(vhds.baothanhhoa.vn) - Hơn 1 năm nay “Nhà ăn 0 đồng” tại số nhà 328 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa đã trở thành địa chỉ nhận cơm quen thuộc của các bệnh nhân nghèo. Mỗi suất cơm cho đi không chỉ đơn thuần “để no cái bụng”, mà ở đây còn lan tỏa suy nghĩ tích cực, những yêu thương thường nhật…
4buQPuG7nuG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG6qnvhuqsyJOG7muG7kuG7kOG7uOG7kuKAnHk+4bum4buc4buqNOG7nOG7ouG7nD3huqE0POKAneG7nOG7kC/hu7jhu5Lhu5Dhu7jhu5Iyw5k04buc4bqrOcOZ4bucND7hu4E0POG7nOG6qz7hurnhuq80POG7nGY6YuG7kC/hu7jhu5Lhu5AvPuG7nuG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7pyTDmSPhu5rhu5Lhu6fhuq804buc4bue4bucNOG7qjPhu5w0w5lm4buc4oCceT7hu6bhu5zhu6o04buc4bui4bucPeG6oTQ84oCd4buc4bqrxah74buc4bqpw6Dhu5w0PuG7puG7nFDhu6BV4bucPeG6ueG6tzQ84buc4bunxq974buc4bqqPuG6ueG6szQ84bucd+G7qDThu5zDgTQ8w5Lhu5zhuqU+4bq54bq3NDzhu5zhu5vDoTQ84buc4buGLsOS4buc4bqq4bqk4buc4bqqPsOZND7hu5zhu6c2w5nhu5w94buo4buc4bqr4bqt4bq14buc4bqrPuG7pjQ+4bucPV3DmeG7nEA+IuG7nDQ+4buyNOG7nEDhuq8z4buc4bqnYiQ04buc4bqrPmLhuqNA4bucQGXDmeG7nEDhu6RA4buc4bu4LjQ+4bucND5YNOG7nDQ8PsOoNeG7jOG7nHjEg3vhu5zhuqliWeG6q+G7nEDhuq8z4bucQD414bucPXvhu5wxPsOhNDzhu5xAPiLhu5w94bqvNOG7nOG6qz5iw5004buc4oCcPSHhu5w0NeG7nEDhu6R74buc4bu4xJE0POKAncOS4bucM+G7puG7nOG6teG7nD1YZuG7nEA3NOG7nDLDmTThu5zhuqs5w5nhu5zhuqliZuG7nDQ8PiDhu5zhuqt9QD7hu5xAw6pAw5Lhu5w0PuG7gTQ84bucZjpi4buc4bqrPuG6ueG6rzQ84buc4bqrPuG6ueG6tzQ84bucND7hu7LhuqvigKbhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQ4bu44buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buaI+G6qz5iM+G7uOG7nHvhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bui4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xS4bug4bug4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0AjNOG7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvIyThuqkx4bqrNeG6pS80JOG7g+G6qS/hu6Dhu6Dhu57Dmi/hu6Dhu6Lhu6Aj4bue4bueUFLhu55R4bue4bqrUOG7nlBUw5oy4bui4buMMOG6pTxO4bqtxKjDmlFQ4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5rigJx5PuG7puG7nOG7qjThu5zhu6Lhu5w94bqhNDzigJ3hu5wy4bumNOG7nOG6qznDmeG7nDQ+4buBNDzhu5zhuqs+4bq54bqvNDzhu5xmOmLhu5rhu5zhu4N7I+G6qz7EqOG7mlXhu6Lhu6Lhu5rhu5w+JHs8PuG6q8So4buaUuG7oOG7oOG7muG7nC/hu5Lhu5Av4bu44buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buSeT7hu4E0POG7nOG6q1s0PuG7nDQ8YmYuNOG7nOG7h3s6NOG7nD3DmTQ84bucQD5i4bu0NOG7nOG7uF3hu5w0PuG7gTQ84buc4bqpYlnhuqvhu5xA4bqvM+G7nOG6q+G6reG6ueG6sUDhu5wxPnvhu5w94bq5w5nhu5w9OzThu5zhu4fhurF74bucND7hu4E0POG7nOG7uC40PuG7nDQ+WDThu5w0PD7DqDXhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bqlxak04bqrJOG6reG6qnvhuqsyJOG7muG7kuG7kOG7uOG7kuG6qGJZ4bqr4bucQOG6rzPhu5xAPjXhu5w9e8OS4buc4bqrWzQ+4bucNDzhurnhurd74buc4bq14bucMsWoe+G7kC/hu7jhu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4bub4bq54bqzQOG7nEBkNDzhu5xA4bukQOG7nOG6q1s0PuG7nDQ8YmYuNOG7nOG7h3s6NOG7nD3hurnDmeG7nDQ+4buBNDzhu5zhuqliWeG6q+G7nEDhuq8z4buc4oCc4bui4bucPeG6oTQ84oCd4bucPTs04buc4buH4bqxe+G7nDQ+4buBNDzhu5zhu7guND7hu5w0Plg04bucNDw+w6g14buc4bqrxah74buc4buVLjQ+4buc4buHey404bucQjQ84buc4bu44bq54bqxYuG7nOG6qj7DmTQ+4buc4bunNsOZ4bucM+G6sXvhu5zhuqs+WWbhu5w0PuG7gTQ84bucNMSD4bucMsOqQMOS4buc4bqpw6rhu5zhuqk/4bucQD57w5nhu5w9w51m4buc4bqrfTQ+4bucND5YNOG7nOG7h+G7qjThu5zhuqvhur3hu5xAPuG6ueG6rzQ84buc4bqr4bqtWzQ+4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG6qGJZ4bqr4bucQOG6rzPhu5w9OzThu5zhu4fhurF74buc4bu4LjQ+4bucND5YNOG7nHk8YmYoNOG7nOG6qj5d4buc4bunxq974bucw5U+YmYuNOG7nHnDoTQ84buc4buXw6A0PMOU4bucPcOdZuG7nEDGrzPhu5zhu4VjQOG7jOG7nOG7lz5d4buc4bunxq974buc4bu4XeG7nEDhu6o04buc4bu4LjQ+4bucYjQ84buc4bqrPuG6ueG7nOG6p2Lhu6R74buc4bukQOG7nOG6pT7Gr3vhu5w04busM+G7nOG6teG7nOG7lS40PuG7nOG7h3suNOG7nEI0POG7nOG7uOG6ueG6sWLhu5zhuqo+w5k0PuG7nOG7pzbDmeG7nD17LGLhu5zhuqvhuq1d4buc4bqr4bq94bucND57LGLhu5zhuqs+4bukNDzhu5w0w5lm4buM4bucdns0PuG7nOG6qzvhu5w8e8OZ4bucPVs0PuG7nDE+w6E0POG7nDNZZuG7nDE+4buk4bucPHvGr+G7nDTDmWbhu5xA4bumNDzhu5zhuqvhuq3hurXhu5w0OjThu5wxey7huqvhu5zhuqdiLuG7nOG7uOG6tXvhu5zhuqnDoOG7nOG6q3ssNOG7nEA+e+G7nEA+NeG7nOG6qz5iw6BA4bucMyQ0w5Lhu5zhuql7ND7hu5w+NcWo4bqr4bucMT7hu6Thu5wy4bqxNOG7jOG7nHY+w6E0POG7nEA24bucPXssYuG7nDF7LjTDkuG7nD7hu6w0POG7nDQ84bumZuG7nEA+XeG7nOG7p8ave+G7nEBkNDzhu5xAPuG6oTQ84bucPeG7qOG7nDQ+4buyNOG7nDQ+4buBNDzhu5zhuqliWeG6q+G7nEDhuq8z4buc4bqr4bq94buc4bqrPnsuNOG7nOG6q+G6veG7nOKAnHk+4bum4buc4buqNOG7nOG7ouG7nD3huqE0POKAneG7nOG6qj7DmTQ+4buc4bunNsOZ4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7kHszPOG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7mnvhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bui4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