(vhds.baothanhhoa.vn) - Bắt đầu đi vào vận hành từ năm 2018, Nhà máy nước sạch xã Hoằng Xuân hiện đang phục vụ hơn 5.500 khách hàng hộ gia đình, cá nhân thuộc 10 xã khu vực phía Bắc của huyện Hoằng Hóa. Đây là 1 trong 5 nhà máy nước sạch tập trung đóng trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, góp phần đem nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân ở huyện ven biển, hạn chế dần việc sử dụng nước giếng khoan cũng như cải thiện điều kiện sống, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng.
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaFXhu7Hhuq7EqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnDuuG6puG6rsO9xKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqT/hu7Phu5HEqcSCw7ROxKnhuq7DjcSQw7rEqeG7gOG7k8O64buzxKnhu7LhurDhu5vhuq7DvcSpw6Lhu4Lhu6Hhuq5nL+G7s2toZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzhu7Lhu6fDtcO54buJaFXGoeG7hsSp4bulceG7gsSp4bul4bu1xKlL4buR4bqwxKlLcuG6rsSp4buz4buR4bqu4buzxKnhu4bhu4rEqeG6ruG7l8SCxKlsamvhu43hu4HEqT/hu7Phu5HEqcSCw7ROxKnhuq7DjcSQw7rEqeG7gOG7k8O64buzxKlN4buVxKnhu7LhurDhu5vhuq7DvcSpw6Lhu4Lhu6Hhuq7EqeG7s+G7tXbhuq7EqeG7pcO14bquw73EqeG6vOG7s0fDusSpS0fEqeG7s0Thuq7EqW/hu4dvamrEqeG6ouG7s8O0w7rhu7PEqeG7s+G7keG6rsO9xKnhu7PhuqrEqcO94bu1w7XEqeG7peG7ueG6ruG7s+G7gcSpw7rDtMSp4bqu4buz4buh4bquxKnhu4bhu7Phu4LhuqrDusSpa2rEqU3hu5XEqeG6ouG7s+G7gsSpS+G7iMO6xKnhurzhu7Phu7fDtcSpVcahw7rEqcO6SMO1xKnhu7Phu4JOduG6rsSp4buy4bqw4bub4bquw73EqeG7suG6tsO14buHxKnhu6Thu6FOxKnDg+G7kcSpa8Sp4buG4bq+4bqw4bquw73EqW/EqeG6ruG7s+G7kcSpxILDtE7EqeG6rsONxJDDusSp4buA4buTw7rhu7PEqeG7hnLhurzEqeG7huG6vuG7guG6rsO9xKnhu6Xhurbhuq7DvcSp4buG4bq+4bux4bquxKnhu6VBw7XEqXXhu5Hhuq7EqeG7s+G7gk524bquxKnhu7LhurDhu5vhuq7DvcSp4buy4bq2w7Xhu4HEqcO94bq24bq8xKnhurzhu7Nx4bquxKnhu6Xhu6fEgsSp4bquw73hu4Lhuqjhuq7EqeG6rsONxJDDusSp4buA4buTw7rhu7PEqeG6vOG7s0fDusSpS0fEqeG7gOG7teG6ruG7s8Sp4buz4bqw4buT4buGxKnDuuG7s+G6sMSp4buz4buR4bquw73EqeG6rsO94buz4bu54bquxKnhu7PhuqrEqcO54buh4bquxKnhurjEqeG7s+G7gk524bquxKlL4bun4bquxKl14bu1d+G6ruG7gcSp4buz4buT4bquxKnDuuG7s+G7rcSpw7lx4bquxKlL4bu1dsO6xKnhu4DEqMSpw7lH4bquw73EqeG6rsONxJDDusSpw73hu7Xhu63huq7DvcSp4bqi4buz4bqww7Xhuq7EqcO6SeG6rsO9xKnhuq7hu7PDjcSpw7rhu5nhu7XEqeG7huG7s+G7tXbhuq7EqeG7peG7teG7r+G7gsSp4bqi4bu1duG6rsSp4buA4bqs4bquw73hu4HEqeG6ruG7oeG6rsO9xKnDusO14bqwxKnhu4DDjMO6xKnhuqLhu7PDguG7p8Sp4buG4bq+4bqw4bquw73EqcO64bqq4bquw73EqeG7peG6qOG6rsO94buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaGfhu7XEgsO9xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG7tcOa4bun4bqu4buG4bun4bq+4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7iUzhu7XDueG7huG7s8OqxKnhu41qauG6vE3hur/EqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGw6rEqW5sbOG6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2xrbuG7jS9rw7Jqw7lra8OzbOG7jWpq4buG4buNw7NuauG7j8ODauG7h+G6oOG6vMO94bq94bq+xJFub23hu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7iVXhu7Hhuq7EqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnDuuG6puG6rsO9xKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqT/hu7Phu5HEqcSCw7ROxKnhuq7DjcSQw7rEqeG7gOG7k8O64buzxKnhu7LhurDhu5vhuq7DvcSpw6Lhu4Lhu6Hhuq7hu4nEqUzhu7XDueG7huG7s8SR4buJ4buNamrhu4nEqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGxJHhu4lubGzhu4nEqS9oZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzDmsO14bq84buG4bu14bqw4bqu4buJaD/hu7Phu5HEqcSCw7ROxKnhuq7DjcSQw7rEqeG7gOG7k8O64buzxKnhu7LhurDhu5vhuq7DvcSpw6Lhu4Lhu6Hhuq7EqeG7peG6tuG6rsO9xKnhu4bhur7hu7Hhuq7EqeG7pUHDtcSpdeG7keG6rsSp4buG4buz4bqm4bquxKk/w73DtcSpM+G7s+G7hMSpbOG7gcSpTeG7lcSp4buy4bqw4bub4bquw73EqcOi4buC4buh4bquxKnhu4Xhu7LhurDhu5vhuq7DvcSp4buy4bq2w7Vm4buBxKnhurzhu7NHw7rEqUtHxKnhuq7hu7Phu4LEqcO6ceG7gsSp4bquw43EkMO6xKnhu4Dhu5PDuuG7s8Spw7pIw7XEqWtqxKlN4buVxKnhuqLhu7Phu4LEqUvhu4jDusSp4bq84buz4bu3w7XEqVXGocO6xKnDukjDtcSp4buz4buCTnbhuq7EqeG7suG6sOG7m+G6rsO9xKnhu7LhurbDtcSp4buF4buy4bqw4bub4bquw73EqSXhu7XEguG7gcSp4buy4bqw4bub4bquw73EqcOi4buC4buh4bqu4buBxKnhu7LhurDhu5vhuq7DvcSpN+G6vuG7guG6rsO94buBxKnhu7LhurDhu5vhuq7DvcSpN+G6vuG7teG6ruG7s+G7gcSp4buy4bqw4bub4bquw73EqTPhu7PDjcOJ4bquw73hu4HEqeG7suG6sOG7m+G6rsO9xKk04buCw5Phu4HEqeG7suG6sOG7m+G6rsO9xKkz4buz4buE4buBxKnhu7LhurDhu5vhuq7DvcSpNOG7gk/hu4HEqeG7suG6sOG7m+G6rsO9xKnhu7LDieG6vOG7gcSp4buy4bqw4bub4bquw73EqcOd4bu1w7Xhuq7DvWbhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7EqcO54buG4buz4buCxIJ14buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7iUzhu7XDueG7huG7s8OqxKnhu41qauG6vE3hur/EqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGw6rEqW9ub+G6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2xrbuG7jS9rw7Jqw7lra8OzbOG7jW1s4buGbmpta2rDg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSRw7NubOG7icSpw7XDg+G7hsSR4buJVeG7seG6rsSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqcO64bqm4bquw73EqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8SpP+G7s+G7kcSpxILDtE7EqeG6rsONxJDDusSp4buA4buTw7rhu7PEqeG7suG6sOG7m+G6rsO9xKnDouG7guG7oeG6ruG7icSpTOG7tcO54buG4buzxJHhu4nhu41qauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7iW9ub+G7icSpL2hnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOaw7Xhurzhu4bhu7XhurDhuq7hu4low5nhu4jEqcO04bquxKnDuuG6tsSp4buGQuG6rsO9xKnEgsOMw7rEqeG7pXHhu4LEqeG7hsONxKnhu7NE4bquxKlramrEqeG7huG7jMSp4bul4bqo4bquw73EqUvEkOG7tcSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buA4buCcOG7hsSp4buG4buz4bu14but4buGxKnhuqLhu63EqcOz4buHb2pqxIJtL+G6rsO94buRTuG7gcSp4bul4buxxILhu4fEqeG7pOG7reG6rsSp4bquw7VO4buBxKnhu4DDteG7gsSp4buzROG6rsSpbcSp4bqu4buXxILEqeG7s+G6sOG7k+G7hsSp4bul4bqq4bquw73hu4HEqcO64bqm4bquw73EqeG7gOG7gnDhu4bEqeG7gMSoxKnDuUfhuq7DvcSp4buz4bu1duG6rsSp4bquw7VOxKnhu6Xhu5Phu4bEqeG7s0Thuq7EqWzhu4dqamrEgm0v4bquw73hu5FO4buBxKnhu6Xhu7HEgsSp4bq84buzR8O6xKlLR8Sp4bqu4buz4buCxKnDunHhu4LEqeG6rsONxJDDusSp4buA4buTw7rhu7PEqeG7gOG7teG6ruG7s8Sp4buz4bqw4buT4buGxKnDuuG7s+G6sMSp4buzROG6rsSpb+G7h29qasSp4bqi4buzw7TDuuG7s8Sp4buz4buR4bquw73EqcOD4buRxKnhu7PhuqrEqcO94bu1w7XEqeG7peG7ueG6ruG7s+G7gcSpw7rDtMSp4bqu4buz4buh4bqu4buHxKnDneG7tcO0xILEqeG7peG6rMO6xKnhu6Xhu7Xhu6/hu4LEqeG7s+G7keG6ruG7s8SpP+G7s+G7kcSpxILDtE7EqeG6rsONxJDDusSp4buA4buTw7rhu7PEqeG7suG6sOG7m+G6rsO9xKnDouG7guG7oeG6rsSpP8O94buCTnjhuq7EqeG6s+G7l+G6rsSpw5lJ4bquw73EqcO64buz4bqwxKl14bu14but4buGw6rEqeKAnDThu4JOxKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqUty4bquxKnhu7Phu5Hhuq7hu7PEqT/hu7Phu5HEqcSCw7ROxKnDveG6qMSCxKnhuq7hu7Phu7Xhu6/hu4LEqXXDjcSQw7rhu4HEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhu6XhurbEqeG6rsONxJDDusSp4buG4buz4bqmxKnhu6XDjcOJw7rEqcODcE7EqeG7huG7isSp4bquw73hu4Lhuqjhuq7EqeG6rsONxJDDusSp4buA4bqm4bquw73EqSbhu5XEqcOK4buCw7XEqeG7s3bEqeG7huG7s+G6rOG6rsO9xKnhu4bhur7hu5PEgsSpdUTEgsSp4bquw43EkMO6xKnhu4bhu7PhuqbEqeG7hXVExILEqcO6cOG6vMSpa2bhu4fEqTfhu5Phu7XEqeG7peG7oU7hu4HEqeG6rsONxJDDusSp4bulw43DicO6xKnhurzhu7Phu6Hhuq7EqeG6vOG7s+G6rOG7tcSpS+G7keG6sMSp4buzdsSp4buG4buz4bqs4bquw73EqcO6R8SCxKlNxKjEqcODT+G7h8SpNsO14buCxKnhuqLhu7Phu7XEqeG6rsONxJDDusSp4bul4bu1xKlL4buR4bqwxKnhu7N2xKnhu4bhu7Phuqzhuq7DvcSpTcSoxKnDg0/EqeG7pcONw4nDusSpw7rhu7Phu6HEgsSp4buz4bq2w7XEqcO64buzcOG7hsSp4bqi4bun4bqwxKnhu4ZHxKlL4buRxKnhuqLhu7Xhu6/EgsSp4buz4bq2w7XEqeG7heG6vOG7s8Oo4bqu4buBxKkzw5XDmmbEqeG7huG6vuG7iMO6xKnhu4bhu7Xhu63hurzEqUvhu5HhurDEqeG7pcONReG6rsO9xKnhuqzhuq7DveG7h8SpN+G7k+G7tcSp4bul4buhTuG7gcSpw7rDtMO6xKnhu7PhurbDtcSpw7rhu7Nw4buGxKnhu6XDjcOJw7rEqeG7huG6vuG6quG6rsSp4bul4buv4buCxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSp4bquw43EkMO6xKnhu4DDteG7gsSp4bul4bq2xKnhu6XDjcOJw7rEqeG7pcONw7XEqcOK4buCw7XEqXV3xKnhurzhu7Phu5nhuq7EqcOM4bquw73hu4fEqTfhu5Phu7XEqXV3xKnhurzhu7Phu5nhuq7EqcOM4bquw73hu4HEqcO6w7TDusSp4buz4buT4buGxKnDuuG7neG6rsSp4bq84buz4buh4bquxKnhu4bDtOG6rsSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG6rsONxJDDusSpS8O1xKnDuuG7s+G7k8SCxKlLxJDhu7XEqeG6ruG7s8O14buC4buBxKnhurzhu7Phu5nhuq7EqcOM4bquw73EqeG6ouG7reG7hsSpw7nhu7fhuq7hu7Phu4HEqeG7huG6vuG6uMSp4buG4buz4buR4bqu4buzxKl14bqm4bquw73EqcO64bud4bquxKnDg8SQ4bquxKnhu7NE4bqu4buBxKnhu4DDteG7gsSp4bul4bq2xKnhu6XDjcOJw7rEqeG7pcONw7XEqcOK4buCw7XEqXV3xKnDg8ah4bquw73EqSrDtcSC4bun4bqu4buH4oCdZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaGfhu7XEgsO9xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG7tcOa4bun4bqu4buG4bun4bq+4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7iUzhu7XDueG7huG7s8OqxKnhu41qauG6vE3hur/EqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGw6rEqcOza27hurxN4bq/4buJxKnhu4Dhur7DusSR4buJLy/DusO54bqu4buHdcO14bqw4buG4buzw7Xhuq7hu7Phu7PhurDDteG7h0vhuq4vw7nhu6fhu4DhuqLhu4bhurDhurwv4bqu4bunTOG7gC9sa27hu40va8OyasO5a2vDs2zhu49tauG7huG7j21qw7Phu4/Dg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSR4buPw7Jr4buJxKnDtcOD4buGxJHhu4lV4bux4bquxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKk/4buz4buRxKnEgsO0TsSp4bquw43EkMO6xKnhu4Dhu5PDuuG7s8Sp4buy4bqw4bub4bquw73EqcOi4buC4buh4bqu4buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7ieG7jWpq4buJxKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsSR4buJw7NrbuG7icSpL2hnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOaw7Xhurzhu4bhu7XhurDhuq7hu4lo4oCcP8ONxJDDusSp4buAw7Xhu4LEqeG6ouG7s+G7tcSpw4rhu4LDtcSpdXfEqcODxqHhuq7DvcSpKsO1xILhu6fhuq7EqcO64bq2xKnhu4bhu7N3xKnDg+G6sOG7k+G7tcSpdcOCxKnhu49qxKnigJPEqeG7j+G7j8OpxKnDg8ONw4nhuq7DvcSpw7rhu7Nw4buGxKl1c+G6rsSpw7rhu7PDjMO1xKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSp4bquw43EkMO6xKlL4buRxKnhu6XDjcOJw7rEqcO64buz4buCTnfhuq7EqcOK4buCw7XEqXV3xKnDg+G6tMO64buHxKk34buT4bu1xKl1d8Spw4PhurTDusSpw7rDtMO6xKnDuuG7neG6rsSpdXPhuq7EqeG6ouG7s+G7tcSpw7rhu7Phu5lOxKnDiuG7gsO1xKnDg8SQ4bq8xKlLcuG7hsSpw4Phu7V24buCxKnDg+G6tMO64buBxKl1QcSpw7nhu7fhuq7hu7PEqXXDtMSCxKlL4buRxKnhu7Nw4bq8xKnhu4bhu7NHxKnDg+G7seG6rsSpdeG7r8SpxILhu53hu4bEqcODxJDhurzEqUty4buGxKnDg+G7tXbhu4LEqcOD4bq0w7rEqUvhu5HEqXVBxKnDg+G6sOG7k+G7tcSp4bq+w7XEqeG6ouG7s8OC4bu1xKnhuq7DjcSQw7rhu4fEqT/DjcSQw7rEqeG7gMO14buCxKnhuqLhu7Phu7XEqcOK4buCw7XEqXV3xKnDg+G6tMO6xKnhu6Xhu5XEqeG7peG7k+G7hsSpw7rDtMO6xKnhu4bhu7Xhu7Hhu4LEqcO64buz4buCc+G6rsSp4buz4bq2w7XEqcODT8SpS+G7kcSp4bulw43DicO6xKnhu6XDjcO1xKlL4buvxKl1d8Spw7rhu7PDjMO14buHxKk2w7Xhu4LEqeG6ouG7s+G7tcSp4bquw43EkMO6xKlL4buR4bqwxKl1d8Spw4PGoeG6rsO9xKlL4buRxKl1d8Spw4PhurTDusSp4bq84buzceG6rsSpw4PEkOG6rsSpS+G7tcSp4buG4bq+RuG6rsO9xKnhurjEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhuq7DjcSQw7rEqeG7peG7lcSpdUHEqcO94bu1SsSpw4Phu5Phu7XEqeG6ouG7s+G6sOG7meG6rsO9xKnhu49qw6nEqUvhu5HEqXVBxKnhu4bhu7Xhu7Hhu4LEqcO54bu1duG7huG7h8SpN+G7gk7EqeG6ruG7s+G7teG7seG6ruG7gcSp4buld8Sp4bul4buZxILEqXXhu5nhurDEqeG7s+G6sOG7keG6rsSp4buG4bqw4buR4bquxKlLdsSp4buA4bu14bqu4buzxKnhu4bhur7DjcSQw7rEqeG6ouG7s+G7tcSpS+G7r8SpdXfEqcO64buzw4zDteG7gcSp4bquw43EkMO6xKnhurzhu7Phu5nhu7XEqeG7pcONw4nDusSp4bqi4buzxKjEqeG7huG6vkbhuq7DvcSpdeG7m+G6rsO9xKlaw7VL4bun4bqu4buHxKk34bq+4buTxILEqXVExILEqcO6cOG6vMSpbMSp4buA4burxKnDg+G7kcSCxKnhuq7hu7Phu7V2xILEqUtHxKnhu7Phu4Thu4bEqeG6rsONxJDDusSp4buG4buKxKl1d8Spw7rhu7PDjMO1xKnhu4bhu7Phu5Hhuq7hu7PEqeG6vOG7s3PEgsSpw7rhu4Lhuq7DvcSpw7pw4bq8xKlL4buR4bqwxKnEguG7k+G6rsO9xKnhu4bhu7Xhu7Hhu4LEqeG7huG7s0fhu4fEqcOa4bud4bquxKnhu4bhu5Phu7XEqcO6w7TDusSpdXfEqeG6vOG7s+G7meG6rsSpw4zhuq7DveG7gcSpdXfEqcODxqHhuq7DveG7gcSpdXfEqcOD4bq0w7rEqeG7pUHhuq7hu7PEqeG6osOTxKlLdsSp4buA4bu14bqu4buzxKnhu4Dhu6vEqeG7pcONw4nDusSp4bulw43DtcSp4bq+w7XEqeG7s+G6qMSpw4PGoeG6rsO9xKl1RuG6ruG7h+G7h+G7h+KAneG7gcSp4bqm4bquw73EqcOZSeG6rsO9xKnDuuG7s+G6sMSpdeG7teG7reG7hsSp4buG4buz4buxxILhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqeG7jWpq4bq8TeG6v8Sp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bDqsSpb2xr4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbGtu4buNL2vDsmrDuWtrw7NtamzDs+G7huG7j21q4buP4buNw4Nq4buH4bqg4bq8w73hur3hur7EkcOzb+G7j+G7icSpw7XDg+G7hsSR4buJVeG7seG6rsSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqcO64bqm4bquw73EqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8SpP+G7s+G7kcSpxILDtE7EqeG6rsONxJDDusSp4buA4buTw7rhu7PEqeG7suG6sOG7m+G6rsO9xKnDouG7guG7oeG6ruG7icSpTOG7tcO54buG4buzxJHhu4nhu41qauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7iW9sa+G7icSpL2hnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOaw7Xhurzhu4bhu7XhurDhuq7hu4lo4bukd8SpdeG7meG6sMSp4bul4buZxILEqcO64buzcOG7hsSpw4PDjcOJ4bquw73EqeG6rsO94buC4bqo4bquxKnhuq7DjcSQw7rEqcO64buC4bquw73EqcO6cOG6vMSp4bq84buzR8O6xKlLR8Sp4buA4bu14bqu4buzxKnhu7PhurDhu5Phu4bhu4HEqeG7s+G7keG6rsO9xKnhu4bhu7PDtOG6rsO94buBxKnhuq7hu7Phu5HEqcSCw7ROxKnhurzhu7Phuqzhu7XEqeG7s8OJ4bq8xKlLxJDhu7XEqcOaw5nDmsSpN+G7s8O14bqu4buzxKnhu7LhurbDtcSp4buGQsSpw7rhu7PDjMO6xKnhuq7huqrhu7XEqeG6ouG7tXfEguG7gcSpw4NwTsSpxIJ04buCxKnhuqLhu7V3xILEqeG7huG6vsO14buBxKnDveG7tcO0xILEqeG7gMO04buGxKnDusO0w7rEqcO64buzw4HEqeG7huG7teG7seG7guG7gcSpw7rhu7Nw4buGxKnDg8ONw4nhuq7DvcSp4bquw43EkMO6xKnhu4Dhu5PDuuG7s8Sp4buG4buz4bun4bqwxKnDiuG7gk7EqeG7pUHhuq7hu7PEqeG7huG7k+G7tcSpN+G7s+G6puG6rsO9xKnhu4bDjcSpbmsvbGpr4buNLzc3LVXhuqU3xKnhu4U04buCTsSpw7rhu7Phu4Jz4bquxKnhuqLhu47EqeG7huG7s+G7gnLhu4bEqcOK4buC4bqsw7rEqcO94bu1w7XEqUvhu5HEqcOK4buCTsSp4bulQeG6ruG7s8Sp4bqi4bu1d8SCxKnhu4bhur7DteG7gcSpw73hu7XDtMSCxKnhu4DDtOG7hsSpw7rhu7Nw4buGxKnDg8ONw4nhuq7DvcSp4bquw43EkMO6xKnhu4Dhu5PDuuG7s8Sp4buAxKjEqcO5R+G6rsO9xKnDuuG7s+G6sMSpxIJHw7rEqeG7peG7t8O64buzxKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqeG7s+G6sOG7k+G7hmbhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqeG7jWpq4bq8TeG6v8Sp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bDqsSpb2/hu4/hurxN4bq/4buJxKnhu4Dhur7DusSR4buJLy/DusO54bqu4buHdcO14bqw4buG4buzw7Xhuq7hu7Phu7PhurDDteG7h0vhuq4vw7nhu6fhu4DhuqLhu4bhurDhurwv4bqu4bunTOG7gC9sa27hu40va8OyasO5a2vDs21