(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm đảm bảo môi trường học đường an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, với tinh thần không chủ quan lơ là, các trường học trên địa bàn huyện Thường Xuân tiếp tục thắt chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOs4buLw4rhur5M4bqgw7ljw6zhur7DuUvhur4t4buN4bqgw714w4Phurvhu4vDgeG7gMOK4bq+w713TOG6vcOsZjV5SETDg3jhu4vhurPhu4Dhu6PDg+G6u+G7izV54buV4bq+4buLdHnGoeG6vuG7i3Thu4904buLc8O94butw4Phu4vhurh54buP4bq44buL4bq4eeG6sMODeMOq4buLdHnhuqTDg3jhu4t14bu3dHnhu4vhur7DtMO94buL4bq+4bq8SETDg3jhu4t54bq2dOG7hS95xKlm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhZw7nhu411w6xmKnnhu5fhuqLhu4vDuuG7keG6ouG7i3Phu5HEguG7i+G6osOCw73hu4vhur7hurxIRMODeOG7i3nhurZ04buLw7pIRMODeOG7i+G7jcOD4buL4bq+xILDtcOD4buL4bq+4bq8SEN04buLdcO9dsOD4buLc8O94burw4Phu4vhurh5SXThu4vhur7DtOG6uOG7i3RG4buN4buLdeG7t3R54buLc+G7rcODeeG7i1Qm4bqxw51VLcSpw7LDquG7i8SoQ8O94buL4bq+w73Dg3nhu4vhur554buhw4Phu4vDgHnDgsODeOG7i3R5RuG7i+G6uuG7gOG7jcOD4buL4bqgQuG7i+G6oMO1w6rhu4t04buPdOG7i+G6vuG6vEhEw4N44buLeeG6tnThu4vhur7hurzhu6nDg+G7i8O64bu34buN4buLc8O1w4Phu4t54buATOG7rcOD4buLNXlIRMODeOG7i+G6s+G7gOG7o8OD4buL4bq+w73hu6vhurjhu4vhur7hu4R04buL4bq+eeG7leG6vuG7i3R5xqHhur7hu4t04buPdOG7i3PDveG7rcOD4buL4bq4eeG7j+G6uOG7i+G6uHnhurDDg3jDquG7i3R54bqkw4N44buLdeG7t3R54buLVCbhurHDnVUtxKnDsuG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuG7hcO94bqieOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Osw71Uw7nDg+G6vsO54bq8w6zhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrErDvXXhur554bq74buLw7Phu4nhu4nhurhL4bq94buLecO5w714eeG6vuG6u+G7i21ra+G6uEvhur3DrOG7i8OK4bq8dGPDrC8vdHXDg+G6v3Phu43EguG6vnnhu43Dg3l5xILhu43hur/EqMODL3XDucOKw4Dhur7EguG6uC/Dg8O5SsOKL2rEqWzDsy9q4buJa3XEqcSp4buJbeG7icSpxKnhur5tw7JsxKnhu4nhuqDhu4nhur/DgeG6uHjhurnhurxjw7LEqWrDrOG7i+G7jeG6oOG6vmPDrDV5SETDg3jhu4vhurPhu4Dhu6PDg+G6u+G7izV54buV4bq+4buLdHnGoeG6vuG7i3Thu4904buLc8O94butw4Phu4vhurh54buP4bq44buL4bq4eeG6sMODeMOq4buLdHnhuqTDg3jhu4t14bu3dHnhu4vhur7DtMO94buL4bq+4bq8SETDg3jhu4t54bq2dMOs4buLSsO9deG6vnljw6zDs+G7ieG7icOs4buLecO5w714eeG6vmPDrG1ra8Os4buLL2bhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4VOG7jeG6uOG6vsO9xILDg8OsZjV5SETDg3jhu4vhurPhu4Dhu6PDg+G7i3Thuq7hu4ttw7Phu4vhur7hurxIRMODeOG7i3nhurZ04buL4bq+w43hu4tzcHThu4vhuqLhu6HhuqLhu4vDg8SCw4Phu4vDuuG7q8OD4buLNVlUNOG6v+G7i1TDgsODeOG7i+G6vuG7j3Thu4vhurh54bqww4N4w6rhu4t0eeG6pMODeOG7i3Xhu7d0eeG7i8O64buNw4N44buLw7pIxJB04