(vhds.baothanhhoa.vn) - Miền Bắc nói chung, Thanh Hóa nói riêng có mùa đông giá lạnh, trở thành cản trở lớn trong muối mắm truyền thống. Gần đây, có doanh nghiệp đã đi đầu trong ứng dụng hệ thống pin mặt trời, biến ánh sáng thành nhiệt năng sưởi ấm cho các bể mắm. Thành công ban đầu đã trở thành những gợi ý cho việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, mở ra hướng rẽ mới để nghề mắm truyền thống xứ Thanh vươn tầm.
ceG6vsWp4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buW4buB4buA4buiw43huqzDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDueG7ouG6rOG7qOG7oi14w43hu4DDiuG7isah4bulSOG7nuG7nOG7ouG7gOG6vOG7quG7m8O5csOt4buKw4rhu6XhuqRR4buKw4rhu6Xhu5bhu4Dhu4rhu6XDjMOA4bui4bul4bui4bua4buQ4buA4bul4bqm4bq44bul4oCcSeG6vkHDguG7pcOC4bq+xJDigJ3hu6XDjFB44bul4bqmTuG7isOK4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6Xhu5zhu7Xhu4rhu6Xhu6jhu57EguG7ouG7peG7ilTDlMOC4bulw4xBw4xxL+G6vsWpcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Y14bqseOG6pMO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO54bui4bqs4buo4buiLXjDjeG7gMOK4buKxqHhu6VI4bue4buc4bui4buA4bq84buq4bubw7lyceG6rMOMcsOj4buAReG7iuG7pS5Bw4Lhu6Xhu4rEqOG7gOG7pcOC4bq+4bue4buKw4rhu53hu6Xhu4Hhur544buK4bq+4bulNcSoeOG7peG7isSo4buA4bul4bua4buAROG7isOK4bulw4LEqOG7pcOMUHjhu6XhuqZO4buKw4rhu6XDiuG7gHnhu6XDjeG7s+G7iuG6vuG7neG7peG7ouG7muG7mOG7peG7ouG6vsO94buK4bq+4bulw4Lhu7Xhu4rhu6Xhu6Lhu5rhu5jhu6XDjcOU4buK4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6XDjOG7nk/hu4Dhu6XDjEHDjOG7peG7ouG7muG7nuG7qkXhu4rhu6Xhu6Lhur5P4buKw4rhu6Phu6U04bqu4buK4bul4bqmw4Phu6rhu53hu6XDgsSo4bul4bqk4buIeOG7iuG6vuG7peG7isOK4bq+4buAw4nhu5bhu6Xhuqbhu7fhu6Xhuqbhu4Dhu6Xhuqbhuq7hu57hu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7pVXhu4rDiuG7peG6pFHhu4rDiuG7peG6vsOJ4bul4bui4bq+T+G7isOK4bul4buW4buA4buK4bulw4zDgOG7ouG7peG7ouG7muG7kOG7gOG7neG7peG6tOG7gMSQ4buK4buleeG7iuG6vuG7peG7nHnhu4rDiuG7peG7ouG6vsO94buK4bq+4bul4buK4bq+4buAw4nhu6Lhu6Xhu4rhu7nhu4rDiuG7peG7nFThu5jhu4Dhu6XEgsOM4bulw4Lhur7hu4jhu6XDgnnDguG7peG6tOG6uOG7pcOMQcOM4buj4bul4buB4bq+w73hu4rhur7hu6XDgk7hu4rDiuG7peG6tHjhu4rhu6Xhuqbhuq7hu57hu6Xhuqbhu7fhu6Xhu6Lhu5rhu5jhu6Xhu6Lhur7DveG7iuG6vuG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bulw4rhu5Lhu4Dhu6Xhu7Dhu6XDguG6vuG7iOG7pcWo4buAw4nDguG7pVXhu4rDiuG7peG6pFHhu4rDiuG7peG7ouG7gMSQ4buK4bul4bq0w5Lhu6VJV+G7peG7ouG6vuG7nuG6sOG7ouG7pcWow73hu4jhu6Xhu5zhu7Xhu4rhu6Xhu6jhu57EguG7ouG7neG7pcOM4buY4bul4buaeOG7peG6vlTDlOG7isOK4bul4buaQ+G7pcOMw5Thu4Dhu6Xhuqbhurjhu6Xhu4rDiuG6vkXhu6XDjEHDjOG7peG7ouG7muG7nuG7qkXhu4rhu6Xhu6Lhur5P4buKw4rhu6Xhu6hV4bul4buB4bq+eOG7iuG6vuG7pcWoVMOV4buK4bul4bui4bquw4zhu6NxL+G6rMOMcnEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