(vhds.baothanhhoa.vn) - Đồng vào tháng 10 trơ gốc rạ. Cá rô đồng tháng 10 vàng như chạch, béo múp, bụng căng tròn trứng. Thuở nhỏ tôi thường theo cha xách giỏ ra đồng sau những trận mưa rào để xem mọi người bắt cá rô lội ngược dòng và rồi ngồi háo hức chờ nồi cá rô kho khế thơm ngào ngạt ăn với cơm trong những ngày mưa rét.
4bq04bugRELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJHBQP+G7pOG7juG6qsOC4bq0T8OCcOG7oOG7hsWo4bueQuG7pinhu7hQxIJCP+G7oCkjxajhu55CP+G7oDzDk0LDk+G7hkIqVkLhu4xYxajhu55Cw5nhu6DGr0LDmeG7oOG7lOG6tC9Pw4LhurQv4bugRMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG7g+G7juG7gMOS4bqqw4LhuqtYxajhu55CXeG7gsavQj/hu6Dhu4bFqOG7nkJEQ0I/KuG7tELhu55Xw5NCKuG7hOG6rkLhuq3hu4ZCKlZC4buMWMWo4bueQj/hu6Dhu4bFqOG7nkJEQ0Jd4buCxajhu55Cxajhu6ApQsOT4bug4buEw5Phu6DEgkJPw5XGr0Lhu6Y7JMSCQk8uxajhu55Cw5NIxajhu55CPyrhu6rFqEI/KjzFqOG7nuG6rkJw4bugOiNCxajhu6Dhu6xCP1ZQQj/hu6Ap4bu4xajhu55CP+G7oOG7jsavQsOT4bug4buAQiDhu4bDk+G7oELhu55Q4busQirhu4BC4buMWMWo4bueQibhu4A6QsWo4bugW8Wo4bueQj8qTMWoQuG7pinhu4BCKuG7gsavQuG7jOG7mkIg4buO4bumQuG7puG7sFBCxajhu54p4bu4UEJPST9Cw5Phu4ZCKlZC4bukWVBCxajhu54pQMOTQsOS4buqxajhu55CXeG7gkIqWFBCxajhu55YUELhu6Dhu4bGr0Lhu6A8w5NCw5Phu6Dhu7hCxahYUELDk+G7hkIqVkLDmeG7oMavQsOZ4bug4buUQj/hu6Dhu7Thu6ZCxajhu57hu4LGr0LFqOG7nuG7hD9CSMWoQl3hu7ZQQsOT4bu04bumQj8qxq/FqOG7nkLFqOG7oFvFqOG7nkLFqOG7nuG7gjBC4bumKeG7gEIqw5U/4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bq0UOG7puG7nkLDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqw5I/4bugOuG7pk9CUOG6reG7jsWoP+G7jirhuqpCJj8w4buk4buO4bu34bqqIlDDkj/hu6DhuqJCw4pDQyQgw4NC4bug4buOUOG7nuG7oD/huqJC4bq4xJDhur4kIMOD4bqqQiYqw5Phu7fhuqovL8OTw5LFqOG6rk/hu4DGrz/hu6Dhu4DFqOG7oOG7oMav4buA4bquXcWoL8OS4buOJsOZP8avJC/FqOG7jiImL8SQxJDDicSQL0RD4bq4w5LhurpE4bq84bq44bq4xJDEkD9FxJBEw4rhu6REQ+G6rsOaJOG7nuG6qkLhu4Dhu6Q/4bu34bqqcOG7oOG7hsWo4bueQuG7pinhu7hQxIJCP+G7