buLdOG7j3Thu4vDg3nDteG7i+G6vuG6vEhEw4N44buL4bq+4bq84bupw4Phu4vDuuG7t+G7jeG7i3PDtcOD4buL4bq+ecOMdOG7i3nDveG7rcOD4buLw4N4ecO94bup4bqi4buL4bq+4buGdOG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuG7hcO94bqieOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Osw71Uw7nDg+G6vsO54bq8w6zhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrErDvXXhur554bq74buLw7Phu4nhu4nhurhL4bq94buLecO5w714eeG6vuG6u+G7i21ra+G6uEvhur3DrOG7i8OK4bq8dGPDrC8vdHXDg+G6v3Phu43EguG6vnnhu43Dg3l5xILhu43hur/EqMODL3XDucOKw4Dhur7EguG6uC/Dg8O5SsOKL2rEqWzDsy9q4buJa3XEqcSp4buJbWpsbuG6vm/EqWzDs8Sp4bqg4buJ4bq/w4Hhurh44bq54bq8Y21rw6zhu4vhu43huqDhur5jw6w1eUhEw4N44buL4bqz4buA4bujw4Phurvhu4s1eeG7leG6vuG7i3R5xqHhur7hu4t04buPdOG7i3PDveG7rcOD4buL4bq4eeG7j+G6uOG7i+G6uHnhurDDg3jDquG7i3R54bqkw4N44buLdeG7t3R54buL4bq+w7TDveG7i+G6vuG6vEhEw4N44buLeeG6tnTDrOG7i0rDvXXhur55Y8Osw7Phu4nhu4nDrOG7i3nDucO9eHnhur5jw6xta2vDrOG7iy9m4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFThu43hurjhur7DvcSCw4PDrGY1w7TDveG7i+G6vuG6vEhEw4N44buLNcO94buv4buA4buLeeG6tnThu4skSELDg3jhu4s0QsOD4buLxKnhu4t04bqu4buLb2zhu4nhu4t54bq2dOG7i8OKw73Dg3nhu4vhur7DtMO94buLam/hu4vhuqBD4bq44buLeeG6tnThu4vEqEPDveG7i2vDsuG7i3Thu4/Dg+G7i3Phuqzhu4t4w73hu4/EguG7i8Sow73hu6nDg8Oq4buLw4N54bujw4Phu4vEqMO94bupw4Phu4vhu4dUU1jhurEq4bqx4buD4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xm4buFw73huqJ44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zDvVTDucOD4bq+w7nhurzDrOG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8OsSsO9deG6vnnhurvhu4vDs+G7ieG7ieG6uEvhur3hu4t5w7nDvXh54bq+4bq74buLbWtr4bq4S+G6vcOs4buLw4rhurx0Y8OsLy90dcOD4bq/c+G7jcSC4bq+eeG7jcODeXnEguG7jeG6v8Sow4MvdcO5w4rDgOG6vsSC4bq4L8ODw7lKw4ovasSpbMOzL2rhu4lrdcSpxKnEqcSpb8SpauG6vsOzbsOzw7Nv4bqg4buJ4bq/w4Hhurh44bq54bq8Y23EqW3DrOG7i+G7jeG6oOG6vmPDrDV5SETDg3jhu4vhurPhu4Dhu6PDg+G6u+G7izV54buV4bq+4buLdHnGoeG6vuG7i3Thu4904buLc8O94butw4Phu4vhurh54buP4bq44buL4bq4eeG6sMODeMOq4buLdHnhuqTDg3jhu4t14bu3dHnhu4vhur7DtMO94buL4bq+4bq8SETDg3jhu4t54bq2dMOs4buLSsO9deG6vnljw6zDs+G7ieG7icOs4buLecO5w714eeG6vmPDrG1ra8Os4buLL2bhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4VOG7jeG6uOG6vsO9xILDg8OsZip44buNTOG7i+G6vuG6vEhDdOG7i3ThuqjDg3jhu4vhur7hurxIRMODeMOq4buLeMO94buPxILhu4vEqMO94bupw4Phu4vDukjEkHThu4vhurh54bujw4Phu4t0w4LDg3jhu4vhur55w4x04buLecO94butw4Phu4vDg3h5w73hu6nhuqLhu4vhur7hu4Z04buLxKjDveG7rXThu4vDusSC4buL4bq+eeG7o8OD4buLw4N5w73hu63hur7DquG7i8OK4buP4bq+4buLw4B54buAccOD4buL4bq+4buNTOG7i3R5xILhu4t54bq2dOG7i8OKw73Dg3nhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDveG6onjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrMO9VMO5w4Phur7DueG6vMOs4buLw4rhur5M4bqgw7ljw6xKw7114bq+eeG6u+G7i8Oz4buJ4buJ4bq4S+G6veG7i3nDucO9eHnhur7hurvhu4tta2vhurhL4bq9w6zhu4vDiuG6vHRjw6wvL3R1w4Phur9z4buNxILhur554buNw4N5ecSC4buN4bq/xKjDgy91w7nDisOA4bq+xILhurgvw4PDuUrDii9qxKlsw7MvauG7iWt1xKnEqeG7iW1vxKlt4bq+b+G7icSpa2zhuqDhu4nhur/DgeG6uHjhurnhurxjbsOybcOs4buL4buN4bqg4bq+Y8OsNXlIRMODeOG7i+G6s+G7gOG7o8OD4bq74buLNXnhu5Xhur7hu4t0ecah4bq+4buLdOG7j3Thu4tzw73hu63Dg+G7i+G6uHnhu4/hurjhu4vhurh54bqww4N4w6rhu4t0eeG6pMODeOG7i3Xhu7d0eeG7i+G6vsO0w73hu4vhur7hurxIRMODeOG7i3nhurZ0w6zhu4tKw7114bq+eWPDrMOz4buJ4buJw6zhu4t5w7nDvXh54bq+Y8OsbWtrw6zhu4svZuG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhU4buN4bq44bq+w73EgsODw6xmWeG6tnThu4vDisO9w4N54buLw7pIxJB04buLw7rEguG7i+G6vnnhu6PDg+G7i8ODecO94but4bq+w6rhu4vhurzhu4rhu43hu4vhur7hu41M4buLw4rhu4/hur7hu4vDgHnhu4Bxw4Phu4vhur7hurxIQ3Thu4vDgHnDveG7i8Sow7XEguG7i+G6oEPhurjhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDveG6onjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrMO9VMO5w4Phur7DueG6vMOs4buLw4rhur5M4bqgw7ljw6xKw7114bq+eeG6u+G7i8Oz4buJ4buJ4bq4S+G6veG7i3nDucO9eHnhur7hurvhu4tta2vhurhL4bq9w6zhu4vDiuG6vHRjw6wvL3R1w4Phur9z4buNxILhur554buNw4N5ecSC4buN4bq/xKjDgy91w7nDisOA4bq+xILhurgvw4PDuUrDii9qxKlsw7MvauG7iWt1xKnEqeG7iW3hu4lsbOG6vsSpbm9vw7PhuqDhu4nhur/DgeG6uHjhurnhurxjw7Juw7PDrOG7i+G7jeG6oOG6vmPDrDV5SETDg3jhu4vhurPhu4Dhu6PDg+G6u+G7izV54buV4bq+4buLdHnGoeG6vuG7i3Thu4904buLc8O94butw4Phu4vhurh54buP4bq44buL4bq4eeG6sMODeMOq4buLdHnhuqTDg3jhu4t14bu3dHnhu4vhur7DtMO94buL4bq+4bq8SETDg3jhu4t54bq2dMOs4buLSsO9deG6vnljw6zDs+G7ieG7icOs4buLecO5w714eeG6vmPDrG1ra8Os4buLL2bhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4VOG7jeG6uOG6vsO9xILDg8OsZsSp4buJ4buJxJHhu4t54bq2dOG7i8OKw73Dg3nDquG7i3jDveG7j8SC4buLxKjDveG7qcOD4buLw4N5w7Xhu4vhur7hurxIRMODeOG7i8O6w7nEguG7i8OAeXHhu4Dhu4vhur7hurzhu43Dg3jhu4vhur7hurzEgsODeOG7i8OK4buA4bqk4bq+4buL4bq64buA4buP4buL4bq+4bq84bu1w4N54buLdcO0TOG7i8Sow7Xhu4t54bq2dOG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuG7hcO94bqieOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Osw71Uw7nDg+G6vsO54bq8w6zhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrErDvXXhur554bq74buLw7Phu4nhu4nhurhL4bq94buLecO5w714eeG6vuG6u+G7i21ra+G6uEvhur3DrOG7i8OK4bq8dGPDrC8vdHXDg+G6v3Phu43EguG6vnnhu43Dg3l5xILhu43hur