xS4bui4bug4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0AjNOG7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvIyThuqkx4bqrNeG6pS80JOG7g+G6qS/hu6Dhu6Dhu57Dmi/hu6Dhu6Lhu6Aj4bue4bueUFLhu6Dhu57DmuG6q+G7oFRU4bue4buiMuG7ouG7jDDhuqU8TuG6rcSoU8Oa4bue4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5rigJx5PuG7puG7nOG7qjThu5zhu6Lhu5w94bqhNDzigJ3hu5wy4bumNOG7nOG6qznDmeG7nDQ+4buBNDzhu5zhuqs+4bq54bqvNDzhu5xmOmLhu5rhu5zhu4N7I+G6qz7EqOG7mlXhu6Lhu6Lhu5rhu5w+JHs8PuG6q8So4buaUuG7ouG7oOG7muG7nC/hu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buXw5nhuqXhuqt7NTThu5rhu5LhuqhiWeG6q+G7nEDhuq8z4bucQD7DmWbhu5w0PuG6uTQ84bucPeG6ueG6s0Dhu5w94bukND7hu5w8e+G7pOG7nDLhu6bhu5w9w51m4bucPWXhu5wj4bq5w6I0POG7nEA+WeG6q+G7nEDDnTThu5zhuqs+ezvhuqvhu5xAPjXhu5w0POG6ueG6t3vhu5zhu7guND7hu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buXPl3hu5zhu6fGr3vhu5zhu4die+G7nDPhur00POG7nEA+NeG7nOG7uHs74bqrw5Lhu5zhuqtiZuG7nDLhu6bhu5xA4bqvM+G7nEA+w5lm4bucND7hurk0POG7nD3DnWbhu5w9ZeG7nOG7hyzhu5wjezQ+4bucI+G6ucOiNDzhu4zhu5zhu5fhuq8z4buc4bqtWeG6q+G7nOG6qcOg4bqrw5Lhu5wjJjXDkuG7nDMsM+G7nOG7h+G7puG7nOG7qjThu5zhuq1Z4bqr4buc4buH4bq9w5nhu5wzey40POG7jOG7nHjEg3vhu5zhuqliWeG6q+G7nEDhuq8z4buc4bqrPuG6ueG6tzQ84bucQDbhu5xQ4bucMzY04buc4buqNOG7nDHDqDPhu5xA4bqjNDzhu5zhu4fhurF74bucQMOZND7hu5zhuq3DmWLhu4zhu5x5POG6ueG6t3vhu5zhuqU+4buk4bqr4bucM8OZNDzhu5w9OzThu5zhuqvhu7I04bucNOG6r3vhu5xAPjXhu5w0POG6ueG6t3vhu5zhu7guND7hu5zhu4fhu6bhu5w0POG6ueG6t3vhu5w0PuG7puG7nOG7uC40PuG7nDQ+WDThu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4oCc4buXxq8z4buc4bqvNOG7nOG6q1kz4bucMjc0POG7nEBlw5nhu5xA4bukQOG7nOG6qz57LjThu5w0PGJmLjThu5zhu4d7OjThu5zhuqvFqHvhu5zigJx5PuG7puG7nOG7qjThu5zhu6Lhu5w94bqhNDzigJ3hu5zhuqo+w5k0PuG7nOG7pzbDmeG7nD3hu6jhu5w8e2PhuqXhu5xAPmM0POG7nOG6q8Ohe+G7nFkz4bucMjc0POG7nD7huq804oCdw5Lhu5xAPl3hu5zhu6fGr3vhu5w0Nnvhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buXNzThu5zhu4fhurF74bucQD5d4buceTxiZig04buc4bqqPl3hu5x2PmJmOjThu5wt4bucNDzhurnhurd74buc4bqlPsSR4buc4bqr4bqt4bukQD7hu5zigJx5PuG7puG7nOG7qjThu5zhu6Lhu5w94bqhNDzigJ3hu5zhuqvFqHvhu5zhuqo+w5k0PuG7nOG7pzbDmeG7nEA+NeG7nOG6reG7rDQ8T+G7nHjEg3vhu5zhu7guND7hu5w0Plg04bucPsOZZuG7nDQ84bq54bq3e+G7nDQ+4bum4buc4bu4LjQ+4bucND5YNOG7nD07NOG7nOG7h+G6sXvhu5w0PuG7puG7nOG7qjThu5xANuG7nDQ+4buBNDzhu5w+NeG