(vhds.baothanhhoa.vn) - Các nền tảng trực tuyến như Facebook, Tiktok, Google, Zalo… đã và đang hút hàng triệu lượt người dùng trong cả nước. Đây cũng là “mảnh đất” màu mỡ để các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, nắm bắt xu hướng khách hàng, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, có không ít doanh nghiệp ở Thanh Hóa vẫn chưa tận dụng được lợi thế và khai thác tiềm năng mà các nền tảng trực tuyến này mang lại.
dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXdt4bq44buS4bu34buAVuG7kkvhu7fDlMOaTeG7t+G7qkzDjeG7t+G7qsavSeG7kuG7t+G7ksOM4buS4bu34buq4bqk4buSS+G7t+G7qsav4bu04bq+4bu34buq4buwJMON4buSdi9MQXd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bum4bq14buC4bq24buA4bu1dzXhurLhur7hu7fhu5LDjOG7kuG7t+G7quG6pOG7kkvhu7fhu6rGr+G7tOG6vuG7t+G7quG7sCTDjeG7kuG7t+G7kkxZ4bu34bq34bq24bq+4buCw4rhu5jhu5jDleG7qeG7t21Nw5Xhu6rhu5jDleG7qeG7t+G6s+G7mOG7mEvDlOG7guG7qeG7t1rhurbDlOG7mOKApuG7t+G7huG6puG7t0DhurThu7fhu4bhurbhu5JL4bu3TOG7rOG7quG7t0zhurThu5JL4bu34buqxq9N4buK4buw4bu3w5RZw5rhu6rhu7fhu5JLWVVN4bu34buA4buu4buSS+G7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G6vuG6pOG7t+G7kllU4bq+4bur4bu3N8SQJOG7t+G6vljhu5JL4bu3w5ThurThu7figJzhu5DhuqThu5JM4bu34buGReG7quKAneG7t+G7kOG6tOG7sOG7t+G7kOG7pOG7t+G7huG7iOG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7gOG7mOG6tuG7kkzhu7fhu5JLTE3hu4rhu6bhu7fFqOG7sOG6pOG7kkvhu7fDiuG6suG7qeG7t0tNVE3hu7fhu6pMTeG7iuG7sOG7t+G7qOG6pOG7kuG7t+G7pkzhurrhu5Dhu6nhu7fhu5Lhuqjhu5Dhu7fDiuG6qOG7quG7tz3hu7Dhu7dMWVThu5JL4bu3w5VM4bqy4bq+TOG7t0zhurThu5JL4bup4bu34buG4bq24bu34buAw4Lhu5JL4bu3TOG7lOG6tuG7t+G7qkzDk+G7t+G7qsavWVXhu5JL4bu34buqTUnhu7Dhu7fhu6pMVuG7q+G7t23hu7Ak4bu34buSTE1J4buS4bup4bu34bq+4buU4bu3w5VM4bui4buSS+G7t07hu6rhu7fhu4Dhu5jhurbhu5JM4bu34buSS0xN4buK4bum4bu3w5nhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7dA4bq84buS4bu34bq+TFnhurbhu7fhu6rhurjhu5Lhu7fhu4BW4buSS+G7t+G7hlnDmuG6vuG7t8OUw5pN4bu34buqTMON4bu3QOG6tOG7t8OVTOG6tk3hu7fhu6pM4bqy4bq+4bu34buqTcOM4buQ4bu34buS4bqs4buSS+G7t+G7kOG6tOG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7ksOM4buS4bu34buq4bqk4buSS+G7t+G7qsav4bu04bq+4bu34buq4buwJMON4buS4bu34buS4bq0JOG7t+G7kOG6tuG7kkvhu7fDlMOCTeG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y14bq24bum4buqTeG7mOG7kuG7tXd2TeG7kEvhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu4Dhu6pM4buw4buQw4rhu7dNNeG7guG7kuG7quG7gsav4bu14bu34buo4buqJMOU4buCdOG7tSNN4buA4buqTMWp4bu34bqu4bu54bu54bumPcaw4bu3TOG7gk1LTOG7qsWp4bu34bqgxILDgOG7pj3GsOG7teG7t+G7qMav4bq+dOG7tS8vTUDhu6vDiuG6tuG7mOG7qkzhurbhu5JMTOG7mOG6tuG7q0Dhu5Iv4buS4buCI+G7qC/DgUHhuqDhuq4vQcSCxILhu4DhuqJB4bqg4bqi4bqu4bu5w4Hhu6rhuq7huqLDg+G6sMODw5Thu7nhu6vhu47hu6ZL4bunxq904bqiQcOB4bu14bu34bq2w5Thu6p04bu1beG6uOG7kuG