(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau những ngày vươn khơi, có chuyến tàu trở về đầy ắp cá tôm, mang niềm vui cho biết bao gia đình. Nhưng cũng có những chuyến tàu đưa ngư dân vào con đường nợ nần chồng chất, bỏ xứ ra đi...
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmuG7hGLhurM44buoPjln4bqzOOG7qG7hurlh4buoPGE14bqz4buoPiPhu57hu6jhu6dnZD7hu6jhu4Vi4bqzOOG7qOG7heG7tGfhu6jhurM5beG6szjhu6g+OWfDsjLhurPhu6hm4bu4Z1UvOeG7sMOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7uVvhu7R7xq/DmuG7hOG7tGfhu6jhurM5beG6szjhu6jhurM44bu4w7Lhu6hu4buJw6nhurPhu6jhuq85w6lhUOG7qD7DouG7qD45Z8OyMuG6s+G7qGbhu7hn4buoZuG7g8Oq4buobjPhu6h9LsOy4buoJeG7geG7qD7hu7bhu6hm4bqr4bq3UOG7qOG6t+G7tOG6szjhu6jhurNhM+G6t+G7qG5nYeG7qD454bq14buoPGEyZuG7qDzhu7ThurXhu6g4YeG7tOG7qH3DoOG6szlR4buo4bqyOeG7ieG6szjhu6g+4buL4bqzOOG7qD7DouG7qOG6szlt4bqzOOG7qD45Z8OyMuG6s+G7qGbhu7hn4buofeG7ieG7tOG7qOG6szjhu4nhu6h7O+G6s+G7qG7hu7jhurXhu6g+4bq14bqz4buofeG7ieG6u+G6szjhu6jhurPhur3hu6jhurMu4bqz4buoPjlj4bqzOOG7qD45LGZQ4buoPOG6reG7qMOzxKnhu6jhu4Phu7Thu6h9YVFRUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmlVh4bq3OOG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr3tmOWfhurc84buoYeG7p1vhurNmW+G7g8av4buo4buFZsOy4bqxW+G7lMavb2F7Zjnhu57hu6jDneG7quG7quG7gcOz4bug4buoOVthODlm4bue4buoWOG7quG7quG7gcOz4bugxq/hu6jhu4Xhu4M+4buUxq8vLz574bqzUTzhu7ThurVmOeG7tOG6szk54bq14bu0UW7hurMve1vhu4Xhuq9m4bq14buBL+G6s1tv4buFL+G7rOG7sFbhu6wv4buwWVl7V+G7quG7suG7rMOd4buu4buuZsOdWFfhu7Lhu6zhurHhu6pRxIPhu4E44bui4buD4buUWeG7ruG7ssav4buo4bu04bqxZuG7lMav4buEYuG6szjhu6g+OWfhurM44buobuG6uWHhu6g8YTXhurPhu6g+I+G7nuG7qOG7p2dkPuG7qOG7hWLhurM44buo4buF4bu0Z+G7qOG6szlt4bqzOOG7qD45Z8OyMuG6s+G7qGbhu7hnxq/hu6hvYXtmOeG7lMavw53hu6rhu6rGr+G7qDlbYTg5ZuG7lMavWOG7quG7qsav4buoL8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6fhu7Thu4FmYeG6teG6s8avw5pG4buDw6rhu6huM+G7qOG7heG7tGfhu6huw63hu6hm4bu0YeG7qOG6s0DhurPhu6hm4bu4Z+G7qDxhNeG6s1Dhu6g+4buJ4bq54buB4buofWHhu6jhurdkZuG7qDwx4bqz4buoPjk74bqz4buobsOj4bqzOeG7qG5hNuG6s1Dhu6jhuqvhurM44buoRjnhu7Zh4buo4bul4bu24buo4buGZyPhurM44buoU2Y54bqr4bqz4buo4bqy4bu04bq34buoTuG7icOp4bqzOFDhu6jDsz3hu6jhurI44buJ4buo4bqwZD5U4buoOeG7uOG6szjhu6jhurM44bu4w7Lhu6jhu4E5w6lh4buoPuG7tuG7qOG7gTnDreG7qG7hur3hu6h9NeG7qOG6r2Ey4bq34buoZjkx4bq34buoZjln4buo4bqzOSHhu4FQ4buoe2fDsuG7qGbhu4PDoOG7qD5nZD7hu6jhu4Vi4bqzOFFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pV4buFZuG7g+G6teG6szjDmuG6sjlt4bqzOOG7qDjhu7Thurfhu6jhurfhu7hn4buo4oCc4buF4bu24bqzOOG7qC3hu6hmYmHigJ1VL+G7hWbhu4PhurXhurM4w5pVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhurIyZ+G7qOG6sznhu4nhu6hmOeG6oeG7qMOzPeG7qOG6sjg5YeG7qOG7hMOp4bqz4buofeG7tOG6szjhu6h7LuG6s+G7qDnDoOG6sznhu6hmOeG7uOG6sznhu6jigJxuw6I+4buoe+G7tuG6szjigJ3hu6jhurHhu7jhu6hm4buD4bqn4bqzOOG7qH1hNeG6t+G7qD7huqvhurM44