(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt là đợt bùng phát dịch thứ 4, khiến cho thị trường xuất khẩu nông sản phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của chính doanh nghiệp, nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng cả về số lượng và giá trị xuất khẩu, góp phần tạo doanh thu cho doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động.
xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/DlOG7izzDrFbDouG6o33hu4tW4bqtZeG6reG6oVbDrSbhuq1W4buPbeG7g8OsVsOi4bqj4bqrVsOsaW3hu4EiVjAqw6NWIOG6sSLhuqPFqC/huqNYxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G6ojE9IOG7rsavw4xpbeG7gSJWIMOjw6Hhuq1WXcOjN+G6rVZn4bqjbiJWw6wqZ1Yiaz1WIOG6sSLhuqNW4bux4bqo4buOw4Phu60tWCNVVjAuIlZdw6M5w6xW4bqlJVYw4buDw6xWXcSp4bqt4bqhVmfhuqMkw6xWIOG6sSLhuqNWw6zhuqNuVuG7slVWw6LhuqPDozfhuq1WIuG6o+G6qVbDrOG6o+G6sVbDrGlt4buH4bqt4bqhVsO04buLPMOsVsOi4bqjfeG7i1bhuq1l4bqt4bqhVsOtJuG6rVZn4bqjJsOjVjDDqcOjVuG6py7DrFbhu4/hu4HDo1bhuq3huqPDozjhu4tWw6LhuqPhuqtWw6LhuqM64bqtVVbDrOG6oyQi4bqjVsOs4bqjbiLDmlbDjOG7i+G7kVbhuq3huqPDozbhuq1VVl0s4bqt4bqhVsOtw7NW4bqtw6pW4bqlw7MiViJrPVYi4bqjxIPhuq3huqNWIOG6qT3huq3huqNW4bqt4bqh4bqjw6M5Z1VW4bqt4bqjw6M44buLVuG6py7DrFbhuqMl4bqt4bqhVuG6rWXhuq3huqFWw60m4bqtVsO04buLPMOsVsOi4bqjfeG7i1bDrDrhuq3huqFWIiZW4buPOFbDrcOpVuG6pW3hu4Phuq3huqFW4buPJVbhuqHDoyRWw6xp4bqxVsO04buLPMOsVsOi4bqjfeG7i1VW4bqh4bqrZ1Zn4bqjPuG6rVbDrCrhuqlWIOG6qT3huq3huqNWw6zhuqPhu4tWIuG6o+G6qVYg4bqpPeG6reG6o1bhuq3huqHhuqPDozlnVuG7jyVW4bqhw6Mmw6NWaOG7i+G7kTfDrFbhu4/DozkiVuG6pSXhuqdWIuG6o+G6qVbhuq3huqFt4buHw6NW4bqlPeG6qVYw4bq74bqt4bqhw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7sT1nw6zDo+G6qeG6reG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu64gw6zhuqPhu4vhuqddVsOj4buxMeG6rcOsMWnhu65Ww63DrOG7keG6pTHhu6Lhu67DtcOjIMOs4bqjU1ZAV1dnw7RUVuG6ozHDo+G6oeG6o8OsU1bhu7ZXV2fDtFThu65Ww61pIuG7ouG7ri8vIiDhuq3Dml094bqpw6zhuqM94bqt4bqj4bqj4bqpPcOa4buP4bqtLyAxw63DosOs4bqpZy/huq0xw7XDrS9ZWOG7slkvWOG7uOG7uCDhu7RXI8Od4buy4buy4buyw6xYV1fhu7JA4bqlV8Oa4bq1Z+G6oVJp