7pjThu5xAxq80PuG7nDE+4bukQOG7nDQ+w5liw5Lhu5w0PuG6uTQ84bucQD5iNDzhu5zhuqdiZuG7nD444buc4bqtWeG6q+G7nDQ8PsOoNeG7nOG7h+G7puG7nDzhu67huqXhu5wxPjbhu5wxPuG7qjThu5zhuqvhuq01NDzhu5xAYuG6o0Dhu5zhuqnDoDQ84buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7kHszPOG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7mnvhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bui4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xT4bui4bui4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0AjNOG7jOG7uMOZNeG6qz7DmTQ+PjXDmeG7jOG7hzQvIyThuqkx4bqrNeG6pS80JOG7g+G6qS/hu6Dhu6Dhu57Dmi/hu6Dhu6Lhu6Aj4bue4bueUFJQ4bui4bug4bqr4bugUVJTUTLhu6Lhu4ww4bqlPE7huq3EqOG7oOG7nuG7oOG7muG7nMOZMuG6q8So4bua4oCceT7hu6bhu5zhu6o04buc4bui4bucPeG6oTQ84oCd4bucMuG7pjThu5zhuqs5w5nhu5w0PuG7gTQ84buc4bqrPuG6ueG6rzQ84bucZjpi4bua4buc4buDeyPhuqs+xKjhu5pV4bui4bui4bua4bucPiR7PD7huqvEqOG7mlPhu6Lhu6Lhu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buSeT7hu4E0POG7nOG6qWJZ4bqr4bucQOG6rzPhu5xAPsOZZuG7nOG6q+G6veG7nOG6qz57LjThu5zhuqnDmWLhu5wxPnvhu5xAPmLhu7Q04buc4bu4XeG7nOG7hTU0POG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5c+XeG7nHY+YmY6NOG7nEA+NeG7nOG7uHs74bqrw5Lhu5w0PnssYuG7nOG6qz7hu6Q0POG7nOG6q+G6rcOhe+G7nOG6p2LDmeG7nDQ+4bq5NDzhu5xAPl3hu5zhu4fhu7Y04bucQD7hurnDmeG7nOG7uMOZNeG7nDx74bq34buc4bqnYjo04buc4bukND7hu5wz4buw4bqrw5Lhu5wj4bukNDzhu5wjWeG6pcOS4bucPHs4NDzhu5w0Nnvhu5xAZcOZ4buc4bu44bum4bucdzrhu5zhuqo+XeG7nHk8OOG6q+G7jOG7nOG7leG7puG7nDLhu6bhu5zhu7guND7hu5w0Plg04bucYjQ84buc4bqrPuG6ueG7nOG6pT7Do3vhu4zhu5zhu5c+4bqhNDzhu5zhu7jhu6bhu5xAw6k0POG7nOG7uF3hu5wzWeG6q+G7nOG7h1vhu5xA4buqNOG7nOG7uC40PuG7nOG6p2Lhu6R74buc4bukQOG7nDThu6Zmw5Lhu5xAPiLhu5xANzThu5wzWzQ+4buc4bu44bum4buc4bqpw6A0POG7nOG6q+G6rTo04bucPeG6t3vhu5zhu4fhu6bhu5w+4busNDzhu5w0POG7pmbhu5zhu4fhu7Y04buc4bqlPsave+G7nEA+XWLhu5w0PuG7gTQ84bucPHvhu6w0POG7nEA1w5Lhu5w9w5li4bucPeG6sTThu5zhuqvhur3hu5xA4buqNOG7nOG7uC40PuG7jOG7nHjhuqPhuqvhu5wzWzQ+4buc4bu44bum4bucPXvhu5zhu4d7LjTDkuG7nDF7ND7hu5zhuqs74bucQMWoNOG7nDF7LuG6q8OS4bucMT7DoTQ84bucM+G6o+G6q+G7nMOZe+G7nEA+4buqM+G7nOG6qTZA4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG6qj4kNeG7nEA+XeG7nHY+YmY6NMOS4buceT7hu6bhu5zhu6o04buc4bqlPuG7pOG6q+G7nEDhuq8z4buc4buH4bumNeG7nEDhu6RA4buc4bu4YsOje+G7nOG6q+G6reG6ucOZ4buc4bqr4bq94buc4bqrPuG6u+G7nOG7oOG7