(vhds.baothanhhoa.vn) - Kim Quy (Kim Quy cổ tự) là ngôi chùa cổ gắn với nhiều câu chuyện huyền thoại về thần Kim Quy báo mộng Vua Lý đánh tan giặc Chiêm Thành, giữ yên bờ cõi.
TCbDlOG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4bquP+G6rzxY4buMTURA4buOxakq4bui4buOxII3e+G7jnsqJljhu47Eg+G6q+G7juG6rzrhu64m4buOw7k/PuG7juG6ouG6scOp4buO4buuNeG7juG6r+G6q0wvJsOUTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oeG7oVjhu6JW4buMTcO5Pz7hu47huqLhurHDqeG7jkrDuT8+4buO4bqi4bqxw6nhu47hu6414buO4bqv4bqrS+G7jjzhu6Dhu457KjE/4buO4buuJuG6s+G7ouG7juG7rjXhu44qVHvhu45kOD/hu457Jj9A4bqx4buO4buu4bum4bqx4buO4buuJuG6scOpI3vhu44m4bqxw6lAe+G7juG6ryZ9UD/hu45kQOG7juG6rybGr3vhu47DuT8+4buO4bqi4bqxw6nhu47hu6zhu5594buOPjR7KuG7jkThurHhu6Lhu47hu6Xhurnhu45X4bueeybhu47huq/hu6J74buOKj/DmuG7ruG7jsOzJj/hu7Y+4buO4bquJuG7oHsm4buK4buOKj9j4buOw6nhu7Z74buO4busOeG7juG7rjA/4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDlOG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5TDlOG7lOG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvL+G7rlZ74buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsvVljEgynhuq994bqhL3tYxJHEgy/hu5Dhu5Dhu5LGoC/hu5DDlcOVVsOU4buQw5TDleG7mMOVw5Xhuq/GoOG7muG7mOG7muG7nDzDleG7iCjhuqEqScOj4buC4buW4buU4buc4buM4buO4buiPOG6r+G7guG7jERA4buOxakq4bui4buOxII3e+G7jnsqJljhu47Eg+G6q+G7juG6rzrhu64m4buOw7k/PuG7juG6ouG6scOp4buO4buuNeG7juG6r+G6q+G7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buM4buaw5XDlOG7jOG7jiZYPyom4bqv4buC4buM4buUw5Thu5Thu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTcOzNXsq4buO4buuJuG6s+G7ouG7jsO5Pz7hu47huqLhurHDqeG7jibhu6LDqeG7juG7rl174buOKiI/4buOPOG7oOG7juG7ribhurPhu6Lhu47DieG7tnvhu47hu6FQeybhu457VT7hu47DoeG7juG6ryYs4buO4bqvw6PFqHvhu47FqSrhu6Lhu47Egjd74buK4buOJuG6scOpI3vhu47FqSrhu6Lhu47Egjd74buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMVuG6rybhurE+4bus4buOP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDlOG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5TDlMag4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8v4buuVnvhu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey9WWMSDKeG6r33huqEve1jEkcSDL+G7kOG7kOG7ksagL+G7kMOVw5VWw5Thu5DDlMOV4buUw5Thu5rhuq/hu5zDlcOU4buc4buaPMOV4buIKOG6oSpJw6Phu4LGoOG7kOG7lOG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4xEQOG7jsWpKuG7ouG7jsSCN3vhu457KiZY4buOxIPhuqvhu47huq864buuJuG7jsO5Pz7hu47huqLhurHDqeG7juG7rjXhu47huq/huqvhu4zhu47EkT9W4bqvJuG7guG7jOG7msOVw5Thu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7lMOUxqDhu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTcSC4bqr4buO4bqvOuG7ribhu45kQOG7jsO5Pz7hu47huqLhurHDqeG7juG7rjXhu47huq/huqvhu45X4bqnYeG7ruG7jnsq4bqnOT/hu45W4bume+G7jlcs4bui4buO4bqhJuG6pzd7KuG7jik94buOPFA/4buOw6NVeyrDjeG7jkThurN7KuG7jlfFqOG6r+G7juG7ribhurPhu6Lhu47DuT8+4buO4bqi4bqxw6nhu47huq8i4bui4buOPFDhu67hu45l4bqn4bui4buOKT/hu6Lhu4484bug4buO4busPz174buO4buuUeG7iuG7jsOh4buOV+G7psOp4buO4buuW+G7jj404bqv4buO4buufXvhu47Do+G6s+G7ouG7jmThu6B7KuG7juG6rybhuqc5eyrhu45l4bqxw6nhu7Z74buOZeG6scWo4bqv4buOJj8je+G7jlbhu7B74buOeyrhuqc5P+G7jlbhu6Z74buOVz/hu45X4bueeybhu47hu67hu57hu4rhu47hu67huq3hurHhu45kOOG6r+G7juG6rybhurHDqUB74buOVuG7pnvhu47hu6ws4buOe1B74buOKSY/4buOKsOa4bqh4buO4busUn3hu45WMXsq4buI4buOxakmY3sq4buOZD8j4buu4buOPOG7oD7hu47hu67DouG7ouG7jsOj4bqz4bui4buOZOG7oHsq4buOV+G6p2Hhu67hu47FqSbhu6Z74buOVuG7pnvhu47huq/Do317KuG7jmThurN7KuG7juG7rD/hu7jhuq/hu45X4bu4e+G7jmThu6Dhu47huq8xe+G7jjzhu6Dhu47huq8mxq974buOw7k/PuG7juG6ouG6scOp4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5TDlOG7luG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvL+G7rlZ74buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsvVljEgynhuq994bqhL3tYxJHEgy/hu5Dhu5Dhu5LGoC/hu5DDlcOVVsOU4buQw5TDleG7lOG7kuG7lOG6r+G7kOG7msag4buQ4buUPMOV4buIKOG6oSpJw6Phu4Lhu5jhu5Dhu5bhu4zhu47hu6I84bqv4buC4buMREDhu47FqSrhu6Lhu47Egjd74buOeyomWOG7jsSD4bqr4buO4bqvOuG7ribhu47DuT8+4buO4bqi4bqxw6nhu47hu6414buO4bqv4bqr4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5TDlOG7luG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4xNw7kmMXsq4buO4buuJi7hu47hu65b4buO4buuMXsq4buOKj/hurfhuqHhu45W4bume+G7iuG7juG6rybGr3vhu47DuT8+4buO4bqi4bqxw6nhu47hu65de+G7jio/4bq34bqh4buOROG6seG7ouG7juG7peG6ueG7juG6ribhu557JuG7juG6rjF7KuG7juG6r8OjfXsq4buOPMave+G7jlc/4buO4busO3sm4buOVyx7JuG7jmThurN7KuG7juG7rD/hu7Z74buOZD8ke+G7iOG7jsWpUz7hu47DlMOV4buW4buc4buK4buOKSY/4buOROG6seG7ouG7jlc/4buO4bqj4bqx4bui4buO4buuYuG7ouG7juG7rD89e+G7juG6ribGr3vhu47huqAm4bqz4buO4bqvJjvhu45W4bqpeyrhu47huqPhurHhu6Z74buOeyomLuG7jsOh4buOZOG6s3sq4buOe+G7oMOp4buI4buO4buN4bu2PuG7jlfhu7h74buK4buOeybhu6Dhu45E4bqx4bui4buO4bqvJsWow6nhu47hu65b4buO4bqvJsave+G7jsO5Pz7hu47huqLhurHDqeG7jiY/PXvhu448P3sm4buO4bus4buefeG7jj40eyrhu47hu64mfeG7jkThurHhu6Lhu47huq/Do+G7nnsm4buOV+G6p2Hhu67hu47hu6xSfeG7juG7rD89e+G7jmThu6Dhu44qP+G6t+G6oeG7jsSD4bqt4buu4buO4buuJn3hu45E4bqx4bui4buO4bqvw6N9eyrhu4484bq34buu4buOV+G7nnsm4buO4bqvw6Phu6h74buI4buOxILhu6LhurHhu44pJj/hu45lfXsq4buOZD8j4buu4buO4bqvw6PDoeG7jmRA4buK4buOROG6seG7ouG7juG7riZ94buOVuG7pnvhu47huqPhurHhu6J7JuG7jmThurN7KuG7jjzhu6jhuqHhu47hu64m4bqz4bui4buO4bqvJjnhu47huqAm4buo4bqv4buOeyrhu6LDqeG7juG6r8Oj4bu2e+G7juG7rjN74buO4buu4bue4bqv4buO4buuW+G7jiY7eybhu47Do+G6s+G7ouG7jmThu6B7KuG7jlfhu6J7KuG7juG7rDc/4buOw6Phu6Lhu47hu6w/PXvhu4rhu45Xw5rhuq/hu47huq/hu7Z74buOPOG7oOG7juG7ribhurPhu6Lhu47DuT8+4buO4bqi4bqxw6nhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE1MPz4q4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4w/w7NYe+G6r1jDo+G7jOG7jsSD4bqvw6k8WOG7guG7jMSRP1bhuq8mw43hu47hu5rDlcOU4bqhZcOM4buOJlg/Kibhuq/DjeG7juG7lMOU4bua4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8v4buuVnvhu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey9WWMSDKeG6r33huqEve1jEkcSDL+G7kOG7kOG7ksagL+G7kMOVw5VWw5Thu5DDlMOV4buU4buU4buS4bqvw5Thu5zhu5zhu5bhu5A8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7lMOVw5Thu4zhu47hu6I84bqv4buC4buMREDhu47FqSrhu6Lhu47Egjd74buOeyomWOG7jsSD4bqr4buO4bqvOuG7ribhu47DuT8+4buO4bqi4bqxw6nhu47hu6414buO4bqv4bqr4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOU4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5TDlOG7muG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4xN4bqu4bqnYXsq4buO4bqvJjnhu47huq8mxq974buOw7k/PuG7juG6ouG6scOp4buO4bqvw6N9eyrhu47hu64m4bqz4bui4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDlOG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5TDlMag4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8v4buuVnvhu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey9WWMSDKeG6r33huqEve1jEkcSDL+G7kOG7kOG7ksagL+G7kMOVw5VWw5Thu5DDlMOV4buW4buY4bua4bqv4buW4buaxqDhu5bhu5I8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7gsOUw5XGoOG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4xEQOG7jsWpKuG7ouG7jsSCN3vhu457KiZY4buOxIPhuqvhu47huq864buuJuG7jsO5Pz7hu47huqLhurHDqeG7juG7rjXhu47huq/huqvhu4zhu47EkT9W4bqvJuG7guG7jOG7msOVw5Thu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7lMOUxqDhu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTeG6rsOj4bqnOOG7ruG7jsOz4bue4buuJuG7jj5Qeyrhu47huq4m4bueeyrhu47huq7hu54+4buOe1M+4buOw5Thu5zhu5jhu5Thu4rhu47hu64m4bqz4bui4buOw7k/PuG7juG6ouG6scOp4buOKSYxeyrhu457JmN7KuG7jjzhu6Dhu457Nz/hu47huq8mOeG7juG6r+G6q+G7jj7hu6Dhu47hu65de+G7jjzhu6Dhu457Nz/hu448P+G7tnvhu448UOG7ruG7juG7rDrhu44+4buo4bqv4buO4buuw6Lhu6Lhu4484bqr4buu4buOPOG6p2F7KuG7juG6r+G6q+G7jmQj4buO4buu4bqt4bqx4buO4bqj4bqxMuG7ruG7iOG7jsSC4bui4bqx4buOw7Phu57hu64m4buOPlB7KuG7juG6ribhu557KuG7juG6ruG7nj7hu47huq8m4bugeybhu47hu64xeyrhu4rhu47FqSbhu6Z74buOVuG7pnvhu44m4bqxw6kje+G7jsWpKuG7ouG7jsSCN3vhu47hu67hurN7KuG7juG7rlHhu4574bqnOOG7ruG7jikm4bueeyrhu47hu64mP+G7uHvhu47hu64mMnsq4buO4bqgJuG7nuG6oeG7iuG7juG7ribhurPhu6Lhu4484bug4buOezc/4buOJjQ/4buOJiLhuqHhu47hu6w64buOPuG7qOG6r+G7juG7rsOi4bui4buO4buu4buee+G7juG7rDThu45EPyPhuq/hu47hu6c/eybigKZML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE1MPz4q4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4w/w7NYe+G6r1jDo+G7jOG7jsSD4bqvw6k8WOG7guG7jMSRP1bhuq8mw43hu47hu5rDlcOV4bqhZcOM4buOJlg/Kibhuq/DjeG7juG7lMOU4buU4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8v4buuVnvhu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey9WWMSDKeG6r33huqEve1jEkcSDL+G7kOG7kOG7ksagL+G7kMOVw5VWw5Thu5DDlMOUw5Xhu5DDlOG6r+G7luG7nOG7lOG7mMagPMOV4buIKOG6oSpJw6Phu4Lhu5zhu5Thu5Thu4zhu47hu6I84bqv4buC4buMREDhu47FqSrhu6Lhu47Egjd74buOeyomWOG7jsSD4bqr4buO4bqvOuG7ribhu47DuT8+4buO4bqi4bqxw6nhu47hu6414buO4bqv4bqr4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5TDlOG7lOG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4xNxalTPuG7juG7kMOVw5Thu5zhu4rhu47hu64m4bqz4bui4buOw7k/PuG7juG6ouG6scOp4buOV+G6p2Hhu67hu47hurBvxanDsuG7juG6ry57JuG7juG7rjF7KuG7jnsm4buoe+G7jsOyP+G7juG6rzrhu64m4buOPCzhu64m4buOxINi4buO4buuxajhuqHhu47huq8ueybhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE1MPz4q4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4w/w7NYe+G6r1jDo+G7jOG7jsSD4bqvw6k8WOG7guG7jMSRP1bhuq8mw43hu47hu5rDlcOU4bqhZcOM4buOJlg/Kibhuq/DjeG7juG7lMOUxqDhuqFlw4zhu4zhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy/hu65We+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L1ZYxIMp4bqvfeG6oS97WMSRxIMv4buQ4buQ4buSxqAv4buQw5XDlVbDlOG7kMOUw5TDlOG7kuG7kuG6r+G7msag4buS4buS4buSPMOV4buIKOG6oSpJw6Phu4LDlOG7kMOV4buM4buO4buiPOG6r+G7guG7jERA4buOxakq4bui4buOxII3e+G7jnsqJljhu47Eg+G6q+G7juG6rzrhu64m4buOw7k/PuG7juG6ouG6scOp4buO4buuNeG7juG6r+G6q+G7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buM4buaw5XDlOG7jOG7jiZYPyom4bqv4buC4buM4buUw5TGoOG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4xN4buhVXsq4buOe1M+4buK4buOPCThu44mND/hu47hu64m4bqz4bui4buOw7k/PuG7juG6ouG6scOp4buOV+G6p2Hhu67hu47huq814buO4buuJuG6reG7ruG7juG6r+G6qeG7jnsq4bugw6nhu44+4bqzeyrhu47DlOG7jlfhu7h74buOPuG6s3sq4buO4buS4buO4bqvJuG7nnsq4buO4buS4buO4bumPuG7jjws4buuJuG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oeG7geG6seG6ryZ9w6Phu4xN4bquw4PhurDFqeG7n+G7juG7peG7meG7ji3hu47Ds+G6rkRML+G6oU0=

TRUNG LÊ - CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]