4bui4bu2V0Dhu65WPeG6pcOs4bui4buuw5Thu4s8w6xWw6LhuqN94buLVuG6rWXhuq3huqFWw60m4bqtVuG7j23hu4PDrFbDouG6o+G6q1bDrGlt4buBIlYwKsOjViDhurEi4bqj4buuVsO1w6Mgw6zhuqPhu6Lhu65AV1fhu65W4bqjMcOj4bqh4bqjw6zhu6Lhu67hu7ZXV+G7rlYvxq/DjeG6v1Yi4bqjN1bhuq3huqE94bqpVsOsKsOjVuG7sWXhuq3huqFWw6zhu5FW4buxR1bDlOG7izzDrFbhuq3huqN7Z1bDouG6o33hu4tWw4zhuqNr4buRVsOtJuG6rVbDjOG6oz3huq3huqNW4bqi4bqrPcOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/hu7Fl4bqt4bqhVsOs4buRVsOM4bqs4bqi4bqiVsOMbVbDjOG6oyXhuq3huqNVVjDhurE9ViLhuqPhurdW4bqkZVZX4bu0VVbDguG6o+G7i1YiZeG6reG6oVbhuq3huqHhuqPDozlnVuG7pMOC4bux4bqs4bumVuG7r+G6r+G6reG6o1bhuqJt4bq/4bqt4bqhVi1Ww4wp4buRVuG7qzsiVuG6oD1W4bukw4xHVsOM4bqjPeG6reG6o1bhuqLhuqs94bumVuG6pSVWIOG6qT3huq3huqNW4bqt4bqh4bqjw6M5Z1Yi4bqj4buL4buRNuG6rVbDrSbhuq1Ww7Thu4s8w6xVViLhuqM3Vl3Dozfhuq1WIiQiVsOtJuG6rVZn4bqjfeG6p1Yia1VWaOG7iyZWw7Thu4s8w6xWw6LhuqN94buLVVbhuqHhurnhuqdTVuG7jybDo1VWIG09ViLhuqPhu4vhurvDrFbhu48lViBuPVYw4bqr4bqt4bqhVuG6o+G6u2fDmlbDjSbhuq1WZ+G6o33huqdWIms9ViJl4bqt4bqhVsOs4buRVuG6o8OjOeG6rVYi4bqrVuG6py7DrFbDrCrDo1bDrOG6o+G6sVbDrGlt4buH4bqt4bqhVuG6reG6o8OjOOG7i1bhuq1t4buBIlYi4bqjKeG7i1bDueG7i1bhu48lVsOMaeG7i+G6reG6oVbhu7F74bqtVuG7r2Xhuq3huqHDmlbhu7HhuqPDoz1Ww600VuG7jzhW4bqt4bqj4buN4bqt4bqhVsOi4bqj4bqrVsOi4bqjOuG6rVbDrGnhuqnhuq3huqFWw6zhuqPhu4fDo1bhuqHDoz3huq1WaOG7iz1VVl0lVuG7r+G6ueG6reG6oVbDjOG6o+G6sVbDjOG7i+G7kTfDrFbhu5vhuq3huqNVVuG6oMOjJOG6p1Yww6kiVuG7sWXhuq3huqFWw6zhu5FVViLhuqPhuqlWXcOjN8OsU1bigJzDjGnhuqnhuq3huqFWMMOjOOG7i1bDosOjOeG6rVYg4bqxIuG6o1ZdOeG6reG6o1bhu7Hhuqjhu47Dg+G7rS1YI1Ygw6PDoeG6rVZdw6M34bqtVmfhuqNuIlbDrCpnVVbhu4/DozkiVuG7j3vhuq1WIuG6o+G7i+G7kWHhuq1W4bqt4bqh4buL4buRNuG6rVbhuqXDoznhu4tWw6xvViIkIlbDrOG6t+G6reG6o1bhuq3huqHhuqklw6NW4buPOFbhuqEuZ1bDouG6o+G6q1bDouG6ozrhuq1Ww6zhuqPhu4fDo1bhuqHDoz3huq1W4buPJVYi4bqjw6NWZ+G6o8SDVVYm4bqt4bqjVuG6o23hu4Xhuq3huqFWw6zDozbhu4tWIsOzIlYwN+G6rVbDrMOjN+G6rVYw4bq7VsOtJuG6rVbDtOG7izzDrFVWIuG6ozdWXcOjN+G6rcOaVuG7qzbhuq1WIirhuq3huqNWMOG6q1VWMGFWw7Thu4s8w6xWw6LhuqN94buLVuG6pWVW4bqjJeG6reG6oVbDouG6o2Xhuq3