(vhds.baothanhhoa.vn) - Cùng với việc khoanh vùng, truy vết, khẩn trương dập dịch, các địa phương trong tỉnh đang tăng cường các giải pháp siết chặt công tác quản các trường hợp đang cách ly y tế tại nhà.
4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKnhu4lISUfhuqbhuqTDgcSp4buoxqHhu6lv4buxxILhu5dv4buEw4BL4bq84bqkw4FvSOG6oMO9SW/hu6nDgHJJb0bDjeG7o+G6pG/hurTDlG/hu6nGoeG7qW9JR0vhur7huqTDgW/DgOG7gOG7hG/hu6nGoeG7qcOAb+G6tMOVb8OVb0nDvW9J4bud4bqgb+G6pMOA4bub4buJL0hJR+G6puG6pMOBxKnhu4kvw4DDssSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buEPeG7reG7l+G7q27EqeG7qOG7iuG6pMOBb8OSw4rhuqBvw5LhuqDhu7Xhu6lv4bqyw4Dhuqbhu5fhuqTDgG/DkuG7iuG6pMOBaG9JR8ONw5Vvw5LDvUlob+G6ssOA4bun4bqkb0lHS+G6vOG6pMOBb+G7q+G7peG7hG/hu6vEguG7qcOAaG/hu6nGoeG7qW/hu7HEguG7l2/hu4TDgEvhurzhuqTDgW9JR+G6puG6pMOBb0nhuq7huqTDgG/hu7Hhu5fhuqTDgW9J4buh4bqkw4Fv4bupS+G6vuG6pMOBb+G7qcah4bupb8OB4bqg4buj4bqgb+G7hMOAxqHhu4RvSOG6oMO9SW/hu6nDgHJJb+G7qUThuqTDgW9JxqHhu6lvRsON4buj4bqkb+G7qcah4bupb0lHS+G6vuG6pMOBb8OA4buA4buEb+G7seG7l+G6pMOBb+G7qcah4bupw4Bv4bq0w5Vvw5VvScO9b0nhu53huqBv4bqkw4Dhu5tp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7ieG6oMOCw4Fv4bup4bq04buXSEjDqm7huqDhu6jhu63huqRJ4butR25vSEnDleG6tOG7rcOqbuG7jOG6oOG7q0nDgGZv4buZw7PDs+G7hOG7jmdvw4Dhu63huqDDgcOASWZvw7XDtMOz4buE4buOZ25vSEfhu6nDqm4vL+G7qeG7q+G6pGnGsOG7l+G6pknDgOG7l+G6pMOAw4Dhuqbhu5dpw5LhuqQv4bur4butSOG6sknhuqbhu4Qv4bqk4but4buMSC/hu43DssO14buZL+G7jcOzw7Lhu6vhu43Ds8Oz4buN4buPw7Lhu41J4buR4buVw7Thu5PDteG6tMOzaeG6tuG7hMOB4buFR8Oq4buVw7Phu49ub+G7l+G6tEnDqm7hu6jGoeG7qW/hu7HEguG7l2/hu4TDgEvhurzhuqTDgW9I4bqgw71Jb+G7qcOAcklvRsON4buj4bqkb+G6tMOUb+G7qcah4bupb0lHS+G6vuG6pMOBb8OA4buA4buEb+G7qcah4bupw4Bv4bq0w5Vvw5VvScO9b0nhu53huqBv4bqkw4Dhu5tub+G7jOG6oOG7q0nDgMOqbuG7mcOzw7Nub8OA4but4bqgw4HDgEnDqm7DtcO0w7Nuby/EqeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG7qOG7l+G7hEnhuqDhuqbhuqRuxKnhuqHDgMSCb0lHw7rhuqRvYcOMw5VvLsOJ4bupaG/DgMONw5Xhu7XhuqRvY3nhuqRv4buwxILhuqTDgG/hu4TDgMahSW/DgMONw5Vvw5Lhu5fhuqBvSUfhuqhv4bupxKjhu5dv4bupxqHhu6lvSeG6uG/DgeG6oMahw4JvSMahSW/hu6nDieG6pMOBb+G7sUXhuqTDgWhv4bux4bujw4JvxrDhu6PhuqZvw5LhuqDhu7Xhu6lv4bupxqHhu6nDgG/hurTDlW9J4bud4bqgb+G6pMOA4bubb+G7sUvhu4Dhu6lvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG9Jw4Dhu63huqZv4buxw4zhuqTDgW9Gw43DlW/hu7HEguG6pMOAb+G7qcSo4buXb+G6pMOB4bub4bqkw4BvY29Jw71p4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG6oUfDjeG6pMOBb8aww4PhuqTDgG/DguG6uuG6oG/huqTDgeG7m8OVb0nDgMSCb0lHw7rhuqRvYcOMw5VvLsOJ4bupaG/DgMONw5Xhu7XhuqRvY3nhuqRv4buwxILhuqTDgG/hu6nhuqxv4bqyw4Dhuqbhu6PhuqTDgW/DssOzb+G7qUThuqTDgW/hu6t14bqkb0lNb0nhuq7huqTDgG/huqTDgeG6puG7m+G6oG9JR+G7hm/DkuG7s2/hu7HEguG7l2/hu4TDgEvhurzhuqTDgWlv4bqpw4rhuqBv4buEw4BL4bq84bqkw4Fv4bupw4B1w4Jv4buEw4DhuqjhuqTDgWhv4bupw4DEkOG6pMOBb+G7q8SC4bupw4Bv4buoKeG6qSThu6otw7Lhu5VvSU1vSMOKw4Job0lNb+G7juG7l2hv4bupw4DhuqLhuqTDgG9Gw43DleG7s+G6pG/hu7HEguG7l2/hu4TDgEvhurzhuqTDgW/hu7Hhu59v4bupw4DEqG/hu7HDieG6pMOBb+G7scO94bqkb0lN4bqkw4Fvw4DDiW/DgeG6oOG7l2/hu7HDg+G6pMOAb+G6pHDDgm9Jw4BE4bqkw4FvSeG6oOG6pG/DkuG7s2/huqTDgMOT4bqkw4Fv4bqkw4FL4bq+4bqgb+G7seG7l+G6pMOBb+G6tOG7m8OCb+G7oeG6pG/hu47hu5dob+G6pMOAw41v4bupw7nDjW9JR+G7hm/DkuG7s2/hu7HEguG7l2/hu4TDgEvhurzhuqTDgWhv4bq0xILhu6nDgG9JR8OD4bqkw4Bv4bur4bqgb+G7qcOAw43DleG7t+G6pGhv4buxReG6pMOBb0nDgOG6vuG6oG9Jw43DlXnhuqRvSUfDjcOV4buz4bqkaG/DgEvDiuG6pMOBb+G7q8Wp4bqkb+G6pMOBS+G6vuG6oG/hu6t14bqkb0lOb8OB4bqgxqHhu6lv4buEw4DEkOG6oG/DgOG7gOG7hG/hu7Hhu7dvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/GsOG6oOG7teG6pG/hu4TDgMah4buEb+G7qcah4bupw4Bv4bq0w5Vv4buEw4Dhu4pvw4Dhu4Dhu4Rv4bqyw4DhuqBvSUfhu4Zvw5Lhu7Nv4buxxILhu5dv4buEw4BL4bq84bqkw4Fpb8aveeG6pG/hu6nhu53huqTDgG/hu7Hhuqxob0nDgMSCb0lHw7rhuqRv4bupSuG6pMOBb+G7hMOAxqFJb8OAw43DlW/DkuG7l+G6oG9JR+G6qG/hu6nEqOG7l2/hu6nGoeG7qW9J4bq4b8OB4bqgxqHDgm9IxqFJb+G7qcOJ4bqkw4Fv4buxReG6pMOBaG/huqTDgHHDgm/hu7Hhu6PDgm/GsOG7o+G6pm/DkuG6oOG7teG7qW/hu6nGoeG7qcOAb+G6tMOVb0nhu53huqBv4bqkw4Dhu5tv4buxS+G7gOG7qW9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb0nDgOG7reG6pm/hu7HDjOG6pMOBb0bDjcOVb+G7scSC4bqkw4Bv4bupxKjhu5dv4bqkw4Hhu5vhuqTDgG9jb0nDvWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buJ4bqgw4LDgW/hu6nhurThu5dISMOqbuG6oOG7qOG7reG6pEnhu61Hbm9IScOV4bq04butw6pu4buM4bqg4burScOAZm/hu5nDs8Oz4buE4buOZ2/DgOG7reG6oMOBw4BJZm/DtcO0w7Phu4Thu45nbm9IR+G7qcOqbi8v4bup4bur4bqkacaw4buX4bqmScOA4buX4bqkw4DDgOG6puG7l2nDkuG6pC/hu6vhu61I4bqySeG6puG7hC/huqThu63hu4xIL+G7jcOyw7Xhu5kv4buNw7PDsuG7q+G7jcOzw7Phu43DteG7jcO0SeG7jcOy4buNw7Thu5PhurTDs2nhurbhu4TDgeG7hUfDquG7keG7leG7j25v4buX4bq0ScOqbuG7qMah4bupb+G7scSC4buXb+G7hMOAS+G6vOG6pMOBb0jhuqDDvUlv4bupw4BySW9Gw43hu6PhuqRv4bq0w5Rv4bupxqHhu6lvSUdL4bq+4bqkw4Fvw4Dhu4Dhu4Rv4bupxqHhu6nDgG/hurTDlW/DlW9Jw71vSeG7neG6oG/huqTDgOG7m25v4buM4bqg4burScOAw6pu4buZw7PDs25vw4Dhu63huqDDgcOAScOqbsO1w7TDs25vL8Sp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buE4buo4buX4buESeG6oOG6puG6pG7EqeG7sOG7t2/hu7Hhu6PDgm/GsOG7o+G6pm/hu6nGoeG7qW/DgMOJb+G7qcah4bupw4Bv4bq0w5Vvw5VvScO9b0nhu53huqBv4bqkw4Dhu5tv4bqyw4BE4bqkw4FvSU5vw5Rvw4Lhu4Zv4bupT+G7l2/hu7HhuqBvR+G7l2/huqTDgeG6puG7m+G6oG/hurLDgOG6oG/hu7Hhu5fhuqTDgW9JR+G6puG6pMOBb0nDgOG6vuG6oG/DgeG6oOG7l+G6pG/hu6nGoeG7qcOAb+G6tMOVaG9Jw4DEgm9JR8O64bqkb2HDjcOUby7DieG7qW/hu7Hhu59v4burxqHhuqRvw4HhuqDDusOVb+G7qcah4bupw4Bv4bq0w5VvSeG7neG6oG/hurhv4bqyw4Dhuqzhu5dv4bupxKjhu5dvSU3huqTDgW/DgMOJaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKk5w4Dhuqxv4buow4DEqG9JxILhu6nDgG/huqPGryjhu6pvScOAxIJvSUfDuuG6pG9hw4zDlW8uw4nhu6lv4bqhR8SC4bqkw4Bv4buww4PhuqTDgG/hu6pK4bqkw4Fv4bupw4DhuqZvxrDhuqDDvUlmb8aveeG6pG/hu6nhu53huqTDgG/DkuG6oOG7teG7qW9Jw4Dhu5vhuqTDgG/hurThu6Xhu4Rvw7LDs2/huqHhurhvw4HhuqDGocOCb0jGoUlob8OC4bq64bqgb+G6oeG6uG/hu41vScOA4bub4bqkw4Bvw5LhuqB54bqkb8OC4bq64bqgb+G6pMOB4bubw5Vv4buNb+G6tMO54bqkb+G7seG6oG/hurLhuqDhu7fDgm9JR+G7l2/DkuG6oOG7teG7qW9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G7qcah4bupw4Bv4bq0w5Vv4buxxJDhuqBvw5LDiuG6oG/huqTDgMOT4bqkw4Fvw4DDiW/hu7Hhu5fhuqTDgW/hu6nGoeG7qcOAb+G6tMOVb8OVb0nDvW9J4bud4bqgb+G6pMOA4bubaG9Jw4DEgm9JR8O64bqkb+G7qeG6qOG6pG/hu6nhuqxv4bqh4bq4b+G6suG6oOG7t8OCb0lH4buXb+G7scOJSW/hu47DjcO6SW/GsMO6SW/hurLhu7dv4bqkw4Hhu5vDlW/hu7F5w4Jp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7sOG7t2/hu7Hhu6PDgm/GsOG7o+G6pm/hu6nGoeG7qW/DgMOJb+G6ssOAROG6pMOBb0lOb8OUb8OC4buGb+G7qU/hu5dv4bux4bqgb0fhu5dv4bqkw4Hhuqbhu5vhuqBv4bqyw4DhuqBv4bux4buX4bqkw4FvSUfhuqbhuqTDgW9Jw4Dhur7huqBvw4HhuqDhu5fhuqRv4bupxqHhu6nDgG/hurTDlW9J4bud4bqgb+G6pMOA4bubaG9Jw4DEgm9JR8O64bqkb2HDjcOUby7DieG7qW/hu7Hhu59v4burxqHhuqRvw4HhuqDDusOVb+G7qcah4bupw4Bv4bq0w5VvSeG7neG6oG/hurhv4bqyw4Dhuqzhu5dv4bupxKjhu5dvSU3huqTDgW/DgMOJaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu4nhuqDDgsOBb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4bqg4buo4but4bqkSeG7rUdub0hJw5XhurThu63Dqm7hu4zhuqDhu6tJw4Bmb+G7mcOzw7Phu4Thu45nb8OA4but4bqgw4HDgElmb8O1w7TDs+G7hOG7jmdub0hH4bupw6puLy/hu6nhu6vhuqRpxrDhu5fhuqZJw4Dhu5fhuqTDgMOA4bqm4buXacOS4bqkL+G7q+G7rUjhurJJ4bqm4buEL+G6pOG7reG7jEgv4buNw7LDteG7mS/hu43Ds8Oy4bur4buNw7PDs+G7jcO04buPw7RJw7Xhu4/DtMO14buV4bq0w7Np4bq24buEw4Hhu4VHw6rhu5PDtcO1bm/hu5fhurRJw6pu4buoxqHhu6lv4buxxILhu5dv4buEw4BL4bq84bqkw4FvSOG6oMO9SW/hu6nDgHJJb0bDjeG7o+G6pG/hurTDlG/hu6nGoeG7qW9JR0vhur7huqTDgW/DgOG7gOG7hG/hu6nGoeG7qcOAb+G6tMOVb8OVb0nDvW9J4bud4bqgb+G6pMOA4bubbm/hu4zhuqDhu6tJw4DDqm7hu5nDs8Ozbm/DgOG7reG6oMOBw4BJw6puw7XDtMOzbm8vxKnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4Thu6jhu5fhu4RJ4bqg4bqm4bqkbsSp4buoxqHhu6lv4bqh4bq4b8OB4bqgxqHDgm9IxqFJb+G7qcOJ4bqkw4Fv4buxReG6pMOBb0nDgEvhur7huqTDgW/hu47DjcOVeeG6pG/hurLhuqDhu7fDgm9JR+G7l2hvw4BC4bqgb0nDgOG7ocOCb0nDg+G6pMOAb8OAw4PhuqTDgG/hu6nGoeG7qW/DgMOJb+G7seG7l+G6pMOBb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4bupxqHhu6nDgG/hurTDlW/DlW9Jw71vSeG7neG6oG/huqTDgOG7m2nhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpLOG6oOG6pMOAb+G6pMOBw4DhuqDhu7XDgm9Jw4BO4bupb0nDvW9JTW/hu6nGoeG7qW/hu7HEguG7l2/hu4TDgEvhurzhuqTDgW9JR+G6puG6pMOBb0nhuq7huqTDgG/hu6nDgOG6pm9Jw4DDusOVaG/hu7Hhu7dvw5LhuqDhu7Xhu6lv4bupxqHhu6nDgG/hurTDlW/DlW9Jw71vSeG7neG6oG/huqTDgOG7m2/hu7Hhu6PDgm/GsOG7o+G6pm/hu5fhuqRvSeG6puG7m+G6pGhv4buxw4zhuqTDgW9Gw43DlW/hu7HEguG6pMOAaG9Jw4DDg2/DkuG7l+G6oG9JR+G6qG/hu6nEqOG7l2/hu6nDgOG6ouG6pMOAb0bDjcOV4buz4bqkb+G7qeG6vG9I4buGb8OS4bubb+G7qcah4bupb0nhurhvw4HhuqDGocOCb0jGoUlv4bupw4nhuqTDgW/hu7FF4bqkw4Fv4bq04bubb0fDuklvRsON4buX4bqkb0lH4bqq4bqkw4Fpb+G7sEXhuqTDgW9Jw4Dhur7huqBob+G7qcah4bupb8aw4bqg4bu14bqkb+G7hMOAxqHhu4Rv4buEw4DhuqjhuqTDgWhv4bupw4DEkOG6pMOBb+G7q8SC4bupw4Bv4bupSuG6pMOBb+G7hMOA4buj4bqgb+G7sUvhu4Dhu6lvSUfhuqDhu7fhuqRv4bqyw4Dhu5fhuqBv4buxReG6pMOBb8aww4lob0lNb0nDjcOVeeG6pG9JR8ONw5Xhu7PhuqRob8OS4bul4bqkb+G7scOJ4bqkw4Fv4buxw73huqRvw5LhuqDhu7Xhu6lv4bqy4bqg4bu3w4JvSUfhu5dob8OB4bqgxqHDgm9IxqFJaG/hu45Pb+G6tMOUb+G6pMOBw4DhuqB5w4Jv4bupxqHhu6lvSUdL4bq+4bqkw4Fvw4Dhu4Dhu4Rvw5LhuqBv4buEw4Dhu53Dgmhv4bqyw71Jb8OA4buA4buEb8OSw4rhuqBv4buEw4BL4bq84bqkw4FvxqHhuqRv4bux4bujw4JvxrDhu6PhuqZv4buX4bqkb0jhuqDhuqTDgG/hu47hu59vw4DDieG6oGnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpOcOA4bqsb+G7qMOAxKhvScSC4bupw4Bv4bqjxq8o4buqb8OAw43DleG7teG6pG9jeeG6pG/hu7DEguG6pMOAby55b2LDjXXhuqRv4bqhw4Dhu5vhuqTDgG/hu6nDgOG6pm/GsOG6oMO9SWZvxq/hu5fhuqRv4buow4Dhuq5v4bux4bud4bqmb+G7hMOA4bqo4bqkw4Fv4bupw4DEkOG6pMOBb+G7q8SC4bupw4Bv4buoKeG6qSThu6otw7Lhu5Vvw4DDjcOV4bu14bqkb0nDgEvhur7huqTDgW/hu47DjcOVeeG6pG/hurLhuqDhu7fDgm9JR+G7l29J4bud4bqgb+G7qcah4bupb+G7scSC4buXb+G7hMOAS+G6vOG6pMOBaG/hu7Hhu59v4buOT2/hurTDlG/hu4TDgOG7nUlvw4Dhu5vhuqTDgG/hu6nDgOG6ouG6pMOAb+G7scSQ4bqgb8OSw4rhuqBv4buPw7NvSUdL4bq+4bqkw4Fvw4Dhu4Dhu4Rvw5LhuqBv4buEw4Dhu53Dgm/hu6nGoeG7qW9Gw43DlW/hu7HEguG6pMOAb8OS4buzb+G7qcah4bupw4Bv4bq0w5Vvw5VvScO9b0nhu53huqBv4bqkw4Dhu5tv4bux4bu3b0fhu6HhuqRv4bux4butaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu4nhuqDDgsOBb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4bqg4buo4but4bqkSeG7rUdub0hJw5XhurThu63Dqm7hu4zhuqDhu6tJw4Bmb+G7mcOzw7Phu4Thu45nb8OA4but4bqgw4HDgElmb8O1w7TDs+G7hOG7jmdub0hH4bupw6puLy/hu6nhu6vhuqRpxrDhu5fhuqZJw4Dhu5fhuqTDgMOA4bqm4buXacOS4bqkL+G7q+G7rUjhurJJ4bqm4buEL+G6pOG7reG7jEgv4buNw7LDteG7mS/hu43Ds8Oy4bur4buNw7PDs+G7jeG7k8Oy4buZScO0w7PDssOz4buV4bq0w7Np4bq24buEw4Hhu4VHw6rDsuG7k+G7lW5v4buX4bq0ScOqbuG7qMah4bupb+G7scSC4buXb+G7hMOAS+G6vOG6pMOBb0jhuqDDvUlv4bupw4BySW9Gw43hu6PhuqRv4bq0w5Rv4bupxqHhu6lvSUdL4bq+4bqkw4Fvw4Dhu4Dhu4Rv4bupxqHhu6nDgG/hurTDlW/DlW9Jw71vSeG7neG6oG/huqTDgOG7m25v4buM4bqg4burScOAw6pu4buZw7PDs25vw4Dhu63huqDDgcOAScOqbsO1w7TDs25vL8Sp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buE4buo4buX4buESeG6oOG6puG6pG7EqeG7sOG7t2/hurThu5vDgm9JxJBJb+G7qUThuqTDgW9JxqHhu6lvRsON4buj4bqkb+G6tMOUaG/DgeG6oMahw4JvSMahSW/hu6nGoeG7qW9JR0vhur7huqTDgW/DgOG7gOG7hG/hu7Hhu5fhuqTDgW/hu6nGoeG7qcOAb+G6tMOVb8OVb0nDvW9J4bud4bqgb8OB4bqg4buXb+G7