(vhds.baothanhhoa.vn) - Về xã Tế Thắng, huyện Nông Cống chúng tôi đến thăm gia đình anh Viên Văn Bổn ở thôn 2 - người tiên phong đem giống nho mới về canh tác ở địa phương đem lại hiệu quả cao.
4bqrdeG6veG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurYow7rhuqThu7Hhu5XDqWLhu6zhu7Xhurl14bul4buvdeG6ueG6pOG6tOG7ueG7r3Thurnhu5Fv4buA4bq5xKnhu6/hurnhurLhuqbhu4vhurnhu63huqLDuuG6ueG6ruG6ueG6vuG7ieG6uSjhu5/hurkodWrhu6904bq54buZ4buV4but4bq54buxw6zDuuG6ueG6pHXhuqbhurnhu6914buN4bq24bq54buRaHbhuqsvdeG6vWLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2VeG7lWjhu5PDqWIz4buh4bq54bq+4buJ4bq5KOG7n+G6uSh1auG7r3TDouG6uXXhuqbhu4Bw4buv4bq54buu4bu14buvdOG6ueG7kOG7t+G7r3Thurnhu5F14bqs4buvdOG6ueG6pOG7tcO64bq54buZ4buf4buv4bq54bqkdcSp4but4bq5dMO6aOG6ueG7meG7peG7r3Xhurlo4buvdeG6uTPDuuG7o+G7r+G6uTPEqeG7r+G6ucOUw4Hhu6/hurnhuq7hurnhuqR14bu14buv4bq5w6rhurkt4bq54buvdETDg8O64bq54bqkw7rhu6Phu6/hurnhurZ1duG7r3Thurnhu5nhu5Xhu63hurl0w7rhu7fhu6904bq54buvdXbhurnhu63huqLDuuG6ueG6vOG7oeG6ueG7kWjhu6914bq54bqkaeG7keG6ueG6ruG6ueG7meG7p2jhurnhurZ1ROG6oOG7r3Thurnhu5nhu5Xhu63hurnhu7HDrMO64bq5dcO6cOG6puG6ueG6suG6puG7i+G6ueG7kWh24bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4bqrw7rhu6104bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqcO64buQ4buV4buv4bqk4buV4bq0w6nhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Opw4rDuuG7k+G6pHXhurPhurlm4bq74bq74bq24bq+4bq14bq5deG7lcO6dHXhuqThurPhurnhu4Phurvhurvhurbhur7hurXDqeG6ucOC4bq04buR4bqjw6kvL+G7keG7k+G7r+G6pcO0aHbhuqR1aOG7r3V1dmjhuqXhurzhu68v4buT4buVw4Lhu6vhuqR24bq2L+G7r+G7lcOKw4Ivw6rhur3hu4FmL8Oqw6rhurvhu5Phur3hur3hurvhur3hu4Phu4HhurvhuqRmZuG7geG7seG7gy16w6pn4buF4buD4bq/4buH4bq94bq/4bq/4buD4bq9Zmct4buHZ+G7hcOq4buB4bql4bup4bq2dMOp4bq5aOG7seG6pOG6o8Op4bus4bu14bq5deG7peG7r3XhurnhuqThurThu7nhu6904bq54buRb+G7gOG6ucSp4buv4bq54bqy4bqm4buL4bq54but4bqiw7rhurnhuq7hurnhur7hu4nhurko4buf4bq5KHVq4buvdOG6ueG7meG7leG7reG6ueG7scOsw7rhurnhuqR14bqm4bq54buvdeG7jeG6tuG6ueG7kWh2w6nhurnDisO64buT4bqkdeG6o8OpZuG6u+G6u8Op4bq5deG7lcO6dHXhuqThuqPDqeG7g+G6u+G6u8Op4bq5L2Lhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbhu5Bo4bq24bqkw7p24buvw6li4bus4bu14bq5deG7peG7r3XhurnhuqThurThu7nhu6904bq54buvdXbhurnhu63huqLDuuG6ueG6ruG6ueG6vuG7ieG6uSjhu5/hurkodWrhu690w6Lhurl14bqm4buAcOG7r+G6ueG7ruG7teG7r3Thurnhu5Dhu7fhu6904bq54buZaOG7r3ThurnhuqR14bqm4bq5deG6rOG6pOG6ucOCw4nhurnhurLhuqZo4buv4bq54bqkb+G7reG6ueG7kUJo4bq54buvdETDg8O64bq54buTb+G7r+G6ueG7meG7p2jhurnhurZ1ROG6oOG7r3ThuