(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Với mục tiêu xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an Thanh Hóa vì nhân dân phục vụ, từ đầu năm 2016 đến nay, cùng với việc tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác chuyên môn, lựa chọn và ban hành hệ thống các tiêu chí “Vì nhân dân phục vụ”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG6vuG7rOG7geG7lOG7tMOpMC7hu5QhPDAh4buUw5kwIeG7lDAuZMOjKOG7lOG7kcO04buRw4Lhu5Thu5E3MC7hu5RTMOG7lOG6vTzhu5QwIeG7rDDhu5Thu7Thu6ww4buU4bq3IeG6q+G7suG7lOG6veG6q+G7jC8hxqDhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t3Xhu7hT4bu04buY4buOw5Phurx1xKjhu5nDgsOS4buU4bq84bqjKOG7lCDhuqvhu7Lhu5ThuqUoJeG6p+G7lOG6v+G7rOG7geG7lOG7tMOpMC7hu5QhPDAh4buUw5kwIeG7lDAuZMOjKOG7lOG7slQw4buUw51hTeG7lOG7siEoKjDhu5TDomfhu5TDk+G7kcO04buRw4LDkuG7lOG7kTcwLuG7lFMw4buU4bqkIVMwIeG7lHUyU+G7lOG6vTzhu5QwIeG7rDDhu5Thu7Thu6ww4buU4bq3IeG6q+G7suG7lOG6veG6q03hu5ThuqVl4buU4bu2VuG6p+G7lDDhu6Yg4buU4bua4buWxqDhu6Dhu5Thu7YqMOG7lDBT4buBTeG7lOG7suG6qTAu4buU4bq94bqjKOG7lOG6vSg/4buy4buU4bqlV+G6t+G7lOG6peG6teG6pzAu4buUIuG7pDAh4buU4bu2w5ox4buU4bqlMVUw4buU4bu0KD8w4buU4buyVOG7suG7lCDhu6jhuqXhu5Thu7I3MC7hu5ThuqVU4buy4buU4buyIeG6p+G7gSUw4buUIDcwTeG7lCLDqVPhu5Thu7IhNDDhu5Thur1V4buUw51TMOG7lCFVMCHhu5QhP+G7lOG6pSE4MC7hu5Thu7JU4buy4buU4bqlKCXhuqfhu5Thu7IhKeG7lOKAnOG6vDzhu5QwIeG7rDDhu5Thu7Thu6ww4buU4bq3IeG6q+G7suG7lOG6veG6q+KAnU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu5nDmTAu4buUYuG7geG7lC3hu5R0KFQg4buU4bu2OOG7suG7lOG7kTcwLuG7lFMw4buU4bqlezAh4buU4bu24buk4buUw51TMOG7lCFVMCHhu5TGoFHhu5Thur3hu6Yw4buUw53DmTDhu5Thu7Ihe+G7lOG7tsOaMeG7lOG7slThu7Lhu5Thu7bhuqEw4buU4bq9PuG7lOG7sjcwLuG7lFMw4buU4bql4bq1MTAu4buU4bqlezAh4buU4bql4bumMC7hu5Thu7Jkw6MwLuG7lF0oOiDhu5ThuqXhurVT4buU4buyIeG7rjDhu5Thu7IhezAh4buUXWbhu5Thu7Jk4bqhMC5N4buUXWbhu5Qi4bqnV+G6pU3hu5Thu7YoJuG6p+G7lCI/MCHhu5Thu5Fo4buv4buTTeG7lC4y4bq34buU4bq3IVYw4buU4bq/4bus4buB4buU4bu0w6kwLuG7lCE8MCHhu5TDmTAh4buUMC5kw