/EqMODL3XDucOKw4Dhur7EguG6uC/Dg8O5SsOKL2rEqWzDsy9q4buJa3XEqcSp4buJbWtrbeG6vmrEqeG7iWtr4bqg4buJ4bq/w4Hhurh44bq54bq8Y21qa8Os4buL4buN4bqg4bq+Y8OsNXlIRMODeOG7i+G6s+G7gOG7o8OD4bq74buLNXnhu5Xhur7hu4t0ecah4bq+4buLdOG7j3Thu4tzw73hu63Dg+G7i+G6uHnhu4/hurjhu4vhurh54bqww4N4w6rhu4t0eeG6pMODeOG7i3Xhu7d0eeG7i+G6vsO0w73hu4vhur7hurxIRMODeOG7i3nhurZ0w6zhu4tKw7114bq+eWPDrMOz4buJ4buJw6zhu4t5w7nDvXh54bq+Y8OsbWtrw6zhu4svZuG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhU4buN4bq44bq+w73EgsODw6xmNXnhu6FM4buLKnjhu4BMdsOD4buL4bqx4buZw4Phu4vhu4zDg3nDquG7i1nDveG7reG7gOG7i+G6vuG6vEhFw4N44buLNeG6vEhEw4N44buLNcO94buv4buA4buLeeG6tnThu4skSELDg3jhu4s0QsOD4buLxKnhu4t0ecSC4buLc8O94bur4bq+4bq74buLNeG6vEhDdOG7i3XDvXbDg+G7i3PDveG7q8OD4buL4bq4eUl04buL4bq+w7Thurjhu4t0RuG7jeG7i3Xhu7d0eeG7i3Phu63Dg3nhu4tUJuG6scOdVS3EqcOyw6rhu4vDuuG7r+G7i8O64buR4bqi4buLc+G7kcSC4buLw4pJdOG7i8OAeeG6ssO54buLdHnEguG7i+G6vsSCw7XDg+G7i+G6vnnhu6/hu4t54bq2dOG7i8OKw73Dg3nhu4t0R8ODeOG7i8ODeUjhu4tUU1jhurEq4bqxw6rhu4vDg3nDteG7i+G6vuG6vEhEw4N44buL4bq+w73hu6vhurjhu4vhur7hu4R04buL4bq+4buZw4N44buLdEhEw4N44buLdMOCw4N44buL4bq+4buPdOG7i+G6vuG7gEzhu6nDg+G7i+G6vuG6vOG7gEzhu7HDg+G7i8OD4bujw4N44buLdOG7jcSC4buLw4N5cMOD4buL4bq+eUl0w6rhu4vhur7hurzhu490eeG7i8ODecO94but4bqi4buLdEbhu43hu4vhuqLhuqrDveG7i3Thu4/Dg+G7i3PhuqzDquG7i3jDveG7j8SC4buLxKjDveG7qcODw6rhu4t54bq2dOG7i8OKw73Dg3nhu4vhur7hurzEgsODeOG7i3TDgsODeOG7i+G6vuG7j3Thu4vhurh54bqww4N4w6rhu4t0eeG6pMODeOG7i3Xhu7d0ecOq4buLc+G7kcSC4buLxKjhu63hu4t04bqsw4N44buLw7rhuqbDg3jhur/hu4vDmuG6psODeOG7i+G6vnlEw73hu4vhurh54bqkw73hu4t5xJDhurjhu4vEqEPDveG7i3R54buzw4N54buL4bq64buATOG7scOD4buLw7rhu7fhu43hu4vhurh5SELDg3jhu4vEqMO14buLdOG7j3Thu4t0QuG7i+G6uuG7gOG7jcOD4buLdHnhu4BM4bupw4Phu4vhuqLDgsODw6rhu4t0eeG7jeG7i+G6ouG7p+G7i3nhurZ04buLw4rDvcODeeG7i+G6vuG6vMSCw4N44buLxKjDveG7rXThu4tL4bujTOG7i3XDjMODeOG7i8OA4bur4buLecSCw7R0eeG7i+G6uHnhurDDg3jDquG7i3R54bqkw4N44buLdeG7t3R54buL4bq4eeG7guG7i3nEkOG6uOG7i8SoQ8O94buL4bq+ecOMdOG7i+G6vsO9dsOD4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vhur7hurzDtMODeOG7i+G6vnnhu4/DveG7i+G6vnnhu7N0eeG7i0nDg3jhu4vhu43Dg+G7i+G6vsSCw7XDg8Oq4buL4bqgw73Dg3nhu4t5xILDtOG6vsOq4buLw4DDveG7r+G6ouG7i8OKxILhu4/hur7hu4t5w73hu63hu4Dhu4vhurrhu4Dhu5Hhu4t14bu3dHnhu4tUJuG6scOdVS3EqcOy4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xm4buFw73huqJ44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zDvVTDucOD4bq+w7nhurzDrOG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8OsSsO9deG6vnnhurvhu4vDs+G7ieG7ieG6uEvhur3hu4t5w7nDvXh54bq+4bq74buLbWtr4bq4S+G6vcOs4buLw4rhurx0Y8OsLy90dcOD4bq/c+G7jcSC4bq+eeG7jcODeXnEguG7jeG6v8Sow4MvdcO5w4rDgOG6vsSC4bq4L8ODw7lKw4ovasSpbMOzL2rhu4lrdcSpxKlsxKlubG7hur7DssOy4buJ4buJbuG6oOG7ieG6v8OB4bq4eOG6ueG6vGPDs29sw6zhu4vhu43huqDhur5jw6w1eUhEw4N44buL4bqz4buA4bujw4Phurvhu4s1eeG7leG6vuG7i3R5xqHhur7hu4t04buPdOG7i3PDveG7rcOD4buL4bq4eeG7j+G6uOG7i+G6uHnhurDDg3jDquG7i3R54bqkw4N44buLdeG7t3R54buL4bq+w7TDveG7i+G6vuG6vEhEw4N44buLeeG6tnTDrOG7i0rDvXXhur55Y8Osw7Phu4nhu4nDrOG7i3nDucO9eHnhur5jw6xta2vDrOG7iy9m4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFThu43hurjhur7DvcSCw4PDrGY14bq8SETDg3jhu4s1w73hu6/hu4Dhu4t54bq2dOG7iyp44bq2dOG7izF54buEw4N44buLauG7i3Thuq7hu4tr4buJw7Phu4t54bq2dOG7i8OKw73Dg3nhu4vhur7DtMO94buLxKnEqeG7i+G6oEPhurjhu4t54bq2dOG6v+G7i1Thu4904buLw7nhuqLhu4t54bq2dOG7i8OKw73Dg3nhu4vDuuG7seG7gOG7i3Thuq7hu4tN4buL4bq+eUl04buL4bq+ecOMdOG7i3nDveG7rcOD4buL4bq+4bqk4bq+4buLxKjDveG7rXThu4vEqMO94butdOG7i8O6w7nEguG7i8OAeXHhu4Dhu4vhur7hurzhu43Dg3jhu4vhur7DjeG7i8ODecO14buLw7rhu6vDg+G7i+G6vuG6vEhEw4N44bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xm4buFw73huqJ44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zDvVTDucOD4bq+w7nhurzDrOG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8OsSsO9deG6vnnhurvhu4vDs+G7ieG7ieG6uEvhur3hu4t5w7nDvXh54bq+4bq74buLbWtr4bq4S+G6vcOs4buLw4rhurx0Y8OsLy90dcOD4bq/c+G7jcSC4bq+eeG7jcODeXnEguG7jeG6v8Sow4MvdcO5w4rDgOG6vsSC4bq4L8ODw7lKw4ovasSpbMOzL2rhu4lrdcSpxKlsxKnDs+G7ieG7ieG6vm1rbG5q4bqg4buJ4bq/w4Hhurh44bq54bq8Y2xtbMOs4buL4buN4bqg4bq+Y8OsNXlIRMODeOG7i+G6s+G7gOG7o8OD4bq74buLNXnhu5Xhur7hu4t0ecah4bq+4buLdOG7j3Thu4tzw73hu63Dg+G7i+G6uHnhu4/hurjhu4vhurh54bqww4N4w6rhu4t0eeG6pMODeOG7i3Xhu7d0eeG7i+G6vsO0w73hu4vhur7hurxIRMODeOG7i3nhurZ0w6zhu4tKw7114bq+eWPDrMOz4buJ4buJw6zhu4t5w7nDvXh54bq+Y8OsbWtrw6zhu4svZuG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhU4buN4bq44bq+w73EgsODw6xmVMOC4buLeMO94buPxILhu4vhur55SETDg3jhu4tL4buATOG7qcOD4buL4bq+4buATOG7qcOD4buL4bq+4bq84buATOG7scOD4buLeUhDw4N44buLdXLDg+G7i3Thu4904buLw7nhuqLhu4vhur55w4x04buLecO94butw4Phu4vhur7huqThur7hu4t04buPdOG7i3Thu4904buLc0hDdOG7i+G6vuG6vMSCw4N44buLdMOCw4N44buL4bq+4buPdOG7i+G6uHnhurDDg3jDquG7i3R54bqkw4N44buLdeG7t3R54buL4bq+w7TDveG7i8ODecO14buL4bq+4bq8SETDg3jhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDveG6onjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrMO9VMO5w4Phur7DueG6vMOs4buLw4rhur5M4bqgw7ljw6xKw7114bq+eeG6u+G7i8Oz4buJ4buJ4bq4S+G6veG7i3nDucO9eHnhur7hurvhu4tta2vhurhL4bq9w6zhu4vDiuG6vHRjw6wvL3R1w4Phur9z4buNxILhur554buNw4N5ecSC4buN4bq/xKjDgy91w7nDisOA4bq+xILhurgvw4PDuUrDii9qxKlsw7MvauG7iWt1xKnEqcSpauG7ieG7iWzhur5tw7Jr4buJbeG6oOG7ieG6v8OB4bq4eOG6ueG6vGPDs8Ozw7LDrOG7i+G7jeG6oOG6vmPDrDV5SETDg3jhu4vhurPhu4Dhu6PDg+G6u+G7izV54buV4bq+4buLdHnGoeG6vuG7i3Thu4904buLc8O94butw4Phu4vhurh54buP4bq44buL4bq4eeG6sMODeMOq4buLdHnhuqTDg3jhu4t14bu3dHnhu4vhur7DtMO94buL4bq+4bq8SETDg3jhu4t54bq2dMOs4buLSsO9deG6vnljw6zDs+G7ieG7icOs4buLecO5w714eeG6vmPDrG1ra8Os4buLL2bhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4VOG7jeG6uOG6vsO9xILDg8OsZlnhurZ04buLw4rDvcODeeG7i3Thu4LDg3jhu4vDg3nhu43hu4Dhu4vDg3nhu5V04buLw4N5ReG7i3jDveG7iOG7i3jhu7XDg+G7i8So4but4buLw4rDvcODeeG7i8OKw7R0eeG7i8OKxrDhu4vEqMO14buLw4rhu4/hur7hu4vDgHnhu4Bxw4Phu4vhur7hu41M4buL4bq+4bq8SEN04buLw4B5w73hu4vEqMO1xILhu4vhuqBD4bq44buLeeG6tnThur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDveG6onjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrMO9VMO5w4Phur7DueG6vMOs4buLw4rhur5M4bqgw7ljw6xKw7114bq+eeG6u+G7i8Oz4buJ4buJ4bq4S+G6veG7i3nDucO9eHnhur7hurvhu4tta2vhurhL4bq9w6zhu4vDiuG6vHRjw6wvL3R1w4Phur9z4buNxILhur554buNw4N5ecSC4buN4bq/xKjDgy91w7nDisOA4bq+xILhurgvw4PDuUrDii9qxKlsw7MvauG7iWt1xKnEqcSpam7hu4lu4bq+b23EqeG7iW/huqDhu4nhur/DgeG6uHjhurnhurxjam7Ds8Os4buL4buN4bqg4bq+Y8OsNXlIRMODeOG7i+G6s+G7gOG7o8OD4bq74buLNXnhu5Xhur7hu4t0ecah4bq+4buLdOG7j3Thu4tzw73hu63Dg+G7i+G6uHnhu4/hurjhu4vhurh54bqww4N4w6rhu4t0eeG6pMODeOG7i3Xhu7d0eeG7i+G6vsO0w73hu4vhur7hurxIRMODeOG7i3nhurZ0w6zhu4tKw7114bq+eWPDrMOz4buJ4buJw6zhu4t5w7nDvXh54bq+Y8OsbWtrw6zhu4svZuG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhU4buN4bq44bq+w73EgsODw6xmVMOC4buL4bqxR+G7izV54bu34buLWeG7kcO9w6rhu4tZw73hu63hu4Dhu4vhur7hurxIRcODeOG7izXhurxIRMODeOG7izXDveG7r+G7gOG7i3nhurZ04buLKnjhurZ04buLMXnhu4TDg3jhu4tq4buLdHnEguG7i3PDveG7q+G6vuG6u+G7i1Phu43Dg+G7i1jDveG7j+G6ouG7i3nDveG7reG7gOG7i8ODecO14buL4bq+4bq8SETDg3jhu4vhur55SETDg3jhu4tL4buATOG7qcOD4buL4bq+4buATOG7qcOD4buL4bq+4bq84buATOG7scODw6rhu4vDg3nhu5V04buLw4N5ReG7i3jDveG7j8SC4buLxKjDveG7qcOD4buLw4B5w4LDg3jhu4vDukjEkHThu4t0eUbhu4vhurrhu4Dhu43Dg+G7i+G6vuG6vMSCw4N44buLdMOCw4N44buL4bq+4buPdOG7i+G6uHnhurDDg3jDquG7i3R54bqkw4N44buLdeG7t3R54bq94buLw4rhu53Dg+G7i8OKw7XDg3jhu4tJw4N44buL4bq4eeG6ruG7i8SoQ8O94buLdOG7j3Thu4vhur7hu7XDg3nhu4t54buA4bqkw4N44buLdeG7t3R54buLc+G7rcODeeG7i0vhu5FM4buL4bq84buN4bq/4buLNeG6vEhDdOG7i3ThuqjDg