Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Bão số 9 là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào miền Trung. Với tính cấp thiết và nguy hiểm của cơn bão không cho phép chúng ta chủ quan; phải quyết liệt, tập trung cao độ để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại mà bão số 9 gây ra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6tSThuq5F4buZxILhuqvDueG7oeG7l8SCw6PhuqvEgmvDgOG6q8SC4bqi4bqu4bun4buj4bqrb+G6v8Wp4bqrw7J4w6Phuqvhu5/hu4Phu6fhuqtv4buf4buZ4bqrxILhu5/EqcOA4bqr4bun4bufxKnEguG6q8SC4buf4buh4buXxILhuqvhu5/hu4Phu6HhuqvDs8Wp4bqrbmbFqeG6q8ODduG6q8Oq4bqzL+G7n2PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Dhu57hu43hur/Ds+G6qeG6tT3hu5/GsOG6qybhu5/hurThuqvEguG6pOG7teG7p+G7o+G6qybhuqJy4bun4buf4bqrw5Jx4bun4buf4bqrw5PDguG7p+G7o+G6q+G7p+G7n8Sp4bun4bqr4bul4buD4bun4buf4bqh4bqrTmbFqeG6q8ODduG6q8Oq4bqrw7nhu4fhuqvhu6V4xILhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q2/hu7Phu6fhuqtuZsWp4bqr4bul4buD4bun4buf4bqr4bun4bufxKnEguG6q8OyeeG6q2544bqrQ+G7h8Wp4bqr4bul4buh4buV4bun4bqrJuG6ouG6ruG7p+G7o8SD4bqrW+G7teG7oeG6q8SCcOG7p+G7n+G6q2/EqcOA4bqrxILhu5/hu6Hhu5nEguG6q0Phu4fhuqvhu6fhu6Phuq5F4bqr4buf4buhxqHhu6Xhuqtv4bq04bq/4bqrb+G7s+G7p+G6q25mxanhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q2/hu5/FqeG6q8OA4buf4buPw4Dhuqtv4buf4bqw4bun4buj4bqrxILhur/huqtv4buf4bq04bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqj4bqrw4Dhu5/hu4Xhu6HhuqvhuqDhuq5F4buZxILhuqvDueG7oeG7l8SCw6PhuqvEgmvDgOG6q8SC4bqi4bqu4bun4buj4bqrb+G6v8Wp4bqrw7J44bqrw7LGoeG6q+G7n+G7g+G7p+G6q2/hu5/hu5nhuqvDsuG7meG7p+G6q+G7peG6pm/huqvEguG7n8Spw4Dhuqvhu6fhu5/EqcSC4bqrxILhu5/hu6Hhu5fEguG6q+G7n+G7g+G7oeG6q+G7peG7h+G6q25mxanhuqvDg3bhuqvDquG6q+G7o+G7iUXhuqvhuqLhur/Eg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q8OD4bqibzfhuqkvL2/Ds+G7p8SDbuG6v8WpxILhu5/hur/hu6fhu5/hu5/FqeG6v8SDQ+G7py/Ds+G7jcODw7rEgsWpw4Av4bun4buNRMODL2RiZcSRL2Xhur3Ds2RkY8SR4bq7YmLEgmXhurnhur3hurnDqcOqw6rDuWPEg3XDgOG7o+G6qeG6qy/hurXhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurU94bufxrDhuqsm4buf4bq04bqrxILhuqThu7Xhu6fhu6Phuqsm4bqicuG7p+G7n+G6q8OSceG7p+G7n+G6q8OTw4Lhu6fhu6PhuqvDsuG7oeG6q8O64buhxqHhu6XhuqvEguG6ouG6v+G6q8SC4buf4bqob+G6q8SC4buZ4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buBb+G6q8OA4buf4bup4bun4bujw6Phuqtv4bufduG7p+G7o+G6q25mxanhuqvDg3bhuqvDquG6q8SC4buD4buh4bqr4buI4bqu4bqrxILhu5/huq5F4buV4bun4bqrJuG7n+G7q+G6qyThuq7hur/hu6fhu6PhuqvhurHDkuG7h+G6q+G7puG7i+G7p+G7o+G6t8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1w5Lhu4lF4bqrw7nhu4fhuqtv4bufc+G6q8Oy4buDxanhuqtv4bq04bq/4bqrPeG7n8aw4bqrJuG7n+G6tOG6q8SC4bqk4bu14bun4buj4bqrJuG6onLhu6fhu5/huqvDknHhu6fhu5/huqvDk8OC4bun4buj4bqrxILhu4Phu6Hhuqtv4bqueG/huqvhu5/hu6vDgOG6q+G7o+G7oULhur/huqtO4bq/4bun4bqrT+G7n3Phuqvhu5/huq5F4bqrxILhu6Hhu5Xhu6fhuqvDgOG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q8OA4buf4bup4bun4bujw6Phuqtv4bufduG7p+G7o+G6q25mxanhuqvDg3bhuqvDquG6q+G6scOyxrDhu6fhu6PhuqvEguG7g+G7oeG6q8OS4buH4bqr4bum4buL4bun4buj4bq34bqrQ+G7teG7oeG6q2/hu4Fv4bqrbnjDo+G6q27hur/hu6fDo+G6q+G7p+G7o+G7h+G7p+G7n+G6q0Phu4fhuqtv4buBb+G6q8OycuG6v+G6q8OA4buf4bqk4buz4bun4buj4bqrw7rhu5/huq7huqtD4bqob+G6q+G7peG7oeG7leG7p+G6qybhuqLhuq7hu6fhu6PDo+G6q2/hu5/hu6Hhu5Xhuq7huqtk4bq7L2NixIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUm4buf4buNxanhuqs94bufxrDhuqsm4buf4bq04bqrxILhuqThu7Xhu6fhu6PDo+G6q0/hu59w4bun4buf4bqrw4Dhu5/hurThuqtvw4Lhu6fhu6Phuqvhu6fhu5/huqThuqtO4bq/4bun4bqrT+G7n3PhuqvDsuG7g8Wp4bqrJOG6rnZv4bqr4buj4buh4bq/4bqrQ+G7leG6q8OA4buf4bup4bun4bujw6Phuqtv4bufduG7p+G7o+G6q8SC4buf4buh4buT4bun4bqrxILhur/hu6HhuqtD4buH4bqrxIJx4bul4bqrw7rhu6Hhu5nhu6Xhuqtv4bqm4bqu4bqr4bun4buD4bun4bqrw7Lhu4Hhu6fhu5/huqvhu6Phu6Hhu4HhuqvhuqLEqcSC4bqrb+G6v8Wp4bqrw4Phuqjhuqtv4buf4bq04bqrw7J44bun4buj4bqrb+G6tOG6v+G6q2/hu4Fv4bqrw7Jy4bq/4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvDuuG7n+G6ruG6q0Phuqhv4bqr4bul4buh4buV4bun4bqrJuG6ouG6ruG7p+G7o+G6q0Phu4fhuqtv4buBb+G6q254w6Phuqvhu6fhu6Phu4fhu6fhu5/huqtvxrDhuqvDueG7oeG7k+G7p+G6q+G6oOG6ruG6v+G7p+G6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrw4Phu4vhu6fhuqvDg+G7h+G7p+G7o+G6q+G6puG7p+G7o+G6q8OA4bufxrDhuqtD4bu14buh4bqrbmbFqeG6q8ODduG6q8Oq4bqr4buf4buh4buX4bun4bqr4bun4bq/RcSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JuG6rkXhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Phu6fDo+G6q8OzxanhuqvDsuG7iUXhuqvDueG7h+G6q2/hu7Phu6fhuqtuZsWp4bqrb8aw4bqrb+G6pOG7t+G7p+G7o+G6q8OyeOG6q+G7peG7g+G7p+G7n+G6q0Phu4fhuqvDs+G7oeG6q2/hu5/huq5FxqHhu6fhuqvhu6fhu5/hur/hu6fhu5/Do+G6q8O54buD4buh4bqrw7Lhu6HhuqtD4buHxanhuqvDuuG7n+G6ruG6q0Phuqhv4bqrw7nhu6Hhu5Phu6fhuqvEguG6sm/huqtucuG6q25mxanhuqvDueG6ssSC4bqr4bufxanhu4fhu6fhu5/huqvhu5/hu4fhu6fhu5/huqvEguG6osWp4bun4buj4bqrxILhu5/hu7fhu6Hhuqvhu6Phu6Hhur/hu6fhuqvhu6Nq4bun4bqrw7Lhu4lF4bqrw7Jm4bqr4buj4buJReG6q+G6ouG6v+G6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q8SC4buf4buh4buXxILhuqvhu5/hu4Phu6HhuqtD4buV4bqrxIJw4bun4buf4bqr4bul4buD4bun4buj4bqrQ+G7h+G6q8SC4buH4buh4bqrw4Phu4Xhu6fhuqtv4bq04bq/4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrw7Phu4nhu6fDo+G6q2/hurThur/huqvDssSpxILhuqvhu6fhuqThu7Vv4bqr4bun4buT4bun4bqrw7LGoeG6q+G7n+G7g+G7p+G6q2/hu5/hu5nhuqvDsuG7meG7p+G6q+G7peG6pm/huqvEguG7n8Spw4Dhuqvhu6fhu5/EqcSC4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q8SC4buf4buh4buXxILhuqvDs8Wp4bqrb+G7s+G7p+G6q25mxanhuqvDg3bhuqvDquG6q8O5auG7p+G6q+G7p+G7h0Xhuqvhu6Phu4lF4bqr4bqi4bq/w6PhuqvDsuG7qeG7oeG6q+G7n+G7seG7oeG6q2/hu4Fv4bqrw7Jy4bq/4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6PDo+G6q8Oy4buz4bun4bqrQ3LhuqtD4buH4bqrb+G7geG6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q8SC4bqs4bun4buj4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw4Dhu5/hu4Xhu6Hhuqtv4buf4bq04bqrw7J44bun4bujw6Phuqtv4buf4bq04bqrw7J44bun4buj4bqr4buf4buz4bun4bqr4bunQuG6v+G6q8OyxqHhuqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q2/hu5924bun4bujw6Phuqvhuqbhu6fhu6PhuqvDgOG7n8aw4bqrQ+G7teG7oeG6q25mxanEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teKAnOG7puG7meG6ruG6q29q4bun4bqrxILhu5/hu6Hhu5nEguG6q2/GsOG6q+G7n+G6rkXhuqvDsnjhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7k+G7peG6q8OD4bqo4bqrb+G7n+G7oeG6q0Phu6Hhu5fhu6fDo+G6q+G7n8O94bqrxILhuqLhu7nhuqtv4bq04bq/4bqrJOG6ruG7ieG7p+G6q8O64buf4bqu4bqrxJHDo+G6qyThuq7hu4nhu6fhuqvDuuG7n+G6ruG6q2XDo+G6qyThuq7hu4nhu6fhuqvDuuG7n+G6ruG6q+G6u+G6q0Phu4fhuqvhu6V4xILhuqvDg3bhuqvDsuG7s+G7p+G6q0Ny4bqr4bqg4bqu4buJ4bun4bqrw7J44buh4bqrw7rhu5/hu4Fv4bqrw7LGoeG6q+G7o+G7oeG6sMOA4bqrb+G7gW/huqvDsnLhur/huqvDgOG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q2/hu5924bun4buj4bqrbmbFqcOj4bqrw4Phu4vhu6fhuqvDg+G7h+G7p+G7o+G6q8SCceG7peG6q8O64buh4buZ4bul4bqrb+G6puG6ruG6q+G7p+G7g+G7p+G6q0Phu4fhuqvDuuG7n2hv4bqrw4Dhu5/hurJv4bqr4bufa+G6ruG6q+G6oOG6ruG7heG6q+G7peG6pOG6v+G6q25mxanigJ0t4bqrPeG7n8aw4bqrJuG7n+G6tOG6q8SC4bqk4bu14bun4buj4bqrJuG6onLhu6fhu5/huqvDknHhu6fhu5/huqvDk8OC4bun4buj4bqr4bun4bufxKnhu6fhuqvhu6Xhu4Phu6fhu5/huqPhuqvDsnfhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7t+G7ocOj4bqrPeG7n8aw4bqrxILhu5/hurThuqvEguG6pOG7teG7p+G7o+G6q8O54bqk4bqu4bqrw4nhuqtv4buBb+G6q8OycuG6v+G6q8OA4buf4bqk4buz4bun4bujw6PhuqvDsuG7s+G7p+G6q0Ny4bqrw4Dhu5/hu4Xhu6Hhuqtv4buf4bqw4bqrw4nhuqvDg+G7s+G6q8SC4buB4bunw6PhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8OyxqHhuqvDs+G7ieG7p+G6q0HhuqvDueG7g+G7oeG6q8SC4bqi4buT4bun4bqrb+G7gW/huqvDuXfhu6fhu6Phuqtuw6jDo+G6q8SC4buf4bquReG7leG7p+G6q+G7o+G7n+G7jcOj4bqrb+G7gW/huqvDuuG7n+G6ruG6q0Phuqhv4bqrQ+G7jeG7p+G6q27hu6HGoeG7p+G6q0Phu4fhuqtv4buBb+G6q+G7n+G7heG7oeG6q8Oy4buFxanhuqPhuqvDg+G7s+G6q8SC4buB4bun4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrw7Phu4nhu6fhuqvhuqLhur/huqvDuuG7n+G7seG7oeG6q8O64buf4bqu4bqrQ+G6qG/huqvhu6fhu6Phuq5F4bqr4buf4buhxqHhu6XhuqtD4buH4bqrb+G7gW/huqvhu6fhu5/hu4fhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8Oy4buF4bul4bqrbuG7hcWp4bqr4bq/4bun4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q8SC4bqi4bqk4bu1b+G6q8O64buf4buh4bqrbmbFqeG6q8OyeeG6q254xIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXigJxb4bu14buh4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6Phuqtv4buf4buJ4bul4bqr4bqpZeG6q8SC4buD4buh4bqrb+G7n8O94bqpw6Phuqtv4buF4bqr4buf4buX4bqrxILhu5924bun4buj4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqvEguG6onLDo+G6q8Oyw61v4bqrbuG7oeG7l8SC4bqrw7nhu4fhuqtOeOG6qyThuq52b+G6q8OA4buf4bup4bun4bujw6PhuqtOeOG6q+G7puG7r+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7l8OA4bqrQ+G7h+G6qz3hu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvhu6bhu6/hu6fhu6PhuqvEguG7n+G7r+G7p8Oj4bqrTnjhuqvhu6Lhu6Hhur/FqeG6q8SC4buf4buv4bun4buj4bqrW2vhu6fhuqvEguG7heG7ocOj4bqrTnjhuqsi4buJReG6q8Oz4bqo4bun4bujw6PhuqtOeOG6qybhu4fhu6HhuqtP4bufcOG7p+G7n8Oj4bqrTnjhuqsg4bqrxILhu5nEg8SDxIPhuqtD4buH4bqrb+G7gW/huqvDueG6qG/huqvDueG6pOG7ueG7p+G7o+G6q8O64buf4buBb+G6q8OA4buf4buF4buh4bqrb+G7n+G6tOG6q8OyeOG7p+G7o+G6q0Phu4fFqeG6q2/huq54b8Oj4bqrw4Phu4HEguG6q2/hu4Hhu6fhu5/huqtv4bq24bun4buj4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrw7Phu4nhu6fhuqtD4buH4bqrb+G7n3Dhu6fhu5/huqvhuqDhuq5F4buV4bun4bqrb+G7gW/huqvDsnLhur/huqvDgOG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q8OyxqHhuqtv4bufduG7p+G7o+G6q25mxanhuqtD4buH4bqrw7rhu59ob+G6q8OA4buf4bqyb+G6q+G7n2vhuq7huqvhuqDhuq7hu4XDo+G6q8O6xqHhuqtv4buF4bqr4bul4bqk4bq/4bqrw7nDguG6q8OD4bq/4bqu4bqrbmbFqeKAneG6qy3huqs94bufxrDhuqsm4buf4bq04bqrxILhuqThu7Xhu6fhu6Phuqsm4bqicuG7p+G7n+G6q8OSceG7p+G7n+G6q8OTw4Lhu6fhu6PhuqtF4buT4bqu4bqrb2rhuq7Eg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tcOZ4bqk4bqu4bqrw4nhuqvEguG7n+G7k+G7peG6q2/hu4Fv4bqrw7Jy4bq/4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6PDo+G6q8Oy4buz4bun4bqrQ3LhuqvDgOG7n+G7heG7oeG6q8SC4buh4buZw4DhuqvEguG6sm/huqvDuuG7k+G6ruG6q+G7o+G7q+G7ocOj4bqr4buf4bqk4bu14bun4buj4bqrw7Nt4bun4bqrw4N24bqrxILhu4fhuq7Do+G6q8SC4buf4bquReG7leG7p+G6q2/hu6nhu6fhuqvDueG7g+G7oeG6q8SC4bqi4buT4bun4bqrbuG7ocah4bunw6PhuqvDusah4bqrb+G7heG6q8SC4buH4bqu4bqrb+G7geG6q8O5beG7p+G6q8SC4buH4bqu4bqrQ2vhu6fhuqvEguG7heG7oeG6q8OyxqHhuqvhu6fhu5/hur/hu6fhu5/huqtv4bufxrDhu6fhu6PhuqvEguG7n8Wp4buBxILhuqvhuqLhur/huqvDuuG7n+G7seG7oeG6q8O64buf4bqu4bqrQ+G6qG/huqvhu4Xhu6fhu5/huqvhu5/huqRB4bun4buj4bqrb+G6tOG6v+G6q25mxanhuqvDg3bhuqvDqsSD4bqrJeG6sMSC4bqrw7rhu6Hhu6fhu5/huqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fhu6XhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrQ+G7oeG7l2/huqvhu6fhu43FqeG6q8Oya+G6ruG6q8SC4buH4bquw6PhuqvEguG7n+G6rkXhu5Xhu6fhuqvDuuG7n+G7oeG6q0Phu4fFqeG6q+G7p+G7s+G7oeG6q8SC4bqi4bqw4bqrbOG7p+G6q8SC4bqi4buB4bun4buf4bqr4buj4buJReG6q0Phur/huqvDsmvDgMOj4bqrb+G7n3Hhu6XhuqtD4buH4bqrxILhu5/hu6Hhu5fEguG6q+G7n+G7g+G7oeG6q+G7p+G7n+G6pOG6q0HhuqvDmuG7n+G7geG7p+G7n+G6q+G7nuG7qeG6v+G6q8SC4bqi4bqk4bu1b+G6q8Oy4buJRcSD4bqrJuG6rkXhu5fEguG6q8OyduG7oeG6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrw7LGoeG6q+G7p+G7o+G6pOG6q8Oz4buJ4bun4bqrQeG6q8O54buD4buh4bqrb+G7gW/huqtv4buf4bup4buhw6PhuqvDuXfhu6fhu6Phuqvhu6fhuq7hu6/hu6HhuqvEguG6onfhu6fhu6PhuqvEguG7n+G6tEXhuqvhu5/hu4Xhu6HhuqvDg+G7heG7p8SD4bqrT+G7n+G6sOG6q8OJ4bqrbuG7hcWp4bqrQ+G7l8Oj4bqrb+G7n2nhu6fhu6Phuqtv4bufduG7p+G7o+G6q+G7p+G7n+G7h+G6q2/huqrhur/Do+G6q8O64bufxanhuqtuZuG7ocOj4bqrb+G7gW/huqtv4buv4bun4buj4bqrxILhuqJx4bun4bufw6PhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6q+G7n+G7q2/Do+G6q27hu5fhu6fhu5/huqtD4buh4buX4bun4bqrQ+G7h+G6q+G7n+G7g+G6q8SCauG7p+G7o+G6q8SC4buf4buh4buZxILhuqtF4buZ4bquxIPhuqsm4buf4buBxanhuqvDs8OB4bqrb+G7gW/huqtvauG7p+G6q29s4bqu4bqrQeG6q2/hu4Fv4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4bqiceG7p+G7n8Oj4bqrbuG7ocah4bun4bqrbuG7gcWpw6Phuqtu4buhxqHhu6fhuqvhuqDhuq7hu4Xhu6fhu6Phuqtv4buBxanhuqvDsuG7heG7peG6q27hu4XFqeG6q+G6v+G7p+G6q8SCxanhu4fhu6fhuqvDuuG7n+G7oeG6q25mxanhuqvDsuG7meG7p8SDxIPEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG7puG7o+G7h+G7p+G7n+G6q8Oy4buh4buX4bun4bqrQ+G7h+G6q2/hu4Fv4bqr4bun4buj4buH4bun4buf4bqrb8aw4bqrw7nhu6Hhu5Phu6fhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqtv4buf4bqw4bqrw4nhuqvDsuG7heG7peG6q27hu4XFqeG6q8Oy4bqk4bu34bun4buj4bqrw7Phu4lF4bqrxILhuqLhuq5F4buV4bun4bqrxILhu4Xhu6HDo+G6q8Oyw61v4bqrbuG7oeG7l8SC4bqrw7nhu4fhuqvDsuG6pOG7t+G7p+G7o+G6q8Oz4buJReG6q8SC4bqi4bquReG7leG7p+G6q8SC4buF4buh4bqrw6liYuG6q8OaW+G6q8Oy4buh4bqr4bqg4bqu4bq/4bqrw7Jy4bq/4bqrbuG7h+G7p+G6q+G7peG7oeG7leG7p+G6qybhuqLhuq7hu6fhu6PDo+G6qybhu4lF4bqr4bum4buj4bquReG7k+G7p8SD4bqrT+G7n+G6sOG6q8OJ4bqrw7Lhu4Xhu6Xhuqtu4buFxanhuqtv4buz4bqrw4NB4bqrw4Phu4Xhu6fhuqvEkOG6rsSpxILDo+G6q8Ozcm/hu5/huqtD4bqyw6Phuqtv4buBb+G6q8O64buf4bqu4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7l8OAw6Phuqvhu6fhu5/hu4fhuqvhu6Xhu4FFw6PhuqvEkHDhuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fDgMOj4bqrb+G7gW/huqvhu6fhu5/hu4fhuqvhu5/hu4fhu6fhu6PDo+G6q8O64buf4buBb+G7n+G6q8OD4buD4bunxIPEg8SD4bqrT8Sp4bul4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7Phu4nhu6fhuqvhuqLhur/huqvhu6fhu6PFqeG7h+G7oeG6q8O64buf4buh4bqrw7Lhur/hu6fhu6PhuqtvxrDhuqtuZsWp4bqj4bqrb2jEguG6q8SCc+G6v+G6q2/hu4lF4bqrb3bhu6HhuqvEguG6ouG7geG7p+G7n+G6q8OyxqHhuqvhu6fhu6Nm4bqrw7J54bqrw7nhu4fhu6XhuqvEguG7n+G7oeG7l8SC4bqr4buf4buD4buh4bqrxIJw4bun4buf4bqr4bul4buD4bun4buj4bqrQ+G7h+G6q8SC4buH4buh4bqrw4Phu4Xhu6fhuqtv4bq04bq/4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrw7Phu4nhu6fhuqtvw4Lhu6fhu6Phuqvhu6fhu5/huqThuqvDueG7h+G7peG6q+G7pcSpxILhuqvhur/hu6fhuqvEgsWp4buH4bun4bqr4buj4buh4bq/xanhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1T+G7n+G6sOG6q8OJ4bqrb+G7gW/huqvEguG7n+G7gcOA4bqrb+G6v8Wp4bqrQ+G7h+G6q+G7p+G7n+G7h+G6q2/huqrhur/huqvhu6Nq4bun4bqrb+G7gW/huqvEguG7n+G7gcOA4bqrb+G6v8WpxIPhuqsk4bqu4bq/4bun4bqrxILhu4nhu6Xhuqtv4buf4bqw4bqrxILhuqLhu6vhu6fhu6PhuqvDsuG7heG7peG6q27hu4XFqeG6q+G6v+G7p+G6q8SCxanhu4fhu6fhuqvhu5934bqrw7Jrw4DDo+G6q8Oy4buT4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7Eg+G6qyThuq7hu4Xhu6fhu6Phuqvhu6bhur/hu6XhuqtD4buH4bqrb+G7gW/huqvDsnLhur/huqvDgOG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDuuG7n+G6ruG6q0Phuqhv