(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày này cả tỉnh đang sôi nổi Tết trồng cây. Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 đời đời nhớ ơn Bác Hồ được UBND tỉnh tổ chức từ ngày 6 tết, các địa phương trong tỉnh sôi nổi hưởng ứng. Việc trồng cây gây rừng được các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tự giác với tinh thần thi đua phấn đấu vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Một số ngành, đoàn thể, doanh nghiệp lớn còn phát động các phong trào riêng, trồng cây mùa xuân gắn với nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm xã hội của ngành.
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq5W+G6qmrhu5vGsOG7h+G7s8aw4bupw7rDveG7h0PhuqrDg+G7s8Wp4buH4bqq4bq+4buzxanhu4fhu4Rr4buHSeG7h0PGsMOK4bub4buHxanhu6nhu4Lhu4fhuqrhur7hu7PFqcOpL8aw4buF4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMav4bufxKnhu53hu4Hhurnhu7LGsOG7guG7s8Wp4buH4buzxalrSOG7h+G7s2tI4buH4bubbeG7h0Phu6/hu7PGsOG7h+G7o8Sp4buzxanhu4dC4bqg4bup4buH4buz4bqu4bup4buHW3RD4buHQ+G6qsOD4buzxanhu4fhu5vDtEhj4buHWeG7peG7h+G6rMawakPhu4fhu6PEguG7s8Wp4buHW3RD4buHQ+G6qsOD4buzxanhu4fhu5vDtEjhu4fDoUTDtOG7s+G7hz5ESeG7h8OdbuG7teG7h2bhu4NmZ+G7h+G7o+G6tOG7qeG7h+G7o+G6tOG7qeG7h+G7s8aw4bqy4buH4bq24buz4buHxqBq4bub4buHxq/Dg+G7h+G7o+G6vMOC4bub4buHXcag4buy4buc4buHQ+G7r+G7s8aw4buHQ+G6ruG7h+G7m8aww4rhu5vhu4dD4bq+4buH4buzxalrSOG7h8Ot4buHQ3RDYuG7h+G7m2rhu5vhu4fhu6Phu63EqeG7h+G6rMaw4bq84bq24buzxanhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4dD4buv4buzxrDhu4dC4bqg4bup4buH4buz4bqu4bup4buHxrDhurzhuqThu7PFqeG7h8OK4buzxalj4buHOeG7qcO64bub4buHQ+G6qsOD4buzxanhu4fhu5vDtEjhu4fFqcO0SOG7h+G6quG6vuG7s8Wp4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu5tq4bub4buHxrBESMO64buzYuG7h0PGsOG7reG7h0duYuG7h0PGsGvhu7PGsOG7h+G6rMaw4bqi4buHQ8aw4buA4bub4buHxrDhu6nDuuG7s+G7h0Phu4Dhu4fFqeG7qWrhu5vhu4fhu4ThurLhu6nhu4dD4bup4buzxrDhu4dDxrDhu5Phu7Phu4dDxrDhu6nhu4fhu6NExKnhu4fhuqzGsOG7keG7s+G7h+G7o+G7kUThu4fhu4ThurzDgkPhu4fhu5vGsOG7r+G7h0Phu6lzROG7h0Phu6/hu7PGsOG7h8Wp4bupxKnhu7Vj4buHw53EgkPhu4dC4bqi4buH4buzxalr4buzxrBi4buH4buj4bu1a+G7s+G7h0PGsMO5YuG7h+G7neG7tcSp4buzxrDhu4fhu7PFqcaw4bupw7rhuqzhu4d54bqy4buz4buH4bub4bu54buz4buH4bqsxrBqQ+G7h+G7o8SC4buzxanhu4fhu5tq4bub4buH4bqsxrDhu7Xhu7PFqeG7h0Phuqpr4bu14buH4bqq