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWIhaOG6puG6ueG7rUHhuqThurnhuqR1w4PDuuG6uXTDumjhu6/hurnhuqThu6Xhu63hurl1w7px4bqm4bq54bq84buh4bq54buRb+G7gOG6ueG7r3V24bq5VcOs4bq54buY4buV4buv4bq54buRQmjhurkzw7pw4buv4bq54buu4bu14buvdOG6ueG7sW/hu63hurnDlGrhu5HhurlUw7po4buvdMOi4bq5aOG7r3XhurnDtMOt4buv4bq54bq84bqiw7rhurl0w7po4bq54buZ4bul4buvdeG6ueG7kXXhuqbhu4Bx4buv4bq54buZw4HDuuG6ueG7rUHhuqThurnhurZ1w7Lhu6/hurnhu5PDunDhu6/hurnhuqTDueG7kXXhurnhu5nDs+G6pOG6ueG6pOG6tOG7ueG7r3ThurnhurRo4bqm4bq54butw63huqbhurnDgmjhu6904bq54bqk4bq04bu54buvdOG6uXTDuuG7t+G7r3Thurnhu691duG6ueG7r8Ot4buA4bq54buZceG6ueG6pHXhurjhurnhu690dcO6cOG7reG6peG6ueG7mETEguG7keG6uXTDumjhurnhu5nDuuG7r3XhurlC4buvdOG6uXVB4bq5aOG7r3XhurnDtGrhuqThurnhuqRo4buA4bq54bq8w6124bq54buR4buLw7rhurnhuqTDrHbhurnhu5nDs+G6pOG6ueG6vMOt4bq54buxw7rhu6Phu6/hurl1cOG6ueG7reG6pmjhurl0w7rhu7fhu6904bq54bq8w63hurnhu6914buN4buv4bq54buRdeG6puG7gHHhu6/hurl0w7poduG6ueG7q0fhurnhuqR14bqm4buN4bqk4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4bqrw7rhu6104bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqcO64buQ4buV4buv4bqk4buV4bq0w6nhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Opw4rDuuG7k+G6pHXhurPhurnhu4Xhu4Nm4bq24bq+4bq14bq5deG7lcO6dHXhuqThurPhurnhu4fhu4Xhu4Phurbhur7hurXDqeG6ucOC4bq04buR4bqjw6kvL+G7keG7k+G7r+G6pcO0aHbhuqR1aOG7r3V1dmjhuqXhurzhu68v4buT4buVw4Lhu6vhuqR24bq2L+G7r+G7lcOKw4Ivw6rhur3hu4FmL8Oqw6rhurvhu5Phur3hur3hurvhur1mw6pm4bqk4bq/4bq9w6rhur/hu7FnLXrDqmfhu4Xhu4Phur/hu4fhur3hur/Dqmbhurtn4buFLeG6veG6u2bhu4Fo4bql4bup4bq2dMOp4bq5aOG7seG6pOG6o8Op4bus4bu14bq5deG7peG7r3XhurnhuqThurThu7nhu6904bq54buRb+G7gOG6ucSp4buv4bq54bqy4bqm4buL4bq54but4bqiw7rhurnhuq7hurnhur7hu4nhurko4buf4bq5KHVq4buvdOG6ueG7meG7leG7reG6ueG7scOsw7rhurnhuqR14bqm4bq54buvdeG7jeG6tuG6ueG7kWh2w6nhurnDisO64buT4bqkdeG6o8Op4buF4buDZsOp4bq5deG7lcO6dHXhuqThuqPDqeG7h+G7heG7g8Op4bq5L2Lhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbhu5Bo4bq24bqkw7p24buvw6liSOG7r3Xhurkzw7rhu6Phu6/hurkzxKnhu6/hurnDlMOB4buv4bq5dcOs4buvdeG6ueG6tnXhuqzhu5HhurnhurzhuqLDuuG6ueG6vOG6quG6ueG7r3V24bq54buZw7LhuqbhurnhuqTDuuG7o+G7r+G6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYkjhu6914bq54buRdXbhurnDtMO64buf4bqk4bq5dMO6aOG6ueG7meG7peG7r3Xhurnhu5lo4buvdOG6ueG6pOG6pOG6tOG7ueG7r3ThurnhuqR14bq44bq54buvdHXDunDhu63hurnDquG6u+G6u+G6ueG7rcOq4bq54bq84bqiw7rhurnhur3hurvhurvhurl14bu34buRw6Lhurnhu5nhu4nhurnhu5F34bq54bqk4bq04buj4buv4bq54buH4bq74bq5deG7t+G7keG6ueG7kXV24bq54bqy4bqm4buL4bql4bq5LOG6puG7gOG6ueG6pOG6tOG7peG7r3Xhurnhu5F1xKnhu63hurnDgnfhu5Hhurl0w7rhu7fhu6904bq54buvdXbhurnhu6/DreG7gOG6ucOCduG6ueG6vOG6osO64bq54buxdsOsw7rhurnhu5Fv4buA4bq54bq0aOG6psOi4bq54buRw63hurnhu5F14bqmaOG6ueG7rcOt4bq54buvdcOt4bq54buZ4buJ4bq54buxw63hu63hurnhuqThurR24buvdOG6ueG6pHXDg8O64bq5dMO6aOG7r+G6ueG6suG6pmjhurnhuqR14bul4bq54buR4bu14buvdOG6ueG7kXXEqeG7reG6ucOCd+G7keG6ueG6tMOz4bqk4bq54buvdcOt4buv4bql4bqrw7rhu6104bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqcO64buQ4buV4buv4bqk4buV4bq0w6nhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Opw4rDuuG7k+G6pHXhurPhurnhu4Xhu4Xhur3hurbhur7hurXhurl14buVw7p0deG6pOG6s+G6ueG7h+G7hWbhurbhur7hurXDqeG6ucOC4bq04buR4bqjw6kvL+G7keG7k+G7r+G6pcO0aHbhuqR1aOG7r3V1dmjhuqXhurzhu68v4buT4buVw4Lhu6vhuqR24bq2L+G7r+G7lcOKw4Ivw6rhur3hu4FmL8Oqw6rhurvhu5Phur3hur3hurvDquG6u8Oq4buF4bqkZuG6u2bhurvhu7Hhu4UtesOqZ+G7heG7g+G6v+G7h+G6veG6v+G6u2Zn4buHZy1m4bq94buDaOG7geG6peG7qeG6tnTDqeG6uWjhu7HhuqThuqPDqeG7rOG7teG6uXXhu6Xhu6914bq54bqk4bq04bu54buvdOG6ueG7kW/hu4DhurnEqeG7r+G6ueG6suG6puG7i+G6ueG7reG6osO64bq54bqu4bq54bq+4buJ4bq5KOG7n+G6uSh1auG7r3Thurnhu5nhu5Xhu63hurnhu7HDrMO64bq54bqkdeG6puG6ueG7r3Xhu43hurbhurnhu5FodsOp4bq5w4rDuuG7k+G6pHXhuqPDqeG7heG7heG6vcOp4bq5deG7lcO6dHXhuqThuqPDqeG7h+G7hWbDqeG6uS9i4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq24buQaOG6tuG6pMO6duG7r8OpYsOUw7nhurnhuqR1ROG6ueG7mHbDreG7r+G6ueG6vuG7ieG6uSjhu5/hurkodWrhu6904bq54bqkdcSp4but4bq54but4bu14bq5deG7peG7r3XhurnhuqThurThu7nhu6904bq54buvdXbhurnhu5FCaOG6uXTDumjhurnhu5nhu6Xhu6914bq5aOG7r3Xhurkzw7rhu6Phu6/hurkzxKnhu6/hurnDlMOB4buv4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4buwdsOsw7rhurnhu691duG6ueG7r8Ot4buA4bq54buZaOG7r3Thurnhu5F44buv4bq54bq0w7PhuqThurnhu63huqLDuuG6ueG7kXVEaOG6ueG7kXfhurlow7rhurnhuqThurThu7nhu6904bq54bqk4bq04buj4buv4bq54buZ4bu54buvdOG6ueG7mcOz4bqk4bq54buu4bu14buvdOG6ueG7kOG7t+G7r3ThuqXhurk/4bq54bqkdcODw7rhurnhu5nDunHhu63hurl1w7pw4buv4bq54bqkw6zDuuG6uXTDumjhurnhu5nhu6Xhu6914bq5aOG7r3Xhurnhu5F1xanhurnhu5F14bqm4bq54bqkdeG6puG6uXV2w6zhu5F14bq5w7Rp4buv4bq54bqu4bq54buRdcSC4bq54burdXbhu4vhu6904bq5ZuG6uy1n4bq74bq54buvdHXhu6Xhu6/hurnhu5nhu7nhu690L+G6veG6ueG7q3TDouG6ueG6pHXhu6Xhurnhu5FD4buvdOG6ueG7meG7ieG6ueG7kXV24bq54bqkdeG6puG6ueG7r3Xhu43hurbhurl0w7Phurbhurnhur8t4buB4bq54buxw7Lhu6/hurnDgnbhurnhurzhuqLDuuG6ueG6pOG6tOG7ueG7r3Thurnhu5HDreG6ueG7kXXhuqZow6LhurnhurRo4bqm4bq54bq8w63hurnhu5Fp4buR4bq54buxdsOsw7rhurnhu5Fv4buA4bq54bqk4bq04bu54buvdOG6ueG7q3Vp4buR4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liSOG7r3Xhurnhu5F1duG6ucO0w7rhu5/huqThurnhuqR1w4PDuuG6uXTDumjhu6/hurnhuqThuqLDuuG6uXTDumjhurnhu5nhu6Xhu6914bq5w4Lhu53hurnhu691b+G7r+G6ueG6tEHhu6904bq54buTw7pw4buv4bq54bqkw7nhu5F14bq54bqk4bq04bu54buvdOG6ueG7r3V24bq54bux4buj4buv4bq54bq94bql4buH4bq74bq74bq54butw6rhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhuqvDuuG7rXThurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Opw7rhu5Dhu5Xhu6/huqThu5XhurTDqeG6ucOC4bqk4buA4bux4buV4bqjw6nDisO64buT4bqkdeG6s+G6uWbhurvDquG6tuG6vuG6teG6uXXhu5XDunR14bqk4bqz4bq54buD4bq7w6rhurbhur7hurXDqeG6ucOC4bq04buR4bqjw6kvL+G7keG7k+G7r+G6pcO0aHbhuqR1aOG7r3V1dmjhuqXhurzhu68v4buT4buVw4Lhu6vhuqR24bq2L+G7r+G7lcOKw4Ivw6rhur3hu4FmL8Oqw6rhurvhu5Phur3hur3hurvDquG6veG7geG7heG6pGbDqmfhu4fhu7Hhu4ctesOqZ+G7heG7g+G6v+G7h+G6veG6v+G6vWbhu4Phur/Dqi3hu5Phu5Phu5PhurvDtOG6peG7qeG6tnTDqeG6uWjhu7HhuqThuqPDqeG7rOG7teG6uXXhu6Xhu6914bq54bqk4bq04bu54buvdOG6ueG7kW/hu4DhurnEqeG7r+G6ueG6suG6puG7i+G6ueG7reG6osO64bq54bqu4bq54bq+4buJ4bq5KOG7n+G6uSh1auG7r3Thurnhu5nhu5Xhu63hurnhu7HDrMO64bq54bqkdeG6puG6ueG7r3Xhu43hurbhurnhu5FodsOp4bq5w4rDuuG7k+G6pHXhuqPDqWbhurvDqsOp4bq5deG7lcO6dHXhuqThuqPDqeG7g+G6u8Oqw6nhurkvYuG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tuG7kGjhurbhuqTDunbhu6/DqWIzRMOD4buv4bq54buudXbhurnhuqR14bqm4bq5deG6rOG6pOG6ueG7kWnhu5HhurnDtMOs4buv4bq54bqk4bq04bub4bq54bqu4bq54buRaeG7keG6ueG6vuG7ieG6ueG7q3Vp4buR4bq54buZ4buf4buv4bq54buRdeG6quG6tuG6ueG7i+G7r3XhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhu5B1QuG6ueG6pOG7p+G7kXXhurkpw5Thu67hu5Lhurnhur7hu4nhurko4buf4bq5KHVq4buvdOG6uSjhurTDsuG7r+G6uTPEqeG7r+G6ueG7rOG7jeG6puG6ueG7kXV24bq5w7TDuuG7n+G6pOG6s+G6uVTDumjhurnhu5nhu6Xhu6914bq5aOG7r3Xhurkzw7rhu6Phu6/hurkzxKnhu6/hurnDlMOB4buv4bq54bq0w7PhuqThurnhuqTDueG7kXXhurnhu5HDieG7keG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54bq2dWnhuqThurnhuqThurTDunHhu6/hurnhu6vDuuG7r3XhurnhuqThu5/DouG6ueG6pOG7peG7reG6uXVE4bqi4buvdOG6ueG7mcO64bq54but4bqiw7rhuqXhurlV4buA4bq54bq8eeG7r3ThurnhuqR1w4PDuuG6uXTDumjhu6/hurnhuqThuqLDuuG6ueG7reG7teG6uXXhu6Xhu6914bq54buvw63hu4Dhurnhu5nhu5Xhu63hurnhu7HDrMO64bq5dcO6cOG6puG6ueG6suG6puG7i+G6ueG7kWh24bq54bqkReG6ueG7mXfhurnhu63huq7hurnhu61B4bqk4bq5dUThuqLhu6904bq54buZw7rhurnhu63huqLDuuG6ueG7kXV24bq54buvdcO64buh4bqm4bq5dUHhurl0w7po4bq54buZ4bul4buvdeG6ueG7q3Vp4buR4bq54bqk4bq0duG7r3Thurnhur7hu4nhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurZI4bqm4bqkdXbhurTDqWLDlOG7i3bhurkodWjhu6914bqrL+G6tmI=

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]