(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Trong 11 tháng của năm 2016, Công an TP Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND và BCĐ 138 thành phố xây dựng và triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiều chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4nGr+G7hOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG7qeG7qFtZ4bue4buA4bq4w6ok4buyxajhu4bEqOG7suG7huG7qeG7peG7huG7qcavxKjhu7LGr+G7hmvhu7bEqOG6qOG7hsO0TOG7ssav4buGW8Sow6Dhu4Zbe+G7kOG7suG7hko84buGWybhu6jhu4Y8xq9Mw51C4buGxajhu6g44buGOTjhu7LFqOG7huG6seG7keG7qeG7qcOJL8av4buE4bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A8a+G7nsSo4buc4buA4bq4xJDhu7lr4bqm4buBxrBF4buG4bupe+G7tOG7ssWo4buG4buE4buE4buGW8avSuG7ssWo4buG4buaMcSo4buG4buyT8Od4buGRuG7guG7hMONQuG7hsOqJOG7ssWo4buGxKjhu7Lhu4bhu6nhu6Xhu4bhu6nGr8So4buyxq/hu4Zr4bu2xKjhu4bhu6JO4buG4buaxq8x4buG4buiJuG7ssWo4buGW8avxKjDneG7hsOdM13hu4bhu5rGr+G7tOG7huG7qcavS+G7ssav4buGMcOgQuG7huG7q+G6veG7keG6v+G7hjlL4buG4bq9w6rhu4Hhu4bhu4RH4buK4buGW8avS+G7ssav4buGPMavJeG7hsOhw5TDoOG7huG7nDbhu7LFqOG7hjlL4buGW3vhu6jDmeG7suG7hljGr8So4buo4buG4buiKuG7ssWo4buGxqAmQuG7huG7muG7tuG7hsav4buow5pd4buGPl1N4buG4buyxq/hu6hVXeG7huG7msav4buu4buGW8av4busQuG7huG7ssWoxq/hu6zhu4Y+XcOgVFtC4buGWFThu4bGr+G7tEzhu5rGr+G7hjlV4buGW0/hu7LFqOG7huG7mjMu4buyxajhu4bhu5ok4buyxajhu4ZbSuG7muG7hllO4buyxq/hu4bhu6JM4bu0QuG7huG7msav4buu4buG4buiTOG7tOG7huG7mjHEqOG7huG7mkrhu5rhu4bhu5rhu5A84buGMcOg4buG4buBTeG7ssWoQuG7huG7msav4buq4buyxq/hu4Y+XcOgVeG7suG7huG7oiXhu6jhu4Y5LOG7qOG7huG7ssav4buow5rDneG7hjkw4buG4buiTcOd4buGxqBN4bu04buG4bqx4buR4bup4bupQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uMOqIOG7ssWo4buGOSzhu6jhu4bhu6Lhu7ZC4buGw6ok4buyxajhu4bEqOG7suG7huG7qeG7peG7huG7qcavxKjhu7LGr+G7hmvhu7bEqOG7huG7muG7uOG7suG7hlvGrzMu4buyxajhu4bDoV3DoFPhu7Lhu4Y8xq8l4buo4buGxq8hPOG7huG7msav4buMW+G7huG7msavUuG7hjks4buo4buG4buaSuG7muG7hsagxKjhu7JC