7t+G7gFbhu5JL4bu3w5TDmk3hu7fhu6pMw43hu7fhu6rGr0nhu5Lhu7fhu5LDjOG7kuG7t+G7quG6pOG7kkvhu7fhu6rGr+G7tOG6vuG7t+G7quG7sCTDjeG7kuG7teG7tyNN4buA4buqTHThu7Xhuq7hu7nhu7nhu7Xhu7dM4buCTUtM4buqdOG7teG6oMSCw4Dhu7Xhu7cvdzVMw5Phu7dtTE3DjOG7sOG7t+G7l8SQ4buS4bu3O+G7kkzhu6nhu7c14bui4buSS+G7t+G7qiThu7dtZeG6teG6teG7t+G7qOG6pOG7kuG7tz3hu7BF4buq4bup4bu34buqTFlT4buSS+G7t+G7kMOCTeG7t0DhurThu7fhu4DDk+G6vkzhu7dAVuG7t2zhu4Lhur7Gr+G7guG7quG7t2RNSuG7gsWp4bu34oCcNUxF4buq4bu3w5RZw5rhu5JL4bu34buo4bqk4buS4bu34bumTOG6uuG7kOG7t8Wo4buwJMON4buq4bu34buGw5Phu5JM4bu34buqTOG6tOG7kkzhu7fDisOCTeG7t+G6vlfhurbhu7fhu6pMWVPhu5JL4bu34buQw4JN4bu34buGTeG7iuG7kuG7t+G7quG7tuKAneG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXc1TMOS4bu34buo4bue4bu34buqTFlT4buSS+G7t+G7kMOCTeG7t+G7hk3hu4rhu5Lhu7fhu6rhu7bhu7fhu604NMOi4buv4bu34buS4bqs4buQ4bu3w4Hhu7nDgUHhu7fhu5BUTeG7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G6tU3hu4rhu6bhu7dMUE3hu7dtTFlT4buSS+G7t+G7kMOCTeG7t+G7hk3hu4rhu5Lhu7fhu6rhu7bhu7fhu61txJE3beG7r+G7t+G7l03hu4rhu6rhu7dl4bq24buQ4bu34bq+4bui4buSS+G7t8OK4bue4bup4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bu3PcON4bum4bu34buqTMOd4bu3QcODL+G6osOD4bu34buqw5Lhu5JM4bup4bu34buqTOG6tOG7kkzhu7fhu6ZM4bue4bu34buGWcOa4bq+4bu3PcON4bum4bu3TMOC4buSS+G7t0BUTeG7t8OD4bup4bqu4bu54bu34buGTeG7iOG7kOG7q+G7tzg0w6Lhu7fhu6rGr+G7sOG7kkvhu7fDik/hu5JM4bu34buS4bqs4buQ4bu3w4Hhu7nDgUHhu7fhur5X4bq24bu34bq+4bqy4bq+4bu34buGw5Phurbhu7fhu6ZMWVPhu5JL4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34bq+4bqk4bu34buSWVThur7hu7fDlOG6tOG7t+G6ruG7qeG6ouG7t+G7hk3hu4jhu5Dhu6vhu7c1TMOS4bu34buo4bue4bu34buS4bq0JOG7t+G7pkzhuqThu5Lhu7fhurLhu5JM4bu3xq/hu5zhu7fDlUzhu5jhuqThu5JL4bu34bq+4bqy4bq+TOG7t0tN4bu44bq24bu34bq+4bqy4bq+4bu34buGw5Phurbhu7fhu6ZMWVPhu5JL4bu3w5VMTeG7t+G7hk3hu4jhu5Dhu7fhu6rGr+G7sOG7kkvhu7fDik/hu5JM4bu34bq+V+G6tuG7t+G6teG6tOG7t2VQTeG7t+G7reG6ouG6ouG7qcODw4Phu6/hu7dA4bq04bu3bcSp4bu34bq14bug4bu3NUxO4bu3xJFN4buSTOG7t+G7rcODxILhu6nDg8OA4buv4bu3QFnDmuG7quG7tz3hurbhu7dAVE3hu7fhu6ZMw4nhu5Lhu7fhur7hu5bhu5Lhu7fDlMOCTeG7q+G7t2rhu7Dhurbhu7fhu6pM4bue4buSS+G7t8OVSeG7t+G7qkxP4bu3QE3hu4rhur7hu7fhu6pM4bu04bq+4bu3TE3hu4rhu5Lhu7fhu5Dhu7Dhurbhu7fhu6jhuqjhu5Dhu7fhu6rGr0nhu5Lhu7fhu6pMTcON4buq4bu3w4rDk+G7t+G7gE3hu7fhu4ZQ4buSS+G7t+G7kuG6rOG7kOG7t8OB4bu5QeG6ouG7t+G7qsavSeG7kuG7t+G7quG7mOG6tOG7kuG7t8Wo4buw4bue4bq+4bu3w5ThurThu7fhuqBBw7rhu7fhu6pMT+G7t+G7hsON4buS4bu34buS4bqs4buQ4bu3w4Hhu7nDgeG7ueG7t8OUSeG7kuG7t+G7hsON4buS4bu34bqiw4HDuuG7q+G7tzdNw4zhu7Dhu7fhu4bhu5Thu7fhur5Mw53hu5JL4bu34buq4bua4bu34buSS1lVTeG7t+G7qk1J4buw4bu34buA4buu4buSS+G7t+G7kkvhurQk4bu34bq+4bq04buSS+G7t8Wo4buw4bq24buS4bu34buqxJDhu5Dhu7dMU+G7kuG7t+G7hsON4buS4bu34bq+4bqy4bq+4bu3w5VJ4buSTOG7t+G7kOG7sOG6tuG7t+G7qOG6qOG7kOG7t+G7qsavSeG7kuG7t+G7kMOC4buSS+G7qeG7t+G7hkLhur7hu7fDik3hu4rhu6rhu7fDlOG6tOG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7qkxVTeG7t+G7hk3hu4jhu5Dhu7fhu4DDk+G6vkzhu7fDiuG7iuG7kkzhu7c1w6nhu5fDojYtQeG6sOG7t+G7gE3EqOG7kuG7t8OKTcON4buS4bu34bumTMOd4bq+4bu34buqw4Lhu6bhu7dMTeG7iuG7kuG7t+G7kuG6tiThu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3NeG7ouG7kkvhu7fhu6ok4bu3bWXhurXhurXhu7fhu6jhuqThu5Lhu7c94buwReG7quG7qeG7t+G7qkxZU+G7kkvhu7fhu5DDgk3hu7dA4bq04bu34buAw5Phur5M4bu3QFbhu7ds4buC4bq+xq/hu4Lhu6rhu7dkTUrhu4Lhu7fhu63hu6pMw5Phu7fhu6rGr0Xhu5Lhu7dq4buw4bqy4buS4bu3ZOG6tOG7mOG7qeG7t0zhu7Ak4buK4buS4bu34budSeG7kuG7tzfDk+G7kkzhu6/hu7fhur5M4buwJEnhu5Lhu7fhu6jhuqThu5Lhu7c94buwReG7quG7t+G7kktY4bu34bq+4bue4bq+4bu34buATeG7kkzhu7fhu4BZ4buk4buSS+G7t+G6vkzhu5jhu7fDiuG6tOG7t8OKw4nhu7Dhu6nhu7fDiuG6tOG7t+G7kEbhu7fhu6jhurbhu7Dhu7fhu6hN4buSTOG7qeG7t+G7qsavR+G7t+G7guG7kOG7t+G7qkxF4bum4bu34bq+4buWTeKApuG7tzdZw5rhur7hu7fDik3DjeG7quG7qeG7t+G7kkvhurYk4bu34buq4buy4bu3w5VMTeG7t+G7qkzhurThu5JM4bu3w5Thurjhu6bhu6nhu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34buqJOG7t+G7huG6puG7t+G7qsavTeG7iOG7kuG7t8OVTOG6tk3hu7fDiuG6suG7kuG7t0zhurThu5JL4bu34buqxq9J4buS4bu34bq+4bqy4bq+4bu34buSw4zhu5Lhu7fhu6rhuqThu5JL4bu34buqxq/hu7Thur7hu7fhu6rhu7Akw43hu5Lhu7fhu5JMWeG7t+G6t+G6tuG6vuG7gsOK4buY4buYw5Xhu6nhu7dtTcOV4buq4buYw5Xhu6nhu7fhurPhu5jhu5hLw5Thu4LigKbhu7fhurVN4buK4buS4bu34bq+4bui4buSS+G7t+G7qiThu7fhu6ZM4bqy4buq4bu34buqxq9N4buI4buS4bu3TFPhu5Lhu7fDgeG7q+G7ueG7ueG7ueG7t+G7kkzhurThu7fhu6ZMxJDhu5Lhu7fhu6ZM4bueTeG7t0DhurThu7fhu4bDgk3hu7fDlCXhu7fDiuG6suG7kuG7t8OUR+G7t+G7qsavSeG7kuG7t+G6vuG6pOG7t+G7kllU4bq+4bu3QFRN4bu3TE/hu5JM4bu34buqTMOd4bq+4bu3w5VN4buSTOG7t+G7gOG7mOG6tuG7kkzhu7fhur5MV+G7tyTDjeG7sOG7t8OU4bq04bu3w4rhurLhu5Lhu7dM4bq04buSS+G7t+G7qsavSeG7kuG7t+G7kMOC4buSS+G7qeG7t+G7qOG6tOG7kuG7t23EkTdt4bur4bu3NuG7mOG6tuG7kkzhu7fhu6pM4buw4bu3TE3hu4rhu5Lhu7fhu6rDgk3hu7fhur5X4bq24bu34bq+4bui4buSS+G7t+G7qiThu7fhu4bDguG7quG7t8OBLcOA4bu34buqP+G7t+G7huG7oOG7kksv4buqTOG6suG7kkvhu6nhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhu4bhu5Thu7fhu6rGr0nhu5Lhu7fhuq7hu7nDuuG7t8OU4bq04bu34buq4buy4bu34bq+4bqy4bq+4bu3w5VJ4buSTOG7t8OK4bqy4buS4bu3TOG6tOG7kkvhu7fhu6rGr+G7tOG6vuG7t+G7quG7sCTDjeG7kuG7q+G7t21M4buC4buY4bu34bq+TMOT4bu3bUxNw4zhu7Dhu7fhu5fEkOG7kuG7tzvhu5JM4bup4bu34bqzTeG6suG7kOG7t+G7huG7nuG6vuG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu6okxanhu7figJw3TcOM4buw4bu3xajhu7Dhurbhu5Lhu7fhu6rGr8ag4buSS+G7t+G7kkxF4buq4bu34buG4buI4bu34buA4buY4bq24buSTOG7t+G7kktMTeG7iuG7puG7t+G7pkzhurLhu6rhu7fhu6rGr03hu4jhu5Lhu7fDisOM4buS4bu3QOG7uOG7kkvhu7fhu6rGr0nhu5Lhu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu3S03hurbhu5Lhu7fhu5DDguG7kkvhu7fDlOG6tOG7t+G6vkxF4buq4bu3w5RZw5rhu5JL4bu34buo4bqk4buS4bu34