(vhds.baothanhhoa.vn) - Liên tục từng đoàn xe “3 chân, 4 chân” chạy với tốc độ cao ngay cả khi qua khu dân cư trên tuyến tỉnh lộ 516B đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thực trạng trên diễn ra suốt thời gian dài khiến con đường bị “biến dạng”, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDhu51Qw5rhu5rhuqZU4buu4bqmROG6qMSQ4bqz4bqm4oCcw5lGw5rhuqZV4buew5rhu5rhuqZM4buow5rGoOKAneG6pn1P4bqmQCXhurzhuqYk4buA4buc4bquL+G7muG6qOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu4w6pP4bq6TeG6pOG6sGnhu5zDlcOa4bqmJD9M4bqmJCHDmsag4bqmTsOZw4rDmuG6pn1P4bqm4oCcQuG6pkzhu5rDjcOaw4DhuqZD4bqmTOG7msONw5rigJ3huqZM4bua4bq+W+G6pj5Z4buc4bqmJOG7sEzhuqZO4buu4bqmTOG6usOZ4bqmw5rGoOG6ulvhuqZM4buA4bqmU+G7muG7nOG6pkAl4bq64bqmU+G7miXhuqZNw43DmuG6pkws4bqmJCPDlcOa4bqmJCVbw5TDmuG6piRQw5rhu5rhuqZU4buu4bqmROG6qMSQ4bqz4bqmTuG6usOaxqDhuqYk4buc4buQVeG6psSow5rhuqbDmsagJVvhuqZMWOG6piThurrhu5zhuqbDmuG6vsOa4bqmxqDhu5zhurrDmeG6piThu5rhu6rDmsag4bqg4bqm4bud4buaKEzhuqYkI+G6vsOaxqDhuqYkI8OVw5rhuqZN4buc4buUw5rhuqYj4bq64bqmPSXhu7Ak4bqmJOG7msOd4buc4bqmxqDhu5zhurrDmuG6pk3DiuG7nOG6plPhu5rhu5zDlMOa4bqmTMOZw5rhuqZOLMOdw5rGoOG6pkvhu6DhuqbigJxL4bucw5TDmuG6pk3hur7Dmsag4oCdw4DhuqbGoMONW+G6puG7quG6psOa4bua4buc4buUVeG6plXhu6rhu5zhuqYkIyzDncOaxqDhuqbDmsag4bua4bucw5VV4bqmJCPFqMOaxqDhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bquPSQjw5nDmsag4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqRNJOG7miVVS+G6puG7nOG6tU/DmiRPI+G6pOG6pj0kW1RPeeG6pHvhu5xNJOG7mkHhuqbDieG6rOG6rOG7uH3DgeG6puG7mk/hu5zGoOG7miRB4bqmQ0RF4bu4fcOB4bqk4bqmPSNMeeG6pC8vTE3DmuG6oEvhurrDmSThu5rhurrDmuG7muG7msOZ4bq64bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqq4bqq4bqsw4kv4bqq4bqs4bqqTUPhuqhCQ8SQ4bqq4bqqJEXEkOG6qkVEVOG6rOG6oFLhu7jGoOG7uSN5Q0ThuqzhuqThuqbhurpUJHnhuqThu51Qw5rhu5rhuqZU4buu4bqmROG6qMSQ4bqz4bqm4oCcw5lGw5rhuqZV4buew5rhu5rhuqZM4buow5rGoOKAneG6pn1P4bqmQCXhurzhuqYk4buA4buc4bqk4bqme+G7nE0k4buaeeG6pMOJ4bqs4bqs4bqk4bqm4buaT+G7nMag4buaJHnhuqRDREXhuqThuqYv4bqw4bquLz0kI8OZw5rGoOG6sOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6teG6uuG7uCThu5zDmcOa4bqk4bqwxrBP4bqmJOG7gOG7nOG6piQjxajDmsag4bqmTeG7nOG6pkzhu5olW+G7mMOa4bqmPlnhu5zhuqYk4buKw5rhuqY9JcOMJOG6pkzhurrDmeG6pkAl4bq64bqmU+G7miXhuqZNw43DmuG6pkws4bqmxqDDjVvhuqZLP+G7nOG6pktHVcOA4bqm4buq4bqmw5rhu5rhu5zhu5RV4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sMOs4bua4buc4buQJeG6puG7muG7ruG6pk3DjcOa4bqmPeG7nMOa4bua4bqmPeG7sMOaxqDhuqZNxahM4bqmJCVbw5TDmuG6piRQw5rhu5rhuqZU4buu4bqmROG6qMSQ4bqz4bqmJOG7miXhu65M4bqmfeG7huG6puG7neG7msOKw5rhu5rhuqZpw5nDmsagw4Dhuqbhu5olW+G7ksOa4bqm4bud4bua4bq+TOG7muG6puG7neG7msOKw5rhu5rhuqZLLkzhuqZ9KkzhuqZM4buaw5nhuqZL4bucw5Qk4bqmTOG7mizhurrhuqZL4bq6w5nhuqbGoOG7nMOd4bqmw5rGoCzDneG7nOG6pk3DjcOa4bqm4bu44bua4buA4buc4bqmPeG7sMOaxqDhuqYkI8OZw5rGoOG6pkzhu4DDmuG7muG6pks/4buc4bqmS0dVw4Dhuqbhu6rhuqbDmuG7muG7nOG7lFXhuqbDmuG7mizhuqYk4buaw53hu5zhuqZO4buc4buYVeG6puG7muG7nOG7ksOa4bqmJOG6vuG7nOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuqTDrVfhu5zhuqbDmsagw4pb4bqmTOG7pOG6puG7msOKw5rGoOG6piQj4buCVeG6plQs4buyJOG6pn1P4bqmJOG7gOG7nOG6piQjxajDmsag4bqmVFnDmuG6pj7DiuG7nOG6pkzhu5o/TOG6piTDjMOa4bqmTOG7muG7tOG6pk7DjCThuqZN4buc4bqmTOG7miVb4buYw5rhuqZAJeG6uuG6piThur7hu5zhuqZT4buaJeG6pk3DjcOa4bqmTCzhuqDhuqbDqsWo4bqmTOG7muG6vlvhuqY9JeG7sCThuqbDmsagw4pb4bqmTsOVVcOA4bqmTizDncOaxqDhuqYk4bua4bue4bqmw5rhu5rGr+G6puG7msOS4bu44bqmJCPDmcOaxqDhuqZT4bua4buc4bqmTOG6vEzhuqbhu7jhu5osWMOaxqDhuqYk4buc4buSw5rhuqZM4buk4bqmJCPFqMOaxqDhuqYk4buA4buc4bqmVMOVw5rhuqZOw5TDmuG6puG7msOKw5rGoOG6pkzhu5o/TOG6piTDjMOa4bqmVMOKVeG6pkzhu5rDmeG6piQlW8OUw5rhuqZOLMOdw5rGoOG6psOa4bua4bq6w5rhu5rhuqZM4bua4bukw5rGoOG6puG7mizhuqbhu5rGr8OaxqDigJ3DgOG6plXhu64k4bqmw5rGoCzDneG7nOG6pk3DjcOa4bqmfeG7huG6puG7neG7msOKw5rhu5rhuqZpw5nDmsag4bqmVMOZ4bqmVOG7hMOaxqDhuqbDmuG7pOG7nOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuq7hu5xVxqDhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7nOG6tU/DmiRPI+G6pOG6pj0kW1RPeeG6pHvhu5xNJOG7mkHhuqbDieG6rOG6rOG7uH3DgeG6puG7mk/hu5zGoOG7miRB4bqmQ8SQw4nhu7h9w4HhuqThuqY9I0x54bqkLy9MTcOa4bqgS+G6usOZJOG7muG6usOa4bua4buaw5nhurrhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqrhuqrhuqzDiS/huqrhuqzhuqpNQ+G6qEPhuqpCQuG6rCThuqhDw4lE4bqqVOG6rOG6oFLhu7jGoOG7uSN5ReG6uEThuqThuqbhurpUJHnhuqThu51Qw5rhu5rhuqZU4buu4bqmROG6qMSQ4bqz4bqm4oCcw5lGw5rhuqZV4buew5rhu5rhuqZM4buow5rGoOKAneG6pn1P4bqmQCXhurzhuqYk4buA4buc4bqk4bqme+G7nE0k4buaeeG6pMOJ4bqs4bqs4bqk4bqm4buaT+G7nMag4buaJHnhuqRDxJDDieG6pOG6pi/hurDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurXhurrhu7gk4bucw5nDmuG6pOG6sMOs4bua4buc4buQJeG6pj7hu6DhuqYkI+G7ouG6pk4sw53Dmsag4bqmS+G7oOG6pkvhu5zDlMOa4bqmTeG6vsOaxqDhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bq14buaJcOaxqDhuqbDmuG7nOG7kFXhuqZLLkzhuqZ9KkzDgOG6pkvDiuG6psOsxqAlW+G7lMOa4bqm4bud4bua4bug4bqmaeG6psODfeG7huG6puG7neG7msOKw5rhu5rhuqZpw5nDmsagxILhuqZM4bua4buc4bq64bqmPeG7jEHhuqbigJzhu50jLFlM4bqmTsONW+G6psOa4buaw4rhuqYk4buq4buc4bqmVeG7tOG6pkAl4bq8w5rhuqbhu5rDisOaxqDhuqZO4buY4bqmS+G6vMOa4bqm4buCw5rhuqY94bq8w5rGoMOA4bqmw5rhu5osw5rGoOG6piQh4bqmU+G7muG7nOG6pk7hu6Dhurrhuqbhu7jhu5osWMOaxqDhuqbDg33hu4bhuqbhu53hu5rDisOa4bua4bqmacOZw5rGoMSC4bqmPsOK4bqmfeG7huG6piQjw5XDmuG6psODfeG7huG6puG7neG7msOKw5rhu5rhuqbhu53hu5rFqMSC4bqmTMOM4bu44bqm4bu44buaw5Phu7jhuqZV4buuJOG6pj3hu7DhuqZVxq/huqZOw4wk4bqm4buaw5nhur4k4bqmTuG7rsOaxqDhuqYk4bua4bue4bqmxqDhu5zhurrhuqZO4buew5rhu5rhuqYk4buq4buc4bqm4bu44bua4buA4buc4bqmVSXhurrhuqZL4bq+JOG6pk7hu5jhuqZM4buaT+G6pkzhu5rhu4TDmuG6oOG6puG6teG7mk/huqbhuqrDgOG6pkLhuqZUWeG7uOG6pkw7w5rGoOG6plPhu5rhu6rDmsag4bqm4buCw5rhuqYk4buaJeG6usOA4bqmTCnhurrhuqbDmuG7msOK4bqmTuG7pMOaxqDhuqZT4buiw5rhuqZV4buiJMOA4bqmPuG7iFvhuqZVw4rhuqY+SsOa4bqmw5rGoOG7iOG7uOG6psOaxqA/4bq64bqmSz/hu5zigJ3huqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqThu5zhurVPw5okTyPhuqThuqY9JFtUT3nhuqR74bucTSThu5pB4bqmw4nhuqzhuqzhu7h9w4Hhuqbhu5pP4bucxqDhu5okQeG6pkPDieG6rOG7uH3DgeG6pOG6pj0jTHnhuqQvL0xNw5rhuqBL4bq6w5kk4bua4bq6