(vhds.baothanhhoa.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 với một số điểm mới, theo đó các địa phương đủ điều kiện được tổ chức trở lại một số hoạt động văn hóa, giải trí như bắn pháo hoa, lễ hội đầu xuân...
w5nDoeG7ruG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDSMOgaOG6syLhu6rhu6RIw6DDosOh4buwaMOhKMOi4buwaMOp4buwfcOha33hu7BoNGjDmS/DoeG7ruG7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PDgSLhu7hb4buq4bukxanhu7jDouG7sEjDoWrDqsOiYeG7sMOz4buL4buwSMSDw6LDoeG7sOG7ieG7j+G7sMOzbOG7uOG7sHvhu7jDouG7sMOhI8Oiw6Hhu7DGsMOhxIPhu7Bow6HDo+G7sGdk4buw4buuVy3GsEgvSEnhu7DDszXhu7DDs8OgNn3hu7Bow6nhu7B9w6FrfeG7sEg0aOG7sMOCYWnhu48zw6Lhu7BdQMOi4buw4buEacO14buw4bq0JeG6peG7sMOiKuG6teG7sFbhu6xWV+G7sMOz4bq9w6Dhu7DhurVlaOG7sGdk4buwXcOgN+G6teG7sOG6teG6vcOgUuG7sGjDoSLhuqXhu7Bd4bqn4buwfUB94buwXcOj4bu44buw4buDw6Fq4bq7w6Jh4buwXeG7ieG7sF3DoDVp4buw4bq3w6A2w6Lhu7BdauG6v33hu7Bow6nhu7B9w6FrfeG7sGhm4buB4buw4bqzPcOg4buw4bq1ZWjhu7BnZOG7sMOh4bqlPWjhu7BdZcOiYeG7sMOzKsOi4buww6Hhuqfhu7hS4buwYcOgJMOg4buwaGbhuqHhu7DDosOhauG7sHsmw6Lhu7Dhu4PDoUDhuqXhu7DDoeG6peG7uFLhu7DhurM44buww6Flw6Dhu7BdKGnhu7Dhu41pLsOiU1NTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pMOZw6DhurVh4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6pbaMOhaeG6tXvhu7DDoMawIsOiaCJm4buq4buwZ2jhu4/hurMixqDhu6rDssOgW2jDoVDhu7Dhu7Thu6zhu6zhu4Phu41R4buww6Eiw6Bhw6FoUOG7sFlW4bu04buD4buNUeG7quG7sGdmfcag4buqLy99W8OiU3vhu7jhuqVow6Hhu7jDosOhw6HhuqXhu7hTw7PDoi9bImfhurdo4bql4buDL8OiIsOyZy9WVlnhu6wv4buu4buy4buyW1jhu65YWOG7rlfhu7JoWOG7tuG7rlnhurNYLVZT4bqx4buDYeG7quG7sOG7uOG6s2jGoOG7qkjDoMOiw6Hhu7Bow6Eow6Lhu7Bow6nhu7B9w6FrfeG7sGg0aOG7quG7sMOyw6BbaMOhxqDhu6rhu7Thu6zhu6zhu6rhu7DDoSLDoGHDoWjGoOG7qllW4bu04buq4buwL+G7pMOZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PGsOG7uOG7g2jDoOG6pcOi4buq4buk4budw6LDoeG7sOG6tcOgw6LDoeG7sMOh4bqp4bu4U8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TDgsOhb8OiYeG7sMOh4bqlPWjhu7BdZcOiYeG7sMOiI+G7j+G7sGcy4buwYeG6p+G7g+G7sOG7g8OhKMOi4buw4bqzI+G6teG7sOG7g8Oh4bqlw6Jh4buw4buDw6HDreG7sMOh4bq7w6Lhu7Bdw6rDoOG7sGdkw6Jh4buwaMOgw6LDoeG7sGjDoSjDouG7sMOiYSPhu4/hu7BoNGjhu7B94buJ4bu44buww6JhasOqw6Dhu7BbLsOi4buwaGbhuqXDomHhu7Bbw6Phu4Phu7BdKGnhu7Dhu41pLsOiU+G7sEhp4buP4buww6LDocOgM8OiUuG7sGhm4bqlw6Jh4buwe2TDoOG7sH0kw6LDoeG7sF0haOG7sMOiauG6vX3hu7DDs2zhu7jhu7BoZiTDoOG7sOG7hWnhu7jhu7DDosOhw6A1aeG7sHvDoDTDouG7sF1lw6Jh4buwW+G6peG7sFvDo33DoeG7sHs2w6LDoVLhu7BnbeG7sHshaOG7sMOpw6Lhu7B94buJ4bu44buwaMOhw6Phu7BoZmrDqsOiYVLhu7DDosOhw6A1aeG7sH1jw6Jh4buww6LDoS7DouG7sOG6t8OhY8OiYeG7sH3huqfhu7DDs8OgNn3hu7DhurMj4bq1U1NT4buwfUB94buwXcOj4bu44buw4buDw6Fq4bq7w6Jh4buwfSjDouG7sH0uw6Lhu7DDosOhJn3hu7Dhurfhu5lS4buw4bq3w6Fjw6Jh4buww7PhuqPhu7BdauG6v33hu7Dhu4PDoSDhu4Phu7DhurUj4buw4oCcaMOhJOG7sOG6s+G6q8OiYeKAnVLhu7Bow6nhu7B9w6FrfeG7sH1AfeG7sMOh4bqlPWjhu7BdZcOiYeG7sOG6tWVo4buwfUB9w6Hhu7Dhu4VpQOG7sOG6tWt94buw4bqzI+G6teG7sCTDosOh4buww6Fq4buBw6Jh4buwXTTDouG7sOG7uMOi4buww6LDoMOiw6Hhu7BoZilo4buwaG1S4buwfWPDomHhu7BoQH3hu7Dhu4PDoeG6rcOiYVLhu7B9w6Fkw6Jh4buwW8OjfcOh4buwezbDosOhUuG7sH3EqcOiYeG7sMOiw6Fq4buwfcOh4buJ4buwaGZq4bq7w6Jh4buwaMOgNGjhu7DhurfDoDbhurVTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pEjDoeG7uOG7j+G7sH3DoeG6peG7sGjDqeG7sH3DoWt94buwfUB94buww6HhuqU9aOG7sF1lw6Jh4buwYcOgJMOg4buwaGbhuqHhu7DhurVlaOG7sH1AfcOh4buw4buFaUDhu7DhurVrfVLhu7DDojPDouG7sFvDrMOiYeG7sOG6tWVo4buw4buDw6Eow6Lhu7DhurfDoMOiw6Hhu7Dhu4PDoeG6oeG7sFtt4buw4bq3w6A0w6Lhu7Bow6nhu7B9w6FrfeG7sH1AfeG7sMOh4bqlPWjhu7BdZcOiYeG7sMOzKsOi4buww6Hhuqfhu7hS4buwYcOgJMOg4buwaGbhuqHhu7BdN+G7sH3DoSrhurXhu7DhurPhuqXhu7B9w6HhuqXhu7B9QH3hu7BdZMOg4buwaGrhur/DomHhu7Dhu480aeG7sGjDoTRS4buwXWTDoOG7sGhq4bq/w6Jh4buwYTrhu4Phu7DhurfDoeG6p+G7sOG6t8OhKsOiUuG7sGHhuqfhu4Phu7Dhu4PDoSjDouG7sHsk4bql4buwXSThurXhu7DhurXhuqnDoOG7sMOiw6EjUuG7sOG6teG6qcOg4buww6JhasOqw6Dhu7BdNWnhu7BdauG6v33hu7DDs2nDoOG7sOG7jWkuw6JS4buwXeG6p8Oi4buwaDRoU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6ThurRlaOG7sOG7jzNp4buwfShp4buww6Jv4bu44buw4bqzI+G7sH1AfeG7sGjDqeG7sH3DoWt9UuG7sH1A4buww6LDoS7DouG7sOG6t8OhY8OiYeG7sF1q4bq/feG7sOG6tWrhur/DouG7sOG6s8O14buwW+G6peG7sGg0aOG7sF034buwfcOhw6194buwaDRoUuG7sGg6w6Jh4buw4buFaSPhu7BoZkDDoOG7sOG7hWnhu4/hu7Bdw6PDosOhU+G7sOG6tsOhY8OiYeG7sMOiw6Euw6Lhu7Bbw6Phu4Phu7BoIWjhu7DDosOgM8Oi4buww6Hhu7jhu4/hu7DhurfDoeG7uMOg4buw4buNaS7DouG7sF034buwaMOp4buwfcOha33hu7Bow6A2feG7sGjDrMOiYVLhu7Aqw6Lhu7DDosOhKWnhu7BhLuG7j+G7sGhkw6Lhu7Dhurcg4bq14buwfcOh4bql4buww6JhLsOi4buwZ0B9w6FS4buwaD3huqXhu7Bm4bu44buwW2rhu7DhurNpKcOi4buw4buNIWnhu7BoZuG6pcOiYeG7sOG7hWkow6Lhu7B9w6HDrcOiYeG7sMOCw6Euw6Lhu7BbLsOiU+G7sEjDoeG7uOG7j+G7sH3DoeG6peG7sMOzw6A2feG7sGfhu7jhu7BdI+G7sMOzI+G6peG7sH1AfeG7sMOh4bqlPWjhu7BdZcOiYeG7sFtp4buw4buNaS7DolLhu7B9w6HDrX3hu7BoNGhS4buwaGzDomHhu7Bd4bq7w6Lhu7DDs8OjUuG7sGhsw6Jh4buwfUDDouG7sHtl4buw4buDw6Ekw6Dhu7DhurNpY8Oi4buww6IzaeG7sH3hu7jhuqXhu7BoZkB9w6Hhu7DDosOhw6A24bq14buww7Phur3DoOG7sH1jw6Jh4buww7PDoDZ94buwXWrhur994buwYcOg4bu44bql4buww7Phur3DoOG7sGjDoMOiw6Hhu7Bow6Eow6Lhu7DDomHDocSD4buwaDRo4buwaMOhIuG6peG7sF3DrcOiYeG7sOG7hWnhu4/hu7Bdw6PDosOh4buwfeG7ieG7uOG7sMOCw6Ej4buww6Jq4bq9fVLhu7DDoTRo4buwaDRo4buw4buDw6Ekw6Dhu7Bdw6Dhu7DhurMj4bq14buwaGbhu4Hhu7DhurM9w6Dhu7DDomHhu7jhu4/hu7DDsyPhu7DhurMj4bq14buww7PDoDZ94buwaMOhKWjhu7BnbeG7sF034buwXSThurXhu7B7JOG6peG7sGHDoCTDoOG7sOG7hWnhu480aOG7sOG6t8Oj4buD4buwaMOhw6rDoFLhu7DDocOgNmnhu7Dhu4VpJOG7sH1jw6Jh4buww7PDoDZ94buwfeG6rcOi4buwaMSRw6Lhu7Bd4bqpw6Jh4buwaGbhuqXDomHhu7DDoirhurXhu7B9xKnhu7B9w6zDomHhu7DDosOhb8OiYeG7sOG7jzNp4buwfShp4buw4bq14bq9w6Dhu7BdOmjhu7Bm4bu4U8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TDk8OgNn3hu7B74bu4w6Lhu7DDoSPDosOh4buwfcOhxIPhu7Bow6HDo+G7sF3huqfDouG7sEg0aOG7sMOCYWnhu48zw6Lhu7BdQMOi4buww6Iq4bq14buww6Ij4bql4buwfcSpw6Jh4buwXWrhur994buwSGZpw6Jh4buwauG6u8OiYeG7sMOzI+G7sH1AfeG7sGjEg8Oiw6FS4buwaMOhI8Oiw6Hhu7Dhu4PDoWThu7BoZsOgN8Oi4buw4bq3w6Hhu7jDoFLhu7BdJeG7sGhm4buB4buwaMOhI8Oiw6Hhu7DhurVlaOG7sOG6tTbDosOh4buw4bqzNsOiw6Hhu7B9w6HhuqHDosOh4buwaGbDo1Lhu7BoaeG7j+G7sMOiw6HDoDPDouG7sH3huqfhu7Bow6HDqsOg4buwXcOgN+G6tVLhu7B94bqn4buwXcOj4bu44buw4buDw6Fq4bq7w6Jh4buwaMOhbX3hu7DDocOgNsOi4buww7M+w6Lhu7B9w6Fq4bu44buww6Jhw6HDoDPhurVS4buwXTfhu7Dhu40k4buP4buwZuG7uOG7sOG6syXDomHhu7Dhu4PDoeG6oVLhu7BoZMOi4buw4bq3IOG6teG7sH3DrMOiYeG7sMOiw6HDoDVp4buww7PDoOG7sOG7g8OhPeG6teG7sGEu4buP4buwe2t94buw4buNw6194buwW2rhu7DhurNpKcOiU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6ThurbDoWPDomHhu7DDojPDouG7sOG7jSLhurXhu7DDs8OgNn3hu7B74bu4w6Lhu7DDoSPDosOh4buwfcOhxIPhu7Bow6HDo+G7sGjDqeG7sH3DoWt94buwaDRo4buw4bqzI+G7sMOzw6A2feG7sOG6syPhurXhu7BdNMOi4buww6Eww6Lhu7DhurM9w6Dhu7DhurMzw6Lhu7B9w6HhuqXhu7DigJzhu4PDoSTDoOG7sOG7g8OhIOG7g+