(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Để triệt phá thành công chuyên án phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam với số lượng lên tới 5.600 viên ma túy tổng hợp vào trung tuần tháng 11, ít ai biết được rằng cơ quan cảnh sát điều tra đã phải dầm mưa, dãi nắng, có khi phải ăn cả lương khô, mì tôm sống suốt hơn 3 tháng trời để có thể bám địa bàn, theo dấu đối tượng...

Tin liên quan

Đọc nhiều

RsOdSuG7iFUl4buONTVE4buKMuG7s+G7sjYl4buk4buKR8Otw503w6Lhu64m4buIVcOd4bqh4buO4buIJFbhu4jhurfhu6zhu4hVw503w6Lhu6om4buIw5Um4buIVOG7ljbhu4hZ4buy4bqx4buITuG7gE/EqMSo4buI4bq34buy4buqJuG7iCrhu47hu4g2OMOi4buINnsmWeG7iMOdIDJGL8OdSkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMsO04buk4buOw5rhu4pH4buC4bq2w7Thurjhu4vDveG7hOG7iOG7i1bhu4g2NOG7suG7rjbhu4gyw53DleG7iDbDncOUJsOd4buIVSgmWeG7iFXDnTfDouG7qibhu4jDlSbhu4gyw53DleG7iMOZ4bqhIiZZ4buIw5rhu57DouG7iCo34buO4buIVMOVJuG6vuG7iOG6t1Em4buIVcOdN8OiVibhu4gq4buO4buINjjDouG7iDZ7Jlnhu4jDnSAy4buI4bq1N8Oi4buqJuG7iDM3KVXhu4hZ4buy4buO4buINsOj4buI4bujw5Q/4buI4bq34bus4buI4bq24buy4buuNuG7iOG7oeG7jirhu4jhurdd4buy4buINSnhu4gl4bqhICZZ4buIJeG7qibhu4g2XeG7suG7iE7hu4BPxKjEqOG7iOG6t+G7suG7qibhu4gq4buO4buINjjDouG7iDZ7Jlnhu4jDnSAy4buI4bq3w5Q/4buINjQ3Jlnhu4g2N1Am4buINsOdw5UmWeG7iEpK4bq+4buI4bu0NuG7iOG7juG7suG7iFThu7Lhu7A24buIw5nhuqEgVeG7iDTGoCZZ4buIVVvhu4gzN+G7jibhu4hV4buSJsOd4buINcOVNuG7iMOZ4buy4busN+G7iDY04buO4buIw5nhu5jhu4gyw53hu5Lhu7Lhu4jDmlAq4buIKuG6oeG7juG6vuG7iMOa4buY4buy4buIJuG7liZZ4bq+4buIVTrhu4gkw53hu7Lhu4gyw53hu5Lhu7Lhu4jhu5Qm4buIVeG7kuG7iCXhuqFbJlnhu4gkw50o4bq+4buIKuG7tuG7iDYoKuG7iDUpJlnhu4g1Nyk24buIw51bJuG7iEzhu4g2w53DlSZZ4buINjQi4buy4buIw5lW4buIVTrhu4g2w51W4buIVMOVKuG7iMOZ4bu44buO4buIVMOUJuG6vuG7iDbDneG7pD/hu4jDmuG7oDfhu4jDmSnhu7Lhu4g24bqhICZZ4buA4buA4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+G7ocOdUSbhu4jDmeG7uCbDneG7iOG6t+G7rOG7iMOZ4bu44buO4buIVMOUJuG7iDY04bqhXVXhu4gkw53hu7Lhu4gyw53DleG7iDbDncOUJsOd4buIVSgmWeG7iMOtw503w6Lhu6om4buIw5Um4buIT0pPYuG6vuG7iOG7s8Od4buy4buwN+G7iDbDleG7iOG7szRQJuG7iOG7oVksVeG7iGImw53hu4gt4buI4buLPuG7suG7iDY04bqhMCZZ4buIw5k+4buy4buIS+G6vuG7iHfDnTsmWeG7iMOtw73hu4vhu7Phu4g2PuG7suG7iDLDneG7kCrhu4jhurfhu6zhu4gq4buO4buINjjDouG6vuG7iMOtKCZZ4buI4buOJuG7iDZAJsOd4buIVcOdP+G7iFThu7Lhu7A24bq84buId8Od4buS4buy4buIJMOd4bucJlnhu4jDmeG7uCbDneG7iDTGoCZZ4bq+4buINuG7oDbhu4hV4buS4buIVcOVVeG7iMOZ4buyVirhur7hu4g2N8Oi4buwJuG7iMOZ4bqhIiZZ4buIVOG7suG7qibhu4hZ4buyw5Uy4buI4bq3XeG7suG7iOG7o8OUP+G7iCU3KCbhu4glw5Thu4jDmeG7slYq4buIJjomWeG7iOG6t+G7rOG7iMOdP+G7kDbhu4jDmT4mWeG7iCrhu47hu4g2OMOi4buA4buI4buz4buQ4buy4buINjfDouG7sCbhu4jDmeG6oSImWeG7iDbDo+G7iOG7o8OUP+G7iDXhu44mWeG7iHg34buw4buId8OdPyZZ4buI4buC4buhWcOd4buu4buIYibhu4Thur7hu4g0POG7suG7iDM34buO4buIacOVNuG7iOG7nyw24buI4buCw503w6Lhu64m4buI4buzw53huqEiJlnhu4jhurQ34bueJuG7hOG6vuG7iDLDneG7nibhu4g2w5Um4buINOG7juG7iFXDlVXhu4jDnTfDouG7ribhu4jhu7PDneG6oSImWeG7iOG6tDfhu54m4bq+4buI4buzw50s4buI4bq0N+G7nibhur7hu4jhu7N34buI4buzw53hu44mw53hu4jDtDrhu47hu4glNygm4buIJcOU4buIKj424buINjQ/Jlnhu4gmw53hurEmWeG7iMOZ4buyVirhur7hu4g2N8Oi4buwJuG7iMOZ4bqhIiZZ4buIJjomWeG6vuG7iDLDneG6o1Xhu4g24buQMuG7iOG6t+G7rOG7iMOdP+G7kDbhu4jDmT4mWeG7iCrhu47hu4g2OMOi4buIJeG7njfhu4gm4buOw6Lhu4Dhu4jDtFsm4buIJuG6seG7juG7iDLDnVAm4buIJV0m4buIVcOVVeG7iMOZKeG7suG7iDbhuqEgJlnhu4jDmeG7rDfhu4glw5Thu4gmWeG6oSLhu7Lhu4jDmeG7uOG7juG7iDLDneG6oVsmWeG6vuG7iDbDnSgmWeG7iDbDneG7kD/hu4jDmeG7uOG7juG7iMOd4bu2JsOd4buIJuG7qibhu4hZ4buew6Lhu4gkw50oJlnhu4jhu7Q24buIJMOdOuG7iCTDneG7lCbhu4hVw50/4buIJcSDVeG7iCXhuqEgJlnhu4hVw53huqNV4buIJuG7lCZZ4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+G7s8Od4buy4buwN+G7iDbDleG7iOG7szRQJuG7iOG7oVksVeG7iGImw53hu4hVw53hu7Lhu47hu4g1xq/hurzhu4jhu7M0PyZZ4buIMzfDleG7iDY04bu2JsOd4buINuG7suG7sCbhu4jDncOUJsOd4buIw5nhu7Lhu6w34buINjThu47hu4g14bueN+G7iFXDlVXhu4jDmSnhu7Lhu4g24bqhICZZ4bq+4buIVcOVVeG7iDY04buyJsOd4buINcOVNuG7iFXDoeG7juG7iDbhu47