scOD4bqkw4Bob8av4buX4bqkb+G7qMOA4bqub+G7seG7neG6pm/hu4TDgOG6qOG6pMOBaG/hu6nDgMSQ4bqkw4Fv4burxILhu6nDgG/hu6gp4bqpJOG7qi3DsuG7lW/hu6nGoeG7qW/DgMONw5Xhu7XhuqRv4bux4bufb+G7seG7p8OVb8OC4bud4bqkw4Bv4bupROG6pMOBb0nGoeG7qW9Jw43DlXnhuqRvSUfDjcOV4buz4bqkaG9J4bqgw73huqRvw4Dhu5vhuqTDgG9Jw43DueG6pG9JR+G7l2hv4bqy4bqg4bu3w4JvSOG6psahSWlpaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKku4bubb8OCw4lJb0lH4bqm4bqkw4Fv4bqkw4DDk+G6pMOBb+G7scSC4buXb+G7hMOAS+G6vOG6pMOBb+G7qeG6rG9IxJBv4bup4buXb+G7q0vhurzhuqTDgW9J4bqi4bqkw4Bvw5LDiuG6oG/hu6gp4bqpJOG7qi3DsuG7lW/DkuG7m29IxJBv4bqkw4FL4bq+4bqgb+G7seG7l+G6pMOBb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4bupxqHhu6nDgG/hurTDlW/DlW9Jw71vSeG7neG6oG/huqTDgOG7m2/hu6nhu5fhuqZv4bupxKjhu5dvSeG6ruG6pMOAaG/Gr+G7l+G6pG/hu6jDgOG6rm/hu7Hhu53huqZv4buEw4DhuqjhuqTDgWhv4bupw4DEkOG6pMOBb+G7q8SC4bupw4Bv4buoKeG6qSThu6otw7Lhu5Vvw4DDjcOV4bu14bqkb+G7sEThuqTDgW/DoOG6vOG6pG/hu7Hhu59vSUfhuqDhu7fhuqRv4bqyw4Dhu5fhuqBvSeG6oHnDgm/hu4TDgOG6qOG6pMOBb8OScOG7qW/hu47huqDhuqRv4buoKeG6qSThu6otw7Lhu5VvxrDhu5fhuqZv4buEw4DEqG9JR3nhuqRv4bur4bqg4bu14bqkb0fDieG6pMOBaG/hu6nhu4rhuqTDgW/DksOK4bqgb+G7seG6rG/hu7Hhu7dv4bq04bubw4JvScSQSW/hu6lE4bqkw4FvScah4bupb0bDjeG7o+G6pG/hurTDlGhvw4HhuqDGocOCb0jGoUlv4bupxqHhu6lvSUdL4bq+4bqkw4Fvw4Dhu4Dhu4Rv4bux4buX4bqkw4Fv4bupxqHhu6nDgG/hurTDlW/DlW9Jw71vSeG7neG6oG/DgeG6oOG7l2/hu7HDg+G6pMOAaG/Gr+G7l+G6pG/hu6jDgOG6rm/hu7Hhu53huqZv4buEw4DhuqjhuqTDgWhv4bupw4DEkOG6pMOBb+G7q8SC4bupw4Bv4buoKeG6qSThu6otw7Lhu5Vvw4DDjcOV4bu14bqkb+G7seG7n2/hu7Hhu6fDlW/DguG7neG6pMOAb+G7qUThuqTDgW9JxqHhu6lvScONw5V54bqkb0lHw43DleG7s+G6pGhvSeG6oMO94bqkb8OA4bub4bqkw4BvScONw7nhuqRvSUfhu5dob+G6suG6oOG7t8OCb0jhuqbGoUlob0nhurhv4bupw4BM4bupb+G6ssOUb+G7qeG7l8OCb+G6ssO9SW/DkuG6oOG7teG7qW/hu6nDgMO64buEb8OA4bub4bqkw4Bv4bqkw4HDgOG6oHnDgm/hu6nGoeG7qW9Gw43DlW/hu7HEguG6pMOAb+G7hMOA4bqo4bqkw4Fob+G7qcOAxJDhuqTDgW/hu6vEguG7qcOAaG/hu7FF4bqkw4FvScOA4bq+4bqgb+G7jk9v4bq0w5Rv4bqkw4HDgOG6oHnDgm/hu6nGoeG7qW9JR0vhur7huqTDgW/DgOG7gOG7hG/DkuG6oG/hu4TDgOG7ncOCb+G7seG7t2/huqR14bqkw4Fv4bup4buX4bqmb8OUb0nDgEzhu6lv4bupxKjhu5dv4bqkw4FL4bq+4bqgb+G7q3XhuqTigKbhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpOcOA4bqsb+G7qMOAxKhvScSC4bupw4Bv4bqjxq8o4buqb8OAw43DleG7teG6pG/hu7BE4bqkw4Fvw6DhurzhuqRvKMOBw43DleG7ueG6pG89ReG6pMOBb2HDjeG7l+G6pMOBb+G7qcOA4bqmb8aw4bqgw71JZm89w43DleG7teG6pG/hu7Hhu59vSeG7oeG6pMOBb+G7qUvhur7huqTDgW9Jw43DlXnhuqRvSUfDjcOV4buz4bqkaG9Jw4BL4bq+4bqkw4Fv4buOw43DlXnhuqRv4bqy4bqg4bu3w4JvSUfhu5dob+G7hMOAxJDhuqBvw4Dhu4Dhu4Rvw5LDiuG6oG/hu6nGoeG7qW/GsOG7l+G6pGhv4bqkw4Hhu5vhuqTDgG/hu6nhuqxv4bqkw4DDk+G6pMOBb8OA4bqm4budSW/hu7HDieG6pMOBb0nDgOG6oMO9SW9Jw4BO4bupb+G6pMOAS2/DgOG6um9JR+G7gG/huqTDgMONb8OVw73DjW/hu4TDgOG7p8OCaG/DgOG6um9JR+G7gG9I4buj4bqkb+G7jsONw7pJ4oCmb+G7seG7t2/hu6nGoeG7qW9JR0vhur7huqTDgW/DgOG7gOG7hG/hu4TDgOG7o+G6oG9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G7qcah4bupw4Bv4bq0w5Vvw5VvScO9b8OVeeG6pG9JdcOCb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4bupxqHhu6nDgG/hurTDlW9Jw4Dhu63huqZvRsONw5Vv4buxxILhuqTDgGnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buJ4bqgw4LDgW/hu6nhurThu5dISMOqbuG6oOG7qOG7reG6pEnhu61Hbm9IScOV4bq04butw6pu4buM4bqg4burScOAZm/hu5nDs8Oz4buE4buOZ2/DgOG7reG6oMOBw4BJZm/DtcO0w7Phu4Thu45nbm9IR+G7qcOqbi8v4bup4bur4bqkacaw4buX4bqmScOA4buX4bqkw4DDgOG6puG7l2nDkuG6pC/hu6vhu61I4bqySeG6puG7hC/huqThu63hu4xIL+G7jcOyw7Xhu5kv4buNw7PDsuG7q+G7jcOzw7Phu43hu5XDsuG7kUnhu5Phu5nhu5Xhu5Xhu43hurTDs2nhurbhu4TDgeG7hUfDquG7meG7k+G7lW5v4buX4bq0ScOqbuG7qMah4bupb+G7scSC4buXb+G7hMOAS+G6vOG6pMOBb0jhuqDDvUlv4bupw4BySW9Gw43hu6PhuqRv4bq0w5Rv4bupxqHhu6lvSUdL4bq+4bqkw4Fvw4Dhu4Dhu4Rv4bupxqHhu6nDgG/hurTDlW/DlW9Jw71vSeG7neG6oG/huqTDgOG7m25v4buM4bqg4burScOAw6pu4buZw7PDs25vw4Dhu63huqDDgcOAScOqbsO1w7TDs25vL8Sp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buE4buo4buX4buESeG6oOG6puG6pG7EqcOg4bqgw71Jb+G7qcOAcklvRsON4buj4bqkb+G6tMOUb+G7qcah4bupb0lHS+G6vuG6pMOBb8OA4buA4buEb+G7qcah4bupw4Bv4bq0w5Vvw5VvScO9b0nhu53huqBv4bqkw4Dhu5tv4buxS+G7gOG7qW/hu47hu63Dgm/hurThu5tvxrDhuqDhu7XhuqRv4buEw4DGoeG7hG/DgMOTw41vw4DhuqDhu7XDjW/hu7HhuqzhuqTDgW/DgeG6rOG7hG/DkuG7m+G6pm9ITm9Jw4Dhu5vhuqTDgG/hu6lE4bqkw4Fv4bupxKjhu5dv4bupROG6pMOBb0nGoeG7qW/hu4TDgOG6qOG6pMOBaG/hu6nDgMSQ4bqkw4Fv4burxILhu6nDgG/GsOG7teG6pMOAb+G7qCnhuqkk4buqLcOy4buVaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqHDgOG6vuG6oG/DgeG6oOG7l+G6pG9Jw4rhuqBv4burTm/GsMah4bqmb+G6tEvhu4DhuqTDgW/huqTDgUvhur7huqBvSU1v4bupxqHhu6lv4bqkw4Hhuqbhu5vhuqBvSeG6ruG6pMOAb0lH4buGb8OS4buzb+G6ocOA4buX4bqkw4BvPeG6rOG7l29IeG9J4bqgw73hu4RvSeG7iOG7qW9J4buh4bqkw4Fv4bup4buX4bqmaW/hu6rhuqZvw5Lhu6XDlWhvw5LhuqDhu7Xhu6lvSeG7oeG6pMOBb+G7qUvhur7huqTDgW/hu6nGoeG7qW/GsOG6oOG7teG6pG/hu4TDgMah4buEb+G7hMOA4bqo4bqkw4Fob+G7qcOAxJDhuqTDgW/hu6vEguG7qcOAb+G6tOG7m29Hw7pJb+G7qcO54bqkb0nDgOG6oMO9SWhvSUfhuqbhuqTDgW/hu7HhuqxvSOG6oMO9SW/hu6nDgHJJb0bDjeG7o+G6pG/hurTDlG/hu6nGoeG7qW9JR0vhur7huqTDgW/DgOG7gOG7hG/hu6nGoeG7qcOAb+G6tMOVb8OVb0nDvW9J4bud4bqgb+G6pMOA4bubb+G7sUvhu4Dhu6lv4buO4butw4Jv4bq04bubb8aw4bqg4bu14bqkb+G7hMOAxqHhu4Rvw4DDk8ONb8OA4bqg4bu1w41v4bux4bqs4bqkw4Fvw4Hhuqzhu4Rvw5Lhu5vhuqZvSE5vScOA4bub4bqkw4Bv4bupROG6pMOBb+G7qcSo4buXb+G7qUThuqTDgW9JxqHhu6lv4buEw4DhuqjhuqTDgWhv4bupw4DEkOG6pMOBb+G7q8SC4bupw4BvxrDhu7XhuqTDgG/hu6gp4bqpJOG7qi3DsuG7lWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpKMOB4bqm4bub4bqgb0fhu5dob+G7qeG7iuG6pMOBb8OSw4rhuqBvSE5vw5Lhu5vhuqZv4bupw43DieG7qW9Gw43DlcO9SW/hurThuqDhu7VJb+G7qcSo4buXb+G7qcO64buEb8Sow5Vob+G7qcOA4bqi4bqkw4BvRsONw5Xhu7PhuqRv4bupxqHhu6lv4buxxILhu5dv4buEw4BL4bq84bqkw4FvSUfhuqbhuqTDgW/DkuG6oOG7teG7qW9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G7qUThuqTDgW9JxqHhu6lvRsON4buj4bqkb+G6tMOUaG/DgeG6oMahw4JvSMahSW/hu6nGoeG7qW9JR0vhur7huqTDgW/DgOG7gOG7hG/hu6nGoeG7qcOAb+G6tMOVb8OVb0nDvW9J4bud4bqgb+G6pMOA4bubaG/huqThurzhuqBv4bupTG9JR8OMaG9Jw4DDg29ITm/hu7FF4bqkw4FvScOAw43hu6XhuqRvw5Lhu5tvw5RvScOATOG7qW/igJzhu6nDgMSQ4bqkw4Fv4burxILhu6nDgG/huqTDgEtv4bupw4DEkOG6pMOBb8OB4bqgcuG7qeKAnW/hu6nEqOG7l2/huqTDgUvhur7huqBv4burdeG6pG/hurThu5tvw5XDvcONb0nEkG9Gw43hu5fhuqRvSUfhuqrhuqTDgW/DgeG6rOG7hG/hu4TDgMO54bqkb+G7qcOAcuG6pG/DkuG7m2/hu7Hhu6fDlW/hurThu4rhuqBv4burxILhu6nDgG/GsOG7teG6pMOAb+G7qCnhuqkk4buqLcOy4buVaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG9IScOV4bq04butw6puSeG7reG7jkkt4buX4bq04bqgw4HhuqRmb0fhuqDDgcOASWduxKnhu4lISUfhuqbhuqTDgcSpLuG6oOG6pMOAbz1L4bq84bqkw4Hhu4kvSElH4bqm4bqkw4HEqeG7iS/hu4TEqQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]