(vhds.baothanhhoa.vn) - Luật tục có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống xã hội, đặc biệt là sự ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách pháp luật. Nếu luật tục lạc hậu, phản tiến bộ sẽ trở thành lực cản trong việc thực thi chính sách, pháp luật. Còn luật tục phù hợp sẽ đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng tình đoàn kết nội bộ trong cộng đồng dân cư, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp một cách linh hoạt, kịp thời, có tình, có lý, phù hợp với điều kiện của từng địa phương bảo đảm ổn định trật tự xã hội. Đây vừa là nguồn bổ sung, vừa là môi trường đưa pháp luật vào cuộc sống.
4buDeOG7icOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiTR5w4rDgMO6w63hu4Xhu4PhurzDiuG6usOD4bqid+G7hVXhu63DrMOA4bq+4buhw4rDrMOK4buCc8OseOG6qMOsw4rhurpEw6zhu4h54buxc8OsSuG7nUvDrHTDjeG6onfDrOG7iOG7j8Osw4p4w41zw6x4eeG7seG6osOsc3jDveG6onjDrOG6vOG7jXN44bq9w6zDiXjhu43DicOsw4Dhur7hu6HDiuG7gy/hurzDiuG6usOD4bqid+G7heG7gy944buJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lYw7rDsnTDreG7hT3hur7hu6HDisOsw4rhu4Jzw6xzxILDrOG7iMOyecOsw4rhurrhuq7DrHXhu5dzw6xyeeG7scOKw6zhurjhur7DsuG6osOsw4rhurrhurDhuqJ3w6x1w4J5w6zhu4hCecOsdUN5w6zhurzDguG6onfDrErhu5HDrHjhuqZ54bq9w6x14buXc8Oscnnhu7HDisOsw4Dhu4/DrOG6vMONw6zDtOG6onjDrHhHxJDhuqJ3w6x14bup4bqiw6zhu4h54buxc8Osw4p4w41zw6x4eeG7seG6osOsc3jDveG6onjDrOG6vOG7jXN4w6zDiXjhu43DicOsw4Dhur7hu6HDisOqw6wl4bup4bq+w6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDrMOAw7Vzw6x44buh4bq+4bq9w6zDiXjDtOG6osOsw4p54bup4bqiw6xy4bqmw6zhurzFqcOsw4rhurrEkMOsw4p44buP4bqieMOsw4DDjXPDrHPDtOG6osOsw4rhurrDg+G6onfDrOG7iHnhu7Fzw6zDinjDjXPDrMOKeHnDrHN4w73huqJ4w6zhurzhu41zeOG6vcOsw4l44buNw4nDrMOA4bq+4buhw4rDqsOsU+G6ruG6osOsw4Dhur7hu6HDisOsw4rhu4Jzw6zDiXjhu4bDrHhEw4nDrOG6vMWpw6x1xILhuqJ3w6zhu4jDsnnDrMOK4bq64bquw6zDisO9c3jDrHPDjXPDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6zhu4h54buxc8OsSuG7nUvDrHTDjeG6onfDrMOK4buz4bqieMOsdcOD4buP4bqiw6zDgeG7qcOKw6zhuqLhuqZ5w6xy4bqmw6zDiuG6usOD4bqid8Osc+G6puG6onfDrHXhuqThuqJ3w6x04bud4bqiw6xzR+G6vcOsd3nDtHnDrOG6uOG6vkvhu6nDisOsc+G7jXPDrOG6oOG7neG6vsOsw4p44bq+ceG6ouG6vcOsw4rhurrDsuG6onjDrHN44bujw4nDrOG6oOG6psOKw6xz4buNc3jDrMOAeeG6onjDrHjDg8O1w4rhur3DrMOB4bu1w4nDrMOKeEN54bq9w6xzxILDrMOK4buz4bqieOG6vcOsc8SCw6zDgEzhur3DrMOJeOG7hsOseETDicOs4buIQnnDrHV54bur4bq+w6zDgXnhu7HhuqLDrHPhu4TDssOsw4pJ4bqid8OsdeG7tcOyw6zDiXhH4bqq4bqid8OscsO0w4PDrHXDtOG6oMOs4bqs4bqiw6x14bu14bqieMOsw4rhurrhu6HDisOsw4rDjcOsSuG7kcOseOG6pnnDqsOsVeG7nUvDrOG7iEnDssOsw4Dhu4/DrOG6onfhur7huqThuqLDrHLhuqzDrOG6vOG6vuG6onfhur3DrOG7iEnDssOsw4Dhu4/DrOG6oOG6tHnDrMOK4bq6R0PhuqJ3w6x1R8Oyw6zDiXjhu43DicOsw4Dhur7hu6HDisOs4buI4buPw4PDrHPhur7huqZzw6zhurzDguG6onfDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7heG7g3nhuqB3w6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrXlTw7rhuqLDisO64bq6w63DrOG6vMOKS8OAw7piw63EqHl0w4p44bq5w6xv4buL4buLw4lK4bq7w6x4w7p5d3jDiuG6ucOsa8Oza8OJSuG6u8Otw6zhurzhurpzYsOtLy9zdOG6osOqcsOyw4PDinjDsuG6onh4w4PDssOq4buI4bqiL3TDuuG6vMOBw4rDg8OJL+G6osO6xKjhurwvxKnhu4lrby/hu4nDs2504buJ4buJ4buJ4buJb2puw4prbcSp4buJw4Dhu4ktxKnDqkHDiXfDrcOsw7LDgMOKYsOtVeG7rcOsw4Dhur7hu6HDisOsw4rhu4Jzw6x44bqow6zDiuG6ukTDrOG7iHnhu7Fzw6xK4budS8OsdMON4bqid8Os4buI4buPw6zDinjDjXPDrHh54bux4bqiw6xzeMO94bqieMOs4bq84buNc3jhur3DrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOKw63DrMSoeXTDinhiw61v4buL4buLw63DrHjDunl3eMOKYsOta8Oza8Otw6wv4buF4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lTw7LDicOKecOD4bqiw63hu4Uk4bqmw4rDrHLhur7huqx5w6zDiuG6vkvGsOG6osOsw4rhurrhur5L4bur4bqiw6zDiXjhu43DicOsw4Dhur7hu6HDisOsc3jDg8Os4bqid0dDecOsdOG7neG6osOsSuG7kcOsNOG6uuG6vuG6onfDrD1M4bq9w6wkR0PhuqJ3w6w94buNw4rDqsOs4buBw5ThuqJ4w6zhuqB54bqieMOseOG6sMOyw6xz4buEw7LDrOG6t+G6vuG7neG6osOsJHnhuqJ44buHw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4U0eMO6w4PDrDRJw6x1eeG7reG6osOsPeG6vuG7ocOKw6x44bqwc+G6vcOs4oCcw4Dhur7hu6HDisOsw4rhu4Jzw6zDgOG7j8Os4bqieOG7iuG6onfDrOG6uOG6vkvDrMOK4buZc8OsSOG6onfDrErDjMOs4bqgw7LhuqJ3w6zDisO94bqieMOsc3jhu6PDisOscuG7mcOKw6xy4bq+4bqmc8OsdMODw6xz4bqm4bqid8OsdeG6pOG6onfDrMOA4buP4bqid8OsSuG7kcOsSuG7nUvDrHTDjeG6onfDrOG6osaw4bqiw