4buG4buyxahL4buyxq9C4buG4bui4bu0S+G7suG7hlvGr8OZ4buGw6FO4buGxq8m4buo4buG4bui4buUw6Dhu4bDnUzhu7LGr+G7huG7miThu7LFqOG7hltK4bua4buGW13DoFPhu7Lhu4Zbe13DoFXhu7JC4buGxajhu6hK4bu04buG4bucMOG7mkLhu4Y54buY4buy4buG4buiJuG7ssWo4buG4buyxq/DlOG7suG7huG7nMOU4buy4buGW+G7quG7msav4buG4buaNuG7muG7hlvGr8Sow53hu4bFqOG7qMSo4buG4buaJOG7ssWo4buGW0rhu5rhu4Y8xq/hu7jhu7LFqOG7huG7ssWoNcSoQuG7hjzGr0pb4buGxq/hu6jDmuG7skLhu4bhu6Lhu5Bd4buGW3vEqOG7ssavQuG7hlsl4buGxajhu6hK4bua4buGOUvhu4Y+XU3hu7Lhu4ZZ4bqhQuG7hsWo4buoSuG7tOG7huG7nDDhu5rhu4bhu7LFqDMu4buo4buGOeG7qOG7hjzGr0zDneG7hjzGr0o84buGWV3hu5hb4buGW0zhu6jhu4bFqOG7qMSo4buG4bui4buw4buyxq/hu4Y5S+G7huG7mibhu7LFqOG7huG7oirhu7LFqOG7huG7nMOU4buy4buG4buaM+G6quG7huG7qU/hu7LFqOG7huG7mjMu4buyxajhu4bhu5ok4buyxajhu4ZbSuG7muG7huG7ssWoxq/hu6jDmjzhu4Y5MOG7huG7mjvhu4bGoE3hu7JC4buG4bui4buoVV3hu4Zbe8So4buG4buyw5PDneG7huG7msavw5Phu5rhu4Zb4buw4buyxq/hu4bGr+G7sOG7ssavQuG7hlnhu6hT4buy4buGWzDhu5rhu4bDnSjhu4bhu5pK4bua4buG4buiIVvhu4bhu5rEqOG7tOG7huG7ouG7qMOZw53hu4bhu6Lhu5Bd4buGW3vEqOG7ssav4buGW3vhu5Dhu7Lhu4ZKPOG7hsOdTOG7ssav4buG4buaSuG7muG7hlnhu7RM4buo4buGWybhu6jhu4Y8xq9Mw53hu4Y5S+G7hlvDmuG7huG7skzhu7Lhu4bDoU7hu4bGrybhu6hD4buG4bupe+G7tOG7ssWo4buG4bui4bu2QuG7hlvhu5g84buGW3td4buyxajhu4Y5S+G7tOG7huG7mkrhu5rhu4ZbXcOgVOG7skLhu4bhu6Lhu6zEqOG7hsagS+G7suG7hlt7QOG7ssWo4buG4bui4buow5nDnULhu4Y8xq804bua4buGW0w84bqq4buGPMavJeG7qOG7hsavITzhu4Y5LOG7qOG7huG7mkrhu5rhu4ZZNuG7muG7hlkzIeG7ssWo4buG4buaJOG7ssWo4buGxKjhu7Lhu4bhu5o74buGfSjhu4Zb4buoVOG7suG7hsavS+G7ssav4buGe0vhu4Z94bu0SltC4buGPMavw5Thu7Lhu4ZZ4bu0TOG7qELhu4bhu7LDk8Od4buG4buaxq/Dk+G7muG7hsOdQOG7qOG7hsav4bu0TFvhu4bhu6Im4buyxajhu4bhu5oxxKjhu4bhu5pK4bua4buGWeG7tEzhu6jhu4bhu6Il4buo4buGWzMh4buyxajhu4bGr+G7sOG7ssav4buGfTZC4buGW0/hu7LFqOG7huG7mjMu4buyxajhu4ZZNuG7muG7hlkzIeG7ssWo4buGWUvDneG7hlslW+G7huG7miThu7LFqOG7hltK4bua4buGPMav4bu44buyxajhu4bhu7LFqDXEqELhu4Y+XU3hu7Lhu4ZZ4bqh4buG4buaxq/hu4xb4buG4buaxq9S4buGfSXhu4bhu6Il4buo4buGWzMh4buyxajhu4ZZM13hu4bDncSo4buyxq9C4buG4buaJOG7suG7huG7oipC4buG4bua4bu24buGW+G7qFXhu7Lhu4ZK4buyQuG7hlvhu6hV4buy4buGfTZDQ0PDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhur1T4buy4buG4buaTOG7ssav4buG4bui4bu2QuG7hsOqJOG7ssWo4buGxKjhu7Lhu4bhu6nhu6Xhu4bhu6nGr8So4buyxq/hu4Zr4bu2xKjhu4bhu6JO4buGw6HDlMOg4buG4bucNuG7ssWo4buGOUvhu4Zbe+G7qMOZ4buy4buGWMavxKjhu6jhu4bhu7LGr+G7qFVd4buGPMavMzvhu7LFqOG7hkrhu7JC4buGWFThu4bGr+G7tEzhu5rGr+G7huG7msavXcOgU+G7suG7hn3DlF1C4buG4buiKuG7ssWo4buGW8avLuG7qOG7hsavXcOg4buG4buiJuG7ssWo4buGw6rhur3Dqsaw4buGPMavJeG7qOG7hsavITzhu4Y5LOG7qOG7hlk24bua4buGWTMh4buyxajhu4bhu5zDlOG7suG7hj5dw5Thu7Lhu4ZbNuG7hjnDmuG7hjlL4buG4buaSuG7muG7hjzGr+G7uOG7ssWo4buG4buyxajGr+G7qMOaPOG7hjkw4buGw6ok4buyxajhu4bEqOG7suG7hlvhu67hu7LGr+G7huG7ssavM+G6qOG7hsOqTeG7ssav4buGfUpb4buG4buaO+G7huG7oibhu7LFqELhu4bDqsaw4buB4bup4buGWybhu6jhu4Y8xq9Mw53hu4Y5VeG7huG7qeG7qcOBa0Lhu4bDncSo4buGWyLDoENDQ+G7huG7oirhu7LFqOG7hlnhu7RMW+G7hnvEqOG7hj5dw5Thu7Lhu4bhu6Lhu5Bd4buGW3vEqOG7ssav4buGW3vhu5Dhu7Lhu4ZKPOG7hsOdTOG7ssav4buG4buaSuG7muG7hsagT+G7ssWo4buG4buyxq/hu7bDneG7hlsm4buo4buGPMavTMOd4buGxq/hu7RMW+G7huG7oibhu7LFqOG7huG7muG7tuG7hls/4buG4buaxq804buaQuG7hn034buG4bucMOG7ssWo4buGOTLhu4ZYxq/hu6pC4buGxq9d4buyxajhu4ZYxq/hu6rhu4bhu7LFqF3DoOG7hsav4buow5nDneG7huG7osOZ4buGxajDlMOg4buGSuG7skLhu4bhu5pK4bua4buGP+G7huG7ssav4bu2w53hu4bhu5ou4buGxqBM4buaQuG7hlkk4buG4buiVULhu4bhu5pK4buG4buiJuG7hsag4bu24buyxajhu4bhu6JKQuG7huG7msavXcOgU+G7suG7hsagTeG7tOG7hlhTQuG7huG7ouG7uOG7qOG7huG7siHhu4Zbxq9dU0NDQ+G7huG7gSrhu7LFqOG7hlvGry7hu6jhu4bhu6JO4buGxahA4buo4buGxq8j4buoQuG7hntP4buy4buG4bui4bueQuG7hsWo4buoSuG7tOG7huG7nDDhu5rhu4bGr0vhu7LFqOG7hlt7T8Od4buG4buiJeG7qOG7hlszIeG7ssWo4buGxq/hu7Dhu7LGr+G7hn02QuG7hntL4buGfeG7tEpbQuG7hlnhu5g84buG4bucxKjhu7LGr+G7hn1K4buaxq/hu4bhu5pK4bua4buGP+G7huG7ssav4bu2w51C4buG4buiJeG7qOG7hlszIeG7ssWo4buGxq/hu7Dhu7LGr+G7hn024