(vhds.baothanhhoa.vn) - Với tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, các cơ sở Đoàn của huyện Yên Định đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa mới bằng nhiều việc làm thiết thực và hiệu quả, mang lại giá trị cả về vật chất và tinh thần, góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
KGYgXeG6q2o4cXFAW+G7n1JncmpkWykocXJwbWzhu4UpUnPhu5NnXXJww6ldZnN34bq/bF1X4bq7bF1Dw61sZl1yaOG6q2Zd4bqr4bup4bqrXXJmOGtd4buFZzhdduG6s3ddYuG7qWzhu4VdY8ahZ11xw7Vs4buFXeG7reG6o2xdZm44XWvhu5dnKC9xcnBtbOG7hSkoL2YgKSjhu59d4bqrajhxcUBb4bufRmQ4Ylsp4bus4buXZ11yZ2xmXXJmw6JsXXZzbOG7hV3EqWjhuqtmOl1xOWzhu4VdcsOhbV3huqvDuThdcnPhu5NnXXJww6k6XeG6qznhuqtd4bqr4buVXXHhu51dQ21hbF3huqvDuThdZnN34bq/bF1X4bq7bF1Dw61sZl1j4bqhXXJo4bqrZl3huqvhu6nhuqtdcmY4a13hu4VnOF3huqs54bqrXWZtw6FyXWPhu5Fs4buFXXbhurN3XWLhu6ls4buFXWPGoWddccO1bOG7hV3hu63huqNsXWZuOF1r4buXZ13huqnEg2zhu4VdbGZnw6pzXeG7rWfhur/huqtdamFrXXJmZ+G6vXJdcmbhu6nhuqtd4butYV1mZ+G6v3Nd4buhc8OgOl1rOGzhu4VdasOhZ13hu4VnOV1ycMOtXeG6q8OgXeG7rcOqXeG7reG6pXJd4bqrZuG6tXJd4butYV1yZ2xmXXJmw6JsOl3hu4Vu4bufXeG7n2bDomxd4buFZ+G7sV3hu4VpbDpd4bqpw6BtXXLDtGxd4butYV3hu59mOXJdZnN3XWxm4buxbOG7hV3hu4VnOV1ycMOtXeG7reG6o2xdZm44XXJwc3fDqmxdcmbDtWzhu4VdcsO1cl1jZeG7n13huqvDuThdYuG6s2xdcuG7keG6qzsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spKGdr4buFXeG6q2o4cXFAW2fhuqpkbHJkcFtdcXJ3amRAW+G7r2dicmYmXTYiIuG7n3Y/XWZkZ+G7hWZyJl00IiLhu592P1tdcXDhuqtAWy8v4bqrYmw74bqpOG1yZjhsZmZtODvhu61sL2JkccSpcm3hu58vbGThu69xLzAgMjAvIDMiYjQgMzAxMjRyNDc0MzZqIjvhu4nhu5/hu4UqcEA0IDRbXThqckBbUnPhu5NnXXJww6ldZnN34bq/bF1X4bq7bF1Dw61sZl1yaOG6q2Zd4bqr4bup4bqrXXJmOGtd4buFZzhdduG6s3ddYuG7qWzhu4VdY8ahZ11xw7Vs4buFXeG7reG6o2xdZm44XWvhu5dnW13hu69nYnJmQFs2IiJbXWZkZ+G7hWZyQFs0IiJbXS8pKC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqo44bufcmdtbFspQ21hbF3hu61n4bq7bF1yZjhsZl1sZ+G6u2xdZnN34bq/bF1X4bq7bF1Dw61sZl1wOF3hu6Fz4bqzbF1yc3fhurtsXXJwc3fDqmxd4butw6pd4bqr4buPbOG7hV1yOeG6q13hu59mb2zhu4U6XeG6q2bDtWzhu4VdYsOt4bqrZl3huqpN4busR0ItIDc7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKUPhu4Fd4bqrOeG6q11mbcOhcl1j4buRbOG7hV1yZjhrXeG7hWc4XXbhurN3XWLhu6ls4buFXWPGoWddccO1bOG7hV3hu63huqNsXWZuOF1jw6FyXWZn4bq/c13hu6Fzw6Bd4bqrOG06XeG6qDhsXVJm4bunxqFs