(vhds.baothanhhoa.vn) - Trường Đại học Hồng Đức vừa phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập trường (24-9-1997- 24-9-2022).
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p+G7pVNUUk9OR+G7p2lSxq/hu5xOR+G7rSLhuqBJ4butSOG7jEPhu63DoOG7kk5H4butIuG7qEPhu61QSMOBVOG7rcSQ4buYTkfhu61USEnhu63EkFVB4butQ0jDgE/hu61N4buqTkfhu61L4bu24butTknhu4ZN4butd8O94butTsSCTeG7rVRIw4BOSOG7rUzhuqxQ4butVFLGr+G7nE5H4bulL1NUUk9OR+G7p+G7pS9IduG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVDDoEVBROG7seG7p2lSxq/hu5xOR+G7rSLhuqBJ4butSOG7jEPhu63DoOG7kk5H4butIuG7qEPhu61W4buqQeG7rVBIw4FU4butxJDhu5hOR+G7rcSQ4buiVOG7rVRISeG7rcSQVUHhu61DQU/hu63EkEnhu4JN4butQ0jDgE/hu61N4buqTkfhu61L4bu24butTknhu4ZN4butd8O94butTsSCTeG7rVRIw4BOSOG7rUzhuqxQ4butVFLGr+G7nE5H4butw7p3eS3hu7ktduG7ueG7ueG7tS3hu613eS3hu7ktd+G7r3d3w7l04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+G7pUlNR+G7rUNMQVNT4bub4buxRFRIVU1C4butSVtFTlRFUuG7seG7rVNUWUxF4bub4buxV0lEVEhx4but4bu14bu1d1BYcuG7rUhFSUdIVHHhu63DvXbDvVBYcuG7seG7rVNSQ+G7m+G7sS8vQ0ROdEJBT1RIQU5ISE9BdFZOL0RFU0tUT1AvTkVXUy93d3fhu7MvduG7ueG7tUR4dsO9w73hu6934buzVOG7s3Z54buv4buvTOG7r3RKUEdwUuG7m3jhu7nhu7Hhu61BTFThu5vhu7FpUsav4bucTkfhu60i4bqgSeG7rUjhu4xD4butw6Dhu5JOR+G7rSLhu6hD4butUEjDgVThu63EkOG7mE5H4butVEhJ4butxJBVQeG7rUNIw4BP4butTeG7qk5H4butS+G7tuG7rU5J4buGTeG7rXfDveG7rU7Egk3hu61USMOATkjhu61M4bqsUOG7rVRSxq/hu5xOR+G7seG7rVdJRFRI4bub4bux4bu14bu1d+G7seG7rUhFSUdIVOG7m+G7scO9dsO94bux4butL+G7p+G7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUFtBUFRJT07hu7Hhu6ciw5ROR+G7rcSQ4bqiT+G7rUPDgU7hu61C4buY4butVknDik7hu61DSOG7qENz4butTkfGr+G7nEnhu61MQU/hu63EkOG7mE5H4butVsOA4butTkfGr+G7nEnhu61I4buMQ+G7rVRIQU3hu61HSUHhu61M4buE4butUEjDgVThu63EkOG7mE5HdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fDsuG7mknhu61HScOB4butVFLhu4rhu61D4buQVOG7rUzDlUnhu63igJzDoEnhu4BO4butVMOASeG7rS3hu60i4buUSeG7rU3hu5pJ4butU8OBTkfhu61U4bqgT+G7rS3hu61pUsOBQ0jhu61OSEnhu4ZN4butLeG7rcOg4buYSeG7rU5I4bqsUOKAneG7rVbDgOG7rVRSSeG6vlThu61Mw53hu61HScOBT+G7rUThu6RD4but4oCcaVLhuqJJ4butTkdISeG7hk3hu60t4butaUjhu7BD4butTkdISeG7hlDhu60t4butaUjhu7BD4butVMOASeG7rS3hu61pT8OATuG7rURJ4buGTuKAnXPhu61U4bqgSeG7rUzhu4Thu61QSMOBVOG7rcSQ4buYTkdz4butxJDhuqBJ4butREnhu4ZO4butTMODTkjhu63EkOG6oE/hu61pUsav4bucTkfhu60i4bqgSeG7rUjhu4xD4butw6Dhu5JOR+G7rSLhu6hD4butxJDDg+G7rUvDilXhu61H4buMSeG7rUPDgUPhu63EkMagTuG7rVbhu4pz4butVOG7lOG7rUNI4buoQ+G7rcSQT8OATuG7rVRI4buCc+G7rUPDgU7hu61C4buY4butVknDik7hu61DSOG7qENz4butTkfGr+G7nEnhu61MQU/hu63EkOG7mE5H4butVsOA4butTkfGr+G7nEnhu61I4buMQ+G7rVRST05H4butVE/DgE7hu61UUsav4bucTkfhu61QSOG6pE7hu63EkOG6pFXhu61USEnhu63EkFVB4butVEjhu7BD4butSEnhu4ZO4butVOG7kFThu63hu7Phu63igJxbQU3hu61L4bq+VOG7rUNI4bqkVOG7rUzGr+G7ok5H4oCd4butTcOA4butTkjDgOG7rVRSxq/hu5xOR+G7rcSQw4Phu61DQU3hu61L4bq+VOG7rVbhu5pJ4butWMOD4butSOG7mElz4butxJDDk+G7rUzDgHHhu60iw4BP4butVOG6oE/hu61OR1Xhu5JO4butTkjDgk7hu61M4buwQ+G7rUPDk+G7rUNI4bqkVOG7rUzGr+G7ok5Hc+G7rcSQw4FQ4but4buoTkfhu61OSFXhu61D4bqmVeG7rUPhu6ZB4butVEjhu4rhu61UUsav4bucTkfhu61MQU/hu63EkOG7mE5H4butVsOA4butQ8OT4butU+G7sOG7rVRIQU3hu61HSUHhu61D4bumQeG7rUPDgUPhu61Cw4pO4butTEnDik7hu61RVUFO4butVFJPTkfhu61TVeG7kFThu61RVcOB4butVFLDjE5I4butxJDDgE/hu61U4bqgT3Thu63huqVHxq/hu5xJ4butSOG7jEPhu61Mw4Dhu63EkOG7kEnhu61Uxq/hu6JOR+G7rVRSVU5H4butVMOCTeG7rUPhu6ZB4butQ8OBQ+G7rUhP4bqgVOG7rcSQ4buYTkfhu63EkMOAT+G7rVThuqBPc+G7rU5HSEnDik7hu61D4buoVeG7rUtIT0Hhu61I4buMQ+G7rVbDgOG7rVBI4bukQ+G7rVbhu6Thu61D4buYTkfhu63EkOG7kk5H4butQ+G7pkHhu63huqVIw4Dhu61UUsav4bucTkdz4butxJDGr+G7okPhu61U4bqgT+G7rU3hu4xJ4butxJBJ4buAVeG7rUtJ4buGTuG7rcSQ4buC4butUEjDgVThu61UUknhu4JO4butQuG6ok7hu61USMOCTuG7rVbDgOG7rVRSxq/hu55OR+G7rVRIw4BOSHPhu61NQU5H4butTOG6oEnhu61M4buiSeG7rcONQ0jhu61DQU/hu61OSOG6pFThu61DSE/hu61OR8av4bucSeG7rUjhu4xD4butROG7sEHhu61UUsOKTuG7rVPhu7Dhu61RVUFO4butVMOCTXPhu61Uw5RO4butVFLhu4xOR3Phu61USOG6pFXhu61ISeG7glXhu61Ww4Dhu63EkMOBUOG7reG7qE5H4butQ8OBQ+G7rU5HVVnhu4ZO4butVuG7jE5H4butQ+G7pkHhu61OR8av4bucSeG7rUjhu4xDdOG7reG6s0jDlE5H4butTkfhu6pOR+G7rU7Dgk5H4butQ0FP4butTsSCTkfhu61M4buwQ3Phu61UUsOMTkjhu63EkOG7mOG7rUNIVVnDik7hu61Nw5ROc+G7rUPDk+G7rVRJTkjhu61USOG6pk5z4butVFLDgUNI4butTkhJ4buGTeG7rUNBT3Phu61Dw5Phu61Uw4FD4butUEhPTkfhu61Mw4BN4butVknhu4ZD4butS0hPQeG7rUjhu4xDc+G7rUNIVVnDik7hu61OR0hJ4buGUOG7rUPhu6ZB4butxJDhu5hJ4butTkfFqOG7rUPDgU7hu61C4buY4butTMODTkjhu63EkOG6oE9z4butR0nhuqJOR+G7rVZJw4pOc+G7rU5Iw4JO4butVknDik7hu63huqVIw4Dhu61UUsav4bucTkd04butIuG6ok3hu61C4bqiT+G7rU3DlEnhu61UUsav4bucTkfhu61Mw4BN4butVknhu4ZD4butVsSCTuG7rU1JTkhz4butS0hPQeG7rUjhu4xDc+G7rU1JTkjhu61C4bqgQ0hz4butQuG6ok/hu63EkOG6ok3hu61DSE/hu61N4buMSeG7rVRIw4BOSOG7rVZJw4pO4butVFJPTkfhu61OSMOA4butVFLGr+G7nE5H4butxJDGr+G7okPhu61QSMOBVOG7rUhVWeG7rVThu5BJ4butxJBB4butTsSCTkfhu61M4buwQ+G7rUPhu6ZB4butTcOMTkh04butw6Lhu57hu61S4buYTkfhu61I4buiUOG7rVTDgUPhu61W4buaSeG7rURPQU5I4butTkdISeG7hlBz4butTkjDgOG7rVRVWeG7gE7hu61E4bukTkdz4butQ8OBQ+G7rcSQ4buQSeG7rVTDgUPhu61UUk9OR+G7rVbDgOG7rU5HT8OASeG7rU7Gr+G7mkPhu61UUk9OR+G7rUPDgUPhu61IT+G6oFThu63EkOG7mE5H4butxJDDgE/hu61U4bqgT3Phu61OR0hJw4pO4butQ+G7qFXhu61LSE9B4butSOG7jEPhu61Ww4Dhu61QSOG7pEPhu61W4buk4butQ+G7mE5H4butxJDhu5JOR+G7rVbDgOG7rURVWeG7rVRSw4xz4butTEnDik7hu61U4bukQ+G7rUPhuqJJ4butVEnhur5O4butw6Dhu4bhu61USOG7kE5H4butQuG6ok/hu63EkOG6ok3hu61DSOG6pFThu61Mxq/hu6JOR+G7rULDik7hu61UUk9OR+G7rVRSw4pO4butTuG7gE7hu61U4bqiTkfhu63DoOG7huG7rVRI4buQTkfhu61RVeG6ok7hu63DneG7rUNI4bqkVOG7rUzGr+G7ok5H4butVEhFT+G7rVRJw4pV4butQ0hV4bqoTuG7reG6oWjhuqfhu63hu7nhu6/hu692cXfhu692w73hu61Ww4Dhu61Dw4FD4butVEnDilXhu61DSFXhuqhO4butQ0jhuqRU4butTMav4buiTkfhu61HScOBT+G7rUThu6RD4butQ+G7pkHhu61RVeG7kEPhu61HSUHhu61Ww4Dhu61RVeG7kEPhu61U4bq+dOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhu6VJTUfhu61DTEFTU+G7m+G7sUlbRU5URVLhu7Hhu61TVFlMReG7m+G7sVdJRFRIceG7reG7t+G7r+G7r1BYcuG7rUhFSUdIVHHhu63DvXh4UFhy4bux4butU1JD4bub4buxLy9DRE50QkFPVEhBTkhIT0F0Vk4vREVTS1RPUC9ORVdTL3d3d+G7sy924buz4buzRHh2w7124bu1dnhUdnd3d+G7s0zhu690SlBHcFLhu5t4duG7s+G7seG7rUFMVOG7m+G7sWlSxq/hu5xOR+G7rSLhuqBJ4butSOG7jEPhu63DoOG7kk5H4butIuG7qEPhu61QSMOBVOG7rcSQ4buYTkfhu61USEnhu63EkFVB4butQ0jDgE/hu61N4buqTkfhu61L4bu24butTknhu4ZN4butd8O94butTsSCTeG7rVRIw4BOSOG7rUzhuqxQ4butVFLGr+G7nE5H4bux4butV0lEVEjhu5vhu7Hhu7fhu6/hu6/hu7Hhu61IRUlHSFThu5vhu7HDvXh44bux4butL+G7p+G7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUFtBUFRJT07hu7Hhu6dpT8OATuG7rUPhuqJOSOG7rUzhu4Thu61QSMOBVOG7rcSQ4buYTkfhu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunIuG6oEnhu61ESeG7hk7hu61Mw4NOSOG7rcSQ4bqgT+G7rWlSxq/hu5xOR+G7rSLhuqBJ4butSOG7jEPhu63DoOG7kk5H4butIuG7qEPhu61DxahOR+G7rUvDilXhu61H4buMSeG7rVRPw4BO4butVEjhu4Lhu61Dw4FO4butQuG7mHPhu61WScOKTuG7rUNI4buoQ3Phu61OR8av4bucSeG7rUxBT+G7rcSQ4buYTkfhu61Ww4Dhu61OR8av4bucSeG7rUjhu4xD4butUEjDgVThu61IVVnhu61USU5I4butVEjhuqZOc+G7rVRSw4FDSOG7rU5ISeG7hk3hu61DQU/hu61OSOG6pFThu61Ixq/hu55OR+G7reG7qE5H4butQ8OBQ+G7rU7hu5hJ4butRFVOR+G7rVRST05H4butxJDhu6JU4butVEhJ4butxJBVQeG7rU5Ixq9x4butacSCTkfhu61Dxq/hu5xOR+G7rUPDlE5H4butVMOBQ+G7rUdJw4FP4butROG7pEPhu61DSMONTkjhu61UUuG7inPhu61Uxq/hu61Uxq/hu55OR+G7rUNIT+G7rUPDgU7hu61C4buY4butVknDik7hu61DSOG7qENz4butTEFP4butxJDhu5hOR+G7rVbDgOG7rU5Hxq/hu5xJ4butSOG7jENy4butVE/DgE7hu61UUsav4bucTkfhu61USEnhu63EkFVB4butTOG6rFDhu61USMOATkjhu61Uw41DSOG7rVhV4bqkVOG7rVPhuq5D4butVFLDik7hu61N4buMSeG7rUzEqE5I4butVuG7sEPhu61Dw5ROR+G7rVTDgUNz4butxJDhurZD4butQknhu4ZU4butTMOA4butVEhJ4butxJBVQeG7rUThuqBZ4butVOG7kFThu60t4butSOG7jEPhu61U4buQVOG7rS3hu61Dw5ROR+G7rVTDgUPhu61U4buQVHLhu61Dw4FO4butQuG7mOG7rVZJw4pO4butQ0jhu6hDc+G7rU5Hxq/hu5xJ4butTEFP4butxJDhu5hOR+G7rVbDgOG7rU5Hxq/hu5xJ4butSOG7jEPhu61DSFVOR+G7rVRBWeG7rVjDglnhu61E4buwTkfhu63igJxWxIJO4butSMOTQeG7rUPDlE5H4butU+G7nuKAnXPhu61Sw6hO4butTFVZ4buGTuG7rcSQ4bqgT+G7rcSQ4buoQ+G7rU5HSOG7gOG7rU5HSEnhu4ZQc+G7rVjDglnhu61E4buwTkfhu61OSMOA4butVFLGr+G7nE5H4but4oCcWEFOSOG7rS3hu61T4bqgQ0jhu60t4butxJDhurhQ4oCdcuG7rVTDjUNI4butQ+G7sEPhu61USEFN4butR0lB4butQ8OBQ+G7rUhP4bqgVOG7rcSQ4buYTkfhu61WxIJO4butSMOTQXPhu61WxIJO4butTkdI4buGc+G7rVRI4buC4butVEhBT3Lhu61Uw41DSOG7rUPhu7BD4butVEhBTeG7rUdJQeG7rVjDglnhu61E4buwTkfhu63EkMagTuG7rVbhu4pz4butxJBPw4BO4butVEjhu4Lhu61DSMONTkjhu61UUuG7iuG7rVbhu65OR+G7rU3huqBOSHPhu61Hw5NQ4butUEjhuqZO4butWMOCWeG7rUThu7BOR+G7rU5Iw4Dhu61UUsav4bucTkfhu61W4buuTkfhu61N4bqgTkjhu61UT8OATuG7rURJ4buGTnThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bulSU1H4butQ0xBU1Phu5vhu7FJW0VOVEVS4bux4butU1RZTEXhu5vhu7FXSURUSHHhu63hu7fhu6/hu69