(vhds.baothanhhoa.vn) - “Có đọc, có học, có gặp gỡ những người giỏi hơn mình mới biết chú ạ, tôi mới chỉ là nông dân của nền nông nghiệp “chiếu manh” thôi, phải học cách để trở thành nông dân 4.0”
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s+G6t+G6osOD4bqg4bun4bul4bud4bqz4bui4bupbuG6qcO64buBw7nhuqnhu6Xhu63hu6Xhu53huqlv4buL4bul4bqpxJHDo+G6q+G6ty/huqLDg+G6oOG7p+G7peG7neG6s+G6ty/hu6Ni4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgeG7osOyw6pv4bqt4bqz4oCcTsWp4bqpw7Phu6lu4bqj4bqpbsWp4bqp4buj4bupbuG6o+G6qW7FqeG6qeG7nWnDgeG6qeG7nUHhuqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qeG7neG7n+G7q+G7n+G6qeG7o8O94bul4bqpw7lw4bul4buj4bqpw7nhu7Phu5/huqlt4buf4buTw4Phuqlu4buj4bqu4bqp4buH4bqj4bqpw4Phu63hu5/huqnDueG7s+G7n+G6qW7hu6Ny4bqpw7rhu4Hhuqnhu6Xhu63hu6Xhu53huqlv4buL4bul4bqpbuG6ssOq4bqp4bul4buZ4bul4bqp4bul4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4HhuqnigJxu4buj4buf4buTxILhuqnDucOq4bul4buj4oCd4bqpw4Phu6Phu63hu5/huqPhuqnDgeG7o+G7g+G7n+G6qeG7o+G7qW7huqlu4bq/buG7o+G6qcOz4buX4bqpw4PhuqDhu7nhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qeG7peG7reG7peG7neG6qW/hu4vhu6XhuqnEkcOj4bqr4oCd4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhurfhu5/DueG7neG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6reG7n07DsuG7pcODw7LhuqDhuq3huqnhuqLDg8SQw7rDsjbhuq1D4bufb8OD4bujw6DhuqnDqWXhuqvDgUThuqHhuqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODw6DhuqnEkWRiw4FE4bqh4bqt4bqp4bqi4bqgbjbhuq0vL25v4bulw6Ntw6rhu6fDg+G7o8Oq4bul4buj4buj4bunw6rDo0Lhu6Uvb8Oy4bqidcOD4bunw4Ev4bulw7JD4bqiL2NjZGMvYuG6u2JvZGLhurlk4bq9xJFjw4Phur3DqcSRxJHDumUt4bufw7nDquG7ncOy4bqiw6N0w4Hhu53huq3huqnDqsO6w4M24bqt4bui4bupbuG6qcO64buBw7nhuqnhu6Xhu63hu6Xhu53huqlv4buL4bul4bqpxJHDo+G6q+G6reG6qUPhu59vw4Phu6M24bqtw6ll4bqr4bqt4bqp4bujw7Lhu5/hu53hu6PDgzbhuq3EkWRi4bqt4bqpL+G6s+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FOw6rDgcOD4buf4bun4bul4bqt4bqz4bqv4buC4bul4buj4bqpw7nhu5/hu6Xhu6Phuqnhu6Phu6nDquG6seG6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzw5rhu4Hhu6Xhu53huqnDg+G7reG7n+G6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpbuG7geG7peG7neG6qeG7neG7n+G7gcSC4bqpw7Phu4/DgeG6o+G6qXXhu6PDquG7peG7neG6qcOD4bqgw6rhu6Xhu53huqnDuXfDg+G6qcOB4bujxKnhu6Xhuqnhu6Xhu6Phu7XhuqlC4buB4bun4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnhu6Xhu63hu6Xhu53huqlv4buL4bul4bqp4bujw6rEkOG6qcO6w6rDueG6qeG7o8OqxJDhuqnDuuG7gcO54bqpw7Phu4Xhuqlt4buf4buTw4PhuqnDs+G6v+G7peG7o+G6qcOD4buj4bqkbuG6qcOD4buf4buZw7nhuqnhu6Vm4bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqpw7N24bul4bud4bqpw7Phu4nDg8Oj4bqpw4rhu6Xhu6PhuqlV4buj4bunw6rhu5/huqnDuuG7geG6qcO5d8OD4bqpw4Phu4nDueG6qeG7ncOCw73hu6Xhu53huqnhu6Xhu6PDguG6qcOD4buj4buTw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhuqbhuql14bujxILhuqnDs3bhu6Xhu53huqnhu6Phu6fDquG7peG7neG6qcO6xKnEkOG6qcOD4buj4bq2w4PhuqPhuqnhu53hu5/DquG6qcOzcOG7peG7o+G6qcOq4bul4buj4bqpw7Phu4XhuqnDs+G7geG7p+G6qcOq4bun4bqpw4Phu6Phu4Phuqlu4bq/4bqj4bqpROG7i8SQ4bqpb+G6rOG7peG7neG6qW7hu6PEgnbhu6Xhu53huqnDg+G6oOG7h+G7n+G6qW7hu6Nm4bul4bqp4bulxILhu63hu5/huqPhuqnDg+G6oHbhu6Xhu53huqlu4buLxJDhuqlm4bul4bqpw4DEguG7g+G6o+G6qW7hu4vEkOG6qW7hu4Phu6Xhu6PhuqlC4buB4bqpbuG7i8SQ4bqpbuG7reG7peG7neG6qcOD4bqgcOG7peG7o+KApuG6qW7hu6Phu6fhuqnDg+G7o8SC4bqp4bul4bujasOB4bqpbuG7g+G6qcOD4bq64bqpw7N24bul4bud4bqpw7l54buf4bqp4bulZsO5w6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s1Xhu5/hu6Xhu6PhuqnDg+G7k+G6qXXhu6Phu4nDueG6qXXhu6Phur/huqPhuqnDquG7peG7o+G6qVXhu6Phu6fDquG7n+G6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqlu4bujcuG6qUThu4vEkOG6qcOzw4Lhu7du4bqp4bul4bud4but4buf4bqp4bul4buj4buB4bqpQsOC4bu14bul4bqpdeG7o8Oq4bul4bud4bqpw4PhuqDDquG7peG7neG6qcO54buB4bqpbsaw4bul4bqpw7nEgsOq4bqp4bqiZ8O54bqpw7PDguG7t27huqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qcOD4buf4buV4bul4bqp4bul4bud4buj4buf4bqpw7Nnw4PhuqnDg+G7n+G7meG7pcOj4bqp4bu44bqpw4Hhu6PGsOG7peG7neG6qXXhu6Phur9u4buj4bqj4bqpw6rhu6Xhu6PhuqnhuqJnw7nhuqnhuqLDquG7peG7o+G6qeG6omrDgeG6qeG7neG6tuG6o+G6qcOD4bqy4bqpbuG7o8Oo4bqj4bqpbuG6sOG7peG7neG6qW7hur9u4bqpw4PDguG7t+G7peG7neG6qcOzduG6qeG7nXnhuqnDueG6vOG6qeG7peG7neG7o+G7leG6o+G6qeG7peG7geG7p+G6qeKAnE/hu5/huqnDmmlu4bqpdeG7jeG7p+G6qW3DquG7p+G6qcOD4buf4buZ4bul4oCd4bqj4bqp4oCcTeG6v8OD4bqpw7nhu4XhuqnDgeG7o+G7n+G6qcOD4buj4buf4buR4bul4oCd4bqj4bqp4oCc4buk4bud4bq04bqpbsWpbuG6qW7hu6Phu4nhu6XhuqltcOG7peG7o+KAneKApuG6qcOa4buH4buf4bqpw4Phu6Phu5HDueG6qW7hur9u4bqpdeG7leG6qeG7nXnhuqlC4buz4buf4bqpbsO94bqpw7nDquG7peG6qeG7peG7geG7p+G6qcO64buB4bqp4bqgw4Lhu7fEguG6o+G6qcOD4buLxJDhuqluxanhuqPhuqnDg+G7gcSC4bqpbsWp4bqj4bqpw4PDquG6qW7FqcOj4bqpw4rhu6Xhu6PhuqlV4buj4bunw6rhu5/huqlt4buD4bun4bqj4bqpw7Phu4nEkOG6qcO64buB4bqpw4Phu6Phuq7huqlu4bujw73hu5/huqPhuqlt4buBxJDhuqnDg+G