4bupc+G7s8WpYuG7h0PhuqrDg+G7s8Wp4buH4bubw7RI4buHw71FxKnhu4dHRMO04buz4buHxanDs+G7s+G7h+G7hOG6suG7qeG7h+G7s8aw4bupw7rDveG7h+G7hMOJ4buH4bubxrDhu6vhu7PGsOG7h0Phuqrhu63hu4fhu4Rr4buHQ+G6qmrhu5vGsOG7h+G7s8aw4bupw7rDveG7h0du4buHxrDEguG7qeG7h+G7m+G6uMSp4buH4buzxalr4buzxrBjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOp4bupw73FqeG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4budQ8awRMO9xqHhu4fhu6nhu5rhu5/hu7ND4buf4bqq4buB4buHQkNIeeG7n+G6s+G7gUbhu6nhu51DxrDhuqnhu4fhu4vhu4Phu4PhuqxH4bqr4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6qeG7h2jhu4vhu4vhuqxH4bqr4buB4buHQuG6quG7m+G6s+G7gS8v4bup4buEY8ahxKnhu7VDxrDEqeG7s8awxrDhu7XEqWPhu4Thu7Mv4buz4bufRkIvZmfhu4NpL+G7hcOsw6zhu51o4buD4buJaGbhu4NnQ2nDrOG7g2Z54buFLWZjd+G6rMWp4buB4buHxKl5Q+G6s+G7gVvhuqpq4bubxrDhu4fhu7PGsOG7qcO6w73hu4dD4bqqw4Phu7PFqeG7h+G6quG6vuG7s8Wp4buH4buEa+G7h0nhu4dDxrDDiuG7m+G7h8Wp4bup4buC4buH4bqq4bq+4buzxanhu4Hhu4dG4bup4budQ8aw4bqz4buB4buL4buD4buD4buB4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6s+G7gWjhu4vhu4vhu4Hhu4cv4bq5w6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rOG7msSp4bqsQ+G7qeG7teG7s+G7geG6uU3hu7PGsOG7h8O94bup4buzxrDhu4fGsEHEqWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq54bua4bu34buHQ8aww7nhu4fhu7Phu7fhu6li4buH4bqsxrDhu7Xhu7PFqeG7h0Phuqpr4bu14buHQ+G6qsOD4buzxanhu4fhu5vDtEhi4buHQ+G6qsOD4buzxanhu4fhuqrhur7hu7PFqeG7h+G7o8Sp4buzxanhu4fhuqzGsGpD4buHQ+G6quG7qcO54buz4buHw71s4buzxrDhu4fDvXLhu4fhuqThu4fhu7PGsOG7qXVE4buH4buj4butxKnhu4fGoWvhu7Phu4fhu53DtOG7s+G7h+G7m+G6vGLhu4dD4bqq4bqk4buHQ8awa+G7s8aw4buH4bqsxrDhu7Xhu7PFqeG7h0Phuqpr4bu14buHQsO0ROG7h+G6qsSC4buzxalj4buHPkTEqeG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4dbdEPhu4dD4bqqw4Phu7PFqeG7h+G7m8O0SOG7h8O9RcSp4buHR0TDtOG7s+G7h+G7m8awxJDhu7PFqeG7h0PEqeG7h+G7o27hu4dHw7RI4buH4bud4buA4buzxanhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G7hG/hu7Phu4fGsOG7t8Sp4buHQ+G6qsOD4buzxanhu4fhu5vDtEjhu4fhuqThu4fhu5tq4bub4buH4bubxILhu7PFqeG7h+G7o8OD4buzxanhu4fhu53DtOG7s+G7h+G7m+G6vGLhu4fhu6Phu5/DveG7h+G7o3Thu7Phu4fhu7Phu6l1w73hu4dD4bup4buzYuG7h8awSOG7h+G7hEHhu7PFqeG7h+G7hHXhu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buH4bubauG7s8aw4buH4bqq4bq+4buzxanhu4fhuqrEguG7s8Wp4buHeeG6suG7s+G7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