KAnVLhu7DhurUj4buw4buDw6Ekw6Dhu7Dhu41AfeG7sF3Do8Oiw6Hhu7BmYuG7sF3huqfhu7DhurMj4buw4bq1ZWjhu7DhurU2w6LDoeG7sOG6szbDosOh4buwfcOh4bqhw6LDoeG7sGhmw6Phu7DDosOhP+G6teG7sF0k4bq14buweyThuqXhu7Bow6FtfeG7sMOhw6A2w6Lhu7DDomHDocOgM+G6teG7sOG6t+G7k+G7sOG6s2kpaOG7sH3hu4nhu7jhu7Dhu6skw6JhUuG7sOG6t+G7k+G7sH1q4bq7w6Jh4buww6Ejw6LDoeG7sH3DoeG6ocOiw6Hhu7B94buJ4bu44buww4LDoSPhu7DDomrhur19UuG7sGhsw6Jh4buwe2rhur194buw4buNLuG7j+G7sFttw6Jh4buww6I04buD4buwZ2TDomHhu7DDsyrDouG7sMOh4bqn4bu4UuG7sMOzKsOi4buw4bq1w6DDosOhUuG7sMOiw6EhaOG7sOG6syPhu7Bow6DDosOh4buwaMOhKMOi4buwaMOp4buwfcOha33hu7BoNGjhu7BdKOG6teG7sCHhurVS4buww7Npw6Dhu7BoauG6u8OgUuG7sOG7uMOi4buwaOG6pSPDolLhu7Bow6A0aOG7sOG6t8OgNuG6tVLhu7Dhu4PDoUBo4buww6Fp4buP4buwXWrhur994buwfUB94buwYcOgQOG7sGhmw6Phu7BoZmnhu481w6Lhu7Bow6Fkw6Jh4buwfeG7ieG7uOG7sGg0aFPhu7DFqTPDouG7sH09w6LDoeG7sF014buwfeG7uOG6peG7sH1AfeG7sGHDoEDhu7BoZsOj4buww6JhI+G7j+G7sGg0aFLhu7Bow6nhu7B9w6FrfeG7sH3DoeG6peG7sMOCw6Euw6Lhu7BbLsOi4buww7Npw6Dhu7Dhu41pLsOiUuG7sF3huqfDouG7sGg0aOG7sOG7g8Ohw6zhu7DDoeG6v+G7g1Lhu7B9QH3hu7B94bq74buw4buFaeG7uMOiUuG7sF3hurvDouG7sMOzw6NS4buwXcOj4bu44buw4buDw6Fq4bq7w6Jh4buw4buDw6Ekw6Dhu7BdJOG6teG7sHsk4bql4buwfcOhxIPhu7BdPeG6peG7sGdAaOG7sH1AfeG7sMOh4bqlPWjhu7BdZcOiYeG7sGckw6Lhu7Dhu41pIWjhu7BdKGnhu7Dhu41pLsOiUuG7sGjDqeG7sH3DoWt94buwaDRo4buwaGbEkcOiYeG7sH0u4buPUuG7sOG7jWlkw6Jh4buwXcSRw6Jh4buwaMOhIuG6peG7sOG6t8OhacOiYeG7sOG6s8OjfcOh4buwaMOhw6rDoOG7sMOz4buLU+G7sOG7qzp94buwe8OgNmhS4buw4bq3w6Fjw6Jh4buwZ27hu7Bb4buLw6Jh4buww6JhLsOi4buwZ0B9w6Hhu7DDgsOhI+G7sMOiauG6vX3hu7DDsyPhuqXhu7DDosOhb8OiYeG7sMOh4bqlPWjhu7BdZcOiYeG7sGHDoCTDoOG7sGhm4bqhUuG7sMOiw6EhaOG7sOG6syPhu7DDosOhb8OiYeG7sMOh4bqlPWjhu7BdZcOiYeG7sH3huqfhu7Bow6E34buwaMOhbX3hu7DDocOgNsOi4buw4buNJeG7sMOhZcOg4buww6Hhuqfhu7hT4buwxrDhuqfhu7DDosOhauG7sMOzKeG7j+G7sGg0aOG7sOG6teG6vcOg4buw4bqzI+G7sFvDo+G7g+G7sMOzacOgUuG7sGdt4buw4bq3w6Hhu4HDoOG7sF0oaeG7sGhkaOG7sF0w4buD4buwfcOh4bql4buw4bq1ZWjhu7DDoirhurXhu7DhurXhur3DoFPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4buwZ2jhu4/hurMixqDhu6poIuG7jWgt4bu44bqzw6Bhw6JQ4buwZsOgYcOhaFHhu6rhu6TDmWdoZuG6pcOiYeG7pOG6suG7leG6tOG7sMOTxKjDmS9naGbhuqXDomHhu6TDmS/hu4Phu6Q=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]