(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 2011, đền Hạ (phố 8, phường Thiệu Dương, TP Thanh Hóa) được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh. Ngôi đền được chính quyền và người dân địa phương góp sức gìn giữ, bảo tồn.
4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d+G7q+G6reG7iOG7jOG7injhu6Thu4rhu4jhu4Lhu4zDjHjhurpG4buMeMSD4bqu4bupL+G7isO94bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUxIPhurzhuqLhurh34bur4bqr4bqyw5J44buzecO9w73DuXjhurpG4buMeMSD4bqueMWpVOG7iuG7lnjDgMO5eFThu4rhu6xQ4buMw4x44buJ4buK4buIR+G7pngx4bus4bue4buMw4zDuXjhu4lpeOG7ieG7iuG6ouG7jOG7injEg8OV4bqixrB44bq64busUcOJeMOJ4buU4buMw4x44buM4buKQ+G7jHgx4buIeOG7pMSow4nhu4p4w5NLw4nhu4p4w5lYeMOJ4bqqVHjhu6RM4buM4buK4buleOG6q8OM4buU4buIeOG6ukbhu4x44bq64busUcOJeMOJ4buKxKjhu4zhu4p4VeG7puG7tkbhu4x4w53Egnjhu4zDjOG7rFDhu4h44bq44bqo4buMeOG6ukvhuqJ4VOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeMOMw5VUeMOZ4buuw4l4w4xK4buMeMOM4buIWcO5eEXhurDhu4544bukxqDhu4zhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bup4buIw5LDjHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXfhurjhu6Thu4rhu6bDkkV44buIMOG6vOG7jOG7pOG6vMOad3jDmeG7pOG7tsOT4bq84buhd+G7suG7iOG6uOG7pOG7inV4w4B5eVThu7TDunjhu4rhurzhu4jDjOG7iuG7pHV44bu5w71BVOG7tMO6d3jDmcOaw4nhu6F3Ly/DieG6uOG7jOG7pUXhuqLhu47hu6Thu4rhuqLhu4zhu4rhu4rhu47huqLhu6XDneG7jC/hurjhurzDmU/hu6Thu45UL+G7jOG6vOG7ssOZL+G7s+G7s+G7tUEv4buzeXnhurjhu7Xhu7Phu7N5w4Dhu7l54buk4bqgeeG7tXnhu7fDk3nhu6VOVMOMdMOa4buh4bu5eeG6oHd44bqiw5Phu6Thu6F34bqt4buI4buM4buKeOG7pOG7iuG7iOG7guG7jMOMeOG6ukbhu4x4xIPhuq53eOG7suG7iOG6uOG7pOG7iuG7oXfDgHl5d3jhu4rhurzhu4jDjOG7iuG7pOG7oXfhu7nDvUF3eC/hu6vhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VDDhuqJU4buk4buI4buO4buMd+G7qzDhu5zhu4zDjHjDncSC4buOeOG6ukbhu4x4xIPhuq7DuXhU4buK4buWeMOAw7l4VOG7iuG7rFDhu4zDjHjhu4nhu4rhu4hH4bumeDHhu6zhu57hu4zDjMO5eOG7iWl44buJ4buK4bqi4buM4buKeMSDw5XhuqLhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4buLWHjDmcODw4nhu4p4w4zhu4rhu4h4w5Phuq7hu4jDuXjhu7Thu6zhuqJ4T+G7iOG6onjDncav4buMw4x44bq64bqq4bukeOG7ieG7iuG7iEfhu6Z4MeG7rOG7nuG7jMOMeMOJw5V44buk4buC