bumTOG6uuG7kOG7q+G7t8SpTOG6pE3hu7dMTeG7iOG7sOG7t8av4bqq4buSS+G7t+G7kOG7ok3hu7fhu6rGr1lV4buSS+G7t+G7kMOC4buSS+G7t8OU4bq04bu34buo4bu04bu34buqWVPhu5JL4bu34buq4bqy4bq+4bu3TOG6tk3hu7fhur5MTcOM4buw4bu3S03hu7jhurbhu7fhu5JLWVVN4bu3w4rhurLhu5Lhu7dA4bq04bu34buSS1lVTeG7t+G7kOG7sOG6tuG7qeG7t+G7qOG6pOG7kuG7t+G7pkzhurrhu5Dhu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu34buq4bue4buq4bu34buG4bug4buSS+G7t+G7kktM4buM4bq24bu3QFRN4bu34bumTOG6pOG7kuG7t0zhu6BN4bu3w5VM4bui4buSS+G7t+G7quG7nuG7quG7qeG7t+G7qOG7tOG7t8OU4bq24buS4bu34buq4bua4bq24bu34buSTOG7uOG7kkvhu7fDik/hu5JM4bu3w5Thu7Dhurjhu5Lhu7fhu6pNSeG7sOG7t+G6vuG7tOG6vuG7t+G7kuG6tCThu7fDlOG6tOG7t8avReG7quG7t+G7kkzhurbhu5JM4bur4bu3ZUtZw5rhur7hu7fDlMOCTeG7qeG7t+G7qOG6pOG7kuG7t+G7pkzhurrhu5Dhu7fhu6rhu57hu6rhu6nhu7fDik/hu5JM4bu3w5Thu7Dhurjhu5Lhu7fhu6rhu57hu6rhu7fDlOG6tOG7t+G6vuG6suG6vkzhu7fFqOG7sOG6pOG7kkvhu7fDiuG6suG7t0xN4buK4buw4bu3xajhu7DhuqThu7fhu5JMReG7quG7t+G7qsavSeG7kuG7t+G7ksOM4buS4bu34buq4bqk4buSS+G7t+G7kMOC4buSS+G7tz3huqbhu7dMUE3hu6vhu7fEkVDhu6rhu7fhu4Dhu5jhurbhu5JM4bu34buSS0xN4buK4bum4bu34buQ4buw4bue4buS4bu34buq4bug4buS4bu34buqw4JN4bu34buqxq9J4buS4bu34buo4bq04buS4bu3bcSRN23hu7fhu4bhu5ZN4bu3TOG7mk3hu7fhu6ZM4bqkTeG7t+G6vuG7lOG7t+G7hlBN4bu34buSS1jhu7fhur5M4bqs4buQ4bu34buo4buU4bq+4bu3w5VM4bqy4bq+TOG7t0zhurThu5JL4bu34bq+TOG7sCRJ4buS4bu34buSS0xN4buK4bum4bup4bu34buqxq/huqThu7fDlFVN4bu3QOG6tOG7t0tN4bqkTeG7t+G7huG6suG7puG7t+G7qkzhuqjhur7hu7fhu5Dhuqjhur7hu7fhur5M4buY4bu3w5VM4bqy4bq+TOG7t0zhurThu5JL4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34buqTFVN4bu3S03hurbhu5Lhu7fhu5JM4bq24buSTOG7t+G7kkxF4buq4bup4bu3w4pNw43hu6rhu7fhur7hurLhur5M4bu34buqWVPhu5JL4bu34buq4bqy4bq+4bu3QFRN4bu3w5VM4bqy4bq+TOG7t0zhurThu5JL4oCm4bu3xJFQ4buq4bu34buGTcOM4buw4bu34buS4bu44bq24bu3w5ThurThu7fGr0Xhu6rhu7dO4buq4bu34buA4buY4bq24buSTOG7t+G7kktMTeG7iuG7puG7t8Wo4buw4bq24buS4bu34buqxJDhu5Dhu6nhu7fhur5M4bqs4buQ4bu34buo4buU4bq+4bu34bq+TOG7mOG7t+G7kkzhu7Dhu7fhur7DieG7sOG7t+G6vlfhurbhu7fDlUzhurLhur5M4bu3TOG6tOG7kkvhu6nhu7fhu5JMWeG7t+G7huG7nk3hu7dAVE3hu7fDiuG6tOG7t8OKw4nhu7Dhu7fhu6pMT+G7t+G7kkvhu5jhurRN4bu3QE3hu4rhur7hu7dLTVRN4bu34buqTE3hu4rhu7Dhu7fhu6jhuqThu5Lhu7fhu6ZM4bq64buQ4bu34buSS1jhu7fhur7hu57hur7hu7fhu6ZM4buu4bu3TMOa4bum4bup4bu34buqWeG7t0BF4buS4bu3QE1J4buS4bu34bq+4buW4buS4bu3S03hu6zhu6bhu7fhu4bhu6Thu7dAw4zhu7fhur5Mw43hu7fhu4ZQ4bu34buATeG7kkzhu7fhu4BZ4buk4buSS+G7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7quG7suG7kkvhu7fhu6pM4bq2TeG7t8OVKuG7qeG7t+G6rOG7kuG7t+G7sOG7nuG7kkvhu7fhu4bhuqThu5Dhu7fDiuG6pOG7mOG7t+G6vkzhu5jhu7fhur7huqThu7fhu5BG4bu3QOG6tOG7t8OK4buE4bup4bu34buSTOG7uOG7kkvhu7fhu4ZNw4zhu7Dhu7fhur7DieG7kuG7t+G7qsav4bqy4buSTOG7t8OVTE3hu7fhu5Dhurbhu5JL4bu34buqTOG6tk3igKbhu7c1TFnhurbhu7fhu4bhurLhu6bhu7fDneG7kkvhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhu5JM4bu44buSS+G7tyRJ4buw4bu34bq+w4nhu7Dhu7fhu5LhurQk4bu34buqTE/hu7fhu4Dhu5jhurbhu5JM4bu34buSS0xN4buK4bum4bu3xq9F4buq4bu3w5VM4buU4bu34bumTOG6suG7quG7t+G7qsavTeG7iOG7kuG7t8OKw4zhu5Lhu7dA4bu44buSS+G7t+G7qsavSeG7kuG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7qOG6tOG7kuG7t23EkTdt4oCd4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1dzXhu6Lhu5JL4bu34buqJOG7t21l4bq14bq14bu34buqTOG7tOG6vuG7t+G7pkzhurrhu5Dhu7dA4bq04bu34buqTFlT4buSS+G7t+G7kMOCTeG7t+G7gMOT4bq+TOG7t0BW4bu3ZEnhu7fhurNN4bq24bu34butPeG6puG7t+G6teG7mOG6quG7kkvhu7fEqUxW4bup4bu3TOG7sCThu4rhu5Lhu7fhurXhu5jhuqrhu5JL4bu34bq14buU4bq24buv4bu34buG4bq24buSS+G7t8OU4bq04bu34buQUOG7quG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34buA4buY4bq24buSTOG7t+G7kktMTeG7iuG7puG7t+G6vuG7lOG7t+G7sCThu7fhu6pO4buS4bu34bq+4bq24buY4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu3w5Thu4zhu5JM4bu3QOG7tOG6vuG7t+G7qOG6pOG7kuG7tz3hu7BF4buq4bu34buSWVThur7hu7fhu5Dhuqjhu5Dhu7fhu6rGr+G7sCTDjOG7kuG7t+G7qkzhu57hu5JL4bu3w5nhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu6vhu7c14bui4buSS+G7t+G7qiThu7fhur7hu5Thu7fhu6jhuqThu5Lhu7fhu6ZM4bq64buQ4bu34buQ4bqo4buQ4bu34buq4bui4buQ4bu34buGw4Lhu6rhu7fDqTXDqcSp4bu34bqi4bu34buo4bq24buY4bu34bq+ReG7puG7t8Wo4buw4bue4bq+4bu3S03hurbhu6vhu7c14bqy4bq+4bu34buo4bqk4buS4bu34bumTOG6uuG7kOG7t+G6vlfhurbhu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34buqJOG7t+G7huG6puG7t+G6vuG7lOG7t+G7kELhu6rhu7fDmeG7t0zDieG7sOG7t0zDjeG7quG7t+G7qsav4buw4buSS+G7t+G7qsSQ4buQ4bu34buqTFlT4buSS+G7t+G7kMOCTeG7qeG7t+G7qE1J4buw4bu34buqTMOT4bu3w5RU4buS4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34bq+4bqk4bu34buSWVThur7hu6nhu7fhu6pM4bq44buQ4bu34bq+TE7hu7fhu4bhuqbhu7fhur5MTeG7kkzhu7fhu6ZMVuG6vuG7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G6vuG6pOG7t+G7kkzhu7jhu5JL4bu34buqTMOT4bu34buqxq9ZVeG7kkvhu7fDlUzhu5Thu7fhu6pO4buSTOG7t+G7kkxZ4bup4bu34bq14bq04buS4bu3auG7sOG7nuG6vuG7qeG7t2VM4bq44buq4bup4bu3ZE1J4buS4bu3w4rhurbhu5JL4bu3ZUvhurbhu6vhu7c74buSTOG7t2RJ4bu3O+G7kkzhu6nhu7fhurNN4bqy4buQ4bu34buG4bue4bq+4bu34bq+4bui4buSS+G7t+G7qiThu6nhu7fhur5MTeG6tuG7t+G7qEfFqeG7t+G7tWXhuqjhu5Dhu7fDiuG6qOG7quG7tz3hu7Dhu7dMWVThu5JL4bu34buqTMOT4bu34buqxq9ZVeG7kkvhu6nhu7fhur7hurLhur7hu7fhu6jhuqThu5Lhu7fhu6ZM4bq64buQ4bu34bq+V+G6tuG7t2RJ4bu34bqzTeG6tuG7t8OUSeG7kuG7t+G7qOG6tOG7kuG7t+G7kkvhurYk4bu3w5VMTeG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7qOG6tOG7kuG7t23EkTdt4bu3w5RU4buS4bu3TOG7mMOC4buq4bu34buGUOG7kkvhu7fDmeG7t+G7l03hu4rhu6rhu7dl4bq24buQ4bu34buSTFnhu7dtTcOVTeG7qeG7t2ThurZ64bq24buA4bq24bup4bu3bEzhu5jhu6bhu4Lhu4Lhu6vhu6vhu6vhu7c3w43hu5Lhu7fhu5LhurYk4bup4bu3ZEnhu7fhurNN4bq24bu3w5Thu7Dhu6Lhu5Lhu7fhu5Lhuqrhu5Dhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhu6rhu5jhu6bhu7fhu6jhuqThu5Lhu7fhu6ZM4bq64buQ4bu3S03hurbhu7dAw5Phu7fDiuG6suG7kuG7t+G6vkzDgiThu7fhu6rGr0nhu5Lhu7fhur7hurLhur7hu7fhu6jhurThu5Lhu7dtxJE3beG7qeG7t+G7quG6rOG7kkvhu7fhu6rGr1nDmeG7kkvhu7fhu6jhuqThu5Lhu7fhu6ZM4bq64buQ4bu34buqxq9J4buS4bu34buo4bq04buS4bu34buGw4Lhu6rhu7fDgOG7ucO6L+G7kuG6rOG7kOG7q+G7tzfDguG7quG7t+G7hlnDmuG6vuG7t8OVw43hu6rhu7fFqOG7sOG6pOG7t+G7kuG6tCThu6nhu7fhu4ZNw4zhu7Dhu7fhur7hu57hu6rhu7fDlOG7nE3hu7dA4bq84buS4bu3w5ThurThu7fhur5MReG7quG7t8OUWcOa4buSS+G7t+G7qOG6pOG7kuG7t+G7pkzhurrhu5Dhu6nhu7fDlcON4bu34buGw43hu5Lhu7fDlOG6tOG7t+G7gOG7mOG6tuG7kkzhu7fhu5JLTE3hu4rhu6bhu7fhu6ZM4bqkTeG7t8Wo4buw4bq24buS4bu34buqxJDhu5Dhu7fhu4bDjeG7kuG7t+G6vuG6suG6vuG7t0tN4bqy4bu34buqxq/Dk+G7t+G7kMOM4buQ4bu34buqw53hur7hu7fDlOG6tOG7t8Od4buSS+G7t+G7gFbhu5JL4bu34bq+V+G6tuG7t+G7qOG6pOG7kuG7t+G7pkzhurrhu5Dhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhur7hu7BQ4bq+4bu34buo4bue4buSS+G7t+G7kkxZ4bu34buS4bqo4bum4bu34bq+TOG6tk3hu7fGr+G7lOG7quG7t+G6vuG7lOG7t+G7gMSo4bu34buA4bq04buSS+G7qeG7t+G6vkzhurZN4bu34buqTFck4bu34buqTeG7kkzhu7dM4bq2JOG7t+G6vkzhurZN4bu34buSTOG7tOG6tuKApuG7t+G7kkzhuqrhu5Dhu7fhu5Dhurbhu5JL4bu3w5TDgk3hu7fhur5M4buY4bu3w5VM4bqy4bq+TOG7t0zhurThu5JL4bu34buqxq/huqRN4bu34buSS0xN4buK4buQ4bu34buq4bue4buq4bu34buSTEXhu6rhu7fDlUxN4bu34buA4buu4buSS+G7t+G7qOG6pOG7kuG7t+G7pkzhurrhu5DigJ3hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V34bu1bUzhu7Thur7hu7fhu6rDjeG7qeG7t+G7qsOCTeG7t21M4bq24buSTOG7t+G6teG7lOG6tuG7t+G6vuG7lOG7t8avReG7quG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fhu6jhuqThu5Lhu7fhu6ZM4bq64buQ4bu34bq+4buU4bu34bq+TEXhu6rhu7fDlFnDmuG7kkvhu7fhu6pM4buwUOG6vuG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fDlOG7jOG7kkzhu7dA4bu04bq+4bu3w5VM4bqy4bq+4bu34buSTOG6tuG7sOG7qeG7t+G7quG7sCThu7fhu5JMTUnhu5Lhu7dA4bq84buS4bu34bq+TFnhurbhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhu4bhu6Lhu5JL4bu34buG4bqk4buY4bu3w5VM4bqy4bq+TOG7t0zhurThu5JL4bu34buqxq9J4buS4bu34buQw4Lhu5JL4bu3w4pNw43hu6rhu7fhu4bDjeG7kuG7t8OU4bq04bu3w4rDmU3hu7fhu4Dhu5jhurbhu5JM4bu34buSS0xN4buK4bum4bu34bq+TFnhurbhu7fhur7hu5Thu7fhu6jhu7Thu7fhu4bDieG7sOG7t+G7qlnhu7fDiuG6tE3hu7fDiuG6pOG7kuG7t0DDjOG7tz3EkCThu7fhu4Dhu7Thu5JL4bu3TE/hu5JM4bu34bqk4buSTOG7qeG7t+G7qkxZU+G7kkvhu7dMTeG7iuG7sOG7t+G7qOG6pOG7kuG7t+G7pkzhurrhu5Dhu6vhu7fhu5dUTeG7t8OVTOG6suG6vkzhu7dM4bq04buSS+G7t+G7qsavSeG7kuG7t+G7kMOC4buSS+G7t03hu5Lhu6rhu4LGr+G7kuG7guG7quG7t+G7qkxP4bu34oCcS1Lhu7fhu6rhu57hu6rhu7fhu5JZVOG6vuG7t+G7qFPhu5Lhu7fhur5Y4buSS+G7t+G7pkzhuqRN4bu34buq4bue4buq4oCd4bu3w4rhuqrhu5JL4bu34bq+4bqy4bq+TOG7t+G7qkzhu6Lhu5JL4bu34buqTeG7kuG7t+G7qOG6pOG7kuG7t+G7pkzhurrhu5Dhu7fhu5BN4buSTOG7t8OKw4Lhur5M4bup4bu3xq/hu5zhu7fGr+G6tOG7kkvhu7fhu5JMReG7quG7t8OU4bq04bu34buSTOG7uOG7kkvhu7fhu6pM4bui4buSS+G7t+G7qk3hu5Lhu7fDlU3hu4jhu5Dhu7fhu4bDk+G7kkzhu6vhu7fEkVDhu6rhu7fhu4ZNw4zhu7Dhu7fhu5Lhu7jhurbhu7fDlOG6tOG7t+G7gOG7mOG6tuG7kkzhu7fhu5JLTE3hu4rhu6bhu7fhu6ZM4bqkTeG7t+G6vuG7lOG7t+G6vkzDjeG7t+G7hlDhu7fhur5M4bqs4buQ4bu34buo4buU4bq+4bu34buo4bq24buw4bu3w4rhurLhu5Lhu7dM4bq04buSS+G7qeG7t+G7huG7lOG7t8OU4bq04bu3QE3hu4rhur7hu7fDiuG6suG7kuG7t0zhurThu5JL4bu34buq4buy4bu34buqxJDhu5Dhu7fhu4bhu4jhu7fDlUzhurLhur5M4bu3TOG6tOG7kkvhu7fhu5JMVOG7t0DhurThu7fFqOG7sOG6tiThu7fDlMOCTeG7t+G7kOG7sOG6tuG7t+G7qOG6pOG7kuG7t+G7pkzhurrhu5Dhu7fDlUxN4bu34bq+w4nhu5LigJ3hu6nhu7fhurbhu5JM4bu3ZEnhu7c74buSTOG7t+G6vkxN4bq24bu34buoR+G7t+G7qkxJ4buQ4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d+G7geG7kkvhu7dlS+G7sCTEqOG7kuG7t+G7m+G7sMSQ4buS4bu3bUzhuqjhu5JL4bup4bu3bcavWcOZ4buSS+G7t+G7pkzhu5bhu5JL4bu3auG7sOG6pOG7kuG7t8OUJeG7tz3hu7BF4buq4bu34buSTOG6uOG7puG7t8OVTOG6uuG7sOG7qeG7t2zDmeG7tzXhu6Lhu5JL4bu3bUxZU+G7kkvhu6nhu7fhur5M4buY4bu3w4pNw43hu6rFqeG7t2VM4bq44buS4bu34buqTMOd4bq+4bu34bq+V+G6tuG7t+G7kFDhu6rhu7fhu6jhu57hu7fhu4Dhu5jhurbhu5JM4bu34buSS0xN4buK4bum4bu34buqxq9J4buS4bu34buGw5Phurbhu7fDiuG6tOG7kuG7t+G7qsOS4buSTOG7t+G7qkzhurbhu5Dhu7dLTeG6tuG7t0zhu5jDguG7quG7t+G7hlDhu5JL4bu3bcSRN23hu7fhur7hu5bhu5Lhu7dMw4Lhu5Lhu7fhur5Mw43hu6nhu7fhur5MWeG6tuG7t+G6vkxF4bum4bu3TOG6tOG7kkzhu7fhu6ZM4bqy4bum4bu3w5Thu7Dhurjhu6rhu7dAw4zhu7dtxJE3beG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t0BN4buK4bq+4bu3w5VJ4bu3w5VM4bq2TeG7qeG7t+G7qkzhu6Lhu5JL4bu3w4rhurLhu5jhu7dAVE3hu7fhur7hurLhur7hu7fhur5T4bu3xajhu7Dhurbhu5Lhu7fFqOG7sOG6pOG7kuG7t8OUJeG7t2VM4bq04bu34buSWVThur7hu6vhu7dlTE3DjOG7sOG7t+G7gOG7mOG6tuG7kkzhu7fhu5JLTE3hu4rhu6bhu7fhur7hu5Thu7cj4buCw4rhu6hN4buq4buC4bu34buSTFnhu5JL4bu34bq+TMOS4bu34buA4buy4buSS+G7t8OUw4JN4bu3w5nhu7dATeG7iuG6vuG7t+G6vuG7sOG7kkvhu7fhur5F4bum4bu34buqTOG7ouG7kkvhu7fhu6pN4buS4bu34buGU+G7kuG7t+G7qkzhu7DDieG7kuG7qeG7t+G6vkxZ4bq24bu3w5VM4bq2TeG7t+G7qkzhurLhur7hu7dMw43hu6rhu7fhur7hurLhur7hu7fDneG7kkvhu7fhu4BW4buSS+G7t0xS4bu34buqxq/DmuG7t+G7qOG6pOG7kuG7tz3hu7BF4buq4bup4bu3w5VN4buSTOG7t+G7gOG7mOG6tuG7kkzhu7fhur5X4bq24bu34buA4buY4bq24buSTOG7t+G7kktMTeG7iuG7puG7q+G7t+G6teG7mMOC4buq4bu34buGUOG7kkvhu7dtxJE3beG7t+G7quG6uOG7puG7t+G7qsav4buw4buSS+G7t+G6vkxX4bu3JMON4buw4bu3w5nhu7fhu6pM4bq04buSTOG7t+G7pkzhu57hu6nhu7fhu5JMWeG7kkvhu7dMw4Lhu5Lhu7fhur5Mw43hu7fDmeG7t0Dhu67hu5JL4bu34buS4bui4buSS+G7t+G7qkzhu6Lhu5Lhu6nhu7fhu5JMReG7quG7t8OU4bq04bu3QOG7ruG7kkvhu7fhu6jEkOG7sOG7qeG7t0Dhu67hu5JL4bu3PeG6tuG7q+G7tzRJ4buS4bu34bq+w4Lhu5JM4bu34buG4buU4bup4bu34buQUOG7quG7t+G7qOG7nuG7t+G7gOG7mOG6tuG7kkzhu7fhu5JLTE3hu4rhu6bhu7fhur5MWeG6tuG7t0xN4buI4buw4bu3TMON4buq4bu34buGWcOa4bq+4bu34buqTMON4bu34buQw4Lhu5JM4bu34bq+V+G6tuG7t23EkTdt4bu34buG4buI4bu34