Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đến trưa 29/10, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 16 thi thể trong 2 vụ sạt lở đất vùi lấp ở huyện Nam Trà My.

Tin liên quan

Đọc nhiều

NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhNlbhu4/hu5fDoHbDs+G6veG6rsOg4bqj4bq3w6B2w7PDssOgdsOzbMOgduG7reG7m8ahb8Ogw6PDoOG6osO9w6Dhu6/huql2w6Dhu5XGsMOgZ+G6vXbDoGfhuqfDoMaww6DDs3fhuq5rxqHDoMag4bql4buXw6BW4but4bqtw6Dhu5bhuq41L8Oz4bqjNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q8OTaOG6pWbDoTZWw7No4bubw6BxxqFvw6DDk3PDoOG7sHfhuqXGoW/DoOG7gsOAdzDDoOG7qsOz4budw6Dhu4TDs+G7s8OgdsO14buFw7PDoFfhu4LGoEbDoHbDtMahw7PDoOG7sHfhuqvGoW/DoMag4bql4buXMMOgZ8SpxqHDoHbhu63hu7fhuqXDoMOjw6Iv4bqj4bqhMMOg4buF4bqn4buFw6Dhu5XDgeG7hcOg4buV4bu3xanGoW/DoHbhu4/hu5fDoOG7mcOyxKnhu5fDoGdiw6B24buP4buXw6B2w7Phur3huq7DoOG6o+G6t8OgdsOzw7LDoHbDs2zDoHbhu63hu5vGoW/DoMOjw6DhuqLDvcOg4buv4bqpdsOg4buVxrDDoGfhur12w6DhuqJ5w7LDoOG7leG6veG7q8OgxrDDoMOzd+G6rmvGocOgxqDhuqXhu5fDoFbhu63huq3DoOG7luG6rjE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2NcOy4buXb8Og4buv4but4buFPMOhLy/hu4VmxqEx4buD4bql4bubdsOz4bqlxqHDs8Oz4bub4bqlMeG6osahL2Zo4buv4buZduG7m+G7qy/GoWjDg+G7ry/Do+G6oeG6r8SDL+G6r+G6tWbhurHhuqHhurXhuqHhurHhuqHhuqF2w6PhuqHhurHhuqPhurPhuq/hurfhu5XhuqMx4buT4burb8Ohw6AvNjUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTbhu4Thuqfhu4XDoOG7lcOB4buFw6Dhu5Xhu7fFqcahb8OgduG7j+G7l8Og4buZw7LEqeG7l8OgZ+G7t+G6pcOgxIJow6Dhu4XDucOgb8Oy4bulw7LDoOG6ouG6reG7m8OgduG7j+G7l8Og4buZw7LEqeG7l8Og4buF4bqn4buFw6DGoeG6qcahw6DGocOz4bq7xqHDoDPhuqrGocOzIsOgR1Y0NS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNuG7hMO9w6B2w7NsMMOgZ8SpxqHDoOG6o+G6ocOgb8Oy4bunw6Dhu4V5xqFvw6DGoW/huq3huq4ww6Dhu5XDgeG7hcOg4buV4bu3xanGoW/DoOG7hcOz4bu54buFw6DGoWPGoW/DoGdiw6B24buP4buXw6B2w7Phur3huq7DoOG6tcOgxqFv4bu34bunw7LDoMaww6BW4but4bqtw6Dhu5RoxqFvw6DhuqLhuq3DoMSCYsOgVuG7reG6rcOgJeG6u8ahw6DhurXDoMahb+G7t+G7p8Oyw6B24but4bubxqFvw6DDs+G6pcOyw6DhuqLDvcOg4buv4bqpdsOg4buVxrDDoGfhur12w6Bn4bqnw6DGsMOgZ8O14bqlw6Dhu6vDs+G7t8O5xqFvMcOgw5PDsmvGocOgduG6qcOyw6Dhu5XDgeG7hcOg4buV4bu3xanGoW/DoOG7hcOz4bu54buFw6DGoWPGoW/DoGfhuqXGoW/DoOG7mcOz4buBxqHDoHbhu63hu7fDucahb8OgdnXDoOG7hcOz4bu54buFw6B24buP4buXw6Dhu5nDssSp4buXw6DEg+G6s8OgxqFv4bu34bunw7LDoOG7heG7o8ahw6Dhu5fhur12w6B24buN4buFw7MxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNlbhu63hu7fhu6Xhu4XDoGfhu50ww6B2w7NxxqFvw6B2w7LGocOgdkHDoOG7hXd04buFw6DDs+G7n+G7q8Og4buZw7Phu4HGocOgb8Oy4bqg4bqlw6Dhu6rDs+G7ncOgVsOz4buzw6B24bu34bulxqFvw6Dhu4TDs+G7jcahw7PDoOG7q8Oz4buzw6BW4butw7XGocOzw6BH4buPxqHDs8OgRuG7tcahb8Og4bqi4bulw7LDoOG7lWLGocOzw6Bn4bqp4bubw6Dhu4J0w6Dhu7B3cuG7hcOg4burw7Phu6PGoW8ww6Dhu4RxxqFvw6DhuqXGoTDDoOG7sHfhurvGocOg4buZw7N3w6DhurHDoGdsw6Dhu4Phuq3GocOg4buDw7JrxqHDoOG7q8Oz4bqn4burw6Dhu4Xhu7l3w6DDs3TDoOG7heG7uXfDoMah4bqpxqHDoOG6osO9w6Dhu6/huql2w6Dhu5XGsMOgxqF4w7LDoHbhuqnDssOgxqDhuqXhu5fDoFbhu63huq3DoOG7luG6rsOgdsO0xqHDs8Og4buwd+G6q8ahb8OgxqDhuqXhu5fDoOG7hcOz4bubw6DDs+G6peG6riLDoOG6ouG6reG7m8Og4buFw7PDsmp3w6B2csOyw6DDo+G6tS/huqPhuqHDoGdiw6DEguG6q+G6rsOg4but4bqlw6DhuqLDvcOg4buv4bqpdsOg4buVxrDDoGfhur12w6Dhu63hur12w6DGoW/Ds8Oy4buJ4buXw6B24but4bufxqFvw6B24but4buJxqHDoGfDteG6pcOg4buD4bqtxqHDoMOzd+G6rmvGocOgxqDhuqXhu5fDoFbhu63huq3DoOG7luG6rjDDoG9z4buXw6DDo8OgdsOzccahw6Dhu5Xhuq3DoHbDs3HGocOg4bqjw6DEgmLDoFbhu63huq3DoOG7lGjGoW/DoOG6ouG6rcOgdsOzccahw6DhuqPDoMSCYsOgVuG7reG6rcOgJeG6u8ahw6Dhu5Xhuq3hu5fDoOG6scSDw6DGoW/hu7fhu6fDssOg4buDw7XDoOG7l+G6vXbDoHbhu43hu4XDszHDoFbhu63hu5vGoW/DoGfhu50ww6B24bqpw7LDoHbDs3HGocOg4bqjw6BW4but4bqtw6Dhu5RoxqFvw6B2w7No4bubw6Dhu4Xhu53DoOG6r+G6scOgxqFv4bu34bunw7LDoOG7g8O1w6DhuqJ5w7LDoOG7leG6veG7qzDDoOG6r8OgxqFv4bu34bunw7LDoHbDs+G7m+G6p3bDoOG7hcOzxKl2IMOgduG6qcOyw6B2w7NxxqHDoOG6o8OgxIJiw6BW4but4bqtw6Al4bq7xqHDoOG7heG7ncOg4bq1w6DGoW/hu7fhu6fDssOg4buDw7XDoOG6onnDssOg4buV4bq94burMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTbGoG/huqXhuq7DoOG7r+G6pXfDoOG7mcOzw7LDoOG7heG7ncOgdsOzccahb8OgdsOyxqHDoOG6omrDoOG6osO9w6Dhu6/huql2w6Dhu5XGsMOgxqFvw7PDsuG7ieG7l8OgduG7reG7n8ahb8OgxqHhuq3huq4ww6BWw7Phu7PDoHbhu7fhu6XGoW/DoOG7hMOz4buNxqHDs8Og4burw7Phu7PDoGdiw6Dhu4Xhu53DoOG7hHHGoW/DoGfDsmvGocOg4buZw7Phu4HGocOgb8OAw7LDoFfhurTDoOG7g+G6pcahw6Dhu7B3cuG7hcOgb8Oy4bqlw6Dhu7jGoW/DoOG7q8Oz4budw6Dhu6/DgcOg4buFcsOgdsOzw7Lhu4nGocOgduG6pcOyw6DhuqLhuq3DoHbhu4/hu5fDoOG7mcOyxKnhu5fDoOG7heG7uXfDoMah4bqpxqEgw6Dhu4J0w6B24but4bu3xrDGoW/DoOG7gnTDoOG7sHdy4buFw6Dhu6vDs+G7o8ahbyDDoFbhu7fDoOG7lWvGocOzw6Dhu7B34bq7xqHDoOG7mcOzd8Og4bqxMMOgV+G7gsagRsOgdsO0xqHDs8Og4buwd+G6q8ahb8OgxqDhuqXhu5fDoOG6ruG7iXfDoOG7hcOqd8Og4burw7Nyw7LDoMOzxanhu6vDoOG6ouG7pcOyw6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7lcOB4buFw6Dhu5Xhu7fFqcahb8Og4buVw7Lhu4nGocOg4buxd+G6pcahw6B24bq/4burw6B24butd8ahb8Og4buDxJHGoW/DoOG7l+G7n8Oyw6Dhu4PDsmvGocOg4burw7Phuqfhu6vDoOG7hcOqxqHDoHbDs8OyxKl2w6BnbMOg4buZw7Phu4HGocOgduG7reG7t8O5xqFvw6Dhu4Xhu7l3w6DDs3Qww6Dhu4Xhu7l3w6DGoeG6qcahw6DGocOz4bqgxqFvw6DGoW/hu7fhu6fDssOg4buDw7XDoOG6onnDssOg4buV4bq94burMMOg4buZw7Xhu6vDoHbDs+G7p8Oyw6Dhu4Phuqfhu5vDoOG7heG6p+G7m8OgVsOz4buzw6B24bu34bulxqFvw6Dhu4TDs+G7jcahw7PDoOG7q8Oz4buzMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTbGoG/huqXhuq7DoHbhu63hu5vGoW/DoGfhu4nhu5fDoMOj4bq1L+G6o+G6oTDDoOG7qsOz4budw6BWw7Phu7PDoHbhu7fhu6XGoW/DoFbhu63Dtcahw7PDoEfhu4/GocOzw6BG4bu1xqFvw6Dhu4V5xqFvw6Dhu5VixqHDs8OgZ+G6qeG7m8Og4buCdMOg4buwd3Lhu4XDoOG7q8Oz4bujxqFvMMOg4buEccahb8Og4bqlxqEww6Dhu7B34bq7xqHDoOG7mcOzd8Og4bqxw6BnYsOgw7Phu5/hu6vDoOG7mcOz4buBxqHDoGdsw6Dhu4Phuq3GocOg4buDw7JrxqHDoOG7q8Oz4bqn4burw6Dhu4Xhu7l3w6DDs3TDoOG7heG7uXfDoMah4bqpxqExw6BHc8ahb8OgdsOz4bunw7Iww6Bnc8ahb8Og4bqww6B2w7Phuq3GocOzw6Dhu5Xhur/hu6vDoOG7rsaww6Dhu4TDs8O0w6DDs3fhuq7DoHbDsmrGocOg4burw7Phu7fDucahb8OgZ2zDoHbDs8OB4buFw6DDs8Oya8ahw6DGocOzw7Jr4buXw6DhuqLDvcOg4buF4bu5d8Ogw7N0MMOg4buF4bu5d8OgxqHhuqnGoTDDoGbhu5vDoOG7hMOz4buzw6B2w7Xhu4XDs8OgV+G7gsagRsOgdsO0xqHDs8Og4buwd+G6q8ahb8OgxqDhuqXhu5fDoOG7lOG7icOgVuG7reG7jcOgVsOz4bqlxqHDs8Og4buFw7PDtMOgZ+G6qeG7m8Og4bqi4bqtw6Dhu5d0dsOg4buVYsahw7PDoGfhuqnhu5vDoOG7sHfhurvGocOg4buZw7N3w6DhurHDoOG7leG6rcOg4buF4bq94burw6Dhu6vDs+G7nTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2VuG7reG7icahw6Dhu4XDucOg4buvxrDDoOG7r8OBw6Dhu6vDs+G6u8ahw6Dhu4VxxqFvw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7qsOz4budw6BWw7Phu7PDoHbhu7fhu6XGoW/DoFbhu63Dtcahw7PDoEfhu4/GocOzw6BG4bu1xqFvMMOgZ+G7ieG7l8Ogw6PhurXDoOG6ouG6rcOg4but4bqpxqFvw6Dhu6/huqfGoW/DoMOjw6Iv4bqj4bqhMMOg4buF4bqn4buFw6Dhu5XDgeG7hcOg4buV4bu3xanGoW/DoOG6ouG6rcOgZ8O14bqlw6Dhu6vDs+G7t8O5xqFvw6BnYsOg4bqi4bqt4bubw6Dhu4V3dOG7hTDDoHbhu63DsmzGocOg4buZw7PhuqXDssOg4buF4bqn4buFw6Dhu6vDs+G7t8O5xqFvw6DhuqfGocOgduG7j+G7l8Og4buZw7Js4buXw6Dhu4Xhu7l3w6DGoeG6qcahMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTZW4butd8ahb8OgduG7t+G7pcahb8OgxqBvd+G6rm3GocOg4buU4bubxqFvw6Dhu4ThuqfGoW8ww6BW4bu3w6Dhu5VrxqHDs8Og4buwd+G6u8ahw6Dhu5nDs3fDoOG6scOg4buFw7Phu5vDoOG7g8OyxKl2MMOgZ2LDoOG7leG7icahw6Dhu5nEqcOgw7Phu5vhuqnhu4XDs8OgdsOyxKnhu6vDoOG7heG6v8ahw6DDs8Oya8ahw6B24but4bu34bunxqFvw6Dhu4PEkcahb8OgZ+G7t+G7p8ahb8Og4buDdDDDoHbDs2jhu5vDoGfhu7fhu6fGoW/DoOG7g+G7icOgdnHGoW/DoHZBw6B2w7NxxqHDoOG6tzDDoMSCYsOgVuG7reG6rcOgVuG6u8ahMMOg4buCZOG7hcOgVuG7reG6rcOg4buW4bquw6Bnw7LDoOG6ouG7o8ahb8Og4buxd+G6pcOgZ8OybOG7l8Og4buv4bqpdsOg4buVxrDDoMaww6BW4but4bqtw6BHcuG7hTDDoMOzd+G6rmvGocOg4buCZOG7hcOgVuG7reG6rcOg4buW4bquw6BnbMOgdsOyxKnhu6vDoOG7heG6v8ahw6Dhu6/hu6Xhu5fDoMahw7Phur12MTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTbDk8Oya8ahw6B24bqpw7Iww6Dhu5XDgeG7hcOg4buV4bu3xanGoW/DoGfEqcahw6Dhu4Xhuqfhu4XDoGfDsmzhu5fDoOG7r+G6qXbDoOG7lcaww6Bvc+G7l8Ogw6PDoHZ1w6Dhu7F34bq7xqHDoOG6rjDDoOG7lcOB4buFw6Dhu5Xhu7fFqcahb8Og4buFccahb8Og4buDw7LGocOzMMOgduG7rcOyxqHDs8Og4buv4bqndsOg4bqi4bulw7LDoOG7hcO5w6Dhu69yw6Dhu5Xhu7fDucahb8OgdsOzw4Hhu4XDoGfhu7PDoHbhu63hu5vGoW/DoOG6s8OgxqFv4bqt4bquMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTbhu7B34bq7xqHDoOG7mcOzd8Og4bqxw6B2w7LEqeG7q8OgdsO94buFw6Dhu5nDs+G6q+G7m8Og4buv4bqndsOgZ+G7t+G7p8ahb8Og4bqi4bqt4bubw6DhuqLhuq3DoOG7sXfhuq7EqXbDoHbhurvhu5fDoOG7r+G7i8OgdsOzccahb8Og4buFw7Phu5vDoOG7g8SRxqFvw6Bn4bu3xanhu4XDoGfhu7fhu6fGoW/DoOG7g3TDoGdsw6DhuqLhuq3hu5vDoHbDs3HGocOg4bqjw6DEgmLDoFbhu63huq3DoOG7lGjGoW/DoMahw7PEkeG7l8OgZ+G7t+G6pcOg4buFw7nDoG/DsuG7pcOyw6DhuqLhuq3hu5vDoHbhu4/hu5fDoOG7mcOyxKnhu5fDoOG7heG6p+G7hcOgxqHhuqnGocOgxqHDs+G6u8ahw6Dhu5fhur12w6B24buN4buFw7MxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNlbhu63hu5vGoW/DoOG7mcOzw7LDoGfhu50ww6B2w7No4bubw6Dhu4Lhu43DoHbDs+G7t8OgVsO0xqHDs8Og4buz4bquw6Dhu7B34bqrxqFvw6DGoOG6peG7l8Og4buqw7PhuqXGocOgJcOya3bDoOG7hOG7t+G7p8ahbzDDoOG7rsaww6Dhu4XDs8O0w6DDs3fhuq7DoHbDsmrGocOg4burw7Phu7fDucahb8OgduG7j+G7l8Og4buZw7LEqeG7l8Og4buF4bu5d8OgxqHhuqnGocOgZ2LDoOG6ruG7iXfDoOG7hcOqd8Ogw7N34bqua8ahw6DGoOG6peG7l8OgVuG7reG6rcOg4buW4bquw6DGocOz4bqlxqHDs8Og4buFw7Phu53GoW/DoGfhu7fhuqXDoOG7lcOB4buFw6Dhu5Xhu7fFqcahb8Og4buFw7nDoGd0xqFvw6B24bqpw7LDoOG7hcOzw7rDoOG7heG7s+G6pcOgZ8O14bqlw6Dhu6vDs+G7t8O5xqFvw6DhuqLhuq3hu5vDoHbhu63hu7fhu6Xhu4XDoOG6ouG6rcOg4buv4bul4buXw6DGocOz4bq9dsOg4buF4budw6B2w7NsMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTbDk3fhuq5rxqHDoOG7gmThu4XDoFbhu63huq3DoOG7luG6rsOgdsOyxKnhu6vDoHbDveG7hcOgw7PDusOgduG7rcWpw6Dhu7B34bq7xqHDoOG7mcOzd8Og4bqxw6B24but4bubxqFvw6Dhu4VxxqFvw6B24bqn4buFw6Dhu5nDs+G6pcOyw6B2w7NxxqFvw6Bn4bu34bunxqFvIMOgw7PDusOgduG7rcWpw6Dhu5XDgeG7hcOg4buV4bu3xanGoW/DoOG7hcO5w6BndMahb8Og4buFw7Phu5vDoMag4bql4buXw6BW4but4bqtw6Dhu5bhuq4ww6Dhu7d3w6B2w7Lhu4nGocOgZuG6u8ahw6Dhu7F34bq7xqHDoHbDgcOg4bqia8OgdsOzccahb8OgdsOz4bqp4bubMMOg4bql4buXw6DDs8OybHfDoGfDteG6pcOgw7Phu4/GocOzMMOgdsOz4bunw7LDoHbDssSpdsOgZ8O14bqlw6Dhu6vDs+G7t8O5xqFvMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G6pHd2w7Phu5vhu63DoTZWw7No4bubw6Bm4bqlxqFv4buF4bubxqFv4buv4bqlxqEx4bqixqE1L+G7qzY=

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]