(vhds.baothanhhoa.vn) - Vào mùa mưa, nước từ đầu nguồn đổ về mang theo phù sa là lúc cá chình xuất hiện - mùa cá chình tìm bạn tình. Nơi thượng nguồn sông Mã, sông Chu, sông Yên, sông Hoạt thường mới có cá chình. Các cửa sông lạch Trường, lạch Hới, lạch Ghép, lạch Sung, lạch Bạng mùa nước mới đổ về cũng xuất hiện cá chình.
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDquG7nm1m4buf4buxduG7ueG7scSRZuG7t8OB4bu5ZuG7uW5BZuG7n+G6vuG7ueG7q2bhu7nhu6tB4bu54bq9L+G7sWjDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buwcWzhu6Hhu4XDqsOgbkFm4bu34bq6bGbhu7fhu4BsxJFm4bu54buA4bqk4bufZkXhu4JmcOG7l8OJZuG7ueG7q8OJ4bqw4bu5ZnDhurJmSOG7pWbhu7ds4bu54burZkXhu7FxQWZC4bux4bq6ZsSQbGbhu7VuZuG7teG6uOG7n2bhu59tZuG7n+G7sXbhu7nhu7Fmw43DieG7lUVm4bux4but4bun4bu5Zi1m4bu34bq6bGbhu59tZuG7n+G7sXbhu7nhu7FmRXbhu7dm4bujb+G7uWZFduG7ueG7sWVm4bu4w4Lhu61mReG7seG7gOG6rOG7ueG7q2bhu7nhu6vDieG6sOG7uWbEkMSC4bu54burZuG7tsOyxJFmxJDEguG7ueG7q2bhu57hu7HDicSRZsSQxILhu7nhu6tmw6PDuuG7ucSRZsSQxILhu7nhu6tm4buwQW9FZkXhu7Hhu4Dhuqbhu7nhu6tm4bu34bqk4butZuG7n8OBZuG7n21m4buf4buxduG7ueG7sWVm4buebeG7n2bhu59GbGbEkMSC4bu54burZuG7tW/hu5/hu7FmIEThu4Dhuqbhu7nhu6vEkWbhu7Vv4buf4buxZuG7sOG6pOG7rcSRZuG7tW/hu5/hu7Fm4buq4buxckLEkWbhu7Vv4buf4buxZiLDieG7ueG7q8SRZuG7tW/hu5/hu7Fm4buib+G7ueG7q2bhu7fhurpsZuG7ueG7gOG6pOG7n2bhu7fhuqThu61mcOG6smZI4bulZuG7n+G6vuG7ueG7q2bDjcOJ4buVRWbhu7Hhu63hu6fhu7lm4bufbWbhu5/hu7F24bu54buxZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bq94but4bu34burZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buF4but4bueceG7uUVxROG7hWbEkEXDjOG7tXHhuqXhu4VJ4but4buhReG7sWNm4buJ4buLZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZsOtauG7i0LDjWThu4VmxJBE4buf4bql4buFLy/hu5/hu6Hhu7ll4bujbEFF4buxbOG7ueG7seG7sUFsZUjhu7kv4buhccSQ4buzRUFCL+G7uXFJxJAvaWlp4buLL2hrxKnhu6Hhu4tna8Os4buJ4buLw61FaOG7ieG7i8Sp4bu14buJLWhlw71C4bur4buFZmzhu7VF4bql4buF4buebWbhu5/hu7F24bu54buxxJFm4bu3w4Hhu7lm4bu5bkFm4buf4bq+4bu54burZuG7ueG7q0Hhu7nhu4VmSeG7reG7oUXhu7HhuqXhu4Xhu4nhu4tn4buFZuG7sXHhu63hu6vhu7FF4bql4buFw61q4buL4