hu4gyw53hu5Lhu7Lhu4jDmSnhu7Lhu4gq4buaNuG7iOG6t13hu7Lhu4jhurco4buI4bq3w5Qm4buIJsOd4bqxJlnhu4gkw5064buIJMOd4buUJuG6vuG7iOG6t+G7oDbhu4jhurfhu5Lhu4Dhu4jhu53DnT/hu5ImWeG7iDbDnSLhu7Lhu4hZ4buy4buOJuG7iDbDo+G7iDbDncOVJlnhu4hP4buIw5nhu7Am4buINsOdw5UmWeG7iOG7jOG7iDbDnSLhu7Lhu4g24buy4buwNuG7iDbDneG6oSImWeG7iOG6tTfDouG7qibhu4gq4bqh4buO4buIJV0m4buIJOG7pj/hu4jDmsOU4buy4buA4buI4buzND8mWeG7iCTDneG7suG6vuG7iMOZ4bu44buO4buIVMOUJuG7iMOdP+G7kDbhu4jDmT4mWeG7iFXDoeG7juG7iFXDlVXhu4jDmSnhu7Lhu4g24bqhICZZ4buIJcOU4buI4bq3OSZZ4buIWeG7ssOVMuG7iFThu7Lhu6om4bq+4buIJcOU4buINMOjJlnhu4gmOOG7suG7iDbDneG7nirhu4g34buA4buA4buA4buIVDc+VeG7iFXDlVXhu4g2NOG7sibDneG7iDXDlTbhu4gyw53hu5Lhu7Lhu4hUw5Uq4buIw5nhu7jhu47hu4hUw5Qm4buIw5lW4buINsOd4bukP+G7iMOaIeG7suG6vuG7iCpRNuG7iDLDnWFV4buA4buIw6w/4buIw5nhu5pV4buINsOdOeG7iCZZw53hu7Lhu64y4buI4bq3YeG7iMOZ4buy4busN+G7iDY04buO4buIVOG7tOG7iCpRNuG6vuG7iCTDnSgmWeG7iMOZ4bqhIFXhu4g24buy4buwMuG7iOG6tThV4bq+4buIWeG7suG7jj/hu4g24buy4buwMuG7iMOd4buOw6Lhu4jhu5Qm4buIMOG7iDY0PyZZ4buIJsOdw5Thu4jDmuG7nibhu4gm4buqJuG7iMOZVuG7iFU64buINsOdVuG7iMOZ4bukP+G7iFTDlSrhur7hu4gm4buWKuG7iFThu5Y24buINuG7tibDneG7iMOd4bu2JsOd4buIJcOU4buIw53hu7A24buINeG6o1Xhu4gkw5064buIJMOd4buUJuG6vuG7iDY0PyZZ4buIJMOd4buy4buIVcOVVeG7iMOZKeG7suG7iDbhuqEgJlnhu4jhurcpJuG7iCXDlOG7iCZZ4bqhIuG7suG7iMOZ4bu44buO4buIMsOd4bqhWyZZ4bq+4buIJeG7pD/hu4g0w6MmWeG7iMOZPOG7suG7iDbDnSgmWeG7iDbDneG7kD/hu4jDmeG7uOG7juG7iMOd4bu2JsOd4buA4buA4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+G7iuG7szQ/Jlnhu4g2w50i4buy4buINuG7suG7sDbhu4gq4bqh4buO4buIWeG7sjrhur7hu4jDmVbhu4jDmeG7kirhu4hU4buSP+G7iDbhu7Qmw53hu4hVw53hu6A24buIVSgmWeG7iOG6t+G7suG7rlXhur7hu4hU4bqx4buO4buI4buUJuG7iCbDneG7jibDneG7iFXDoeG7juG7iFXDlVXhu4g2NOG7sibDneG7iDXDlTbhu4hVw51A4buIJcOU4buIJsOd4bqxJlnhu4hZOuG7suG7iCrhu7bhu4g2KCrhu4g1KSZZ4bq+4buIJsOd4bqxJlnhu4gqUjfhu4gl4bqhWyZZ4buIJMOdKOG6vuG7iDcpJlnhu4gm4bqhXVXhu4g1Nynhu7Lhu4g0w6MmWeG7iDM34buO4buIJlnDlMOi4oCd4buILeG7iOG7s8Od4buy4buwN+G7iDbDleG7iGImw53hu4hVw50/4buIVOG7suG7sDbhu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pHw7RbJuG7iEzhu4g2w53DlSZZ4buINsOd4bukP+G7iMOaIeG7suG6vuG7iFnhu7LDlSrhu4g1w5U24bq+4buI4bq3w5Q/4buIJThV4buISk7hu4hZ4buyIuG7iCZZw5TDouG7iEzEqC9KxKjhur7hu4h3w507Jlnhu4jDrcO94buL4buz4buINj7hu7Lhu4gyw53hu5Aq4buI4bq34bus4buIKuG7juG7iDY34bql4bq+4buIw60oJlnhu4jhu44m4buINkAmw53hu4jhu7PDneG7jibDneG7iMO0P8OV4buIw5nhu5jhu4hU4buWNuG7iDM34buS4buINuG7jiZZ4buIS+G7iMOZKeG7suG7iDbhuqEgJlnhu4jhu6FZN8OiVybhu4jhu6FZLFXhu4jhu4vhuqNV4bq+4buI4buCNeG7sibDneG7iCbhu5Qq4buISuG7jOG7jE7hu4Thu4jhurfDlOG7iOG7oVk3w6JXJuG7iOG6tuG7lCbhu4jhu7M34bugJuG7iOG7gjXhu7Imw53hu4gm4buUKuG7iErhu4zDkk/hu4Thu4jDmeG7rDfhu4gw4buI4bq14buY4buI4buhWSxV4buId8OdYSZZ4bq+4buIw503w6Lhu64m4buI4buzw53huqEiJlnhu4jhurQ34bueJuG7iMOZ4buOJlnhu4hUw5Um4buIKuG7juG7iDY4w6Lhu4Dhu4jhu7PDnTfhu4hZ4buy4bqx4buINuG7kOG7suG7iFXDnX3hu4hO4buAT8SoxKjhu4jhurfhu7Lhu6om4buIKuG7juG7iDY4w6Lhu4g2eyZZ4buIw50gMuG7iOG7gsOdPCZZ4buIMsOd4buy4buwJuG7hOG7iMOZ4bqhIFXhu4jDmcSDJlnhu4g2ND8mWeG7iEvDkuG7iFk64buy4buIVTkmWeG7iCbDneG7suG7rDfhu4g24buOJlnhu4jhurdRNuG7iCXhu7Lhu6om4buIMzfhu44m4buIw5nhu7Am4buI4bq34buy4buuVeG7iFQ3KCbhu4hUw5Um4buIKuG7juG7iDY4w6Lhu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pHRuG7sipZ4buINTRVROG7ii8vVcOaJuG7gFThu44/NsOd4buOJsOdw50/4buO4buA4bq3Ji/DmuG7pDUkNj8yLybhu6ThurM1L0pPTcOSL03DksOaS0pOTMSoxKjEqDZMw5NMTsSoxKglSuG7gD0yWeG7iuG7iC9HRi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR8Otw5VV4buIw5kp4buy4buINuG6oSAmWeG7iFThu7jhu4hU4buWNuG7iDY0PyZZ4buIw63DnTfDouG7qibhu4jDlSbhu4hPSk9i4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR3fDneG7nibhu4g24bu0VcOd4buI4bq34bus4buINuG7tCbDneG7iFXDneG7oDbhu4jhurdh4buIw5Um4bq+4buI4buzNDcmWeG7iDbDleG7iOG7o+G7quG7iOG7i+G7tibDneG7iGImw53hu4gt4buId8OdOuG7iDY04bqhMCZZ4buIMsOdOyZZ4buIw63DveG7i+G7s+G7iOG7sz7hu7Lhu4gyw53hu5Aq4buI4bq34bus4buIKuG7juG7iDY4w6Lhu4hVw50/4buIVOG7suG7sDbhurzhu4jhu4vhu57DouG7iCXDlOG7iCo+NuG7iDY0PyZZ4buIJsOd4bqxJlnhu4jhurdh4buIw5Um4buIKuG7juG7iDY4w6Lhu4glXSbhu4gqw5Thu4jDmVsm4buI4bq34bu44buINjThu7Lhu6424buIMsOdw5Xhu4g2w53DlCbDneG7iFUoJlnhu4Dhu4jhu7M04bqhXVXhu4jDneG7sDbhur7hu4gyw53hu5Lhu7Lhu4gkVuG7iMOZ4buwJuG7iDbDncOh4buIw5k/4buQJuG7iDbhu7Imw53hu4jhurfhu7Lhur7hu4hVw503w6Lhu6om4buIJlnDneG7suG7rjLhu4hVw6Hhu47hu4hVw5VV4buIw5kp4buy4buINuG6oSAmWeG7gOG7iMOtYeG7iDbDnVbhur7hu4gmWeG7jsOi4buINsOj4buIw5lQN+G7iFXDlVXhu4jDmSnhu7Lhu4g24bqhICZZ4buIJcSD4buO4buIVcOdLCbhu4jDmeG7uOG7juG7iFTDlCbhu4gzN+G7pCbhu4g2w503PlXhu4jDmVbhu4jDnT/hu5A24buIw5k+Jlnhu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pHaeG7qibhu4hV4buQJsOd4buIw5k64bq+4buIVcOVVeG7iMOZKeG7suG7iDbhuqEgJlnhu4glxIPhu47hu4hVw50sJuG7iCZZw53hu6zhu4gmWcOd4buy4buuMuG7iCXDleG7suG7iDbhu47hurXhu7Lhu4hZ4buy4buO4buIw5nhu7Ymw53hu4g2w53huqEiJlnhu4jhurU3w6Lhu6om4buIw5rhu7Lhu4hVw503w6JWJuG6vuG7iDY0w5Umw53hu4g1xIPhu4hVw5044buI4bql4buIVcOh4buO4buIJsOd4bueJuG7iMOa4bueJuG7iFXDoCZZ4buIJsOd4bqh4buIJcSDVeG7iCXhuqEgJlnhu4hVw53huqNV4buIJuG7lCZZ4buA4buI4buLOuG7iFXDoCZZ4buIJcOU4buIKj424buINjQ/Jlnhu4gmw53hurEmWeG7iCZZN8Oi4buqJuG7iCbDneG7nibhu4gkw53hu7Lhu7Am4buINsOdIuG7suG7iFnhu7Lhu44m4buINsOd4bukP+G7iMOaIeG7suG6vuG7iDY04buyJsOd4buINcOVNuG7iCThu6Y/4buIw5rDlOG7suG7gOG7iHfDneG7kuG7suG7iCrhu6A24buIJMOdw5Xhu4gmw53hu7Lhu6w34buINsOdIuG7suG7iFnhu7Lhu44m4bq+4buINjThu7Imw53hu4g1w5U24buIVcOh4buO4buINuG7juG7iCpd4buy4buINMOU4buINT/DlTbhur7hu4gm4buWKuG7iFThu5Y24buIw5nhuqEgVeG7iCbDneG6sSZZ4buIKinhu7Lhu4gzN+G7jibhu4jDneG7ruG6vuG7iMOdw5Qmw53hu4g2NyZZ4buIMsOd4bqjVeG7iDbhu5Ay4buIVcOh4buO4buIVcOVVeG7iMOZKeG7suG7iDbhuqEgJlnhu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pH4bufPjbhu4g2ND8mWeG7iCbDneG6sSZZ4buINsOdw6Hhu4jDmT/hu5Am4buINuG7sibDneG7iOG6t+G7suG7iCbhurHhu47hu4glw5Thu4gyw53huqFbJlnhu4g2w53huqNV4buIw5rhu7Lhu4hVw503w6JWJuG6vuG7iMOdP+G7kDbhu4jDmT4mWeG7iFXDoeG7juG7iFXDlVXhu4jDmSnhu7Lhu4g24bqhICZZ4