6zhu4jhu4/DrHVHRHPDrMOK4bq64bq+S+G7q+G6osOsw4pJw6x1Q3nDrOG6ouG7j0vDrOG6uOG6vsOyw6x1Q3nDrMOBeOG7jXPigJ3DqsOsPeG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDrHN44buEw6xL4bup4bq+w6x1R0Rzw6x44buz4bqieMOsw4p44buP4bqieMOsw4rhurrDg+G6onfDrHVDecOs4bq8w4LhuqJ3w6xz4buEw7LDrHPhuqbhuqJ3w6x14bqk4bqid8Osc+G7jXPDrHThu53huqLDrMOK4bqmc8Os4bqveeG7scOKw6wlw7LhuqDhur3DrHVHRHPDrMOAR+G6vsOsw4rhurrhur5L4bur4bqiw6zDiknDrHVDecOs4bqi4buPS8Os4bq8w7LhuqJ3w6x1Q3nDrMOBeOG7jXPDqsOsPeG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDrHPEgsOsw4rhu41zw6x14bqm4bqid8Os4bqgw7XhuqJ4w6zhuqDFqcOsdeG7qeG6osOsdUN5w6zhurzDguG6onfDrOG6vHnhuqJ4w6x4w4PDtcOK4bq9w6zhurzDtOG6osOsSuG6vuG7o8OKw6xz4buEw7LDrHPhu43DrOG6onjhu53huqLDrOG7iOG7j8Osc+G7jXPDrHPhuqbhuqJ3w6x14bqk4bqid8OsSuG7kcOseOG6pnnDqsOsNOG6usOD4bqid8Os4bqg4bqmw4rDrMOJeMO14bqgw6zhu4h5w6zhuqJ44bujw4rDrHXhu7XhuqJ44bq9w6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDrHPEgsOs4buIw7J5w6zDiuG6uuG6rsOs4bq44bq+w7LhuqLDrMOK4bq64bqw4bqid8OsdXnhu6vhur7DrHN44bu34bqieMOsc+G7jXPDrOG6uOG6vsOy4bqiw6x44buxw6xK4buRw6x44bqmecOsdOG6vkvDrMOK4bq64buzw6zhu4jhu4/DrOG6rOG6osOsdeG7teG6onjDrMOK4bq64buhw4rDrMOKw43DrErhu5HDrHjhuqZ5w6xz4buEw7LDrOG6oOG6psOKw6xz4bqm4bqid8OsdeG6pOG6onfDqsOsPeG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDrHLDssODw6x44buP4bqgw6xz4buNc8Osc3jhur5w4bqiw6zhuqDDjXPDrOG7iOG7q8OsdcO1w4PDrHVIc8OsSuG7kcOseOG6pnnhur3DrMOKw7XDg8Os4bqixrDhuqLDrHPhu41zw6x3eeG7jcOsw4rhurrhu7XDrOG7iOG7k+G6osOseMSCw7Lhur3DrMOKeeG6onjDrMOKeOG7n+G6ouG6vcOsw4rhurrhur5L4bur4bqiw6zDinjDguG6onfDrHPhu4TDssOsdOG7neG6osOsw4rhuqZzw6rDrDThurrDg+G6onfDrOG6uOG6vuG7jcOsw4rhurrhu7PhuqJ4w6zDiXjhu43DisOsw4rhurp54but4bqiw6xK4buRw6x44bqmeeG6vcOsw4Dhur7hu6HDisOsw4rhu4Jzw6zDgOG6vuG6tOG6osOscnnhu6nhuqLDrHXhuqx5w6xzeMODw6zDiXjhu4bDrHhEw4nDrOG7iEJ5w6x1eeG7q+G6vsOsw4F54bux4bqi4bq9w6x4w4Phu4/huqLDrHPDtOG6onjDrHPhu4TDssOs4bqg4bqoecOsd3nDsnnDrHXDg8O14bqiw6zDgOG7tXN4w6zhurzDjMOqw6zhuq/hu7PDrOG7iOG7oUvhur3DrOG6onh54bur4bq+w6zhurjhur5Lw6xHQnPDrMOA4bq+4buhw4rDrMOK4buCc8OsdeG7kcOsw4rhurrEkMOsw4p44buP4bqieMOsw4p4xIJ5w6zhurjhur7DuuG6ouG6vcOsw4rhu6HDicOs4bq44bq+4buN4bqi4bq9w6zDgMOCecOs4bq8w4LhuqJ3w6zDgXjhu43DrOG6rOG6osOsdeG7teG6onjDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hVTDg8Osc+G7jXPDrOG6uOG6vsOy4bqiw6x44buxw6xK4buRw6x44bqmecOsw4Dhur7hurThuqLDrHPEgsOs4bq8w43DrHJ54bup4bqiw6x14bqsecOs4buI4buPw6zhurrhu6PDisOsw4l4w4PhuqJ3w6zDiXjhu4Dhur3DrHXDssOsdMO14bqid8Os4bqixrDhuqLDrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG6usOD4bqid8Os4bq8w43DrMOJeMO04bqiw6zhu43huqJ4w6xz4buEw7LDrHPhu41zw6zhurjhur7DsuG6osOseOG7scOsSuG7kcOseOG6pnnDrHXEgsOsw4F44bq04bqid8Osw4p44butw6x0w43DrMOAeeG7seG6vsOseOG7qcOKw6x1R0Rzw6xz4buNc8Osw4rhu7PhuqJ4w6x44bq+w4LhuqJ34bq9w6xz4buNc8Os4bq44bq+w7LhuqLDrHjhu7HDrOG6oEJ5w6zhuqLDtEvDrOG6vHnhuqJ4w6x14butw6x1eeG7q+G6vsOsc3jhu7fhuqJ4w6xz4buNc8Os4bq44bq+w7LhuqLDrHjhu7HDrErhu5HDrHjhuqZ5w6x1xILhur3DrMOK4bq6w4PhuqJ3w6zhuqJ44buK4bqid8Osw4rhurpHQ+G6onfDrHhEw4nDrOG6ouG7j0vDrMOA4bq+4buhw4rDrMOK4buCc8OsdcSC4bqid8Os4buIw7J5w6zDiuG6uuG6rsOscuG6rMOs4bq84bq+4bqid8Os4buI4buPw6x44bqow6zDiuG6ukTDrHN4w4PDrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOKw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4Utw6w94bq+4buhw4rDrMOK4buCc8OsdcOCecOs4buIQnnDrHVDecOs4bq8w4LhuqJ3w6x1w7XDg8OsdUhzw6xK4buRw6x44bqmecOs4buI4buPw6zDiuG6uuG7ocOKw6zDisONw6xK4buRw6x44bqmeeG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hVPhu41zw6zhurjhur5Lw6zDiuG7mXPhur3DrHN44bq+cOG6osOs4bqgw41z4bq9w6zDgXjhur7hurThuqLDrOG6oHHhur7DrHPhu4TDssOsw4Dhur7hu6HDisOsw4rhu4Jzw6x14bur4bq+w6zhuqDDsuG6onfDrHPhu41zw6xL4bup4bq+w6zDisOCw6x1w7XDg8OsdUhz4bq9w6xzeEjDssOsdcON4bqid8Os4bq44bq+S8Osw4rhu5lzw6xI4bqid8OsSsOMw6xzxILDrMOKw73huqJ4w6x1w7XDg8Osw4BM4bq9w6x4R0LhuqJ3w6zDikJ5w6xz4buNecOsdeG7pcOJ4bq9w6xz4buNecOsw4p4eeG7seG6ouKApsOsU3jGoeG6onfDrHjDteG6ouG6vcOsw4F4ecOscsO04bqi4bq9w6zDgOG7j+G6onfDrHPEgsOs4bqid0dDecOsc3jhu6nDiuG6vcOs4bqg4bqwecOs4bqid0dDecOsd3nhu4DDicOsd8O1w4Phur3DrMOKeMONc8Osw4l4cOG6oMOsw4F44bq04bqid8Osw4Dhu6NLw6zDgMO1eeG6u8Osc+G7jXPDrMOKeOG7j+G6onjDrOG7iHnGsOG6osOsw4rhurrDg+G6onfDrHPhuqbhuqJ3w6x14bqk4bqid8OsdeG7q+G6vsOs4bqid