(vhds.baothanhhoa.vn) - Bá Thước là một trong những huyện đầu tiên trong toàn tỉnh Thanh Hóa triển khai xây dựng mô hình “An toàn giao thông cho học sinh đến trường” giai đoạn 2018 - 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xKnhuqDhu43Ds+G7q8OCxqFJSeG6v29G4bqj4bqiw43DguG7r29q4buo4bubw7PhuqPhuqBM4bq+4burw7Phu4zhur7huqLDs+KAnMag4bqmw7PDjeG6rOG7neG6psOzw4DhuqLGoeG6rMOzw43huqDEkOG6psOAw7Phu6vhuqDhuqzDs+G6oELhu6vDs0nhuqLhuqbhuqDDs+G7reG7s+G6psOzw41ITOG7gOG6psOA4oCdxKkv4bqg4buNasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0Yk4buvxqHhu7FvauG7qOG7m8Oz4bqj4bqgTOG6vuG7q8Ozw4Lhu53Ds+G6pOG6uMONw7PDjUjhuqzhuqbDgMOz4bqm4bqgw5LhuqbDgMOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOz4but4bulw4zDs8ON4bqiw73huqbDs8ONSOG6rOG6psOAw7PDjeG6rOG7neG6psOzw43hurDhuqbhuqDDs+G6o+G6oMah4bqm4bqgw7Mk4bqoxqHDs8ONSOG6ouG7ueG6psOz4bq04bqgxqHhuqLDs8OVw7rDlMOz4buxT+G6psOAw7PhuqTEkMOz4bqgxILhuqbhuqDDs+KAnMag4bqmw7PDjeG6rOG7neG6psOzw4DhuqLGoeG6rMOzw43huqDEkOG6psOAw7Phu6vhuqDhuqzDs+G6oELhu6vDs0nhuqLhuqbhuqDDs+G7reG7s+G6psOzw41ITOG7gOG6psOA4oCdw7PDgOG6osah4bqiw7Phu63huqzhu6PhuqbDs+G7j8Oy4buN4buVw7Mtw7Phu4/DsuG7j8Oyw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4buo4bubw7PhuqPhuqBM4bq+4burw7Phu6vhuqjDs+G7j8Ozw43DjMOU4buz4bqmw7PDocOMReG7q8Ozw4LhurjDs8ONSELhuqbDgMOz4but4bqi4bu54bqkw7Phu4/hu43hu5lpw7Phu43hu5HGoMOz4bur4bqg4bujw5TDs0fDjMahw7Phu63huq7GocOz4bup4bud4bqmw7Phu5fDs8OV4buhw7Phu4zhur7huqLDs8ON4bq64bqmw4DDs+G7q+G6oOG6ouG7tcOMw7Phu7Hhu53huqLDs+G7k8O1w7PhurThuqRow7Phu61M4buA4bqmw4DDs8ON4bqw4bqm4bqgw7PDguG6uMOz4bux4bud4bqiw7PDgOG7peG6psOz4buNw7Lhu5PDs+G6tOG6pGjDs+G7rUzhu4DhuqbDgMOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOzw4LhurjDs+G6oMOK4bqmw7Phu43hu43hu43Ds+G6tOG6pGjDs+G7rUzhu4DhuqbDgMOzw4LhuqLDveG6psOzw5Xhu6HDs8ONSMO94bqmw7Phu4/hu5fhu5PDs+G6tOG6pMOtw7Mp4bqgw5LhuqbDgMOz4bqmcOG6pMOzw41ITOG6vuG7q8Oz4butw7rDlGnDs8ONxILhuqbhuqDDs8ONSOG7o+G6psOAw7Phu4zhuqLDs0bhuqDhu6PhuqTDs8OA4bqixqHhuqzDs8ON4bqgxJDhuqbDgMOzw41Iw73huqbDs+G7q+G7m+G7q8Ozw43DjMOU4buz4bqmw7NHw4xF4burw7PDguG6uGnDs8ON4bqw