buGW3tT4buy4buG4bui4busxKjhu4bGoEvhu7JC4buGWzXhu4bhu6Lhu7bhu4Y8xq/DlOG7suG7huG7miThu7LFqOG7hlt7SuG7msav4buG4buyxq/hu6jDmsOd4buG4buaxq/hu7Thu4ZbNeG7ssWo4buGWU7hu7LGr+G7huG7okzhu7RC4buG4buaxq/hu67hu4bGr13DoELhu4bDquG6vcOqxrDhu4Zbxq/hu57hu7Thu4bhu5w94buoQuG7hlnhu5g84buGSuG7suG7huG7ouG7kF3hu4Zbe8So4buyxq9Dw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq4w4nhu6jDncWo4buGfXvhu5rhurLhu4AvL+G7muG7nOG7skPGoMSo4bu0W8avxKjhu7LGr8av4bu0xKhDOeG7si/hu5zhu559WFvhu7Q8L+G7suG7nmF9L+G7hMONSOG7ii9I4buK4bucSOG7hMONR+G7guG7guG7glvhu4pJSMOM4buCw4xGWeG7hENXPMWo4buA4buGL+G6uMOJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uMOqSuG7muG7huG7oiXhu6jhu4ZbMyHhu7LFqOG7hlt74bu04buyxajhu4bhu6IzLuG7ssWo4buG4bucw5TDoOG7huG7okrhu7LGr+G7hsagTOG7muG7huG7hENH4buC4buC4buGW8SD4buGOUvhu4Z9JeG7hlvEqOG7ssWo4buGOeG7mFvhu4Zbxq9d4buG4buiMyHhu5pDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq44bq/4bu04buG4buaxq8x4buG4buiJuG7ssWo4buGW3vhu6jDmeG7suG7hljGr8So4buo4buGPl3DoFRb4buGWeG7qMOaW0Lhu4bhu6Iq4buyxajhu4bGoCbhu4bhu5pK4bua4buGxqDhu6jDmuG7suG7hjzGr0o84buG4buaJOG7ssWo4buGW0rhu5pC4buG4buyU+G7suG7hlvhu7Dhu7LGr+G7hsav4buw4buyxq/hu4bhurHhu5Hhu6nhu6nhu4Zbe1Phu7Lhu4bhu6Lhu6zEqOG7hsagS+G7suG7hlvhu7RL4buy4buG4bup4bul4buG4bupxq/EqOG7ssav4buGa+G7tsSo4buGW+G7qFQ84buGWzDhu5rhu4bhu6IzIeG7muG7hsWo4buoOOG7hjk44buyxajhu4Y/4buy4buG4bui4bus4buyxq9D4buGa+G7tExb4buG4buiJuG7ssWo4buG4buaMcSo4buGWybhu6jhu4Y8xq9Mw53hu4bhu6IzIeG7muG7hljhu6hVw53hu4bhu5rGr1RC4buGWMavJOG7ssWo4buG4buiw5nhu4bDoU3DoOG7hnvEqOG7hsav4bu0TFvhu4bhu6Im4buyxajhu4bhu5oxxKjhu4ZbJuG7qOG7hjzGr0zDneG7huG7muG7tuG7hls/4buG4buaxq804bua4buGW8av4bue4bu04buGWOG7qMOZXeG7huKAnMOhTuG7hsavJuG7qOG7huG7ouG7nuG7suKAnUPhu4bhu6l74bu04buyxajhu4bhu7JPw53hu4ZG4buC4buEw41C4buGW3tT4buy4buG4bui4busxKjhu4bGoEvhu7Lhu4Zbxq9L4buyxq/hu4Y8xq8l4buG4buiTuG7hsOhTcOg4buGe8So4buGSeG7hOG7iOG7hjkw4buGPMavTMOd4buGPMavSjzhu4bGr+G7sOG7ssav4buGfTZC4