h0Phurzhurbhu7PFqeG7h3nEqeG7qWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5W0RI4buH4buzxrDhu6lz4buzYuG7h+G7m+G7t+G7h8O9xIJD4buH4buzxanGsOG7reG7m8aw4buHeUnhu4d5a+G7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h3jGsOG7qeG7h+G6quG7kUPhu4fhu7PGsOG7qXVE4buH4bub4buR4bqsYuG7h+G7s8Wpa+G7s8awYuG7h+G7o+G7tWvhu7Phu4dDxrDDueG7h+G7hGvhu4fhu6PhuqDhu7PFqeG7h+G7o23hu7Xhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h+G7ncO04buz4buHQ8aw4bup4buH4bujRMSp4buHQ+G6qsOD4buzxanhu4fhu5vDtEhj4buHWOG7qeG7s8aw4buH4bqsxrDhu6vhu4fhu6Phu5NE4buHQ+G6vOG7h+G7m8aw4bu14buH4buE4bupw7rhu5vhu4dD4bqqw4Phu7PFqeG7h+G6quG6vuG7s8WpYuG7h8Wp4bup4buC4buH4bqq4bq+4buzxanhu4fhuqrhu5FD4buHeeG6suG7s2Lhu4dDxrDhu7Hhu4dD4bux4buzxrDhu4dD4bqqbOG7s8Wp4buH4bqsxrBq4buH4bqq4bq+4buzxali4buHR8O0w73hu4fGsGzhu6nhu4fhu5vDtEjhu4dHxKnhu7PGsOG7h+G7hOG7l+G7s+G7h0dtSOG7h+G6qsSp4buH4bqk4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fhu6tD4buH4buz4bq24bupY+G7h+G7mkXhu7PFqeG7h+G7hOG6suG7qeG7h+G7o+G7t+G7h3lr4buH4buE4bupw7rhu5vhu4dD4bqqw4Phu7PFqeG7h+G7m8O0SOG7h+G7m8awbEjhu4dDxrDhu5/hu7Xhu4fhuqzGsOG7teG7s8Wp4buHQ+G6qmvhu7Vi4buH4bud4bupw7rhu7Phu4dD4bur4bubxrDhu4fhuqrhur7hu7PFqeG7h0PhuqrDg+G7s8Wp4buHw73hurLhu6nhu4fhu51F4buHeeG6suG7s+G7h+G7s8aw4bq84buzxanhu4fDveG6suG7qeG7h+G7m8aw4buv4buH4bujbcO94buHxqFt4bu14buH4buEdeG7h0LhuqLhu4d54bq8w4Lhu7PFqWLhu4dD4buK4buHecO64buH4bubw7RI4buHQuG6ouG7s8WpYuG7h+G7m8aw4buRQ+G7h3nhurzDguG7s8Wp4buHQuG7qeG7s8aw4buHQ+G6quG6vOG6pOG7s8Wp4buH4bub4bq4xKnhu4fhuqrhur7hu7PFqeG7h0PhuqrDg+G7s8Wp4buHw73hurLhu6nhu4fhuqThu4fDvcSCQ+G7h0LhuqLhu4fhu7Phurbhu6nhu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h+G7m8Sp4bu1Y8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnGoHPhu7Phu4fhu5ts4buzxrDhu4fhu6Phu7di4buHQ8aw4bu34bup4buH4bqoROG7n+G7s+G7h0Lhu4bhu4fhu53DieG7s8Wp4buH4bubauG7m+G7h+G7o8OD4buHxanhu6nEqeG7h+G7ncOJ4buzxanhu4fhu5vhu7fhu4fhu7PFqUTDg+G7s+G7h8Wp4bqi4bub4buHQ+G6vuG7h8Wp4bqw4buHQ+G7gOG7h+G7s8aw4bupc+G7s2Lhu4dH4bufw73hu4fhu6Phu7fhu4fhu7PGsOG6vOG7h8O9xIJD4buHQ8awxJDhu4fhu5vGsOG6tuG7qWLhu4dC4buA4buH4bubxrBsSOG7h+G7o0TEqeG7h+G7m+G6uMSp4buHw73EgkPhu4fGocSC4buH4bqsxrDhu5nhu7Phu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h+G7ncO04buzYuG7h+G7o27hu4d4xrDhu6l04buz4buH4bubxrDhu7Xhu4fhu7PGsOG7qXVE4