huqFWZ+G6oybDo1bhuqUlViLhuqPhu4vhu5E54bqtVjDhur/huq1W4bqhw6Mm4bqtw5pW4bqs4bqh4bqpJcOjVmfhuqMmw6NWIuG6o+G6seG7i1bhuqHDoyRWIm3hu4EiVuG7j3vhuq1Ww6wmw6NWXSzhuq3huqFWMG3hu4fhuq3huqFWXcOjYeG6rVbDrDrhuq3huqFWw6xvVuG7tFYtVuG7uFbhuqU+4bqtVsOt4bqpVuG7j+G7gcOjVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVbhuq064bqnVsOsaW3hu4EiVjDhuqtVVuG7j8OjOSJWw6zhuq/huqdWMC7DrFYi4bqjw6pWIuG6o+G7i33huq1WXeG6sVYi4bqj4bqpVuG7j8OjOSJWw7Thu4s8w6xW4bqjJeG6reG6oVbhuqPhuqs9VuG7j2VWIsSp4bqt4bqhVsOi4bqj4bqrViDhuqlWw6zhuqPDozfhu4tW4bqjasOsViLhuqnhuq3DrD3Do+G6rTFpVmnDquG6reG6oVYw4bqr4bqt4bqhVuG6oyXhuq3huqHDmlbDguG6o+G6q1YwLsOsViLhuqPDqlYwP1YwJeG6reG6o1bhuq3huqNt4bqt4bqhVjAuw6xWMG3hu4MiViLhuqPDqlVWIj7huqdW4bqlOeG6reG6o1bDtOG7izzDrFbDrGk24bqtVsOsPeG7kVYibOG6reG6oVYi4bqjbT1WIuG6ozsiVuG6oyXhuq3huqFWMD9WMMOjVjBt4buDIsOaVsOM4bqjMeG6qVZo4buL4buRVjDhurHhuq3huqNWIms9VmfhuqPEgz1W4buPe+G6rVbDrCbDo1Zdw6Nh4bqtVVbhuq034buLVjAuw6xWIuG6o8OqVuG7tlbDtDFWIuG6qeG6rcOsPcOj4bqtMWlVVsOsbeG6v+G6reG6oVYwbeG6v+G6reG6oVZn4bqjJsOjVuG6o+G7i+G7kVYw4bq74bqt4bqhVuG7tlbDtDFWw6wmw6NW4bqhO2dWIsSp4bqt4bqhVuG6p+G6u8OsVuG6peG7iSJW4bu2VuG7j2RWIuG6qeG6rcOsPcOj4bqtMWlWw6xvVuG6oibDo1ZH4bqjYuG6reG6oVbhu484VjDhuqvhuq3huqFW4bqjJeG6reG6oVbhuqU24bqtVsOsJeG7i8OaVuG7rynhu5FW4bqlJVZo4buL4buRVjDhurHhuq3huqNWaTzDrFbDouG6o+G6q1Yww6nDo1bhu4/hu4HDo1Yg4bqpPeG6reG6o1bhuq3huqHhuqPDozlnVuG7j+G6r1bDouG6o2Xhuq3huqFWw6zhuqNhViLhuqNrVjDhurvhuq3huqFWMG3hu4MiVsO0McOaVuG7seG6o8SD4bqt4bqjVuG7j+G6r1Zo4buL4buRVjDhurHhuq3huqNWMC7DrFZpPVbhuq3huqNtVuG7j3vhu5FW4bqtNuG6rVYi4bqrVuG6peG7iSJWMC7DrFYi4bqjw6pWMG3hu4MiVmnhurnDo1bhu48lViI+4bqnVuG6pTnhuq3huqNWw6xpNuG6rVbDrD3hu5FW4bqt4bqjbeG6reG6oVbhuqMl4bqt4bqhVuG7j1vhuq1Ww6LhuqNl4bqt4bqhVjDDo1YwbeG7gyJVVjAl4bqt4bqjVmfhuqMmw6NW4bqja+G7kVbhu48lVuG6rSzhuqdWIuG6o+G7h1YiJlbDrOG6oyThuq3huqHDmlbhuqIl4bqt4bqhVsOi4bqjZeG6reG6oVYww6NWMG3hu4MiVuG6reG6oeG6o+G6sz1W4bqlJVbDrOG6ozbhuqdWIuG6o8OjVmfhuqPEg1bhuqVt4buLVsOi4bqj4bqpVVZdP8OjVVYi4bqjw6NWZ+G6o8SDVsOs4bqjPeG7kVYw4bq9w6NWw6LhuqM9w6NWXSThuqlW4bqjJsOjVmjhu4s94bqtVuG7jyVWaOG7iz3huq1Ww6xpY+G6reG6oVYm4bqt4bqjVuG6o23hu4Xhuq3huqFWMDfhuq1WIuG6ozzDrFbhuqVt4buD4bqt4bqhVsOtJuG6rVZn4bqjfeG6p1VW4bqhKeG7kVbDrOG6o8OjOcOsVuG6oyrDo1bhuqXhu4Hhuq1WIuG6o+G6qVYg4bqpPeG6reG6o1bhuq3huqHhuqPDozln4oCdw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8OM4buL4buRVuG6reG6o8OjNuG6rVVWImXhuq3huqFWw6zhu5FW4bql4buLZeG6rVbDrOG6ozHhuqlWIMSRw6NVVuG6rTvhuqdWXTvDrFbDrOG6r+G6reG6o1bhuqPhuq/huq3huqNW4buPJVYgw7NWXSThuqlWw6LhuqPhuqtWw6LhuqM64bqtViDhuqlWJuG6reG6o1bhuqNt4buF4bqt4bqhVl3hu4XDo1Yg4bqxIuG6o1ZdOeG6reG6o8WoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsav4bux4bqo4buOw4Phu60tWCNVVsOsb1Yw4bqrVsO0KeG7kVYgw7Phuq3huqFWIuG6o8OjN+G6rVbhuqVt4buDIlbhuq3huqMs4bqnVuG6veG6rVYw4bqx4bqt4bqjVuG7jyVWZ+G6oyTDrFbDrGnDo2Hhuq1Ww60m4bqtVsO04buLPMOsVVbDosOj4bqt4bqjViDhuqk94bqt4bqjVVbhuqHDo+G7jVbhu4/hu43huq3huqFWMG3hu4MiVsOs4bqj4bqxVsOsaW3hu4fhuq3huqHDmlbhu63huqlW4buPe+G7kVVWI1bDrOG6oyThuq3huqFW4bqtOuG6p1ZZV1lYVVYiZeG6reG6oVbDrOG7kVYwKsOsViDhuqk94bqt4bqjVsOs4bqj4buLVuG6o+G6v+G6rVbDnVbDrGnDoznhu4tW4buKw43hu61VVsOsOuG6reG6oVZYWeG7tOG7oFbDreG6qVbhu4/hu4HDo1YixKnhuq3huqFWw6Lhu5nDmlbhu6slVuG7r+G6ueG6reG6oVbDjOG6o+G6sVbDjOG7i+G7kTfDrFbhu5vhuq3huqNVViLhuqPhuqlWXcOjN8OsVsOs4bqjNuG6p1NWw4zhu4vhu5FW4bqhw6MkVsOsaeG6sVbDtOG7izzDrFbDouG6o33hu4tWI1bDrOG6oyThuq3huqFWIms9VuG6rTrhuqdWWVdZWFbDrDrhuq3huqFW4bqj4bq/4bqtVsOt4bqpViLEqeG6reG6oVbDouG7mVbhuq064bqnVsOsaW3hu4EiVVbDreG6qeG6reG6oVbhuqXhu4PDo1bhuq3huqPhu4t74bqtVjAx4bqnVuG6pSrDo1bhuqE+4bqtVuG6reG6o21WXSzhuq3huqFWV8OaVuG7q+G7hcOjVVYm4bqt4bqjVuG6o23hu4Xhuq3huqFWIOG6sSLhuqNWXTnhuq3huqNWMOG6u8OjVuG6ocOjJFYibeG7gSJW4buPe+G6rVYi4bqj4buL4buRYeG6rVbhuqMl4bqt4bqhVuG6o+G6qz1VViLhurvhuq3huqFW4buP4buBw6NWIiQiViLhuqPDo1Zn4bqjxINWMD7hu4tW4buPJeG6qVbhu6QwbeG7h+G6reG6oVbhuq3huqHhu4vhu5E24bqtVuG6pcOjOeG7i1bhu48lVuG7j2RW4bql4bqp4bqtVjDhuqvhuq3huqFW4bqj4bq7Z+G7plYwOOG7i1bDrDrhuq3huqFWw6LhuqPhuqkm4bqt4bqhVuG7tlfhu6DDmlbhuqYuIlYgxKlW4buPe+G7kVVW4buxZeG6reG6oVbDrOG7kVbDjOG6rOG6ouG6olbDjG1Ww4zhuqMl4bqt4bqjVuG7j1vhuq1WIuG6ozxnVuG