buo4bqzODlhNOG7geG7qD7DrOG7tOG7qGbhuqPhurM5UOG7qGY5w6Dhu6jDquG7qD7hu7Y+4buofeG6oeG7tOG7qOG7gTnhu4nDqeG6szjhu6huaeG6szjhu6huW+G6s+G7qDxhNeG6s+G7qOG6sznhu4nhu6jhu4E54buJ4bq74bqzOOG7qOG7uSNh4buoRjnhu7ThurM5UOG7qOG7uSNh4buo4bu54bql4bu0UVFR4buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6h7O+G6s+G7qG4p4bqz4buoPjlo4buoZuG7g+G6p+G6szjhu6g+4bu2PuG7qDnhurVAZuG7qH1k4bqzOOG7qG7hu4nDqeG6s+G7qOG6rznDqWFQ4buoPOG7tuG6t+G7qDxhNeG6s1Dhu6jhuq854bu0YeG7qGY54bu2PuG7qGY5w6zDslDhu6g5I2Hhu6jhu4Uj4bqz4buobuG7uOG7qHtnw7Lhu6hm4buDw6Dhu6jhurM4OTPhu6hm4buDZ8OyM+G6s+G7qGY5YuG6szhRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaRjlb4bq14buoPOG7tuG6teG7qD7hu7bhurXhu6hmw6DhurM54buoOcOg4bqzOeG7qGY5az7hu6g5YTThurPhu6jhurM5YTThurfhu6huw63hu6jhuq9h4bqzOeG7qGYy4buoLeG7qMOzPeG7qDlkYVDhu6jhu4dnYj7hu6jhu4E54bql4bqzOOG7qC3hu6jhu7ThurPhu6jhurNh4bqzOeG7qOG7suG7qGY54bu24bqzOOG7qOG6syThurfhu6jhu6zhu6rhu6zhu7Dhu6g+w6zhu7Thu6hH4bul4bqyxanhu6hmOeG6oeG7qMOzPeG7qOG6sjg5YeG7qOG7hMOp4bqz4buoPjnhurXhu6hmOSzDslDhu6jhurcmPuG7qHtp4buoPjnhuqFn4buo4bqzOWEzZ+G7qGbhu7Y+4buofWThurM44buoPsOs4bu04buoZjlhMeG6s+G7qGbhu7RhUOG7qHvhuqE+OeG7qDw04bqzOVDhu6jhu4XhurXhurM44buoZsSR4bqzOOG7qOG7hSPhurPhu6jhurHhu4nhur3hurM44buo4bqvOeG7tGHhu6hmOeG7tj7hu6hmOcOsw7JQ4buoOSNh4buo4buFI+G6s+G7qGYk4bqzOOG7qOG6rznhu7bhu6jhu4XhurXhu6hu4bq5YeG7qD5p4bqzOOG7qOG6r+G7j+G7qOG6syThurfhu6jhu6zhu6rhu6zhu6pR4buoRuG7g+G6teG6szjhu6h9w6JQ4buo4bqvOeG7tGHhu6hmOeG7tj5Q4buofeG7tuG6sznhu6g8JWbhu6hu4bu44buo4bqzZ+G6q2Hhu6hm4buDY+G6szjhu6hmOcOsw7Lhu6jhu4Uj4bqz4buofUBm4buo4buu4buqUVlY4buw4buoZizhurNQ4buofUBm4buo4buyWMag4buo4bqvMuG7qDnhurVAPjnhu6jhurMk4bq34bug4buoZsSR4bqzOOG7qOG7hWLhu6hm4bu4Z+G7qD7hu7bhu6hm4bq14bu44bqz4buoZjnhuqHhu6jDsz3hu6jhurHhu7jhu6jhu6xR4buq4buq4buy4buoZuG7uGfhu6hu4bu44buofT3hu6g54bq14bu44bqz4buoZjnhu7jhurM54buo4buw4buq4buqxqDhu6huYTQ+4buo4bqxJeG7geG7qH0mZuG7qGY5YTJm4buoPOG6oeG7qDhh4bu24bq34buo4buF4bu2ZuG7qDnhu7jhurM54buoZuG7g8Og4bqzOeG7qD454bq14buoZixm4buoPiPhu6hm4bu4Z+G7qD7hu7bhu6g+w6Lhu6g+OWEzZ+G7qHvhu7hh4buoZuG7gzHhurPhu6jhu7BX4bq34buoU+G7rlZYL+G7rlZY4buoZuG7uGdUUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG7gDnDouG7qOG7pznDrOG7qGbhuqE+OeG7qEfhu6XhurLFqeG7qOG7gTnhu4nhurvhurM44buo4bu5I2Hhu6jhu7nhuqXhu7Thu6hTZjnhuqHhu6jDsz3hu6jhurI4OWHhu6jhu4TDqeG6s1RQ4buo4bqr4bqzOOG7qOG7ueG7uOG7qMaww6DhurM54buo4bq24buJ4bq7YeG7qD454bq14buoPGEyZuG7nuG7qOG7uWE04bqz4buo4bqz4bu0w7Lhu6hm4buDMeG6s+G7qH3huqHhu7Thu6g84bu44bqz4buo4buBOeG7ieG6u+G6szjhu6g+w6Lhu6hm4bq5YeG7qFfhu7Dhu6g5ZOG7qH3hu7bhurM54buoPCVm4buoZjnDrMOyUOG7qDkjYeG7qOG7hSPhurNQ4buobuG6uWHhu6hZV+G7qGbhu7hn4buo4bqx4bq54bqzUOG7qOG6sznhuq1R4buoRsSR4bqzOOG7qOG7hSPhurPhu6jhurHhu4nhur3hurM44buo4bqvOeG7tGHhu6hmOeG7tj7hu6g5I2Hhu6jhu4Uj4bqz4buo4bqzJOG6t+G7qOG7rOG7quG7rOG7quG7qOG7ieG6uT7hu6hmw6HhurM54buofUBm4buoZuG7gzHhurPhu6hXUeG7quG7quG7quG7qGYs4bqzUeG7qEbEkeG6szjhu6hmOWfhu6jhurM5IeG7geG7qGbhu4Mx4bqz4buo4bqxw6PhurM54buobms+4buo4buFI+G6s+G7qMOzZyxm4buo4bqz4bqr4bqzOOG7qOG6szg5YTThu4FQ4buoPjkk4bqz4buo4bqzZ+G6q2FQ4buofeG7tuG6sznhu6g8JWbhu6hu4bu44buoPjky4buoPGEy4bqz4buoZjnDrMOyUOG7qDkjYeG7qOG7hSPhurPhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qOG6syThurfhu6jhu6zhu6rhu6zhu6rhu6jhu4nhurk+4buofUBm4buoWFfhu6hmw7Thu6h9Y+G6szhR4buoTjPhu6g+w6nhu6g8I+G6s+G7qH3hurth4buo4buFYuG6szjhu6g+w6zhu7Thu6jhurM5beG6szjhu6g5ZOG7qD7DouG7qGbhu7hn4buo4bqvOeG7tGHhu6hmOeG7tj7hu6hmOcOsw7JQ4buoOSNh4buo4buFI+G6s+G7qOG6rznhu7bhu6jEkeG6s+G7qH3huqHhurM5UeG7qOG7pznDoeG6sznhu6huw6Dhu6huIcOyUOG7qGbhu4PhurXhurM44buoZjnhurth4buoOGHhu7ThurPhu6jhu4dn4bu0UOG7qD45w6HhurM54buo4buHZ8OyM+G6s+G7qH3huqHhu7Thu6jhu4E54buJw6nhurM44buoPuG7i+G6szjhu6h9ZOG6szjhu6huYTHhurPhu6jhurM44buJ4buoezvhurPhu6g+OWjhu6hm4buD4bqn4bqzOOG7qH0uZ+G7qGbhu4nhu6jhurdn4bu04buo4buFJeG6t+G7qOG6szjhu4nhu6jhurHhu4nhurlh4buoPsOt4buofSPhurfhu6g8I+G6teG7qD454bq14buobmE0PuG7qOG7g+G7tOG7qOG6rznDqWHhu6h94bu24bqzOeG7qDwlZlDhu6g4w6Lhu4Hhu6jhu4E5LuG6s+G7qOG7gTnhu7Zm4buoZuG7g2E14bqz4buo4bqvYeG6sznhu6hmMuG7qG7hu7jhu6g4YW3hu6hubeG6szjhu6g+OcOs4buo4buHZ8OyM+G6s+G7qDxhNeG6s1Dhu6h9I+G6tVFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pGQGHhu6jDsz3hu6jhurI44buJ4buo4bqwZD7hu6hT4bu5IWfhu6jhurBkPlRQ4buoPjtn4buoPjlnw7I04bqz4buobjPhu6jhurM44buJ4buoezvhurPhu6g84bqh4buo4bq3LGbhu6h9YeG7qOG6t2Rm4buoPjk74bqz4buo4buBOSNh4buoPOG7tuG6s+G7qGbhu7hn4buoZuG7gyPhu6jhurPhur3hu6h9PeG7qH3hu4nhu7Thu6g+OWjhurM44buoZuG6q2Hhu6h9MuG6s+G7qOG6sznhu7jhu6jhuqvhurM44buoRjnhu7Zh4buo4bul4bu24buo4buGZyPhurM44buoU1fhu7Lhu6hmZ8SRYVThu6jDquG7qGY54bqr4bqz4buo4bqy4bu04bq34buoTuG7icOp4bqzOFFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhuq45YeG7qDxhMmbhu6g+OWjhurM44buoZuG6q2Hhu6h9MuG6s1Dhu6jhuqvhurM44buo4buGZyPhurM44buobmRh4buobj3hu6hmauG7qGbhu4NhM+G6s+G7qH0x4buoZuG7g8Oq4buobjNR4buoTuG6uWHhu6jhuqvhurM4UOG7qOG6t2Rm4buo4bqzOOG7uMOy4buoPuG6peG6s+G7qH3hu4nhur0+4buoZjksw7Lhu6g8YTXhurNQ4buoPuG6peG6s+G7qH3hu4nhur0+4buoOcOhZuG7qDnhu7jhu6jhurdpYeG7qD7DrOG7tOG7qDxhNeG6s+G7qG4p4bqz4buo4bqx4bu44buo4bq3ZGbhu6jhurM44bu4w7Lhu6h94bu24bqzOOG7qOG7hWLhurM4UeG7qOG6quG6szjhu6jhuq814bue4buo4bus4buw4buoZmfEkWHhu6jhuqvhurM44buofT3hu6g8JWbhu6h9Lmfhu6h9YeG7qDxhNeG6s1Hhu6jhu6c54bq14buofTLhurPhu6jhuq85YeG7qOG6sSHhu4Hhu6g4YeG7tOG7qH3DoOG6sznhu6jhuqvhurM44buobinhurPhu6g4JeG6s+G7qDzDouG7qG7hurlh4buo4bqzOW3hurM44buoPjlnw7Iy4bqz4buo4buD4bu04buo4bqvOcOpYVHhu6jGsDXhu6jhurNn4bqrYeG7qFbhu6h9xKnhu7Thu6g+4bq14bqz4buoJOG6s+G7qDnhuqc+UOG7qOG6syThurfhu6jhu6zhu6rhu7BX4buo4bqr4bqzOOG7qDzhu7jhurPhu6hu4bq5YeG7qG7hur3hu6jhurdn4bu04buo4buFJeG6t+G7qD7hurXhurPhu6hm4bu4Z+G7qH0uZ+G7qGZhMeG6s+G7qG7hurlh4buoZuG7g+G6oeG7qDhh4bu24buoOC7hurPhu6hX4buq4buq4buoZuG7g2E0Z+