w5rhu5rhu5rDmeG6uuG6oD7Dmi9NTz1TJMOZ4bu4L8OaT3s9L+G6quG6quG6rMOJL+G6quG6rOG6qk1D4bqoQkTDiUThuqwk4bqqROG6uMOJQ1ThuqzhuqBS4bu4xqDhu7kjeURE4bqo4bqk4bqm4bq6VCR54bqk4budUMOa4bua4bqmVOG7ruG6pkThuqjEkOG6s+G6puKAnMOZRsOa4bqmVeG7nsOa4bua4bqmTOG7qMOaxqDigJ3huqZ9T+G6pkAl4bq84bqmJOG7gOG7nOG6pOG6pnvhu5xNJOG7mnnhuqTDieG6rOG6rOG6pOG6puG7mk/hu5zGoOG7miR54bqkQ8OJ4bqs4bqk4bqmL+G6sOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6teG6uuG7uCThu5zDmcOa4bqk4bqw4budJVvDlMOa4bqmTizDncOaxqDhuqZ9JeG7sMOaxqDhuqZMw4zhu7jhuqZMO8OaxqDhuqYk4buc4buQVeG6psSow5rhuqbDmsagJVvhuqZMWOG6piThurrhu5zhuqbDmuG6vsOa4bqmxqDhu5zhurrDmeG6piThu5rhu6rDmsag4bqmPsOK4bqm4buq4bqmw5rhu5rhu5zhu5RV4bqmVeG7quG7nOG6piQjLMOdw5rGoOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurBtw5rGoOG6psOsxqAlW+G7lMOa4bqm4bun4buCw5rhuqbhu53huqbDg33hu4bhuqbhu53hu5rDisOa4bua4bqmacOZw5rGoMSC4bqmw5rhu6Thu5xB4bqm4bqkaOG7muG7qsOaxqDhuqYj4buo4bqmTOG6vEzhuqbhu7jhu5osWMOaxqDhuqYk4buc4buSw5rhuqbhu5rFqOG6pkzhu5rhur5b4bqm4bu44buaP0zhuqY+P+G6pk0o4bqm4bq8w5rhuqbGoOG7nsOA4bqmJCVb4bqmw5rhu5rhu5zDlcOa4bqmU+G7muG7nOG6pk3hu5zhuqZM4buaJVvhu5jDmuG6pkAl4bq64bqmU+G7miXhuqZNw43DmuG6pkws4bqmTOG7isOa4bqm4bu44bua4buA4buc4bqmxqDhu5zhu4BV4bqmJOG7sEzhuqYk4buu4bqg4bqm4bunw4rDmeG6plVX4buc4bqmSyVW4buc4bqmPeG6vMOaxqDhuqbhu5rDmUdM4bqmPsOKw5nhuqbGoOG7nMOd4bqmJOG6usOa4bqmJOG7ilXDgOG6piThu57DmuG7muG6piQj4bq+w5rGoOG6pn1P4bqmJOG7gOG7nOG6piQjxajDmsag4bqmTOG7muG7tOG6pk7DjCTDgOG6puG7msWoTOG6pj3hu5zDmuG7msOA4bqmw5rGoCzDneG7nOG6pk3DjcOa4bqg4bqg4bqg4bqmTCbDmsag4bqmVCwl4bqmJOG7muG7qsOaxqDhuqbhu5rDlCThuqY9LkzhuqbDmsagJVvhuqbhu5rhu5zhu5hV4bqg4bqmw6zGoCzDneG7nOG6pk3DjcOa4bqmTuG7huG6psOa4bua4buc4buQJeG6plThu4rDmuG6plPhu5zDlMOa4bqmw5rGoOG7muG7oOG6plTDlcOa4bqmTOG6vEzhuqZMw4zhu7jhuqZM4bua4buiw5rhu5rhuqZAJVvhu5DDmuG6psOa4buaLMOaxqDhuqY+SsOa4bqmTOG7mizhurrhuqZM4buk4bqmTOG7miVb4buYw5rhuqZL4bucw5TDmsOA4bqmVChM4bqmVCzhu7LDmsag4bqmTOG7mi5M4bqmw5rhu4LDmsag4bqmTDvDmsag4bqmPuG7hMOaxqDhuqZL4bukw5rGoOG6pOG6oOG6ruG7nFXGoOG6pkxU4bq6PT154bqk4buc4bq1T8OaJE8j4bqk4bqmPSRbVE954bqke+G7nE0k4buaQeG6psOJ4bqs4bqs4bu4fcOB4bqm4buaT+G7nMag4buaJEHhuqZDw4nhuqzhu7h9w4HhuqThuqY9I0x54bqkLy9MTcOa4bqgS+G6usOZJOG7muG6usOa4bua4buaw5nhurrhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqrhuqrhuqzDiS/huqrhuqzhuqpNQ+G6qEPhuqhCQuG6qiRD4bqs4bqoROG6qlThuqzhuqBS4bu4xqDhu7kjecSQ4bqsReG6pOG6puG6ulQkeeG6pOG7nVDDmuG7muG6plThu67huqZE4bqoxJDhurPhuqbigJzDmUbDmuG6plXhu57DmuG7muG6pkzhu6jDmsag4oCd4bqmfU/huqZAJeG6vOG6piThu4Dhu5zhuqThuqZ74bucTSThu5p54bqkw4nhuqzhuqzhuqThuqbhu5pP4bucxqDhu5okeeG6pEPDieG6rOG6pOG6pi/hurDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurXhurrhu7gk4bucw5nDmuG6pOG6sOG7p1Dhurrhuqbhu5rDqMOA4bqmI+G7gMOa4bua4bqmJOG7msOZ4bq8JOG6psOaLFlM4bqmTsOZ4bq+w5rhuqZAJeG6uuG6plPhu5ol4bqmTcONw5rhuqZMLOG6pn3hu4bhuqbhu53hu5rDisOa4bua4bqmacOZw5rGoOG6pkvhu6DhuqZ9T+G6pkAl4bq84bqmJOG7gOG7nOG6piQjLMOdw5rhuqZUw5XDmuG6psagw41b4bqm4buaLOG6puG7msavw5rGoOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhu53hu55V4bqm4bua4buc4buYJeG6pk4s4buyTOG6pkvhu5zDlCTDgOG6piQlW8OUw5rhuqYkUMOa4bua4bqmVOG7ruG6pk4s4buyTOG6piThu5rhu5zDlCThuqZTw5ThuqYk4buaT8OZ4bqmJOG7nMOVJeG6pkzhu5olxKjDmuG6pk4sw53Dmsag4bqmxqDhu5zhurrDmeG6piThu5rhu6rDmsag4bqmw5rhu6rDmsag4bqmJOG7muG7qsOa4bqmTMOM4bu44bqm4bun4bqmTuG7rMOaxqDhuqZLRsOaxqDhuqDhuqbhu53hu5rDneG7nOG6psag4buc4bq6w5rhuqZAJeG6usOA4bqmTuG7mOG6puG7uOG7mj9M4bqmPj/huqZM4bq8TOG6pk0o4bqm4bq8w5rhuqY94bq6w5rhuqZUw4zhu7jhuqYkI8OVw5rhuqZO4bug4bq64bqmS8OKw5rhuqZM4bq8TOG6puG7miVb4buSw5rhuqbhu6dRw5rhu5rhuqZp4buuTMOA4bqm4bupw5XDmuG6puG6peG7oMOa4buaw4DhuqbDqsOK4bqm4budIyXDmsag4bqg4bqg4bqg4bqmw5rhu5rhu5zhu5Al4bqm4bu44buaLFjDmsag4bqmJOG7nOG7ksOa4bqmTuG7huG6pj7hu4jDmuG6piThu4Dhu5zhuqZM4bua4bu04bqmTsOMJOG6pk7hu4bhuqZN4buc4bqmTOG7miVb4buYw5rhuqZAJeG6uuG6piQlW8OUw5rhuqZOLMOdw5rGoOG6psOaw4pb4bqg4bqm4bq14buaOuG6plvDlCXhuqZM4bq8TOG6puG7uOG7mixYw5rGoOG6piThu5zhu5LDmuG6pkzhu5rhu7ThuqZOw4wk4bqmJCHhuqZM4bq8TOG6pk7hu5zhu5hV4bqmVcav4bqmU+G7muG6uuG7nOG6piThu5rhurxM4bqmTsOMJOG6pk7hu6DhurrhuqZLw4rDmuG6pn3hu4bhuqbhu53hu5rDisOa4bua4bqmacOZw5rGoMOA4bqmfeG7huG6puG7neG7msOKw5rhu5rhuqbhu53hu5rFqMOA4bqmfeG7huG6puG7neG7msOKw5rhu5rhuqbhu53hu5zDlMOa4bqmI+G7rOG7nOG6pj7hu4jDmuG6pkzhu5olW+G7mMOa4bqmTuG7nOG6pkzhurxM4bqm4buaJVvhu5LDmuG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuq7hu5xVxqDhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7nOG6tU/DmiRPI+G6pOG6pj0kW1RPeeG6pHvhu5xNJOG7mkHhuqbDieG6rOG6rOG7uH3DgeG6puG7mk/hu5zGoOG7miRB4bqmQ0Phuqrhu7h9w4HhuqThuqY9I0x54bqkLy9MTcOa4bqgS+G6usOZJOG7muG6usOa4bua4buaw5nhurrhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqrhuqrhuqzDiS/huqrhuqzhuqpNQ+G6qEPhuqrEkOG6qEQkQuG6rELhurjhuqxU4bqs4bqgUuG7uMag4bu5I3lCxJBF4bqk4bqm4bq6VCR54bqk4budUMOa4bua4bqmVOG7ruG6pkThuqjEkOG6s+G6puKAnMOZRsOa4bqmVeG7nsOa4bua4bqmTOG7qMOaxqDigJ3huqZ9T+G6pkAl4bq84bqmJOG7gOG7nOG6pOG6pnvhu5xNJOG7mnnhuqTDieG6rOG6rOG6pOG6puG7mk/hu5zGoOG7miR54bqkQ0PhuqrhuqThuqYv4bqw4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bq14bq64bu4JOG7nMOZw5rhuqThurDDreG7riThuqbhu7jhu5osWMOaxqDhuqYk4buc4buSw5rhuqZM4bua4bu04bqmTsOMJOG6puG7mizhuqbhu5rGr8OaxqDhuqbDmkZV4bqmJCPDlcOa4bqmJFDDmuG7muG6plThu67huqZE4bqoxJDhurPhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqww6zhu5pGVeG6pj1ZVeG6pkzhu5rDjMOa4bqmTOG7mlDDmuG7muG6piThu57DmuG7muG6piQj4bq+w5rGoOG6pn1P4bqmQCXhurzhuqYk4buA4buc4bqmTOG7muG6vlvhuqYkI8OVw5rhuqYkJVvDlMOa4bqmJFDDmuG7muG6plThu67huqbDmsOKW+G6pk7hu4BV4bqmS+G7gMOZ4bqm4bq6w5rhuqYkw5nDisOa4bqmxqDhu5zhurrDmeG6piThu5rhu6rDmsag4bqmTOG7msOZ4bqmw5rGoCzDneG7nOG6pj7DiuG6puG7uOG7mixYw5rGoOG6piThu5zhu5LDmsOA4bqmVChM4bqmVCzhu7LDmsag4bqmTOG7mi5M4bqmw5rhu4LDmsag4bqm4buaJVvhu5LDmuG6puG7neG7muG6vkzhu5rhuqbhu53hu5rDisOa4bua4bqmTOG7isOa4bqmTOG7pOG6pj0o4bqmPsOKw5nhuqZMJeG7rkzhuqZAJVvDlCThuqZU4buc4buSJOG6puG7mljDmuG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uDIlJOG7msOZI+G6pOG6sOG7m1jDmuG6puG6peG7nsOa4bua4bquL+G7uOG6sA==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]