(vhds.baothanhhoa.vn) - Mô hình chợ an toàn thực phẩm (ATTP) phát huy hiệu quả; các cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn được xây dựng và nhân rộng ở nhiều địa phương; chuỗi thực phẩm an toàn được hình thành và phát triển... là những thành quả nổi bật trong công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

aOG7tWxqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4o44bu34buCxILFqcSpaTjhu7XDtOG6sOG7tWrhu7ThurLDtGrEguG7k+G6rmrhu4Lhuqjhu4Jqw7nhuqzhurDhu7Nq4buC4buRw7lq4bun4buV4bquasO64buV4bq2asOUODg0asOyauG7guG7teG7keG6sOG7s2rhu6dy4buEauG6sMah4bquaC/hu7VsaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDiuG7tMWpw7Thu6XEqWk/4bqsauG7tUHhurDhu7Vqw7nhu7Xhurhqw7ThurBq4buC4bq24buT4bqwauG7guG7tcSow7lqw4rhu7V04bquambDlDg4NGdqw4rhu7Xhu5Hhu4Jq4bu14buET2rhu7Xhu7d34buEauG6vuG7hOG7leG7gWrDueG7kcO5asO5SsO0auG7teG7k+G6sOG7s2rDg+G7t+G6sOG7tWrhu6XhurbDtOG6sOG7tWrhu4Lhu7XEqMO5asOK4bu1dOG6rmrDtOG6sGrhu4Lhurbhu5PhurBq4bunw4zhurjDuWpOcE9q4bulxKjhurDhu7NqTOG7k2rhurDhu7Vw4bqwauG7gELhurDhu7Nq4bq6auG6sOG7teG7t3bhu4Rq4bunw4HDtGrDiuG7tcOMxJDhurDhu7Phu4Fqw7nhu7Xhu4RE4bu3auG7guG7tcSow7lqw4rhu7V04bquasO04bqwauG7guG6tuG7k+G6sGrhu6fDjOG6uMO5auG7tUHhurDhu7Vq4buC4bu14buT4bqw4bu1akzhu5Nqw4rhu7Xhu5Hhu4Jq4buC4buA4bu3eOG6sOG7g+G7g+G7g2rEguG7k2rhurDhu7VL4bqw4buzauG7guG7teG7k+G6sOG7tWrhur7hu4Thu5Vq4bqwQ+G7t2rDunPhu4Jq4buC4buA4bq24bqw4buzasO54bqs4bqw4buzauG7guG7kcO5auG7p+G7leG6rmrDuuG7leG6tmrDlDg4NGrhu4Lhu4Dhu63hurBq4bunw4HDtGrDuuG7k+G6sGrhu4LDgOG6sOG7tWrhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nqw7Jq4buC4bu14buR4bqw4buzauG7p3Lhu4Rq4bqwxqHhuq5qbWtsw7Xhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaWjDumrhu4bhu4JPxILFqWXEqeG6ruG7huG6ti3DuuG7t+G7peG7ty3DveG6tuG6sOG7gi1Nxanhu7fhu7Phu7Xhu4Lhur9q4bqw4bq24buA4bquw7TEgsSpaTXhu4RP4buv4buCasSC4bu3d+G7gmrhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nqw7nhu7XDgGrhu6fhu5nhurZoL8O6aWgvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpOuG7s8O0T2rhu4Lhu4hq4buncuG7hGrhurDGoeG6rmpta2zDteG7h2o5w5o64bukauG7gsOA4bqw4bu1ajjhu7XDtOG6sOG7tWrhu7ThurLDtGrhu6fhu5dq4buCQ2rDueG7teG7isO5auG7tULhu7dq4bqw4buz4bu1w4Fq4buC4buAxKjDuWrhu4Lhu4RP4buv4bqwauG7guG6tuG7k+G6sGrhu4LDgOG6sOG7tWrhu6fhu5HhurDhu7Vq4buz4bu34buRauG6sOG7tUvhurDhu7Nqw4Phu6/hu4Jq4bq+4buE4buVauG7p+G7meG7gmrhu6fDjOG6uMO54buHauG7teG7meG6sGrDueG7teG7r+G7h2pP4buv4buEasODxrDhuq5q4buC4buA4bq24bqw4buzasO54bqs4bqw4buzauG7guG7kcO5auG7p+G7leG6rmrDuuG7leG6tmrDlDg4NGrhurDGoeG6rmpta2zhu4/hu4dq4bun4bqq4bqw4buzauG7guG7tcOJ4bu34bundmrhu4DDtGrhurDhu7VL4bqw4buzauG6rkjDuWrhu4Lhu7fhu63hu4Thu4dq4bqw4bu14bu3d+G6rmpMSGrDuXLhurBq4buCc8OKauG7guG7gOG7hOG6sOG7s2rDueG7tcOAauG7p+G7meG6tmrhu4Lhu7XEqMO5auG7teG7t3fhurBq4buC4buA4bq24bqw4buzauG6sMah4bqu4buDajjhu7XFqeG6tmrhu6fhurLhu4dq4bqw4bu14bud4bquauG7p3RPauG6ruG7meG6sOG7tWrDueG6rOG6sOG7s2rhu4Lhu5HDuWrhu4Lhu7XhuqzhurDhu7Nq4buC4bu34bqwauG7guG7hE/hu63hurBq4buC4buA4buET3bhurDhu4dqw5nhu7VJauG7gsOBw7nhu7VqOcOaOuG7pGrhu4LDgOG6sOG7tWrhu6fhu5dqw7rDtOG6sGrhu7Xhu5PhurDhu7Vq4bqw4bu14bu3duG7hGrDg+G7r2rhu7Xhurbhu5nDueG7tWrhu7Xhu5PhurDhu7Vq4bunQuG6sOG7s2rDuUhq4buC4bu1eGrhu7XhurLDtGrhurDhu7Xhu7d34bquakxIauG7p3Zq4buAw7Thu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaTjhu4DhurbhurDhu7Nq4bun4bqyasO54bqyasOD4buvauG7teG6tuG7mcO54bu1auG7guG7teG6rOG6sOG7s2rhu4Lhu7fhurBq4buC4buET+G7reG6sGrhu4Lhu4Dhu4RPduG6sOG7h2rhu6fhu5PhurZq4buC4buZ4bq2auG7gnPDimrhu7Xhu4Rx4bqwasOUODg04buBasOD4buvauG7teG6tuG7mcO54bu1auG7gnPDimrhu7Xhu4Rx4bqwasOD4bu34buv4bqwauG7guG7teG7isO5asOUODg0asO54bu14bq2asO54buR4bqwasO6Qmrhur7hu4Thu5XhurBqxILDk2pM4buTauG6sOG7s8OMw4nhu7dq4buC4buAxKjDuWrhu4Lhu7fhu6/DimrDueG7teG7r2rDuuG7t+G7r+G6sGrhu4Lhu7XEqMO5asOK4bu1dOG6rmrhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nqw7rhu6/DimrGoeG6sGrhu4Jzw4pq4buC4bu1eGrhu4Lhu4DDjMOJ4bqw4buzauG7tcOCw7nhu4Fqw4Phu69q4bu14bq24buZw7nhu7Vq4buC4bu14bu5auG7p+G7t3jhuq5q4buC4bu1w7ThurDhu7Vq4buC4buAw7Rqw7nhu7Xhu4RP4but4bqwauG6sOG7s+G7k+G6sOG7tWrDlDg4NGrhu4Lhu5nhu7dqw7Jq4bu14buET3fhurDhu4dq4buC4bu14buT4bqw4bu1asOK4bu14bqoakzhu5NqbmtqTuG7l+G7h2rDiuG7tcOMw4nhurDhu7Phu4dq4buC4bu1w4Fq4buC4buAceG6sGrhu4Lhu4Dhu63hurBq4bunw4HDtGrDuuG7k+G6sOG7g+G7g+G7g2rhu6bhuqrhurDhu7Nq4buC4bu1w4nhu7fhu4dqw7rDtOG6sGrhu7Xhu5PhurDhu7Vq4bq+4buET2rDueG7teG7r2rhur7hu4Thu5XhurBqxILDk+G7h2rhu4ZKauG7pUjhurDhu7Nq4bu1d2rhu4Lhu7XhuqjhurDhu7Nq4buC4bu14bqs4bqw4buzauG7guG7t+G6sGrhur7hu4Thu5XhurBqxILDk2rhurDhu7Xhu5Nq4bqww4xFw7lqTHZqw5Q4ODThu4Fqw4Phu69q4bu14bq24buZw7nhu7Vq4buC4buA4bu3eOG6sGrDg+G7tcO04bu3akxz4bqwauG7teG7k+G6sOG7tWrDiuG7tXLhurBq4bquduG6rmrDg+G7r+G7gmrhurDhuqjhu7dqw7nhu4ThurDhu7Nqw7ly4buEauG7huG7leG6sGrDiuG7tXThuq5q4bqw4bqs4bqw4buzauG7huG7leG6sOG7h2rhu4Lhu7XEqMO5asOK4bu1dOG6rmrDtOG6sGrhu4Lhurbhu5PhurDhu4Fqw4Phu69q4bu14bq24buZw7nhu7Vq4buCxqHhurDhu7Nqw7nDjMOJ4bqw4buzasOD4bu3eOG6rmrhu4bhurbhu5Hhu4Jq4buC4bu1xKjDuWrDiuG7tXThuq5qw7nhu4ThurDhu7Nq4buK4bqw4buzauG7guG7iGrhurDhu7Phurbhu5Phu7dq4buCw4DhurDhu7VqTOG7k+G6tmrhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nq4buCw4DhurDhu7Vq4bun4buRw4pq4buK4bqw4buzasO54buRw7lq4bq+4buET2rhu6fDgeG6sOG7tWpMdmrDlDg4NGrhu6fhu6/hurBq4bqwxqHhuq5qbWtta+G7g+G7g+G7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpw5nhu5HDuWrhu4bhurrhu4dq4bqw4buz4buT4bqw4bu1asO5ccOKauG7gsOA4bqw4bu1asO5w43hurDhu7Nqw7rDtOG6sGrhu7Xhu5PhurDhu7Vqw4Phu69q4bu14bq24buZw7nhu7Vq4bu14buT4bqw4bu1auG7p0LhurDhu7Nqw7lIauG7guG7tXjhu4dqw7nhu7Xhu7dq4buC4bu34buv4buC4buHauG6sOG7tcOMajfhurpqOjrhur00ODo4asO6w7ThurBq4bu14buT4bqw4bu1asOD4buvauG7teG6tuG7mcO54bu1auG7teG7k+G6sOG7tWrhu6dC4bqw4buzasO64buV4bq2auG7p+G7leG6rmrDlDg4NGrhu4Lhu4DhurbhurDhu7NqxILhuqDhurDhu7VqTMSow7lq4bqw4bqs4bqw4buzauG6sOG7s+G7teG7t3fDimrhurDGoeG6rmpta2zDteG7gWo34bq6asOZ4bqs4bqw4buzauG7guG7tcOMxJDhurDhu7NqTnBPauG7pcSo4bqw4buzairhu69q4bu14bq24buZw7nhu7Vqw4Phu7d44bquauG7guG7gMO04buHauG7gOG7k2rhu4bhurbhu5Hhu4Lhu4dq4bun4buR4bqw4bu1auG7s+G7t+G7kWrDueG6rOG6sOG7s2rhu4Lhu5HDuWrhu4Lhu4Dhu7d44bqwasOD4bu1w7Thu7dqTnBPauG7pcSo4bqw4buzasO54bu14bq4asOD4bu34bqw4bu1auG7peG6