3jhu7fDrOG7iHnhu7Fzw6zhuqJH4bqq4bqid8Os4bq6cUvigKbDrD3hur7hu6HDisOsw4rhu4Jzw6xzxILDrHd54buNw6zDiuG6uuG7tcOsdXnhu6vhur7DrHN44bu34bqieMOsc+G7jXPDrOG6uOG6vsOy4bqiw6x44buxw6xK4buRw6x44bqmecOscsO0w4PDrHXDtOG6oMOs4bq8w43DrOG6rOG6osOsdeG7teG6onjDrOG7iOG7j8Osw4l44buNw4rDrMOK4bq6eeG7reG6osOsc+G7hMOyw6xz4bqm4bqid8OsdeG6pOG6onfDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hT3hur7hu6HDisOsw4rhu4Jzw6zhurrDssOsdUN5w6xzxILDrOG6onfhur7huqThuqLDrHfDgnPDrMOKScOsw4l4w4PhuqJ3w6zDiuG7gnPDrMOK4buhw4nDrOG6uOG6vuG7jeG6osOsw4rhurrhur5L4bur4bqiw6zDinjDguG6onfDqsOsVMODw6x1xILhur3DrOG6onjhu4rhuqJ3w6zDiXjDg+G6onfDrMOK4buCc+G6vcOsw4rhu6HDicOs4bq44bq+4buN4bqi4bq9w6zDiuG6uuG6vkvhu6vhuqLDrMOKeMOC4bqid8Osw4rDgsOKw6x14bulw4nDrHVHRHPDrMOBeOG6vkvhu6nhuqLDrMOBeMO9c3jDrMOJeOG7jcOKw6zDiuG6unnhu63huqLhurvDrOG6onjhu4rhuqJ3w6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDrMOKecaw4bq+w6xzw41z4bq9w6xzw7ThuqLDrMOK4bq6xJDDrOG6vMONw6zDiXjhu43DisOsw4rhurp54but4bqiw6xz4buEw7LDrHVDecOs4bq8w4LhuqJ3w6xz4bqm4bqid8OsdeG6pOG6onfDrOG6vMWpw6x04buf4bqiw6x04buf4bqiw6xy4bu1w6x14buPw4PDrMOKeMO0ecOqw6xYeeG7seG6osOs4bqiw7JL4bq9w6zhuqJ44buK4bqid8Osd3nhu43DrMOK4bq64bu1w6xzxILDrMOKw73huqJ4w6xy4bur4bqiw6zhu4jhu4rhuqJ3w6zDiknDrMOA4bq+4buhw4rDrMOK4buCc8OsdeG7kcOsd8SCw4nDrMOJeOG7n+G6osOs4bq44bq+w7LhuqLDrMOK4bq64bqw4bqid8Osw4rhurrDg+G6onfDrOG7iHnhu7Fzw6zhuqzhuqLDrHXhu7XhuqJ4w6zhuqDhurR5w6zDiuG6ukdD4bqid8OsSuG7kcOseOG6pnnDrOG7iOG7j8Os4bq8w43DrMOJeOG7jcOKw6zDiuG6unnhu63huqLDrHPhu4TDssOsc+G6puG6onfDrHXhuqThuqJ3w6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4Utw6w94bq+4buhw4rDrMOK4buCc8OsdcOCecOs4buIQnnDrMOJeOG7jcOKw6zDiuG6unnhu63huqLDrMOBeeG6onjDrMOK4bupw6xz4bqm4bqid8OsdeG6pOG6onfhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4U94bq+4buhw4rDrMOK4buCc8Osw4rhurrhur5L4bur4bqiw6zDinjDguG6onfDrHPhu4TDssOsdeG6pOG6onfDrHLhu4/Dg8Osc+G7jXPDrHThu53huqLDrMOK4bqmc8Osw73DisOs4bqid0dDecOsxJDDrOG6okdCc8Osw4rDssOsdUdEc8OseOG7s+G6onjDrMOKeOG7j+G6onjDrMOK4bq6xrDhuqLDrHPhuqrDrOG6vMSQw6zhuqJ44buK4bqid8OsdXnhu6vhur7DrMOBeeG7seG6osOsw4F54bqieMOsw4rhu6nDrC3DrErhu5HDrHjhuqZ5w6zhuqJ44bujw4rDrHXhu7XhuqJ4w6rDrOG6t8O5w4rDrOG7iOG7q8Os4bqg4buXw4rDrMOA4bu1c3jDrOG6vMOM4bq9w6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDrOG6usOyw6x1Q3nDrMOKScOsdXnhu6vhur7DrMOBeeG7seG6osOsc+G7hMOyw6zhuqDhuqbDisOs4bqi4bur4bqiw6zhurzDtOG6osOsSuG6vuG7o8OKw6xzxILDrMOKw73huqJ4w6zhuqJ34bq+S8aw4bqiw6zDinjhur5P4bq9w6zDgXjDucOJw6zDgcO94bqi4bq9w6zDisONw6xz4bq+4bqid8Osw4rDjcOsc+G7o8OJ4bq9w6zDiXjhu53huqLDrHPhurThuqJ3w6zDgMOyw4PDrHXhuqbhuqJ3w6xK4buRw6x44bqmecOsxJDDrMOK4bq64buz4bqieMOsdeG6psOsw4p44bujw4nhur3DrHjhu7PhuqJ4w6zDinhIc8Osw4l44bud4bqiw6zDiXjDgnnDrMOKeMO6w4PDrHh54bux4bqiw6zhu4jhu6HDisOs4buI4buPw6zDgMOCecOs4bq8w4LhuqJ3w6x04bq+w6xzw7LhuqJ4w6x04bq+w6xzR8Oqw6xUw4PDrOG7iOG7oUvhur3DrOG7iHnhu7Fzw6zhu4jhu6HhuqLDrHThu4LhuqJ3w6zhuqJ44buK4bqid8Os4bq44bq+S8OsdeG7teG6onjDrHPhu4TDssOsw4l44buNw4nDrMOA4bq+4buhw4rDrOG6vMWpw6zDgXjEgsOsw4l44buNw4rDrHjhur5Lw6zDiuG7jXPDrHThu4LhuqJ3w6rDrFN4w73huqJ4w6zDiuG6usOD4bqid8OsdXnhu6vhur7DrMOBeeG7seG6osOsdcSC4bq9w6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDrHPEgsOsd3nhu43DrMOK4bq64bu1w6x1eeG7q+G6vsOsc3jhu7fhuqJ4w6xz4buNc8Os4bq44bq+w7LhuqLDrHjhu7HDrMOBeeG6onjDrMOK4bupw6xz4buCw6zDinjhu63DrOG6onhH4bq5w6zhu4h54buxc8OsdcOCw4rDrOG6okfhuqrhuqJ34bq9w6zDgOG7j+G6oMOs4bq6cUvhur3DrHLhu43huqLDrHXhu6PDisOs4bq6SeG6onfhur3DrHLDtMODw6zhu4jhu7HDrOG6uknhuqJ3w6x14buf4bq+w6zhuqJ34bq+4bqk4bqi4bq9w6xyw7TDg8Os4buI4buxw6zhurpJ4bqid8Osw4p4ecaw4bqid+KApsOsU3jGoeG6onfDrHjDteG6osOs4bqieEfDrD3hur7hu6HDisOsw4rhu4Jzw6xz4buEw7LDrOG6ondHQ3nDrCN44bqqw6wk4buA4bq9w6wk4bq04bqid+G6vcOsVMOyw4PDqsOqw6rDrHXDssOs4bq8w4LDrHXhu6vhur7DrHN4w4PDrOG6uuG7leG6onfDrOG6uknhuqJ3w6x14buf4bq+w6zhuqJ34bq+4bqk4bqiw6zDgOG7j8Os4oCc4buDw7rhuqDhu4XhurpJ4bqid8Osw4p4ecaw4bqid+G7gy/DuuG6oOG7heKAneG6vcOs4bq6SeG6onfDrOKAnOG7g8O64bqg4buF4bqgw7Lhu4Mvw7rhuqDhu4XigJ3DrHTDg8Osw4p44buf4bqiw6zDgHnhuqJ4w6xzw7J5w6zhurjhur7DtOG6ouG6vcOsw4rhu6PDisOsc8O0w6zhuqDhurB5w6zhuqJ3R0N5w6x14bur4bq+w6xzxILDrMOK4bq64buNc3jDrOG6onh54bux4bqgw6xzw7J5w6zhurjhur7DtOG6ouG6vcOsw7J5w6zhu4h5w6zDiXjDteG6oMOs4bq8xanDrHLhu7XDrMOJeMO1w4