4bqrb8aw4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqr4bufd+G6q8Oya8OA4bqrw4Dhu5/hu4Xhu6HhuqvhuqLhu4fhuqvDg8Wp4buBxILhuqtv4buBb+G6q+G7n3fhuqvDsmvDgMOj4bqrw7nhuqThuq7huqvDueG6pOG7ueG7p+G7o+G6q8SCcG/hu5/huqvhu6fhuqThu7Vv4bqrQ+G7h+G6q8Oz4bqo4bqrbuG7gcWpw6PhuqvDgOG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q+G7geG7p+G6q0Nr4bun4bqr4buf4buH4bun4buf4bqrw7LGoeG6q8Oy4buF4bul4bqrbuG7hcWp4bqr4bq/4bun4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q2/hu5/FqeG6q+G7n+G7g+G6q8Oz4bquxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhurPDg8SC4bqixanhu6fhu6PhurVP4buf4bq04bqrw7J44bun4buj4bqr4bqm4bun4buj4bqrw4Dhu5/GsOG6q+G7peG6pOG6v+G6q8O5w4LhuqvDg+G6v+G6ruG6q25mxanDo+G6q8OD4buDxILhuqvDuUHhuqvDssSpxILhuqtB4bqr4bul4buh4buV4bun4bqr4bun4bqw4buhw6Phuqvhu6fhu5/EqcSC4bqrw7nhu4fhuqvEguG7g+G7oeG6qybhu4lF4bqr4bum4buj4bquReG7k+G7p+G6sy/Dg8SC4bqixanhu6fhu6PhurXhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUm4bqi4bqk4bu1b+G6q8OyxrDDo+G6q27hu4HFqeG6q2/hu4HFqeG6q0Phu7Xhu6Hhuqs94bufxrDhuqsm4buf4bq04bqrxILhuqThu7Xhu6fhu6PhuqtP4bufcOG7p+G7n+G6q8OA4buf4bq04bqrJuG6onLhu6fhu5/huqvDknHhu6fhu5/huqvDk8OC4bun4buj4bqrQ+G7h+G6q8Oyxanhu4fhu6fhuqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrb+G6tOG6v+G6q0/hu59w4bun4buf4bqrw4Dhu5/hurThuqtD4buV4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buBb+G6q8OA4buf4bup4bun4bujw6Phuqtv4bufduG7p+G7o+G6q25mxanhuqvDg3bhuqvDqsOj4bqrw7Lhu4Phu6HhuqvDs+G7oeG7l+G7p+G6qyY94bqrw5Lhu4fhuqvhu6bhu4vhu6fhu6PDo+G6q8SCc+G7p+G7n+G6qyThuq7hu4Xhu6fhu6Phuqvhu6bhur/hu6XDo+G6qyThuq7hu4nhu6fhuqvDuuG7n+G6ruG6q8Opw6PhuqtbZ+G7p+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrJuG7n+G6pOG7t+G7p+G7o+G6q8SC4bqi4bqob+G6q07hur/hu6fhuqtP4bufc+G6q8Oy4buDxanhuqsm4bqi4bqu4bun4buj4bqr4bqk4buz4bun4buj4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PDo+G6q2/hu5924bun4buj4bqrxILhu5/hu6Hhu5Phu6fhuqvEguG6v+G7oeG6q8OyZuG6q8SC4buf4buv4bun4buj4bqrxILhu6Hhu6fhuqtD4buV4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buBb+G6q2/hu59z4bqrw7Lhu4PFqcOj4bqr4bqm4bun4buj4bqrw4Dhu5/GsOG6q0Phu7Xhu6HhuqtuZsWp4bqrw4N24bqrw6rhuqtB4bqrb+G7gW/huqvDsnLhur/huqvDgOG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q0Phu4fhuqvDuuG7n+G6ruG6q0Phuqhv4bqj4bqrxIJx4bun4buf4bqr4bufceG7p+G7n+G6q8Oz4buh4bub4bun4bqrbuG7oeG7meG7p+G6q2/hurThur/huqtu4buBxanhuqvDg3bhuqvDquG6q0Phu4fhuqvDs+G6qOG6q25mxanhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q+G7o+G7oeG6v+G7p8Oj4bqr4buf4bqk4bu14bun4buj4bqrw7Phu6Hhuqtv4buf4bquRcah4bunw6Phuqtv4bqk4bu34bun4buj4bqrw7J44bqrw7rhu5/hu6HhuqtuZsWp4bqrw4N24bqrw6rhuqvDsnnhuqtueOG6q0Phu4fFqeG6q+G7peG7oeG7leG7p+G6qybhuqLhuq7hu6fhu6Phuqtvw4Lhu6fhu6Phuqvhu6fhu5/huqThuqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrw7Phu6HhuqvDs+G7t+G7ocOj4bqrw4Phu7PhuqvEguG7geG7p+G6q8Oz4buJ4bunxIPEg8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JuG7n+G7jcWp4bqrW2fhu6fhuqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6qybhu5/huqThu7fhu6fhu6PhuqvEguG6ouG6qG/huqtO4bq/4bun4bqrT+G7n3PhuqvDsuG7g8Wp4bqrJuG6ouG6ruG7p+G7o+G6q+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q8OA4buf4bup4bun4bujw6Phuqtv4bufduG7p+G7o+G6q8SC4buf4buh4buT4bun4bqrxILhur/hu6HDo+G6q+G7n3fhu6HhuqtjxJHhu59iYuG6q+G7p+G7o+G7h0Xhuqtk4bq7L2Niw6PhuqtDcuG6q8SC4bqicOG6q8SC4buJ4bul4bqrbmbFqeG6q8ODduG6q8Oq4bqrb+G7gW/hu5/huqtu4bu34bqrbuG7ocah4bun4bqrJOG6ruG7heG7p+G7o+G6q+G7puG7o2bhu6HhuqvDuuG7n8Wp4buF4bun4buj4bqrZeG6u2LDuuG7peG6o+G6q+G7o+G7ocaw4bqrb8Spw4DhuqtjxJHDo+G6q2Nlw6Phuqvhu6Phu6FrxILhuqtvxKnDgOG6q2PhurvDo+G6q8Oz4buh4bqrb+G7n+G6rkXGoeG7p+G6q2RiLWTDqcO64bulL+G7n+G6q8SC4buf4buNxanhuqvhu5/huqThu7Xhu6fhu6Phuqsm4buJReG6qybhu4lF4bqrTmhvxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXDk+G6qOG6q27hu4HFqeG6q8O64buf4bqu4bqrQ+G6qG/huqvEguG6ouG7k+G7p+G6q27hu6Hhu5nhu6fhuqvDsuG7meG7p+G6q2Ni4bqr4buj4buh4bu34bqr4bun4buj4buHReG6q2Thur0vY2LhuqtD4buH4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvDssSpxILhuqvDueG7oeG7leG7p+G6q8SC4bqs4bqrJOG6ruG7heG7p+G7o+G6q+G7puG6v+G7peG6q8Oy4buZ4bun4bqrTnHhu6fhu5/huqvDknLhu6fhu5/huqvDg+G7keG6q2/GsOG6q+G7o+G7ocaw4bqrb8Spw4DhuqtjY8Oj4bqrY2TDo+G6q+G7o+G7oWvEguG6q2/EqcOA4bqrY8Opw6PhuqvDg+G6v+G6ruG6q8OyxrDhuqvDg+G6rkXhuqtF4buZ4bqu4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqvhur4m4bumw5LEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG7ouG7ocaw4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvDssSpxILhuqvDueG7oeG7leG7p+G6q8SC4bqs4bqrw5Lhu4fhuqvhu6bhu4vhu6fhu6PhuqvDsuG7meG7p+G6q05x4bun4buf4bqrw5Jy4bun4buf4bqrb8Spw4DhuqtjYy1jZMOj4bqr4buj4buha8SC4bqrb8Spw4Dhuqtjw6nEg+G6qybhu5/huqzhur/huqsm4buf4buh4buT4bun4bqr4bue4bqu4buZw6Phuqs94buf4bqw4bqrIOG7k+G7p+G6q2/EqcOA4bqr4bq9w6PhuqvDqsOj4bqr4buj4buha8SC4bqrb8Spw4DhuqtjY8SD4bqrw5rFqeG7p+G6qybhuq7hu6XDo+G6q+G7ouG7oeG6v+G6q8OZ4bq/4buh4bqrb8Spw4Dhuqvhurst4bq9w6Phuqvhu6Phu6FrxILhuqtvxKnDgOG6q2Ni4bqj4bqrJOG6ruG7heG7p+G7o+G6q05x4bun4bufw6Phuqsk4bqu4buF4bun4buj4bqrJuG6onLDo+G6q05ob+G6q8Oa4buf4buB4bun4buf4bqr4bue4bup4bq/b8Spw4Dhuqvhurkt4bq7w6Phuqvhu6Phu6FrxILhuqtvxKnDgOG6q2NixIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUqxrDhu6fhu6PhuqtD4buH4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q8Oz4buJ4bun4buj4bqzw4PEguG6osWp4bun4bujL+G6tcSC4bqs4bqr4bq7w6PDqeG6qy3huqvDqsOjw6nhu6XhuqtD4bq24bun4buj4bqrbuG7ocah4bun4bqrw5Lhu4fhuqvhu6bhu4vhu6fhu6PhuqvDsuG7meG7p+G6qz3hu5/hurDhuqsg4buT4bunxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUm4bqs4bqrw7Lhu5Phu6Xhuqtk4bq7L2Ni4bqrLeG6q2TDqi9jYsOj4bqrxILhuqzhuqsm4buf4bqs4bq/4bqrJuG7n+G7oeG7k+G7p+G7nuG6ruG7meG6qy3huqs94buf4bqw4bqrIOG7k+G7p+G6q+G7peG6pOG6v+G6q2RiYi1lYmLhu6Xhu6Uvw7Lhu7nEguG6o+G6q05ob+G6qybhu4lF4bqr4bum4buj4bquReG7k+G7p+G6q2NiYi1kYmLhu6Xhu6Uvw7Lhu7nEgsSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JuG6rOG6q2Thur0txJFjL2Niw6Phuqvhu6bhur/hu6Xhuqvhu6bhu6Phu5/hu5fhuqvhur7hu6fhuqtD4buH4bqr4bue4buH4bqrJnThu6fhu5/huqvhu6XhuqThur/huqvDqWJiLeG6u2Ji4bul4bulL8Oy4bu5xILEg+G6qyThuq7hu4Xhu6fhu6PhuqtOceG7p+G7n+G6qy3huqsk4bqu4buF4bun4buj4bqrJuG6onLhuqvhu6XhuqThur/huqtkYmItZWJi4bul4bulL8Oy4bu5xILEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tU/hu4Fv4bqrw7Jy4bq/4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw7rhu5/huq7huqtD4bqob+G6q+G7heG7p+G7n+G6q+G7n+G6pEHhu6fhu6Phuqtv4bq04bq/4bqrbmbFqeG6q8ODduG6q8Oq4bqrw7Lhu5Xhuq7huqvDsmbhuqvDueG7k+G7p+G6q8OA4buf4bqk4buz4bun4buj4bqr4buB4bun4bqrw4Phu7PhuqvEguG7geG7p+G6q8Oz4buJ4bun4bqrQ+G7h+G6q2/hu5/FqeG6q+G7n+G7q2/huqvDg+G7oeG7p+G7n+G6q+G7p+G7o+G7n3Phuqvhu5/hu6tvxIPhuqsm4bqixanhu6fhu6PhuqvDssaww6Phuqtv4buBb+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8SC4bqs4bqrJuG7n+G6rOG6v+G6qybhu5/hu6Hhu5Phu6fhuqvhu57huq7hu5nhuqvDsuG7meG7p+G6qz3hu5/hurDhuqsg4buT4bun4bqrw7PhuqjhuqvDuuG7oeG7meG7p+G6q8OD4buz4bqrxILhu4Hhu6fhuqtlZeG6vcSDYuG6ueG6u+G6s8ODxILhuqLFqeG7p+G7oy/hurXhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw7rhu5/huq7huqtD4bqob+G6q+G7p+G7o+G6rkXhuqvhu5/hu6HGoeG7peG6o+G6q8SC4buf4bu34buh4bqr4buj4buh4bq/4bun4bqr4bufxanhu4fhu6fhuqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q0Phu4fFqeG6q2PhurstY8Oq4buf4bqrb+G7n+G7oeG7leG6ruG6q2ThursvY2LEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tU/hurLhuqvEguG7n8ahw6PhuqvEguG7g+G7oeG6qyThuq7hu4Xhu6fhu6Phuqvhu6bhur/hu6XhuqvDg+G7s+G6q8SC4buB4bun4bqrY2TDqsSDY8OqZcOj4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7PhuqjhuqvDuuG7oeG7meG7p+G6q8SQxanhu6fhu6PhuqvEguG6ouG6pOG7tW/huqtj4bq74buf4bqr4bun4buj4buHReG6q2ThursvY2LhuqPhuqvDsuG7meG7p+G6q2Nl4buf4bqrb+G6tuG7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7h0XhuqvDsmbhuqvhu5/FqeG7h+G7p+G6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrw4Phu7PhuqvEguG7geG7p+G6q2VkxIPDqsOpYuG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7ocSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JuG7g+G7oeG6qyThuq7hu4Xhu6fhu6Phuqvhu6bhu6Nm4buh4bqrw4Phu7PhuqvEguG7geG7p+G6q8OqZcSDZOG6ucOq4bqr4bun4buj4bqk4bu34buhw6PhuqvDs+G6qOG6q8O64buh4buZ4bun4bqrxJDFqeG7p+G7o+G6q8SC4bqi4bqk4bu1b+G6q2Phurvhu5/huqvhu6fhu6Phu4dF4bqrZOG6uy9jYuG6o+G6q05x4bun4buf4bqrw5Jy4bun4buf4bqrw6rhurnEg8OpY8SR4bqr4bun4buj4bqk4bu34buhw6PhuqvDs+G6qOG6q8O64buh4buZ4bun4bqrxJDFqeG7p+G7o+G6q8SC4bqi4bqk4bu1b+G6q2PDquG7n+G6q+G7p+G7o+G7h0Xhuqtk4bq7L2Ni4bqj4bqrPeG7n+G6sOG6qyDhu5Phu6dk4bq7xIPhurnDqcSR4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7PhuqjhuqvDuuG7oeG7meG7p+G6q8SQxanhu6fhu6PhuqvEguG6ouG6pOG7tW/huqtj4bq74buf4bqr4bun4buj4buHReG6q2ThursvY2LhuqPhuqsm4buf4bqs4bq/4bqrJuG7n+G7oeG7k+G7p+G6q+G7nuG6ruG7meG6q+G6ueG6u8SD4bq9Y2Thuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HDo+G6q8Oz4bqo4bqrw7rhu6Hhu5nhu6fhuqvEkMWp4bun4buj4bqrxILhuqLhuqThu7Vv4bqrY8Op4buf4bqr4bun4buj4buHReG6q2ThursvY2LhuqPhuqvDkuG7h+G6q+G7puG7i+G7p+G7o+G6q8SRZMSD4bq5ZOG6ueG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7ocOj4bqrw7PhuqjhuqvDuuG7oeG7meG7p+G6q8SQxanhu6fhu6PhuqvEguG6ouG6pOG7tW/huqtjw6nhu5/huqvhu6fhu6Phu4dF4bqrZOG6uy9jYsSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1T+G7gW/huqvEgnPhu6fhu5/huqvEguG6rOG6qybhu5/huqzhur/huqsm4buf4buh4buT4bun4bqr4bue4bqu4buZ4bqrw7Lhu5nhu6fhuqtOceG7p+G7n+G6q8OScuG7p+G7n+G6q+G6oOG6rkXhu5nEguG6q8OycuG7p+G7n+G6q2/hu5/FqeG6q+G7n+G7q2/huqvDg+G7oeG7p+G7n+G6q+G7p+G7o+G7n3Phuqvhu5/hu6tv4bqrxILhuqzhuqvhu6fhu6Phu4dF4bqrZOG6uy9jYsSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bue4buh4buX4bun4bqrxILhu4Phu6HDo+G6q+G7pXjEguG6q8ODduG6q8O64buf4bqu4bqrw7Phuq7huqvDuXJv4buf4bqrxIJrw4DhuqvEguG6ouG6ruG7p+G7o+G6q8Oy4buv4bun4buj4bqrw7rhu5/hu4Fv4buf4bqr4bun4buf4bqk4bqr4bum4buf4bq/4bqrJuG6ouG6v+G7p+G7o+G6q+G6scOa4buf4buB4bun4buf4bqr4buexrDhur/hurfDo+G6qyThuq5F4bqr4bum4buf4buz4bun4bqr4bqxTnHhu6fhu5/huqvDknLhu6fEg8SDxIPhuqtv4bufcOG7p+G7n+G6q+G6oOG6rkXhu5Xhu6fhuqvDsnLhur/huqvDgOG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q8OyZuG6q8SC4buf4buv4bun4buj4bqrxILhu6Hhu6fhuqtv4bufxanhuqvDuuG7n+G7gW/hu5/huqvDs+G6ruG6q8O5cm/hu5/huqtu4buh4buZxILhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buh4bun4bqrQ+G7leG6q25mxanhuqvDssah4bqrb+G7n+G6tOG6q8OyeOG7p+G7o+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrxILhuqLhu4Hhu6fhu5/Eg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tVvhu5XhuqvEguG7h+G6ruG6q8SC4buf4bquReG7leG7p8Oj4bqrw7J24buh4bqrQ+G7teG7oeG6q8SC4buH4bqu4bqrb+G7gcOj4bqrw7Lhu5nhu6fhuqtjY+G7n+G6q+G7p+G7o+G7h0Xhuqtk4bq7L2Ni4bqrw7Jm4bqrxILhu5/hu6/hu6fhu6Phuqtu4buBxanDo+G6q8O64buhxqHhu6XhuqvDsuG7meG7pcOj4bqr4buf4bqk4bu14bun4buj4bqrw7Nt4bun4bqrb+G7n8Wp