(vhds.baothanhhoa.vn) - Được khởi công xây dựng đầu năm 2021, dự kiến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành, song hiện tại một số hạng mục công trình trường THCS Thiệu Vũ (xã Thiệu Vũ, Thiệu Hóa) vẫn còn dang dở, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy và học của nhà trường.
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6oG9C4bqgLeG6u3Thu53GocO6YeG6p3LhuqLDgOG6oOG7neG7l0PDoeG6peG6sUzhu4vDuuG6p27EqUPhuqfDuuG7m+G6u8O64bub4bqn4bqg4budw7TDuuG6p27hu6/huqds4burw7rGoeG6p+G6oMOB4bufw7rhu5vhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6pyThu5pMPeG6pyThu5vhu53hu5PhuqLhuqc+4bq24bqvL+G7m+G6qeG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7nhu5pv4bq7beG6peG6sU7hurLhu7Ns4bqnc+G7m+G7teG7neG6p2zhu6vDusah4bqnQsOtQ+G6p23huqTDusah4bqnbuG7i+G6ouG6p8O64buDdeG6p+G6q+G6reG6q+G6qcOg4bqnbeG6pOG6p3Phu53DtMO64bqnbOG6ouG7seG7neG6p8O64buDdeG6p+G6q+G6reG6q+G6qeG6p8OA4buP4bqn4bubw7nDqsO64bqn4bqg4bubw6rDuuG7m8Og4bqnw4DDucO6xqHhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p+G6oOG6v+G7neG6p3Xhu6/huqDhuqfDgOG7seG6p+G7m+G6v8O6xqHhuqd14bqubOG6p2zhu6vDusah4bqn4bqgw4Hhu5/DuuG7m+G6p+G6oMOB4bqyw73Dusah4bqnJOG7mkw94bqnJOG7m+G7neG7k+G6ouG6pz7hurbhuqfDo0Lhu4fhuqck4bub4bud4buT4bqi4bqnPuG6tsOg4bqnJOG7m+G7neG7k+G6ouG6p+G7muG7peG6u8SD4bqn4bqoasO64bqnbOG7p8O64bqnbeG6u8O6xqHhuqdt4bu1w6Dhuqfhu4HDuuG7m+G6p+G7m+G6suG7tcO6xqHhuqdz4bub4burw7rGoeG6p8O64bubxrDhuqduw7TDuuG6p2zhu6vDusah4bqn4bqg4bq9bOG6p23hur9D4bqn4bqow6rhuqfhu5vFqWzhuqds4bqw4bq74bqnw7rhu5vDquG6p+G6oMOB4bqyw73Dusah4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG6r+G7nXXGoeG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu51Mb8O64bqgb8OB4bqnbeG6oOG7m+G6onVr4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqq4budbeG6oOG7m2HhuqfDqeG6reG6reG7uULDoeG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oGHhuqdk4bqpZeG7uULDoeG6peG6p8OAw4FsNOG6pS8vbG3DuuG6oWvhurvDueG6oOG7m+G6u8O64bub4bubw7nhurvhuqHhuqjDui9tb8OAc+G6oMO54bu5L8O6b+G6qsOAL+G6q+G6q2NiL+G6q+G6reG6rW1k4bqpYuG6q8SR4bqpY+G6oOG6ucSRZOG6uWN04bqt4bqhcuG7ucahOcOBNMOpY+G6qeG6peG6p+G6u3ThuqA04bqlTOG7i8O64bqnbsSpQ+G6p8O64bub4bq7w7rhu5vhuqfhuqDhu53DtMO64bqnbuG7r+G6p2zhu6vDusah4bqn4bqgw4Hhu5/DuuG7m+G6p+G6oMOB4bqyw73Dusah4bqnJOG7mkw94bqnJOG7m+G7neG7k+G6ouG6pz7hurbhuqXhuqfhuqrhu51t4bqg4bubNOG6pcOp4bqt4bqt4bql4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgNOG6pWThuqll4bql4bqnL+G6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5TOG6u+G7ueG6oOG7ncO5w7rhuqXhurFN4buHQ+G6p+G7ueG7m+G7p8O6xqHhuqfhu5vFqWzhuqds4bub4bq0bOG6p8O64buDw7rGoeG6p2zhurDhurvhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6pyThu5pMPeG6pyThu5vhu53hu5PhuqLhuqc+4bq24bqn4bqg4bub4bud4bqnbOG7q8O6xqHhuqdt4bq7w7rGoeG6p23hu7XhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxJOG7m2/DueG6p+G6oOG7n3Xhuqfhu5vhu53hu5nhuqLDoOG6p2zhu6vDusah4bqn4bqgw4Hhu5/DuuG7m+G6p+G7ueG7m+G7p8O6xqHhuqfhu5vFqWzhuqds4bub4bq0bOG6p8O64buDw7rGoeG6p8Op4bqn4bu54bub4bunw7rGoeG6p2zEgsO6xqHhuqds4bq9bOG6p+G7m+G6v8O6xqHhuqd14bqubOG6p+G7ueG7m+G6ruG6p+G6oMOB4buzw6DhuqfDuuG7m+G6smHhuqfDmuG7m8Oq4bqna+G7gcO54bqn4bqo4buTw6DhuqdsdsO6xqHhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGocOg4bqndOG6veG6oOG6p8OAw63DuuG6p+G6oOG6v+G7neG6p+G6oMOB4bqyw73Dusah4bqnJOG7mkw94bqnJOG7m+G7neG7k+G6ouG6pz7hurbhuqdu4bqy4buzbOG6p+G6oMOB4bud4buZw7rhuqdz4bub4bq74bud4bqnQsOtQ+G6p23huqTDusah4bqn4bqgw4Lhuqdu4buL4bqi4bqnw7rhu4N14bqn4bqr4bqt4bqr4bqpw6Dhuqdt4bqk4bqnc+G7ncO0w7rhuqds4bqi4bux4bud4bqnw7rhu4N14bqn4bqr4bqt4bqr4bqp4bqnw4Dhu4/huqfhu5vDucOqw7rhuqfhuqDhu5vDqsO64bubw6Dhuqfhuqh54bud4bqn4bqgdsO6xqHhuqd14bq0bOG6p27hu4vhuqLhuqfhuqDhurLhuqfhu5t4w7rhuqfEkeG6p+G6oMOJ4bqnbuG7rcO6xqHhuqdtw7nhuqclS8OaTeG6p0Lhu4fhuqck4bub4bud4buT4bqi4bqnPuG6tuG6p3TDqnXhuqds4bub4bqw4bqnbuG7i+G6ouG6p+G6oOG6suG6oeG6pyThuqJD4bqnw7rhu5vhu53DtcO6w6Dhuqdu4buH4bqn4bubeMO64bqn4bqp4bqnw7rhu4N14bqn4bqgw4Hhu6vhu53huqdB4bqi4bq7w6DhuqfDuuG7m8Oq4bqn4bqg4bub4buL4bqi4bqn4bqoasO64bqnbOG7m+G6suG6u+G6p2vDqsO64bqnxqHhu53hurvDueG6p+G6oOG7m2/DueG6p+G6oOG7ncO0w7rhuqdu4buvw6Dhuqfhu4HDuuG7m+G6p+G7m+G6suG7tcO6xqHhuqdz4bub4burw7rGoeG6p8O64bubxrDhuqduw7TDuuG6p2zhu6vDusah4bqn4bqg4bq9bOG6p23hur9D4bqn4bqow6rhuqfhu5vFqWzhuqds4bqw4bq74bqnw7rhu5vDquG6p+G6oMOB4bqyw73Dusah4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG6r+G7nXXGoeG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu51Mb8O64bqgb8OB4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqq4budbeG6oOG7m2HhuqfDqeG6reG6qeG7uULDoeG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oGHhuqdk4bqpZeG7uULDoeG6peG6p8OAw4FsNOG6pS8vbG3DuuG6oWvhurvDueG6oOG7m+G6u8O64bub4bubw7nhurvhuqHhuqjDui9tb8OAc+G6oMO54bu5L8O6b+G6qsOAL+G6q+G6q2NiL+G6q+G6reG6rW1k4bqpYuG6q8Op4bqrZOG6oOG6q8OpZWVldOG6reG6oXLhu7nGoTnDgTThurnhuqvhuqvhuqXhuqfhurt04bqgNOG6pUzhu4vDuuG6p27EqUPhuqfDuuG7m+G6u8O64bub4bqn4bqg4budw7TDuuG6p27hu6/huqds4burw7rGoeG6p+G6oMOB4bufw7rhu5vhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6pyThu5pMPeG6pyThu5vhu53hu5PhuqLhuqc+4bq24bql4bqn4bqq4budbeG6oOG7mzThuqXDqeG6reG6qeG6peG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oDThuqVk4bqpZeG6peG6py/hurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxTeG7h0Phuqfhu7nhu5vhu6fDusah4bqn4bubxals4bqnbOG7m+G6tGzhuqfDuuG7g8O6xqHhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p3