oCkjxajhu55CP+G7oDzDk0LDk+G7hkIqVkLhu4xYxajhu55Cw5nhu6DGr0LDmeG7oOG7lOG6qkIiUMOSP+G7oOG7t+G6qsOKQ0PhuqpC4bug4buOUOG7nuG7oD/hu7fhuqrhurjEkOG6vuG6qkIvw4LhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Lhuq3hu4ZCKlZCw5Phu6Dhu4BC4buM4buGxajhu6BCXeG7lkJPw43FqOG7nkI/Kjvhu6bEgkJPw43FqOG7nkLhu6Thu7hC4bq2xajhu6Bbxajhu55Cw5Iuxajhu55Cw5MuQk9JP0LDk+G7hkLDkyHhu4BC4buMU+G7gEIk4bugKeG7tMWo4bue4bqyQuG7oMavw4zDk0I/4bugTOG7pkLDk+G7oFFCT8ONxajhu55CP+G7gDBC4buMKUDDk0Lhu4zDnUIq4buAQsOT4buGUELDk+G7oEw6Qj/Gr+G6rkLhuq3Gr8WoQuG7pOG7tsWoxIJCw5PGr8WoQk/DlUI/4bugUELFqOG7oOG7gDpCJTpOMELhu4zhu4Qk4bquQsSpw5RCT+G7mELDk+G7oEw6QsOT4buGQirhu4BCT+G7uELhu4DGr0Lhu4zhu5pC4buk4buC4bumxIJCXT7hu4BCJuG7hMOT4bugQibhu5LEgkJdPuG7gEI/4bugRlBC4bukOlbFqELFqOG7oFvFqOG7nkJdxKgwxIJCxajhu6Bbxajhu55CXUYwQsOT4bugxq9C4buM4buCxahCw5Phu4ZCw5Phu6BQ4bumQuG7oOG7hjpC4buM4buoUELDkinhu7ZQQuG7gMavQj/hu6BQQsWo4bug4buAOkI/KuG7gMWo4bugQuG7plhQ4bquQuG6reG7hkIqVkLhu6bDlELhu4zhu4bFqOG7oEIm4buEw5Phu6BCXUYwxIJCw5NJP0JdxKgwxIJCw5Phu6DDjD9CT+G7rELhu4xLOsSCQsOZ4bugw5XGr0Lhu6TDlcavQuG7psavUEIqOlk/QuG7jOG7mkLhu55QW0LFqOG7njow4buYxahCTzpYxajhu55CPyo8xajhu55CPyrGr8Wo4bueQk8uxajhu55Cw5Phu4bhuq5CxKnDlEJP4buoJEIlOuG7gEJRP0Lhu6Y6V1BC4buM4buaQsOT4buGQuG7oOG7lD9Cxajhu6Dhu7Y/Ql3hu4JCP+G7gMWo4bugxIJCJuG7gDpC4buM4buoQiDhu5QkQuG7jOG7ljpCw5Ip4bu2UELhu4zhu4YwQsWoWFBC4buMR0Lhu4wpQMOTQuG7pOG7qD9C4bumWT9C4buk4bu2JELhu6Thu4ZCKlDhu5bFqOG7nkLhu6DGr8OMw5NC4buk4buGQsWo4bue4bugxqBCw5Phu6DGr0JP4bu2P0JPw5XFqELhu4zhu4YwQl3hu4JCP+G7hMavQuG7oCnhu7TFqOG7nkI/4bug4bu04bumQuG7jMOMw5NCPyopxajhu57huq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Lhu4vhu6Dhu5RCw5Phu6A64buAxIJC4bu2P0LDk+G7gDBCJuG7iMWoQj8qxq/FqOG7nkJdKeG7uMWoxIJCP+G7oOG7mOG7pkLDkyFCxajhu57hu6DGoMSCQsOT4bugOz9C4bug4buCxajhu6BCw5nhu6BWQk9I4bumQsWo4bugOjDhu5zFqOG6rkLhu4vhu6Dhu5RCw5Phu6A64buAQip94buAQibhu4TDk+G7oMSCQk/hu6xCw5JQ4buW4