4bqm4bqgw7PDguG6uGnDs8OC4bqiw73huqbDs8OV4buhw7Phu6vhuqrhuqbDs+G7seG6okHhuqbDs+G7qeG6ouG7s+G6psOzRuG6oE3hu6vDs8ON4bujRsOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG6o0hM4bq+4burw7PDjeG6oE/hu6vDs8ONSOG7o+G6psOAw7Phu63huqhpw7Phu6jGoeG6psOzxqDhuqM94bqjw7PhuqDDjMOU4bu34bqmw7Phu6jhu5vDs+G6o+G6oEzhur7hu6vDs+G7reG7ocOzw41I4bqi4bu54bqmw7PhurThuqDGoeG6osOz4bus4bu1w7Phu5vhuqbDs+G7jcOy4buR4buXw7Phu6tKxqHDs+G7quG6oErDs8ON4bqu4bur4bqgw7PDo+G7qCnhu7DDs+G6oMOMw5Thu7fhuqbDs+G7jOG7tcOzw5XDusOUw7Phu7FP4bqmw4DDs+G6pMSQw7PhuqDEguG6puG6oMOz4oCcxqDhuqM94bqjw7Phu6vhuqDhuqzDs+G6oELhu6vDs0nhuqLhuqbhuqDDs+G7reG7s+G6psOzw41ITOG7gOG6psOA4oCdw7PDjUjDveG6psOz4but4bquxqHDs+G7qeG7neG6psOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOzw4DhuqLGoeG6osOz4but4bqs4buj4bqmw7Phu4/DsuG7jeG7lcOzLcOz4buPw7Lhu4/DssOz4buM4bq+4bqiw7PhuqTEqOG7q8Ozw43huqLDvcOMw7Phu63hu7PhuqbDs+G6pnDhuqTDs+G7j8Oy4buPw7LDs8OA4bqi4buf4bqkw7PDjU7Ds+G7leG7keG7h8OzLcOz4buX4buR4buHw7NJRcOz4bqgQuG7q8OzSeG6ouG6puG6oMOz4buM4bqiw7NG4bqg4buj4bqkw7Mhw4zhu6fDjcOzPeG6osah4bqsw7PDjeG6oMSQ4bqmw4DDs+G7rUzhu4DhuqbDgMOz4bup4bq4aMOzw43GoeG6osOz4bqm4buj4bqmw7PDgOG6osah4bqsw7PDjeG6oMSQ4bqmw4DDs+G7rUXhuqLDs+G7jOG6vuG6osOz4bqgQuG7q8OzSeG6ouG6puG6oMOzw4DhuqLhu5/huqTDs+G7l8Oy4buHw7PDjUjhu4LDs8OCw73huqZow7NJRcOzw4JM4buG4bqmw4DDs0bhuqBMw4rhuqbDgMOzw43huqLhu7fhuqbDs+G7rUzGocOz4but4bqo4bqmw7PhuqBC4burw7NJ4bqi4bqm4bqgw7PDjeG7o+G6osOz4bur4bq64bqmw4DDs8ONSEzhu4DhuqbDgMOzw4DDusOUw7Nx4bur4bqgw7PDjXHhu6vDs8OA4bqi4buf4bqkw7Phu5fDsuG7h8Ozw41I4buCw7PDgsO94bqmw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qxKnhuqLhuqTDgMOzSUjhu6vhur9vLy/huqLhu4zDreG7qcah4bqsw43huqDGoeG6puG6oOG6oOG6rMahw63hu4zhuqYv4bqm4buv4buOSS/hu43hu5fhu4/hu5cvw7Thu5Xhu7Hhu5Hhu43DssOyw7LDssOyw43hu5Xhu5Hhu5nDtMO14buXw4Lhu43DreG6skbDgG/Dsy9qxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvamPhu6/Ds+G7rUzGocOz4but4bqo4bqmw7PhuqBC4burw7NJ4bqi4bqm4bqgw7PDjeG6vuG6osOzw41ITOG7gOG6psOAw7NG4bqg4buf4bqi4bq04buQw7Phu6vGoeG6pMOz4bq04buzw43Ds+G7q+G6oMO5RsOz4bqg4bud4bqm4bqgw7Phu6vhu5vhu6vDs0fDjMOUw7Phu63huq7huqbhuqDDs+G7q0rGocOzRuG6oOG7m0bDs8OCw4zhu6fDjcOz4buM4bu1w7PhuqPhuqPGoOG6oz3huqPDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhuqNIxqHhuqzDs+G7reG6uuG6osOz4buM4bq+4bqiw7Phu6vhuqDhu4rhuqbDgMOzw43EkOG6osOzxJDhuqbDgMOzKcOAw7rhuqbDs+G6o+G6ouG7s+G6psOzJOG6ouG7t0bDsy3Ds+G6o0hM4buC4bqmw4DDs+G7qsSQ4bqmw4DDs8ah4bqmw7PhuqDDjMOU4bu34bqmw7Phu6jhu5vDs+G6o+G6oEzhur7hu6vDs+G7q+G6oOG6rMOz4bup4bqi4buzw41nw7PhuqNI4bqs4bqmw4DDs8ON4bqg4buA4bqiw7PDgOG6osah4bqmw7NHw4zGoWnDs+G7qsSQ4bqmw4DDs8ah4bqmw7PhuqDDjMOU4bu34bqmw7Phu63hu6HDs0bhuqBF4bqiw7PhuqDhu4ZGw7Phu4zhur7huqLDs+G7q+G7m+G7q8Oz4butw4rhuqbDs+G7jOG6rsOz4bur4bqgTeG7q8Oz4bqmcOG6psOAw7PDjeG6usOz4bur4bqgTeG7q8Ozw43DjMOUw73huqbDs8ONSMOMw5Thu7XhuqZpw7NG4bqg4bq6w7Phu6nhuqLhu7PhuqbDs+G7jOG7tcOzIcOM4bunw43Dsz3huqLGoeG6rMOzw43huqDEkOG6psOAw7Phu61M4buA4bqmw4DDs+G7qeG6uGnDs+G7rUzhu4DhuqbDgMOzw43huqBKw5TDs+G7q+G6oOG6rMOz4bqgw4rhuqbDs8O0w63DssOyw7LDs8OCTOG7hsONw7PhuqbDgEzhu4DhuqLDs+G7scO64bqmw7Phu4LDs+G7q+G7m+G7q8Ozw5Xhu6HDs+G7jOG7ncOz4bqgQuG7q8OzSeG6ouG6puG6oMOz4buCw7Phu6vhu5vhu6vDs8ONSEzhu4DhuqbDgMOz4bqjJOG7quG6ocOz4buM4budw7PhuqMkYeG6o8Ozw41Iw73huqbDs+G7reG6rsahw7Phu6nhu53huqbDs+G6oMOMw5Thu7fhuqZow7PDjeG6usOz4bur4bqgTeG7q8Oz4bur4bqg4bqsw7Phu43DtcOz4bqm4bqg4budw7PDleG7r8Oz4butTMahw7Phu63huqjhuqbDs+G6oELhu6vDs0nhuqLhuqbhuqDDs+G6tOG7kMOz4burxqHhuqTDs+G6tOG7s8ONw7Phu6vhuqDDuUbDs+G6oOG7neG6puG6oMOz4bur4bub4burw7NHw4zDlMOz4but4bqu4bqm4bqgw7Phu6tKxqHDs0bhuqDhu5tGw7PDgsOM4bunw43Ds+G7jOG7tcOz4bqj4bqjxqDhuqM94bqjaMOzw41w4bqmw4DDs+G7q0zhu4DhuqbDgMOz4burxJDhuqbDgMOzw43hu5vhu6vDs8ONw4zhu6XhuqbDs8ONSMahw7PhurThuqLhu7nhuqTDs0nhuqzhu5vDjWnDs+G7reG7n+G6pMOz4bup4buf4bqsw7PDjUjhu6fDjcOzw41Pw7PGoeG6psOzw43huqzhu53huqbDs8OA4bqixqHhuqzDs8ON4bqgxJDhuqbDgMOzw41Iw73huqbDs+G7q+G7m+G7q8Ozw43DjMOU4buz4bqmw7Phu61M4buA4bqmw4DDs+G7qeG6uGnDs+G6puG6oHLhuqTDs+G6psOAcOG6psOz4bqmw4BOxqFpw7PhuqDhu6PhuqbDs+G7q+G6oOG7s8Oz4bur4bub4burw7Phu4zhuqLDs0bhuqDhu6PhuqTDs+G7jOG7tcOz4bqj4bqjxqDhuqM94bqjw63Ds+G7quG7iOG6psOAw7Phu4zhur7huqLDs+G7reG6qGnDs+G7q+G7m+G7q8Ozw5Xhu6Fpw7PDjeG6oOG6rsOzw41Iw7nhuqbDs8ON