buH4bud4bupw7rhu7Phu4dD4bur4bubxrDhu4fhuqrhur7hu7PFqeG7h8ah4but4buH4bubxrDhu41D4buHxrBsY+G7h+G7osO54buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h+G7m8O0SOG7h0PGsMO04buz4buHxanhurDhu4dD4bqq4bq84bqk4buzxanhu4dDxrBr4buzxrBi4buHeMaw4buh4bqs4buHQ2rhu7Phu4fhuqzGsG3hu6nhu4fDveG7kUPhu4fhu7PGsOG7qXVE4buH4buzb8O9YuG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h3jGsOG7qeG7h8awa+G7s8Wp4buH4buzb8O94buH4bud4bupw7rhu7Phu4dD4bur4bubxrDhu4fhuqrhur7hu7PFqeG7h8ah4but4buHw73hu5FD4buHeWzhu6nhu4dDb+G7s8Wp4buHQ8awc8O94buHw73EgkPhu4fhu5tq4bubxrDhu4fhu6Phu5NI4buHR+G7t0Phu4dHxKlj4buHKOG7h+G7s8aw4bupdUThu4fhu7Phurbhu6nhu4fhu53hu6nDuuG7s+G7h0Phu6vhu5vGsOG7h+G6quG6vuG7s8Wp4buHQ+G6qsOD4buzxanhu4fDveG6suG7qeG7h+G7hGvhu4fhuqrhur7hu7PFqeG7h8ah4but4buHw73hu5FD4buH4bujxKnhu7PFqeG7h0Phu4rhu4d5w7rhu4fhu7PFqcaw4but4bubxrBj4buHw53hu5FD4buH4bqq4bq+4buzxanhu4fhu6Nu4buHeWvDveG7h23hu7PGsOG7h8aw4bq84bqk4buzxanhu4fhu7PFqcaw4bupc8O94buHQ+G6qkHhu7PFqeG7h+G7o3Thu7Phu4fhu6PhurThu6nhu4dC4bqi4buzxali4buHeOG7qeG7s8aw4buHQ3Ri4buH4bqoROG6ouG7m+G7h+G6rMaw4bu54buzxanhu4ct4buHxKnhu7Phu4fhu7Phu6nhu7PGsGLhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhu6Phu7fhu4fhu5tq4bub4buHQ+G6quG7meG7s+G7h3nhurrhu4fhu4Rr4buHQmxD4buHeeG6pOG7h+G7o+G7kUPhu4d44bup4buzxrDhu4fGsOG7tWvhu7PFqeG7h0dtSOG7h+G6qsSp4buH4buzb8O94buHZuG7g2bhu4Phu4fhuqThu4fDveG7qXXhu7Phu4db4bqqROG7s8Wp4buH4buEa+G7h0PhuqrhurzhurLhu5vhu4fhu6Phu7fhu4fhuqThu4fhu7PGsOG7qXVE4buH4buj4butxKnhu4fGoWvhu7Phu4d4xrBq4bub4buHeWvhu4dC4buA4buHxqFq4bu14buH4bujxILhu7PFqeG7h+G7hHXhu4dC4buA4buH4buz4bqu4bup4buHxanhu6nhu5nhu7Phu4fhu5vhurjEqeG7h8O9cOG7h0PGsOG7qXPhu7Phu4fhu7PGsOG7qXPhu7Phu4dD4bqq4bq84bqy4bub4buHSeG7h0PGsMOK4bub4buHQ8aw4buR4bqs4buHeOG7ocO94buH4buEa+G7h0Lhu4Dhu4dDxrDhu4Dhu5vhu4fhu53DieG7s8Wp4buH4bub4bq4xKnhu4fhu5vhu7Xhu7Phu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq54buiw7nhu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buH4bud4bupw7rhu7Phu4dD4bur4bubxrDhu4fhu5vDtEjhu4d5w7TDveG7h+G7s8WpxrDhu6nDuuG6rOG7h0PhuqrDg+G7s8Wp4buHw73hurLhu6nhu4dDxrDhu4Dhu5vhu4dC4buA4buHxqFqw73hu4fhuqrhu6Xhu4fhu4Rr4bu14buHeeG7ueG7s8Wp4buH4buj4buRQ2Lhu4d54bqy4buz4buHeXPhu7Phu4dDxrBr4buzxrDhu4fhu6Ns4bup4buH4buzxalr4buzYuG7h+G7s8WpRMOD4buz4buHeOG7qeG7s8aw4buH4bqsxrDhu6vhu4fDvWvhu4fhu5