bumxIJC4buMTCRCxajhu6DDlOG6rkJq4buUOkLDmeG7oFbFqOG7nkJIxahC4buMKUDDk0LDk+G7oDrhu4BCw5Phu6hCP+G7oOG7mkJdST9CT+G7tj9Cxagp4bu2w5NCKlhQQj/hu6Dhu4ZQQsWo4bue4buAxajhu55C4bugUsWo4bugQibhu4DGr8SCQipGUELhu4zhu5Y6QuG7pOG7mMWoQuG7psOMP0LDk+G7huG6rkLhu5k/Qk/hu6xC4bug4buEP8SCQj/hu6Dhu4ZQQsOS4buww5NCKkZQQuG7pOG7mMWoQj8q4buYxajEgkI/4bug4buY4bumQsWofeG7gELDkyFCxajhu57hu6DGoELhu57hu7A/Qibhu4TDk+G7oEJPSOG7pkLFqOG7oDow4bucxahC4buM4buaQsOT4buGQuG7pOG7mMWoQuG7puG7gjpC4buMw5QkQl3hu4JC4buM4buGxajhu6BCXVNCP+G7gMWo4bugw4NCPyrhu4BC4bumSeG7pkLhurbFqOG7nsavxahCxajhu6BKP0Lhu6Thu4JCxagp4bu2w5NC4bumSeG7pkLDk1c/4bqyxIJCw5Phu6A7P0Lhu4wp4bu4xajhu55CXeG7gkLhu6ZSQsOT4bugUcWo4bug4bquQmrhu57Gr8WoQsWoW+G7gELhu6Thu4JCP+G7oOG7mOG7pkI/4bugUuG7gELhu6Y9QuG7pEDFqEJd4buCQlE/Qj/hu6gkQuG7pj1CKlhQQuG7jMOdQsWoKeG7tsOTQiDEqOG7pkIgSiRC4bumw4w/QsOT4buGxIJCw5nhu6DGr0Lhu6R94buAQsWo4bug4busQuG7jOG7mkLhu55Q4buAQl1TQsWo4bueSuG7pkJd4buCxq9Cw5Phu4ZCXeG7gkIgKeG7tMWo4bueQsOT4buGQuG7puG7luG7pkLhu6Dhu7TFqOG6rkLhu4vhu6BQQsOT4buGQuG7jEdCxajhu55K4bumxIJCxagp4bu2w5NCw5Phu4TFqEIm4buWxahCJsagP0Lhu6Thu4JCw5Phu4ZCw5nhu6DGr0Lhu4xHQsWo4bugPuG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55Cw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qlDhuq3hu47FqD/hu44q4bqqQiY/MOG7pOG7juG7t+G6qiJQw5I/4bug4bqiQsOKQ0MkIMODQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bqiQuG6uOG6usOJJCDDg+G6qkImKsOT4bu34bqqLy/Dk8OSxajhuq5P4buAxq8/4bug4buAxajhu6Dhu6DGr+G7gOG6rl3FqC/DkuG7jibDmT/GryQvxajhu44iJi/EkMSQw4nEkC9EQ+G6uMOS4bq6ROG6vOG6uOG6uMSQRT/hurpE4bq84bq44bukROG6rsOaJOG7nuG6qkLhu4Dhu6Q/4bu34bqqcOG7oOG7hsWo4bueQuG7pinhu7hQxIJCP+G7oCkjxajhu55CP+G7oDzDk0LDk+G7hkIqVkLhu4xYxajhu55Cw5nhu6DGr0LDmeG7oOG7lOG6qkIiUMOSP+G7oOG7t+G6qsOKQ0PhuqpC4bug4buOUOG7nuG7oD/hu7fhuqrhurjhurrDieG6qkIvw4LhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Lhu4dQW+G7gEI/KuG7uFBCP+G7oOG7hsWo4bueQkRDQibhu45C4buk4buExajhu6DEgkI/UUI/4buGw5Phu6BCXeG7glBC4bug4buEP0Lhu6Yp4buA4bquQuG6p+G7hj9Cw5Phu7Thu6ZCXT7hu4BCIOG7tlBCKuG7gELFqOG7qMWo4bueQuG7oMOdUMSCQuG7nkkkQsOTxq/FqELDk+G7hkIqVkLhu4xYxajhu57EgkLDkizFqOG7nkLhu4wo4buAQj/hu4bDk+G7oELFqOG7oMOUxIJCP+G7oFM/Qj8qScWo4buexIJCP+G7oOG7tOG7psSCQsWo4bueSuG7pkLhu55Q4buAQl1TQk/DlcavQsWo4bueTDDEgkI/4buYQirhu4DFqELFqOG7tFBC4buMSzpC4bukKT1Q4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOCauG7nuG7gjBCxajhu4AwQsOT4buGQipWQuG7jFjFqOG7nkLDkinhu7jFqOG7nkLFqOG7oClCUT9C4bug4bu0xahCPyop4bu2w5Phuq5C4bqt4buGw5NCw5Phu6BAQuG7pOG7hFBCP+G7oEowQk/hu4bFqEI/4bug4buY4bumQuG7pMav4buEUELDk+G7hkIqVkLhu4xLOkJdOlbFqOG7nkLhu4wpQMOTQsWoOlZQQj8qxq/FqOG7nkLhu4DGr8SCQsOTxq/FqEI/xq/EgkI/4bugUz9Cxajhu6BQ4buWOkJd4buCQsOTKMWo4bueQsWo4bugUOG7ljpC4bumPeG6rkJq4bugUOG7ljpCxajhu54p4bu4UELhu6Y6V8WoQj9S4bumQuG7pOG7hFBC4bugKeG7tMWo4bueQl1TQsOT4buGQipWQuG7jFjFqOG7nkLDmeG7oMavQsOZ4bug4buUQsOTKMWo4bueQuG7pjrhu4BCXeG7lkLhu6Thu4Lhu6ZCJuG7hMOT4bugxIJCw5Phu6Dhu5RCT1Dhu5TFqEJd4buCQsOZ4bugxq9Cxajhu6ApQsOT4buGQipWQuG7jFjFqOG7nuG6rkJq4bugKcWo4bueQk/hu4Y/QsOT4buGQsOZ4bugxq9CSjBCw5Ip4bu4xajhu55Cxajhu6ApQl1OxahCw5Phu6Ap4buAQuG7jClAw5NCPyrhu6rFqEJdU+G6rkLhu4nhu4JCw5LGr0Lhu6Ap4bu0xajhu55CXVNCw5Mh4buAQsOT4buGQipWQsWoOlZQQsOZ4bug4buGw5NCXeG7tlBC4bugKeG7tMWo4bueQl1TQsOT4buGQipWQuG7jFjFqOG7nkI/e0LFqOG7oFDhu5jFqELhu6bhu4DFqOG7nkJdU0I/4bug4bu04bumQuG7jMOMw5NCPyopxajhu55Cw5Mh4buAQuG7jFjFqOG7nkIqOlnFqOG7nkLhu6Dhu4AwQsOSxq9Cw5NG4bumQsWo4bugTMWoQsOTIeG7gELFqOG7ninhu7hQQj/hu6ApI8Wo4bueQj/hu6A8w5NC4buMR0IlOuG7jsWoQl3hu7ZQQuG7oCnhu7TFqOG7nkJdU0JP4buGP0LDk+G7hkIqVkLhu4xYxajhu55Cw5nhu6DGr0LDmeG7oOG7lELDkyHhu4BCP+G7oDojQuG7jOG7qFBCxajhu57hu6DDqMav4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiQ2Oj/hu6DGryrhuqrDguG6tE/DguG7ieG7mELhu4NQ4buUOuG6tC9Pw4LhurQvJMOC

Lê Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]