(vhds.baothanhhoa.vn) - Rươi có nhiều ở các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Nông Cống của xứ Thanh. Rươi thường sống ở vùng ven sông màu mỡ phù sa, môi trường trong lành.
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5NOG7mMah4buVYeG7lW3hu5fhu5Vh4but4bu3YeG7q+G7s3VvMy9uw6A0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrBOZuG6teG7gzk04buq4buzdW9h4buHxqFh4buVbm/hu4nhu69h4bunYeG7h8Oi4buHYW7hu6/Dg8Sp4buVYeG7lG3hurVh4buwdeG7lSJhTuG6veG7r2Hhu5Jy4buHImFO4buXY+G7lW1hTsah4bq1ImHhu6jhu6/huq3hu5VtYSXhu7N14buVbSJh4busw7Xhu5VuYU1v4bq1ImHhu5Thu6Hhu5VtYeG7hnDhu5VtYeG7h3nhurVh4bqi4bu1YeG7rG7hurXhu5VuIGHhu6rhu7N1b2Hhu61u4buzw7nhu5VtYeG7sXDhu5VtYeG7p2HDgHfhu5VtYcOAZuG7lWHhu7Hhu6Hhu5VtYeG7meG6peG7r2Hhu5nFqWHGsG53YeG7seG6tSJh4buZ4buhb2Hhu63hu6vhu7PDueG7lW1h4but4bur4buX4buVbWHhu5PhuqXhu5VuIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0M2/hu5ltYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5b+G7hmbhu5Xhu61m4burOWHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG6oG/hu4Phu61uW2HhurPhuq/Docaw4bqiXWFuZm9tbuG7rVth4bqvw6PDocaw4bqiXTlh4bux4bur4buHKDkvL+G7h+G7g+G7lSDhu4HhurXhu5fhu61u4bq14buVbm7hu5fhurUgw4Dhu5Uv4buDZuG7seG7keG7reG7l8awL+G7lWbhuqDhu7Ev4bqh4bqh4bqhxIMvw6DhurPhurHhu4PhuqPDoeG6t8SD4bqz4bqhw6Hhu63Do+G6r8Oj4bqjw6Hhu5PDoSDDtMawbX3hu6sow6DDoMOhOWHhurXhu5Phu60oOeG7mMah4buVYeG7lW3hu5fhu5Vh4but4bu3YeG7q+G7s3VvOWHhuqBv4buD4butbig54bqz4bqvw6E5YW5mb21u4butKDnhuq/Do8OhOWEvNDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4bhurXGsOG7rW/hu5fhu5U5NOG7quG7s3VvYeG7k+G6pWHhu5nGoeG7lWHhu5Vt4buX4buVImHhu5Vub+G7ieG7r2Hhu4Phu7PFqeG7lW1h4buHbuG6ueG7rSBhMeG6rOG7lW5bYU7DgeG7r2Hhu5Rt4buh4buVMjMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buq4buzdW9h4bqi4buv4bq54butYW5vxKnhu5Vh4buVbm/hu4nhu69hw4DhuqXhu5dh4butbsO5b2Hhu4VvauG7mWHhu4Xhurvhu69h4butbsOi4buVbWHEgyJh4buF4bq74buvYeG7rW7DouG7lW1h4bqzYW7hu5dk4buHYW1vw4HhurVh4butbsOi4buVbWHDoMOhYcOp4buZYeG7k+