vGsMSQ4buzxanhu4dDxKnhu4fGocOB4buH4bqqxKnhu4fhu6Phu5NE4buHQ+G6vOG7h+G7m8aw4bu14buH4buE4bupw7rhu5vhu4dD4bqqw4Phu7PFqeG7h+G6quG6vuG7s8WpYuG7h+G7s8aw4buRQ+G7h3lr4buHQ8O0w73hu4fGsERIdEPhu4dD4bqqw4Phu7PFqeG7h+G6quG6vuG7s8Wp4buH4bub4bq4xKnhu4fhu7PGsOG7qXVE4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h8ah4but4buHeW7hu7PFqeG7h+G6rMaw4burYuG7h8ahc+G7s+G7h+G7m2zhu7PGsOG7h+G7hG/hu7Phu4fGsOG7t8Sp4buHQ+G6qsOD4buzxanhu4fhu5vDtEjhu4fhu5vhu5Phu7Phu4fhuqzGsG3hu6nhu4dHw7RI4buH4bud4buA4buzxanhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G7hG/hu7Phu4fGsOG7t8Sp4buHxanhu6nhu4Lhu4fhuqrhur7hu7PFqWPhu4d74bq+4buzxanhu4d54bqy4buz4buHeXPhu7Phu4dD4bq+4buH4buj4buRQ2Lhu4fhu7PGsOG6vOG7s8Wp4buH4bqq4bq+4buzxanhu4dC4bqi4buzxanhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h8ah4bqk4bup4buHSeG7h0PGsMOK4bub4buH4bub4bu14buz4buH4buzxanhurzhurThu6lj4buHfcSpROG7h3nhu6Xhu4fhuqzGsGpD4buH4bujxILhu7PFqeG7h0PhuqrDg+G7s8Wp4buH4bubw7RIYuG7h0LEqUThu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buH4bub4bu14buz4buHQuG6ouG7h+G7hHXhu4fhu53hu6nDuuG7s+G7h0Phu6vhu5vGsGLhu4dC4bqi4buHeeG6vMOC4buzxanhu4fhu5vDtEjhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h0PhuqrDg+G7s8Wp4buHw71r4buH4bubxrDEkOG7s8Wp4buHQ8Sp4buH4bujbuG7h+G7o2xD4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhuqrhu5FD4buH4bujauG7s8Wp4buHxrDhu7XEqeG7s+G7h+G7s8WpxrBz4buzxrBi4buHw73hurDhu6nhu4fhu6Phu63EqeG7h+G6rMaw4bq84bq24buzxanhu4fhu4Rr4buH4bubauG7m+G7h+G7m+G6tuG7h+G6qETEqeG7s+G7h+G7m8aww4rhu5vhu4fhu7Nv4buzxanhu4fhuqzGsG3hu6nhu4fhu5vhu7fhu4fGoeG7qcO64buz4buH4bqsxrBq4bqs4buH4bqsxrBF4buHxrDDguG6rGLhu4fhu5tv4buz4buH4bub4bq2YuG7h8ahdeG7s+G7h+G7hOG7guG7s8Wp4buH4bujw7nhu4fhu5vGsG/DveG7h0Lhu7fhu5ti4buHxqFt4bu14buH4buEw7rhu4fhuqrhur7hu7PFqeG7h0PhuqrDg+G7s8Wp4buHw73EgkPhu4fhu5tq4bubxrDhu4fGsOG7qcO6ROG7h+G6qERtYuG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4buE4bux4buHQ8awa+G7s8aw4buHQ+G7q+G7m8aw4buHw71r4buH4bubxrBsSOG7h0PGsOG7n+G7teG7h0LhuqLhu4d54bq8w4Lhu7PFqWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4buHQkNIeeG7n+G6s+G7gUPhu59HQy3EqXnhu6nFqeG7s+G6qeG7h+G6quG7qcWpxrBD4bqr4buB4bq5w6lCQ+G6quG7teG7s8Wp4bq5xq9s4buzxrDhu4fhu7LGsOG7qXPhu7PDqS9CQ+G6quG7teG7s8Wp4bq5w6kv4bqs4bq5


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]