(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua các ngành chức năng đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý vật tư nông nghiệp.
LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IS7hu6Fw4bufa2rhu4ch4busxrB94bud4buDOXB94buD4buTan0iW1t9cOG7n+G7heG6vXF94bqr4buPauG7h31w4bufa2rhu4d94bujcWFqfeG7iXZ94bur4bq1cH1ww7l9asOyauG7h31q4buH4buD4buF4bq94budLi/hu6Fw4bufa2rhu4chLi/hu4NdIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53hu4JiNuG6qXshLmLEqSFQ4buD4buV4buFfeG7h+G7hTZqfeG7o3E2feG6rTfhuq19auG7hzhq4buDfeG6reG7g+G7peG6rX1qw6Bq4buHfeG6q8OhfXDDoGrhu4d94bqtw7nhu5Vq4buHfeG6rcOyauG7h31wN+G6rX1w4buDNmrhu4N9cOG7nzYmfeG7i+G7hcOqxKl9cOG7nzZ94bud4buDN3B94buD4buF4bq9aiZ94butxrB94buJdn1q4buH4buD4buFw6nEqX3huq034bqtfXDhu5/DueG7lWrhu4d94buD4buX4budfeG7q+G7hX3hu53hu4M5xKl9cOG7n2tq4buHfeG7icOtauG7g33hu6vFqeG6rX3hu6NxYWp94buJdn3hu6vhurVwfXDDuX1qw7Jq4buHfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu50/Li9ixKkhLi/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IS5ixKkhLuG7hcSp4buHfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bqpcOG7g3HEqeG6p33hu4XhuqxianBi4bufe33hu6Fw4buv4buJYuG7tnvhu7Hhu4Xhuqlw4buDJX00W13hu53hu60qfeG7g2Lhu4Xhu4fhu4NwJX0xXTDhu53hu60qe33hu6Hhu5/huq3hu7Z7Ly/huq3huqlqP+G6pzZrcOG7gzZq4buD4buDazY/4burai/huqli4buh4buLcGvhu50vamLhu7Hhu6EvIl0wIi8iW1vhuqkxIlsxIlsxcCBbNDAx4buJWz/DrOG7neG7hyThu5/hu7Y1NF17fTbhu4lw4bu2e+G7rMawfeG7neG7gzlwfeG7g+G7k2p9IltbfXDhu5/hu4Xhur1xfeG6q+G7j2rhu4d9cOG7n2tq4buHfeG7o3Fhan3hu4l2feG7q+G6tXB9cMO5fWrDsmrhu4d9auG7h+G7g+G7heG6veG7nXt94bux4buF4bqpcOG7g+G7tns0W117feG7g2Lhu4Xhu4fhu4Nw4bu2ezFdMHt9LyEuL2LEqSEuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqsNuG7nXDhu4VranshUOG7g3Hhu43huq194bqnYWt94bur4bq9fXDhu4PFqeG6rX3hu6vhurVwfeG6q8O54buX4bqtfeG6pzdqfXDhu584an3hu4k2an1wOeG7hX3hu53hu4PDueG7lWrhu4d94buc4buDcn3hu6Dhu5NqJn1Q4bucP31Q4buDNmrhu4N94buCbDY/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDhu4Phu41q4buHfeG7i8OpfeG6reG7g2t9cOG7g+G6t+G7r33hu4M4auG7h31qw6DEqX1q4buDcX3huq3hurNxfeG7ocawfeG6qXRq4buHfeG7neG7g+G6sWp94bqnbGp9cOG7n8Opan3huqtoNn3huqc4an1waWrhu4N94buL4buDa2Fq4buHfeG7h+G6s2p9MVtbP1tbW31w4bq3an3huq034bqtfeG7iWs54buFfTtw4bufw6lqfSAxWz9bW1t9cOG6t2p94bud4buD4bqxan3huqdsan3hu6vDsn3huq3hu5MmfXDhu5/DqWp9XSJbP1tbW31w4bq3an3hu53hu4PhurFqfeG6p2xqfeG7g+G7qXF94bqt4buTfeG6rTfhuq194buJaznhu4UmfeG6rXNq4buHfcSpw7VwfeG7oeG7jX3hu4lrOeG7hX3hu53hu4PhurFqfeG6p2xqfeG7i+G7gzfhuq0sP31QazhqfXBpauG7g33hu4Phu4Xhur1qfeG6rWx9cOG7n8Opan1dPyI0MH3huq3hu5N94buhxqF94buhYWp94butceG6t3AmfeG7i+G7hWrhu4N94bqpazZq4buDJn3hu53hu4PhurNqfeG7ieG7mWp94bqrw7nhu5fhuq194bqt4bq34budfeG7h+G7heG6t+G7r33huq3hu4Phu6Vq4buHfWrhu4PhurVqfeG6q3V94bqr4buF4bq7cX3hu4vhu4Xhur1qfTtw4bufa2rhu4d94bqrbH1dNX3huqvhu5NqfeG7q2h94bur4bunNn3hu6Fhan3hu61x4bq3cH3hu4vhu4Vq4buDfeG6qWs2auG7gyZ9In3huqvhu5NqfeG7q2h9auG7g+G6teG7nX3hu4vhu4PDonF94bud4buD4bqxan3huqdsaiZ9IDF94bqt4buTfeG7ocahfeG7iTh94bqpazZq4buDfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu50mfeG6qznhu4V94buJdn3huq3hu4Nx4buvw6lqfeG7i+G7hWrhu4N94bqpazZq4buDJn3huq1tan3hu4k54buFfeG6rTfhuq194buDw7V94buH4buFNn3huqtnauG7g33huqdxw7JqfeG6pzdqfeG7o3Hhu699xKnDsiZ9xKnhu6Xhuq194bqrw7V94buL4buDN+G6rX1q4buDNnEsPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFK4buHazjhu4V94buJw7nhu5dq4buHfeG7neG7g+G6sWp94bqnbGp94bqpa33huq034bqtfeG6qWs2auG7g31q4buH4buD4buF4bq94budfXDhu59rauG7h31waWrhu4N94buhYWp94butceG6t3AmfeG7oeG7jX3hu4nDueG7l2rhu4d94bud4buD4bqxan3huqdsan3hu6Fhan3hu61x4bq3cH1w4bufa2rhu4d9asO54buZ4bqtfeG7qzh9auG7g+G6teG7nX3hu4vhu4PDonF9cOG7hcOpcX1w4buDdH1w4bufw6lqfeG6q2g2feG6pzhqfXBpauG7g31ww7nhu5Nq4buHfeG6q+G7jeG7hX3huqs2feG6qTlq4buHJn3hu53hu4NrauG7h33hu53hu4NyfeG7q+G6u33huq3hu4N1auG7h33hu4lrOeG7hSZ9xKnhuqVxfcSpw6EmfXDhu4PDueG7k2rhu4d94buD4buF4bq9cX1q4buDw7l94bud4buD4bqxan3huqdsan3hu4jhurHEqX1Q4buDNmsmfVDhu4XhurlqfUrDsmrhu4cmfeG7oMOyauG7h33EqMOhJn3hu4I4feG6puG6oeG6rSZ94buc4buDcn3EqMO9Pz8/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG7nuG7hcOpauG7h33huqvhu43hu4V94bur4buZ4buFfXDhu4Nx4buN4bqtfeG6p2FrfeG7q+G6vX1w4buDxanhuq194bur4bq1cH074bqm4buqUOG7qiwmfXDhu5/DqWp94bqraDZ94bqnOGp9cGlq4buDfeG6rWx9XT9bMjB9cMO0feG6reG7g+G7peG6rSZ94bqtN31q4buD4bqxan3hu4vhu4Vq4buDfeG6qWs2auG7gyZ94bqrw7nhu5fhuq194bqt4bq34budfeG7h+G7heG6t+G7r33huq3hu4Phu6Vq4buHfWrhu4PhurVqfeG6q3V94bqr4buF4bq7cX3hu4vhu4Xhur1qKn3hu4vhu4PDsmrhu4d94bqtbH3huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX3hu6Fhan3hu61x4bq3cCZ94buhNmrhu4d94bqt4buDNuG7hSZ94bqrbGrhu4d94buHbOG7hX1w4buDceG7jeG6rX3huqbhu6pQ4buqP31Q4bufcWrhu4d94bqnZ2rhu4N94buDOGrhu4d9asOgxKl9cGs4an1waWrhu4N9cOG7hcOpcX1w4buDdH3hu4vhu4NrYWrhu4d9NFt9LX1dW1t9cOG6t2p9cOG7g3Hhu43huq194bqm4buqUOG7qn1w4buDw7nhu5Nq4buHfeG7neG7g8OixKl94bqtN+G6rX3hu4lrOeG7hX1w4bufa2rhu4d94buhYWp94butceG6t3B9asOyauG7h31q4buH4buD4buF4bq94budPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhuqrDqn3huqthxKl94bqnYWt9Nmp9cGs4an1w4bufa2rhu4d94buhYWp94butceG6t3B9asOyauG7h31q4buH4buD4buF4bq94budfeG6rcO6auG