G7jeG7h24gYeG7hsOi4buHYeG7h3hh4bqi4buz4bq1YeG7mW/DrOG7r2Hhu63huq1h4buZd+G6tWHhu6vhu7N1b2Hhu6vhurVhcWHhuqfhu61h4buRbm9hbWTGsGHhu61v4buL4butImHhu5Fub2Hhu4Xhu4vhu5Vh4buHw4FbYTNm4buZNOG7huG7l+G7lWFtw7Jh4buBZ2Hhu63Ds2Hhu63DsmHhu61vL2EzL2bhu5k0M2bhu5k04buYw7Lhu5VuYeG7hW9h4buD4buzw7pvYeG7heG6ueG7rWHhu4HGoeG7lW1h4buFb2Hhu63hu6vDrOG7lWHhu63hu6vDuW8vYTMvZuG7mTQzZuG7mTThu5hy4butYeG7leG6q+G7mWHhu5nhurnDg2Hhu4Hhur3hu5Vh4buFb2Hhu4dudW8vYTMvZuG7mTQzZuG7mTThu4RvYeG7rW7DuW9h4buT4bunYeG7heG6ueG7rWHhu5Phu5fhu5VtYeG7reG7q8O5b2Hhu5nDum9hw4PDrOG7lSAgIDMvZuG7mTQzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7quG7s3VvYeG7lW3hu5fhu5Vhw4DhuqVh4buBcyJh4bqr4buVYeG7mXLhu61h4buT4bq74buVYeG7rW7DsmHhu4Fn4buVYeG7mXdvImHhu4fhu7Vh4buZd+G6tWHhu4Xhu4vhu5Vh4buxw61h4butbuG6ucODYeG7h8ahYW3DsmHhu5Vu4buzYeG7k+G6pWHhu5Vuw7oiYeG7k+G6pWHhu5nhu5fhu5VtImHhu5FuYuG7h2Hhu5Fu4buX4bqtb2Hhu4duw7lh4buF4bulbyAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7hm7hu4th4buBb+G7i+G7lWHhu6vhu7N1b2Hhu4fDveG7lW1h4buHbsSR4buVbWHhu5FuxqFh4buRbuG6q+G7lWHhu5Ni4buZImHhu4du4buPYcOAb8Sp4buHYeG7heG7r+G7lWHhu5Xhu7PDuuG7h2Hhu7Hhu6FvYW1v4bqlYeG7h27hu5dhw4DhuqXhu5dh4buHbuG6veG7r2Hhu63hu5dh4burcW9h4buFZuG7mWHhu6vhu7N1b2Hhu6vhurVh4buVbnbhu5VtYeG7lW3hur3GsGHhu5Xhu7PDuuG7h2Hhu4du4bu34buVbWHhu5nhu7N1b2Hhu5Phuqvhu5lhxrBuduG7rWHhu4du4buXYeG7q+G7s3VvYeG7q3jhu5VtYeG7h27DqeG7lWHDgOG6pWHhu5nhurnhu61hxrBu4bq74buVYeG7leG7s8O64buHYeG7reG7q2Lhu5VtYeG7lW7hurvDgyBh4buGw6Lhu4duYeG7leG6pcODYeG7g8Op4buVYW1v4bq14buVYW3hu51vYW7hu5fhurVh4buZ4bqyYeG7k+G6pWHigJzhu63DqsODYeG7reG7q+G6u+G7leKAnWFu4bq1w4NhbeG7nW9h4buDw7Nh4buD4buj4buZYeG7k+G6pWHigJzhu5PhuqXhu5lh4buT4buh4buVbeKAnSBh4buQbm9h4bur4buzdW9h4bux4bqn4buHbmHhu4VzYcOA4bql4buXYeG7q8OiYeG7seG7s+G6tWHhu4du4buXYeG7keG6rmHhu5FvxKnhu61h4buV4buzw7rhu4cgYU1v4bq1YcOA4buNYeG7hWph4buHbuG7i2Hhu4Fv4buL4buVYeG7mcah4buVYeG7q+G7s3VvYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7heG7s+G7peG7h2HGsG5nxrBh4bup4buvw6zhu5Vh4buT4bqlYcOA4bujYeG7qeG7r8SC4butImHhu7Hhuq0iYcO64butYeG7qeG7r+G6rSJh4buTw6JhbeG7t+G7lW0iYeG7k8OiYeG7hW/hu5VuYeG7k+G6q+G7lW0iYeG7k8OiYW3hurnhu4dh4buBw6Lhu5VuYeG7rWkiYeG7kW7hu4th4buHbuG7r+G6tSJh4butbsOyYeG7k+G6pSJhbuG6peG7lW5h4but4buzdW8gMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu4RqYeG7h8ahYeG7mcah4buVYeG7q+G7s3VvYeG6ouG6peG7l2Hhu5Vu4buzYcSCYeG7lW7DumHhu4Xhu6/hu5Vh4buZxalh4buHbuG7l2Hhu7Hhu6FvYW1v4bqlImHhu4Hhu6NhbuG6peG7lW5h4buHeWHhu63hurXhu5dh4buHbuG7l2Hhu4Phur3Dg2Hhu5l3byBhPeG7t+G6tWHhuqLhuqXhu5dhw4Dhu7fhurVh4buDd+G7lW1h4buFw73hurVh4buFw6Lhu5VuYeG7q+G7s3VvYeG7rXVvYeG7q+G6tSBh4buQbm9h4butbuG7l+G6teG7lW1h4butbuG7l+G6reG7lW1h4buZd29h4bur4buzdW9h4butbsOyYeG7h27hu5dhbW/hurVhw4Dhu41hw4DhuqXhu5dh4butb+G7i8awYeG7rXjhu4dh4bqi4bql4buXYeG7h27hu5dh4buZd29h4buD4bq9w4Nh4buF4buL4buVYeG7lW3hurnhu61h4buVbcOpw4MgYeG7kG5vYeG7heG6qWHhu5Fu4buhYeG7leG7s8O64buHImHhu6vhu7N1b2Hhu4Hhu6/hu5VtYeG7k8Os4buVYeG7rW7DsmHhu4Xhur3GsGHhu63hu6vhu7Xhu5VtYW3huqVhw4DhuqXhu5dh4buF4bqt4buXYeG7heG7ieG7ryJh4buT4bqlYeG7heG6qWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buZxqHhu5Vh4bqi4bql4buXYeG7lW7hu7NhxIIgYeG7lOG7i+G7r2Hhu61uw7Phu4duYcOA4buNYeG7gWfhu5dh4buVw4HhurVh4butbsOyYeG7h27hu5dh4butbsOs4buZYeG7rW7hu43hu61h4buB4bq1YeG7h27hu49h4buF4bqpYeG7geG6q+G7mWHhu5Vu4bujYeG6ouG6peG7l2Hhu4duw7Phu5Vh4buF4bqt4buXYeG7h3fhu5VtYeG7h27hu5dh4buVxqHhu5VtYeG7sXDhu60gYeG7ksOiYW3hurnhu4dh4butbsOib2Hhu4du4buPImHhu5l3byJhbuG6peG7lW5hbuG7l+G6tSJh4butb8Os4buvYeG7gWLhu4dh4buRbm9h4buF4bqpYeG7mXbhu4dh4bur4bq1YeG7hcO14bq1YeG7rW7DsmHGsG55YeG7heG7ieG7r2Hhu5PDrOG7lWHhu4du4buXYeG7hWjGsGHhu5li4butImHhu4Phur3Dg2Hhu5l3byBh4buAw6Lhu5VuYeG7heG6tWFtb+G7m+G7lWHhu4FpYeG7q+G6tWHhu4fhu7Vh4butbuG7i2Hhu5nhuqVh4bqiduG7h2Hhuqvhu5UgYeG7mOG7r3Dhu5Vh4buFc29h4buZxqHhu5Vh4butbsOyYeG7g3fhu5VtYeG7q+G7s3VvYeG7heG6qWHhuqLhurXDg2Hhu611b2Hhu4Fj4buVbWHhu5nDosODImHhu4du4buXYeG7reG7q+G7teG7lW1hbeG6pWHDgOG6peG7l2Hhu4V24buHYeG7rW7huqXhu5VuYeG7gcOi4buVbmHhu6txb2Hhu4FpYeG7rW7huqXhu5VuYeG7reG7t+G7lW1h4buZb+G7i+G7lW1h4bqr4buVYeG7kW5vYeG7h+G7m+G7lWHhu5XGoeG7lW0gMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu5jGoeG7lWHhu4NrYeG6q+G7lSJh4buRbsahYeG7geG7o2HDgOG6pWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buVbm/hu4nhu69h4buVbeG7s8O5b2Hhu7PhurVh4buDd+G7lW1h4buT4bqlYeG7h27huq1h4bur4buzdW8gYeG7quG7s3VvYeG7hWbhu5lh4but4burcuG7lWHDgMO6b2Hhu61u4buN4butYeG7geG6q+G7mSJh4buF4bq9xrBh4but4bur4bu14buVbWFt4bqlImHhu61uw7Jh4buT4bqlImHDgOG6pW9h4buTw6Lhu61hw4Dhu6Nh4bup4buvxILhu61h4burcW9h4buFZuG7mWHhu7PDusawYeG7h3fhu5VtYeG7leG7s8O64buHYeG7mWLhu5lh4buVbeG7l+G7lWHhu4N34buVbWHhu4XDveG6tWHhu63hu6ty4buVYeG7rW7hur3hu61h4buF4buJ4buvIGHhu5Bub2Hhu4du4bqt4buXYeG7mcWpYeG7seG7oW9hbW/huqUiYeG7h27hu5dh4but4bu34buVbWHhu5lv4buL4buVbWHhu6vhu7N1b2HDgOG6peG7lyJh4but4bur4bunYeG7heG7ieG7r2Fu4bq1b2Hhu5lk4butYeG7h27hu5dhw4DhuqXhu5VtYeG7s3Xhu5lh4burcW9h4buHbuG7l2Hhu6vhurVh4buFw7XhurVh4butbsOyYeG7gWLhu61h4buZYuG7rSJhbeG7pW9h4butbsOo4buZYeG7rW7hu69x4buVbWHhu5FuxqFh4but4bqtImHhu4Xhu4vhu5Vh4buVbuG6pWFu4bql4buVbWHhuqLGoeG7mWHhu4fDveG7lW1h4oCc4buRbnPigJ1hw4DDsmHhu5l3b2Hhu61udeG7mWHhu6nhu6/Dg+G7i+G7lWHhu6vDvSJh4buF4bql4buVbmHhu4Hhu6/hu6Hhu5VtYeG7h8Op4buvW2HigJxN4bq74buVYeG7mcO9b2HhuqLhurVh4buZceG7meKAnWHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7k+G7r8OD4buL4buVYeG7rW/hu4vhu4ciYeG7rW7DqOG7mWHhu61u4buvceG7lW0gMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu5LhuqdvYeG7h+G7m+G7lWHGsG7huq1vYeG7lcahb2Hhu63Dum9h4buZxqHhu5Vh4buZYuG7mWHhu6vhu7N1byBh4buUbeG7s8O5b2Hhu5PhuqXhu5lh4buHbuG7neG7lWHhu5lpYeG7q+G7s3VvYeG7seG6p+G7h24iYeG7q0HhurVh4bqi4buX4buVbWHhu4VqYeG7h27hu5dh4buR4bquYeG7kW7hu6Fh4buRb8Sp4butYeG7leG7s8O64buHIGHhu4bhu6Hhu5VtYeG7rW7hu7Xhu4dh4buZ4buvcG9h4buH4bu1YeG6r2Hhu4HDouG7rWHhu6vhu7N1b2HDoGHhu4HDouG7rWHhu5nhu69wb2Hhu63hu6ty4buVYeG7heG7ieG7r2Hhu6txb2Hhu4du4buXYcOA4bql4buXYcOA4bqnb2Hhu7HhuqXhu5VuYeG7geG7jeG7rWHhu5HDs+G7lWHhu5lvxKnhu5VtYeG7