buq4buy4bu34buG4buU4bu34bq+TFfhu7fhu4ZQ4buSS+G7qeG7t+G7kuG6qOG7kOG7t8OK4bqo4buq4bu34bq+U+G7t0xQTeG7t+G7pkzhurLhu6rhu7fhu6rGr03hu4jhu5LigJ3hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3bcSRN23hu7fhu4bhuqbhu7dA4bq04bu34buG4bq24buSS+G7t+G7kMOZ4bu3xq/hurbhu7fhu6pNw4zhu5Dhu7fhu5Lhuqzhu5JL4bu3QOG6tOG7t8OUw5pN4bu34buqTMON4bu34bq+4bu04bq+4bu3w5RU4buS4bu34buG4buI4bu34bq+4bqy4bq+4bu34buA4buY4bq24buSTOG7t+G7kktMTeG7iuG7puG7t8OKw53hu6rhu7fhu6ZM4bqy4bup4bu34bumTOG6suG7quG7t+G7qsavTeG7iOG7kuG7qeG7t+G7kMOZ4bu3xq9Q4buSS+G7t+G7qkzDk+G7t+G7qsavWVXhu5JL4bu34buqTUnhu7Dhu7fhu6pMVuG7qeG7t+G7huG6tuG7t+G7gMOC4buSS+G7t0zhu5Thurbhu7fDlUnhu5JM4bu3w4rhurLhu5Lhu7dM4bq04buSS+G7q+G7t+G7m8SQJOG7t+G7gOG7tOG7kkvhu7fhu6pMWVPhu5JL4bu3TE3hu4rhu7Dhu7dA4bq04bu34bumTOG6suG7quG7t+G7qsavTeG7iOG7kuG7t8OKw4zhu5Lhu7dA4bu44buSS+G7t+G7qsavSeG7kuG7t+G7ksOM4buS4bu34buq4bqk4buSS+G7t+G7kuG6tCThu7fhu4ZNw4zhu7Dhu7fhur7hu57hu6rhu7fDlOG7nE3hu7fDlOG6tOG7t+G6vkxF4buq4bu3w5RZw5rhu5JL4bu34buo4bqk4buS4bu34bumTOG6uuG7kOG7qeG7t+G7qsOC4buY4bu34buSSeG7kuG7t+G7sCThu7fhu6pO4buS4bu34buA4buY4bq24buSTOG7t+G7kktMTeG7iuG7puG7q+G7tzTDmU3hu7fhu5JLWVVN4bu34buqTUnhu7Dhu7fhu4Dhu67hu5JL4bu34buqTFlV4buSS+G7t8OVTOG7ouG7kkvhu7fhu4ZZw5rhur7hu7fhur7DieG7kOG7t+G7kuG6qOG7kOG7qeG7t+G7qsav4bqkTeG7t+G7kktMTeG7iuG7kOG7t+G7qOG6pOG7kuG7t+G7pkzhurrhu5Dhu7fhu6rGr1lU4bq+4bu3w5VMTeG7t+G7kOG7sOG6tuG7q+G7tzbhurbhu5JM4bu34buSS0xN4buK4bum4bu34bq+WOG7kkvhu7fhur7DieG7kuG7t+G6vkzhu6zhu7fhu6rGr8ag4buSS+G7t0BN4buK4bq+4bu34bq+4bqy4bu34buSTMSQ4buS4bu3TOG7lOG6tuG7t+G7qsav4bqkTeG7t+G7kktMTeG7iuG7kOG7t+G7kktZVU3hu7fhu4Dhu67hu5JL4bup4bu3PcSQJOG7t+G7gOG7tOG7kkvhu7dM4buK4bu34buoTeG7kkzhu7fhu6pM4bqyTeG7t+G7qsav4bqkTeG7t+G7kktMTeG7iuG7kOG7t8OKw4zhu5Lhu7dA4bu44buSS+G7t+G7huG7iOG7t+G7kktZVU3hu7fhu4Dhu67hu5JL4bu3JEnhu5Lhu7fhu6rEkOG7kOG7t8OVTE3hu7fhu5Dhu7Dhurbhu7fhu6jhuqjhu5Dhu7dA4bq04bu34buGWcOa4bq+4bu34buq4bq44buS4bu3TFnDmeG7kkvhu7fhu5JM4bu44buSS+G7t0zhurThu5JL4bu3TOG7lOG6tuG7qeG7t+G7gMOT4bq+TOG7t0BW4bu34bq+4buU4bu34bq+TEXhu6rhu7fDlFnDmuG7kkvhu7fhu6rhu57hu6rhu7fhu5JMReG7quG7q+G7t21MSeG7kOG7t+G7kuG7uOG6tuG7t+G7gOG7mOG6tuG7kkzhu7fhu5JLTE3hu4rhu6bhu7fhur7DieG7kuG7t+G7qkzhu4Lhu5jhu7fhu4Dhu5xN4bu34buo4bqy4buq4bu34buo4bq24buY4bu34bq+TEXhu6rhu7fDlFnDmuG7kkvhu7fhu6jhuqThu5Lhu7fhu6ZM4bq64buQ4bu34bq+WOG7kkvhu7fhu5JMWeG7tz3hu7bhu7fDlCXhu7fhu5JM4bq24buSTOG7t+G6vkzhu5Thu5JL4bu3w5VMTcON4buw4bu34buSw4JN4bu34bq+V+G6tuG7t8OVTOG6suG6vkzhu7dM4bq04buSS+G7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7teG7t+G7qOG7qiTDlOG7gnThu7Xhu6rhu4I94buqLeG6tsOUTUvhu5LFqeG7t8avTUtM4buqxrDhu7V3duG7qOG7qsav4buY4buSS3c04bq0TeG7t0DhurThu7fhuqThu5JMxanhu7fEqeG6tTtl4bu34buXImV2L+G7qOG7qsav4buY4buSS3d2L+G7pnc=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]