nD07NOG7nOG6qz7hurvhu5xT4bucPuG7pjQ84buc4bqrYsOdNMOS4buc4bu4w5k04bucPcOdYuG7nDLhu6bhu5wzxIN74bucNDzhu6Zm4buc4bug4bui4bui4buc4bqpYlnhuqvDkuG7nD57LjThu5w0w5lm4bucM8SDe+G7nDQ84bumZuG7nOG6q+G6veG7nFHhu6Lhu6Lhu5wt4bucUVLhu6Lhu5zhuqliWeG6q+G7jOG7nHjhuqPhuqvhu5zhuqU+w5004buc4bqlPuG7pOG6q+G7nOG6q8Woe+G7nDQ+4bum4buc4buqNOG7nOG6qz7hurnhurc0POG7nEA24buc4bu4LjQ+4bucND5YNOG7nOG7uC40PuG7nOG7h3suNOG7nD3DmeG7nDE+NcOZw5Lhu5zhu7guND7hu5zhu4d7LjThu5zhuqtYM+G7nOG6qz7DnTTDkuG7nOG7uC40PuG7nOG7h3suNOG7nDPhu7DhuqvDkuG7nOG7uC40PuG7nOG7h3suNOG7nOG6pT7EkeG7nOG6qcavNOG7nD07NOG7nDQ+4buyNOG7jOG7nOG7m+G6oTQ84buc4bqrPuG6t3vhu5w0PuG7puG7nOG7qjThu5zhuqs+4bq54bq3NDzhu5zhu4ViZjo04bucM8OZNDzhu5wxPjXGrzQ84buc4bue4bui4bui4buc4bqpYlnhuqvhu5zhu6o04buc4bqpw5k0POG7nOG7uC40PuG7nOG7h3suNOG7nEI0POG7nOG7uOG6ueG6sWLhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQ4bu44buSd8OZNOG7nOG6qznDmeG7nDQ+4buBNDzhu5zhuqs+4bq54bqvNDzhu5xmOmLhu5Av4bu44buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7knfhu6bhu5wz4bqj4bqr4buc4bqrPnsuNOG7nDQ8YmYuNOG7nOG7h3s6NOG7nOG6q+G6rTU0POG7nDQ+4bum4buc4buqNMOS4bucNDw14bume+G7nDx74bq34bucMjo04bucMuG6seG6pcOS4bucQD5d4bucdj5iZjo04bucQGQ0POG7nEDhu6RA4buc4bqrPnsuNOG7nDQ8YmY6NOG7nOG7h3s6NOG7nDE+4bukQOG7nDLFqHvhu5zhuqtZ4bqr4buc4bu44buy4bqr4bucQD5i4bu0NOG7nOG7uF3hu5w0PuG7ruG6q+G7nOG6rcOZYsOS4bucNFli4bucQMOZND7DkuG7nD02NDzhu5zhuqs+4bumND7hu5w0PuG7gTQ84bucPuG6o+G6peG7nEDhuq8z4bucPSHhu5wzw5k0POG7nD07NOG7nEDhu6RA4buc4bu4LjQ+4buc4buHey404buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7kHszPOG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7mnvhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bui4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xS4bueUOG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy9AIzThu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LyMk4bqpMeG6qzXhuqUvNCThu4Phuqkv4bug4bug4buew5ov4bug4bui4bugI+G7nuG7nlBSUOG7oFLhuqtV4bui4bui4bueUjLhu6Lhu4ww4bqlPE7huq3EqFVUU+G7muG7nMOZMuG6q8So4bua4oCceT7hu6bhu5zhu6o04buc4bui4bucPeG6oTQ84oCd4bucMuG7pjThu5zhuqs5w5nhu5w0PuG7gTQ84buc4bqrPuG6ueG6rzQ84bucZjpi4bua4buc4buDeyPhuqs+xKjhu5pV4bui4bui4bua4bucPiR7PD7huqvEqOG7mlLhu55Q4bua4bucL+G7kuG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5fDmeG6peG6q3s1NOG7muG7knk+eyxi4bucNDzhurnhurd74buc4bu4LjQ+w5Lhu5w0POG6ueG6t3vhu5wxPjbhu5wxPuG7qjThu5zhuqvhuq3DqkDhu5zhuqt7O+G6peG7nD07NOG7nOG6q+G7sjThu5w04bqve+G7nD0h4bucND7hu7I04bucND7hu4E0POG7nOG6qWJZ4bqr4buc4buqNOG7nDN7KDThu5zhuqU+feG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu5c+XeG7nHY+YmY6NOG7nEA+NeG7nOG7uHs74bqrw5Lhu5w0Plg04bucI2JmOjThu5wxPnvhu5xAPl3hu5xAZDQ84bucQOG7pEDhu5zhu7jFqDThu5zhuqvhuq0m4buc4bqqPsOZND7hu5zhu6c2w5nhu5w94buo4bucPOG7ruG6peG7nD3hurnhurNA4bucND42M+G7nOG6qj57LjThu5w0PGJmLjThu5x5Plnhuqvhu5zhuqpYM+G7nEA24buc4bqr4bqtxJHhu5zhuqnhurXhu5zhurXhu5zhuqrhuqThu5zhu6fhuqHhu5zhu5c+feG7nHh7ND7hu5zhuq3DmeG7nOG6qj7DmTQ+4bucPjbDmeG7nD0h4buc4bqrw6Phu5xAPuG6u0Dhu5xAPuG6ueG6rzQ84buc4bqr4bqtWzQ+4buc4oCceT7hu6bhu5zhu6o04buc4bui4bucPeG6oTQ84oCd4buM4buc4buXPl3hu5x2PmJmOjThu5zhu4fhu6bhu5xA4bukQOG7nOG7uMWoNOG7nOG6q+G6rSbhu5zhuqtbND7hu5w0PGJmLjThu5zhu4d7OjThu5w94buo4buc4bqrPsOZM+G7nDx7w5nhu5xAPuG6ueG6rzQ84buc4bqr4bqtWzQ+4buc4bqr4bq94bucND7hu4E0POG7nDQ84bumZuG7nD3DnWLhu5zhuqt7OjThu5zDlTE+NcavNDzhu5zhuqs+4bukNDzhu5xRLeG7oOG7ouG7oOG7nsOU4bucQD414bucPTs04buc4bu4WGbhu5w8e+G6t+G7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhuqo+JDXhu5xAPl3hu5x2PmJmOjTDkuG7nOKAnHk+4bum4buc4buqNOG7nOG7ouG7nD3huqE0POKAneG7nOG6qj7DmTQ+4buc4bunNsOZ4bucMuG7puG7nDQ+4bum4buc4buqNOG7nOG6qz7hurvhu5zhu57DmuG7nEBlw5nhu5xAPmLEg3vhu5w0PuG7puG7nOG7qjThu5zhuqvhuq06NOG7nEDGr+G7nDThurnhurFA4buM4buc4buX4bqv4bucQD474bucPjXFqOG6q+G7nD3huqM0POG7nD414bumNOG7nOG6qzXhu6Y04bucI8Oqw5nhu5zhuqvhuq06NOG7nOG6qcOq4buc4bqrw6rhu5w0PGJmLjThu5xAZcOZ4bucQOG7pEDhu5zhuqs+4bumND7hu5zhu4d7OjThu5zhuqs+w5kz4bucPHvDmcOS4buc4bqrYmbhu5w0Pns6NOG7nD0h4bucND7hu6bhu5zhu6o04bucQDbhu5zhuqs+IeG7nCNiZuG7nOG6q+G6rVvhu5w+NcWo4bqr4bucPeG6ozQ84buc4bqrPlvhu5zhu4fDmXvhu5zhuqvhuq034bucQGXDmeG7nDQ+4buBNDzhu5wzxag0PuG7nOG6qz7hurnhurc0POG7nOG6p2JYNMOS4bucQOG7pEDhu5w0PuG7puG7nD7GrzXhu5zhuqtYM+G7nOG7h+G7puG7nDQ+4buBNDzhu5zhuqs+ey404bucNDxiZi404buc4buHezo04bucMuG7puG7nOG6rVnhuqvhu5zhuqdiw5k04buc4bqr4bqtODQ84buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7kHszPOG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7mnvhu5ckNOG6qyThuq3hu5rhu5zhuqnhuqtmMiTEqOG7muG7g3sj4bqrPk/hu5xV4bui4bui4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xRUuG7ouG6peG7hcOT4bua4buc4bqp4bqtQMSo4buaLy9AIzThu4zhu7jDmTXhuqs+w5k0Pj41w5