(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh Kỳ là xã miền núi đặc biệt khó khăn, thuộc diện 135 của huyện Như Thanh, có đến 85% là đồng bào dân tộc sinh sống, chủ yếu là người Thái. Do nằm cách xa trung tâm huyện hơn 40km nên việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn...

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buxxKjhu7XDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmmpKxajhu4zhur554butY+G7iFZSSsO94buISuG6sOG7p8O9w4rhu5pKw73FqFZTw5Xhu4jDveG6usSoS8OVxKjDveG7puG6ruG6usSow73DilZT4bq6w73hu4zhurDhu47DvcWoxKjhu4LDvTIyMjPhu7EvxKjhu7Xhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOa4bqx4bq+xILhurx54butasSoxILDlcSow73huqk9w73hu4zhurDDveG7uOG6tMO94buOSkjDlcO9w5Xhu6hKw73DiuG6rOG6usO94bq4SknFqMO9w5LEqOG7kMO9w5LEqMOCw5Xhu6fDvcWoxKjGr+G7ouG6usO94bq8SknDlcO94bu14bu5w4HDveG6uuG7rMSCw73EqMavQEnDlcO9Y8SoVsO9asSoxILDlcSo4bunw73hurrhu5DDvcOKR8OVw73huqLDgXPDveG7jOG6sMO9w4rhu5zDleG7iMO94bq44bqww5TDveG6vELDlcO9xajhu6LhurrDveG7pkrDlcSow73hu6bhu5rDleG7iOG7p8O94bq6xKjhu6zDvUBHxq/DveG7jOG6sMO9w5Xhu4hWUkrDvWrEqOG6rkrFqcO9M8OUw73DleG6puG7jsO94bq64bqu4bq6xKjDveG7uMSCw73FqOG7pMavw5Xhu4jDvcWoQuG7jsO9xKjGr0BJw5XDvcSoUMOVw71B4buzw5Lhu47DvcOVRsOVw73hu7RKSeG6usO9w4pKw73hu4zhurZKw73hurrhu6zEgsO9w5Xhu4hWUkrDveG6vELDlcO94buI4bqsw5rDveG7pEPFqMO9w5XEqEpIxq/DvcOSxKjhu5DDvcOSxKjDgsOVxanFqcWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54butasSoQ8avw73EqErDjcavw73hu7ThurDDveG7puG7gsO94bq6xKhKxILDvcOVxKjhu7LDleG7iMO9w5LEqOG7kMO9w5LEqMOCw5Xhu6fDvcWoxKhKR8avw73FqMSo4buaw5XDveG6uuG7rMSCw73DleG7iFZSSsO94bq8QsOVw73DlVBKw73DikJA4bunw73hu7RRSsO9xahKw5XEqMO9xajEqETDlcO9xKhHxajDveG7jOG7ksOV4buIw73hu7RMw73DlcSoQsOVw73hurxCw5XDvcOaxKjhu7DhurrDveG7tOG7sOG7p8O9w5Xhu4jEgkDDveG7psSCxq/DvcOSxKhKw73hurrhu5DDvcOSR8O9xKjDlOG6tuG6usSow73hurrhu6zEgsO94bqvSuG6ruG7jsO9w4rhu5rhurrDvTLGoMOV4buIw73EgsOVw73FqE7DlcSow73hu7RIw73hu7RKSeG6usO9xajhu6RKw43DlcO9w5LEqMSCSsO94bq6Q8Oaw73FqMSo4buCw70yMjIzw73hu4xWxq/DvcOK4buiw5