4buMeMOM4buQ4buIeOG7ieG7rHhp4buK4buWeC14MuG7lOG7jMOMeGnhu4rhu5Z4LXjhu6TDmuG6quG7jHjhu6Thu4rEguG7jOG7ingx4bus4bue4buMw4x44buTw4N4LXgx4bum4bu2eOG7ieG7iOG7jOG7ingteMSD4bquw4l44buJ4buKxILhu4zhu4rhu6V4MuG6qOG7tnjDk8SCeMOdxq/hu4zDjHjhurrhuqrhu6R4w4nDlXjDk0vDieG7injDmVh4w5Phuqjhu6Z44bq6UOG7iMO5eOG6usOV4buMw4x4w53huqLhu4h44bukw5rDlHjhu6TDmuG7puG7jMOMeOG7pOG6qMOSeMOJ4buq4bqieOG6uuG7lHjhu6Thu4pLeMOJ4buceMOJw5V44buk4buC4buMeOG7pOG7isSC4buM4buKeOG7ieG7rHhp4buK4buWw7l4w4zhurThu4x4w5Phu4hG4buMeMOd4bug4buIeOG6uOG6ouG7jOG7injhu6Thu6zhu6Dhu4zDjHgx4bus4bue4buMw4x4Mkrhu4zhu4p44bqrw4zhu4pHeC144buMw4zhu6xQ4buIeOG6uuG6pOG7pHjhu4xG4buMeMOSw5Xhu4zDjHjDieG7iuG7jnjDmVd4T+G7iEfhu4x4w51NeOG6uuG6ruG7iHjhu4zhurLDknjhuqDhu7XDgHgteOG6q8OM4buUeMOt4bum4bu2RuG7jHjhurrDg+G7jOG7injhu6ThuqLhu4x4VeG7puG6qOG7jHjhuqvhuqLDknjEg8OD4buMw7l4w4nhu4rhuqrDknjhurjhu67hu6R44buMw4zhu4pK4buMeOG7jOG6ssOSeCDhurTDiXjhu6Thu4rhu6bhu5rDiXjDieG7quG6onjhurjhuqjhu4x44buk4buaw4l4w7Thu4hH4buk4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7qeG7iMOSw4x4w4nDk+G6osOZw5nhu6F34buIMOG6vOG7jOG7pOG6vMOad3jDmeG7pOG7tsOT4bq84buhd+G7suG7iOG6uOG7pOG7inV4w4B5w71U4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eOG7ucO9w4BU4bu0w7p3eMOZw5rDieG7oXcvL8OJ4bq44buM4bulReG6ouG7juG7pOG7iuG6ouG7jOG7iuG7iuG7juG6ouG7pcOd4buML+G6uOG6vMOZT+G7pOG7jlQv4buM4bq84buyw5kv4buz4buz4bu1QS/hu7N5eeG6uOG7teG7s+G7s3nhuqDhu7fDveG7pOG7t+G7t+G6oMO94bu1w5N54bulTlTDjHTDmuG7oeG7tcOBw713eOG6osOT4buk4buhd+G6reG7iOG7jOG7injhu6Thu4rhu4jhu4Lhu4zDjHjhurpG4buMeMSD4bqud3jhu7Lhu4jhurjhu6Thu4rhu6F3w4B5w713eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4buk4buhd+G7ucO9w4B3eC/hu6vhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VDDhuqJU4buk4buI4buO4buMd+G7q+G6p+G7iuG7pnjDnVfDiXjhu6Thu4pQeOG7pFd4ReG7guG7jHjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG6ukbhu4x4xIPhuq7hu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34burw63hu6bhuqLhu7Z4w5Phuq7hu4h44buM4buK4bqo4buMeMOdQ+G7pHjhurrhu6xRw4l44buk4buKUHjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG6uOG7iHjhu6TEqMOJ4buKeOG6ukbhu4x4xIPhuq7DuXjhurrhuqjhu7Z4