nhu6Lhuqzhu6jhu6IteMON4buAw4rhu4rGoeG7pcOC4bqs4buK4bui4bqs4bua4bubw7lyceG6rMOMcnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7pXbhu6fhu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bul4bux4bux4bur4buW4buo4bubw7nhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4bqk4buK4buj4bq0eOG7iOG7ouG6vnjhu4rhur7hur7hu4h44bujxajhu4ov4bqk4bqs4bucSeG7ouG7iOG7li/hu4rhuqzGr+G7nC/GsMWp4bux4bunL8Wp4bux4but4bqk4bunxanhu63hu6vFqcWpduG7osWp4bun4buv4bunw43hu7Et4bui4bue4buq4bqs4buKLeG6vuG7iHgt4bup4bur4bujSOG7lsOKw7nhu6V4w43hu6LDtMO5w63hu4rDiuG7peG6pFHhu4rDiuG7peG7luG7gOG7iuG7pcOMw4Dhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhu5Dhu4Dhu6Xhuqbhurjhu6XigJxJ4bq+QcOC4bulw4Lhur7EkOKAneG7pcOMUHjhu6XhuqZO4buKw4rhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG7nOG7teG7iuG7peG7qOG7nsSC4bui4bul4buKVMOUw4Lhu6XDjEHDjMO54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO5duG7p+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54bux4bux4burw7nhu6UvcnEv4bqsw4xycS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7liF44buW4bui4buA4buI4buKw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nhu6Lhuqzhu6jhu6IteMON4buAw4rhu4rGoeG7pcOC4bqs4buK4bui4bqs4bua4bubw7ly4buBw5rhu6Xhu6Lhur554buKw4rhu6V34oCTxrDhu6fFqXfhu53hu6VO4buKw4rhu6XEg8OK4bue4buq4bq64buK4bulauG7ueG7iuG7peG7geG7nuG7qsSQ4buK4bud4bulNOG7gHnDjOG7peG6pk/DguG7pSFO4buKw4rhu6Xhu6Lhu6rhu6Xhu4HEgzU14bulw4Lhur7EkOG7peG6tOG7gMSQ4buK4bul4bq+4bu14buA4bul4buc4bu14buK4bulLnjhu6XhuqPDveG7isOK4bul4buY4bul4buW4bq+VOG7kOG7isOK4bulNeG7teG7gOG7peG7geG6vnjhu4rhur7hu53hu6Xhu6Lhur7hu4Thu6Xhu6jhu7fhu6XEg8OK4bq+4buA4bul4bq/w5Xhu4rhu6Xhuqbhu7fhu6XDjOG7s+G7iuG6vuG7peG6pOG7s+G7iuG7peG6puG6ruG7nuG7peG7olThu6Xhur7DieG7peG7ouG6vk/hu4rDiuG7peG7luG7gOG7iuG7pcOMw4Dhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhu5Dhu4Dhu6Xhuqbhurjhu6Xhu6Lhu7Phu4jhu6Xhu4rhur7hu4DDieG7ouG7pcONVOG7kuG7isOK4bulw43DvcOM4bulxILDjOG7pcOCecOC4bul4bq04bq44bulw4xBw4zhu6XFqMO94bulxajhurDhu4rhu6Xhur7DveG7iuG6vuG7peG6vsOJ4bul4bui4bq+T+G7isOK4bulSeG6vuG7nsSC4buq4bul4bqm4bu14buI4bul4buKVMOUw4Lhu6XDjEHDjOG7peG7osOZ4bul4bqmw5Lhu4rDiuG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nhu6Lhuqzhu6jhu6IteMON4buAw4rhu4rGoeG7pcOC4bqs4buK4bui4bqs4bua4bubw7lyceG7gMOMw4rhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu4Ah4bqs4buK4bui4bqs4buaw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nGr+G7gOG6pOG7ouG6vsah4bulduG7p+G7p+G7luG7qOG7m+G7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buixqHhu6Xhu7Hhu6nhu6nhu5bhu6jhu5vDueG7peG7nOG7msOCw7TDuS8vw4LhuqThu4rhu6PhurR44buI4bui4bq+eOG7iuG6vuG6vuG7iHjhu6PFqOG7ii/huqThuqzhu5xJ4bui4buI4buWL+G7iuG6rMav4bucL8awxanhu7Hhu6cvxanhu7Hhu63huqThu6fFqeG7reG7q+G7q+G7qeG7r+G7ouG7q+G7seG7r+G7qcON4buvLeG7ouG7nuG7quG6rOG7ii3hur7hu4h4Lcaw4bux4bujSOG7lsOKw7nhu6V4w43hu6LDtMO5w63hu4rDiuG7peG6pFHhu4rDiuG7peG7luG7gOG7iuG7pcOMw4Dhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhu5Dhu4Dhu6Xhuqbhurjhu6XigJxJ4bq+QcOC4bulw4Lhur7EkOKAneG7pcOMUHjhu6XhuqZO4buKw4rhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG7nOG7teG7iuG7peG7qOG7nsSC4bui4bul4buKVMOUw4Lhu6XDjEHDjMO54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO5duG7p+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54bux4bup4bupw7nhu6UvcnEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5YheOG7luG7ouG7gOG7iOG7isO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO54bui4bqs4buo4buiLXjDjeG7gMOK4buKxqHhu6XDguG6rOG7iuG7ouG6rOG7muG7m8O5csSDw4rhu57hu6pE4buK4bul4buiQcOC4bul4bq+4buI4buz4bui4bul4bqmw5Lhu4rDiuG7pcOCUnjhu6Xhur7DieG7peG7ouG6vk/hu4rDiuG7pcOMw5Thu4Dhu6Xhu4rDveG7quG7pcONw73hu6XhuqRQ4buKw4rhu6XDiuG7gMO94buK4bul4buW4buA4buK4bul4bui4bq+4bue4buleeG7iuG6vuG7peG7nHnhu4rDiuG7pcOMw4Dhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhu5Dhu4Dhu53hu6XDguG6vuG7nuG7quG6uOG7iuG7peG6vsSoeOG7peG7ouG6vsO94buK4bq+4bul4buK4bq+4buAw4nhu6Lhu6Xhu4rhu7nhu4rDiuG7peG6pOG7nuG7quG7peG7ouG7muG7guG7peG7iuG6vuG7gMOJ4bui4bul4bqmw5Lhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7pcOCecOC4bul4bq04bq44bulw4xBw4zhu6Xhu5jhu6Xhu4rhur7hu4DDieG7ouG7peG6psOS4bulSeG6vuG7iOG7teG7isOK4bulxrB24bul4bqmw5Lhu6Uh4bul4bui4bua4buY4bulw41E4buK4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDueG7ouG6rOG7qOG7oi14w43hu4DDiuG7isah4bulw4Lhuqzhu4rhu6Lhuqzhu5rhu5vDuXJx4buAw4zDiuG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7gCHhuqzhu4rhu6Lhuqzhu5rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDucav4buA4bqk4bui4bq+xqHhu6V24bun4bun4buW4buo4bub4bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LGoeG7peG7seG7qeG7qeG7luG7qOG7m8O54bul4buc4buaw4LDtMO5Ly/DguG6pOG7iuG7o+G6tHjhu4jhu6Lhur544buK4bq+4bq+4buIeOG7o8Wo4buKL+G6pOG6rOG7nEnhu6Lhu4jhu5Yv4buK4bqsxq/hu5wvxrDFqeG7seG7py/FqeG7seG7reG6pOG7p8Wp4but4bur4bux4bup4bux4bui4bur4bup4bur4buxw43FqS3hu6Lhu57hu6rhuqzhu4ot4bq+4buIeC3FqcWp4bujSOG7lsOKw7nhu6V4w43hu6LDtMO5w63hu4rDiuG7peG6pFHhu4rDiuG7peG7luG7gOG7iuG7pcOMw4Dhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhu5Dhu4Dhu6Xhuqbhurjhu6XigJxJ4bq+QcOC4bulw4Lhur7EkOKAneG7pcOMUHjhu6XhuqZO4buKw4rhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG7nOG7teG7iuG7peG7qOG7nsSC4bui4bul4buKVMOUw4Lhu6XDjEHDjMO54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO5duG7p+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54bux4bup4bupw7nhu6UvcnEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5YheOG7luG7ouG7gOG7iOG7isO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO54bui4bqs4buo4buiLXjDjeG7gMOK4buKxqHhu6XDguG6rOG7iuG7ouG6rOG7muG7m8O5ciFQ4buKw4rhu6XDjeG7oMOC4bud4bul4bq+w4nhu6Xhu6Lhur5P4buKw4rhu6XhurTDlcOM4bul4buiw5nhu6XhuqbDkuG7isOK4bul4bucQ+G7peG6vuG7oOG7ouG7peG7ilTDlMOC4bulw4xBw4zhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7pcOCecOC4bul4bq04bq44bulw43hu4BE4buK4bul4buiUcOC4bulw4Lhur7hu7Xhu6rhu6XGoOG7nnjhu6Xhur7DieG7peG7ouG6vk/hu4rDiuG7pcONw73DjOG7pcSCw4zhu6Xhu6Lhur7huqzhu4jhu6XDguG6vuG7nuG7pUnhu6zhu6VJ4bq+4bqo4buW4bulSeG7huG7iuG7o+G7pcSD4bq+4buAw4nhu6Lhu6XhuqbDkuG7peG7luG6vlDhu6Xhur7hu5Lhu5bhu6Xhu5xD4bulSeG7hsOC4bq+4bul4bui4bq+4buGw4Lhur7hu6XDgnnDguG7pcWo4buA4bulSeG6vuG7nuG6tuG7iuG7pcOCxKjhu6XDjeG7kuG7gOG7peG7luG6vnnhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhu4Dhurjhu4rhu53hu6XDjeG7s+G7gOG7pUnhur5O4buKw4rhu6Xhu5bhur7hu7Xhu4Dhu6VJ4bq+4buexILhu6rhu6Xhuqbhu7Xhu4jhu6XDguG6vlThu5Lhu5bhu6XDjEHDjOG7peG7ouG6vlLhu6XDgk7hu4rDiuG7pcWo4buC4bul4bqkSuG7isOK4bul4buKVMOUw4Lhu6XDjEHDjOG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bulw4J5w4Lhu6XhurThurjhu6XDjeG7gEThu4rhu6Xhu6JRw4Lhu6XhuqZU4buSw4Lhu6VJ4bq+4buexJDDguG6vuG7peG7onnhu4rhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO54bui4bqs4buo4buiLXjDjeG7gMOK4buKxqHhu6XDguG6rOG7iuG7ouG6rOG7muG7m8O5cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7pXbhu6fhu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bul4bux4bup4bup4buW4buo4bubw7nhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4bqk4buK4buj4bq0eOG7iOG7ouG6vnjhu4rhur7hur7hu4h44bujxajhu4ov4bqk4bqs4bucSeG7ouG7iOG7li/hu4rhuqzGr+G7nC/GsMWp4bux4bunL8Wp4bux4but4bqk4bunxanhu63hu6vhu6nhu6vhu6/hu6J24but4butxanDjeG7ry3hu6Lhu57hu6rhuqzhu4ot4bq+4buIeC124bujSOG7lsOKw7nhu6V4w43hu6LDtMO5w63hu4rDiuG7peG6pFHhu4rDiuG7peG7luG7gOG7iuG7pcOMw4Dhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhu5Dhu4Dhu6Xhuqbhurjhu6XigJxJ4bq+QcOC4bulw4Lhur7EkOKAneG7pcOMUHjhu6XhuqZO4buKw4rhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG7nOG7teG7iuG7peG7qOG7nsSC4bui4bul4buKVMOUw4Lhu6XDjEHDjMO54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO5duG7p+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54bux4bup4bupw7nhu6UvcnEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5YheOG7luG7ouG7gOG7iOG7isO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO54bui4bqs4buo4buiLXjDjeG7gMOK4buKxqHhu6XDguG6rOG7iuG7ouG6rOG7muG7m8O5ciF5w4Lhu6VJ4bq+w4Phu57hu6VV4buKw4rhu6XhuqRR4buKw4rhu6XhuqZF4bue4bul4bqmVOG7ksOC4bul4buiw5nhu6XhuqbDkuG7isOK4bul4bq+xKh44bulxajDlOG7gOG7peG6vsOJ4bul4bui4bq+T+G7isOK4bul4bqm4buAReG7nuG7pUnhur7hu4Dhurjhu4rhu6Xhur7hu4DDieG7iuG7peG6puG7s+G7gOG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nhu6Lhuqzhu6jhu6IteMON4buAw4rhu4rGoeG7pcOC4bqs4buK4bui4bqs4bua4bubw7lyceG7gMOMw4rhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu4Ah4bqs4buK4bui4bqs4buaw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nGr+G7gOG6pOG7ouG6vsah4bulduG7p+G7p+G7luG7qOG7m+G7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buixqHhu6Xhu7Hhu6nhu6nhu5bhu6jhu5vDueG7peG7nOG7msOCw7TDuS8vw4LhuqThu4rhu6PhurR44buI4bui4bq+eOG7iuG6vuG6vuG7iHjhu6PFqOG7ii/huqThuqzhu5xJ4bui4buI4buWL+G7iuG6rMav4bucL8awxanhu7Hhu6cvxanhu7Hhu63huqThu6fFqeG7reG7q+G7r+G7seG7reG7onfhu63hu6vGsMON4bupLeG7ouG7nuG7quG6rOG7ii3hur7hu4h4Lcaw4bun4bujSOG7lsOKw7nhu6V4w43hu6LDtMO5w63hu4rDiuG7peG6pFHhu4rDiuG7peG7luG7gOG7iuG7pcOMw4Dhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhu5Dhu4Dhu6Xhuqbhurjhu6XigJxJ4bq+QcOC4bulw4Lhur7EkOKAneG7pcOMUHjhu6XhuqZO4buKw4rhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG7nOG7teG7iuG7peG7qOG7nsSC4bui4bul4buKVMOUw4Lhu6XDjEHDjMO54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO5duG7p+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54bux4bup4bupw7nhu6UvcnEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5YheOG7luG7ouG7gOG7iOG7isO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO54bui4bqs4buo4buiLXjDjeG7gMOK4buKxqHhu6XDguG6rOG7iuG7ouG6rOG7muG7m8O5cuG7geG6vuG6rOG7iOG7pU7hu4rDiuG7pcSDw4rhu57hu6rhurrhu4rhu6Vq4bu54buK4bul4buB4bue4buqxJDhu4rhu53hu6U04buAecOM4bul4bqmT8OC4bulIU7hu4rDiuG7peG7ouG7quG7peG7gcSDNTXhu6Uh4bq+xJDhu6XhurThu4DEkOG7iuG7peG6vuG7teG7gOG7peG7nOG7teG7iuG7pS544bul4bqjw73hu4rDisah4bulasO94buI4bulw4xQeOG7peG6pk7hu4rDiuG7neG7pcOCeeG7pcOM4bueT+G7gOG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bul4bq04bq44bulw4Lhur7huqDhu4rDiuG7pUnhur55w4Lhu6XDgsSC4buW4bul4bqmTuG7isOK4bul4buKROG7iuG7pUnhur7EqOG7peG7luG6vsOD4buK4bul4bq+UuG7quG7neG7pcWow5p44bul4bqk4bqy4buK4bul4bqmxJDhu4rhu6Xhu6Lhur7hu5Dhu4Dhu6XDiuG7gHjhu4rhu6XDguG6vuG7iOG7pcOMw5Lhu6Lhu6XDjELhu6XDjEHDjOG7pcag4bueeeG7pcONw4Phu57hu53hu6XDjeG7s+G7gOG7peG7teG7iuG6vuG7peG6vlThu5jhu4rDiuG7peG6psSQ4buK4bulw4Lhur7EguG7ouG7pcONVOG7kuG7isOK4bulw4xBw4zhu6Phu6XhuqPDg+G7nuG7peG7injhu6rhu53hu6Xhu6Lhur7hu5Dhu4Dhu6XDiuG7gHjhu4rhu6XDjMOS4bui4bulw4xC4bulw4xBw4zhu6XhuqZ44buKw4rhu6Xhu6LDmuG7pcaw4bun4bul4bqmxJDhu4rhu6XGsOG7q+G7peG7ouG6vnnhu4rDiuG7pcOMw5Thu4Dhu6XhuqZS4bul4bui4bq+4buQ4buA4bulw4rhu4B44buK4bul4oCc4buKw4rEguG7nuKAneG7neG7peG7injhu6rhu6V54buW4bul4bqkUeG7isOK4bulw4JO4buKw4rhu6Xhu4rDiuG6vsOJ4bulw4zDlOG7gOG7peG7isO94buq4bul4buKROG7iuG7pcOC4bq+RuG7pcOC4bqu4buK4bulw4zhu55P4buA4bulxanGsOG7peG7ouG6vnnhu4rDiuG7pcONw73hu6XDguG6vuG7oOG7isOK4bul