Xhu4jDveG6usSow5TDvcOV4buIVlJKw73hurxCw5Xhu6fDvcWo4bukw5TDleG7iMO9w4rhu5DDvcOK4bqs4bq6w73hurhKScWow71Wxq/DvcWoSkbDlcO9w4rhu5pKw73FqFZTw5Xhu4jDveG6usSoS8OVxKjDveG7puG6ruG6usSo4bunw73DleG7iFZSSsO94buISuG6sOG7p8O9w5Xhu4hWUkrDvcWo4bqww5XDvcWoxJDFqMWpxanFqcO9w4pWU+G6usO94bumWcO9xKjhu6DDvcWo4bukU8O94bu0SMO9w5Iqw73FqMSoxq/EkMWow73hurrhu6zEgsO9w5rEqOG7ksOV4buIw73hurrhurLDlcSow73hu6bhuq7FqMO94buL4bqr4bqxMsO94bu0SMO9amrhu5XhurHhu6fDvTLGoMOV4buIw73EgsOVw73FqE7DlcSo4bunw73hu6bhuq7DleG7iMO9w4Av4bqgL+G7t+G7s+G7tcOD4bunw70yxqDDleG7iMO9xILDlcO9xKjGr0BJw5XDvWPEqFbDvWrEqMSCw5XEqMO9w4rhurTDvcWo4buew73hurrEqFfhurrDveG7tEjDveG6uuG6ruG6usO9w4pNxILDveG6uOG6sMOVw73hu7Thu6rDleG7iMO94bumQsav4bunw73hu7Thu6rDleG7iMO94bu4xILhu6fDveG7tOG7qsOV4buIw73DiuG6rOG6usO94bq4SknFqMO9w5LEqOG7kMO9w5LEqMOCw5XDveG6uuG7rMSCw73EqMavQEnDlcO9w4rDjcO94buM4bqw4buOw70yMjIzw73hu4xWxq/DvcOK4buiw5Xhu4jDveG6usSow5TDvcOVxKhCw5XDveG6vELDlcWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmjHDlOG6vEB54but4buxSuG7juG7iMO94bum4buk4bq6cXkvL+G6uuG6vMOVxanhurjEgsOUxajEqMSCw5XEqMSow5TEgsWp4bu0w5Uv4bq84bq+4bumw5LFqMOUw5ovw5Xhur7hu7bhu6Yv4bu1w4Phu7fhuqIvQeG6ouG6vOG7s+G7teG7s+G7s+G7s+G7s+G7s8Wo4bu3w4Hhu7dB4bqiw4DDg+G7jOG7tcWpw5PDmuG7iHnDvS/hu63hu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu60yxqDDleG7iMO9xILDlcO9xKjGr0BJw5XDvWPEqFbDvWrEqMSCw5XEqMO94bu0SMO94bu44bq0w73hu45KSMOVw73DleG7qErDvcOSxKjhu5DDvcOSxKjDgsOVw73hu4zhurDhu47DvTIyMjPDveG6usSow5TDvcOV4buIVlJKw73hu4hK4bqwxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63hur3DleG7iMO94bqx4bqww71j4buI4buY4bq6w71qxq9Cw5XDvS3DveG6oOG7ucO9xajGr+G7nkrhu6fDvcWoxKhWUMOV4buIw73hurhKw5XEqMO9QS9B4bunw71Uw73FqMSoxqDDlcO9NOG7nMOV4buIw71qQuG7juG7p8O94bu44bq0w71qxKjEgsOVxKjDveG6qT3DveG7jOG6sMO94buO4buixajDvcWo4bukw5TDleG7iMO9w5XEqOG7ssOV4buIw73DleG7iFZSSsO9w4pExq/DvcWoSkbDlcO9w4pHw5XDveG7jOG6sOG7jsO9xajEqOG7gsO9MjIyM8O94buMVsavw73DiuG7osOV4buIw73hu7ThurDDlMO94bum4bquw5Xhu4jDvcOAL+G6oMWpw73hu4vGr8SCw73hurrEqErEgsO94bum4buC4bunw73GoMOV4buIw71qw5ThurDDlcO94bq6xKjDlMO94bq4SkfFqMO5w71qxq/hu55Kw73FqMSoxILDlcSow73hu7jGr0LDlcO9xqDDleG7iMO9w4rhurTDvcWoxKjEguG7jsO94buISsSCw73DksSo4bquw5Xhu4jDveG6usSoSkfDlcO94bq6xKjhu5rDleG7iMO9Yirhu6fDveG6uE3DvcWoxKhWUMOV4buIw73DisONw73hu4zhurZKw73hu47hu6LFqMO9w5rEqETDlcO9xajEqELDlcO9xajEqMONw73FqOG7pEbDlcO94bq6xKhKR8OVw73FqOG7pFZSw5Xhu4jFqcO94bqx4buSxILDveG6uEzDlcSow73hu4zEkMOaw73hu4zhurZK4bunw73FqOG7pFTDveG7tEjDveG7tFFKw73hurrGr+G7ouG6usO94bum4buaw5Xhu4jDvcOKUkrDvcWoxKhWUsOV4buI4bunw73hu7RKSeG6usO9w4pKw73hu4zhurZK4bunw73hu6ZKw5XEqMO9xKjDlOG6tsWow73hurrhuq7DvcOVxKhCw5XDveG6uuG7rMSCw73GoMOV4buIw73hu4jhuqzDmsO94bukQ8Wow73DlcSoSkjGr8O9w5LEqOG7kMO9w5LEqMOCw5XFqcO94buTUUrDveKAnMWoSsOVxKjDvcWoxKhEw5XDvcOV4buIVlJKw73hu4xLw5XEqOKAncO9xqDDleG7iMO94bq64buuw5Xhu4jDveG6uuG7msO94buI4bqkw5Xhu4jDveG6uuG7kMO94buO4bqsxajDvVTDveG7rEDDveG6uMSCw5XDveG7uOG6tMO9xahYw73hu6RDxajDveG7plHhu47DveG7tOG6sMO9w4pWU+G6usO94bq64bquw5XDveG6uOG7osO94bq6xqDDleG7iMO9xILDlcO9xKjGr0BJw5XDvcSoVlHDleG7iMO94bq8w4nDlcO9xajEkMOVw73FqEzDlcSo4bunw73hurrEqMavw73DiuG6rsOU4bunw73hurrEqE7DvcWo4bukw5TDleG7iMO94bu04buSw5Xhu4jDveG7teG7s8O9w5rEqOG7qMWo4bunw73hu47hu5hKw73FqMSo4busw73FqFjDvcOSRsO9w5LEqMSCSuG7p8O94buMQ0DDveG7tELDlcO9xajEgkDhu6fDveG6usSo4buww5rDveG6ssOVxKjDvcOKSMavw73DilZT4bq6w73EqMOU4bqww5XDvcWoQ8Woxanhu7Evw5rhu63hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu63huqnEqMagw5Xhu4jDveG6usSoTsO9xqDDleG7iMO9asavQsOV4bunw73EqETGr8O9xKhHxajDvcOV4buIVlJKw73hurxCw5XDveG7uOG6tMO9asSoxILDlcSow73huqk9w73DikjGr8O94bq64bqy4buOw73FqMSoQ0DDveG7pEPFqMO9w5rEqEPDlcO9w5LEqFRK4bunw73hu7TGr0rDveG7jljDleG7iMO94bu0TMO94bu0WMSCw73DilZT4bq6w73hurrhuq7DlcO94bq44buiw73hurrGoMOV4buIw73EgsOVw73EqMavQEnDlcO9xajEkMOVw73FqEzDlcSow73DmsSo4buw4bq6w73hu7Thu7Dhu6fDveG7tFjEgsO9w5LEqOG7lErDveG7jkPFqMO94bq6xqDDleG7iMO94bumV+G6uuG7p8O9xajEqFJKw73hu4hKxILDlcO9w4pKw73hu4zhurZKw73hu7jGr+G7msOV4buIw73FqMSQw5XDvcWo4bukxq/DleG7iMO9xahC4buOw73EqMavQEnDlcO9w4rDjcO94buM4bqw4buOw