qbmvhu4bhu49tbcOza8ODauG7h+G6oOG6vMO94bq94bq+xJHhu41tbeG7icSpw7XDg+G7hsSR4buJVeG7seG6rsSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqcO64bqm4bquw73EqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8SpP+G7s+G7kcSpxILDtE7EqeG6rsONxJDDusSp4buA4buTw7rhu7PEqeG7suG6sOG7m+G6rsO9xKnDouG7guG7oeG6ruG7icSpTOG7tcO54buG4buzxJHhu4nhu41qauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7iW9v4buP4buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5rDteG6vOG7huG7teG6sOG6ruG7iWjhu7Lhu7V24bquxKnhuq7DtU7EqeG6ruG7s+G6tsSCxKnhuqLhu7PDtMO64buzxKnhu7Phu5Hhuq7DvcSp4buz4bqqxKnDveG7tcO1xKnhu6Xhu7nhuq7hu7Phu4HEqcO6w7TEqeG6ruG7s+G7oeG6rsSpw7pIw7XEqeG6ruG7s+G7kcSpxILDtE7EqcSCxJDhu7XEqcO64buzw4HEqeG7peG7k+G7hsSp4bqi4buz4bqw4buZ4bquw73EqWsvbcSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG7hkLhuq7DvcSp4buA4bqsxKnhu7PhuqrEqcO54buh4bquxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpS0bhuq7DveG7gcSpS+G7ucSpS3JOxKnhuq7hu7Phu5HEqcSCw7ROxKnhuq7DjcSQw7rEqeG7gOG7k8O64buzxKnhu7LhurDhu5vhuq7DvcSpw6Lhu4Lhu6Hhuq7EqeG7pcO14bquw73EqcO04bq8xKnDuUfhuq7DvcSpw7rDtMO6xKnDuuG7s8ONROG6rsO9xKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqcO94bu14buZxILEqcO64buz4bu1xKnhurzhu7Phu7fEqcODxqHhurzEqeG7peG7neG7hsSpdcO14bquxKnhu6Vx4buCxKnhu4Xhu4bhu4rEqW7EqeG7huG6vuG7tXbhu4LEqeG7peG6qOG6rsO9L+G7s+G6qsSpw73hu7Xhu5nEgsSpTeG7guG6rOG6rsO9xKnDuuG6suG6rsSpbeG7gcOzxKnhu4bhur7hu7V24buCxKnhu6Xhuqjhuq7DvS/hu7PhuqpmxKnhu6V3xKnhu4bhu7Phu4LEqeG7s+G7hOG7hsSpw7rDtMO6xKnhu7PhuqrEqcO94bu1w7XEqeG7peG7ueG6ruG7s+G7gcSpw7rDtMSp4bqu4buz4buh4bquxKnhu6Xhu5fhuq7DvcSp4bqiT8Sp4buAxKjEqcO5R+G6rsO9xKnhuq7DjcSQw7rEqeG7gOG7k8O64buz4buHxKnhu6RE4bquxKlLQcSp4bulw7Xhuq7DvcSp4bulcOG7gsSp4bqu4bqs4bu14buBxKlN4buhTsSpw7nhu4jhuq7DvcSpw4PGoeG6vMSp4bul4bud4buGxKnhu6XDjUXhuq7DvcSp4bqs4bquw73EqeG7pXfEqeG7s8ONxJDhuq7DvcSp4bul4but4bquxKnhuq7hu7PhurbEgsSp4bqi4buzw7TDuuG7s8Sp4buz4buR4bquw73EqeG7gOG7meG6rsSpTeG7gnDhu4bEqeG6ouG7teG6ruG7s8Spw7nhurDDteG6ruG7s8Spw7lBw7rhu7PEqUtHxKnhu4bhu7PDjUThuq7DvcSpxILhu5Phu7XEqeG7huG7k+G7tcSpw7rDtMO6xKnhuqLhu7Phu4Lhu4HEqcO6R8SCxKnDuuG6puG6rsO9xKnhuq7DveG7s+G7tXbhurzEqeG6ouG7s+G7gsSpS+G7iMO6xKnhurzhu7Phu7fDtcSpVcahw7rEqeG7s+G7gk524bquxKnhu7LhurDhu5vhuq7DvcSp4buy4bq2w7Xhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqeG7jWpq4bq8TeG6v8Sp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bDqsSpb21t4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbGtu4buNL2vDsmrDuWtrw7Nta2rhu43hu4bhu4/hu4/hu41rbMODauG7h+G6oOG6vMO94bq94bq+xJFubWrhu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7iVXhu7Hhuq7EqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnDuuG6puG6rsO9xKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqT/hu7Phu5HEqcSCw7ROxKnhuq7DjcSQw7rEqeG7gOG7k8O64buzxKnhu7LhurDhu5vhuq7DvcSpw6Lhu4Lhu6Hhuq7hu4nEqUzhu7XDueG7huG7s8SR4buJ4buNamrhu4nEqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGxJHhu4lvbW3hu4nEqS9oZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzDmsO14bq84buG4bu14bqw4bqu4buJaDfhu7PDtOG6rsO9xKnDsi1samxr4buBxKnhu6VE4bquxKlLQcSp4bulceG7gsSp4buGw43EqeG7s0Thuq7EqWvEqeG7huG7jMSp4bul4bqo4bquw73EqcODxqHhurzEqeG7peG7neG7hsSp4buzdsSp4buG4buz4bqs4bquw73EqeG7peG7tXbhuq7EqeG6ruG7l+G6rsO9xKnDg8ONw4nhuq7DvcSpxILhu53hu4bEqeG7huG6vkXhu7XEqeG6ruG7s+G7m8SCxKnhu4bhu4jEqcO64buC4bquw73EqcO6cOG6vMSpxILhuqrhu4bEqeG6vOG7s3Hhuq7EqcODw43DieG6rsO9xKnhu6Xhu7V24bquxKnhurzhu7NHw7rEqUtHxKnhu4Dhu5nhuq7EqU3hu4Jw4buGxKnDukjDtcSp4bqu4buz4buRxKnEgsO0TuG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhn4bu1xILDvcSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhu7XDmuG7p+G6ruG7huG7p+G6vuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4lM4bu1w7nhu4bhu7PDqsSp4buNamrhurxN4bq/xKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsOqxKnDs2pr4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbGtu4buNL2vDsmrDuWtrw7Nta2/hu43hu4bhu41tbm/hu43Dg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSR4buPw7Js4buJxKnDtcOD4buGxJHhu4lV4bux4bquxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKk/4buz4buRxKnEgsO0TsSp4bquw43EkMO6xKnhu4Dhu5PDuuG7s8Sp4buy4bqw4bub4bquw73EqcOi4buC4buh4bqu4buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7ieG7jWpq4buJxKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsSR4buJw7Nqa+G7icSpL2hnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOaw7Xhurzhu4bhu7XhurDhuq7hu4lo4bukd8Spw4zhuq7DvcSpw7lH4bquw73EqcO64bqm4bquw73EqeG6rsO94buzdsSp4buG4buz4bqm4bquw73EqeG7huG7teG6rsSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG7s+G6sOG7k+G7hsSp4bul4bqq4bquw73EqeG7gOG7meG6rsSpTeG7gnDhu4bhu4HEqeG6ouG7teG6ruG7s8Spw7nhurDDteG6ruG7s+G7gcSp4bqu4buz4buRxKnEgsO0TsSp4bul4buVxKnDtOG6vMSpw7lH4bquw73EqeG7s3bEqeG7huG7s+G6rOG6rsO9xKnhurzhu7Nx4bquxKnEguG7r8SCxKnDiuG7guG7meG6rsSpw4NPxKnhuqLhu7PDtMO64buzxKnhu7Phu5Hhuq7DveG7gcSp4buG4bq+4bu1d+G6rsSp4bqi4buzw7Xhu7XEqcOM4bquw73EqcO5R+G6rsO9xKnigJw/4bqjIsOaxKk24buSw5rhu7LigJ3EqeG7pcONw4nDusSpw7rhu5Hhu7XEqeG7peG7neG7hsSp4buG4bq+4bux4bquxKnhu4bhu7Phu7Xhu63hu4bEqXVBxKnDueG7tcSp4bul4bqq4bquw73EqeG6ruG7s+G7m8SCxKnhu7NDxKnhu4bhur7DicSp4bqi4buzw7TDuuG7s8Sp4buz4buR4bquw73EqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKlL4bu1dsO6xKnhu4bhur7DtcSpw7rDjOG7gsSp4buG4buz4bqm4bquw73EqeG7huG7teG6rsSp4buA4buZ4bquxKnDg8ONw4nhuq7DvcSp4bquw43EkMO6xKnhu4DEqMSpw7lH4bquw73EqeG7s+G7keG6rsO9xKnhu4bhu7PDtOG6rsO94buBxKnhu7PhurbDtcSp4bulROG6rsSp4buG4bu14buv4bquxKnhuq7DjcSQw7rhu4HEqeG7huG7teG7reG6vMSp4bqu4buzcuG6rsSp4buG4buz4bqm4bquw73EqXXDtOG6sOG7h+G7h+G7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhn4bu1xILDvcSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhu7XDmuG7p+G6ruG7huG7p+G6vuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4lM4bu1w7nhu4bhu7PDqsSp4buNamrhurxN4bq/xKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsOqxKlvbWvhurxN4bq/4buJxKnhu4Dhur7DusSR4buJLy/DusO54bqu4buHdcO14bqw4buG4buzw7Xhuq7hu7Phu7PhurDDteG7h0vhuq4vw7nhu6fhu4DhuqLhu4bhurDhurwv4bqu4bunTOG7gC9sa27hu40va8OyasO5a2vDs21rbWrhu4Zsamvhu43hu43Dg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSRbuG7j8Oy4buJxKnDtcOD4buGxJHhu4lV4bux4bquxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKk/4buz4buRxKnEgsO0TsSp4bquw43EkMO6xKnhu4Dhu5PDuuG7s8Sp4buy4bqw4bub4bquw73EqcOi4buC4buh4bqu4buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7ieG7jWpq4buJxKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsSR4buJb21r4buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5rDteG6vOG7huG7teG6sOG6ruG7iWjhu6TDjcOJw7rEqXXhu7Xhu63hu4bhu4HEqeG7huG6vuG7seG6rsSp4bulQcO1xKl14buR4bquxKnhu7Phu4JOduG6rsSp4buy4bqw4bub4bquw73EqeG7suG6tsO1xKnhu7Phu7V24bquxKnDuuG6tsSpb8Spw7rhuqbhuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnhuq7DjcSQw7rEqeG7gOG7k8O64buzxKnhu4Zy4bq8xKnhu4bhur7hu4Lhuq7DveG7gcSp4bq84buz4buh4bquxKl14bqsxKnhu6Xhu6/hu4LEqeG6uMSpw7rDtMO6xKlLRuG6rsO9xKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSp4buz4buCTnbhuq7hu4HEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhu6XhurbEqeG7peG7lcSpw7rhurbEqW7EqcO64bqm4bquw73EqeG7huG6vuG7ueG6ruG7s8Sp4bul4buVxKnhu7PhurDhu5Hhuq7EqeG7huG7s+G7keG6ruG7s8SpS+G7kcSp4bulw43DtcSpS+G7keG6sMSp4buAxKjEqcO5R+G6rsO94buBxKlrxKnDuuG6puG6rsO9xKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqeG7pcO14bquw73EqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnDiuG7gsO0xKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqU3hu6FOxKnDueG7iOG6rsO94buHxKk34buMxKnDg3bEqeG7s+G6qsSpw7nhu6Hhuq7EqeG6ruG6puG6rsO9xKnhu4bhu7Phuqbhuq7EqeG7s+G7gk524bquxKnhu7LhurDhu5vhuq7DvcSp4buy4bq2w7XEqeG7pcONw4nDusSp4buAxKjEqcO5R+G6rsO9xKnhuq7DjcSQw7rEqeG7gOG7k8O64buzxKnDg+G7kcSp4buNw7Phu4Fvw6nhu4HEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhu6XhurbEqcO64bq2xKluw7Phu4Hhu43DqcSp4buz4bqqxKnDueG7oeG6rsSp4buAxKjEqcO5R+G6rsO9xKnhuq7DjcSQw7rEqeG7gOG7k8O64buzxKnhu4bhu4rEqcO6w7TDusSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnhu4Zy4bq8xKnhu4bhur7hu4Lhuq7DveG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5Xhu4Lhu4bhu7PhurDhur7hu4lo4bqz4bu1duG7hsSp4buyw41E4bquw71nL+G6vGg=

Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]