6reG6o3vhuq1WIOG7i+G7kVbDrGnhuq9Ww60m4bqtVsO04buLPMOsVVbDosOj4bqt4bqjViDhuqk94bqt4bqjVVbDrGkk4bqt4bqjVjBuw6xW4bqhP+G7kVYi4bqj4buLw6rDo1bDrSbhuq1Ww7Thu4s8w6xVViLhu4vhuq3huqFWbuG6reG6oVbhu48lVuG6pzzDrFbDrOG6o+G6sVbDrGlt4buH4bqt4bqhVsO04buLPMOsVsOi4bqjfeG7i8OaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/huqws4bqnVuG7hVbDrOG6qWdWMD7hu4tWw6xp4bqp4bqt4bqhVsOtw6lWw51WIOG6qT3huq3huqNW4bqt4bqh4bqjw6M5Z1bhuqXhu4Hhuq1WIuG6o+G7i+G7kTbhuq1Ww7Thu4s8w6xWw6LhuqN94buLVuG6reG6o+G7i+G7kcOh4bqtVsOs4bqjYVZZVuG6pybhuq3huqNW4buPZFYiaz1W4buOw6M5w6xW4bqsPeG6p1VW4buxZeG6reG6oVbDrOG7kVbhu7FHVsOU4buLPMOsVuG6reG6o3tnVsOi4bqjfeG7i1bDjOG6o2vhu5FWw60m4bqtVsOM4bqjPeG6reG6o1bhuqLhuqs9VVYw4bqxPVYi4bqj4bq3VuG6pGVWdlVWw4Lhu7HhuqxW4bqkw6FW4bqmZeG6rVbhu6TDjEdWw4zhuqM94bqt4bqjVuG6ouG6qz3hu6ZWIuG6q1bDrSbhuq1WZ+G6o33huqdWIuG6o8SD4bqt4bqjVuG6pSVW4bqt4bqhPeG6qVbhuqM8Z1Yi4bqjxIPhuq1Ww7Thu4s8w6xWw6LhuqN94buLw5pWReG6reG6oVbhuqQ2Vkjhu4vhu5NW4buOw6M5w6xVVuG7seG6o2tWw6zhurEi4bqjVuG6ouG7r0jDjFYiZeG6reG6oVbDrOG7kVVWIuG6o+G6qVZdw6M3w6xTVsOMb1bhuq064bqnVllXWOG7tFVWw60m4bqtVmfhuqN94bqnVuG6reG6oT3huqlW4bqjPGdWIuG6o8SD4bqtViJrPVYiZeG6reG6oVbDrOG7kVYwP1bDrOG6r+G6p1YwbeG7gyJWIuG6o8OqVjBu4bqt4bqhVuG7jyVW4bqjw6M54bqtVjA94bqt4bqhViLhuqtW4bqnLsOsVsOsKsOjVuG6reG6o8OjOOG7i1bhuq1t4buBIlYi4bqjKeG7i1bhu51VViLhuqMp4buLVsO54buLVuG7jyVWIuG6oynhu4tW4bqmxqFW4buP4buBw6NWIiQiVuG6o+G7g2dWMOG6ueG6reG6oVbDtOG7izzDrFbDouG6o33hu4tWMG3hu4MiViDhu4vhu5FWw6xp4bqvVuG7jyVW4bql4buLZeG6rVYi4bqrVuG6p24iVsOsOuG6reG6oVbDrGlt4buF4bqt4bqhVsOi4bqjJFVWMCrDrFbDrG9WWOG7tC1ZV+G7oFbhuqfDqsOjVuG6rTrhuqfDmlZJw6M24bqt4bqhVuG6rTrhuqdWWVdZV1VWXeG6r+G6reG6o1Zo4buLKeG6rVYiZeG6reG6oVbDrOG7kVbDtOG7izzDrFbDouG6o33hu4tWWMOaWVdXVsOsPOG6rVbDrSbhuq1WZ+G6o33huqcvVsOs4bqjJOG6reG6ocOaVuG6rOG6o+G7jeG6reG6oVbDrOG6oyThuq3huqFWMD7hu4tW4bqtOuG6p1ZZV1lYVVYg4bqxIuG6o1bhu7Hhuqjhu47Dg+G7rS1YI1YwP1Ym4bqt4bqjVuG6o23hu4Xhuq3huqFW4bqtLuG6reG6oVbhuq04VjA34bqtVsOs4bqj4bqxVsOsaW3hu4fhuq3huqFWw7Thu4s8w6xWw6LhuqN94buLVVbhuq3huqPDozjhu4tW4bqtbeG7gSJWw6wq4bqnViI84bqnVuG6o+G6qS4iVuG6ocOjJuG6p1bDrSbhuq1W4bqlbeG7g+G6reG6oVbhuqfhu4s9VuG7jyXhuqlVVuG6rTbhuq1W4bqj4bqpKsOsVjDhurvhuq3huqFWw7Thu4s8w6xWw6LhuqN94buLViJrPVYiZeG6reG6oVbDrOG7kVbhuqE+4bqtVuG6reG6o21WXeG6sVYw4bqr4bqt4bqhVl064bqt4bqhw5pWw4xvVsOs4bqjJOG6reG6oVbhu7RWMDfhuq1W4bqtPeG7kVVWw6zhuqPhurFWw6xpbeG7h+G6reG6oVbDtOG7izzDrFbDouG6o33hu4tW4buFVuG6p+G6u8OsVsOtw6lW4bqtbeG7gSJWMG3hu4MiVuG6rcOpw6NW4bqlKsOjVVbhuqfDqsOjVsOs4bqjJOG6reG6oVYiZeG6reG6oVbDrOG7kVYi4bqrVsOsb1ZYw5rhu7RXV1YtVljDmuG7uFdXVsOsPOG6rVbhuq3huqE94bqpVuG6ozxnViLhuqPEg+G6rVYwbeG7gyJWw7Thu4s8w6xWw6LhuqN94buLVuG7jyVW4bqlJVZYVsOsaeG6qeG6reG6oVZZViJl4bqt4bqhVsOs4buRVjAqw6xWw60m4bqtVuG6pW3hu4Phuq3huqFW4bql4buB4bqtVuG6reG6oT3huqlW4bqjPGdWIuG6o8SD4bqtVsO04buLPMOsVsOi4bqjfeG7i1Yiaz1W4buOw6M5w6xW4bqsPeG6p1ZpPVbDrOG6ozdW4bqhw6Phu4HDo8OaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/hu7Fs4bqt4bqhVsOs4bqjMeG6qVZl4bqt4bqhVuG6pDZWSOG7i+G7k1bhu47DoznDrFVWw6zhu4vhu5FWw60m4bqtVuG6pW3hu4Phuq3huqFW4bqt4bqhPeG6qVbDtOG7izzDrFbDouG6o33hu4tWMCrDrFYiPeG6qVVW4bqhw6Mmw6NWaOG7i+G7kTfDrFbhu4/DozkiVuG6pSXhuqdWw6zhuqNt4buH4bqt4bqhVsO04buL4buRNuG6rVYi4bqj4bqpVuG6oyXhuq3huqFWw6xpOuG6p1bhuqU94bqpVjDhurvhuq3huqFW4buP4buBw6NW4bqnbiJWw6zhuqPhu4tW4bqt4bqje2dWQFbDrGnDoznhu4tWMOG6ueG6reG6oS/huq3huqFt4buHw6MvVsOs4bqjJOG6reG6oVVW4bqt4bqjbeG6reG6oVYg4bqpPeG6reG6o1bhuq3huqHhuqPDozlnVuG6oT7huq1W4bqt4bqjbVbDouG6o2Xhuq3huqFWIuG6q1bhuqXhu4PDo1bhuq3huqPhu4t74bqtVVYg4bqpViJt4buBIlbhu4974bqtVsOsJsOjVsOsOuG6reG6oVbhuqE8Z1bhuq3huqPDozjhu4tW4bqlPuG6rVbDreG6qVbhu4/hu4HDo1bhuq3huqPhu43huq3huqFW4bqtOuG6p1bDrGlt4buBIlYw4bqrw5pW4butxKlW4buPe+G7kVVWImXhuq3huqFWw6zhu5FW4buPW+G6rVZn4bqjJsOjViLDqVbhuqE74bqt4bqhVsOi4bqjOyJWZ+G6o2oiVjBhViDhu4vhu5FWw6xp4bqvVsOtJuG6rVbDtOG7izzDrFVWw6xpJOG6reG6o1YwbsOsVuG6oT/hu5FWIuG6o+G7i8Oqw6NWIuG7i+G6reG6oVZu4bqt4bqhVuG7jyVW4bqhw6Phu41Ww6zhuqPhurFWw6xpbeG7h+G6reG6oVbDrMOjNuG7i1bDrOG6o2rDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsav4but4bqpPeG6reG6o1bhuq3huqHhuqPDozlnVsO04buLPMOsVsOi4bqjfeG7i1bhuq1l4bqt4bqhVsOtJuG6rVbDouG6o2Xhuq3huqFWIuG6q1bhuqXhu4PDo1bhuq3huqPhu4t74bqtVsOi4bqjZeG6reG6oVYi4bqj4bq3VsO0JuG7kVZpPVbhu4VW4buxZeG6reG6oVbDrOG7kVbDjOG6rOG6ouG6olbDjG1Ww4zhuqMl4bqt4bqjVuG6oz3hu5FW4buxZeG6reG6oVbDrOG7kVbhu7FHVsOU4buLPMOsVuG6reG6o3tnVsOi4bqjfeG7i1bDjOG6o2vhu5FWw60m4bqtVsOM4bqjPeG6reG6o1bhuqLhuqs9VuG6pyVWImLhuq1Ww7Qm4buRVmk9VuG7hVbhuq3huqPDozjhu4tWImXhuq3huqFWw6zhu5FWw6LhuqMkIsOaVuG7jjhWw6zhuqPDsyJWw6xpKuG6reG6oVbhuq0l4buRVVZl4bqt4bqhVuG6rOG6oeG7i+G7kcOh4bqtVuG7jjrhuq1Ww4zhuqM74bqt4bqhVVbDjGlt4buF4bqt4bqhVkfhuqNi4bqt4bqhVsOU4buLPMOsVuG6reG6o3tnVsOi4bqjfeG7i1bhu6TDjeG7hVbhu7Fl4bqt4bqhVsOs4bqjbeG6v+G6reG6oeG7plVWIuG6o+G6qVZdw6M3w6xTVsOMaeG6qeG6reG6oVbDrcOpVljhu7RXViDhuqk94bqt4bqjVuG6reG6oeG6o8OjOWdWw6zhuqM94bqnVuG6ocOjPVbDtOG7izzDrFbDouG6o33hu4tW4bqjJeG6reG6oVbhuqPhuqs9VuG7pOG7sldWIOG6qT3huq3huqNW4bqt4bqh4bqjw6M5Z1bDtOG7izzDrFbDouG6o33hu4tWw60m4bqtVmfhuqN94bqnVuG6rWXhuq3huqFVVuG6pSnhuqdVVsOs4bqja+G7kVbDrSbhuq3hu6ZWw6xpNuG6rVYw4bqxPVZdJeG6rVbDrOG6t+G6reG6o1YwPVbDrcOpVjA44buLViLhuqtWIuG6o+G7i+G6reG6oVbDrOG6r+G6reG6o1YiJuG6reG6o1bhuq0l4buRw5pW4bqm4buBw6NWMCnhu5FVVuG7seG6o8SD4bqt4bqjVmfhuqNrVjA/VjBtPVZpPVbhuq3huqPDozjhu4tW4bqhw6Mmw6NWZ+G6oyRnVsOs4bqjJOG6qVbhuqFmViLhuqPhuqlWIOG6qT3huq3huqNW4bqt4bqh4bqjw6M5Z1bDrOG6oz3huqdW4bqhw6M9VsO04buLPMOsVsOi4bqjfeG7i1VWw6xp4bqp4bqt4bqhVjDhuqtWIuG6q1bhu4/DozkiViI7w6xW4bqhw6Mm4bqnViLhuqPDo1Zn4bqjxINW4bql4bqp4bqhw6PDrcOsw6Miw63DmlbDguG6o8OjViIkIlbDouG6o+G6q1bDouG6ozrhuq1WMG3hu4MiVsOs4bqjJOG6qVbhuqFmVVYg4bqxIuG6o1ZdOeG6reG6o1YwbeG7gyJWw6LDo2HhuqdWw63huqkkw6xVViLhurvhuq3huqFW4buP4buBw6NWIiQiVuG6o8OjOWdWMOG6seG6reG6o1bDrOG6o23hur/huq3huqFW4bqnKsOjVsOsw7NWIOG6qVVWMC4iVl3DoznDrFbhuqLDozlnVjDhurHhuq3huqNWMMOpw6NWw6wkIlbDjOG6qSXhuq1WIMOjOeG6rVbhu48lVsOMw6M34bqtVl3hurtWw7Thu4vhu5E24bqtVsOM4bqjJMOjVuG7q+G6r+G6reG6o1bhu61t4bq/4bqt4bqhVuG7pOG6oWPDo1bDrDvDrFbhuqUlVuG7sUfDjEdH4bumVFbhuqLDozlnVjDhurHhuq3huqNWw4zhuqNt4bq/4bqt4bqhVuG6pyrDo1bDrMOzViDhuqlW4bqkw6M24bqtVuG6p8Oj4bqt4bqjViLhuqMp4buLVsO54buLVi1W4buOw6M5w6xW4bqsPeG6p1bhu6R24