVD4bquw7R3w5JHQ+G6rsO0d3B3w7R24bq24bqgQ8O0w4zhurBww4zDtHZzRMO04buS4bqgxKnDtOG6ruG6tuG7kMO04bqu4bq0Q8O0d3ND4bqww7Thu4pL4buhQ8O0SuG6sOG6tkFDw7RD4bqw4bq2QUPEqcO0eXNCw7R2c0TDtELhurzhurbDtErhu4jDkkdD4bquw7TEqOG6tkPhurDDtErhurBw4bq24buJw7R54bq+Q+G6rsO0SuG6sEfhurbEqcO04buUxrDhu5bDtHjDlUPhuq7DtFnDgMO0cEPDtMO1w6PhurBwSsO0SuG7iOG6tuG6okPDtHhLw7ThuqrDgnfhurDDtMSo4bq2Q+G6sMO0SuG6sHDhurbEqcO0Q+G6ruG6sOG6pMO0eMOSw41D4bquxKnDtOG6ruG6tnPhurbDtErhu4jhurLDtErhu4hEQ+G6rsO04buI4buOQ+G6rsO0w4zhurBFQ+G6rsO04bqw4buAw7R74buhQ+G6rsO0V+G6sHBD4bqww7R5w4FDw7RDdULDtOG7meG7keG7leG7kcSpw7RK4burQsO0Q+G6sOG6tEPDtHnDgUPDtEN1QsO04buZ4buR4buX4buR4oCdasO0WcOAw7RwQ8O04buUcHfDtHnDgkPhurDDtOG7knHDtMOM4bqwcErDtOG6sEvhu5bDtHdwd8O0SuG6tsOAQsO0Q3VD4bquw7RD4bqww5LDtHdzQ+G6sMO04buKS+G7oUPDtErhurDhurZBQ8O0Q+G6sOG6tkFDxKnDtOG6ruG6tnDDtErhu4jDgsO04bqqw4J34bqww7TEqMOUxKnDtOG7knVDw7ThurDEkOG7ocSpw7RKxrBCw7ThuqrhurZD4bqww7ThurDhurbhuqBDw7R3xJDDtErhu4hEQ+G6rsO0eOG6tuG6oEPDtErhurJ34bqww7Thu4jhu45D4bquw7R4RMO0VuG7oUPDtMSDS3NDw7ThuqrGoMO04buI4buOQ+G6rsO0w4zhurBFQ+G6rsO04bqw4buAw7R5w5JId8O04bqu4bq24buhRMO04buKS3NDw7ThuqrGoOG7icO0w4zhurBwSsO0SuG7iOG6tuG6okPDtOG7iOG7jkPhuq7DtOG6rsO6Q8O0dnNEw7Thu5LhuqDDtELhurzhurbDtErhu4jDkkdD4bquw7TEqOG6tkPhurDDtErhurBw4bq2xKnDtEPGsEPhuq7DtHfhu6FEw7R5R+G6tsO0xKjDikPhuq7DtEPhuq7DkkfhurbDtHjGsENqampuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG7oEtK4bqwROG7iMO1b+G6t+G6r+G6s1s/w7R7QG4vw4xv

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]