Chính quyền huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vừa cho biết bão số 9 đã làm sạt lở núi và đánh sập cầu bê tông bắc qua thủy Điện Đăk Mi 2 khiến khoảng 217 công nhân bị cô lập hoàn toàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMiNzbDoDThurnhu5fhu4/hu4s04buP4buJ4bqr4buPNOG7p+G7ieG7seG7uTThur3EqWjhu4804bun4bqxxKk0w5rFqeG6t+G7j+G7izThu47Do+G7jTTDqWw04bq54buXNMOyZHVdL+G7iTYiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7iMOqw6PhurszIuG6uOG7iWrhu4/hu4k0w7rFqeG7uWfhu4804buJxanhu7lo4buPNFXhu4nhu69w4bq5NOG7pOG7oeG7jzw04bunbeG7j+G7iTTDmsWp4bq34buP4buLNOG7jsOj4buNNOG7s3fDozThurnhu4nDtTTDqcSpZuG7pzTDqeG6s8O1NOG7pcahNOG6ozThur3hurM0w7Lhuq/hu4004bul4bqx4bunNMOyczThu4/GsMSpNOG7s+G6rzThur3Eg+G7j+G7iTThu6VkdTThurljxak0w6nhu4U04bun4buX4buP4buLNMOpw6Lhurk0w7rFqcOjNOG7p+G7ieG7seG7uTThurzEqWjhu4804bq84bq1w7M04buMxKk0NzTDs+G7icSpZuG7jzTDs+G7icO14bq34buP4buLNDc2w6A04bq54buX4buP4buLNOG7j+G7ieG6q+G7jzTDqWw04bq54buXNMOyZHU04buJw7Xhuq/hu4804bunw7Xhuq/hu48+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83NTk4LznhuqHhurthNjk5w6E1NeG7pzc3NTU2NuG6o8OyNj5vdeG7izM0LyLhu6bhu4nhu7Hhu7k04bq9xKlo4buPNOG6vOG6tcOzNOG7jMSpNDc8NFXhu4nhu69w4bq5NOG7pOG7oeG7jz40LTThurbhu4/hu4koNMOJxIPDtTTDmsWp4bqr4buPNMOz4buJxak0YV0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4bq4xIPhurk04bq54buX4buP4buLNOG7j+G7ieG6q+G7jzTDqWw04buNw6Lhurk0w7Phu4Hhu6c04bun4buJw6rDtTThu6d34buP4buLNOG7p8ahdTTDs+G7icSD4bq5NOG7j+G7icOjxak8NOG6ueG7qzThu6fhu4lpKDTDk+G7icWpNOG7s3jhurk04buP4buL4bqzNDg04bulxanGocSpNH3hurhjxak0w7Phu4ltWyg0N2E04buP4buL4buvccSpKTTDk+G7icWpNOG7s3jhurk04bumw7nhurHhu4004bunw7nhu53hu4804bq44buX4buP4buLNOG7p+G7uTThu6Thu5fhu4/hu4s04bq84bqvNH3hurnEg+G6ueG7iTThu4/hu4nhuq804buNxIPhu7k0w7Phu4nDteG6t+G7j+G7izQ4w7Phu41bKDQ3w6A04buP4buL4buvccSpPjTDk+G7icWpNOG7s3jhurk04bq9ZHU04bq5xIPhurnhu4k04bq5Y8WpNMOz4buJbTTDs+G7icO14bq34buP4buLNDY1w7Phu4004bq5w7Q0w7Phu4nDteG6t+G7j+G7izQ2w6FhNOG7j+G7i+G7r3HEqT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG7iMSpaOG7jzThu4/Do+G7uTThu6fFqeG7uTTDs+G7ieG7l+G7j+G7izThurnDtDThu6fhu4nEqWjhu6c04buJ4bqxxKk04buzZzThu4/hu4vhu69xxKk04buP4buJ4buv4buP4buLNMOy4buv4buh4buP4buLNOG7p+G7iXjhurk8NOG7p+G7iXjhurk0deG7icSR4buNNOG7ieG6seG7jzThurnhu4lmPDThurnEg+G6uTThurnhu5fhu4/hu4s04buP4buJ4bqr4buPNOG6vcOj4buP4buLNMOz4buFxak04bq5dsWpNOG7s2s04bun4buJxKlmxak04bq9w7TEqT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG7puG7ieG7seG7uTThur3EqWjhu4804bq84bq1w7M04buMxKk0NzThu4/huqXhu4004bunw7nhu4Xhu4804bq9bMOjNHXhu4lk4buPNOG7t+G6szRV4buJ4buvcOG6uTThurjhu5fhu4/hu4s04buz4bqvNFXhu4nhu69w4bq5NMOS4bud4bq5NH3hu4/hu6HEqTThu7N3w6M04bu34bq34bu5NMO5w6M0NzThu7Phu6s04bul4bqx4bunNMOyczThu4/GsMSpWz404buIxKlo4buPNOG6ueG7iWrhu4/hu4k0w7rFqeG7uWfhu4804buJxanhu7lo4buPNFXhu4nhu69w4bq5NOG7pOG7oeG7jzThur3Do+G7j+G7izThu4/hu580w7J44bq5NOG7p8SpZnU04bunZjTDsuG7r+G7oeG7j+G7izThu6fhu4l44bq5NOG6ueG7icO1NOG6ucSD4bq5NOG6ueG7l+G7j+G7izThu4/hu4nhuqvhu488NOG7p8Wp4bu5NOG7j+G7icSp4buF4buPNMOp4bqzw7U04bulxqE04bqjNOG6veG6szThurnFqcah4buPNOG7p8O54buXxKk04buz4bqvNMOy4bqv4buNNOG7i+G6s+G7uTThur124bunNOG7iWPFqTThu4lm4bunNOG7iWg04bun4buJxqHhu4/hu4s04bq5Y8WpNOG6ucah4buP4buLNOG6ueG7scOjNOG6ucSD4bq5NOG7t+G6szThu4nFqeG7uWjhu480VeG7ieG7r3Dhurk04buk4buh4buPPDThu4/hu4nEqWfFqTThur3DteG6seG7jzThu4/hu4tj4buNNOG7j+G7r3Dhurk0w7Lhu600w7rFqcSDNMOycOG7jzw0w7Phu4nhu5fhu4/hu4s04bun4buJaTTDusWpw6M04bq94buvcuG6uT404bq84bqn4bq5NMOpxKlo4bunPDThu6fFqeG7uWbhu4804bq94buvceG7j+G7izThurzhu4g2NOG7p3c04buJxanhu7lo4buPNOG6vcSpNOG6ucSD4bq5NOG7t+G6szRV4buJ4buvcOG6uTThurjhu4nEg+G7j+G7iTw0VeG7ieG7r3Dhurk0w5PEqeG7jTw0VeG7ieG7r3Dhurk04bum4buJ4bqv4buP4buJPDRV4buJ4buvcOG6uTTDkuG7neG6uTThu4nEqWjhu4804buPw6Phu7k04bq5w7Q04buJ4bqv4buP4buLNOG6ueG7ieG7q+G6uTThur3EqWnhu4004bul4bqx4bunNMOycz5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIsOSeOG6uTTDsuG7r3Lhu4/hu4s04bunxKln4buPNOG7p8O54bqx4buNNOG6ueG7scOjNMOJw6Phu4804bq44buJbTThu4nFqeG7uTTDusWp4bqr4buPNOG7pXg04buJxanhu7lo4buPNFXhu4nhu69w4bq5NOG7pOG7oeG7jzThurnhu4nDtTTDqcSpZuG7pzw04bq9aTThur1m4buPNOG6veG7r3Lhurk04bu34bqzNFXhu4nhu69w4bq5NMOS4bud4bq5NOG7p8SpZnU04bq5ZOG7jzThu4nEqWjhu4804bunw7nhu69x4buP4buLNHXhu4nhurfEqTThur3EqTQ3NOG7j+G7icSD4buP4buJPDThu6fhu6Phu4/hu4s04bq54bud4buP4buLNMOy4bqvNDk2w7Phu4004bq94buvceG7j+G7izTDuXfhu4/hu4s04buPxrDEqTThu4nEqWnhu4004bunw7lzPDThu4/hu4nEqWfFqTThur3EqWnhu4004bul4bqx4bunNMOyczTDsnDhu488NMO5YuG7pzThu4/hu4vFqeG7uTThu4nEqWnhu40+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83NTk4LznhuqHhurthNjk5w6E1NeG7pzc3NTU2NuG6o8OyNz5vdeG7izM0LyLDkuG7rTThu6fhurHEqTThu4nFqeG7uWjhu480VeG7ieG7r3Dhurk04buk4buh4buPPjQtNOG6tuG7j+G7iSg0w4nEg8O1NMOaxanhuqvhu480w7Phu4nFqTRhXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhu6bhu4nEqWbFqTThu6fEgzThu47hu4vFqeG7ucOt4buPNOG7puG7ieG6r+G7j+G7iTThu7LhurXhu4804oCTNFXhu4nDtDThu6bhu4nDo+G7jTThu43hu6/FqTThu6fDueG7r3Phu4/hu4s0w4nDo+G7jzThurjhu4ltNOG7icWp4bu5NMO6xanhuqvhu4804buleDThu4nFqeG7uWjhu480VeG7ieG7r3Dhurk04buk4buh4buPPDThu4/hu4vhu69xxKk04bunw7l44bq5NOG7p8SpZnU04bq54bup4buP4buLNOG6veG7m+G7j+G7izThur3hu53EqTThu6fDucSp4buP4buJNOG7pcSD4bunNOG7p8SpZnU04bq5ZOG7jzTDs+G7icWpNOG7s3jhurk0VeG7ieG7r3Dhurk0w5Lhu53hurk04bq54buJw7U0w6nEqWbhu6coNOKAnOG7pMOjxak04buJ4buh4buPNDY04buP4buL4bqv4bu5NOG6ucOi4bunNMO5d+G7j+G7izThu7Phu69y4bunNMO6xanDozTDuWLhu6c04buP4buJxKlnxak04bq9xKlp4buNNOG7peG6seG7pzTDsnM8NOG7icSpaOG7jzThu4/Do+G7uTTDsnjhurk0w7Lhu69y4buP4buLNOG7p8O5xKnhu4/hu4k04bulxIPhu6c04buNcMSpNOG7p8SpZnU04bq5ZOG7jzThur1m4buPNMO5w6Phu4/hu4k04buLxKlwxKk04buLxKnDvcOjNFXhu4nhu69w4bq5NOG6uOG7l+G7j+G7izThu7Phuq80VeG7ieG7r3Dhurk0w5Lhu53hurk04buP4buJ4buv4buP4buLNMOz4buJ4buX4buP4buLNOG7p+G7iWk04bq9xKk04bunxKlmdTThu7NrNOG7j+G7r3Dhurk0w7Lhu600w7rFqcSDNMOycOG7j+KAnT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG7psO54buvcOG6uTThu6dr4buP4buJNOG7iWvhu4/hu4k04bq9w7Q8NOG6ucSD4bq5NMOyeOG6uTTDsuG7r3Lhu4/hu4s04bq5dsWpNOG7ieG7nTThur3Do+G7j+G7izThurnhu6E04bq94bud4buP4buLNOG7p+G7icOqw7U04buJ4buvcOG7j+G7izThu6d3NOG7t+G6szRV4buJ4buvcOG6uTTDk8Sp4buNNMO6xanDozRV4buJ4buvcOG6uTThu6bhu4nhuq/hu4/hu4k04bq9ZuG7jzRV4buJ4buvcOG6uTTDkuG7neG6uTw04buJxKlo4buPNOG6vcO14bqx4buPNOG6veG7r3Hhu4/hu4s04buP4bqv4bu5NOG6ueG7reG7j+G7izTDuWLhu6c04buP4buJxKlnxak04bq9xKlp4buNNOG7peG6seG7pzTDsnM04bq54buJ4buvw6M0w7Lhu6/FqTThu6fhu4nhu5fhu4/hu4s04bq94buvcuG6uTw0deG7ieG6t8SpNOG7jWLhu6c04buLY+G7jzQ4NcOz4buNNOG6veG7r3Hhu4/hu4s0w7l34buP4buLNOG7j8awxKk04buJxKlp4buNNOG7p8O5czThu7NwxKk04bunw7nhu4Xhu4804bq74buvcMSpNDZhNOG6vcSpaeG7jTThu6XhurHhu6c0w7JzNOG7jXDEqTThur1m4buPNOG6veG7r3Lhurk0VeG7ieG7r3Dhurk0w5Lhu53hurk+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyLhu6Zq4buP4buJNOG6vWbhu4804bqj4buJNOG7j+G7i+G6r+G7uTQ4NS82NTThurnhu5fhu4/hu4s04bunxIPhurk04buna+G7jTTDs8SpZuG7jTThurnEg+G6uTThu4/hurHhu4804buP4buJ4bqr4buPNMOpbDThu41i4bunNOG7p2rhurnhu4k04bun4bqxxKk04bu34bqzNFXhu4nhu69w4bq5NMOS4bud4bq5PDThu4nFqeG7uWjhu480VeG7ieG7r3Dhurk04buk4buh4buPNOG6ueG7ieG7sTTDsnjhurk04buzZeG7jzTDsuG6rzTDsnjhurk0w7Lhu69y4buP4buLNOG6u+G6q+G7jzTDusWp4bqr4buPNOG7p+G7ieG7r3Hhu4/hu4s04bunw7l44bq5NOG7p+G6scSpNOG6ueG7ieG7nzThu7Phuq804buP4buJ4bqr4buPNOG6u+G6q+G7jzThur1sw6M0deG7ieG7r+G7oeG7j+G7iyk04buJxKlo4buPNOG6oTThu4/hurHhu4804buP4buJ4bqr4buPNOG7s2Xhu4804bq54buJ4buvw6M04bq94buvcuG6uTThu6dr4buNNOG7p+G7iWLhu7k+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDg8Wp4bun4buJw7XDuTMi4bum4buJw6rDtTTDicSDw7U04bq9xKlo4buPNOG7p3k04bq44buJauG7j+G7iTR14buJ4buxXS91Ig==

Theo Báo điện tử Chính phủ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]