w5PEgnjhu4zhu57hu4h44buk4buKUHjDnUt44buk4buKQuG7jHgy4buU4buMw4x44buJ4buK4busUeG7jMOMeOG7icOa4bqq4buMeMSD4buISOG7jHjhuq3hu4jhu4zhu4p44buu4buMw4zhu4zDjHgy4bqu4buIeMOd4bus4bue4buMw4zhu6V44buJ4buK4bq84buOeMOZw4PDieG7injigJzhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6ongw4buK4buseOG7ieG7ikLhu4x44bqt4buow4nigJ3DuXjhu7Thu6zhuqJ4T+G7iOG6onjDk8SC4buMw4x4MeG7rOG7nuG7jMOMeOG7k8ODeMOJw5V4w5Lhu5rhu6R4VeG7puG6sHjhu4zFqOG7iHjDkuG7kMOJeMOZVuG7jMOMeMOZWeG7jMOMeEXhu4Lhu4x4RVB4w5nhu5Thu4zDjMO5eMOJ4bqo4bu2eMOJ4buW4buIeOG7pOG7luG7pHjhu6Thu6zhu57hu4jDuXjDieG6sOG7jOG7injhu6TDmsSoeOG7jOG7iuG7rHjhu6TDmuG6ouG7jOG7injDneG7huG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhu4jDksOMeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd+G7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eMOAeXlU4bu0w7p44buK4bq84buIw4zhu4rhu6R1eOG7ucO9w4FU4bu0w7p3eMOZw5rDieG7oXcvL8OJ4bq44buM4bulReG6ouG7juG7pOG7iuG6ouG7jOG7iuG7iuG7juG6ouG7pcOd4buML+G6uOG6vMOZT+G7pOG7jlQv4buM4bq84buyw5kv4buz4buz4bu1QS/hu7N5eeG6uOG7teG7s+G7s8O9eeG7s8OB4buk4bqgw4HhuqB54bu1w5N54bulTlTDjHTDmuG7oeG7teG6oMO9d3jhuqLDk+G7pOG7oXfhuq3hu4jhu4zhu4p44buk4buK4buI4buC4buMw4x44bq6RuG7jHjEg+G6rnd44buy4buI4bq44buk4buK4buhd8OAeXl3eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4buk4buhd+G7ucO9w4F3eC/hu6vhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VDDhuqJU4buk4buI4buO4buMd+G7q+G6q+G6ssOSeOG7s3nDvcO9w7l44bq6RuG7jHjEg+G6rnjhurrhu6xRw4l4w4nhu5Thu4zDjHjhu4zhu4pD4buMeDHhu4h44bukxKjDieG7injDk0vDieG7injDmVh4LXjDneG6suG7jHjhu4rDleG6onjDieG6qlR44bukTOG7jOG7iuG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhuqfhu4rhu47hurDhu4zDjHjhu4zhurLDknjDtE3hu4zhu4p44buJw5pLeMWpw71Bw4FBeC14w71Bw4HhuqDGsHjhu6TDmuG7iEbhu6Z44bqt4buCeMSD4bu2eOG7ieG7lOG7jMOMeMOJw5V4w5Lhu5rhu6R44bukw5pD4buMeOG6uuG6ruG7iHjhu4rGoOG7jMOMeOG7pOG7iuG7quG7tnhP4buK4buI4buE4buMeOG7jOG7rOG7oMOJeMOT4buweOG6uOG6qOG7jMOMeMOJ4bqi4buOw7l44buk4buK4bqq4bu2eMOS4bua4bukeEXEguG7iHjDnUt44buk4buKQuG7jHjhu6TDmuG7lOG7iHjhu6RWeOG6ukLhu6Z44buMw4zhu6bGoOG7jHjDnUZ44bq64buE4buMeOG6ukLhu6Z44buMxajhu4h44buk4buKSnjhurhW4buMw4x4w5Phuq7hu4jhu6