4buFXeG7rcO6XUZzd+G6v2xdY21hbF1j4bqhXWPhu6c4XWzhu5FnXWJzbOG7hV1yZuG7qeG6q11mZ+G6v2xdduG6s3ddYuG7qWzhu4VdY8ahZ11xw7Vs4buFXeG7reG6o2xdZm44XeG7rWFtXeG6q2bDrF1yZ+G6u3NdYzlsZl3hu4VnOV1mYWzhu4VdbOG6o2s6XeG6q2bDrF1jw6FtXSAiIj1d4bqrOeG6q13huqvhu5VdceG7nV1DbWFsXeG7n2bDoGddduG6s3ddYuG7qWzhu4VdxKnhur1dZm3DoeG6q2Y6XeG6q2bhu6fhu5Vs4buFXXJwaWxmXeG6q8O6XXJm4buBXWPhuqNs4buFXcSpeDpdY8Oga11sZuG6pWxdcmbhu6nhuqtdZmfhur9sXeG6qznhuqtd4bqr4buPbOG7hV1ycGlsZjpd4bufZsOibF3hu61n4bq/4bqrXXJmOGxmXWxn4bq7bF1yZjhrXeG7hWc4XXbhurN3XWLhu6ls4buFXWPGoWddccO1bOG7hV3hu63huqNsXWZuOF1s4buPbOG7hV1yZuG7j2w6XWPDtGzhu4VdcmbGoWddcmjhuqtmXeG6q+G7qeG6q13hu59mw7VnXWbhu5vhu59d4but4buXZ13huqs54bqrXWzhu4VhbGY6XWPhu5VsXeG7rcOtXeG6q25damfhurtsXeG7oXM4bF1ycG1s4buFXXJwZ+G7gWxdxKlmOGddcmbhu6nhuqtdZmfhur9sXeG7n2Z1XWbhu5vhu59d4but4buXZ11yZuG7qeG6q11yZ+G7h2xdY8OtOF3hu59m4bun4buVbOG7hTsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1sp4bqoOWtdcTlyXeG6q2bDrF1jw6FtOl3huqs54bqrXeG6q+G6teG7n13huqnhu5FdY21hbF1ycG1s4buFXWZzd+G6v2xdY+G6oV1y4buTXeG6q2bFqeG6q11yc3fhurtsXXJwc3fDqmxd4bqrZm1dY21hbF3hu61n4bq7bDpdcmY4bGZdbGfhurtsXXJo4bqrZl3huqvhu6nhuqtdcmY4a13hu4VnOF3hu59mbWzhu4VdcnBhbV3igJxSbWFsXWLhurNsXWNtYWxdxKnhur1yXXbhurN3XWLhu6ls4buFXWPGoWddccO1bOG7hV3hu63huqNsXWZuOOKAnTpd4but4bqlbF1j4buRbOG7hV1jbWFsXeG7rWfhurtsOl1yZjhsZl1sZ+G6u2xd4buF4bun4buVbOG7hV1r4bqtc11yZuG7qeG6q11mZ+G6v2xdcmfhur1yXcSpZ+G6v2s6XeG7reG6o2xda2dsZl1ycG1s4buFXWM5a13huqvhu6fhu5dnOl1jOWtdcjhs4buFOjs7Oz9dYnN3XXJwaV3huqs54bqrXeG6q+G6s3NdasOh4bqrXeG6qeG7kV1x4budXXJmaOG6q2Zd4butw6pd4but4bqjbF1mbjg6XeG7reG6o2xdbOG7hWbhur86XXJm4buBXXJmOG1damFsZl1rw6FsZj9d4bqrOeG6q11mbcOhcl1j4buRbOG7hV1yaWxmXWzhu4Vzd+G6v2xd4butaV3huqtz4buR4bqrXXHDtWzhu4Vd4bqr4buRbOG7hV1jw7Rs4buFOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WykoZ2vhu4Vd4bqrajhxcUBbZ+G6qmRscmRwW11xcndqZEBb4buvZ2JyZiZdNTI04bufdj9dZmRn4buFZnImXTQiIuG7n3Y/W11xcOG6q0BbLy/huqtibDvhuqk4bXJmOGxmZm04O+G7rWwvYmRxxKlybeG7ny9sZOG7r3EvMCAyMC8gMyJiNCAzMDMiN3I1ICIxajAtNDE0MTMgMjUzO+G7ieG7n+G7hVtdOGpyQFtSc+G7k2ddcnDDqV1mc3fhur9sXVfhurtsXUPDrWxmXXJo4bqrZl3huqvhu6nhuqtdcmY4a13hu4VnOF124bqzd11i4bupbOG7hV1jxqFnXXHDtWzhu4Vd4but4bqjbF1mbjhda+G7l2dbXeG7r2dicmZAWzUyNFtdZmRn4buFZnJAWzQiIltdLykoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qjjhu59yZ21sWylDbWFsXeG7rWfhurtsOl1yZjhsZl1sZ+G6u2xdduG6oV1Dw61sZl1KZ+G6u2xd4but4buXZ11sZmfDqnNdZm3DoXJdY+G7kWzhu4VdcnN34bq7bF1ycHN3w6psXeG6q2ZzbOG7hV1yOHddduG6s3ddYuG7qWzhu4Vda+G7j2ddcnDhu6fGoWzhu4VdcTls4buFOl12OGxmOl1xw6HhuqtmOl1jZeG7nzsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1sp4bqoOGxdUmbhu6fGoWzhu4Vd4butw7pdRnN34bq/bF1jbWFsXWPhuqFd4bqrZsOsXWPDoW1d4bqrOeG6q13huqvhu5VdceG7nV1jbWFsXXJwZ+G7gWxdxKlmOGdd4bqrOeG6q11j4buRZ11maWxmXXZzbOG7hV3EqWjhuqtmXXJpbGZdbOG7hXN34bq/bF1jw6BrXWxm4bqlbF1ycMO0bOG7hV3hu61hXeG6q2bhuqNrXXFu4bqrXeG6q+G6s3dddjhsZjpdYsOzbF3hu63hur9dcWdsZl3hu61hXcSpZuG7lWddcmbhu49s4buFXWJvbOG7hV3huqtmw6B3Ol3hu63huqVsXWPhu5Fs4buFXWNtYWxd4butZ+G6u2w6XXJmOGxmXWxn4bq7bDpdTGbhurNsXWLhurNsXeG6q2ZzbOG7hV1yOHddcnBtbOG7hV3hu61n4bq/4bqrXeG6qcOgbV3hu63hur9da+G7j2ddcnDhu6fGoWzhu4U6XXJpbGZdbOG7hXN34bq/bF3hu61pXeG6q3Phu5HhuqtdccO1bOG7hV3huqvhu5Fs4buFXWPDtGzhu4U6XXJm4buPbOG7hV3hu6FzOF1sZmfDqnNdZm3DoXJdY+G7kWzhu4VdcmZn4bq9cl1yZuG7qeG6qzpdZmfhur9zXeG7oXPDoF1sZuG7p11wOF3hu6Fz4bqzbF3igJxM4buFYXdd4bqqZsO5XWxm4bqlcl12OGxm4oCdOl3igJxM4buFYXddUmbFqV3huqnDoHddcmlsZl1s4buFc3fhur9s4oCdXXbhurN3XWLhu6ls4buFXeG6qznhuqtdcnN34bq9bF1j4bunxqFs4buFXXJmOGxmXWxn4bq7bDsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spTOG7hW1hZ11wODpd4bqrOeG6q13huqvhu5VdceG7nV1jbWFsXeG6q29sXXLhu5Nd4bqrZsWp4bqrXeG6q2ZtXWNtYWxd4butZ+G6u2w6XXJmOGxmXWxn4bq7bF3EqXhd4bqrOGtdxKnhur1yXcSpZuG7j2zhu4Vd4butZ13hu59mw6FrXXLhur9dbMOhbF124bqhXWbhu5FnOl1ic3ddcnBpXWPhuqd3XWvDoWxmXWZtw6FyXWPhu5Fs4buFXeG7n2ZvbOG7hTpd4bqrZsO1bOG7hV1y4bq/XWzDoWxdduG6oV1m4buRZztdUuG7k13huqtmxanhuqtd4butYV1ic3ddcnBpXXJm4bunxqFs4buFXXZzd+G6u2xd4bqrOeG6q11mbcOhcl1j4buRbOG7hV3hu63huqNsXWZtOTpd4but4bqjbF1s4buFZuG6vzpdcmbhu4FdYsO64bqrOl1yZuG7gV1yZjhtOl1sZsSDa13hu59mOXJdZnN3XXJobGZdZuG6o2zhu4VdZjlnOl1xOWzhu4VdcsOhbV3huqvDuThdcnPhu5NnXXJww6k6XWzhurNs4buFXeG6qzhtXWPGoWddccO1bOG7hV3hu63huqNsXWZtOV1yZ2xmXXJmw6JsOl1yw6FtXXHhurNsXeG6q2bhu5VnXeG7rXNnXeG7rcOpOl3huqnhu5NdaOG6q2Y6XXJmZ+G6vXJdcmbhu6nhuqs7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKShna+G7hV3huqtqOHFxQFtn4bqqZGxyZHBbXXFyd2pkQFvhu69nYnJmJl02IiLhu592P11mZGfhu4VmciZdNCIi4bufdj9bXXFw4bqrQFsvL+