rDrMOK4bq64bud4bq+4bq9w6xy4bqu4bq9w6x0xrDhur3DrMOAROG6ouG6vcOs4bq6R0Thur7hur3DrHfDtcODw6x14butw6xz4buA4bqid8Osw4p44buf4bqiw6xKeeG6osOsw4p4w7LDrMOK4bqmeeG6vcOsc+G7jcOscnnhu7HDisOsc8SCw6zhuqJ3R0N5w6xy4bu1w6x14bq+4bqsecOs4bq6w7LDrMOBeOG6tnnDrMOA4buP4bqid+G6vcOscsO04bqiw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4VYeeG7seG6osOs4bqiw7JL4bq9w6x0w4PDrOG6vMONw6xyeeG7qeG6osOsdeG6rHnDrHPhuqrDrHPhu6Phur7DrMOBeeG6onjDrMOK4bup4bq9w6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDrHNG4bqid8Oscnnhu6nhuqLDrHXhuqx5w6xzw7TDrOG7iOG7q8Os4bqi4bqmecOsdOG6vuG6onfDrOG7iOG7j8OseHnhu7Hhur7DrMOAw41zw6xz4buEw7LDrOG6osSCw6rDrCThuqbDisOs4bq8w4LDrMOA4bq+4buhw4rDrMOK4buCc8Osw4F44bq04bqid8Osw4l44buGw6x4RMOJw6x14buRw6zDisONw6zDinnGsOG6vsOs4buIw4PhuqJ34bq9w6zhuqDhuqbDisOs4bq8w4LDrMOBeOG7jXPhur3DrOG6ouG6pnnDrHThur7huqJ3w6xyeeG7qeG6osOsdeG6rHnDrHLhu7XDrHd5w7ThuqDDrHh54bux4bq+w6zDgMONc8OsxJDDrOG6oEhzw6x14bqmw6zhuqJ44bujw4rDrHXhu7XhuqJ4w6rDrFPEgsOsw4p44butw6zhuqLEgnnhur3DrMOA4bq+4buhw4rDrMOK4buCc8Osc8SCw6zhuqDhuqbDisOs4buIw7J5w6zDiuG6uuG6rsOs4bq44bq+w7LhuqLDrMOK4bq64bqw4bqid8Osw4rhurrDg+G6onfDrOG7iHnhu7Fzw6zDinjhu4Bzw6x1cEvDrHjDg+G7l3PDrMOB4buz4bqgw6x44buR4bqgw6zDiXjhu43DisOsw4rhurp54but4bqiw6zDgXnhuqJ4w6zDiuG7qcOsc+G6puG6onfDrHXhuqThuqJ34bq9w6x1eeG7q+G6vsOsdcSCw6zDiXjhu4LDrMOKeOG6vuG6pnPDrOG6uuG7o8OKw6zhuqJ4eeG7q+G6vsOs4buI4buPw4PDrOG6ouG6pnnDrHThur7huqJ3w6xz4buEw7LDrMOA4bq+4buhw4rDrMOK4buCc8Oq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFJXfDg+G7j3nDrMO04bqieMOseEfEkOG6onfDrMOKScOsw4rhu41zw6x14bqm4bqid8Osc+G7hMOyw6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDrOG7iEJ5w6x1Q3nDrOG6vMOC4bqid8OsSuG7kcOseOG6pnnDrOG6onhHw6x14buRw6zhuqLGsOG6vuG6vcOsw4Dhur7hu6HDisOsw4rhu4Jzw6zhu4jhu4/DrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOKw6xzxILDrOG6oMOCecOs4bq44bq+w7LhuqLDrHjhu7HDrOG6oOG7ocOKw6zDinh54bupw4rDrOG7iEJ5w6zhuqJ4w7Lhur7DrOG7iOG7j8Osc+G7huG6onfDrHPEgsOs4bqg4buCc8OsdcO9c3jDrHN44bq+4bqid8Osw4Dhu4/DrHV54bur4bq+w6xzeOG7t+G6onjDrHPhu41zw6zhurjhur7DsuG6osOseOG7scOsSuG7kcOseOG6pnnDqsOsU3jhu4DhuqJ3w6zDisOyw6x14bur4bq+w6xyeeG7qcOK4bq9w6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDrOG7iOG7j8Osw4l44buNw4nDrMOA4bq+4buhw4rDrMOA4buPw6zhuqJ44buK4bqid8OsS+G7qeG6vsOsw4rDgsOsw4p44bq+4bqmc8Osw4F54bup4bqiw6zDiuG6uuG7gHPDrMOKeEdE4bqid8Osw4rhu5/huqJ34bq9w6xy4bu1w6zhurjhur5Lw6x14bu14bqieMOscsSQecOsc+G6qsOs4bq8xJDDrMOBeeG6onjDrMOK4bupw6zhuqJ44bujw4rDrHXhu7XhuqJ44bq9w6zhuqJ4R+G6onfDrMOA4bq+4buhw4rDrMOK4buCc8Os4buI4buPw6zDiXjhu43DicOsw4Dhur7hu6HDisOsw4Dhur7hurThuqLDrHLhuqzDrOG6vOG6vuG6onfhur3DrHjhuqjDrMOK4bq6RMOsc3jDg8Os4bqieMOy4bq+w6zDiuG6usOD4bqid8Os4bq44bq+4buNw6zDiuG6uuG7s+G6onjDrHV54bur4bq+w6xzeOG7t+G6onjDrHjhu4/huqJ4w6zhu4h5w6xzw4PhuqLDrOG6ondHQ3nhur3DrHhHQuG6onfDrOG7iOG7j8ODw6zhuqDhu4Jzw6x1w71zeMOsdXnhu6vhur7DrHN44bu34bqieOG6vcOsdXnhu6vhur7DrHjDg+G7j8Osc+G7jXPDrOG6uOG6vsOy4bqiw6x44buxw6xK4buRw6x44bqmecOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFLcOsPeG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDrHXDgnnDrOG7iEJ5w6zhu4h54buxc8Osw4p4w41zw6x4eeG7seG6osOsc3jDveG6onjDrOG6vOG7jXN44bq9w6zDiXjhu43DicOsw4Dhur7hu6HDiuG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hTB44buNw4nDrMOA4bq+4buhw4rDrHPEgsOseHnhu7Hhur7DrMOAw41zw6zDiXjhu43DicOsw4BMw6xzw7LDg8OseOG6quG6ouG6vcOscsSQecOsw4l44buNw4nDrMOA4bq+4buhw4rDrHPEgsOsw4rDveG6onjDrHd5w7J5w6xz4bujw4nhu4PDuuG6oOG7heG6veG7gy/DuuG6oOG7hcOsdUdEc8OscsO0w4PDrHXDtOG6oMOsw4p4ecOseOG7j+G6onjDrHLhu5XhuqJ3w6zhurxIc8Os4bqgw7XhuqJ4w6xzR0XhuqJ3w6xzeOG7qcOsc+G7hMOyw6wleOG7j8Os4bqiR0Jz4bq9w6zDinjDguG6onfDrOG6onjhu6PDisOs4buI4burw6zhuqLhuqZ5w6x04bq+4bqid+G6vcOsw4rDveG6onjDrMOJeOG6rMOscnnhu6nhuqLDrOG6uuG6puG6onfDrOG6uuG7kXnDqsOsVMODw6x1xILDrMOJeMO14bqgw6zhu4h5w6zhu43DicOsdOG7guG6onfhur3DrMOBeHnDrMOA4bq+4buhw4rDrMOK4buCc8Osw4F44buNc8Oscnnhu7HDisOs4bqg4buCc8Osw4p5xrDhur7DrHV54bur4bq+w6xzeOG7t+G6onjhur3DrMOKeOG7s8Osw4Dhur7hu6HDisOsw4rhu4Jzw6zDiXjDtHnDrMOK4bq04bqiw6zDiuG6uuG6sOG6onfhur3DrMOJeMO0ecOsdXnhu6vhur7DrHN44bu34bqieMOsw4p4w7rDg8Osw4l44buNw4nDrMOA4bq+4buhw4rDqsOsNOG6usOD4bqid8Os4bqg4bqwecOsw4rhurpHQ+G6onfDrHhEw4nDrHh54bux4bq+w6zDgMONc8Os4buNw4