hWbhu5lhxrBudW9h4buVYuG7lW1h4buHbuG7l2Hhu4duw7Phu5UgYeG7lG7DumHhu63hu6vhu7PDuuG7h2Hhu5Fub2Hhu4Hhu43hu61h4buRw7Phu5Vh4buHbuG7l2Hhu5ly4butYeG7h3Dhu4dh4bur4buz4bul4buvYeG7reG7q2Lhu5VtYcOA4bu34bq1YeG7k+G6pWHhu4VqYeG7k+G6peG7mWHhu5lm4buVYcOA4bu34bq1YeG7k+G6pWHhu4VqYeG7h27hu5dh4buZ4bql4buvYeG7q+G7s3VvYeG7hWjGsCJh4butbnXhu5lh4bux4bq14buvYeG7leG6pcODIGHhu7DhurXhu69h4buZcuG7rWFu4bq1b2Hhu61uw6Lhu5VtImHhu5Fub2Hhuqvhu5Vh4buFamHhu4fGoWHhu4HDouG7rWHhu5li4buZYeG7q+G7s3VvYeG7hXbhu5VtYeG7hW/EqeG7r2Hhu5Vuw7ph4but4burcuG7lWHhu4d34buVbWHhu61u4buN4butYeG7geG6tWHhu4du4buPImFt4bu34buVbWHhu4Hhuqvhu5lh4buVbuG7oyJh4butb8Os4buvYeG7gXLhu61hw4DhuqVh4buTw6JhbeG7t+G7lW1h4but4buzdW9h4buFZuG7mWHhu4du4buz4buVbWFu4buXZOG7h2Fu4bq5xrBh4buHw6Lhu4duYeG7rW55w4MgYeG7mMah4buVYeG7leG6pcODYeG6q+G7lWHDgMO6b2Hhu6vhurXhu69h4buDb+G7i8awImHhu7HhuqVh4buTw6Lhu4duImHhu6vhurXhu69h4buH4bq74buVImHhu4fhuq1vYeG7h3bhu4dhbuG7l2Thu4dh4buZ4buzw7rGsGHhu4Vi4buVbWHhu4fGoWHhu61uw6zhu5lhw4DhuqVvYcOi4buVbmHhu5Phuqfhu4dh4bur4bq14buVbSJhbuG6peG7lW5h4butw7Phu5lh4butbsOib2Hhu4du4buPYcOA4bqlYcOi4buVbmHhu63hu6NvYeG7reG7s3VvYeG7rW7DsmHhu6vhurnhu61h4butcOG7lWHhu4d14buZIGHhu5hi4buZYeG7q+G7s3VvYeG7k+G6pWHhu5nGoeG7lWHhu4d54bq1YeG7lW7huqVh4buV4buh4buVbWHhu6nhu6/hurXhu5VuYeG7leG6q+G7mWHDgOG6ueG7rWHDgOG6rWHhu5nhuqVhw4Dhur/hu5Vh4butbuG6reG7l2Hhu61udeG7mSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NE3hurvhu5Vh4buVbuG7s2HhurVvYeG7h8O94buVbWHhu4fGoWHhu5ly4butYeG7mW/hu4nhu5Vh4bup4buvw6xh4buFamHhu5Vuw7oiYeG7hWph4butbuG7s3Xhu5VtImHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7hcahYeG7mcah4buVYeG7q+G7s3VvYeG7k+G7r+G7oeG7lWFt4bulb2HDgOG7iSJhbuG7m+G6tWHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7lXRvYeG7lW7DumHhu7HDqeG7r2Hhu61uxJHhu5lhw6nhu5Vh4butw7Lhu5VuIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhurThu6/hu61u4buX4burOTThu5Rt4buvw4Nr4buVYU7DgeG7r2Hhu5Rt4buh4buVMy/GsDQ=

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]