7h31q4buDw7l9Nmp9cGs4an3huqvhurNxfeG7nzZ94bqtdTZ94buhYWp94bud4buDw6LEqX1qw7Jq4buHfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu50mfWrhu4c4auG7g33huq3hu4Phu6Xhuq19asOgauG7h33huqvDoX1ww6Bq4buHfeG6rcO54buVauG7h33huq3Dsmrhu4d9cDfhuq194bujcWFqfeG7iXZ94bur4bq1cH1ww7l9asOyauG7h31q4buH4buD4buF4bq94budJn1w4buDxanhuq194buD4buF4bq9an1q4buD4buF4bq7cX3huq1xw7Xhuq194buL4buFw6rEqX1w4bufNn3huq3hu4Nx4buvw6lqfWrhu4c4auG7g33hu4NrOXB94bqrw7Vq4buHfeG7i+G7hWrhu4N94bqpazZq4buDJn3hu6Fhan3hu61x4bq3cH3hu53hu4PhurFqfeG6p2xqJn1w4buDceG7jeG6rX3huqbhu6pQ4buqP33hu4I4auG7h31qw6DEqX3hu4nhurfhu699cOG7p31dW1t9LX1dMVt9xKnhuqVxfeG7neG7g+G6sWp9cGbhuq3hu4MmfeG7i+G7hcOqxKl94buhazdwfeG6reG7g+G6t3B94buJw7nhu5dq4buHJn3huqvhu49q4buHfXDhu4Phu5Xhu4V94bud4buD4buN4buFfeG7g+G7l+G7nX3huq3hu4PDo3B94bqt4buDZX1w4bufa2rhu4d9cOG7gzZq4buDfXDhu582Jn3hu4vhu4XDqsSpfXDhu582Jn3hu63GsH3hu4l2feG6rTfhuq19cOG7n8O54buVauG7h33hu4Phu5fhu5194bur4buFfeG7neG7gznEqT8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shw5Jq4buHfVDhu59oauG7g33hu6Jx4buN4bqtfeG7gnHhu68mfVDhu5/DucahauG7h33hu53hu4NtauG7h31Q4buDNmrhu4N9cOG7nzYmfeG6rOG7g+G7hX3huq104bqtfVDhu5/hu49q4buHfXDhu59ucH3hu6s4feG6puG7qlDhu6p9UOG7gzZq4buDfeG7gmw2feG6reG7g2t94bqn4buF4bq5cH1w4bunfeG6q+G6s3F9asOgxKl94bqr4bq5an1qNuG7r33hu4nFqeG6rX3hu4nDueG7l2rhu4d94bqt4buD4bul4bqtfWrDoGrhu4d94bqrw6F9cOG7heG6uWp94buDOGrhu4N94buL4buFw6rEqX1w4bufNiZ94butxrB94buJdiZ94bud4buDOXB94buDOGrhu4N94bqt4buDZmrhu4N94buD4buTan0iICA/MVtbP1tbW33huqvhu49q4buHfeG6q+G7jeG7hX3hu6vhu5nhu4V94bqtN+G6rX1w4bufw7nhu5Vq4buHfeG7g+G7l+G7nX3hu6vhu4V94bud4buDOcSpfXDhu59rauG7h33hu6NxYWp94buJdn3hu6vhurVwfXDDuX1qw7Jq4buHfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu50mfeG6reG7g3V94buv4bq5cX1w4bufa2rhu4d94buJw61q4buDfeG7q8Wp4bqtfeG7neG7g+G6sWp94bqnbGp94burOH1w4buDceG7jeG6rX3huqbhu6pQ4buqPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFQ4buDYmt9w7Jq4buHfeG7gnHhu68mfeG7g+G7heG6vWp9ajbhu6994buD4bq9fXDhu4Phu41q4buHfeG7i+G7hWrhu4N94bqpazZq4buDfeG7neG7g+G6sWp94bqnbGomfXDhu4Nx4buN4bqtfeG6puG7qlDhu6p9cHHhu699auG7g+G7heG6u3EmfXDhu59h4buFfeG7n8O1auG7h31w4bufw6lqfeG6q2g2feG6pzhqfXBpauG7g33hu6FrauG7h33hu53hu4PhurNqfeG7ieG7mWp94buJOH3huq034bqtfeG7g8O1Jn3huq3hu5N94buhxqF94buL4buFauG7g33huqlrNmrhu4N9auG7g28mfcSpNmrhu4N9xKlyaiZ9cOG7g+G7heG6uXF94buL4buF4bq5an1w4buD4bul4bqtfeG6reG7g3Hhu6/DqWp9xKnDsmomfeG7i+G7heG6uWp9cOG7g+G7peG6rX3hu53hu4M34budfeG7iXHhurVwJn1w4buDaH1w4bufw7nhu5Vq4buHJn3huqvhu4XhurtxfeG7i+G7heG6vWp94buL4buFauG7g33huqlrNmrhu4N94bqt4buDw7k2feG6q2HEqX3huqdhaz994bugxal94buJOMSpfeG6qXRq4buHfeG7neG7g+G6sWp94bqnbGomfXDhu4Nx4buN4bqtfeG6puG7qlDhu6p94bqtdTZ9auG7h8O54buV4buFfeG6qeG6sWp94bqp4bqlan3huqvhurlqfeG7ocawfeG6qXRq4buHfeG7i+G7g8OyauG7h33huqtyauG7h33hu6Nx4buvfXDhu59nauG7g33hu4vDvX1w4buDceG6tXAmfeG7i+G7g8OyauG7h31wceG6sWp9cOG7g3V9cOG7g2JrfeG7o3Hhu6994bqraGrhu4MmfWFq4buDfeG7g8O5xqFq4buHfeG6q+G6uWp9Nmp9cGs4an1w4buDxanhuq194bud4buDw6LEqT994buq4buF4bq94bqtfeG7rcawfeG7iXYmfXDhu4XDqXF94buDdeG7r31w4buDceG7jeG6rX3huqbhu6pQ4buqfXDhu41qfeG7i+G7hWrhu4N94bud4buDZn3hu4nhu5lqJn3hu4M4auG7h33hu4NsNn3hu6vhu4V94bud4buDOcSpfeG7neG7g2Hhu4V9cGjhuq3hu4N9cOG7g3EmfXDhu4NxfeG7h+G7heG7qX3hu4vhu4PDsmrhu4d94bqtbH3hu4vhu4NrfeG6reG7g+G7pTZ9cOG7g2JrfeG7o3Hhu6994bqraGrhu4M/Pz8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shUOG7g+G7leG7hX3hu4fhu4U2an1w4buZ4buFJn1q4buHOGrhu4N94bqt4buD4bul4bqtfWrDoGrhu4d94buhZX1w4buF4bq54budfXB04bqtfXBx4buvw6lqfXDhu59x4buv4bq7aiZ9auG6sWrhu4d94bqtNmt94buD4buF4bq9cX3hu6NxYX3hu6NxYWp94buJdn1q4buDOH1qw7nhu5nhuq194bur4bq7feG7neG7g+G6sWp94bqnbGomfXDhu4Nx4buN4bqtfeG6puG7qlDhu6omfXDDoGrhu4d94bqtw7nhu5Vq4buHfeG7i+G7hcOqxKl9cOG7nzYmfeG7h+G7hTfEqX3hu6E3cH3hu6NxYWp94buJdiZ94buL4buFauG7g33huqlrNmrhu4N94bur4bq1cH1ww7l9asOyauG7h31q4buH4buD4buF4bq94budP31Q4bq14budfeG7g3HhurdqfeG7qzh94buhxrB94bqpdGrhu4d94bud4buD4bqxan3huqdsaiZ9cOG7g3Hhu43huq194bqm4buqUOG7qn3huq3hu4NrfeG6rTfhuq19cMO0feG6reG7g+G7peG6rSZ94bqtN31q4buD4bqxan3hu4vhu4Vq4buDfeG6qWs2auG7gyZ94bqnccOyan3huqc3an1w4bufw6lqfeG6q2g2feG6pzhqP31Q4buDw7nhu5Vq4buHfeG7rXHhu6/DqWp94bqt4bq14budfWrhu4PhurVwfeG6reG7k33hu6HGoX3hu6Fhan3hu61x4bq3cCZ94buL4buFauG7g33huqlrNmrhu4N94bud4buD4bqxan3huqdsan3hu4vhu4PDsmrhu4d94bqrYcSpfeG6p2FrJn3huq3hu4N1auG7h33hu4lrOeG7hX3hu4tjxKl94bqt4buD4bq3cH3hu4nDueG7l2rhu4d9auG7g+G6o8SpfeG6rWFq4buDfeG6pzdrfeG6reG7g2t9SuG7g+G6sWp94bqp4bqxan3huqfhu4XhurlwJn3huq3hu4N1feG6q8O1auG7h33huq3hu4Nuan3hu4nFqTZ94bur4bq1cH1ww7l9asOyauG7h31q4buH4buD4buF4bq94budfeG6q2HEqX3huqdha33huq3hu4PhurdwfeG7icO54buXauG7hz994buc4buDN3B94buD4buF4bq9aiZ94butxrB94buJdn1q4buH4buD4buFw6nEqX3hu6HGsH3huql0auG7h31w4buDceG7jeG6rX3huqbhu6pQ4buqfeG6reG6t8SpfeG7ocawfeG6qXRq4buHJn1w4buDceG7jeG6rX1q4buHazjhu4V94bqpNmrhu4N9xKl04bqtfXDhu4Nia33hu6Nx4buvfeG6q2hq4buDfeG7neG7gzfhu5194buJceG6tXA/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG7s3Fw4buDa+G7n3shUOG7nlFK4buGfeG7iMOJfS19UOG7glF9UOG7glXhu64uL+G7nSE=

TRUNG LÊ - THU THỦY

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]