G7qH1j4bqzOFHhu6jGsDLhurPhu6jhurPhu7TDslDhu6jhuqvhurM44buo4buGZyPhurM44buo4buu4buo4bqxLuG6s+G7qOG6t2fhu7Thu6hm4bu4Z+G7qGY5w6Dhu6g+I+G7qOG7ruG7qOG6sS7hurPhu6h9M2fhu6jhu4E5I2Hhu6g84bu24bqz4buofWHhu6h74bq14buoZuG7tGHhu6jhurNA4bqzUOG7qGbhu4Phu7ThurM44buoZuG7gyNh4buo4bqz4bq94buo4bqzLuG6s1FVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhu4Thu7Rn4buobsOt4buoZuG7tGHhu6jhurNA4bqz4buoOC7hurPhu6h9O8Oy4buo4bqzOSxmUOG7qOG6q+G6szjhu6g+OSzhu4Hhu6jhurM5IeG6s+G7qDzhu7bhurPhu6jhurFl4buoPuG6teG6s+G7qGbhu7hn4buofTXhu6hm4buDI+G7qOG6s+G6vVHhu6jhu7dh4bq74buofTvDslDhu6jhuq854bq1I+G6s+G7qOG6s+G6veG7qOG6szg74bqz4buoOeG7uOG6szjhu6jhu7Lhu6rhu6hm4buDYTRn4buofWPhurM44buobinhurPhu6g+4bql4bqz4buofcOi4buo4bq34bu44buoOGHhu7Thu6h9w6DhurM54buoPuG7i+G6szjhu6g+OeG7ieG7tOG7qD7DouG7qDnhu4nhurnhurM44buow7PhurXhu7TDsuG7qMOzw6pR4buo4bqq4bqzOOG7qD454bq14buoPGEyZlDhu6jDquG7qMOzPeG7qOG6sjjhu4nhu6jhurBkPlDhu6jhuq854bqr4bqzOOG7qOG7g2Ex4bqzOOG7qDjDoOG7qOG6q+G6szhQ4buoPuG6peG6s+G7qOG7gyxm4buo4bqzOWEzZ+G7qD45w6zhu6hm4bu4Z+G7qOG7g8OpYeG7qG7hu7jhurXhu6g+I+G6sznhu6jhurPhur3hu6jhurMu4bqzUeG7qEY5IeG6t+G7qD45w6FQ4buobuG7uGHhu6jhurMk4bq34buoZuG7g8Oq4buo4bqxQGHhu6h9O8OyUOG7qOG6szlhM2fhu6g+OcOs4buoZuG7uGfhu6jhu4E5I2Hhu6g84bu24bqz4buoPiPhu6jhurM54bu44buofTXhu6hm4buDI+G7qOG6s+G6vVDhu6jhu4NjYeG7qDzhuq3hu6jhurHhu7jhurM4UOG7qDzhuq3hu6jDs8Sp4buofWHhu6jhurHhu7jhurfhu6gk4bqz4buow7Phu7RR4buo4bqwQGHhu6g+w6Lhu6jhurM5beG6szjhu6jhurM54bu44buo4bqvOeG6q+G6szjhu6h74bu24bq34buoZuG7g1vhurXhu6g8YTXhurPhu6g84bu24bqz4buo4bqzOeG7uFDhu6huw6Dhu6jhu4Xhur3hu6g+OcOs4buo4bqz4bq94buoIeG7geG7qH0y4bqzUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmkY5W+G6teG7qD45O+G6s+G7qD7hu7bhurPhu6g8ZOG7qOG7uWRh4buo4buAOcOt4buo4bqzbeG7qMOzPeG7qOG6sjjhu4nhu6jhurBkPlDhu6g+OWjhurM44buoZuG6q2Hhu6h9MuG6s+G7qGY5JOG6t+G7qDhh4bu04buofcOg4bqzOeG7qD454bqh4buo4bqwMeG7qEY54bqh4buoxaln4bqzOOG7qFPhu67hu6zhu6hmZ8SRYVThu6jDquG7qGY54bqr4bqz4buoRjkl4bqzOOG7qEY7w7JR4buoxrDhu4nhur0+4buoPGEyZlDhu6g4YeG7tOG7qH3DoOG6sznhu6g+OeG6oeG7qMWpZ+G6szjhu6h9Lmfhu6hm4buJ4buoPuG6teG6s+G7qGbhu7hn4buoOC7hurPhu6jhu6zhu6hmw7Thu6h9Y+G6szhQ4buofWHhu6g8YTXhurPhu6h94bu24bqzOeG7qDwlZuG7qD454buJ4bu04buoZuG7g+G6peG6s+G7qOG7ruG7qOG6syThurfhu6hmOcOg4buoPOG6oeG7qD454bu2w7JR4buoRuG6teG7uOG6s+G7qDxk4buo4buFYuG7qGZhM+G6s+G7qDjhurXhurfhu6g4w6Lhu4FQ4buoZjkh4bq34buoPjnDoeG7qOG7gTkjYeG7qG7hu7TDsuG7qOG6sybhurM44buo4bqxPWHhu6h9M2fhu6h7Y+G6s+G7qG7hu7jhurXhu6g+4bq14bqz4buoZuG7uGdQ4buoPGXhurM44buoPjliPuG7qGZhMWfhu6hm4bu04bqzUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG6rjlh4buofeG7ieG6vT7hu6g54bqtYeG7qGZAYeG7qOG7heG7tOG6teG7qH0uZ+G7qGbhu4nhu6hm4bu4Z+G7qG7hurlh4buo4buFYuG7qGZhM+G6s+G7qOG6seG6ueG6s+G7qOG6t+G7uOG7qOG6rznhuqvhurM44buo4bq3Z+G7tOG7qDwj4bq14buoOWE14bq3UOG7qD454bqh4buoxaln4bqzOOG7qGY5aOG7qGY5az7hu57hu6jigJzhu6fhu7Zh4buo4bqvOcOi4buoPMOi4buoPuG7tmHhu6jhuq854bqr4bqzUeG7qMaw4bq9ZuG7qOG6t2fhu7Thu6hm4bu4Z+G7qOG7h2fhu7bhu6hmaOG6szjhu6hmOWEyZ+G7qOG6t+G7uOG7qDwj4bq14buoOWE14bq34buoPuG7i+G6szjhu6jhurM4w6Jm4buo4bqzOF1m4buo4buw4buq4buoZuG7g2E0Z+G7qH1j4bqzOFHhu6hO4bq94buoPjlj4bqzOOG7qFvhurfhu6g+4buL4bqzOOG7qGbDoeG6sznhu6jhurdkZuG7qGY54bq7YeG7qDhh4bu04bqz4buo4bqzbeG7tOG7qOG7hTDhu6jhurdn4bu0UOG7qOG7tGHhu6jhurM44bq74oCdUVFRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8Oa4oCc4bq2LGbhu6jhurfhu7Zm4buo4bqx4bq54bqz4buo4buHZ+G7tlDhu6hu4bq94buoPjlj4bqzOOG7qFvhurfhu6g+4buL4bqzOOG7qOG6rznhuqvhurM44buoPGEyZuG7qMOz4bq14bu0w7Lhu6jDs8Oq4buo4bqzOeG7ieG7qGY5MuG7qOG6s+G7uOG6tVHhu6jhu6cj4buo4bus4buoZsOh4bqzOeG7qG7hu7jhurXhu6jhurdhM+G6s+G7qOG6suG7tOG6t+G7qOG6seG7uOG6t+G7qCThurNQ4buo4bqzOeG7ieG6szjhu6h74bq14buoe+G6oT454buoPDThurM54buo4bqzMeG6s+G7qH3hu7jhurM54buow6rhu6jhurFAYeG7qOG7h2cxUeG7qOG6tuG6p2Hhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qGbhu4PhurXhurM44buoOGHhu7Thu6h9w6DhurM5UOG7qDxi4buo4bq3IlDhu6jhu7ThurM54buoW+G6t+G7qG7hu7jhu6g84bu44buoPuG6teG6s+G7qDnhu7jhurM44buow7PDouG6t+G7qGY5LMOy4buoZjnhu4nDqeG6szjhu6jhurMx4bqz4buoPjnhurXhu6hu4bq94buoPjlj4bqzOOG7qFvhurfhu6hu4bu0w7Lhu6hY4buq4buq4buoZuG7g2E0Z+G7qH014buo4bq3Z+G7tOG7qOG6sUBh4buo4bq3ZGbhu6g+OWEyPuG7qGbhu7hn4buoPuG7i1Hhu6hGOeG7tuG6szjhu6hZ4buobmrhu7Thu6jhu4NjYeG7qD45Y+G6szjhu6hb4bq34buo4bqxQGHhu6hmYTLhu4Hhu6hmw60+4buo4buD4bu04buo4bqvOcOpYVHhu6jhurZlYeG7qD45Z8OyMuG6s+G7qGbhu7hn4buo4bqvXeG6teG7qHvhu7hh4buo4bqvOeG6tSPhurM44buoWeG7qC3hu6jhu7Dhu6rhu6jhurM44bu4w7JR4buo4bu3YeG6u+G7qD7hu4vhurM44buoPjnhuqPhu6g+Lmfhu6jhurfhurXhurM44buoZuG7g+G6u2Hhu6jDsjHhurNQ4buoPDXhu6jhurEm4bqzOFDhu6jhurHhu7jhurfhu6gk4bqz4buo4buFZ+G6q+G6s+G7qOG7hSDhu6h9NeG7qOG6s2fhuqth4buo4buu4buofcSp4bu04buoPuG6teG6s+G7qCThurPhu6g54bqnPlDhu6g+OcSp4buo4bqzMmfhu6jhurHhu7jhurfhu6hmOWcx4buoZjnDoOG7qG7hur3hu6g+OWPhurM44buoW+G6t+G7qOG6rznhuqvhurM44buoPGEyZuG7qH0y4bqz4buoPOG7tOG6teG7qDhh4bq74buo4bq34bq5YeG7qGbhu4Mj4buofeG7ieG6vT7hu6jhu4Vi4buo4bqz4bq94buoZmEz4bqz4buoZsO0UeG7qOG7k+G6sznhu6jhurM54bu44buoW+G6t+G7qG4p4bqz4buow7IxZ+G7qOG6szg5M1Dhu6jDsjFn4buoPGE14bqz4buo4bqxJeG6t+KAnVDhu6g+OeG6oeG7qMWpZ+G6szjhu6jhu4XDrWbhu6jhu4VpYVFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhurI5beG6szjhu6g+4bq14bqz4buo4buFw6LhurM44buo4bqz4bq94buoLMOyUOG7qOG7gyxm4buobuG6q+G7qDnDoOG6sznhu6jhurM54buJ4bqzOOG7qOG6szlt4bqzOOG7qDhh4bqnZuG7qOG6s+G7ieG6uT7hu6jhurclZlDhu6jhurM5beG6szjhu6huMmbhu6g+OTvhurPhu6g+OWHhurfhu6hm4buDMeG6s+G7qOG6szlt4bqzOOG7qOG6rzln4bqr4bqz4buo4bq3Jmbhu6jhuq85JT7hu6jhuq85xJHhu6g+w6zhu7Thu6jhuqvhurM44buo4buGZyPhurM4UOG7qD454bqh4buoxaln4bqzOOG7qG7hu7jhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qGY5O+G6s+G7qGbhu4PhurXhurM44buoOGHhu7Thu6h9w6DhurM54buoOeG6p+G7qOG6seG7uOG7qDltZ+G7qDnDoOG6szlRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaVeG7hWbhu4PhurXhurM4w5rhu4Znw7IyZuG7qGY74bq34buobuG7icOp4bqz4buo4bqvOcOpYeG7qDzhu7bhurfhu6g8YTXhurNVL+G7hWbhu4PhurXhurM4w5pVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pO4bq5YeG7qOG6q+G6szjhu6hGOeG7tmHhu6jhu6Xhu7bhu6jhu4ZnI+G6szhQ4buo4bqzODkz4buoPGE14bqz4buo4bqx4bu44buo4bqzODkz4buoPjnhu7Thu6hm4buDZ8OyM+G6s+G7qD7hurXhurPhu6jhurNiYVDhu6jhurHhu7jhu6hmOcSp4buoZsOg4bqzOeG7qMOyMWfhu6h9PeG7qOG6szgs4bq34buobuG7uOG6teG7qOG6t+G7tmfhu6hmOeG6oWZR4buoRuG7g8Oq4buobjPhu6jhu4Xhu7Rn4buoPjlnw7Iy4bqz4buo4buD4bu04buo4bqvOcOpYeG7qD5nYmHhu6g+aeG6szhQ4buoZuG7gzHhurPhu6h94bqrYeG7qD45O+G6s+G7qOG6rznhuqvhurM44buoPuG6peG6s+G7qOG6seG7uOG6sznhu6jhurEm4bqzUOG7qDnhu7jhurM44buo4bqzOOG7uMOy4buo4bqr4bqzOOG7qG4p4bqz4buo4buD4bu04buoZuG7g2Ez4bqz4buofTHhu6jhu4E5w63hu6hu4bq94buo4buBOcOpYeG7qD7hu7bhu6jhuq9hMuG6t+G7qGY5MeG6t+G7qH1j4bqzOOG7qOG7g+G7tFDhu6h9Y+G6szjhu6hu4bu44bq1UeG7qE7hu7jhu6g5w6nhurPhu6g5Mmbhu6jhurHhu7jhu6huKeG6s+G7qD7huqXhurPhu6h94buJ4bq9PuG7qGYh4bqz4buo4bq3JWbhu6hm4buD4bqr4bqzOOG7qGY5LMOy4buo4bqzOeG6oeG7geG7qOG7hWLhurM44buoPsOs4bu04buoPGE14bqzUeG7qOG7meG6sznhu6jhurclZuG7qOG6sznDoOG6s+G7qMOz4bu04buow7Mk4bq3UOG7qOG6szgl4bq34buo4bqzODnDoeG7tOG7qOG6szlt4bqzOOG7qD7hurXhurPhu6hm4bu4Z1Dhu6jhuqvhurM44buo4bqzw6Jh4bue4buo4oCcRuG6q2Hhu6jhurPDomHhu6hmOSFmUOG7qD7DouG7qOG7sOG7rOG7quG7qGbhu4NhNGfhu6h9Y+G6szjhu6h9NeG7qOG6sSXhu4Hhu6g+OTvhurPhu6jhu4PhurU84bq1ZlDhu6hm4bqrYeG7qOG7hTDhu6hmYTLhu4Hhu6hmw60+4buofWHhu6g8YTXhurNR4buo4bqyMmfhu6hGxJHhu6jhu4dnYj7hu6jDsjFn4buoPi5n4buo4bqxMeG6s+G7qH3hu4nhurvhurM44buofTXhu6g+OWEy4bqz4buofSxn4buoPCPhurXhu6huNOG7qD45w6zhu6jhu4dnw7Iz4bqz4buoPGE14bqzUOG7qH0j4bq14buoZuG6q2Hhu6huKeG6s+G7qOG6sTHhurPhu6h94buJ4bq74bqzOFDhu6huKeG6s+G7qOG7hTrhurPhu6jhu4Xhu7jhurM44buoOcOy4buo4buFYeG6sznigJ1RVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6fhu7Thu4FmYeG6teG6s8avw5pVYeG6tzjhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq9h4bunW+G6s2Zb4buDxq/hu6jhu4Vmw7LhurFb4buUxq9vYXtmOeG7nuG7qMOd4buq4buq4buBw7Phu6Dhu6g5W2E4OWbhu57hu6jDneG7quG7suG7gcOz4bugxq/hu6jhu4Xhu4M+4buUxq8vLz574bqzUTzhu7ThurVmOeG7tOG6szk54bq14bu0UW7hurMve1vhu4Xhuq9m4bq14buBL+G6s1tv4buFL+G7rOG7sFbhu6wv4buwWVl7V+G7quG7suG7rMOdV1dmVuG7slfhu6xX4bqx4buqUcSD4buBOOG7ouG7g+G7lFfhu67hu67Gr+G7qOG7tOG6sWbhu5TGr+G7hGLhurM44buoPjln4bqzOOG7qG7hurlh4buoPGE14bqz4buoPiPhu57hu6jhu6dnZD7hu6jhu4Vi4bqzOOG7qOG7heG7tGfhu6jhurM5beG6szjhu6g+OWfDsjLhurPhu6hm4bu4Z8av4buob2F7Zjnhu5TGr8Od4buq4buqxq/hu6g5W2E4OWbhu5TGr8Od4buq4buyxq/hu6gvw5rhurI5w6DhurPhu6hu4bu44bq14buo4bqzOW3hurM44buo4bqvOeG6tSPhurPhu6jhurPhur3hu6hmYTPhurPhu6hmw7RQ4buoPjnhuqHhu6jhurAx4buoRjnhuqHhu6jFqWfhurM44buoU2Y54bqr4bqz4buoRjkl4bqzOOG7qEY7w7JQ4buow7M94buo4bqyOOG7ieG7qOG6sGQ+VOG7qD454bqj4buoPGEyZuG7qDnDsuG7qG7huqfhurM44buobjPhu6jhurM5beG6szjhu6g+OWfDsjLhurPhu6hm4bu4Z+G7qOG7g+G7tOG7qOG6rznDqWHhu6hm4buDw6rhu6huM+G7qG7hurlh4buofS7DsuG7qD7hu7ZQ4buoZuG6q+G6t1FVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pG4buD4bq14bqzOOG7qOG6szjhuqth4buo4bqzOeG7uOG7qOG6rznhu7ThurM44buoZuG7g+G7tOG6szhQ4buo4buDZOG6szjhu6jhu4M9YeG7qDlhMuG6t+G7qD7DouG7qMOq4buo4bq3I+G6sznhu6h9LGbhu6jhurI44buJ4buo4bqwZD5Q4buoPjnhuqHhu6jhu7nhurXhu7jhurM44buoRjnhuqHhu6jhurI44bqnPuG7qFPhu67hu7Lhu6hmZ8SRYVThu6jDquG7qGY54bqr4bqz4buo4bunOWEy4bqz4buoRjkl4bqzOOG7qH3DouG6s+G7qD45aOG6szjhu6hm4bqrYeG7qGbhu4PhurXhurM44buo4bqzw63hu6g+4buJ4bq7YeG7qOG7g0DhurM44buo4buD4bq/UeG7qOG7pznhuqHhu6g+OeG6teG7qDxhMmZQ4buoPjlj4bqzOOG7qD454bqhLeG7qOG7tOG6sznhu6jhurI4Z8OyNuG6s+G7qMawxKk+4buoRjlnIeG6s+G7qGY5W+G6teG7qOG6szg5M+G7qDxhNeG6s+G7qGZq4buo4bqzJOG6t+G7qOG7sFfhu6hmZ8SRYVHhu6jhurIk4bq34buo4bus4buq4buwV1Dhu6g4YeG7tOG7qH3DoOG6sznhu6g+OeG6oeG7qOG7h2fDsjJm4buofeG6oeG6sznhu6h9Lmfhu6hm4buJ4buoPuG6teG6s+G7qGbhu7hn4buoOGXhu6h9YeG7qDxhNeG6s+G7qGbhu4PhuqHhu6g4YeG7tuG7qDgu4bqz4buoWOG7quG7quG7qGbhu4NhNGfhu6h9Y+G6szjhu6hu4bu44buoZjlnMeG7qOG7ruG7qOG6szk74bqz4buoPuG6q+G6szhQ4buo4bq3ZWHhu6g+OWfDsjLhurPhu6jhu4Phu7Thu6jhuq85w6lh4buoZjnhu4nhurvhurM44buo4bqvXeG6teG7qHvhu7hh4buoZmrhu6hX4buoLeG7qOG7sOG7quG7qOG6szjhu7jDslHhu6jGsDLhurPhu6jhurPhu7TDslDhu6jhu4Xhu7Rn4buo4bqvOWHhu6hm4buDauG7qD45YeG7qOG7gTnDoVDhu6jhurdlYeG7qGY54bu24bqzOOG7qDhh4bu04buofcOg4bqzOeG7qD454bqh4buoZjln4buobjPhu6hmauG7qOG7sFfhu6gt4buo4buu4buq4buoZuG7g2E0Z+G7qH1j4bqzOFHhu6jhurZlYeG7qH3hur1m4buoZuG7uGfhu6huM1Dhu6g+OeG6oeG7qOG6sjjhuqc+4buo4buD4bu04buoPDLhurPhu6g84bu24bqz4buoOSNh4buo4buFI+G6s+G7qD454bq14buoZjnhu4nDqeG6szjhu6jhurHhu7ZhUeG7qOG6sjjhurXhu7hh4buo4buD4bu0UOG7qOG6sWg+4buo4buDI+G6sznhu6jhu4NlYVDhu6g+OeG6oeG7qD7huqXhurPhu6jhurM5IeG6s+G7qOG6seG7uOG6t+G7qGY5MeG6t+G7qD7hu7Y+4buo4buFI+G6s+G7qOG7gTko4bq34buoZmrhu6g+w6Jh4buobuG7uOG7qHtAw7Lhu6jhurM4OTPhu6g+OeG6teG7qD454bqh4buoW+G6t+G7qOG7gTnDreG7qOG6s23hu6hm4buD4bq14bqzOOG7qGY54bqr4bqzUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/Dmk7hurlh4buoPjlo4bqzOOG7qGbhuqthUOG7qD47Z+G7qD45Z8OyNOG6s+G7qD7DrOG7tOG7qDhh4bu04buofcOg4bqzOeG7qD454bqh4buo4bqyOOG6pz7hu6jhurHhu7jhu6jhurdkZuG7qD47Z+G7qD45Z8OyNOG6s+G7qH0i4buB4buofTXhu6jhuq85XeG7geG7qOG6sUBh4buo4bq3ZGbhu6jhurM44bu4w7Lhu6hu4bq5YeG7qOG6szjhu4nhu6h7O+G6s+G7qMOzPeG7qOG6sjjhu4nhu6jhurBkPlHhu6jhurYmPuG7qHtpUOG7qOG6t2Vh4buoPjlnw7Iy4bqz4buo4buD4bu04buo4bqvOcOpYeG7qOG6seG7uOG7qOG6t2Vh4buo4bqxLuG6s+G7qH3hu7bhurM54buoPuG7ieG6vT7hu6h94buJ4bq9PuG7qC3hu6hmOWfhu7Thu6hu4bq5YeG7qDxhNeG6s+G7qD4jUeG7qOG6sjnhu4nhurM44buoPjlo4bqzOOG7qGbhuqth4buobinhurPhu6jhurfhurXhurM44buo4buDKuG6szhQ4buoPMOg4bqzOeG7qMOyMeG6s+G7qOG7hTDhu6jhurFn4bqr4bqz4buofTLhurPhu6hu4bq5YeG7qOG6szlt4bqzOOG7qDhh4bu04buofcOg4bqzOeG7qOG6szjhu4nhu6jhu4E5w6xRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaxrA14buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6h7O+G6s+G7qMOyMeG6s+G7qGY74bq34buoPOG7tuG6t+G7qDxhNeG6s1Dhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qOG6szlt4bqzOOG7qOG6syThurfhu6g4LuG6s+G7qH07w7Lhu6g5Z8OyNOG6s+G7qOG7uSFn4buo4bqwZD7hu6h9PeG7qGbDoT454buoPms+4buoZuG7g2E14bqz4buo4bqvOeG7tGHhu6jhu4U7Z+G7qOG7g2ThurM44buo4bqwZyFm4buoRjnDrMOy4buo4buFI+G6s+G7qOG7rOG7quG7sFnhu6h9MuG6s+G7qOG6szjhu4nhurth4buoezvhurPhu6h94bqh4bu04buo4buBOeG7icOp4bqzOFDhu6h9Y+G6szjhu6hmOeG6u2Hhu6hmJOG6szjhu6g+4buJ4bq74bqzOOG7qD7huqvhurM44buoZuG7tj7hu6jhu4dnI+G6s+G7qOG6seG7jeG7qGbhu7hn4buoPuG7tlDhu6h9JOG6szjhu6jhuq/hu41Q4buofSThurM44buo4bqvYTXhurfhu6g4JeG6s+G7qG7hurlh4buoPsOs4bqzOOG7qD5iUOG7qOG6r2E04bqz4buoZuG6teG7uOG6s+G7qD7hu7Y+4buoZsSRUOG7qH1kYeG7qOG7hSPhurPhu6jDs2csZuG7qGbhu4Mx4bqz4buoPGE14bqzUeG7qOG7uWfDsjThurPhu6g+4buL4bqzOOG7qOG7gTliYeG7qDnhur3hu4Hhu6hu4bq5YeG7qOG7pSPhurXhu6hOYTRm4buoRjnhu7ThurM54buo4bu5w6Lhu7Thu6hm4buDYTXhurPhu6jhuq854bu0YeG7qGY5az7hu6g5YTThurPhu6g+OcOh4bqzOeG7qOG7heG7tj454buoPCPhurXhu6g5YTXhurfhu6hmOWfDsjPhurPhu6huYTHhurNQ4buo4bqzOOG7ieG7qOG6seG7ieG6uWHhu6g+w61Q4buoZuG7uGfhu6g+4bu24buoPsOi4buoPuG6q+G6szjhu6jhu4VnLGbhu6hmauG7qOG7suG7quG7qOG7p07hu6hm4buDw6rhu6jhurEx4bqz4bug4buo4buBOWJh4buoOeG6veG7geG7qG7hurlh4buoPuG7tj7hu6jhurM44bu44bqzOeG7qD4s4buB4buoZuG6o+G6sznhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qG5hND7hu6h94bu44bq14buoZkDhurVQ4buoPGNh4buoe+G7ieG6v+G6szhQ4buo4bqzO+G6szjhu6g+4bu04bq14buoPjksZuG7qOG6seG7ieG6veG6szjhu6h9ZGHhu6jhurM44buL4buoZjlnw7Iz4bqz4buoZuG7g+G7icOq4bqzOFDhu6jhurfhu7bDsuG7qGbhu4Phu4nDquG6szjhu6hu4bu44buoZjlnw7Iz4bqz4buobmEx4bqz4buoOeG6tUBm4buofWThurM44buoZjnhu4nhurvhurM44buow7Nnw7Ix4bqz4buoZuG7gzHhurPhu6hm4bu4Z+G7qOG6rznhu7Rh4buoZjnhu7Y+4buoOSNh4buo4buFI+G6s+G7qMOz4bu04buoPOG6u1Hhu6jhurI44bq14bu4YeG7qOG7g+G7tFDhu6h74bqhPjnhu6huw63hu6g5IWfhu6g+LuG6s+G7qOG6szg5M+G7qD7hu7bhu6g+4buL4bqzOOG7qH3hu4nhur0+4buofS5n4buoZuG7iVDhu6hmauG6szjhu6g84buJ4bq5PuG7qDnDoOG6sznhu6hmOeG7uOG6sznhu6h9ZGHhu6hm4bu4Z+G7qHvhuqE+OeG7qG7DreG7qDkhZ+G7qD4u4bqz4buoZuG7gzHhurPhu6g8YTXhurNR4buoxrA7w7Lhu6h94buJ4bq9PuG7qMOzW+G6t+G7qOG6seG7uOG7qH1hNeG6t+G7qGZr4bu04buofTXhu6jhurM44buJ4buoezvhurPhu6jDsjHhurPhu6hmO+G6t+G7qGbhu4PhurXhurM44buo4bqzOW3hurM44buoPjlnw7Iy4bqz4buobuG7icOp4bqz4buo4bqvOcOpYeG7qDzhu7bhurfhu6g8YTXhurNQ4buoOMOi4buB4buo4buBOS7hurPhu6g4YW3hu6g4w6DhurPhu6g+OcOs4buo4buHZ8OyM+G6s+G7qDxhNeG6s1Dhu6h9I+G6teG7qOG7h2cx4buoOeG7icOp4bqzOFFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssav4buo4buFZsOy4bqxW+G7lMavZlvDs2Yt4bu04bqxYTjhurPhu57hu6jhu4NhODlm4bugxq/DmlXhu4Vm4buD4bq14bqzOMOa4bul4bu4YeG7qG7hu7jhu6gj4bqzOeG7nuG7qOG7ueG6teG7uGHhu6jhu5PhurLhu7lVL+G7hWbhu4PhurXhurM4w5pVL+G7gcOa


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]