6Mo4buU4buRw7Thu5HDguG7lOG7kTcwLuG7lFMw4buU4bqkIVMwIeG7lHUyU+G7lOG7siHhuqdYMOG7lCDDqeG7suG7lOG7ssOZ4buU4bq9JuG7lOG6pWThu5ThuqVk4bqvMC5N4buU4bu2w5ox4buU4bu2xJHhu7JN4buUIjgo4buUw6I4MC7hu5Thu7JjMC7hu5QwIWThu5ThuqXhurUxMC7hu5QiO+G7lOG6pSgq4bqlTeG7lOG6pVThu7Lhu5ThurchMTAuTeG7lCIm4buUIjgo4buUIlUg4buU4bq9KD/hu7JOTk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47huqQh4bu4MeG7lOG7tjJN4buUdChUIOG7lOG7tjjhu7Lhu5Thu5E3MC7hu5RTMOG7lOG6pXswIeG7lOG7tuG7pOG7lC7FqDDhu5Thur0oP+G7suG7lF0oOiDhu5ThuqXhurVTTeG7lOG7siHhu64w4buU4buyIXswIeG7lOG7h+G7lOG6pSHEkeG7suG7lOG7siHhu67hurfhu5QhVTAh4buUXWbhu5Qi4bqnV+G6peG7lCJTMeG7lOG7tmEwLkzhu5ThuqUhw6nhu7Lhu5QhKD8w4buU4bqz4bqn4buB4buU4bu2PjAh4buU4buy4buuIOG7lOG6pzgwLuG7lOG6tWTEg+G6p+G7lMOdKFPhu5ThuqXhurUxMC7hu5QuKMOj4buUIVUwIeG7lOG7siEpMCFN4buU4bql4bq1MTAu4buU4buyU+G7lOG6peG6tcOp4buy4buUMC5V4buB4buUMC4he03hu5QwLlXhu4Hhu5QiO03hu5RdOuG7lOG7ssOZ4buUw53huqfDoSjhu5TDolQwLk3hu5TDneG6p8OhKOG7lOG6peG6tWRTTeG7lF0hKOG7lOG7tijhu5Thu7I3MC7hu5ThuqVU4buy4buUMC4xVSjhu5Thu7bhuqEw4buU4bq9Pk3hu5RdISjhu5Thu7YoJuG6p+G7lF0hKDow4buU4bq3IWThuqEwLuG7lOG6pSg/MOG7lOG6pSFTIOG7lC4oU+G7lC4oUzHhu5ThuqUhNzAuTk5O4buU4bq94bqjKOG7lOG6vSg/4buy4buU4bq/4bus4buB4buU4bu0w6kwLuG7lCE8MCHhu5TDmTAh4buUMC5kw6Mo4buU4buRw7Thu5HDguG7lOG7kTcwLuG7lFMw4buU4bqkIVMwIeG7lHUyU+G7lOG6vTzhu5QwIeG7rDDhu5Thu7Thu6ww4buU4bq3IeG6q+G7suG7lOG6veG6q07hu5ThuqThurUxMC7hu5Thu7Yy4buU4bqlV+G6t+G7lOG6peG6teG6pzAu4buU4bq9VTHhu5Thu5zhu5QwYSjhu5Thu7ThuqswLuG7lOG6peG6tTQwLuG7lOG6peG7rCDhu5QiVUvhu5Thu6/hu6wwLuG7lOG7slMx4buUw53DmTDhu5QifTAh4buU4buyISkwIeG7lOG6peG6tT5N4buU4bu2w5ox4buU4bu2xJHhu7Lhu5QiOCjhu5TDojgwLk3hu5ThuqUoMCHhu5ThuqUhVjDhu5ThuqXhurVU4buyIeG7lDAhKD8g4buU4bq3IeG6q+G7suG7lOG6veG6q+G7lDAh4busMOG7lOG7tOG7rDDhu5Thu7JiU+G7lOG7kcO04buRw4JM4buU4buyw5ko4buU4buyVOG7siHhu5Qgw5owIeG7lCAk4buU4bqlIWLhu5ThuqXhuqvhu7Lhu5QhVTAh4buU4buyISkwIeG7lOG6tyHhuqvhu7Lhu5Thur3huqvhu5QwLlXhu4Hhu5Thu7JVMC7hu5ThuqU44bql4buUIeG6oTDhu5QwIeG6p+G7lOG7slbhuqfhu5Thu7IhKTAh4buU4bu2VDAu4buU4buyYlPhu5QwIeG7rDDhu5Thu7Thu6wwTOG7lMOdw5kx4buU4bq9P+G7lOG6s+G6p+G7gSYw4buUIsSDKOG7lCnhu7Ih4buUIcSD4bq34buU4bq3IVThurfhu5Thu7JiU+G7lDAh4busMOG7lOG7tOG7rDBOTk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu5k5MC7hu5ThuqUhw6Mo4buU4bql4bumMC7hu5Thu7Jkw6MwLuG7lOG7sjcwLuG7lOG6pVThu7Lhu5QuKFQx4buU4bu04bqr4buy4buU4buyISkwIeG7lOG6peG6tT7hu5ThuqVk4buU4bqlZOG6rzAuTeG7lMOiKCrhuqXhu5Thu7Ih4buo4bql4buUXWbhu5Qi4bqnV+G6pU3hu5RdZuG7lOG7smThuqEwLk3hu5ThurchMzAu4buUMC5lU+G7lMOiUyjhu5Thurchw5og4buU4bql4bq1MTAu4buU4buRw7Thu5HDgk3hu5QwIeG7ruG6peG7lCJV4buU4buyISgqMOG7lMOiZ+G7lOG6peG6tT1N4buU4buyISgqMOG7lMOiZ+G7lOG6tyHhuqvhu7Lhu5Thur3huqvhu5Thu7Iy4buU4bqlIcOjKOG7lCHDmjDhu5ThuqXhurUxMC7hu5Thu5Fo4buv4buTTuG7lOG7k+G6p+G7geG7lOG6peG6tTzhu5ThuqXhurVX4bql4buU4bqlw6nhu5QwYSjhu5Thur3huqvhu5Thur1V4buU4bqlIcOp4buy4buUISg/MOG7lOG6vSg/4buy4buULiEo4buUMCFX4bql4buUXeG7h+G7lOG6vSbhu5Thu7I3MC7hu5ThuqVU4buy4buU4bql4bqnVjDhu5ThuqXhurVT4buU4bq9VeG7lOG6peG7pjAu4buU4buyZMOjMC7hu5RdKDog4buU4bql4bq1U+G7lOG7siHhu64w4buU4buyIXswIeG7lOG7sjcwLuG7lOG6pVThu7Lhu5ThuqXhurXDqeG7suG7lCLhu6QwIeG7lOG7tsOaMU3hu5Thu7Ihe+G7lCHhuqfhu4FN4buU4bql4bq1w6nhu7Lhu5TDnVMwTeG7lOG6peG6tcOp4buy4buU4buyISgqME3hu5ThuqXhurXDqeG7suG7lOG6tyHDmTDhu5TEkTAu4buUMCFTMCHhu5Thu7Y64buU4bqlKCrhurfhu5QwIVcw4buU4bq9VeG7lC4ow5ko4buU4bqz4bqn4buBKuG6peG7lOG6pTjhuqXhu5Thu7JU4buy4buU4bqlPDAh4buUIeG6pzgwLk3hu5Thur3huqvhu5Thur0oP+G7suG7lOG6tyHEkeG7suG7lOG6pcOa4bq34buU4bq9JuG7lGjhu6/huqThuqThu5Thur/DmeG7geG7lOG6tVPhu5Thuq/hu5Thu7LhuqHhu5TDouG6r07hu5R1VTAu4buU4bqlIVQwLk3hu5R0KFQg4buU4bu2OOG7suG7lOG7kTcwLuG7lFMw4buU4bqlezAh4buU4buyMuG7lOG6pSE3MC7hu5TDnVQx4buUw53GrzAu4buU4bq94bumMOG7lMOdw5kw4buU4bq9VeG7lOG6pSE3MC7hu5TDnVQx4buU4bql4bq1ZOG6o+G7suG7lCI74buU4buyIVUx4buU4buyw6Phu5Thur0m4buUXSrhuqXhu5ThurPhuqfDmeG7lOG7sjcwLuG7lOG6pVThu7Lhu5Thu7YoJuG6p+G7lCI/MCFN4buUw50oOuG6p+G7lOG7tGThuqEwLuG7lOG7slThu7Lhu5ThuqVX4bq34buU4bqlITpN4buU4buyVOG7lDAh4busMOG7lOG7siHhu67hurfhu5QhVTAh4buU4bqlOOG6pU3hu5ThurchJeG7lMOdPDAh4buU4buyVOG7suG7lOG6pVfhurfhu5ThuqUhOk3hu5Thu7JU4buUMCHhu6ww4buU4bq9KOG7lOG6tyHDmiBO4buU4buRMSjhu5Thur0oP+G7suG7lOG6v+G7rOG7geG7lOG7tMOpMC7hu5Thu7bhuqEw4buU4bq9PuG7lOG6veG7pjDhu5QhMlNN4buULmThuqEwLuG7lCBZ4bqn4buU4buyIeG7ruG6t+G7lCFVMCHhu5Thu7YoJuG6p+G7lCI/MCHhu5Thu5Fo4buv4buTTeG7lOG7tmRT4buUMGEo4buU4bu04bqnMC7hu5QwVeG7geG7lCJVIOG7lOG6pSgl4bqn4buU4buyISnhu5TDncWo4bql4buUw53huqdh4buy4buU4bu2OuG7lMOdPDAh4buU4bq/QOG6pU3hu5Thu7ZUMCHhu5QuKFThu5ThuqUhKOG7lOG7tuG6p1NN4buU4bqlw5ox4buU4bu2YTAu4buUIsOp4buy4buU4bu2OuG7lOG7kcO04buRw4Lhu5ThuqUhw6nhu7Lhu5QhKD8w4buUxqDhu5Thu7JU4buyIeG7lDAuISglIOG7lOG6peG6reG7sk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5TDouG6teG7ssON4buYLy8o4bq9TsOdUzHhuqUhUzAhITFTTuG6vTAvMOG7uMOqw6IvxqDhu6Dhu6JQL+G7olHhu7Thu5bGoOG7nOG7luG7luG7luG7luG6peG7muG7oFBQUlBSIsagTlvhurcu4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7mWEo4buU4bu2KCbhuqfhu5QiPzAh4buU4buRNzAu4buUUzDhu5ThuqV7MCHhu5ThuqXhuqfhu4ElMOG7lOG6peG6teG6p+G7gSYw4buUMCHFqOG7suG7lDAh4bqv4buUIsOp4buy4buUImTEgzAu4buU4buRw4J04bqk4buU4buyIeG7ruG6t+G7lCFVMCHhu5Thu7YoJuG6p+G7lCI/MCHhu5Thu5Fo4buv4buT4buUXSEo4buU4bqlIcOp4buy4buUISg/MOG7lDAhKD8g4buU4bq94bqrTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7rWHhuqXhu5ThuqXhurUxMC7hu5QwIeG6uzAu4buUw50oPzDhu5ThurchVOG6t+G7lDAhxq8g4buU4bql4bumMC7hu5Thu7Jkw6MwLuG7lOG7sjcwLuG7lOG6pVThu7Lhu5Thu7YoJuG6p+G7lCI/MCFN4buU4bq/4bus4buB4buU4bu0w6kwLuG7lOG7suG6oeG7lOG6s+G6p1MwTeG7lOG7tuG6oTDhu5Thur0+4buU4bq94bumMOG7lCEyU+G7lOG7tjLhu5QiVeG7lCFVMC7hu5Qw4bumIE3hu5R0KFQg4buU4bu2OOG7suG7lOG7kTcwLuG7lFMw4buU4bqlezAh4buU4bu24buk4buU4bqlIWTDozAu4buU4bq/4bqn4buBJTDhu5Thu7IxKOG7lOG6peG6tTQwLuG7lOG7sjcwLuG7lOG6pVThu7Lhu5ThuqVX4bq34buUIeG6p+G7rjDhu5Thu7YoJuG6p+G7lCI/MCFN4buU4bqz4bqn4busMOG7lMOiw6lN4buU4bq9NuG7lOG6pSHhuqdX4bql4buU4buRaOG7r+G7k07hu5ThurQoJTAu4buU4bql4bq1MTAu4buUMOG7piDhu5Thu5rhu5bGoOG7oE3hu5Thu5E3MC7hu5RTMOG7lOG6pXswIeG7lOG7tuG7pOG7lOG6pcOh4buU4buyIcSR4buy4buU4bue4buUIuG6o+G6t+G7lOG6pVfhurfhu5Qh4bqn4buuME3hu5Thu7YoJuG6p+G7lCI/MCFN4buU4bqz4bqn4busMOG7lMOiw6lN4buU4bq9NuG7lOG6pSHhuqdX4bql4buU4buyITHhu5Thu6JQ4buW4buU4bu2OTAu4buU4buyISnhu5Qi4bukMCHhu5Thu7bDmjHhu5Thur1V4buU4bql4bq1xIPhu5Qi4buH4buU4buyNzAu4buU4bqlVOG7suG7lOG7tigm4bqn4buUIj8wIeG7lOG7smJT4buU4bql4buu4bql4buU4buyw5nhu5Thu7JU4buy4buU4bu24bqhMOG7lOG6vT7hu5Thu7I3MC7hu5RTMOG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6pXswIU7hu5Thu5k5MC7hu5ThuqUhw6Mo4buU4bqlw6Hhu5Thu7IhxJHhu7Lhu5RdKDog4buU4bql4bq1U+G7lMOdxagw4buUw6Lhuq0wLuG7lOG6s+G6p+G7rDDhu5Thu7ThuqswLuG7lOG6veG6oyjhu5TGoOG7luG7luG7iuG7lOG7kcO04buRw4JO4buU4burKuG6peG7lOG6s+G6p8OZ4buUXSg6IOG7lOG6peG6tVPhu5Thu7Iy4buUUuG7nk3hu57hu4rhu5Thu5HDtOG7kcOC4buU4bu2w5rhuqXhu5Thu4El4bqn4buU4buyVuG6p07hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu5HhuqkwLuG7lOG6veG6oyjhu5Thu7I3MC7hu5ThuqVU4buy4buU4bqlV+G6t+G7lCHhuqfhu64wTeG7lOG6peG6tTEwLuG7lDDhu6Yg4buU4bua4buWxqDhu6BN4buU4bu2YSjhu5RdKDog4buU4bql4bq1U+G7lOG7tigm4bqn4buUIj8wIeG7lOG7kTcwLuG7lFMw4buU4bqlezAh4buU4bu24buk4buU4bqlw6Hhu5Thu7IhxJHhu7Lhu5RdKDog4buU4bql4bq1U+G7lFLhu6BR4buUImTEg+G6pU3hu5ThuqXhurUxMC7hu5Thu7Yy4buU4bu24buk4buU4bq3IVThuqXhu5QhKD8w4buUIlfhurfhu5TDnSglMOG7lMOdw5kw4buUxqBR4buUImTEg+G6peG7lOG6pVfhurfhu5ThuqUhOuG7lOG6vVXhu5Thu5rhu5pQ4buU4buyVOG7lDAh4busMOG7lOG6vSjhu5Thurchw5og4buU4bu2KCbhuqfhu5QiPzAhTuG7lOG7ry4xVSjhu5ThurVTTeG7lOG7slThu7Lhu5ThuqXDoeG7lF0oOiDhu5ThuqXhurVT4buU4bu2KCbhuqfhu5QiPzAh4buU4bqlw5oo4buU4buyVOG7suG7lOG7tuG6oTDhu5Thur0+4buU4bu24buk4buUXSg6IOG7lOG6peG6tVPhu5RQTlFQUuG7lOG6peG6tWTDozAu4buUIcSD4bq34buU4bq9VeG7lOG6tyEl4buUw508MCHhu5ThuqXhurVk4bqj4buy4buU4bu24bqhMOG7lOG6vT7hu5TGoOG7oFDhu5Thu7Y5MC7hu5Thu7IhKU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu5Mx4buUIlUg4buU4bqlOOG6peG7lOG7sjcwLuG7lOG6pVThu7Lhu5RdKDog4buU4bql4bq1U03hu5Thu7Ih4buuMOG7lOG7siF7MCHhu5Thu7YoJuG6p+G7lCI/MCHhu5QwJTDhu5Thu4fhu5ThuqUhxJHhu7Lhu5Thu7Ih4buu4bq34buUIVUwIeG7lOG7tigm4bqn4buUIj8wIUzhu5QwYSjhu5ThurPhuqfhu4FN4buU4bqz4bqn4buB4buU4bql4bq1PDAhTeG7lOG7siEq4buU4bu2YeG7lOG7sjcwLuG7lOG6pVThu7JM4buU4bqlZOG7lOG6pSEqTeG7lCI74buU4bqlKCrhuqVN4buU4bqlVOG7suG7lOG6tyExMC5N4buUMCrhurfhu5TDojgwLuG7lOG6veG7pjDhu5QhMlNM4buU4bqlKDAh4buU4bqlIVYw4buU4bql4bq1VOG7siHhu5QwISg/IE3hu5Thu4fhu5ThuqUhxJHhu7Lhu5Thurch4bqr4buy4buU4bq94bqr4buUMCHhu6ww4buU4bu04busMOG7lOG7smJT4buU4buRw7Thu5HDguG7lOG7tuG7pOG7lOG7sjLhu5QwIeG6uzAu4buU4buyIeG6p+G7gTow4buUw50oKjDhu5ThuqUp4buyIeG7lOG7ssOp4buyTuG7lOG6pGXhu5Qi4bukMCHhu5Thu7bDmjFN4buU4buyIXvhu5Qh4bqn4buB4buU4bu2KjDhu5Thu5HDtOG7kcOC4buU4bu24buk4buULmThuqEwLuG7lCBZ4bqn4buU4bq9VeG7lOG6pcOp4buULihU4buy4buUIeG6oTDhu5ThuqXhurUxMC7hu5Thur0oP+G7suG7lOG7siHhu67hurfhu5QhVTAh4buU4bu2KCbhuqfhu5QiPzAhTuG7lOG6pCgwIeG7lOG6pSFWMOG7lOG6pWThuqEwLuG7lOG6pSHhu6wwTeG7lOG6pWThuqEwLuG7lFQoTeG7lMOi4buwMOG7lMOiVTAu4buULijhuq3hurfhu5Thu7bhurHhu5Thu7Y5MC7hu5Thu7IhKU3hu5Thu7Y5MC7hu5Thu7ZhKE3hu5QuKOG6u+G7lOG6veG6uzAu4buU4bqlKDAh4buU4bqlIVYw4buU4bu2MVUw4buUXSrhuqXhu5QwYSjhu5TDnWFN4buU4bql4bq1VOG7siHhu5QwISg/IOG7lOG6veG6oyjhu5Thu7I3MC7hu5Thur0oP+G7suG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG7tibhu5Thu7JTMU3hu5Thur3hu6Yw4buUITJT4buU4bql4bq1MTAu4buULihTMeG7lOG6pSgq4bq34buUxJEwLuG7lOG6v+G6ueG7lDAuVeG7geG7lOG7slUwLuG7lDAh4busMOG7lOG6veG7pjDhu5Qh4bqhME3hu5QuMuG6t+G7lOG6tyFWMOG7lOG6v+G7rOG7geG7lOG7tMOpMC7hu5QhPDAh4buUw5kwIeG7lDAuZMOjKOG7lOG7kcO04buRw4Lhu5Thu5E3MC7hu5RTMOG7lOG6pCFTMCHhu5R1MlPhu5QwLlXhu4Hhu5Thu7JVMC7hu5ThuqUh4busMOG7lOG6pSEoPzBN4buU4bql4bq1VOG7siHhu5QwISg/IOG7lOG6vVXhu5Thur084buUMCHhu6ww4buU4bu04busMOG7lOG6tyHhuqvhu7Lhu5Thur3huqtO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buMw53hu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mCDDojEtw50o4bu0KC0sMTDhuqUtw6rhu7goLiHhuqVLMDHhurUgUyLhu5jhu47hu61TKOG7lHVV4buML8Od4buO4buML+G6t+G7jg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]