buGxajhu6hNw53hu4bhu4RJQkbDguG7hn3hu7Thu4Y5LOG7qOG7huG7sk/DneG7hkbhu4Lhu4RJQ+G7huG7qXvhu7Thu7LFqOG7huG7ouG7tkLhu4ZZNuG7muG7hlkzIeG7ssWo4buG4buaJOG7ssWo4buGxKjhu7Lhu4Zbxq9L4buyxq/hu4Y8xq8l4buG4buiTuG7huG7ouG7qFVd4buGW3vEqOG7hllLw53hu4Z7PeG7hkjhu4pJ4buGOTBC4buG4buKSEfhu4bhu6Il4buo4buGWzMh4buyxajhu4bEkOG7okxb4buGW8SD4buGWcOa4buG4buKRkLhu4LDjcOCRUPhu4bhu4/Gryjhu6jhu4ZbJeG7hkjhu4Lhu4rhu4Y5MELhu4ZJSUfhu4bGoOG7rOG7huG7msSo4buyQuG7huG7ouG7kF3hu4Zbe8So4buyxq/hu4Zbe+G7qMOaW+G7hsOh4bu0SuG7huG7hOG7iOG7hj/hu4bhu7LGr+G7tsOd4buGWybhu6jhu4Y8xq9Mw53hu4bGr+G7sOG7ssav4buGfTZC4buGw53EqOG7hltd4bqhQuG7huG7mi7hu4bGoEzhu5pDQ0Phu4bhur3Dk1tC4buGOeG7mOG7suG7huG7oibhu7LFqOG7huG7ouG7kl3hu4Zbxq8i4buGR8ON4buG4buiJeG7qOG7hlszIeG7ssWo4buGW3tdw6Dhu4bhu7JOQuG7hlt7JeG7suG7hlvGr+G7qOG7hsavS+G7ssav4buGSuG7skLhu4ZYxq8k4buyxajhu4bhu6LDmeG7hsav4buw4buyxq/hu4Zbxq9L4buyxq/hu4bhu5pK4bua4buG4bui4buow5nDnULhu4ZbMOG7huG7ouG7qMOZw53hu4Y8xq804bua4buGW0w84buGOVXhu4bGr+G7sOG7ssav4buGfTZC4buGw53EqOG7hltd4bqhQ+G7huG7qXvhu7Thu7LFqOG7huG7miThu7LFqOG7hltK4bua4buG4bui4buQXeG7hlt7xKjhu7LGr+G7huG7msavXcOgU+G7suG7hkrhu7JC4buG4buaJOG7ssWo4buGxKjhu7Lhu4bhu6nhu6Xhu4bhu6nGr8So4buyxq/hu4Zr4bu2xKjhu4bhu6JO4buG4bui4buQXeG7hlt7xKjhu7LGr+G7hlt74buow5pb4buGPMavSuG7huG7hMON4buG4buaxq9dw6BT4buy4buGSuG7skLhu4bGoMOTW+G7hjlL4buGWMavKOG7qOG7hlsl4buG4buKRuG7hsag4bus4buG4buaxKjhu7JC4buGWUvDneG7hns94buGSOG7iOG7hjkwQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uOG7qXvhu7Thu7LFqOG7huG7ouG7tuG7huG7muG7tuG7huG7ssav4buoVV3hu4bhu5rGr13DoFPhu7Lhu4ZK4buy4buGWSzhu7Lhu4Y5VeG7hlt7JsOd4buG4buaw5M8QuG7huG7mjMsPOG7hsWo4buo4buYW+G7hltL4buo4buGfU3hu7Lhu4Y5S+G7huG7okrhu7LGr+G7hsagTOG7muG7hj5dxKjhu4bDnUzhu7LFqOG7hmzhu7Jb4buee+G7suG7nltD4buG4buB4buow5nhu7Lhu4bGr+G7sOG7ssav4buG4buyxq8z4bqo4buG4buaxq9dw6BT4buy4buGSuG7suG7huG7ouG7kF3hu4Zbe8So4buyxq/hu4Zbe+G7qMOaW+G7hsOh4bu2xKjhu4Y/4buG4buyxq/hu7bDneG7huG7msavXcOgU+