(vhds.baothanhhoa.vn) - Đồng vào tháng 10 trơ gốc rạ. Cá rô đồng tháng 10 vàng như chạch, béo múp, bụng căng tròn trứng. Thuở nhỏ tôi thường theo cha xách giỏ ra đồng sau những trận mưa rào để xem mọi người bắt cá rô lội ngược dòng và rồi ngồi háo hức chờ nồi cá rô kho khế thơm ngào ngạt ăn với cơm trong những ngày mưa rét.
Q8OZ4bq+4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7peG7pDzhu67GoOG6ukRD4buSROG7pcOZw4xXw5rhurxWID/hu6Thuqbhurw8w5kgO1fDmuG6vDzDmTDhu5jhurzhu5jDjOG6vCjhu7jhurzhu5YjV8Oa4bq84busw5lY4bq84busw5lQQy/hu5JEQy/DmeG6vkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui7hu4vGoMON4buU4bq6ROG6uyNXw5rhurw14buKWOG6vDzDmcOMV8Oa4bq84bq+w4rhurw8KCrhurzDmkDhu5jhurwo4buI4bqs4bq8w6nDjOG6vCjhu7jhurzhu5YjV8Oa4bq8PMOZw4xXw5rhurzhur7DiuG6vDXhu4pXw5rhurxXw5kg4bq84buYw5nhu4jhu5jDmeG6puG6vOG7kuG7mljhurxWey7huqbhurzhu5JbV8Oa4bq84buYS1fDmuG6vDwow51X4bq8PCgwV8Oa4bqs4bq84bulw5k+O+G6vFfDmeG7tOG6vDzhu7jhu6Thurw8w5kgP1fDmuG6vDzDmcagWOG6vOG7mMOZw43hurw3w4zhu5jDmeG6vMOa4buk4bu04bq8KMON4bq84buWI1fDmuG6vCnDjT7hurxXw5k0V8Oa4bq8PCjDlVfhurxWIMON4bq8KOG7iljhurzhu5ZT4bq8N8agVuG6vFbhu7Lhu6ThurxXw5ogP+G7pOG6vOG7kkw84bq84buYw4zhurwo4bu44bq84buuPeG7pOG6vFfDmiA64buY4bq84buUw51Xw5rhurw14buK4bq8KCPhu6ThurxXw5oj4buk4bq8w5nDjFjhurzDmTDhu5jhurzhu5jDmT/hurxXI+G7pOG6vOG7mMOM4bq8KOG7uOG6vOG7rMOZWOG6vOG7rMOZUOG6vDzDmSpW4bq8V8Oa4buKWOG6vFfDmuG7iDzhurxLV+G6vDUm4buk4bq84buYKlbhurw8KFhXw5rhurxXw5k0V8Oa4bq8V8Oa4buKOOG6vFYgw43hurwo4buaPOG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpEQ+G7pFbDmuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6uuG7lDzDmT5W4buS4bq84bukw6nGoFc8xqAo4bq64bq8KTw44buuxqDEguG6ujbhu6Thu5Q8w5nDguG6vEjDisOKLjfhuqThurzDmcag4bukw5rDmTzDguG6vOG7hOG7gEkuN+G6pOG6uuG6vCko4buYxILhurovL+G7mOG7lFfhuqzhu5LDjVg8w5nDjVfDmcOZWMON4bqsNVcv4buUxqAp4busPFguL1fGoDYpL+G7gOG7gOG7guG7gC/hur7DiuG7hOG7lEbhur5H4buE4buE4buA4buAPOG7huG7gOG6vkjhu67hur7DiuG6rOG7sC7DmuG6uuG6vMON4buuPMSC4bq64bulw5nDjFfDmuG6vFYgP+G7pOG6puG6vDzDmSA7V8Oa4bq8PMOZMOG7mOG6vOG7mMOM4bq8KOG7uOG6vOG7liNXw5rhurzhu6zDmVjhurzhu6zDmVDhurrhurw24buk4buUPMOZxILhurpIw4rDiuG6uuG6vMOZxqDhu6TDmsOZPMSC4bq64buE4buASeG6uuG6vC9EQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukTDqcOM4bq8KOG7uOG6vOG7mMOZw43hurzhu5bDjFfDmeG6vDVR4bq84buSTVfDmuG6vDwoe1bhuqbhurzhu5JNV8Oa4bq84buuP+G6vOG6qlfDmTRXw5rhurzhu5RbV8Oa4bq84buYW+G6vOG7kkw84bq84buYw4zhurzhu5hdw43hurzhu5bGr8ON4bq8LsOZICpXw5pC4bq8w5lYTuG7mOG6vDzDmcOVVuG6vOG7mMOZ4bum4bq84buSTVfDmuG6vDzDjTjhurzhu5YgOuG7mOG6vOG7liThurwow43hurzhu5jDjOG7pOG6vOG7mMOZw5U+4bq8PFjhuqzhurzDqVhX4bq84buuJlfhuqbhurzhu5hYV+G6vOG7kuG7muG6vDzDmeG7pOG6vFfDmcONPuG6vCE+4buQOOG6vOG7luG7iC7huqzhurzDsuG7nOG6vOG7kuG7oOG6vOG7mMOZw5U+4bq84buYw4zhurwow43hurzhu5I/4bq8w41Y4bq84buWU+G6vOG7ruG7ilbhuqbhurw1McON4bq8KeG7iOG7mMOZ4bq8KeG7nuG6puG6vDUxw43hurw8w5nEqOG7pOG6vOG7rj7hu7hX4bq8V8OZNFfDmuG6vDXDkjjhuqbhurxXw5k0V8Oa4bq8NcSoOOG6vOG7mMOZWOG6vOG7luG7ilfhurzhu5jDjOG6vOG7mMOZ4bukVuG6vMOZw4w+4bq84buWWeG7pOG6vOG7lCAm4buk4bq8w41Y4bq8PMOZ4buk4bq8V8OZw40+4bq8PCjDjVfDmeG6vFYj4buk4bqs4bq8w6nDjOG6vCjhu7jhurxW4buc4bq84buWw4xXw5nhurwp4buI4buYw5nhurw1xKg44bqm4bq84buYTDzhurw1w5I44bqm4bq84buYw5lOPOG6vOG7kuG7tOG6vOG7luG7jj7huqbhurzhu6zDmeG7mljhurzhu67hu5pY4bq8Vljhu6ThurwoPj084bq84buWU+G6vMOa4bukNOG6vFfDmj444bugV+G6vOG7kj4jV8Oa4bq8PCgwV8Oa4bq8PChYV8Oa4bq84buSW1fDmuG6vOG7mMOM4bqs4bq8w7Lhu5zhurzhu5JZLuG6vCE+w43hurzhu6Y84bq8Vj5A4buk4bq84buWU+G6vOG7mMOM4bq8w5lQPOG6vFfDmSY84bq8NeG7iuG6vDzDjVfDmeG6puG6vCnDjT7hurzhu5ZZ4bq8N1Au4bq84buWUT7hurzhu5QgJuG7pOG6vOG7lsOMOOG6vFcj4buk4bq84buWSuG6vOG7liA64buY4bq84buuWTzhurxWPTzhurzhu64mLuG6vOG7rsOM4bq8KOG7pFFXw5rhurzDmVhO4buY4bq84buuw4zhurxXw5rDmVLhurzhu5jDmVjhurzhu5ImPOG6vOG7kuG7mlfhurzhu5bDjDjhurw14buK4bq8POG7iFjhurzDmSAqV8Oa4bq8PMOZKlbhurzhu5ZO4buY4bq8PCggV8Oa4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukRvw5lQ4bq84buYw5k+w43huqbhurwmPOG6vOG7mMONOOG6vCnDk1fhurw8KFhXw5rhurw1ID9X4bqm4bq8PMOZ4bugVuG6vOG7mF3hurxXw5rDmVLhuqbhurzhu5jDmXs84bq8w5nhu4pXw5nhurzhu6zDmeG7uOG6vOG7kktW4bq8V8OZPjhUV+G6rOG6vG/DmVDhurzhu5jDmT7DjeG6vCgzw43hurwp4buI4buYw5nhuqbhurzhu5Lhu7Thurzhu5Thu6RRVuG6puG6vOG7lsOVLuG6vFfDmeG7nOG6rOG6vOG7jVA+4bq84busw5nhu7hXw5rhurxLV+G6vOG7liA64buY4bq84buYw5k+w43hurzhu5hZ4bq8PMOZU+G6vDVMPOG6vOG7kiY84bq8VyAm4buY4bq8KCPhu6Thurw8w5nDjOG7pOG6vFfDmsONV8Oa4bq8w5nFqFfDmeG6vCnDjVjhuqbhurwoxKjhu6Thurzhu5ZRPuG6vOG7ruG7oFfhurxWTjzhurzhu5jDjOG6rOG6vOG7oTzhurzhu5Lhu7ThurzDmeG7iDzhuqbhurw8w5nDjOG7pOG6vOG7lOG7suG7mOG6vCjEqOG7pOG6vOG7ruG7oFfhurw8KOG7oFfhuqbhurw8w5nhu6BW4bq8VzPDjeG6vOG7mF3hurxXw5rDmVLhurzDmuG7sjzhurwp4buI4buYw5nhurzhu5JLVuG6vFfDmT44VFfhurzhu5ZT4bq84buYw4zhurzhu67hu6BX4bq8VuG7ij7hurzhu5bhu5wu4bq8NeG7iuG6vOG7lsOMV8OZ4bq8Ncav4bq8PMONV8OZ4bqk4bq8PCjDjeG6vFZMVuG6vOG6qlfDmlhX4bq8V8OZ4buMPOG6vOG7ruG7iuG6vFcgJuG7mOG6vFZMVuG6vOG7mEA8QuG6puG6vOG7mMOZezzhurzhu5YgP1fDmuG6vDXhu4rhurxWxajhurzhu5jDmeG7plfDmeG6rOG6vOG7jcOaWFfhurxXNMON4bq84buu4buK4bq8PMOZ4bugVuG6vDzDmcWow43hurxWLOG6vOG7rjpX4bq8NeG7iuG6vOG7pjzhurw8WS7hurxWLOG6vCgj4buk4bq84buWJOG6vFcgJuG7mOG6vDfDklbhurw34buMLuG6vFZOPOG6vOG7mMOM4bqm4bq84busw5lY4bq84buuM8ON4bq8V8OZ4bu04bq84buWU+G6vMOa4bukw43hurw1xq/hurxXw5rhu4xW4bq8NeG7iljhurzhu5jDjOG6vDXhu4rhurw3ICpXw5rhurzhu5jDjOG6vFZRVuG6vMOZKlfhuqzhurxvw5nhu6Thurzhu5jDjOG6vOG7lkrhurxXw5rhu4xW4bqm4bq8VyAm4buY4bq84buY4buIV+G6vClRV+G6vClSPOG6vOG7ruG7iuG6vOG7mMOM4bq84busw5lY4bq84buWSuG6vFfDmTHhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6REPhu6RWw5rhurzhu5jhu67DjSkpxILhurrhu6TDqcagVzzGoCjhurrhurwpPDjhu67GoMSC4bq6NuG7pOG7lDzDmcOC4bq8SMOKw4ouN+G6pOG6vMOZxqDhu6TDmsOZPMOC4bq84buERuG7gi434bqk4bq64bq8KSjhu5jEguG6ui8v4buY4buUV+G6rOG7ksONWDzDmcONV8OZw5lYw43huqw1Vy/hu5TGoCnhu6w8WC4vV8agNikv4buA4buA4buC4buAL+G6vsOK4buE4buURuG6vkfhu4Thu4Thu4Dhu4Y8RuG6vkfhu4Thu67hur7huqzhu7Auw5rhurrhurzDjeG7rjzEguG6uuG7pcOZw4xXw5rhurxWID/hu6Thuqbhurw8w5kgO1fDmuG6vDzDmTDhu5jhurzhu5jDjOG6vCjhu7jhurzhu5YjV8Oa4bq84busw5lY4bq84busw5lQ4bq64bq8NuG7pOG7lDzDmcSC4bq6SMOKw4rhurrhurzDmcag4bukw5rDmTzEguG6uuG7hEbhu4LhurrhurwvREMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpEw6zhu6Q0w43hurw8KD/hu6Thurw8w5nDjFfDmuG6vOG6vsOK4bq8Kcag4bq84buu4buIV8OZ4bqm4bq8POG7puG6vDzDjOG7mMOZ4bq8NeG7iuG7pOG6vMOZ4buIPOG6vFYgw43huqzhurxlw4w84bq84buYKlbhurw1McON4bq8Nybhu6Thurwow43hurxXWVfDmuG6vMOZJOG7pOG6puG6vMOaTC7hurzhu5hYV+G6vOG7mMOM4bq8KOG7uOG6vOG7liNXw5rhuqbhurzhu5R9V8Oa4bq84buWIsON4bq8PMOM4buYw5nhurxXw5nhu5zhuqbhurw8w5nGrzzhurw8KExXw5rhuqbhurw8w5kqVuG6puG6vFfDmuG7jFbhurzDmuG7pMON4bq8Ncav4bq84buS4buaWOG6vFfDmsOVOOG6puG6vDzhu6Dhurwow41X4bq8Vyrhu6Thurzhu5bhu44+4bq84buuICzhu6ThuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6ROG7jcOa4buKOOG6vFfDjTjhurzhu5jDjOG6vCjhu7jhurzhu5YjV8Oa4bq84buUID9Xw5rhurxXw5kg4bq84bumPOG6vMOZKlfhurw8KCAm4buY4bqs4bq8w6nDjOG7mOG6vOG7mMOZOuG6vOG7ruG7iOG7pOG6vDzDmeG7jDjhurzhu5LDjFfhurw8w5nhu6BW4bq84buuWOG7iOG7pOG6vOG7mMOM4bq8KOG7uOG6vOG7luG7jj7hurw1PuG7uFfDmuG6vOG7liA64buY4bq8Vz7hu7jhu6Thurw8KFhXw5rhurzDjVjhuqbhurzhu5hYV+G6vDxY4bqm4bq8PMOZxq884bq8V8OZ4bukUT7hurw14buK4bq84buYIlfDmuG6vFfDmeG7pFE+4bq8Vizhuqzhurzhu43DmeG7pFE+4bq8V8OaID/hu6ThurxWPkBX4bq8PMWoVuG6vOG7ruG7iOG7pOG6vMOZICpXw5rhurw1xq/hurzhu5jDjOG6vCjhu7jhurzhu5YjV8Oa4bq84busw5lY4bq84busw5lQ4bq84buYIlfDmuG6vFY+w43hurw1UeG6vOG7ruG7ilbhurwp4buI4buYw5nhuqbhurzhu5jDmVDhurzhu5Lhu6RQV+G6vDXhu4rhurzhu6zDmVjhurxXw5kg4bq84buYw4zhurwo4bu44bq84buWI1fDmuG6rOG6vOG7jcOZIFfDmuG6vOG7ksOMPOG6vOG7mMOM4bq84busw5lY4bq84buMOOG6vOG7lCA/V8Oa4bq8V8OZIOG6vDXhu5BX4bq84buYw5kgw43hurzhu5YgOuG7mOG6vDwow51X4bq8Ncav4bqs4bq8w7Phu4rhurzhu5RY4bq8w5kgKlfDmuG6vDXGr+G6vOG7mF3DjeG6vOG7mMOM4bq8KOG7uOG6vFc+4bu44buk4bq84busw5nDjOG7mOG6vDUm4buk4bq8w5kgKlfDmuG6vDXGr+G6vOG7mMOM4bq8KOG7uOG6vOG7liNXw5rhurw8MuG6vFfDmeG7pOG7oFfhurxWw41Xw5rhurw1xq/hurw8w5kqVuG6vOG7lk7hu5jhurw8KCBXw5rhurzhu5hdw43hurzhu5YjV8Oa4bq8KD49V8Oa4bq8w5nDjTjhurzhu5RY4bq84buYxKhW4bq8V8OZw5VX4bq84buYXcON4bq8V8OaID/hu6Thurw8w5kgO1fDmuG6vDzDmTDhu5jhurzhu5ZK4bq8IT7GoFfhurw1JuG7pOG6vMOZICpXw5rhurw1xq/hurzhu5LDjDzhurzhu5jDjOG6vCjhu7jhurzhu5YjV8Oa4bq84busw5lY4bq84busw5lQ4bq84buYXcON4bq8PMOZPjvhurzhu5ZZ4buk4bq8V8Oaw5nDqFjhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurou4bqjPjzDmVgo4bq6REPhu5JEw7Phu6Dhurzhu4vhu6RQPkMv4buSREMvLkQ=

Lê Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]