nhu4zhu4c0LyMk4bqpMeG6qzXhuqUvNCThu4Phuqkv4bug4bug4buew5ov4bug4bui4bugI+G7nuG7nlBSUlDhu57huqtV4bugw5pRw5oy4bui4buMMOG6pTxO4bqtxKjhu6BS4bui4bua4bucw5ky4bqrxKjhu5rigJx5PuG7puG7nOG7qjThu5zhu6Lhu5w94bqhNDzigJ3hu5wy4bumNOG7nOG6qznDmeG7nDQ+4buBNDzhu5zhuqs+4bq54bqvNDzhu5xmOmLhu5rhu5zhu4N7I+G6qz7EqOG7mlXhu6Lhu6Lhu5rhu5w+JHs8PuG6q8So4buaUVLhu6Lhu5rhu5wv4buS4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7l8OZ4bql4bqrezU04bua4buS4buX4bukQOG7nOG6q1s0PuG7nDQ8YmYuNOG7nOG7h3s6NOG7nOG6q+G6rcOqQOG7nOG6q3s74bql4bucM8OZNDzhu5xA4bqvM+G7nD07NOG7nOG7uC40PuG7nOG7h3suNOG7nOG6pT7hu6Thuqvhu5xAPjXhu5zhu7guND7hu5w0Plg04bucNDw+w6g14buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7myHhu5w0PuG7puG7nOG7qjThu5xANuG7nOG6qz4h4bucPcavM+G7nOG7uMavNeG7nDx74bq34buc4bqlPuG7pOG6q+G7nEDhuq8z4buc4bqrPlvhu5wjYmbhu5zhuqvhuq1b4bucM8SDe+G7nDQ84bumZuG7nEA24buc4bqr4bq94bucUi1T4buc4bqrPnsuNOG7nDQ8YmYuNOG7nOG7h3s6NOG7nEA+fTQ+4bucMuG7puG7nDQ+4buBNDzhu5w0POG6ueG6t3vhu5zhuqdiJDThu5zhu4d7LkDDkuG7nEA24buc4bqr4bqt4bukQD7hu5w0PnsuM+G7nEA+fTQ+4buc4bqr4bqtNTQ84buc4bu4YsOje+G7nOG6q+G6rcOqQMOS4bucQDc04bucMsWoe+G7nDLhu6bhu5w0PuG7gTQ84buc4bqrPnsuNOG7nDQ8YmYuNOG7nOG7h3s6NOG7nOG6q2Rm4bucI2JmOjTDkuG7nOG7uHs74bqr4bucM+G7puG7nD07NOG7nD7Eg+G7nOG6q+G6reG6s+G7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5LigJx4xIN74buc4bqpYlnhuqvhu5xA4bqvM+G7nEA+NeG7nD17w5Lhu5wzxIN74buc4bqrPnsuNOG7nDQ8YmYuNOG7nOG7h3s6NOG7nD0sYuG7nDM1NDzhu5xAPjXhu5w0PuG7gTQ84bucNDzhurnhurd74buc4bu4LjQ+4buc4bqpP+G7nOG6qeG6sTPhu5zhu7hbND7hu5zhuqU+xJFAw5Lhu5w94bq54bqzQOG7nD014bumNOG7nOG6q8SR4buc4buH4bqxe+G7nDx7w5nhu5w9WzQ+4buM4buceMSDe+G7nD7huqPhuqXhu5xA4bqvM+G7nDE+w6E0POG7nD3huq804buc4bqrPmLDnTThu5wy4bum4buc4bqpw6rhu5xAPnvDmeG7nOG6qSbhu5w0PuG7gTQ84bucMT424bucMT7hu6o04buc4buH4bqxe+G7nDQ84bq54bq3e+G7nOG7uC40PuG7nDPhu6bhu5xANzThu5wy4bum4buc4bqrPsOhNDzhu5w9ey7huqXhu5w84bq/e+G7nDzhu7Az4buc4bqpw6rhu5xAPlg04buc4bqrPuG7pjQ+w5Lhu5wyw5k04buc4bqrOcOZ4bucND7hu4E0POG7nD17LGLhu5zhuqvhur/hu5zhuqs74buc4bqr4bqtNTQ84bucQGLhuqNA4buc4bqpw6A0POKAncOS4bucQD5d4bucdj5iZjo04bucQD57w5nhu5zhuqkm4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7i2Lhuqs+NeG6reG7muG7kuG7kOG6qeG6q+G6rTU0POG7kuG6qOG6rzThu5zhu5tbND7hu5Av4bqp4bqr4bqtNTQ84buS4buQL+G6peG7kg==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]