7o+G7k+G6qW7hu6Phu6fhuqnhuqLDquG7peG7neG6qeG7peG7o+G7geG6qW7hu6PhuqThuqnDueG7icSQ4bqpdeG7o+G7n+G6qcSC4buv4bul4bud4bqpw7Phu4vEgsOj4bqpw4rhu6Xhu6PhuqlV4buj4bunw6rhu5/huqluxrDhu6XhuqnDs8SpxILhuqnDg8OC4bqp4bujw63hu6XhuqnDuXfDg+G6qcOB4bujxrDhu6Xhu53huqnhu6Phur/Dg+G6qVXDquG6oMOq4bundcOy4bqj4bqp4bul4buj4bur4bqp4bul4buj4bur4bqpw4Phu6Phu63hu5/huqnhu6Xhu6PDguG7peG7neG6qcOD4buj4buf4buTw4PhuqltceG6qeG7i8O54bqpw4Phu6PDquG7peG7o+G6qW7hurThu6Xhu53huql14buj4bq/4bqpw7Nnw4PhuqnDg+G7n+G7meG7pcOj4bqpJeG7p+G6qULhu7Phu5/huqnDs+G7n+G7mcSC4bqpdeG7n+G7leG7peG6qeG7ueG6qcO64buB4bul4bud4bqj4bqpw6rhu6Xhu6PhuqlV4buj4bunw6rhu5/huqnDg+G7o8SCd27huqlv4buf4buV4bul4bqp4oCcw7Phu4fhu5/huqnhu53hu5/DquG6qW7hu6Phu4vhu6XhuqnDs+G7icOD4oCdw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhu6Phu5PhuqnDueG7geG6qcO5d8OD4bqp4buj4butw7nhuqnDquG7peG7o+G6qVXhu6Phu6fDquG7n+G6qW/hu4/DgeG6qeG7o+G7k8ODw6PhuqnDiuG7peG7o+G6qeG7peG7o+G7teG6qcOD4but4buf4bqp4bqiw6rhu6Xhu53huqnDgeG7o+G6tuG6qW/hu4/DgeG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qcODw4Lhu7fhu6Xhu53huqnhu5154bqj4bqpbXDhu6Xhu6PhuqnhuqDDguG7t8SC4bqp4bu54bqpw4Hhu6PGsOG7peG7neG6qXXhu6Phur9u4buj4bqpw7Phu5fhuqnDg+G7o8OqxJDhuqnDg+G7o+G7k+G6qW1o4bul4bud4bqpbuG6v27huqnhu53hu5/hur/huqnhuqLhur9u4buj4bqj4bqpdeG7leG6qeG6ouG6v27hu6PDo+G6qcOK4bul4buj4bqpbuG6tOG7peG7neG6qcOD4bujw6rhu6Xhu6PhuqnDukXhuqlu4buD4bqp4bud4buf4buB4bul4bqpw4Phu6Phu5/hu5PDg+G6qW1x4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDgeG7o8aw4bul4bud4bqp4buj4bq/w4PhuqnDs+G7l+G6qcOD4bujw6rEkOG6qcOD4buj4buT4bqpbWjhu6Xhu53huqnDuXfDg+G6qW134bqpw7nhur/EkOG6qULhu5/huqnDg+G7oeG7peG7o+G6qULhu4HhuqnDuXfDg+G6qeG6ouG7r+G6qcOD4buj4buf4buTw4PhuqltceG6qcOz4buf4buV4bul4bqpw4PhuqjhuqnDgeG7o+G6tm7huqlC4bq24bqpw4Phu6PDsuG7p+G6qW/hu7Hhu5/huqlu4buLxJDhuqnDg+G6oHbhu6Xhu53huqlC4buB4bqpbuG7g+G6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qXXhu5XhuqnDs+G6rOG7peG7neG6qeG6ouG6v27hu6Phuqlt4bq/4bun4bqj4bqpw4Phu4Hhu5/huqnDuuG7n+G7lcSC4bqp4bul4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4HDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4oCcKuG7p+G7geG7peG6qcOzduG6qcOzZ8OD4bqpw4Phu5/hu5nhu6XhuqPhuqnDquG7peG7o+G6qcOD4bujw6rhu6Xhu6PhuqnDukXhuql14buj4but4bul4bud4bqpw4Phu5/hu5Nu4bqp4buBw6HigJ3huqnigJPhuqkq4but4buf4bqpw4Phu6NnbuG6qcO5Z27Do+G6qcOK4bul4buj4bqpbeG7g+G7p8Og4bqp4oCc4buk4buj4bqq4bul4bud4bqpw4Phu6PhuqThuqnhu53hu5/hu5PDg+G6qcOD4buj4bu14buf4bqp4bud4bufw6rhu6XhuqlC4buB4bqpw4Phu5/hu5nhu6Xhuqlt4buHbuG6qcOD4buj4but4buf4bqpbuG7o+G6ruG6qeG7h8Oj4bqp4bui4butw7nhuqnhu6Xhu6nhuqnDs+G7n+G6qW/huqzhuqnhu6N34buf4bqp4bul4bud4bujceG6qeG7peG7reG7peG7neG6qW/hu4vhu6XhuqnDuuG7gcO54bqpdeG7n+G7peG7o+G6qcOD4buT4bqp4bud4buf4bur4buf4bqpw4Phu6fhu4Hhu6XhuqnDg3Lhu6Xhu6PhuqPhuqnhu51pw4Hhuqlu4bq/buG6qW3hu4fhu6XhuqnDg+G6oMO14bqp4bulxanhu5/huqlC4buZ4bqp4bul4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4Hhuqlu4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buV4bqpbsOq4bun4bqj4bqp4bul4buj4buB4bqpw7nhu4Hhu6Xhu53huqPhuqnhu6Xhu6Phu4HhuqnDusOC4buz4buf4bqj4bqp4bul4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4Hhuqnhu6PhuqrEguG6qW7DveG6o+G6qeG7o+G7leG6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6qcOD4buj4bq/4buf4bqp4bul4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4HigKbhuqnDg+G7reG7n+G6qcO54bqw4bqpw4Nxw4PDo+G6qU7huqThuqlu4bujasO54bqpw4Phu5/hu5PDgeG6qW5q4bul4bqpQuG7s+G7n+G6qXXhu5/hu5Phu6XhuqnDg+G7o+G6pG7huqnhu6Xhu63hu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDgeG6qcO54buz4buf4bqpw4Phu6Phu5Phuqnhu6Xhu4HEkOG6o+G6qW7FqeG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpw4Hhu6Phur/huqnhuqLhu4Phu6Xhuqlu4buj4bqu4bqp4buHw6Phuqkj4buj4buD4buf4bqpw4Phu6PDqsSQ4bqpw7N44buf4bqp4bul4budw6rEkOG6o+G6qcOB4buj4buD4buf4bqp4buj4bupbuG6qcOz4buX4bqpw4Phu6Phu6Fu4buj4bqp4bqk4bul4bud4bqp4bul4budw6rEkOKAncOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPigJzhu6zhu5/huqlv4buB4bun4bqj4bqpQuG7s+G7n+G6qW7hur/hu5/huqnDg+G6oMOq4bul4bud4bqpw4PhuqDhu4fhu5/huqnDgMSCxJDhuqnDueG7reG6qeG7peG7o+G7icOD4bqpw7rhu4Hhu6Xhu53huqPhuqnDquG7peG7o+G6qcO64bun4bqpw4Phu5/hu5HEguG6qW7GsOG7peG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnhu6Phu5PDg+G6qcOD4buf4buZ4bul4bqj4bqpbuG7o3Lhuql14buj4buN4bun4bqpw7rhu6fhuqlEw6rhuqPhuqnDuuG7gcO54bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qeG7o+G7k8OD4bqpQuG7n+G7lW7huqnDuuG7h+G7n+G6qW7GsOG7peG6qeG7o+G7qW7huqlC4buz4buf4bqpbuG7o+G7g+G6qeG7o+G7geG7peG7o+KAneG6o+G6qcOD4but4buf4bqpw4PhuqDhu5HEguG6qcOq4bul4bujw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+KAnE7FqeG6qcOz4bupbuG6o+G6qW7FqeG6qeG7o+G7qW7huqPhuqluxanhuqnhu51pw4Hhuqnhu51B4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqp4bul4budw4Lhu7Xhu5/huqnhu53hu5/hu6vhu5/huqnhu6PDveG7peG6qcO5cOG7peG7o+G6qcO54buz4buf4bqpbeG7n+G7k8OD4bqpbuG7o+G6ruG6qeG7h+G6o+G6qcOD4but4buf4bqpw7nhu7Phu5/huqlu4bujcuG6qcO64buB4bqp4bul4but4bul4bud4bqpb+G7i+G7peG6qW7hurLDquG6qeG7peG7meG7peG6qeG7peG7reG7peG7neG6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcOB4bqp4oCcbuG7o+G7n+G7k8SC4bqpw7nDquG7peG7o+KAneG6qcOD4buj4but4buf4bqj4bqpw4Hhu6Phu4Phu5/huqnhu6Phu6lu4bqpbuG6v27hu6PhuqnDs+G7l+G6qcOD4bqg4bu54bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu63hu6Xhu53huqlv4buL4bul4bqpxJHDo+G6q+KAneG6qeKAk+G6qcOq4bul4buj4bqpVeG7o+G7p8Oq4buf4bqp4bulxanhu5/huqnhuqB24buf4bqp4bud4buf4buz4buf4bqpw4Phu6Phu5/hu5XEguG6qW7hu6Phu6fhuqnDg+G7reG7n+G6qcO5d8OD4bqp4bqi4buv4bqpbsSC4buv4bul4bqp4bqi4bq/buG7o+G6qeKAk+G6qeKAnE7hu6Phuq7huqlu4bqw4bul4bud4bqpw4Hhu6Phu4Phu5/huqnDs+G7qW7huqnDs+G7n+G6o+G6qcOz4bupbuG6qW7EguG7r+G7peG6qeKAnE7Egndu4bqpbuG6v27hu6PhuqnDueG7h+G7peG7neG6qW7hurLDquG6qcO5d8OD4bqpbuG7qeG7peG7neG6qeG6oMO9w7nigJ3huqnDs+G7l+G6qeG7o+G7n+G7l8SC4bqpw4Phu6Phu5Phuqnhu6Xhu4Hhu6fhuqnDuuG7geG6qcO64buBw7nhuqnhu6Xhu63hu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDgeG6qcOD4bujxIJq4bul4bqpw4Phuqzhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5Hhu6XDo+G6qcOT4bupbuG6qeKAnOG7nOG7n8Oy4bun4bqpw7nEqcO54bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnhuqLDquG6qcO54buHbuKAneG6qcOz4buX4bqp4buj4buf4buXxILhuqlu4bq/buG7o+G6qcOD4bq/4buf4bqpw7pqw4HhuqnDuXfDg+G6qeG7o+G7leG6qeG6ouG7n+G7peG7o+G6qcOD4buj4bq/4buf4bqpbuG7i+G7peG6qW1o4bul4bud4oCm4bqpTsaw4bul4bqpbsWp4bqpbsSC4buv4bul4bqp4oCcTuG7o8SCxJDhu5Hhu6XhuqnDs+G7meG6qSrhu6fhu4Hhu6Xhuqlu4buD4bul4buj4bqp4bul4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4HhuqnEkcOj4bqr4oCd4bqj4bqpbuG7o+G7p+G6qcO5cOG7peG7o+G6qcOD4buj4buJxJDhuqlExILhuqnhu6PDguG7s+G7peG7neG6qeG7peG7reG7peG7neG6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcOB4bqpxJHDo+G6q+G6qcOzw6rhu6Xhu53huqnDgeG7o+G6v8OD4bqpw4PhuqDhu5/hu5fhu6XhuqnDueG7h+G7peG7o+G6qcO5w7ThuqnDg+G7o+G7k+G6qeG7peG7geG7p+G6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw4Phu6Phu5Phuqnhu53hu5/hu7Phu5/huqlC4buB4bqpw7Phu4nDg+G6qeG7pcOC4buzbuG6qcODw6rigKbhuqnhu6Thu6Phu5/hu5nEguG6qcO6Z8O54bqj4bqpbXjhuqnhu6Fu4buj4bqpw7pnw7nEg+KAncOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMkduG7n+G6qcOq4bul4buj4bqpw7rhu4fhu5/huqlu4bujcuG6qULhu4Hhu6fhuqnhu53hu5/hu4Hhu6XhuqnDueG6v8SQ4bqpQuG7n+G6qcOD4buh4bul4buj4bqpw7nhu7Phu5/huqnDs8SpxILhuqnDg8OC4bqpQuG7geG6qW7hur9u4bqpw4Phu6Phu5/hu5PDg+G6qW1x4bqpw7Phu5/hu5Xhu6XhuqnDg+G6qOG6o+G6qeG7peG7geG7p+G6qW134bqpbuG7g8O54bqpbeG7n+G7k+G7peG6o+G6qW7DqsO5w7LhuqDDquG6qcOD4bujw7Lhu6fhuqlv4bux4buf4bqpQuG7geG6qeG7pcWp4bufw6DhuqnigJzDk+G7i8SQ4bqj4bqpw4Phu63hu5/huqnDs+G7heG6qXVF4bqp4buj4bu3w4HhuqnDs3bhu6Xhu53huqlC4buz4buf4bqpw7l3w4PhuqnDs8O94bul4bqpQnHhuqnDg8OC4bqpQuG7ieG7peG6qcOz4buX4bqpw4Phuqbhu6Xhu53huqltw4Lhu7Nu4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqpw4PhuqDDquG7peG7neG6qcOD4bqg4buH4buf4bqp4bul4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw4Hhuqlu4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buV4bqpbsOq4bun4bqj4bqp4bqk4bul4bud4bqpb+G6tuG7peG7neG6qcOD4bqg4buh4bqpw4PEguG7leG6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qcOD4buH4bunw6Phuqklw7ThuqnDs8SpxILhuqnDg8OC4bqpbuG7g+G6qeG7peG7o+G7geG6qcO54buB4bul4bud4bqj4bqp4bul4buj4buB4bqpw7rDguG7s+G7n+G6qULhu4Hhuqlu4bq/buG6qcOD4buj4buf4buTw4PhuqltceG6qeG7neG7n+G6v8O54bqp4bqi4bq/w4Phuqnhu6Xhu63hu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu6Phu5/hu5XDgeG6qcOD4buj4but4bul4bud4bqpw7nhu5/hu6Xhu6PDo+G6qcOa4buH4buf4bqpbsWp4bqpbuG7g+G6qW7hu6PEgsSQ4buR4bul4bqp4bud4bufw6rhuqlC4buZ4bqp4bujeeG6qcOD4bqg4bu34bqpw7Phu4Hhu6fhuqnDg+G7h+G7p8Oj4bqpVeG7o+G7reG7peG7neG6qW7hu6Ny4bqpw4Phu63hu5/huqnhu6Phu6lu4bqpw7nhu4HhuqlC4bu34bqj4bqpbuG7p+G7peG6qeG6osO04bqpbuG6sOG7peG7neG6qeG7o+G7qW7Do+G6qSrhu7Phu5/huqnDs+G7i8SQ4bqj4bqpw4Phu63hu5/huqluxrDhu6XhuqlCauG7peG6qcOzd+G7peG7neG6o+G6qcODasOB4bqp4buj4bu3w4Hhuqlt4buB4bqpbuG7p+G7peG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw7rhu4Hhu6Xhu53huqlu4bqw4bul4bud4bqp4buj4bupbuG6o+G6qW7hurDhu6Xhu53huqnDuuG7gcO54oCdw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+KAnMOK4bul4buj4bqp4bulxanhu5/huqnDuuG7gcO54bqpw7LDueG6qcO54buR4bqpw4DEguG6v8Oj4bqpKuG7o+G7k+G6qW3DquG7p+G6qeG7neG7n+G7teG6qW7FqeG6qW7hu6PEgsSQ4buR4bul4bqp4bud4bufw6rhuqlC4buZ4bqj4bqpw6rhuqnhu6Xhu6Phu7Phuqnhu53hu6nhu5/huqnDssO54bqpbuG6sOG7peG7neG6qeG7o+G7qW7huqnhu6Xhu6Phu43igJ3Do+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4HDisSCw4Phu6Phu6fhuqDhuq3hurPhurfhuqLDg+G6oOG7p+G7peG7neG6s+G7pOG7ncSCxJDhu5Hhu6Xhuqkj4buj4bun4bul4bud4bqp4bq3L+G6osOD4bqg4bun4bul4bud4bqz4bq3L8OB4bqz

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]