4buiTuG7gOG7peG6puG7t+G7peG6plR44bul4bqmVOG7ksOC4bul4buc4bu14buK4bul4buW4bq+4bq2w4zhu6Xhu4pUw5TDguG7pcOMQcOM4bul4buaeOG7peG7ouG6vuG7hOG7peG7ouG7mlThu5Dhu4rDiuG7o+G7peG7geG6vuG7kOG7gOG7pcOK4buAeOG7iuG7pcOC4bq+RuG7pcOCSuG7iuG7pcOMw5Lhu6Lhu6Xhu4rhu6R44bud4bul4buixILhu6Lhu6Xhu4rhur7hu4BE4buK4bulw43DveG7pcWoT+G7iuG7peG6puG6ruG7nuG7peG7olThu6XDglPhu4rDiuG7peG6plThu5LDguG7pcON4buew4Phu4rhu6XDguG6vuG7nuG7quG6uOG7iuG7peG7iuG6vnjhu4rhur7hu53hu6Xhur7hu4DDieG7nuG7pcag4bue4bu14bulSeG7gOG7iuG6vuG7peG7osSQ4bul4bui4bu54buKw4rhu6XDisSC4buW4bul4bqmTuG7gOG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nhu6Lhuqzhu6jhu6IteMON4buAw4rhu4rGoeG7pcOC4bqs4buK4bui4bqs4bua4bubw7lyceG7gMOMw4rhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu4Ah4bqs4buK4bui4bqs4buaw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nGr+G7gOG6pOG7ouG6vsah4bulduG7p+G7p+G7luG7qOG7m+G7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buixqHhu6Xhu7Hhu6nhu6nhu5bhu6jhu5vDueG7peG7nOG7msOCw7TDuS8vw4LhuqThu4rhu6PhurR44buI4bui4bq+eOG7iuG6vuG6vuG7iHjhu6PFqOG7ii/huqThuqzhu5xJ4bui4buI4buWL+G7iuG6rMav4bucL8awxanhu7Hhu6cvxanhu7Hhu63huqThu6fFqeG7reG7q3fGsMWp4buiduG7rcWp4buvw412LeG7ouG7nuG7quG6rOG7ii3hur7hu4h4LeG7qeG7p+G7o0jhu5bDisO54buleMON4buiw7TDucOt4buKw4rhu6XhuqRR4buKw4rhu6Xhu5bhu4Dhu4rhu6XDjMOA4bui4bul4bui4bua4buQ4buA4bul4bqm4bq44bul4oCcSeG6vkHDguG7pcOC4bq+xJDigJ3hu6XDjFB44bul4bqmTuG7isOK4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6Xhu5zhu7Xhu4rhu6Xhu6jhu57EguG7ouG7peG7ilTDlMOC4bulw4xBw4zDueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDuXbhu6fhu6fDueG7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buiw7TDueG7seG7qeG7qcO54bulL3JxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWIXjhu5bhu6Lhu4Dhu4jhu4rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDueG7ouG6rOG7qOG7oi14w43hu4DDiuG7isah4bulw4Lhuqzhu4rhu6Lhuqzhu5rhu5vDuXLEg+G6vuG7puG7isOK4bul4bq04bq44bulw4Lhur5VeOG7peG7ilTDlMOC4bulw4xBw4zhu6XFqMOU4buA4bul4bui4buM4buKw4rhu6XhuqThu57hu4rDiuG7peG7ouG7hsOC4bq+4bulw4Lhu7Xhu6Xhu6Lhu5rhu4DDieG7nuG7pcON4buG4bui4bulw4JSeOG7pcOCTuG7isOK4bul4bui4buq4bul4bqmVOG7ksOC4bul4bqmw73hu4jhu6XDg8OM4bul4buo4bueT+G7isOK4bulw41K4buKw4rhu6XhuqbEguG7ouG7peG6puG6uOG7peG7ouG7s+G7iOG7peG6psOS4bul4oCc4bqm4bquw4zigJ3hu6XDguG6vuG7iOG7peG7nOG7teG7iuG7peG7luG6vuG6tsOM4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDueG7ouG6rOG7qOG7oi14w43hu4DDiuG7isah4bulw4Lhuqzhu4rhu6Lhuqzhu5rhu5vDuXJx4buAw4zDiuG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7gCHhuqzhu4rhu6Lhuqzhu5rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDucav4buA4bqk4bui4bq+xqHhu6V24bun4bun4buW4buo4bub4bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