73FqMSo4buCw70yMjIzxanDvTLEqE3DveG6q1ZQw5Xhu4jDvWrEqE3DveG6seG7nMOV4buIw71Uw73FqMSoxqDDlcO9asSoxILDlcSow73hu5XGr0LDlcO94bq6xKjDlMO94bq4SkfFqMO5w70x4buaw73hurrhu6zEgsO94bq6xKhNw73hu4zhurDDvcagw5Xhu4jDveG6q+G7ssO9NEzDlcSow70yxKhWUMOV4buIw73hurhNw73hurjhurZKw73hu4xKScWow73hu7Xhu7PDvcOVw4Lhu47DvcOVxIJAxanDvWPEqOG6sMO94bu4xILhu6fDveG6usav4bui4bq6w73hu6bhu5rDleG7iMO9w5Xhu4jEqMOow5TDvcOSxKjhu5DDvcOVRsOVw73hurzhu6rDvcOK4bq0w73hurrEqOG6pMWow73hurjhu5DDmsO9w5XEqEpIxq/DvcOVw4Lhu47DveG7iErEgsO9w4pMw5XEqMO94bu0w4nDlcO94bq6xKhWxILDveG6uuG7kMO9w4rhu6zDvcWoSkjDlcO9w4rDjcO9xajEqMavRsO94buO4buixajDveG6usSoxq9AR8OVw73hu7jhur7DveG6usSoVMO94bq64buww73hu6TEgsO9xajhu6TGr8OV4buIw73FqELhu47DvcSoxq9AScOVw73hu4zhurDhu47DvcWoxKjhu4LFqcO9M+G7qsO9w4pWUsOV4buIw73hu7ThurDDlMO9xajEqMagw5XDveG7pEPFqMO94bu0Q8Wow73hu7ThurLDveG7tOG6sMO94bq64bqu4bq6xKjDvcWo4bukxq/DleG7iMO9xahC4buOw73hu7jhurTDveG7iETDlcO94bu14buzw73DkuG7jsO9w5XEqFbDleG7iMO94bq6xqDDleG7iMO9xILDlcO9xKjGr0BJw5XDvcOK4bq0w73hurjhu5rDvcWo4bukS8O9w5Xhu4jEgkDDveG7uOG6vsO9xqDDvcWoxqDDveG7tOG6sMO94bq6w53DveG6uuG6rsOVw73hurjhu6LDveG7tEjDvcWoxJDDlcO9w5XEqOG6sMO9w4pWxILDveG6uuG7sMO94bukxILDvcWo4bukxq/DleG7iMO9xahC4buOw73hu7jhurTDvcOKw43DveG7jOG6sOG7jsO9xajEqOG7gsO94bq6w4LDlcO94bq6VlHhurrDvcOSxKhKR8OVw73GoMOV4buIw70yxKhWUMOV4buIw73hu6RDxajDveG7tMavSsO94bu04bqww73hurrhu67DleG7iMO9QEbDlcO9xahC4buOw73EqFDDlcO94bu0TMO9xahYw73DlcSCQMO9xqDDleG7iMO94buO4bugSsO9w5LEqErDveG7muG7jsO9w4rEgsav4bunw73hurhJw5XEqMO9xajEkMWow73GoMOV4buIw73DiuG6tMO94bq64buQw73DiuG7rMO94buISkNAw73FqFLDvcWoxq89w73FqMSoQsOVw73DisONw73hu4hK4bqySsO9w5nGr0BHxajDveG6usSoR8O9w4rhu6LFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7reG7k1FKw73FqErDlcSow73FqMSoRMOVw73hu4zhurDhu47DveG7tEpJ4bq6w73DksSoRcOVw73FqOG7pFZQw5Xhu4jhu6fDveG6usSoxq/DvcOK4bquw5Thu6fDveG6usSoTsO9xajhu6TDlMOV4buIw73hu7XDvcOV4buI4bqwQMO9xajEqFfDveG6oMO9Msagw5Xhu4jDvcSCw5XDvcSoxq9AScOVw73DiuG6tMO94buISuG6skrDvcOZxq9AR8Wow73FqMSo4busw73FqOG7sOG6usO94bq6xKjDlMO94bu14bu34buzw73FqOG7pFZSw5Xhu4jDvcSoU8Oaw73hu4zhurDhu47DveG6usOCw5XDveG6ulZR4bq6w73hurrEqMOUw73DleG7iFZSSsO94buISuG6sOG7p8O94buO4buGw73hu4xKScWow73hu6Yq4bunw73FqMSoVlDDleG7iMO94bq4ScOVxKjDveG6uErDlcSo4bunw73DleG7iFZSSsO9xajhurDDlcO9xajEkMWow73FqOG7pEbDlcO9w4pNxILDveG6uOG6sMOVw73hu7jhurTDvWrEqMSCw5XEqMO94bqpPeG7p8O9w4rhurLhu47DveG6uOG6ssOUw73DiuG7qMOV4buIw73DmcavQMO9xajhu6RMw5XEqOG7p8O9w5nGr0DDvcOKTcOVxKjFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7rWrEqFZTw5Xhu4jDvcWo4bquw73huqtWUMOV4buIw73hu5PDgsOVw73hurFKR8avw70tw73DrMSo4buQw71q4bukVlTDleG7iMO9Msagw5Xhu4jDvcSCw5XDvcSoxq9AScOVw71jxKhWw71qxKjEgsOVxKjDveG6usSow5TDveG6uEpHxajDucO9Y8SoVsO9asSoxILDlcSow73hu4zhurDDvcSoxq9AScOVw73hurrhu5DDvcOKTcSCw73hurjhurDDlcO94buk4buiw5Xhu4jhu6fDvcOVxKhKSMavw73DlVBKw73DikrDveG7jOG6tkrDveG6uuG7ksOVw73DksSo4buQw73DksSow4LDlcWpw700w43DvcWo4bq2w5TDvcOKSkjGr8O9w5JKScOVw73hurrEqMOUw73DleG7iFZSSsO94bq8QsOV4bunw73DlcSoQ8Wow73hu4zhurDDvcOK4bucw5Xhu4jDveG6uOG6sMOUw73hurxCw5XDvcWo4bui4bq6w73FqOG7pMOUw5Xhu4jDveG7tEpJ4bq6w73hu4zhurDhu47DvcWoxKjhu4LDvTIyMjPhu6fDvcWoxKhSSsO94buISsSCw5XDvcWoUUrDveG6usagw5Xhu4jDvcSCw5XDvcSoxq9AScOVw73hu6bhu4TDvcOKTcOVxKjDvcOSPcO94bu04bqww5TDveG6usav4buaSsO9xajGr0TDlcO94bu0SMO9w5XEqOG7ssOV4buIw73hu7jhurTDveG7tOG7qsOV4buIw73hu7jEguG7p8O94bu04buqw5Xhu4jDvcOSxKjhu5DDvcOSxKjDgsOVw73hu4zhurDhu47DveG6usOCw5XDveG6ulZR4bq6w73hu4xWxq/DvcOK4buiw5Xhu4jDveG7tFjEgsO94buISuG7qMOaw73DleG7iFZSSsO94bq8QsOVw73FqMSoWeG6usO9xKhKScOVw73DmcavQEjDlcO94bu04bqww73DleG7iMSoT8SCw73hu7Thu7DDveG6usagw5Xhu4jDveG6vELDleG7p8O9w5nGr8SCw73DiuG7kOG7p8O94bq64buuw5Xhu4jDveG7iErhu6jDmsO94bq6xKjDlMO94buMWeG6usO94buMVlPDleG7iMO94bq6xqDDleG7iMO9xILDlcO9w5nGr+G6ssOVw73hu4wjw73FqOG7msWow73DlcSoQsOVw73EqOG7osO9w5LEqEXGr8O9xajhu6RGw5XDvcOKTcSCw73hurjhurDDlcWp4buxL8Oa4but4buxw5rDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmibGr8WoxKjDlOG7pHnhu63hurHhurDDvcOsxKhWUMOV4buI4buxL8Oa4but

Hà Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]