G6q2JsO+G6qThtcmY4bGZmbTg74butbC9iZHHEqXJt4bufL2xk4buvcS8wIDIwLyAzImI0IDMwNiIzcjA0MTA0aiI74buJ4buf4buFKnBANjYiW104anJAW1Jz4buTZ11ycMOpXWZzd+G6v2xdV+G6u2xdQ8OtbGZdcmjhuqtmXeG6q+G7qeG6q11yZjhrXeG7hWc4XXbhurN3XWLhu6ls4buFXWPGoWddccO1bOG7hV3hu63huqNsXWZuOF1r4buXZ1td4buvZ2JyZkBbNiIiW11mZGfhu4VmckBbNCIiW10vKSgv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqqOOG7n3JnbWxbKVJz4buTZ11ycMOpXWZzd+G6v2xdV+G6u2xdQ8OtbGZdcmbhu6fGoWzhu4VddnN34bq7bF1y4buTXeG6q2bFqeG6q11yc3fhurtsXXJwc3fDqmxd4bufZjnhu59danPhuqVyXXJwbWzhu4Vd4bqrOeG6q11ycOG7p8ahbOG7hV1mw7Phuqs7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG6qOG6u2xd4bqrw6FsZl1jbjpdcnBtbOG7hV1jZ8Oqc13EqWfhur9sXWLDreG6q2Zd4bqqTeG7rEdCLSA3XWJn4buHbF3huqln4bq9bF3hu59mxanhuqtdcsOh4bufOl3huqs54bqrXeG6q+G6teG7n13huqnhu5FdQ21hbF1j4bqhXeG7n2bDtWddZuG7m+G7n13hu63hu5dnXeG6q2ZobGZd4buhc3fDqmxdY8OtOF3hu59m4bun4buVbOG7hV1yc3fhurtsXXJwc3fDqmw6XWbhu6fhu5ds4buFXWLhuq1sXWNtYWxd4butZ+G6u2w6XXJmOGxmXWxn4bq7bF3hu61hXWzhu4Xhu6fGoWddYuG6s2xdcuG7k13huqtmxanhuqtdYzlrXeG6q+G7p+G7l2c6XWM5a11yOGzhu4Vd4but4buXZ11maWxmXXJmxanhuqtd4bufZnVdZuG7m+G7nzpdcHRyXWzhu4XDo2xdcmbGoWdd4buFZzhsOl1mw6FsXeG6q2bhur1dcsO1Z11jOF1xw7VdauG7p+G7m2zhu4VdxKlmOeG6q2Zda8ahZzpdcmbhu6nhuqtdZmfhur9sXWzhu4VmZ+G6u2td4bqrOeG6q13huqln4bq/bF3hu59mOeG7n13hu59mb2zhu4Vd4bqrZsO1bOG7hV1iw63huqtm4oCmXUxmZ8Oqc11ycOG7p8ahbOG7hV1m4bub4bufXWNtYWxd4butZ+G6u2w6XXJmOGxmXWxn4bq7bF1j4bqhXeG6q2bDuV1j4buRbOG7hTpdcmlsZl1s4buFc3fhur9sXWZt4bqhbDpdanVnXXJmxqFnXeG7hWc4bF1j4buBXXLhu5Nd4bqrZsWp4bqrXWM5a13huqvhu6fhu5dnXeG7rWFtXXJmxqFnXWNn4buBa11yZmjhuqtmXWbhu5vhu587KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG6qMSDbOG7hV1sZuG7sWzhu4Vd4butZ+G6v+G6q11qYWtdcmZn4bq9cl1yZuG7qeG6qzpdcnPhu5NnXXJww6ldV+G6u2xdQ8OtbGZdbOG7hWF3XeG6q2Fs4buFXcSpZuG6sWzhu4VdY8OtbGZdamFdauG7qeG6q11q4bun4bubbOG7hV1sb2zhu4Vd4bqrw7VyOl1yZ+G6u2xd4bufZm1s4buFXXJwbWzhu4Vdcmbhu6nhuqtdZmfhur9sXeG7n2ZtbOG7hV1ycGFtOl3hu4Vu4bufXeG7n2bDomxd4buhczhsXXJww7Ns4buFXXbhurN3XWLhu6ls4buFXeG7rWFd4bufZjlyXXJwZ+G7gWxdY8ahZ11xw7Vs4buFXeG7reG6o2xdZm44XWvhu5dnOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bu3c3JmbXBbKeG7oHPDteG6q11G4bun4buVbOG7hSgv4bufKQ==

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]