G7suG7hlt7JsOd4buG4buaw5M84buGw6Hhu57hu4bDnUrDoOG7huG7nOG7tOG7huG7oiXhu6jhu4ZbMyHhu7LFqOG7hsO1U+G7huG7p13EqOG7ssWo4buG4bupxq9L4buyxq9C4buGfeG7qOG7ssav4buG4buyT8Od4buG4buE4buI4buISELhu4Yo4buG4bup4bul4buG4buP4bu04buy4buG4bupXcOd4buGOUvhu4Zr4bu0S+G7ssWo4buG4bu5T+G7suG7huG6seG7skLhu4Z94buo4buyxq/hu4bhu7JPw53hu4bhu4Thu4jhu4rhu4hC4buGKOG7hsavXcOgw5rhu7Lhu4ZrS+G7huG7qXtd4buyxajhu4bhu5rhu5LDneG7huG7ouG7kl3hu4bhu6JO4buGxajDlMOg4buGe8So4buG4buERuG7hjkw4buGW3smw53hu4bhu5rDkzzhu4bDoeG7nuG7hsOdSsOgQ+G7hsOqxq9dw6BT4buy4buGSuG7suG7huG7ouG7kF3hu4Zbe8So4buyxq/hu4Y5LOG7qOG7huG7mkrhu5rhu4bhu6Il4buo4buGWzMh4buyxajhu4bhu5ozLDzhu4bFqOG7qOG7mFvhu4ZbS+G7qOG7hn1N4buy4buGW3tT4buy4buG4bui4busxKjhu4bGoEvhu7Lhu4bhu6nhu6Xhu4bhu6nGr8So4buyxq/hu4Zr4bu2xKhC4buGxqDDk1vhu4bFqOG7qDjhu4ZI4buG4buiJeG7qOG7hlszIeG7ssWoQ+G7huG7geG7jOG7muG7hsag4buow5pb4buGWUvhu4bhu5rGr13DoFPhu7Lhu4ZK4buy4buG4bui4buQXeG7hlt7xKjhu7LGr+G7hlt74buow5pb4buGw6Hhu7bEqOG7huG7ojMu4buyxajhu4bhu5zDlMOg4buG4buaSuG7huG7oibhu4bGoOG7tuG7ssWo4buG4buiSuG7hj5dxKjhu4bDnUzhu7LFqOG7huG7qOG7slvhu5574buy4bueW+G7hjks4buo4buGfSXhu4Zb4buoVeG7suG7hsWo4buoxKjhu7Thu4bhu5zhu6zhu5rGr+G7hjMs4bua4buGWMav4bu0TeG7ssWo4buG4buEQ0fhu4Lhu4Lhu4ZbxIPhu4bhu6Iq4buyxahC4buGxqDDk1vhu4ZYxq8o4buo4buGWyXhu4ZG4buE4buGxqDhu6zhu4bhu5rEqOG7skNDQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uOG7kcavOOG7ssWo4buGWFRb4buGPl1N4buGW3tT4buy4buG4buiTuG7hsWo4bu2POG7hjzGr+G7kuG7suG7hlvhu6rhu5rGr+G7huG7mjbhu5rhu4Zbe+G7tOG7ssWo4buG4buaJOG7ssWo4buGW0rhu5rhu4bFqOG7qDjhu4bFqOG7sOG7suG7huG6seG7keG7qeG7qeG7hlt7U+G7suG7huG7ouG7rMSo4buGxqBL4buy4buGW+G7tEvhu7Lhu4Zb4buu4buyxq9Dw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq4w4nGoOG7hn1bw6BZ4bue4bqy4buAw5194bu0Lcag4buo4buc4buoLeG7puG7tOG7slstYeG7nuG7qMWoxq9b4bqo4buy4bu0e8OdxKhZ4buA4bq4w7Thu6jhu7LGr+G7huG7pcavMzvhu7LFqMOJL8ag4bq4w4kvPOG6uA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]