buOw4DDjOG7m+G7plbhu48lVuG6osOjOWdWMOG6seG6reG6o1bDjOG6o23hur/huq3huqFW4bqnKsOjVsOsw7NWIOG6qVbhuqHDo+G7jT1W4buOw6M5w6xW4bqsPeG6p1VW4buObeG6v+G6reG6oVZo4buLw6kiVuG7m+G6reG6o1bhu48lVuG7qzsiVsODaTHhuqU94bqtIFbhu6Thu4rDguG7jsOAw4zhu5vhu6ZWMG3hu4MiVsOs4bqjw7MiVsOs4bqjw6NW4bqn4bq7w6xWIiQi4bqjVsOs4bqpJeG6rVYgw6M54bqtVVbhuqPDoznhu4tWaOG7iyZVVsOtNVbhuqUlVjBi4bqtVl194buRVjBhVsO04buLPMOsVsOi4bqjfeG7i1bhu47DoznDrFbhuqw94bqnVuG6reG6q8OjViLhuqPhu4vhuq3huqFVVsOM4bqjPeG6reG6o1bhuqLhuqs9VuG6reG6q8OjVmnDozbhuq3huqFWw6zDozdnVsOsaiJWw6LhuqPhu4XDo1bDrTsiw5rFqC9nxq/FqMOsPV3huqUxViLhuqU9w63DreG7ouG7riI94bqn4bqt4bqjPcOs4buuVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buuw7XDoyDDrOG6o1NW4bu4V1dnw7RUVuG6pz1p4bqhw6Phuq0t4bqlMcOgw6xTVj3hu4vDrOG6qVRW4bqnPWnhuqHDo+G6rS1pw6PhuqHhuqPDrFNWPeG7i8Os4bqpVOG7rsavxajDrF3huqkg4buRxq/FqMOsacavxajDrCDGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavxajDrcOsaeG6qeG6reG6ocavxagx4bqnxq/DjOG6ozHhuqlWw43hu4VW4buxZeG6reG6oVbDjOG6o23hur/huq3huqFTVuG6rDrhuqdWWVdZV1VW4bqhw6MkVsOsaeG6sVbDtOG7izzDrFbDouG6o33hu4tW4bqtZeG6reG6oVbDrSbhuq1W4bukIuG6o8SD4bqt4bqjVuG6reG6oSoi4bqj4bumViJrPVbDjOG6oz3huq3huqNW4bqi4bqrPVYwKsOsViPhu7JV4bu44bu24bu4VsOsacOjOeG7i1bhu4rDjeG7rVVWw6xp4bqp4bqt4bqhVjDhuqtVViNWw6zhuqMk4bqt4bqhVjA+4buLVuG6rTrhuqdWMCrDrFbhu7ZYVSNZQFbDrGnDoznhu4tW4buKw43hu63Dmlbhu6834bqtViNWw6zhuqMk4bqt4bqhVjA+4buLVuG6rTrhuqdWWVdZWFVWw7Thu4s8w6xWw6LhuqN94buLVuG6rWXhuq3huqFWw60m4bqtVm3hu4EiVjAqw6xW4bu4WFVZWeG7tlbDrGnDoznhu4tW4buKw43hu61VVsOsOuG6reG6oVZY4bu0VVdY4bugVsOt4bqpViLEqeG6reG6oVbDouG7mVbhuq064bqnVllXWVfDmsWoLzHhuqfGr8WoL8Otw6xp4bqp4bqt4bqhxq/FqC9nxq/FqC/DrCDGr8WoL8Osacavxagvw6xd4bqpIOG7kcavxagvw6w9XeG6pTHGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rlbDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7rsOsMcO0w6wtPeG6pcOj4bqh4bqtU1Zpw6PhuqHhuqPDrFThu67Gr8Wow63DrGnhuqnhuq3huqHGr+G7qyXDo1bhu48lVibhuq3huqNTVuG6psOj4bqt4bqjVuG6pOG7k8WoL8Otw6xp4bqp4bqt4bqhxq/FqC9nxq8=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]