V54bud4bqnbOG7m3Dhuqdtw4LDusah4bqndOG6v+G7neG6p+G7teG6p+G7ueG7m+G7i8O64bqn4bqg4bub4burw6Dhuqd04buF4bu54bqnbuG6ssO9w7rGoeG6p23DrUPhuqdu4bud4buTw7rhuqHhuqdMdsO6xqHhuqfhuqjDqsO54bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHhuqdtw7nhuqds4bub4bqy4bq74bqnbuG6suG7s2zhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqfDusO1w7rhuqdu4buZ4bqn4bqgw4Hhu7HDusahw6DhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p3Phu5vhu53huqfDuuG7m8Oq4bqna+G7gcO54bqn4bqo4buT4bqnQeG6ouG6veG6p2zhurbDoOG6p27hu4fhuqdC4bqi4buxw7rGoeG6p2zDrOG7ueG6p+G6oMOB4buLdeG6p+G6oMOBxanDusah4bqnbOG6tsO6xqHhuqds4bub4bqy4bq74bqnbuG6suG7s2zhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqHhuqdM4bub4bqy4bq74bqnc+G7mcOg4bqn4bqo4buJ4bqg4bqndOG7neG7k+G6ouG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGocOg4bqn4bu54bubw7ThuqfhuqDhu5vhu4Hhu53huqfhuqDDguG6p2zhu6vDusah4bqn4bqgw4Hhu5/DuuG7m+G6p3Phu5vhu6vDusah4bqnbuG6suG7s2zhuqdtxanDuuG6p23DsuG7ucOg4bqnQuG6puG6p3REw6DhuqfhuqjhurThuqDhuqfhuqjhurJ4w7rGoeG6p+G6qOG7h+G7neG6p3Phu5vhu4Xhu7nhuqfDunjhu53huqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4bqv4buddcah4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7nUxvw7rhuqBvw4HhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqrhu51t4bqg4bubYeG6p8Op4bqt4bqt4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p2Thuqll4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy9sbcO64bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqr4bqrY2Iv4bqr4bqt4bqtbWThuqli4bqr4bq5YuG6ueG6oGThuqvhuqtixJF04bqt4bqhcuG7ucahOcOBNOG6qeG6q+G6qeG6peG6p+G6u3ThuqA04bqlTOG7i8O64bqnbsSpQ+G6p8O64bub4bq7w7rhu5vhuqfhuqDhu53DtMO64bqnbuG7r+G6p2zhu6vDusah4bqn4bqgw4Hhu5/DuuG7m+G6p+G6oMOB4bqyw73Dusah4bqnJOG7mkw94bqnJOG7m+G7neG7k+G6ouG6pz7hurbhuqXhuqfhuqrhu51t4bqg4bubNOG6pcOp4bqt4bqt4bql4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgNOG6pWThuqll4bql4bqnL+G6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5TOG6u+G7ueG6oOG7ncO5w7rhuqXhurHDmuG7m8Oq4bqna+G7gcO54bqn4bqo4buT4bqnQuG6ouG7scO6xqHhuqdsw6zhu7nhuqds4bub4bqy4bq74bqnbuG6suG7s2zhuqdCw61D4bqnbeG6pMO6xqHhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxTOG7q+G6p8ah4bud4bq9w7nhuqfhu7jhu5vhur914bqnJOG7m+G7oeG6p+G7muG6ouG7k8Og4bqn4bua4bud4buT4bqi4bqn4bqgw4HhurLhu7XDusah4bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHhuqck4buaTD3huqck4bub4bud4buT4bqi4bqnPuG6tuG6p2zhu5vhu53hurvhuqfDgOG7jcOg4bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p2zhu6XhuqfhuqtlYuG6p+G7m8WpbOG6p8OA4budw7rhu5svw6nhuqd0eeG7ueG6p+G7m8WpbMOg4bqnbcO54bqnbOG7m+G6suG6u+G6p2zhu6Xhuqfhu7nhu5vhu6fDusah4bqnbOG7m+G6tGzhuqfDuuG7g8O6xqHDoOG6p8O64bubw6rhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p+G7ueG7m+G7geG7neG6p+G6oOG7icO64bqnbeG6rsO6xqHhuqfhu7nhu5vhu6fDusah4bqn4bqg4bq/deG6p27hu5nhuqdt4bq/Q+G6pyThu53DuuG6p+G7m8WpbOG6p+G6qMOq4bqnJOG7ncO0w7rGoeG6p+G6usO64bub4bqn4bqg4bubb8O54bqnbOG7m+G6snjDusah4bqn4bqgw4Hhu5/DuuG7m+G6p8ah4bud4bq9w7nhuqdt4bqubOG6p+G7ueG7m3bhuqfhuqDhu5vhu6vDusah4bqndXnhu53huqHhuqdOw61D4bqnbOG6tsO6xqHhuqd0w6rhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6pyThu5pMPeG6p23huqJD4bqnw7rhu5vDrOG6oOG6p+G6oMOBw7nDusah4bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqnbOG7m+G6suG6u+G6p2zhu6Xhuqfhu7nhu5vhu6fDusah4bqndeG6vUPhuqfhuqjhu53huqfhuqDhu6PDuuG7m+G6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFM4bq2w7rGoeG6p+G6oOG7m2/DueG6p2zhu6vhuqfhu5rhuqLhu5PDoOG6p2zhuqLhu7Hhu53huqfDuuG7g3Xhuqfhuqvhuq3huqvhuqnDoOG6p8O64bubw6rhuqfhuqDhu5vhu4vhuqLhuqdu4buv4bqg4bqnw7rhu5vhu53DtcO64bqnbcOCw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7neG6p2zhu6vDusah4bqnbOG7q8O6xqHhuqfhuqDDgeG7n8O64bub4bqh4bqnPuG7neG7k2zhuqds4bub4buJdeG6p+G6oOG7ncO0w7rhuqdu4buv4bqn4buBw7rhu5vhuqfhu5vhurLhu7XDusah4bqnw4HDrOG6oOG6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqn4bqgeeG7neG6p8ah4bud4bq9w7nhuqfhuqjhu53DtcO6w6Dhuqfhu5vFqWzhuqfDgOG7ncO64bubw6Dhuqds4bq2w7rGoeG6p8O64bub4bqy4bqndcOs4bqg4bqndeG6uOG6p0HhuqLhurvDuuG6p+G6oMOB4bqyw73Dusah4bqn4bubxals4bqh4bqnJMOBw7nDusah4bqnbOG6vWzhuqds4bqi4buvbOG6p+G7m8Wp4bu54bqnbOG6sOG6u+G6p0Lhu4fDoOG6p8O64bubw6rhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p27hu4fhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p3Thu4vDuuG6p27hu5HhuqfDusah4bub4buh4bqnbsSpQ+G6p8O64bub4bq7w7rhu5vhuqfhuqDhu53DtMO64bqnbuG7r+G6p+G6oOG7m+G7neG6p2zhu6vDusahw6DhuqfDuuG7m+G6ssO6xqHhuqdtw7nhuqdu4buh4bq74bqn4bu54bub4bqyeMO6xqHhuqdz4bub4bul4bqnc+G7m+G7g8O64bqn4bqo4buR4bqnw7rGoeG6ouG7rcO64bqn4bqo4buxw7rhuqfDusO1w7rhuqds4bub4bqy4bq74bqn4bqg4bub4buZ4bqn4bqg4budw7Thu7nhuqfhuqDhuq5s4bqn4bqgw4Hhu53hu5nDuuG6p3Phu5vhurvhu53huqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4bqv4buddcah4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7nUxvw7rhuqBvw4HhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqrhu51t4bqg4bubYeG6p8Op4bqt4bqt4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p2Thuqnhurnhu7lCw6HhuqXhuqfDgMOBbDThuqUvL2xtw7rhuqFr4bq7w7nhuqDhu5vhurvDuuG7m+G7m8O54bq74bqh4bqow7ovbW/DgHPhuqDDueG7uS/Dum/huqrDgC/huqvhuqtjYi/huqvhuq3huq1tZOG6qWLhuqtl4bqtw6nhuqDhurnDqWVjxJF04bqt4bqhcuG7ucahOcOBNOG6ueG6qeG6q+G6peG6p+G6u3ThuqA04bqlTOG7i8O64bqnbsSpQ+G6p8O64bub4bq7w7rhu5vhuqfhuqDhu53DtMO64bqnbuG7r+G6p2zhu6vDusah4bqn4bqgw4Hhu5/DuuG7m+G6p+G6oMOB4bqyw73Dusah4bqnJOG