LGoeG7peG7seG7qXbhu5bhu6jhu5vDueG7peG7nOG7msOCw7TDuS8vw4LhuqThu4rhu6PhurR44buI4bui4bq+eOG7iuG6vuG6vuG7iHjhu6PFqOG7ii/huqThuqzhu5xJ4bui4buI4buWL+G7iuG6rMav4bucL8awxanhu7Hhu6cvxanhu7Hhu63huqThu6fFqeG7reG7seG7p+G7q8Wp4buixrDGsMWp4buvw412LeG7ouG7nuG7quG6rOG7ii3hur7hu4h4Lcawxanhu6NI4buWw4rDueG7pXjDjeG7osO0w7nDreG7isOK4bul4bqkUeG7isOK4bul4buW4buA4buK4bulw4zDgOG7ouG7peG7ouG7muG7kOG7gOG7peG6puG6uOG7peKAnEnhur5Bw4Lhu6XDguG6vsSQ4oCd4bulw4xQeOG7peG6pk7hu4rDiuG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bul4buc4bu14buK4bul4buo4buexILhu6Lhu6Xhu4pUw5TDguG7pcOMQcOMw7nhu6XGr+G7gOG6pOG7ouG6vsO0w7l24bun4bunw7nhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osO0w7nhu7Hhu6l2w7nhu6UvcnEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5YheOG7luG7ouG7gOG7iOG7isO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO54bui4bqs4buo4buiLXjDjeG7gMOK4buKxqHhu6XDguG6rOG7iuG7ouG6rOG7muG7m8O5csSDVMOUw4Lhu6XDjEHDjOG7peG7ouG7muG7nuG7qkXhu4rhu6Xhu6Lhur5P4buKw4rhu6Xhu5jhu6XhuqbDg+G7quG7pcOCxKjhu6XhuqbDkuG7peG6puG7s8OM4bulw4J44buI4bud4bul4bqm4bqww4zhu6XhuqbDveG7peG6vuG6sOG7nuG7pcWo4buE4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDueG7ouG6rOG7qOG7oi14w43hu4DDiuG7isah4bulw4Lhuqzhu4rhu6Lhuqzhu5rhu5vDuXJx4buAw4zDiuG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7gCHhuqzhu4rhu6Lhuqzhu5rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDucav4buA4bqk4bui4bq+xqHhu6V24bun4bun4buW4buo4bub4bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LGoeG7peG7q+G7seG7q+G7luG7qOG7m8O54bul4buc4buaw4LDtMO5Ly/DguG6pOG7iuG7o+G6tHjhu4jhu6Lhur544buK4bq+4bq+4buIeOG7o8Wo4buKL+G6pOG6rOG7nEnhu6Lhu4jhu5Yv4buK4bqsxq/hu5wvxrDFqeG7seG7py/FqeG7seG7reG6pOG7p8Wp4but4buxxrDFqeG7q+G7osaw4butxrDDjeG7rS3hu6Lhu57hu6rhuqzhu4ot4bq+4buIeC3hu6nhu7Hhu6NI4buWw4rDueG7pXjDjeG7osO0w7nDreG7isOK4bul4bqkUeG7isOK4bul4buW4buA4buK4bulw4zDgOG7ouG7peG7ouG7muG7kOG7gOG7peG6puG6uOG7peKAnEnhur5Bw4Lhu6XDguG6vsSQ4oCd4bulw4xQeOG7peG6pk7hu4rDiuG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bul4buc4bu14buK4bul4buo4buexILhu6Lhu6Xhu4pUw5TDguG7pcOMQcOMw7nhu6XGr+G7gOG6pOG7ouG6vsO0w7l24bun4bunw7nhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osO0w7nhu6vhu7Hhu6vDueG7pS9ycS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7liF44buW4bui4buA4buI4buKw7nhu6Xhu5zhu6Lhu6rDjeG6rMO0w7nhu6Lhuqzhu6jhu6IteMON4buAw4rhu4rGoeG7pcOC4bqs4buK4bui4bqs4bua4bubw7ly4buB4buaROG7iuG7pcOCw5Xhu6Xhu5zhu5jhu6Xhu4rhur7hu6bhu4rDiuG7peG6vuG7gMOJ4bue4bulxqDhu57hu7Xhu6Xhu6Lhu5pE4buK4bul4bui4bq+w5nDguG7peG7ouG7gOG6uuG7iuG7neG7peG6puG6ruG7nuG7peG7iuG7ucOM4bulxrDhu6fGsMWp4bul4bq/4buY4bul4bqh4bq+4buIeOG7peG6vkvDguG7pcWow73hu6UhTuG7isOK4bul4buKw4rhur7DieG7peG7geG6vnjhu4rhur7hu6U1xKh44bul4bqm4bu34bul4bui4buM4bulw4Lhur5Vw4Lhu6Xhur7DkuG7gOG7peG7ouG6vuG7teG7iOG7pUnhur7hu4h44bul4bq+S8OC4bulxahF4bulxajEguG7iuG7peG6pkXhu6Xhu4rDveG7quG7o+G7pSHhur5S4bul4buc4buY4bul4buc4bu14buK4bul4buo4buexILhu6Lhu6XFqMO94bulw4J5w4Lhu6Xhuqbhu7Phu4Dhu6XhurThu4Dhurjhu57hu6XhuqZF4bue4bulSeG6vuG6oOG7isOK4bul4bqm4buE4buK4bq+4bul4bui4buG4buK4bq+4bulSeG6vuG7teG7peG7ouG6vuG7gOG7pcOCeOG7iOG7neG7peG7ikThu4rhu6V54buW4bul4bqkUeG7isOK4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6XDjOG7nk/hu4Dhu6XDjEHDjOG7peG7ouG7muG7nuG7qkXhu4rhu6Xhu6Lhur5P4buKw4rhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO54bui4bqs4buo4buiLXjDjeG7gMOK4buKxqHhu6XDguG6rOG7iuG7ouG6rOG7muG7m8O5cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7pXbhu6fhu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bul4bux4bup4bup4buW4buo4bubw7nhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4bqk4buK4buj4bq0eOG7iOG7ouG6vnjhu4rhur7hur7hu4h44bujxajhu4ov4bqk4bqs4bucSeG7ouG7iOG7li/hu4rhuqzGr+G7nC/GsMWp4bux4bunL8Wp4bux4but4bqk4bunxanhu63hu7Hhu6vhu6vhu7Hhu6Lhu6l34bux4bupw43hu6st4bui4bue4buq4bqs4buKLeG6vuG7iHgt4bup4bujSOG7lsOKw7nhu6V4w43hu6LDtMO5w63hu4rDiuG7peG6pFHhu4rDiuG7peG7luG7gOG7iuG7pcOMw4Dhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhu5Dhu4Dhu6Xhuqbhurjhu6XigJxJ4bq+QcOC4bulw4Lhur7EkOKAneG7pcOMUHjhu6XhuqZO4buKw4rhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG7nOG7teG7iuG7peG7qOG7nsSC4bui4bul4buKVMOUw4Lhu6XDjEHDjMO54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO5duG7p+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54bux4bup4bupw7nhu6UvcnEv4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5YheOG7luG7ouG7gOG7iOG7isO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO54bui4bqs4buo4buiLXjDjeG7gMOK4buKxqHhu6XDguG6rOG7iuG7ouG6rOG7muG7m8O5csOt4buKw4rhu6XhuqRR4buKw4rhu6Xhu6LEgsOM4bul4buW4buA4buK4bulw4zDgOG7ouG7peG7ouG7muG7kOG7gOG7peG6puG6uOG7pcOM4bueT+G7gOG7pcOMQcOM4bul4bqm4bu34bul4bui4bua4buY4bul4bui4bq+w73hu4rhur7hu6Xhu4rhur7hu6bhu4rDiuG7pcOK4buS4buA4bul4buw4bulw4Lhur7hu4jhu6Xhu4rhur7hu4BF4bue4bulw4JO4buKw4rhu6Xhu6Lhu6rhu53hu6XDgsOV4bul4buc4buY4bul4buc4bu14buK4bul4buo4buexILhu6Lhu6XGoOG7nuG7quG7pcOMTuG7pcONw5Thu4rhu6XDjOG7nk/hu4rhu6Xhu6Lhu7Phu4jhu6Xhu5zDmeG7peG6psOS4bui4bul4buW4bq+eeG7peG6puG6uOG7peG7luG6vnnhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhu4Dhurjhu4rhu6Xhu4rDiuG6vkXhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWWOG7nuG7ouG6vuG7iOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO54bui4bqs4buo4buiLXjDjeG7gMOK4buKxqHhu6Xhu5rhu4DDiuG6vuG7ouG7m8O5cuG6o0Thu6Upw5Phu4rDinEv4buWcg==

Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]