tsO04bqw4bu1auG7guG7tcSow7lqw4rhu7V04bquakzhu5Nqw7lKw7Rq4bu14buT4bqw4buzasOD4bu34bqw4bu1auG7peG6tsO04bqw4bu1auG7guG7tcSow7lqw4rhu7V04bquasO04bqwauG7guG6tuG7k+G6sOG7gWo34bq6auG6p2rhu4Lhu69qw7rDtOG6sGrhu7Xhu5PhurDhu7Vq4bu1w4xF4bqw4buzauG7pXXhurBq4bq+4buET2rhu4Lhu4BB4bqw4bu1ak5wT2rhu6XEqOG6sOG7s2rhuq7huqxq4bu1QeG6sOG7tWrDuuG7r8OKasah4bqwauG7gnPDimrhu4Lhu7V4auG7p+G7leG6rmrDuuG7leG6tmrDlDg4NOG7g+G7g+G7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpOcOaOuG7pGrDueG7kcO5auG7teG7hE934bqw4buHauG7guG7tcOBak7hu5fhu4dq4buC4bu14buT4bqw4bu1asOK4bu14bqoauG7p+G7l2rhu6fDjMO0asO54bu1w4Bq4buC4bu34but4buEakx2asOUODg0akzhu5PhurZq4bquSMO5auG7guG7t+G7reG7hGrDg+G7r2rhu7Xhurbhu5nDueG7tWrDiuG7teG7keG7gmrhu4Lhu4Dhu7d44bqwaio4LeG6peG7tGrhurDGoeG6rmpta2zDtWpM4buTauG7s+G7t8O04bq2asO54bu1w4Bq4buC4bu34but4buEakx2asOUODg0asO54bu14bq2ak7hu5fhu4dqw4rhu7XDjMOJ4bqw4buz4buHauG7guG7tcOBauG7guG7gHHhurDhu4Nqw5nhu5HDuWrDuXHDimrDueG7teG7ueG6sOG7tWrhur7hu4RPduG6sGrhu6fDgcO0asOK4bu1w4zEkOG6sOG7s2rhu6fhu5dqw4Phu7d34bqwauG7guG6tuG7k+G6sGrhu4JDasO54bu14buKw7nhu4dqTnBPauG7pcSo4bqw4buz4buHasO6Q2rhu4bhu4ThurDhu7Nq4bq+4buET2rDueG7teG7r2rhu7Xhurbhu5nhu4Jq4bunQuG6sOG7s2rDuUnDtGrDmsOZ4bumakx2auG6vuG7hOG7leG6sGrEgsOTauG6tTfDlDg4NOG7g2o5w5o64bukak7hu5fhu4dqw4rhu7XDjMOJ4bqw4buz4buHauG7guG7tcOBauG7guG7gHHhurBqxIJzw4pqw4Phu69q4bu14bq24buZw7nhu7VqTnBPauG7pcSo4bqw4buzasO54buRw7lq4bqu4bqsauG7tUHhurDhu7Vq4buG4buV4bqwak7hu4Rx4buC4buHasOD4bu34bqw4bu1auG7peG6tsO04bqw4bu1auG7guG7tcSow7lqw4rhu7V04bquasO04bqwauG7guG6tuG7k+G6sOG7g2o44bu14buT4bqw4bu1asSCc8OKakzhu5Nqw4Phu7d34bqwauG7guG6tuG7k+G6sGrDueG7kcO5auG7gkNq4buz4bu34buR4bquauG7huG7keG7gmrDlDg4NGrhu4Lhu7XhuqzhurDhu4dqw7rhu5XhurDhu4dqw4rhu7XhuqhqTOG7k2rhu4JDauG7s+G7t+G7keG6rmrhu4bhu5Hhu4Jqw5Q4ODRq4buC4buZ4bu3asO54buRw7lqw7nhu7Xhurjhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaTXhu4TDtGrhu6fhurLhu4dq4buC4bu54bqw4bu1auG7gOG7t+G7reG6sOG7s2rhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nqw7Jq4buC4bu14buR4bqw4buzauG7