nDrHThu4LhuqJ3w6xz4buEw7LDrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOKw6zDgOG7j8Osw4rhur5L4buxw4rDrHXDgnnDrOG7iOG7j8Os4bq8w43DrHV54bur4bq+w6xzeOG7t+G6onjDrHPhu4TDssOsw4Dhur7hu6HDisOsw4rhu4Jzw6xy4bq+4bqmc8Osw4l4w7R5w6zDiuG6vuG7neG6osOsw4p4w7rDg8Oqw6wk4buXw4rDrMOBeOG7jXPhur3DrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOKw6xzxILDrOG7iMOyecOsw4rhurrhuq7DrHhHQuG6onfDrHRx4bqiw6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hTThur5Lw6zhuqJ4ecaw4bqi4bq9w6zDinjDjXPDrMOK4bupw6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6zhuqDhuqbDisOsw4l4w7XhuqDDrOG7iHnhur3DrHV54bur4bq+w6zDgXnhu7HhuqLDrOG6onjhu6PDisOsdeG7teG6onjDrHPEgsOsw4F4w7TDrOG6ouG7k+G6onfDrHV54bur4bq+w6xzeOG7t+G6onjDrOG6onjhu4rhuqJ3w6zhurjhur7DsuG6osOseOG7scOs4bqg4buPw6zDiXjhu43DicOsw4Dhur7hu6HDisOsc3hHw7LDrOG6uOG6vkvDrHXhu7XhuqJ4w6rDrOG6r+G7s8Osw4rhurrhu7PhuqJ4w6x14bqmw6zDiXjhu43DisOsw4rhurp54but4bqiw6zEkMOsw4pJ4bqid8Os4buI4buG4bqid8Osw4Dhu4/DrMOBeOG7jXPDrOG6onjDsuG6vuG6vcOsc+G6ruG6osOsc3jGsOG6onjDrMOA4buxc3jDrHPDtMOs4buI4burw6x1Q3nDrOG6vMOC4bqid8Os4buI4buhw4rDrHN44bujw4rhur3DrOG7iOG7k+G6osOseMOD4buN4bq9w6zDinnhuqJ4w6zDinjhu5/huqLhur3DrHTDg8OsdcSCw6zDgXjhurThuqJ3w6zDiXjDtHnDrMOA4buAc8Os4bqi4buPw4PDrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOKw6xzRuG6onfDrMOJeOG7jcOKw6x44bq+S8OseOG7qcOKw6zDiuG7jXPDrHThu4LhuqJ3w6x1eeG7q+G6vsOsc3jhu7fhuqJ4w6rDrFN4xqHhuqJ3w6x4w7XhuqLhur3DrHXDgnnDrOG7iEJ5w6xz4buNc8OsdeG6pOG6onfDrHLhu4/Dg8OsdOG7neG6osOsw4rhuqZzw6zDvcOKw6zhuqJ3R0N54bq9w6zhuqJ44buK4bqid8Os4bq44bq+S8OsdeG7teG6onjDrHPhu4TDssOsw4l44buNw4nDrMOA4bq+4buhw4rDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6zhuqJ4eeG7q+G6vsOsw4F4w73DssOsc8O14bqieMOsw4rhurrEkMOs4bqixrDhuqLDrErDssOsw4DDtcOqw6w04bq6w4PhuqJ3w6x1eeG7q+G6vsOsw4F54bux4bqiw6x1xILhur3DrMOA4bq+4buhw4rDrMOK4buCc8Os4buIQnnDrHd54buNw6zDiuG6uuG7tcOsw4rDvXN4w6xzw41zw6xz4buEw7LDrOG6osSCw6zhurzFqcOsdcSC4bqid8Os4buIw7J5w6zDiuG6uuG6rsOs4bq44bq+w7LhuqLDrMOK4bq64bqw4bqid8Os4buI4buPw6xzeOG7hMOsS+G7qeG6vsOsdXnhu6vhur7DrHN44bu34bqieMOsc+G7jXPDrOG6uOG6vsOy4bqiw6x44buxw6xK4buRw6x44bqmecOsc+G7gsOsw4p44butw6rDrDR4w41zw6zDinnhu6/huqLDrHh54bux4bqiw6zhuqLDskvhur3DrMSQw6zhuqJ4eeG7q+G6vsOs4bqi4bqqeeG6vcOsw4rhurrGsOG6osOs4bqieHnhu6vhur7DrMOA4bu54bqieMOs4buIw41z4bq9w6zhu4jDsnnDrMOK4bq64bquw6xz4buEw7LDrMOA4bq+4buhw4rDrMOK4buCc8Osw4Dhu4/DrOG6uuG7o8OKw6zhurjhur7DsuG6osOsw4rhurrhurDhuqJ3w6zDiuG6usOD4bqid8Os4bq44bq+w7ThuqLDrMOATMOsSuG7kcOseOG6pnnDqsOsVXnhu6vhur7DrHXEgsOsc3hI4bqid8Osw4rhurbhur3DrMOA4bq+4buhw4rDrMOK4buCc8Osc8SCw6zhu4jDsnnDrMOK4bq64bquw6xy4bqsw6zhurzhur7huqJ3w6xz4buNc8Os4bq44bq+S8OsdeG7teG6onjDrHPhuq7huqLDrMOKeHnhu6nhur7DrHN4w4PDrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG6usOD4bqid8Os4bqieOG7iuG6onfDrHV54bur4bq+w6zDgXnhu7HhuqLDrOG6onjhu6PDisOsdeG7teG6onjDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hSThuqbDisOs4bq44bq+w4Jzw6x3ecOyw6xzxILDrOG6onh54bur4bq+w6x04bud4bqiw6zDiuG6pnPDrOG7iEJ5w6zhuqJ44buK4bqid8Osw4rhurrhu7PhuqJ4w6x14bqmw6zDgXjhu43DrHN4xrDhuqJ4w6zDgOG7sXN4w6zDisO1w4PDrOG6usOyw6xz4bqqw6zhurzEkMOsw4p4w41zw6zDinnhu6/huqLDrHXhu63DrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOKw6zDgXjhurThuqJ3w6zDinjhu63DrHV54bur4bq+w6xzeOG7t+G6onjDrMOK4bu3w6zhuqDhu7fhur3DrHPhu4LDrMOKeOG7rcOsc3h5w6zDinnhu6nDisOsw4rhurrDg+G6onfDrHPhu41zw6zhuqDDgnnDrOG6uOG6vsOy4bqiw6x44buxw6xz4buEw7LDrOG6oOG6qHnDrHPhuqbhuqJ3w6x14bqk4bqid+G6vcOs4bqg4bqoecOsdOG7neG6osOsw4rhuqZzw6zDgOG7j8Os4bqg4bqmw4rDrMOKeMONc8Osw4rhu6nDqsOsUsSQecOs4buI4buhS+G6vcOs4bqieHnhu6vhur7DrHPhuqbhuqJ3w6x14bqk4bqid8Osc8SCw6zhuqJ44buK4bqid8OseOG7scOsw4p4w4LhuqJ3w6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDrHVHRHPDrHXhu4Bzw6zDgeG7qcOK4bq9w6zhurzhu4/huqJ3w6zDgOG6sHPDrOG6uOG6vsOyw6zhuqJ4eeG7q+G6vsOsw4p44bupw6x44bux4bq9w6x14buRw6x1R0Rzw6zDgXnhu63huqDDrOG6ond4eeG7seG6oMOs4bq44bq+w7LDrMOKeMONc8Osw4p54buv4bqiw6xzxILDrOG7iMOyecOsw4rhurrhuq7DrHV54bur4bq+w6xzeOG7t+G6onjDrHPhu41zw6zhurjhur7DsuG6osOseOG7scOsw4rhurrDg+G6onfDrOG6ouG6pnnDrHLhuqbDrHThu53huqLDrMOK4bqmc8OsdcSCw6zDiknDrMOA4bud4bq+w6x1Q3nDrOG7iOG7j8OsdeG7kcOsw4F4xqHhuqJ3w6x14bu14bqieMOsdUdEc8Os4buIw7J5w6zDiuG6uuG6rsOsSuG7kcOseOG6pnnDqsOsVXnhu6vhur7DrHXEgsOsc3hI4bqid8Osw4rhurbhur3DrMOA4bq+4buhw4rDrMOK4buCc8OscuG6rMOs4bq84bq+4bqid8Osc+G7jXPDrOG6uOG6vkvDrHXhu7XhuqJ4w6xz4buEw7LDrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOK4bq9w6xzxILDrMOKeOG7rcOs4buNw4nDrHThu4LhuqJ3w6zDiuG6usOD4bqid8Osc+G6vuG6pnPDrOG6vMOC4bqid+G6vcOsdeG7jcOJw6xI4bqid8OsdUdEc8Os4bqieOG6vsOsc+G7n+G6vsOsw4F44buNc3jDrOG6uOG6vsOy4bqiw6zDiuG6usOD4bqid8Os4buIeeG7sXPDrHV54bur4bq+w6xzeOG7t+G6onjDrHPhu41zw6zhurjhur7DsuG6osOseOG7scOsw4l44buNw4rDrOG6vHnhuqJ4w6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4U0eMONc8Osw4rhu6nDrHN4w4PDrMOKeOG7o0vhur3DrMOA4bq+4buhw4rDrMOK4buCc8Osc8SCw6zDgXjDtMOs4bqi4buT4bqid8OseOG6qMOsw4rhurpEw6xzeMODw6zDiXjhu43DicOsw4Dhur7hu6HDisOsw4rhurrDg+G6onfDrOG6onh54bur4bq+w6zDiuG6ukdD4bqid8OseETDieG6vcOs4bqieEfhurnDrOG6oOG7l3PDrHThu4bDrHXhu5HDrHPEgsOsc+G7jXPDrOG6uOG6vkvDrHXhu7XhuqJ4w6xz4buCw6zDinjhu63DrHPhu4TDssOsw4l44buNw4nDrMOA4bq+4buhw4rhur3DrHXhu5HDrHPEgsOs4bq44bq+S+G7qcOKw6x14bu14bqieMOsc+G7hMOyw6xz4buNc8Osc+G6qsOs4bq44bq+w7LhuqLDrOG6onjhu4/DrOG6okdCc8Osc8SCw6zDinhw4bqgw6zhurjhur5L4bur4bqiw6zhurzDg+G6onfDrHN4R8Oyw6x4xqHhuqLDrOG7jcOJw6x04buC4bqid8Osw4rhurrDg+G6onfDrOG6oOG6psOKw6xz4bqm4bqid8OsdeG6pOG6onfDrHThu53huqLDrMOK4bqmc8Osw73DisOs4bqid0dDecOqw6wzw4PhuqJ34bq9w6zhuqLhu6nhur7DrHPEgsOs4bq8w43DrHjhuqjDrMOK4bq6RMOsc+G7hMOyw6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPhur3DrMOKw7XDg8Osw4F4w7TDrOG6ouG7k+G6onfDrHfhu5nhuqLDrMOB4bupw4rDrHPhuqbhuqJ3w6x14bqk4bqid+G6vcOsw4F4w7TDrOG6ouG7k+G6onfDrMOK4bq64bq+S+G7q+G6osOsc8O04bqg4bq9w6zDinjhu7PDrHPEgsOsw4p44butw6x04buvw6x04buP4bqid8OsdUdEc8Osw4p4w41zw6x4eeG7seG6osOs4buIQnnDrHh54bux4bq+w6zDgMONc8OseHnhu7Hhur7DrOG6uOG6vsO0w6xzw7LDg8Oq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFU8SCw6zDinjhu63DrOG6osSCeeG6vcOsdcOCecOs4buIQnnDrHXhu6PDisOs4bqiR0Jzw6xzxILDrOG6ouG7q+G6osOs4buI4buT4bqiw6x4xILDssOsw4Dhu53hur7DrHVDecOs4bqieEfDrOG6r3nhu7HDisOsJcOy4bqgw6zDinjhu7PDrHPhu41zw6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDrHPEgsOs4bqieOG7iuG6onfDrMO04bqieMOseEfEkOG6onfDrOG6onjhu6PDisOsdeG7teG6onjDrMOKQnnDrOG7iHnhu7Fzw6zDinjDjXPDrHh54bux4bqiw6zDiXjhu43DicOsw4Dhur7hu6HDisOsw4rhurrGsOG6osOsc8O0w6x4w7J5w6zhuqDhu5fDisOsw4rDvXN4w6xzw41zw6zhu4jhu4/DrMOKecaw4bq+w6xzw41zw6rDrDTDtXnDrMOBeMODw7ThuqLDrMSp4bq9w6xVeeG7q+G6vsOsbMOsc+G7hMOyw6xS4bqmw6zDgOG6vuG7ocOKw6xU4bud4bqiw6zhurzDjcOs4bqi4buT4bqgw6zEqeG7i+G7iWzDrHd4ecOs4bq64bqy4bq9w6zigJw04bq6R0PhuqJ3w6x4RMOJw6xz4buNc8Oscsaw4bqiw6zDgXjhurThuqJ3w6xzxILDrMOKeOG6tsOyw6zDinjhur7hu6HhuqLDrOG7iOG7j8Osw4l44buNw4nDrMOA4bq+4buhw4rDrMOBeOG6tOG6onfDrOG6uOG6vkvDrHXhu7XhuqJ4w6zDinjhu7PDrHPEgsOsw4p44butw6zhu43DicOsdOG7guG6onfDrMOK4buhw4nDrOG6uOG6vuG7jeG6osOs4bqieEfhuqJ3w6zDiuG7ocOJw6zhurjhur7hu43huqLDrOG7jcOJw6x04buC4bqid8Osw4F44bq04bqid8OsdUdEc8Osw4rhurrhu415w6zhu4hCecOsc+G7jXPDrOG6onfhur5LxrDhuqLDrMOK4buZc8Osc+G6qsOscsO04bqiw6xz4buEw7LDrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOKw6x04bud4bqiw6zhurzDjcOs4bq44bq+S8OsdeG7teG6onjDrMOKw7V5w6xVeeG7q+G6vsOsasOsc+G7hMOyw6xS4bqmw6zDgOG6vuG7ocOKw6x04bud4bqiw6zhurzDjeKAncOqw6xVeeG7q+G6vsOsdcSCw6xzeMODw6zDinjhu6NLw6zDiuG6usOD4bqid8Os4bqg4bqmw4rDrOG6vMOCw6zDiuG6ukdD4bqid8OseETDicOsw4Dhur7hu6HDisOsw4rhu4Jzw6xzxILDrOG7iMOyecOsw4rhurrhuq7DrMOKeMOyS8Osw4p44bup4bq9w6xy4bqsw6zhurzhur7huqJ3w6xzeMODw6zDiXjhu43DicOsw4Dhur7hu6HDisOsdeG7rcOsdcO04bqgw6xyw7TDg8Osw4rDgsOKw6x44bqq4bqiw6zhurjhur5L4bur4bqiw6zhu4jhu4/DrOG6ond44bu5w7LDrOG7iOG7gsOsc3jDveG6onjDrHXhu43huqJ3w6xz4buEw7LDrOG6ondHQ3nDrHThu53huqLhur3DrHd54buAw4nDrHN4w4PDrOG6ondHQ3nDrHThu53huqLDrMOKeMONc8OseHnhu7HhuqLDrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOKw6zhuqDhuqbDisOsc+G7jXN4w6x04buvw6x04buP4bqid8OseOG6quG6osOqw6wleEfDrOG7iOG7oUvhur3DrMOA4bq+4buhw4rDrMOK4buCc8Osw4rDtcODw6zhurrDssOsw4rDveG6onjDrMOKw43DrHd54buNc8Osw4rhurrDg+G6onfDrOG7iHnhu7Fzw6zDinjDjXPDrHh54bux4bqiw6zDiXjhu43DicOsw4Dhur7hu6HDisOsw4p44bq04bqid8Os4bq44bq+w7LDrHRHw6zDgOG6vuG7oeG6osOsSuG7kcOseOG6pnnhur3DrOG6onhHw6xzw7LDrOG6ondEeeG6vcOsw4F44bq+S+G7qeG6osOsw4F4w71zeMOsc+G7jXnDrMOKeHnhu7HhuqLhur3DrHPhu415w6zDisOCw4rhurvDrMOAxrDhuqLDrOG7jeG6ouG6vcOsw4l4xrDDrMOJeOG7jeG6osOsc+G7jXnDrErhu6Phur7DqsOsPeG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDrHPEgsOsw4rDveG6onjDrOG6uuG7k+G6osOsdcO6w6zhuqJ3eHnGsOG6oMOsw4F44buZc8Oqw6wleOG7iuG6onfDrMOA4bq+4buhw4rDrMOK4buCc8Os4buT4bqiw6zhurzhu53hur7hur3DrHLDueG6osOs4bq64buvw6zDiuG6usOD4bqid8Os4bqieOG7oeG6osOsw4p4SHPDrHPhu4TDssOs4bqg4bqoecOsc8OD4bqiw6zhuqJ3R0N54bq9w6x3eeG7gMOJw6xzeMODw6x44bqww6zDgXnhu6vhuqDDrHN44bupw6x44buP4bqieMOs4buIecOsw4rhurrhu415w6zhu4hCecOs4bq44bq+S8OsdeG7teG6onjDrHPhu4TDssOsw4Dhur7hu6HDisOsw4rhu4Jzw6x14buRw6x3xILDicOsw4l44buf4bqiw6xz4buE4bqid8Osc8OCw6xMw6zDinhIc8Osw4rhur7hu53huqLDrMOKeOG7hMOsw4l44buNw4nDrMOA4bq+4buhw4rDrHPhu4TDssOs4bqid0dDecOsdOG7neG6osOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFVMODw6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDrMOK4bqk4bqiw6zDisO1ecOscuG7o8OKw6zDinjhu4/huqJ4w6zhu4jhu5PhuqLhur3DrMOKeEdD4bqid8Osc3jhu7fDrHVHRHPDrHh54but4bq+w6zhuqDhuqbDisOsc+G7jXN4w6xHQnPDrMOA4buxw6xzxILDrMOKw73huqJ4w6zDisO04bqiw6zhuqDDteG6osOsxJDDrOG6oOG6psOKw6zhu4jhu4bhuqJ34bq9w6zhuqB54bur4bqiw6x4w7JLw6zhuqDhuqbDisOsc+G6puG6onfDrHXhuqThuqJ3w6x04bud4bqiw6zDiuG6pnPhur3DrMOBeMSCw6xzxILDrMOKeOG7rcOsdcO04bqgw6xyw7TDg8Osw4p4w41zw6x4eeG7seG6osOsw4p4w4LhuqJ3w6zhuqJ44bujw4rDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6zhuqDhuqbDisOsw4l4w7XhuqDDrOG7iHnDrOG6uuG6puG6onfDqsOsVMODw6x1xILDrOG6ouG7qeG6vsOsw4l44buCw6zDinjhur7huqZzw6zhu4jhu4/Dg8Osc+G7jXPDrMOA4bq+4buhw4rDrMOK4buCc8Os4bqi4buPS8Os4bq8xanDrHfhu51Lw6zDiuG6usSQw6zhuqJ3w7V5w6xzeMODw6zhu4h54buxc8Osw4p4w41zw6zDinh5w6zDiXjhu43DicOsw4Dhur7hu6HDisOqw6xT4buNc8Osw4Dhur7hu6HDisOsw4rhu4Jzw6zDgMO1c8OseOG7oeG6vsOsw4rhurrDg+G6onfDrHjhurThuqLDrOG6onjhu53huqLhur3DrHLhu7PhuqJ4w6x1xqHhuqJ3w6x3eUJ54bq9w6zDiuG6usOD4bqid8Os4buIeeG7sXPDrHNHQnnhur3DrOG7iHnhu7Fzw6zDisOy4bqid8Oqw6rDqsOsdeG7kcOsd+G7nUvDrHPDtOG6osOsw4rhurrEkMOsw4F44bq04bqid8Os4bqieOG6tsOsc3jDg8Os4buIeeG7sXPDrMOKeMONc8OseHnhu7HhuqLDrHPhu41zw6xzeMO94bqieMOs4bq84buNc3jhur3DrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOKw6xz4buEw7LDrOG6onjhu4/DrOG6okdCc8Os4bqieEfDrD3hur7hu6HDisOsWOG6tOG6osOs4bqieOG7neG6osOsd3nDssOsdeG7s+G6onjhur3DrD3hur7hu6HDisOsUuG7s+G6onjDrHXGoeG6onfDrHd5Qnnhur3DrHPhu41zw6zhurjhur5Lw6x14bu14bqieMOs4buI4burw6xK4budS8OsdMON4bqid8Os4bqi4bupw4nDrOG6vMOC4bqid8Os4buI4buT4bqiw6zhuqB54bqieMOsw4rhurrDg+G6onfDrHPhuqbhuqJ3w6x14bqk4bqid8Oqw6rDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hTRJw6zhuqDDgnnDrOG6uOG6vsOy4bqiw6x44buxw6zhu4jhu4/DrOG6vMONw6zDtOG6onjDrHhHxJDhuqJ3w6xz4buEw7LDrMOA4bq+4buhw4rDrMOK4buCc8Osw4pCecOs4buIeeG7sXPDrMOKeMONc8OseHnhu7HhuqLDrHN4w73huqJ4w6zhurzhu41zeMOsw4l44buNw4nDrMOA4bq+4buhw4rDrHN4w4PDrMOKeOG7o0vhurnhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4Utw6wl4bup4bq+w6x3eeG7jcOsw4rhurrhu7XDrOG7iOG7j8Os4buIw7J5w6zDiuG6uuG6rsOsc+G7hMOyw6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6zhuqDDgnnDrOG6uOG6vsOy4bqiw6x44buxw6zhu4hCecOsw4l44buNw4nDrMOA4bq+4buhw4rDrHh54bux4bqiw6x44buP4bqieMOs4bqgw7LhuqJ3w6zDisO94bqieMOsw4F44buNc3jDrOG6uOG6vsOy4bqiw6zDinjhu7PDrOG7iHnhu7Fzw6zDinnhu6nDicOsw4p44bq+4bq9w6zDgeG7qcOsw4p4ScOyw6zhu4jhu4/DrMOJeOG7jcOKw6x44bq+S8Osd3nhu43DrMOK4bq64bu1w6x1xILDrMOA4buPw6xz4buf4bqiw6zDinh54bupw4rDrOG7iOG7j8Osc0bhuqJ3w6zhuqDDsuG6onfDrMOKw73huqJ4w6zDgXjhu41zeMOs4bq44bq+w7LhuqLDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hS3DrOG6r8OyecOsw4rhurrhuq7DrOG7iOG7j8Osd3nhu43DrMOK4bq64bu1w6zDinjDskvDrMOKeOG7qeG6vcOscuG6rMOs4bq84bq+4bqid+G6vcOseOG6qMOsw4rhurpEw6xz4buEw7LDrMOA4bq+4buhw4rDrMOK4buCc8OsdOG7hsOsw4BC4bqiw6x14bup4bqiw6x14bud4bq+w6xzRuG6onfDrMOBeOG6tOG6onfDrOG7iEdEw4rDrOG6uOG6vsOyw6zhu4jDsnnDrMOK4bq64bquw6xzeOG7hMOsdcO1w4PDrHPhu4TDssOsw4l44buNw4nDrMOA4bq+4buhw4rDqsOs4bqv4buzw6zhu4jhu6FL4bq9w6zhu4h54buxc8Osw4p54bupw4nDrMOKeOG6vuG6vcOsw4Hhu6nDrMOKeEnDssOs4buI4buPw6zDiXjhu43DisOseOG6vkvDrHd54buNw6zDiuG6uuG7tcOsc+G7hMOyw6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDrMOJeMO0ecOsdcO04bqgw6xyw7TDg8Osw4F44bq04bqid8Os4bqg4bud4bq+w6zDinjhur5x4bqiw6zhu4hCecOsc+G7jXPDrOG6onfhur5LxrDhuqLDrMOK4buZc8Osc+G6qsOscsO04bqiw6xz4buEw7LDrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOKw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4Utw6xUw4PDrMOKw73huqJ4w6xH4bq+w6zhu4h54buxw4rhur3DrMOKecaw4bqiw6zDinnhu6nhuqLDrHPhu4TDssOsw4l44buNw4nDrMOA4bq+4buhw4rDrOG6osaw4bqiw6zhurjhur7hu43DrMOK4bq64buz4bqieMOsw4p54bupw4nDrMOKeOG6vuG6vcOsw4Hhu6nDrMOKeEnDsuG6vcOs4buI4buPw6zDiXjhu43DisOseOG6vkvDrHd54buNw6zDiuG6uuG7tcOsc+G7hMOyw6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDrHPhu5/huqLDrMOJeOG7jcOKw6zDiuG6unnhu63huqLDrMOKeMO6w4PDrHhHQuG6onfDrMOKSeG6onfDrHJHQnPDrHN44bq+S+G7reG6osOsw4rDtHnDrOG6ouG6pnnDrHThur7huqJ3w6xz4buEw7LDrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOKw6zhu4jhu4/DrHjhu7PhuqJ4w6zDinhIc8Osc+G7hMOyw6zhuqLEgsOs4buI4buPw4PDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6x1Q3nDrOG6vMOC4bqid8Osc+G6puG6onfDrHXhuqThuqJ3w6xz4buNc8OsdOG7neG6osOsw4rhuqZzw6rDrCV3eOG7ucOyw6zDgOG7j+G6vcOs4oCcw4l44buNw4nDrMOA4bq+4buhw4rDrHjEgsOyw6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPigJ3DrHPEgsOsw4p44butw6x1R0Rzw6zDinjDjXPDrHh54bux4bqiw6xzw7TDrOG7iOG7q8OseOG7s+G6onjDrMOKeEhzw6zDgHHhuqLDrOG6ouG6pnnDrHThur7huqJ34bq9w6xz4bqu4bqiw6zDinjDusODw6x4R0LhuqJ3w6zhuqJ3R0Rzw6zDgMO1ecOsw4Dhu4/DrOKAnMOA4bq+4buhw4rDrMOK4buCc8OseMSCw7LDrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOK4oCdw6zDinjhu7PDrHN44bu3w6xzxILDrMOKeOG7rcOsw4p4w41zw6x4eeG7seG6osOs4buI4burw6zhuqDhu5fDisOseOG7s+G6onjDrMOKeEhzw6zhu4Fz4buNc3jDrMOKeEhzw6xyeeG7reG6vsOseHnhu7HhuqLhu4fDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hTB4w7R5w6zDgXjGoeG6onfDrHXhu7XhuqJ44bq9w6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG7gnPDrHPEgsOs4buIw7J5w6zDiuG6uuG6rsOsdeG7l3PDrHJ54buxw4rDrOG6uOG6vsOy4bqiw6zDiuG6uuG6sOG6onfDrHXDgnnDrOG7iEJ5w6x1Q3nDrOG6vMOC4bqid8OsSuG7kcOseOG6pnnhur3DrHXhu5dzw6xyeeG7scOKw6zDgOG7j8Os4bq8w43DrMO04bqieMOseEfEkOG6onfDrHXhu6nhuqLDrOG7iHnhu7Fzw6zDinjDjXPDrHh54bux4bqiw6xzeMO94bqieMOs4bq84buNc3jDrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOKw6rDrCXhu6nhur7DrMOA4bq+4buhw4rDrMOK4buCc8Osw4DDtXPDrHjhu6Hhur7hur3DrMOJeMO04bqiw6zDinnhu6nhuqLDrHLhuqbDrOG6vMWpw6zDiuG6usSQw6zDinjhu4/huqJ4w6zDgMONc8Osc8O04bqiw6zDiuG6usOD4bqid8Os4buIeeG7sXPDrMOKeMONc8Osw4p4ecOsc3jDveG6onjDrOG6vOG7jXN44bq9w6zDiXjhu43DicOsw4Dhur7hu6HDisOqw6wld0dEc8Osw4DDtXnhur3DrOG6ouG7qeG6vsOsw4Dhur7hu6HDisOsw4rhu4Jzw6zDiXjhu4bDrHhEw4nDrOG6vMWpw6x1xILhuqJ3w6zhu4jDsnnDrMOK4bq64bquw6zDisO9c3jDrHPDjXPDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6zhu4h54buxc8OsSuG7nUvDrHTDjeG6onfDrMOK4buz4bqieMOsdcOD4buP4bqiw6zDgeG7qcOKw6zhuqLhuqZ5w6xy4bqmw6zDiuG6usOD4bqid8Osc+G6puG6onfDrHXhuqThuqJ3w6x04bud4bqiw6xzR+G6vcOsd3nDtHnDrOG6uOG6vkvhu6nDisOsc+G7jXPDrOG6oOG7neG6vsOsw4p44bq+ceG6ouG6vcOsc+G7jXPDrMOK4bq6w7LhuqJ4w6xzeOG7o8OJw6zhuqDhuqbDisOsc+G7jXN4w6zDgHnhuqJ4w6x4w4PDtcOK4bq9w6zDgeG7tcOJw6zDinhDeeG6vcOsc8SCw6zDiuG7s+G6onjhur3DrHPEgsOsw4BM4bq9w6zDiXjhu4bDrHhEw4nDrOG7iEJ5w6x1eeG7q+G6vsOsw4F54bux4bqiw6xz4buEw7LDrMOKSeG6onfDrHXhu7XDssOsw4l4R+G6quG6onfDrHLDtMODw6x1w7ThuqDDrOG6rOG6osOsdeG7teG6onjDrMOK4bq64buhw4rDrMOKw43DrErhu5HDrHjhuqZ5w6rDrFXhu51Lw6zhu4hJw7LDrMOA4buPw6zhuqJ34bq+4bqk4bqiw6xy4bqsw6zhurzhur7huqJ34bq9w6zhu4hJw7LDrMOA4buPw6zhuqDhurR5w6zDiuG6ukdD4bqid8OsdUfDssOsw4l44buNw4nDrMOA4bq+4buhw4rDrOG7iOG7j8ODw6xz4bq+4bqmc8Os4bq8w4LhuqJ34bq9w6x14bqk4bqid8Osw4p4Q3nDrMOA4buPw6xzeOG7o8OKw6zDgHnhu7Hhur7DrOG6uOG6vkzDrHXhu63DrHjDg+G7j+G6osOsw4p4eeG7seG6osOs4bqg4bqmw4rDrOG6ouG7q+G6osOsw4l44buNw4nDrMOA4bq+4buhw4rDrMOKecaw4bqiw6zDinnhu6nhuqLhur3DrHh54bux4bqiw6x1w7V54bq9w6x14buh4bqgw6x14buPw6xyw7ThuqLDrOG6vOG7mXPDrHThu53huqLDrMOK4bqmc8Oqw6zhuq954buxc8Osd3h5w6zhuqJ44buh4bqiw6zhu4jhu4/DrHLDtMODw6zhu4jhu7HDrMOJeMOD4bqid8Osw4rhu4Jz4bq9w6zDiuG7ocOJw6zhurjhur7hu43huqLDrMOKw4LDisOsdeG7pcOJw6zDgOG7j8Os4bqg4bqmw4rDrMOK4bujw4rDrEvhu6nhur7DrMOBeOG7jXN4w6zhurjhur7DsuG6osOsw4rhurrDg+G6onfDrOG7iHnhu7Fzw6x4w4Phu4/huqLDrMOKeHnhu7HhuqLDrHjhu7HDrMOKeMOC4bqid8Osw4l44buNw4nDrMOA4bq+4buhw4rDrMSQw6zhuqJHQnPDrMOKw7LDrHh54bux4bqiw6zhuqLDskvDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJw5Lhur7DinjDg+G6usOt4buFNHjhurzDqsOsMHjhu4bhuqJ3w6w0eOG7tcOsMeG6vkvGsOG6ouG7gy/DieG7hQ==

Ths. Phùng Thị Quyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]