QWHLhu61IRUlHSFRx4butw714dlBYcuG7seG7rVNSQ+G7m+G7sS8vQ0ROdEJBT1RIQU5ISE9BdFZOL0RFU0tUT1AvTkVXUy93d3fhu7MvduG7s+G7s0R4dsO9duG7tXfhu69UduG7tXl44bu3TOG7r3RKUEdwUuG7m3nhu7Phu7Hhu61BTFThu5vhu7FpUsav4bucTkfhu60i4bqgSeG7rUjhu4xD4butw6Dhu5JOR+G7rSLhu6hD4butUEjDgVThu63EkOG7mE5H4butVEhJ4butxJBVQeG7rUNIw4BP4butTeG7qk5H4butS+G7tuG7rU5J4buGTeG7rXfDveG7rU7Egk3hu61USMOATkjhu61M4bqsUOG7rVRSxq/hu5xOR+G7seG7rVdJRFRI4bub4bux4bu34buv4buv4bux4butSEVJR0hU4bub4buxw714duG7seG7rS/hu6fhu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVBbQVBUSU9O4bux4bunIuG6oEnhu61ESeG7hk7hu61Dw4FO4butQuG7mOG7rVZJw4pO4butQ0jhu6hDc+G7rU5Hxq/hu5xJ4butTEFP4butxJDhu5hOR+G7rWlSxq/hu5xOR+G7rSLDoOG7rcOg4buSTkfhu60i4buoQ+G7rVBIw4FU4butQknhu4JV4butSMav4bueTkfhu63hu6hOR+G7rU7hu5hJ4butRFVOR+G7rVRISeG7rcSQVUF04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p2lSxq/hu5xOR+G7rcSQ4bqgSeG7rUjhu4xD4butw6Dhu5JOR+G7rSLhu6hD4butTMOA4butVFLGr+G7nE5H4butxJDhuqBJ4butSOG7jEPhu63EkOG6plXhu61UScOKTuG7rVRST05H4butSOG7huG7rVRI4buQTkfhu61HScOBT+G7rUThu6RD4butw7JJ4buGVOG7reG6pUFN4butxJDGr+G7okPhu61USMOATkjhu61M4bqsUOG7rVRIRU/hu61Nw5Thu61Iw4xOSOG7rU3hu5pJ4butLeG7rcSQ4bqgSeG7rUjhu4xD4butQ8OUTkfhu61M4bqsUHPhu63EkEHhu61OR8OATkh04butaVLhuqJJ4butUVVB4butd8O94butTsSCTeG7rVjDglnhu61E4buwTkfhu61Ww4Dhu61QSMOBVOG7rVRSSeG7gk5z4butTkjDgOG7rVRSxq/hu5xOR+G7rcSQw4Phu63EkOG6oFThu63EkMav4buiQ+G7rU5ISeG7gFXhu61USMOATkjhu61Uw41DSOG7rU7hu5RJ4butQuG6rFThu61UUsOKTuG7rUPDgUPhu61MxKhOSOG7rVbhu7BDc+G7rcSQxq/hu6JD4butW0jhu6bhu61U4buKQ0jhu61Oxq/hu5pD4butVOG6tk5H4butw6BVw4JO4butQ0jGr8agTkfhu63hurVBT+G7rcSQ4buYTkfhu61I4bqgTkfhu619QeG7rU7Egk3hu6134buv4buvd3Phu63DoFXDgk7hu61DSMavxqBOR+G7reG6tUFP4butxJDhu5hOR+G7rUjhuqBOR+G7reG6pUjDjOG7rU7Egk3hu6134buvdnZz4butw6BVw4JO4butQ0jGr8agTkfhu63hurVBT+G7rcSQ4buYTkfhu61I4bqgTkfhu63huqVI4bqkVOG7rU7Egk3hu6134buvduG7teG7rVbDgOG7rU5ISeG7gFXhu61QSOG6pk7hu61USMav4bueTkfhu61DQU/hu61RVcOd4butS0jDgUN04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQQFVUSE9S4bux4bun4buFSE9OR+G7rWjhuq5D4bulL1Dhu6c=

Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]