4bqgT+G7q8Oz4bqg4bqi4bu34bqmw7PDjUXDjcOz4burxJDhuqbDgMOzw43hu5vhu6vDs8ONw4zDlMO94bqmw7PDjUjDjMOU4bu14bqmw7PhuqPhuqPGoOG6oz3huqPDs+G7qXLhuqbDgMOz4bqm4bqg4bqi4bu1w4zDs+G6oMSC4bqm4bqgw7PDjeG6oE3hu6tow7Phu6vhu5vhu6vDs8ONSEzhu4DhuqbDgMOz4bqjJGHhuqPDs8ON4bq6w7Phu6vhuqBN4burw7Phu6vhuqDhuqzDs+G6oMOK4bqmw7PDtcOtw7LDssOyw7PhuqBC4burw7NJ4bqi4bqm4bqgw7PhurThu5DDs+G7q8ah4bqkw7PhurThu7PDjcOz4bur4bqgw7lGw7PhuqDhu53huqbhuqDDs8ONRcONw7Mhw4zhu6fDjcOzPeG6osah4bqsw7PDjeG6oMSQ4bqmw4DDs+G7rUzhu4DhuqbDgMOz4bup4bq4w63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9q4bqhxqHDjMOz4bqk4bq4w43Ds+G6pnDhuqTDs8ONSOG6ouG7ueG6psOz4bq04bqgxqHhuqLDs+G7rOG7tcOz4bub4bqmw7PDlcO6w5TDs+G7sU/huqbDgMOz4bqkxJDDs+G6oMSC4bqm4bqgw7PigJzGoOG6psOzw43huqzhu53huqbDs8OA4bqixqHhuqzDs8ON4bqgxJDhuqbDgMOz4bur4bqg4bqsw7PhuqBC4burw7NJ4bqi4bqm4bqgw7Phu63hu7PhuqbDs8ONSEzhu4DhuqbDgOKAnWnDs+G7sUzhur7huqLDs0lPw7Phu6vhuqDhurDDs+G7reG7o+G6rMOz4burSsahw7Phu6vDuUbDs0rDlGnDs+G7q+G6oMOD4bqm4bqgw7NHw4zDlOG7teG6psOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOz4buo4bubw7PhuqPhuqBM4bq+4buracOzSU/Ds+G6puG6vMOzw4JP4burw7Phu6tFw7PDgHHhuqbDgMOz4burSsahw7Phu6vEkOG6psOAw7PGoeG6psOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOz4buM4budw7Phu6vhu5vhu6vDs+G7q8OKw7NHw4zGoeG6pmnDs+G7rcOK4bqmw7Phu4zhuq5pw7PDjUhM4buA4bqmw4DDs+G6oELhu6tpw7PDjcSC4bqm4bqgw7PhuqDEguG6puG6oMOz4bqj4bqjxqDhuqM94bqjw7PDjUjDveG6psOz4but4bquxqHDs+G7qeG7neG6psOz4burw4rDs+G7qeG7n+G6psOz4bq64bqmw7Phu63huq7huqbhuqDDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rhu6rEqMOzw43huqDhu7lpw7PhuqZw4bqkw7Phu4/DsuG7jeG7lWnDs0lFw7PhuqBC4burw7NJ4bqi4bqm4bqgw7Phu4zhuqLDs0bhuqDhu6PhuqTDs+G7q+G7m+G7q8OzR8OMw5TDs+G7reG6ruG6puG6oMOz4buM4bu1w7PhuqPhuqPGoOG6oz3huqPDs8OC4budw7PDteG7l8Ozw41ITOG7gOG6psOAw7PhuqDhu4ZGacOzw4DhuqLhu5/huqTDs8ONSMO94bqmw7Phu5Phu5Phu4fDs0nhuqzDs+G7jOG6vuG6osOz4bqmcOG6pMOz4buPw7Lhu43hu5low7PDleG7n8OUw7NIxqHDs+G7jcOz4buMxKjDs8ONxqHhuqLDs+G6puG7o+G6pmnDs+G7jMahw7Phu6vhuqDhu6PhuqTDs8OA4bqixqHhuqzDs8ON4bqgxJDhuqbDgMOz4butReG6osOz4buM4bq+4bqiw7PhuqBC4burw7NJ4bqi4bqm4bqgacOzw4DhuqLhu5/huqTDs+G7jcOz4buMxKjDs0nhuqzDs+G7jOG6vuG6osOz4bqmcOG6pMOz4buPw7Lhu43hu5nDrcOz4buq4bqow7PDtcOzw41ITOG7gOG6psOAw7PhuqMkYeG6o8Ozw41Iw73huqbDs+G7reG6rsahw7Phu6nhu53huqbDs+G6oMOMw5Thu7fhuqbDs+G7reG7ocOzw5XDusOUw7Phu7FP4bqmw4DDs+G7rUzhu4bhu6vDs+G6pMSQw7PhuqDEguG6puG6oMOz4oCc4buq4bq64bqmw4DDs8ONSEzhu4DhuqbDgMOzxqDhuqM94bqj4oCdacOzw4DhuqhGw7NG4bqg4bul4bqmw7Phu63hu5/huqTDs+G7qeG7n+G6rMOz4bqg4bud4bqm4bqgw7PDgsah4bqmw4DDs+G7jOG7ncOzw4DhuqLhu5/huqTDs8ONxqHhuqLDs+G6puG7o+G6pmnDs+G7jMahw7Phu6vhuqDhu6PhuqTDs8OA4bqixqHhuqzDs8ON4bqgxJDhuqbDgMOzw43hu6PhuqLDs+G7q+G6uuG6psOAw7PDjUhM4buA4bqmw4DDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rigJzhu6zhu7nDs+G7reG7tcOz4bub4bqmw7Phu63hu6PDjcOz4butTOG7huG7q8Oz4bq04buzw43Ds0fDjOG7n8Ozw41Fw43Ds+G6oMOK4bqmacOz4buqxJDhuqbDgMOzxqHhuqbDs+G6oMOMw5Thu7fhuqbDs+G7qOG7m8Oz4bqj4bqgTOG6vuG7q8Ozw43huqLhu7NGw7PDjcSo4burw7Phu63FqcOUw7PhuqThu6PhuqbhuqDDs+G7q8SQ4bqmw4DDs8ON4bub4burw7PDjcOMw5TDveG6psOzw41Iw4zDlOG7teG6pmnDs8OA4bqi4bub4bqsw7Phu7HEqOG7q8OzRuG6oOG7m0bDs8OCw4zhu6fDjcOz4buM4bu1w7PGoOG6oz3huqPDs+G7rUzhu4DhuqbDgMOz4bup4bq4w7PDjUjhuqzhuqbDgMOz4bur4bub4burw7PhuqbhuqDhu53Ds8ONSEzhu4DhuqbDgGnDs8ONcOG6psOAw7Phu6tM4buA4bqmw4DDs+G7q8SQ4bqmw4DDs8ON4bub4burw7NG4bqgReG6osOz4bqg4buGRsOzw4DhuqLDksahw7Phu6vhu5vhu6vDs+G7reG6rsahw7NG4bqgTMOK4bqmw4DDs+G7jOG6vuG6osOzw4JP4burw7PDgkzhu4bhuqbDgMOz4burxJDhuqbDgMOzxqHhuqbDs+G6oMOMw5Thu7fhuqbDs+G7jOG7ncOz4bur4bub4burw7PhuqbhuqDhu53Ds8ONSEzhu4DhuqbDgMOzw41I4bqs4bqmw4DDs0fDjOG7m8Ozw41IxILhuqbhuqDDs+G7reG7n+G6pMOz4bup4buf4bqsw7PhuqPhuqPGoOG6oz3huqPDs+G7q+G6oOG6rMOz4bqgQuG7q8OzSeG6ouG6puG6oMOz4but4buz4bqmw7PDjUhM4buA4bqmw4DigJ3Ds8SQ4bqmw4DDsynDgMO64bqmw7PhuqPhuqLhu7PhuqbDsyThuqLhu7dGw7Mtw7PhuqNITOG7guG6psOAw7Phu6rEkOG6psOAw7PGoeG6psOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOz4buo4bubw7PhuqPhuqBM4bq+4burw7Phu6vhuqDhuqzDs+G7qeG6ouG7s8ONw7PDjeG6oMO94bqkw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bGoMOMw43huqDhuqxIb2pjw4zDuuG6psOz4buqTOG7gOG6psOAxKkvRmo=

Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]