V44bqr4buK4bqo4buMeOG6uOG6qOG7jHjDieG7iuG7jnjDk8SCeMOT4buI4buM4buKeOG6uEvDuXhFw6jhu4x4w5rhu6zhu6DDiXhFxILhu4h4w51LeMOT4buC4buMeEVQeMOZ4buU4buMw4x4w5NDVHjDkuG7iOG7hOG7pnjhu6Thu4pQeMOJxajhu4zDjOG7peG7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vhu6nhu4jDksOMeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd+G7iDDhurzhu4zhu6ThurzDmnd4w5nhu6Thu7bDk+G6vOG7oXfhu7Lhu4jhurjhu6Thu4p1eMOAecO9VOG7tMO6eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4bukdXjhu7nDvUFU4bu0w7p3eMOZw5rDieG7oXcvL8OJ4bq44buM4bulReG6ouG7juG7pOG7iuG6ouG7jOG7iuG7iuG7juG6ouG7pcOd4buML+G6uOG6vMOZT+G7pOG7jlQv4buM4bq84buyw5kv4buz4buz4bu1QS/hu7N5eeG6uOG7teG7s+G7s8O9w73hu7PDveG7pEFBw73huqDDgMOTeeG7pU5Uw4x0w5rhu6Hhu7l3eOG6osOT4buk4buhd+G6reG7iOG7jOG7injhu6Thu4rhu4jhu4Lhu4zDjHjhurpG4buMeMSD4bqud3jhu7Lhu4jhurjhu6Thu4rhu6F3w4B5w713eOG7iuG6vOG7iMOM4buK4buk4buhd+G7ucO9QXd4L+G7q+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUMOG6olThu6Thu4jhu47hu4x34bur4bqn4buK4bumeMOdV8OJeMSDQ+G7pnjDieG7puG7jMOMeOG6uuG6ouG7jMOMeOG6uuG7rFHDiXjhu6TDmsav4buMw4x44buk4bum4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q8SD4buIR+G7jHjhu4zhuqLhu7Z44buk4bqu4buIeOG6ukbhu4x4xIPhuq544bqr4buK4bqo4buMeOG6uOG6qOG7jHjDicOU4buMeFThu4rhu5bhu4h44buk4buKUHjhu4rhuqLhu4h4w51LeOG7pOG7ikLhu4x4w5PEgngy4buUeCDDg8OJeOG7icOaS+G7jOG7inhp4buK4buqeOG7ieG7lOG7jHjhu6Thu4pC4buMeMOdxIJ4w63FqOG7tnjhuqnhu4jhu4zhu4p44buJ4buU4buMeOG7pOG7ikLhu4zDuXjhu4rhuqLhu4h4w51LeOG7pOG7ikLhu4x44bukw5rhu6zhu6DDiXhP4buI4bqieOG6uuG7rFHDiXjhu6Thu4pQeFJ44bq6RuG7jHjhu4nDmuG7puG7jMOMw7l44bq6RuG7jHjhu4nhu4rhu6xR4buMw4zDuXjhu4zhu4rhu6zhu4zDjHjhurjhu4544buk4buKUOG7iHjDjOG7iOG6ouG7jMO5eMOJ4buK4buI4buE4buMeOG7pMOa4bqi4buM4buKeOG7pMSC4buMeFThu4rDg3hP4buK4buU4buMw4x4w4nDlOG7jHjhu4xZ4bqi4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7qzJG4buMeMSD4bqueMOTxIJ4w5Lhu5rhu6R44bukw5rhu47hu4zDjHjhu4zhu4pZ4buMw4x44bq44buIeOG7pMSow4nhu4p4w5NLw4nhu4p4w5lYeC14w53hurLhu4x44buKw5XhuqJ44buMw4LDknjhu6TDmuG7juG7jMOMeFXhu6ZC4buMeOG7pOG7ikh44bq44buIeOG7pMSow4nhu4p4w4nhu6rhuqJ4VOG7iuG7rFDhu4zDjHjhu4nhu4rhu4hH4bumeDHhu6zhu57hu4zDjMO5eEXhuqLhu454w4zGoMOSeMOJ4bqweOG7s3hP4buK4bumeOG6uOG7iHjhu6TEqMOJ4buKeMOJ4bqqVHhV4bum4buWw4l4w4zhu4jhuqJ4w5PEgnjhuqfhu4rhu6Z44bq44buIeMOJ4buKTHhP4buK4bqw4buOeMOJ4buceOG7iuG7kMOJeDLGoOG7jMOMeOG6p+G7iuG7nHjDncSCeOG6p+G7iuG7pnjhurjhu4h44bukxKjDieG7injDk0vDieG7injDmVh4LXjDneG6suG7jHjhu4rDleG6ongyRuG7jHjhu6Thu4pQeDHhu6zhu57hu4zDjHgySuG7jOG7injhuqvDjOG7ikfhu6Xhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34burMOG7iuG7qnjhu6RLw4nhu4p4xKkg4bqrMXhU4buK4busUOG7jMOMeOG7ieG7iuG7iEfhu6Z4MeG7rOG7nuG7jMOMeOG6reG7gnjDtOG6suG7jHjhuqnhurbhu47DuXjDieG7iuG7jnhF4buI4buE4bukdXjhuqvhurLDknjhu7N5w73DgXgx4buIeOG7pMSow4nhu4p44bq6RuG7jHjEg+G6rnjhurrhu6xRw4l44buLUnjDtOG6suG7jHjhu4rDleG6osO5eOG7ieG7ikh44buk4buK4bqi4buOeMOdxIJ4MeG7pnjDk0vDieG7isO5eMSpIOG6qzF44buk4buKxILhu4zhu4p4VOG7iuG7lnjhu4nhu4rhuqLhu4zhu4p4xIPDleG6onhU4buK4buCeOG6uOG7puG7tkfhu6R4w4nhu4rhu6p44bukw5rhu6zhu57hu4zDjHjhu6TDmsav4buMw4x44buk4bumw7l44buk4buU4buMeOG7pOG6ruG7jnhFw4Lhu4zDjHjhu4zDjOG7psag4buMeE/hu4jhu4zhu4p4VOG7isSoeOG7tOG6tnjhu4rhu5rhu4h44buKw5XhuqJ4w53Egnjhu4zDjOG7psag4buMeOG7ilFUeFThu4rDg1R4T+G7isODw4nhu6V44buJ4buc4buMw4x4T+G7iOG7jOG7inhU4buKxKh4VOG7iuG7gnjhurjhu6bhu7ZH4bukeMOJ4buq4bqieOG6uFd4w4Phu4x44bukw5rhu4Lhu4x44bu3eOG7pD144bq6xqDhu4zDjOG7pXgy4buE4buMeOG7jOG6ouG7tsO5eOG7pOG7iEbhu4x44bq64busUOG7jMOMw7l4w5nhuqjhu4x4w53EgnjDkuG7muG7pHjDmeG7lnjhu4rhuq7hu4zDjHjDkuG7qMOJeFThu4rhu6h44bq64bq2eOG7iuG7jsSC4buMeOG7pOG7isSC4buM4buKw7l4w4nDlOG7jHjhu6TDmuG7puG7jMOMeOG6uuG7rFDhu4zDjHjDncSCeOG7ikPhu6Z4w4nhu6bhu4zDjHjhurrhuqLhu4zDjHjhu6Thu4jhu4RUeOG7pOG7qMOJeOG7pOG7ilfDiXjhu4rhu4hH4buM4buleOG7ieG7ilDhu4h4w4zhu4jhuqLhu4x44buk4bug4buIeOG6ukvhuqJ4VOG7iuG7rOG7nuG7jMOMeMOZ4buGeMOJ4buWeMOM4bq04buMw4x4T+G7guG7pnjDjOG7kOG7iMO5eMOdQ+G7jHjhurrhu5rhu4zDjHjhu7ThurZ44buK4bua4buIeOG7isOV4bqieOG6ukh4w5nhu6DDknjhu4rhu47EguG7jHjhu6Thu4rhu4hH4buMeMOd4buIR8OJeOG7pMOaxq/hu4zDjHjhu6Thu6bDuXjhu6Thu5Thu4x44buk4bqu4buOeOG6uOG7iHjhu6TEqMOJ4buK4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Ql4bum4buk4buK4buOw5p34bur4buJw6zEqeG6q8OjeOG6rTjhu6kvVOG7qw==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]