3jhu4vhur7hurxIRMODeOG7i+G6uHnhu6PDg+G7i3TDgsODeOG7i3jDveG7j8SC4buLxKjDveG7qcOD4buL4bq4eeG7hOG7i+G6vuG6vOG7j3R54buLw7rEguG7i+G6vnnhu6PDg+G7i8ODecO94but4bq+w6rhu4vDiuG7j+G6vuG7i8OAeeG7gHHDg+G7i+G6vuG7jUzhu4t0ecSC4buLeeG6tnThu4vDisO9w4N54bq94buL4bq+4buATOG7qcOD4buL4bq+4bq84buATOG7scOD4buLeUhDw4N44buLdXLDg+G7i3nhurZ04buLw4rDvcODeeG7i+G6vnnDjHThu4t5w73hu63Dg+G7i8ODeHnDveG7qeG6ouG7i3Thu4904buLc8O94butw4Phu4vhurh54buP4bq44buL4bq4eeG6sMODeMOq4buLdHnhuqTDg3jhu4t14bu3dHnhu4vhur7hurzEgsODeOG7i8ODecO14buL4bq+4bq8SETDg3jhur/hur/hur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDveG6onjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrMO9VMO5w4Phur7DueG6vMOs4buLw4rhur5M4bqgw7ljw6xKw7114bq+eeG6u+G7i8Oz4buJ4buJ4bq4S+G6veG7i3nDucO9eHnhur7hurvhu4tta2vhurhL4bq9w6zhu4vDiuG6vHRjw6wvL3R1w4Phur9z4buNxILhur554buNw4N5ecSC4buN4bq/xKjDgy91w7nDisOA4bq+xILhurgvw4PDuUrDii9qxKlsw7MvauG7iWt1xKnEqcSpam5tbeG6vm1q4buJw7Jr4bqg4buJ4bq/w4Hhurh44bq54bq8Y2rhu4nDrOG7i+G7jeG6oOG6vmPDrDV5SETDg3jhu4vhurPhu4Dhu6PDg+G6u+G7izV54buV4bq+4buLdHnGoeG6vuG7i3Thu4904buLc8O94butw4Phu4vhurh54buP4bq44buL4bq4eeG6sMODeMOq4buLdHnhuqTDg3jhu4t14bu3dHnhu4vhur7DtMO94buL4bq+4bq8SETDg3jhu4t54bq2dMOs4buLSsO9deG6vnljw6zDs+G7ieG7icOs4buLecO5w714eeG6vmPDrG1ra8Os4buLL2bhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4VOG7jeG6uOG6vsO9xILDg8OsZjXhurxIQ3Thu4t04bqow4N44buL4bq+4bq8SETDg3jDquG7i3nDtcODeeG7i+G6oOG7jcODeOG7i3Thu4904buL4bqgQ+G6uOG7i3nhurZ04buLw7pIxJB04buL4bq+4bq8w7nEguG7i3Thu4904buL4bq+4buf4bqi4buL4bq44buNw4PEguG7i+G6vuG7gEzhu6nDg+G7i+G6vuG6vOG7gEzhu7HDg+G7i+G6uHnhurDDg3jDquG7i3R54bqkw4N44buLdeG7t3R54buLVCbhurHDnVUtxKnDssOq4buLTOG7qeG7gOG7i3Thu6Hhu4Dhu4vhuqLhurbDveG7i8ODeEhEw73hu4vhur55w4x04buLecO94butw4Phu4vDg3h5w73hu6nhuqLhu4vhur55w7nEguG7i+G6uuG7gEzhu4vDuuG7t8ODeeG7i2094buLdEbhu43hu4tT4bqs4buL4bq14buL4bq+4bur4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xm4buFw73huqJ44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zDvVTDucOD4bq+w7nhurzDrOG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8OsSsO9deG6vnnhurvhu4vDs+G7ieG7ieG6uEvhur3hu4t5w7nDvXh54bq+4bq74buLbWtr4bq4S+G6vcOs4buLw4rhurx0Y8OsLy90dcOD4bq/c+G7jcSC4bq+eeG7jcODeXnEguG7jeG6v8Sow4MvdcO5w4rDgOG6vsSC4bq4L8ODw7lKw4ovasSpbMOzL2rhu4lrdcSpxKnEqWvhu4nEqWvhur7EqeG7iWtubOG6oOG7ieG6v8OB4bq4eOG6ueG6vGPDs8Ozb8Os4buL4buN4bqg4bq+Y8OsNXlIRMODeOG7i+G6s+G7gOG7o8OD4bq74buLNXnhu5Xhur7hu4t0ecah4bq+4buLdOG7j3Thu4tzw73hu63Dg+G7i+G6uHnhu4/hurjhu4vhurh54bqww4N4w6rhu4t0eeG6pMODeOG7i3Xhu7d0eeG7i+G6vsO0w73hu4vhur7hurxIRMODeOG7i3nhurZ0w6zhu4tKw7114bq+eWPDrMOz4buJ4buJw6zhu4t5w7nDvXh54bq+Y8OsbWtrw6zhu4svZuG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhU4buN4bq44bq+w73EgsODw6xm4bqxQ8O94buL4bq4eUhCw4N44buLdHnhu6PhuqLhu4vEqMON4buN4buLw7rhu5HhuqLhu4tz4buRxILhu4vhu43Dg+G7i+G6vsSCw7XDg+G7i3R5xILhu4t04buPw4Phu4tz4bqsw6rhu4t4w73hu4/EguG7i8Sow73hu6nDg+G7i8Sow7Xhu4t54bq2dOG7i8OKw73Dg3nDquG7i8Sow43hu43hu4t5xILDtcOD4buL4bq+ecO1w4N54buL4bq+4bqk4bq+4buL4bqi4buEdOG7i+G6vsO94bup4buAw6rhu4vDg3nDveG7reG6ouG7i8So4buE4buLw4Phu5nhuqLhu4t54bq2dMOq4buLMXnhurDDg3jhu4tYVcOpw5o14buLeeG7gEzhu63Dg+G7izV5SETDg3jhu4vhurPhu4Dhu6PDg+G7i0zhu6nhu4Dhu4t04buh4buA4buLdOG7j3Thu4vhur7hurxIRMODeOG7i3nhurZ04buL4bq+w73hu6vhurjhu4vhur7hu4R04buLw7pxTOG7i+G6osO0w4N54buLdMOCw4N44buL4bq+4buPdOG7i+G6vnnDgsODeOG7i+G6vsO9w4Phu4vhur7hu4BM4bupw4Phu4vhur7hurzhu4BM4buxw4Phur3hu4vhur55w4x04buLecO94butw4Phu4vhur7DjcODeOG7i3NIQ3Thu4t0eeG7lXThu4t0eeG7lcOD4buLw7rhu6/hu4vhur55w73hu6vhur7hu4vhuqBw4bq44buL4bq+4bq8w7TDg3jhu4vhur554buPw73hu4vhur554buzdHnhu4tJw4N44buL4buNw4Phu4vhur7EgsO1w4PDquG7i+G6oMO9w4N54buLecSCw7Thur7hu4vEqMO14buLw4DDveG7r+G6ouG7i8OKxILhu4/hur7hu4t5w73hu63hu4Dhu4vhurrhu4Dhu5Hhu4t14bu3dHnhu4tz4butw4N54buL4bq+w7TDveG7i8O6QsOD4buLxKjhu7fDquG7i8ODeeG7l+G6ouG7i8O64buR4bqi4buLc+G7kcSC4buL4buNw4Phu4vhur7EgsO1w4Phu4t0ecSC4buLeMO94buPxILhu4vEqMO94bupw4Phu4vEqMO14buLeeG6tnThu4vDisO9w4N5w6rhu4vhur7hurzEgsODeOG7i8O64bqu4buLw7rGoeG6vuG7i+G6ouG7hHThu4vhur7DveG7qeG7gOG7i8OKSXThu4vDgHnhurLDucOq4buL4bq+4buzw4N54buL4bqiw7TDg3jhu4vhuqDDteG7i+G6vuG6vOG7qcOD4buLeeG7q+G6vuG6v+G7i1Thu4904buLw4N5w7Xhu4vhur7hurxIRMODeOG7i3RHw4N44buLS+G7o0zhu4t1w4zDg3jhu4vhurh5SELDg3jhu4vhu4/Dg+G7i3XDtEzhu4t54bq2dOG7i+G6uHnhu4Lhu4t5xJDhurjhu4vEqEPDveG7i+G6vuG7tcODeeG7i3nhu7XDg3nhu4t14bu3dHnhu4tz4butw4N54buLdcO9dsOD4buLc8O94burw4Phu4vhurh5SXThu4vhur7DtOG6uOG7i3nDveG7rcOD4buLw4Phu41M4bq94buL4bq+4buZw4N44buLdEhEw4N44buL4bq+4buATOG7qcOD4buL4bq+4bq84buATOG7scOD4buLdEfDg3jhu4vDg3lI4buLeMO94buP4bqi4buLw4rhu4/hur7hu4vEqMO94butdOG7i+G6vnnDjHThu4t5w73hu63Dg+G7i3Thu4904buLc8O94butw4Phu4vhurh54buP4bq44buL4bq4eeG6sMODeMOq4buLdHnhuqTDg3jhu4t14bu3dHnhu4t5w73hu63hu4Dhu4vhurrhu4Dhu5Hhu4vhur7hurzEgsODeOG7i8ODecO14buL4bq+4bq8SETDg3jhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq44buM4buA4bq+ecSC4bq8w6xmNXnhu4Dhu4s1eUZM4buFL+G6uGY=

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]