7mkw94bqnJOG7m+G7neG7k+G6ouG6pz7hurbhuqXhuqfhuqrhu51t4bqg4bubNOG6pcOp4bqt4bqt4bql4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgNOG6pWThuqnhurnhuqXhuqcv4bqx4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lM4bq74bu54bqg4budw7nDuuG6peG6seG7uOG7m+G7p8O6xqHhuqfhu5vFqWzhuqfhuqDhu5vhu53huqds4burw7rGoeG6p23hurvDusah4bqnbeG7teG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurEkw4HhurvDueG6p2524bud4bqn4bqow6zDuuG6p27hu5HhuqfDusOqQ8Og4bqn4burw7rGoeG6p8OaxqHhuqJD4buVw7rhuqdA4bqi4bq7w7rGoeG6pz3hu53DuuG7m8Og4bqnS+G7o+G6p+G6oOG7m+G6suG6p07hu4HDusah4bqn4bqwQ+G6p0Lhu4fhuqck4bub4bud4buT4bqi4bqnPuG6tuG6p+G6oOG7m8OC4bq74bqnw7rhu5vhu4nDusOg4bqnbOG7q8O6xqHhuqfhuqDDgeG7n8O64bub4bqn4bqgw4Hhu53hu5nDuuG6p3Phu5vhurvhu53huqds4bub4buJdeG6p+G6oOG7ncO0w7rhuqdu4buv4bqndeG7r+G6oOG6p+G7ueG7m+G7i8O64bqnbcO54bqn4bqo4buxw7rhuqfDusahw63DuuG6p8OA4bq9bOG7m+G6p27hu6Hhurvhuqfhu7nhu5vhurJ4w7rGoeG6p2zhu6fDuuG6p2/DueG6p+G7m8Oy4bu5w6Dhuqds4buvw7rGoeG6p+G6oOG7m8O1deG6p8ah4bud4bq94bqnbOG7geG6p+G6qOG7ieG6oOG6p3Thu53hu5PhuqLhuqd0b8O54bqn4bqg4bub4bq7w7rGoeG6oeG6pz7hu5Hhuqfhu7nhu5vhu6PhurvhuqdueMO64bqn4bqo4buh4bqn4bqg4bub4bud4bqnbOG7q8O6xqHDoOG6p8OA4bq74bqi4bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqd04buLw7rhuqd0w6p14bqn4bqo4bud4buTbMOg4bqn4bubxanhuqds4bq7deG6p3PDtOG6oOG6p27hu4vhuqLhuqfhuqDhu5vhur3Dusah4bqn4bqp4bqp4bqn4bqgeeG7neG6p8OA4buP4bqn4bqg4budw7Thu7nhuqfhuqDhuq5s4bqn4bqg4bub4bud4bqnbOG7q8O6xqHDoOG6p23huqThuqdz4budw7TDuuG6p2zhuqLhu7Hhu53huqfDuuG7g3Xhuqfhuqvhuq3huqvhuqvhuqfDgOG7j+G6p+G7m8O5w6rDuuG6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqds4bq9bOG6p+G7m+G6v8O6xqHhuqd14bqubOG6p27hu5nhuqfDuuG7m8Oq4bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHhuqds4bub4bqixKnDuuG6p2vhu6Hhuqdu4bulw7rhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6p2zhu5vhuqLEqcO64bqnQOG6ouG7sWzhuqfGoeG7neG6u+G6oeG6p05nbOG6p2vhu53hu5PhuqDDoOG6pyVLw5pN4bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqnJOG7m+G7neG7k+G6ouG6p+G7muG7peG6u+G6p27hu4fhuqdsw6zhu7nhuqds4bubw7nhuqdC4buH4bqnYuG6p+G6oMOJ4bqnbuG7rcO6xqHhuqdu4buZ4bqn4bqg4budw7Thu7nhuqfhuqDhuq5s4bqnbuG7i+G6ouG6p+G6oOG6suG6p0LDrUPhuqdt4bqkw7rGoeG6p2zhu6vDusah4bqn4bqgw4Hhu5/DuuG7m8Og4bqnw4B5deG6p+G7m8O5w6rDuuG6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqdu4bqy4bq74bqn4bqow6rDueG6p8OA4bqm4bqnbeG6rsO6xqHhuqfhu7nhu5vhuq5s4bqn4bqo4bqu4bqnw7rhu5vhuqLhuqds4buL4bqi4bqnbeG6v0PhuqfhuqjDquG6p+G7m8WpbOG6p2zhurDhurvhuqfhuqDDgeG6ssO9w7rGoeG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu54bq64bqi4bqg4bubw7nDgeG6peG6sSQjJcOaxqDhuqdUw5Xhuq8v4bu54bqx

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]