4bqrZcOpxINiYsOq4bqrxILhu4fhuq4vZGTDqsSDZMOqYuG6q8O54bq/xanhuqvDsnjhu6fhu6PDo+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDssaw4bqrw7Jm4bqrxILhu5/FqeG7gcSC4bqr4bqi4bq/4bqrw7rhu5/hu7Hhu6HhuqvDuuG7n+G6ruG6q0Phuqhv4bqr4bun4buj4bquReG6q+G7n+G7ocah4bul4bqh4bqrZcSDYuG6uWPhuqvEguG7h+G6ri9kw6rEg+G6u2Xhur3huqvDueG6v8Wp4bqrw7J44bun4buj4bqj4bqr4bun4buNxanhuqvDsmvhuq7huqvEguG7g+G7oeG6q2/hu4Fv4bqrbuG7meG7p+G6q2VixIPhur1i4bq5L2PDquG6vcSDZWRl4bqrw7nhur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o8SD4bqr4bue4buh4buX4bun4bqrb+G7qeG7p+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqtD4bq24bun4buj4bqr4bun4buj4bquReG6q+G7n+G7ocah4bulY2Vk4bqrxILhu4fhuq4vY8SDY2Phur3huqvDueG6v8Wp4bqrw7J44bun4buj4bqzw4PEguG6osWp4bun4bujL+G6teG6sUHhuqtOceG7p+G7n+G6q8OScuG7p+G7n+G6t8SD4bqrJsSpxILhuqtv4buF4bqrb+G7gW/huqvEguG7h+G6ruG6q+G7p+G7h0XhuqvDsuG7leG6ruG6q8OyZuG6q+G7p+G7n2vhu6fhuqvDsuG6pOG7uW/huqvEguG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buh4bun4bqrQ+G7h+G6q8Oy4bq/4bun4buj4bqrw7Phu6Hhuqtv4buf4bquRcah4bun4bqrxILhuqLhurDhuqvEguG6ouG7geG7p+G7n8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1w5J24buh4bqrQ+G7teG7oeG6q8SC4buH4bqu4bqrQ2vhu6fhuqvEguG7heG7ocOj4bqrxILhu4fhuq7huqtDZuG7p+G7o+G6q8O54bq/4buhw6Phuqtv4buBb+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8OyZuG6q2/hu59z4bqrw7Lhu4PFqeG6q+G7n+G6pOG7teG7p+G7o+G6q8OzbeG7p+G6q+G7p+G7jcWp4bqrw7Jr4bquw6PhuqvhuqLhu7fhu6HhuqvDuuG7n+G7seG7oeG6q8O64buf4bqu4bqrQ+G6qG/huqvhu6fhu6Phuq5F4bqr4buf4buhxqHhu6XEg+G6q0/hurLhuqvEguG7n8ahw6PhuqvEguG7g+G7oeG6q8OS4buH4bqr4bum4buL4bun4buj4bqrY2Vl4bqrxILhu4fhuq7huqvhurFv4buF4bun4buj4bqrw5Lhu4fhuqvhu6bhu4vhu6fhu6PhuqHhuqvhurtk4bqj4bqrQ3Lhu6fhu5/huqvDkuG7h+G6q+G7puG7i+G7p+G7o+G6oeG6q2Vl4bqj4bqrxILhu4Phu6HhuqtvauG6ruG6q2/hu4Xhu6fhu6PhuqHhuqtk4bq94bq34bqj4bqrJOG6ruG7heG7p+G7o+G6q+G7puG6v+G7peG6q2PhuqvEguG7h+G6ruG6q+G7p+G7jcWp4bqrxILhu4Phu6HhuqtP4bq24bqrw5nhur/FqeG6q0/hu5/hu4fhu6XhuqPhuqtOceG7p+G7n+G6q8OScuG7p+G7n+G6q+G6u+G6veG6q8SC4buH4bqu4bqr4bqxxILhu4fhuq7huqtva8OA4bqrb+G7heG7p+G7o+G6q2PDqeG6o+G6q8SC4buH4bqu4bqr4bun4buNxanhuqvDgOG7n+G6v8WpZeG6veG6o+G6q8SC4buD4buh4bqrb+G7heG7p+G7o+G6q1vDguG7p+G7o+G6qyXhu6/huqtjw6nhurfEg+G6q0/hu4Fv4bqrxIJz4bun4buf4bqrxILhuqzhuqsm4buf4bqs4bq/4bqrJuG7n+G7oeG7k+G7p+G6q+G7nuG6ruG7meG6q8Oy4buZ4bun4bqrTnHhu6fhu5/huqvDknLhu6fhu5/huqvDsmbhuqtvxKnhu6Xhuqtu4buhxqHhu6fEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSrhur/huq7huqtv4bqueG/huqvhu5/hu6vDgMOj4bqrPeG7n8aw4bqrJuG7n+G6tOG6q8SC4bqk4bu14bun4buj4bqrJuG6onLhu6fhu5/huqvDknHhu6fhu5/huqvDk8OC4bun4buj4bqrQ+G7h+G6q8Oyxanhu4fhu6fhuqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrb+G6tOG6v+G6q0/hu59w4bun4buf4bqrw4Dhu5/hurThuqvDsmbhuqvDsuG7meG7p+G6q8O64buhxqHhu6XhuqvEguG6ouG6v+G6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7gW/huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o8Oj4bqrb+G7n3bhu6fhu6PhuqtuZsWp4bqrw4N24bqrw6rhuqvEguG7g+G7oeG6q+G7iOG6ruG6q8SC4buf4bquReG7leG7p+G6qybhu5/hu6vhuqsk4bqu4bq/4bun4buj4bqr4bqxJj3huqvDkuG7h+G6q+G7puG7i+G7p+G7o+G6t+G6q0Phu4fhuqvDuuG7n+G7hcWp4bqrw4Phu4PEguG6q8SC4buD4buh4bqrbuG7t+G6q27hu6HGoeG7p+G6q0/huqrhur/huqvDkuG7g+G7oeG6q+G6sSY94bqr4bueeOG7oeG6q+G6vuG7p8Oj4bqrxIJz4bun4buf4bqrJOG6ruG7heG7p+G7o+G6q+G7puG6v+G7peG6t8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOA4bq+4bquxILhu5/FqeG6ouG6qeG6tSbhu5/hu43FqeG6q8Oz4bq/4bun4bujb8Wp4bun4bujw4Phur/hu6fEg0Phu6fhurMvw4DhurU=

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]