p3Lhu4Rq4bqwxqHhuq7hu4dq4buC4bq24buT4bqwauG7gsOA4bqw4bu1auG7p+G7l2rhu4JDasO54bu14buKw7lqw7NvasSCRcOKauG7gnPDimrhu7Xhu4Rx4bqwasOD4bu34buv4bqwauG7guG7teG7isO5akx2asOUODg0asO54bu14bq2auG7tcSQ4bqwam3hu4Phu49ra2rhu7XDgsO5akzhu7fhu63hurDhu4Fqw7NtasSCRcOKasOK4bu1Q2rDuuG7t+G7r+G6sGpMxqHhurBqw7rhu5XhurBq4bq+4buET2rDiuG7teG7meG6rmrDiuG7teG7kcOKasSC4buEc+G7guG7h2rhurDhu7Phu7Xhu7d3w4pqTEhqw4Phu7d44bquauG7guG7gMO04buHauG6vuG7hOG7leG6sGrEgsOTajrhu7Xhu5Nq4bqww4xFw7lqTHZqw5Q4ODRqw7nhu7XhurZqbuG7g8Oya2tqxILDjOG6uOG7gmrDueG7keG6sGrDukLhu4dqw7nhuqzhurDhu7Nqw7nhu7Xhu4rDuWrhu4Lhu4hq4buCw4DhurDhu7Vq4bun4buv4bqwak7hu5fhu4FqbGrEgkXDimrhu6fhu5PhurZq4buC4buZ4bq2asOD4bu3eOG6rmrhu4Lhu4DDtGrDueG7teG7hE/hu63hurBq4bqw4buz4buT4bqw4bu1auG7guG7tcSow7lq4bu14bu3d+G6sGrhu4Lhu7Xhu7lq4bun4bu3eOG6rmrhu4Lhu7XDtOG6sOG7tWrhu4Lhu4DDtGrDueG7teG7hE/hu63hurBq4bqw4buz4buT4bqw4bu1asOUODg04buD4buD4buDasOZ4bqs4bqw4buzauG7guG7kcO5auG7guG7tcO04bqw4bu1asOD4bu3eOG6rmrhu4Lhu4DDtGrhu6fDjOG6uMO5auG7gsah4bqw4buzasO5w4zDieG6sOG7s+G7h2o44buAw4zhurrhurDhu7Nqw5rDtOG6sGrDueG7tcOAauG7p+G7meG6tmrhurU3w5Q4ODRq4bun4buXauG7guG7teG7k+G6sOG7tWrEgnPDimrDsmrhu6fhurbhu5PhurBqw4Phu7d44bquauG7guG7gMO0asSC4bu34but4bqwauG6sOG7s+G7k+G6sOG7teG7h2rhu4Lhu7XEqMO5auG7teG7t3fhurBqw4Phu7d44bquauG7guG7gMO0asO1a2rDucSQauG7huG6umrhu4bhu5XhurBqTuG7hHHhu4Lhu4dqw4Phu7fhurDhu7Vq4bul4bq2w7ThurDhu7Xhu4Nqw5nhu5HDuWpOxalqw7nhu7Xhu4RP4but4bqwauG7pUjhurDhu7Nq4bun4buXauG7guG7tcSow7lq4bu14bu3d+G6sGrEgnFPasOzbsO1auG6rnXhu4Rq4buC4bu1xKjDuWrDiuG7tXThuq5q4buneGrhu7Phu7fhu5Hhuq5q4buG4buR4buCasOUODg04buBasOD4bu3eOG6rmrhu4Lhu4DDtGrhu6dCauG7huG7mcO54bu1asO64buR4buCauG7p+G6oMO0asO5ScO0auG7jWtq4bqw4bu14buTauG7teG7k+G6sOG7s+G7h2rDg+G7teG7kcO54bu1auG7huG7meG6sOG7h2rDucSQauG7huG6umrDg+G7t+G6sOG7tWrhu6XhurbDtOG6sOG7tWrhu6XDgcO54bu1akxIasah4bqwauG7hOG6qOG6sOG7s+G7gWps4buDw7Jva2rhuq514buEauG7guG7tcSow7lqw4rhu7V04bquauG6sOG6rOG6sOG7s+G7h2rhu4Lhu7VJT2rhu4bhu5XhurBqTOG7k2rhuq7huqzhu7dq4buC4buAw4zDieG6sOG7s2rhu4Lhu7VJT2rhu4bhu5XhurBq4bunw4zhurjDuWrDg+G7t3jhuq5q4buC4buAw7Rq4buneGrhu7Phu7fhu5Hhuq5q4buG4buR4buCauG6sOG7s+G7hE9qw7nEkGrhuqxq4bqw4bu14bu3eeG6rmrhu4Lhu7XEqMO5asOK4bu1dOG6ruG7gWrDuXHDimrhu7Xhu4RPd+G6sGrhu6fhu5dqxIJxT2ps4buDbMO1a2rhuq514buEauG7s+G7t+G7keG6rmrhu4bhu5Hhu4Jqw5Q4ODThu4Phu4Phu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaWjhu7fhuq7hu7Nq4buG4buAw7llxKkvL8O54bul4bqw4buDw7rDtOG6tuG7guG7tcO04bqw4bu14bu14bq2w7Thu4NM4bqwL+G7pcWp4buGw4Phu4LhurbDii/hurDFqU3hu4YvbMO1bcOyL2/hu4/hu6VtbOG7jWtra2vhu4LDs8Oyw7Lhu49vw7VrxIJs4buD4bqiw4rhu7PEqWovaWgvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpOOG7gOG6quG6sOG7s2rhu4DDtOG7hGrhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nq4bqw4bu14buTasSCw4xF4bu34buHauG7tcOMReG6sOG7s2rhu4bhu5XhurBqTuG7hHHhu4Jq4bqw4bqs4bqw4buzauG6sOG7s+G7teG7t3fDimrDtOG6sGrhu4Lhurbhu5PhurBq4bunw4zhurjDuWrhurDhu7Xhu7d24buEauG7tUJq4buz4bu3w7Rq4bunQeG6sOG7tWrhu5HDimrhu6VI4bqw4buz4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWlow7pq4buG4buCT8SCxallxKnhuq7hu4bhurYtw7rhu7fhu6Xhu7ctw73hurbhurDhu4ItTcWp4bu34buz4bu14buC4bq/auG6sOG6tuG7gOG6rsO0xILEqWk64bu1cOG6sGrhu4BC4bqw4buzasO54buRw7lq4bqu4bqsauG7tUHhurDhu7Vqw5Q4ODRoL8O6aWgvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpN8SoasO54bu1w4Bq4bun4buZ4bq2auG6vuG7hE/hu6/hu4JqxILhu7d34buCasO5ScO0asO54buRw7lqw7lxw4pq4bqw4buz4buT4bqw4bu14buHasO5R+G6sOG7s2rhu4bEqGrDueG7teG7hOG6sOG7s2rhu4LDtE9qTOG7k+G6tmrDueG7hELDuWrDuUnDtGrDueG7kcO5auG7gkNqw7nhu7Xhu4rDueG7h2rhu6fhurbhu5PhurBq4buC4bu1eGpO4buXauG7tULhu7dq4buz4bqyw4pqw4rhu7Vy4bqwauG6vuG7hMO04bqwauG7guG7gMOC4bqw4buzauKAnMOD4bu5w7nhu7Vq4buC4bu14bu5w7nhu7XigJ1q4buGxKhqw4rhu7Xhu5Hhu4Jq4buC4buA4bu3eOG6sGrDuUnDtGrDueG7kcO5auG6ruG6rGrhu7VB4bqw4bu1asOUODg04buDauG7puG7r+G6sGrhurDDtE/hu4dqOOG7tcO04bqw4bu1auG7tOG6ssO0auG7p+G7l2pOcE9q4bulxKjhurDhu7Nq4bunw4zhurjDuWrDsm5qw7nhu7Xhu4RE4bu3asO54buE4bqw4buzauG7iuG6sOG7s2rhu4Lhu7XEqMO5asOK4bu1dOG6rmrDtOG6sGrhu4Lhurbhu5PhurDhu4dq4buG4buV4bqwasSCw4zhurjhurDhu7Nq4buC4bu1xKjDuWrDiuG7tXThuq