buFZi/DquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7nmxCReG7rUHhu7nhu4XDquG6ucOT4bu54buxZuG7t+G7reG7ueG7sWbhu7HhuqBsZWbhu7jhu6vDieG6sOG7uWNm4bus4bu5RXFE4bu5cUXhurvhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG7nm1m4buf4buxduG7ueG7sWbhu5/DgWZF4bux4buZ4bu5ZuG7sXbhu7nhu7FmRUTDgOG7uWbhu7Xhu5Phu7nEkWbhu59B4bu5ZkVEw4nhu7nhu6tm4bujduG7ueG7sWbhu6PDteG7ueG7q2bhu59t4bu5ZuG7teG7reG7peG7t8SRZuG7n8OBZuG7n0Hhu7lmRUFm4bujw7Xhu7nhu6tm4buf4bqyZkVsw4zEkWZF4bux4buZ4bu5ZuG7oW7hu61m4buf4bux4buC4bu54burZsOsZ2YtZuG7i2dm4buf4bu3ZWbhu55tZuG7n+G7sXbhu7nhu7Fm4bufw4Fm4buxduG7ueG7sWZF4buxxalm4bur4but4bqu4bu54burZuG7tUFu4butZuG7ueG7seG7p+G7n+G7sWbhu7nhu7Hhu4Dhu7nhu6tmReG7seG7meG7uWbhu7nhu6vhu4/hu7lmSG5mRUFm4buxw4Lhu7llZuG7nm1m4buf4buxduG7ueG7sWZF4bux4buA4bqm4bu54burZuG7n8OBZuG7t27DiWZwceG7ucSRZuG7tW5m4bu1QW7hu61m4bufw4Fm4bu54bux4but4bulw4lmcG/hu7fEkWbhu7nhurLhu61mReG7rcO54bu54burZkjhu6VmxJDhu4Rm4buj4bqyZuG7oeG7gOG6quG7ueG7q8SRZkXhu7F3RWbhu6NyQWZF4buxw4Lhu7dmSG5m4bu1buG7ueG7sWVm4buebWbhu5/hu7F24bu54buxZnDhu4Dhuqzhu59mw41x4bu3ZuG7tW5m4bu1QW7hu61m4bufbWZDw4nhu4pm4bux4butw7nhu7dmSG5m4bufw4FmRW3hu59m4buh4bq84bu54burZkVEbeG7ueG7q2bhu6Hhu4DDguG7ueG7q2bhu6PhurJmReG7scah4bu5ZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4buebWbhu5/hu7F24bu54buxZuG7o+G7j0VmcOG7gOG6rOG7n2bhu7nhu7HhuqZmcOG7jeG7ueG7q8SRZnDDgcSRZuG7n+G7mcOJZuG7sUHDtOG7n2ZwbeG7ueG7sWbhu7Xhu4DhuqThu61m4bu5w4Lhu61mReG7seG7gOG6rOG7ueG7q2bhu7nhu6vDieG6sOG7uWbhu7FBw7Thu59m4bufbeG7n2bhu59GbGbEkMSC4bu54burxJFm4bufRmxm4bu1b+G7n+G7sWVm4buebWbhu5/hu7F24bu54buxZkThu5VFZuG7s+G7seG6onFmSG5mxJDhuq7hu7nhu6tm4bu14buZw4nEkWbhu5/DgWZF4buxxalm4bu54bux4bquRWZFREHhu7nhu6tm4bujxalmcMO54bu5ZuG7uUZsZkXhu7Ft4bu54burZWbhu55tZuG7n+G7sXbhu7nhu7FmQ8OJ4buKZuG7seG7rcO54bu3ZuG7ucO64bu5ZkVE4bqoZkXhu7Fu4bu54buxZuG7t8OB4bu5ZuG7sW7hu7nhu6tmcMO04bufZsSQw7Phu7nEkWbhu5/DgWbhu6vhu61tZkVEd2bhu59sQWZFREHhu7nhu6tm4bufbeG7n2bhu7Phu7Ft4buf4buxZsSQb+G7ucSRZuG7ueG7sW5m4buxbuG7ueG7q2Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG7nm1m4buf4buxduG7ueG7sWbhu5/hu7HDuWbhu6Phu63DueG7uWbhu6Fv4bu54burZuG7uW5BZuG7n+G6vuG7ueG7q2bhu7nhu6tB4bu5xJFm4bufbeG7rWbhu7nhu6tB4bu5ZuG7ueG7q+G6oEVmReG7hGZF4bux4buZ4bu5ZuG7n21m4buf4buxduG7ueG7sWbhu7duZuG7n8OBZuG7s+G7scSC4bu54burZuG7n+G7l+G7uWZIbMOMZuG7t+G7gOG6rOG7ucSRZuG7n+G7seG6uEVm4bur4butbGZId2bhu7FBw7Thu59m4bufbeG7n+G7sWbhu7nhu5XDiWbhu5/hu7F4ZuG7tW5mxJDhu4RmcOG6suG7rWZId2ZF4buxcUFmw4zDusOJZuG7n+G7l8OJZuG7n8OKbGbhu7Phu7Ft4buf4buxZuG7t25mReG7scSC4butZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bu2w4Hhu7lm4bufbWbhu5/hu7F24bu54buxZuG7ueG7gOG6pOG7ueG7q2bhu7VtZuG7n+G7sWzhu7nhu7Fmw41x4bu3ZkRsZnDhu4Dhuqzhu59m4buh4buZ4bu5ZuG7ueG7scahw4lm4buz4buxQW3hu61m4buxw4Lhu7lm4bufw7NlZuG7nm1m4buf4buxduG7ueG7sWbhu7Vu4bu3ZsSQb+G7n+G7scSRZuG7s+G7scSC4bu54burZnDhu4Dhuqzhu59mREZsZuG7ueG7gOG6pOG7n2bhu7Vv4bu54buxxJFmcHHhu7dm4buf4buPRWZF4buxbuG7ueG7sWbhu7Phu7FBbOG7ueG7sWZFRMOA4bu5ZuG7oW7DjGZw4bq2Zmhm4buf4bu3ZuG7n+G7sUFmSG5BZuG7mcOJZsSQbuG7ueG7sWbhu4DhuqRCZkjhuqThu61m4buxbuG7ueG7sWbhu5/DisSRZuG7ueG7gOG6pOG7n2bhu7fhu4/hu7fEkWbhu7nhu4DhuqThu59m4bu54bur4bux4bunZnDDtOG7n8SRZkXhu63DusOJZuG7o+G7j+G7n8SRZuG7o+G6tkVm4bufbOG7ueG7sWVm4bug4bq64bu54burZkXhu7Fs4bu54buxZkVEcWbhu7FBw7Thu59mReG7sWzhu7nhu7FmxJDhu49FZuG7ueG7seG6oOG7ucSRZuG7n+G7hmbhu7fhurZFZuG7s+G7sUFs4bu54buxZuG7n21m4bu1b+G7rWbhu7PDqOG7t2bhu7fhurZFZuG7tW1m4buf4buxbOG7ueG7sWbDjeG7rcO64bu5ZkXhu7Fu4bu54buxZkXhu4Lhu7nhu6tmw43hu5nDiWVmIOG7sWzhu7lm4buxQWxmcOG6omZE4buE4bufZuG7scOCZuG7tcO64bu5ZkPDiW9FZuG7n+G7sUFmcOG7pcOJxJFmw41BbMOMZkVE4bqoZuG7n+G7sUFm4buz4buxckHEkWZF4buxd0Vm4bufbWbEkHFm4bu1b+G7rWbEkOG7jeG7uWbhu5/hu7Hhu4/hu5/EkWbhu7VBbOG7ueG7q2bhu7VBbeG7ueG7q2bhu7XhuqRCZuG7t+G6qmbhu6NyQWZF4buxw4Lhu7dm4bu54burxqHDjGXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG7nsOA4bu5ZuG7t8OB4bu5ZuG7n21m4buf4buxduG7ueG7sWZF4but4bul4bu3ZkXhu7HDieG6ruG7n2bhu6Lhu4/hu59mReG7scOC4bu3ZuG7ueG7q0Hhu7lmSG5m4buj4bqyZuG7ueG7seG7lUVm4buxb+G7ueG7q2Vm4buebWbhu5/hu7F24bu54buxZuG7tW7hu7dmxJBv4buf4buxxJFm4buf4buxw7RFZuG7s+G7seG6uOG7n2bhu5/huqpm4buxbOG7rWZw4bquRWbhu7nhu6vDgeG7uWZFbMOMxJFmcHHhu7dmReG7reG7peG7t2ZI4bqk4butZuG7t+G6tkVmxJDhuq5mSHdmReG7scOJ4bqu4bufZuG7ouG7j+G7n2bhu7nhu7Hhu4BmReG7scOzQWZDw4nDs8SRZuG7imbhu6F5xJFmcG/hu61mRW1BxJFm4bu54buV4bu3ZuG7t8OoQWVm4bue4bq+4bu54burZuG7n8OBZkXhu7HFqWZF4but4bul4bu3ZuG7n+G6uuG7ueG7q2bhu6tuZm3hu59m4bq54burbmbhu7nhu7HhuqJm4bu1xILhu7nhu6tmcHHhu7lm4bu54bux4buAZuG7tUFu4butZkPDiW/hurtm4buxQcO04bufZkThurpsZkhu4bu54burZuG7oeG6uuG7ueG7q2bhu5/hu7FBZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbDjMO5w4lm4bur4buXw4zEkWbhu5/DgmZF4buxxalmxJDDicOMZuG7ueG7seG7gOG6rOG7n2Vm4bu24bq04butZkXDieG7l+G7uWbhu5/hu7F4ZuG7ucO64bu5ZuG7jeG7uWbhu7fhurZFZuG7teG7l+G7uWZIbkFm4bu14bq44bufZuG7s+G7seG6onFm4bu34bqk4butZuG7seG7lUJmReG7seG6vGbhu7HDuUVmcOG7gOG6rOG7n2Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG7nm1m4buf4buxduG7ueG7sWbhu7nhu5XDiWbhu6Hhu4BsZuG7n+G7scOJbGbhu7VuZuG7t8OB4bu5ZuG7jeG7uWbhu7nhu6tB4bu5ZnDDueG7uWZF4bux4bq8RWbhu7Xhu4Dhuqrhu61lZiDhu7F3RWbhu59tZnDDsmbhu7Vu4bu3ZsSQb+G7n+G7sWZwceG7t2bhu4DhuqRCZkjhuqThu61m4bu54buA4bqk4bufZuG7ueG7q+G7seG7p2Zww7Thu5/EkWbhu6vhu4Lhu7nhu6vEkWZF4bqi4butxJFm4bu34buIZuG7n+G7seG7r+G7ueG7scSRZkXhu63DusOJZuG7o+G7j+G7n8SRZnBx4bu3ZuG7seG7lUJmSOG6pOG7rWbhu6Hhu4BsZuG7n+G7scOJbGZF4buxdmbhu7HDgGxmcOG7reG7p8OJZkXDicOM4bunRWZI4bqm4butZWbhu55t4bufZkh3ZkRsw4lmReG7sXZm4bu1bmZF4buAw4Lhu63EkWZEbMOJZuG7ueG7q+G6smbhu43hu7lm4buf4bq64bu54burZsSQdWbhu7nhu5nhu7nhu6tm4bux4buAw4Lhu7nhu6tmSHdm4bu1w7rhu7lmcMO54bu5ZnDhurZmRcOJw4zhu6dFZnB44bu54buxZuG7s+G7sUFt4butZuG7s+G7seG7m8OJZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4buew7Thu7dm4buf4bq84butxJFm4buh4bqu4bufZsSQ4buG4bufZuG7tW7hu7dm4bufw7NmRcOJ4buX4bu5xJFm4bufw7NmReG7sW3hu7nhu6tmcHHhu7dmcOG6suG7rWZw4bqw4bu54burZuG7teG7gMOC4bu54burZuG7jeG7uWZIbuG7rWbhu6NsZuG7o0dsZuG7n21m4buf4buxduG7ueG7sWbhu5/hur7hu7nhu6tmReG7seG7lcOMZnBt4bu54burZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQkzDiUXhu7FBROG7hcOq4bu44burw4nDjMaw4bu5ZuG7sEfDiWbhu7jhu6vEguG7ueG6vS9Cw6o=

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]