5q4buC4bu34but4buEauG7pUfhurDhu7Nq4buC4bu14bqs4bqw4buzauG6vuG7hMO0asO54buRw7lqw7nhu7Xhu4RE4bu3asO54buE4bqw4buzauG7iuG6sOG7s2rhu6fhu5nhu4Jq4buzcuG6sGpsa2tq4bqw4buz4bu1QeG6sGrhu4Jx4bqw4buBamxua2rDucSQauG7huG6umrhu7Phu7fhu6/hu4Jq4bquQ2rhu6fhu5Xhuq5qw7rhu5XhurZqw5Q4ODThu4FqbcOyasO54bu14bq4auG7p+G7meG7gmrhu4Lhu7fhu63hu4Rqw7nhu7Xhu4R04bqwasOUODg04buBam1rbmrDuuG7r8OKasah4bqwauG7gnPDimrhu4Lhu7V4auG7p+G7leG6rmrDuuG7leG6tmrDlDg4NOG7gWpsw7JuasO5SsO0auG7teG7k+G6sOG7s2rDg+G7t+G6sOG7tWrhu6XhurbDtOG6sOG7tWrhu4Lhu7XEqMO5asOK4bu1dOG6rmrDtOG6sGrhu4Lhurbhu5PhurBq4bunw7ThurDhu7Nq4bunw4zhurjDuWrhu4Lhu4Dhu7d44bqwasOD4bu1w7Thu7dqTnBPauG7pcSo4bqw4buz4buHauG7guG7gOG6tuG6sOG7s2rhu6fhurJqbm5qw7lKw7Rq4bu14buT4bqw4buzauG7p+G7l2rhu6fhu7dqTOG7k+G6tmrhu7Xhurbhu5nhu4Jq4bunQuG6sOG7s+G7h2rhuq5C4buCauG7huG6qGrhu6fDgcO0asOK4bu1w4zEkOG6sOG7s2pMw4zhurjhu4Jq4bqu4buKw7lqw7nhu7XDgGrhu4Lhu7fhu63hu4Rq4buz4bu3w7ThurZq4bqw4bu1w4xq4bu04bq24bud4bqw4buzauG7tOG6ssO04buHajg0ajjhu7XDtOG6sOG7tWrhu7ThurLDtOG7h2o44bu1w4Jq4bql4buEcOG6sOG7h2rDmXThuq5qOOG7tUlP4buD4buD4buDauG7puG7o8O5asO64bu3d+G7guG7h2rDueG6rOG6sOG7s2rhu4Lhu5HDuWpOcE9q4bulxKjhurDhu7NqTuG7l+G7h2rDiuG7tcOMw4nhurDhu7Nqw5Q4ODRq4bunw4zhurjDuWrDuXHDimrDueG7teG7ueG6sOG7tWrhur7hu4RPduG6sGrhur7hu4TDtOG6sGrhu4Jw4bqu4buDauG7tOG7t3fhurBq4buC4buZ4bu34buHasO54bqyam9r4buNL29r4buNak7hu5fhu4dqw4rhu7XDjMOJ4bqw4buz4buHauG7guG7tcOBauG7guG7gHHhurBq4bunw7ThurDhu7Nq4buC4buA4bu3eOG6sGrDg+G7tcO04bu3ak5wT2rhu6XEqOG6sOG7s+G7h2rhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nq4bun4bqyasO54bqyam5rak7hu5dq4bun4buXauG7p8OM4bq4w7lqw5nhu7VJauG7gsOBw7nhu7VqOcOaOuG7pGrhu4LDgOG6sOG7tWrDueG6rOG6sOG7s2rhurDhu7Vz4bqwauG7p+G7meG7gmrhu6dyT2rhu6dJasO54buRw7lq4buC4bu34but4buEasO54bu14bu5asOUODg04buHamxtak7hu5dq4bunw4zhurjDuWrhu4Lhu7V04bquauG7p8OB4bqw4bu14buHauG7p+G7keG6sOG7tWrhu7Phu7fhu5Hhu4dq4bunw7ThurDhu7Nq4buC4buA4bq24bqw4buzauG6vuG7hOG7kWrhu4Lhu4BB4bqw4bu1auG7teG6tuG7k+G6sGrhu4Lhu7Xhu7d34bqwauG7teG6qmrhu4bEkGrhu6d4auG7p8OM4bq4w7lqw7nhuqzhurDhu7Nq4bqw4bu1c+G6sOG7h2pva2pO4buXauG7p+G7meG7gmrDueG7teG7hHThurBqb2rhu4Lhu7fhu63hu4Rqw7nhu7Xhu7nhu4dqbWtvak7hu5dq4bun4buZ4buCasO54bu14buEdOG6sGpuauG7guG7t+G7reG7hGrDueG7teG7ueG7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpPOG6sOG7s2rhu7Thu5Nq4bq1xqHhurBq4buy4bu34buRw4pqLWo04bu14bqyasO54bu14buR4bqw4bu1auG6tcah4bqwasOK4bu14bq04bqw4buzauG7puG7t3bhu4Rqw4rhu7Xhuqjhu7dq4bq1N8OUODg0auG7gsOA4bqw4bu1ajjhu7XDtOG6sOG7tWrhu7ThurLDtGrDueG7teG6tmrDuuG7t+G7r+G7guG6v2rigJw44buA4bq24bqw4buzasOyauG7guG7teG7keG6sOG7s2rDueG7hOG6qOG7t2rhurDGoeG6ruG7h2rhurXGoeG6sGrDiuG7teG6tOG6sOG7s2rDuUfhurDhu7NqTEXhu7dqw7nhu5HDuWrhu4bhurrhu4dq4bqw4buz4buT4bqw4bu1auG7huG7sWrhu4Lhu7fhu6/Dimrhu4JIw7lq4buCc8OKauG7guG7gOG7hOG6sOG7s2rDueG7tcOAauG7p+G7meG6tmrhu7Xhurbhu5PhurBqw7nhu7XDgOG6sOG7teG7h2rhu4Lhu7XDtOG6rmrhuq7DjOG7hGrDueG7teG6tmo5w5o64bukauG7gsOA4bqw4bu1asO6w7ThurBq4bu14buT4bqw4bu1asO54buRw7lqTMah4bqwasO64buV4bqwauG6sOG7teG7neG6rmrhu6d0T2rhurDhu7XDtOG6sOG7tWrhu4Lhu7fhu6/hurBq4bunQmrhu4Lhu7XEqMO5auG7teG7t3fhurBqw7nhu5HDuWrDueG7tcOAauG7guG7t+G7reG7hOG7h2rhurDhu7Xhu7d34bquakxIauG7p8OM4bq4w7lq4buz4bu3w7Thurbhu4dq4bqwcOG6sOG7s2rDucO04bq2auG7teG7t3fhu4RqxILEqMO54buHauG7teG7t3fhu4Rq4bq+4buE4buVauG6vuG7hOG7leG6sGrEgsOTauG6sOG7teG7k2rhurDDjEXDuWpMdmrDlDg4NOG7g2rhu6bhuqrhurDhu7Nq4buC4bu1w4nhu7fhu4dq4buC4buA4bu3eOG6sGrDg+G7tcO04bu3asO54bqyauG7teG7t3fhu4Rq4bq+4buE4buVasO54buRw7lqxIJFw4pq4buCc8OKauG7teG7hHHhurDhu4dqw4rhu7VDasO64bu34buv4bqwasOD4bu34buv4bqwauG7guG7teG7isO5asOK4bu14buRw4pqxILhu4Rz4buCasOUODg04buHauG7hkpq4bulSOG6sOG7s2rhu4Lhu7Xhu5PhurDhu7Vq4buC4bu14buZ4bq2asO54bqyauG7teG7t3fhu4Rq4bq+4buE4buVasOK4bu1cuG6sGrhuq524bquasOD4buv4buCauG6sOG6qOG7t2rDueG7hOG6sOG7s2rDuXLhu4Rq4buG4buV4bqwasOK4bu1dOG6rmrhurDhuqzhurDhu7Nq4buG4buV4bqw4buHauG7guG7tcSow7lqw4rhu7V04bquasO04bqwauG7guG6tuG7k+G6sOKAneG7g+G7g+G7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5Thu4Thu4Lhu7Xhurbhu4DEqWnhurXhu4PDlGgvw4pp

V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]