buA4buIw63DlVXhu4jDmSnhu7Lhu4g24bqhICZZ4buIJMOdKCZZ4buINsOd4bqhIiZZ4buI4bq1N8Oi4buqJuG7iOG6t+G7rOG7iFnhu7Lhu47hu4jDmeG7tibDneG6vuG7iDDhu4gl4bueN+G7iCo+NuG7iFXDnX3hu4gqw5Thu4jDmuG7suG7iFXDnTfDolYm4buINjThu6om4buIw5nhu7jhu47hu4hUw5Qm4buIND4mWeG6vuG7iDbDnTfhu6rhu4hVw5VV4buIJsOdw5Thu4gmWcOdQOG7iMOZVuG7iDDhu4gl4buQ4buy4bq+4buIWeG7nsOi4buIJMOdKCZZ4buI4bu0NuG7iCTDnTrhu4gkw53hu5Qm4buINjQ/Jlnhu4gzN8OV4buINjThu7Ymw53hu4g2w53hu6Q/4buIw5oh4buy4buA4buIw73hu4434buIJMOd4buy4buI4bq3USbhu4hVw503w6JWJuG7iCrhu47hu4g2OMOi4buIMzfhu47hu4hU4buy4buqJuG7iFnhu7Jd4buy4buINeG7jiZZ4buIeDfhu7Dhu4h3w50/Jlnhu4jhu4Lhu6FZw53hu67hu4hiJuG7hOG7iFXDlVXhu4jDmSnhu7Lhu4g24bqhICZZ4buI4bq34bqhIDbhu4jDmeG6oSImWeG7iDTDoyZZ4buI4bq3USbhu4hVw503w6JWJuG7iOG6t+G7rOG7iFXDlVXhu4jDnTfDouG7ribhu4g0POG7suG7iDXhuq/hu4jDmmEmWeG7iDbhu47hurXhu7Lhu4jDmVbhu4jDmuG7suG7iFXDnTfDolYm4buI4bq34bus4buIw5nhu7jhu47hu4hUw5Qm4buI4buzd+G7iOG7s8Od4buOJsOd4buIw7Q64buO4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+G7szThuqFdVeG7iFnhu7Ii4buIMsOdw5Xhu4jDlSbhur7hu4g14buON+G7iCTDneG7suG7iCbDnVEm4buIw5nhuqEgVeG7iDbDnSgmWeG7iDbhu7Im4buINsOj4buIJcSDVeG7iCXhuqEgJlnhu4g2NOG7sibDneG7iDXDlTbhur7hu4hU4buOJuG7iMOtw503w6Lhu6om4buIw5Um4buIT0pPYuG7iMOZ4buY4buIMzfDouG7sDbhu4jDmeG7uCbDneG6vuG7iMOZVuG7iFXDlVXhu4jDmSnhu7Lhu4g24bqhICZZ4buI4bq3USbhu4hVw503w6JWJuG7iOG6t8OUP+G7iDXhu5434buIJj7hu7Lhu4jDmeG7uOG7juG7iCpd4buy4buINuG7suG7sCbhu4jDncOUJsOd4buI4bq34buew6Lhu4hU4buWNuG7gOG7iMO94buON+G7iCTDneG7suG7iDbDneG7pD/hu4hUw5Uq4buIVcOVVeG7iMOZKeG7suG7iDbhuqEgJlnhu4jDmeG7sCbhu4gqPjbhu4gkw53DlVXDneG7iDXhu5Am4buINjThu6om4buIw5nhu7jhu47hu4hUw5Qm4buINsOdw5Qmw53hu4gyw50p4bq+4buIVcOVVeG7iMOZKeG7suG7iDbhuqEgJlnhu4jDmeG7mOG7iFU5Jlnhu4glOFXhu4g2w5034buq4buIJsOd4buy4busN+G7iDLDnTsmWeG7iCTDncOVVeG7iCbDneG7jjfhu4jDmVbhu4gyw53hu54m4buINsOVJuG6vuG7iFXhu6A24buIWeG7suG6seG7iCrhu47hu4g2OMOi4buINeG7jj/hu4hVw50/4buIJlnhuqEi4buy4buI4bq3w5Thu4jDncOUJlnhu4gkw50oJlnhu4hVOSZZ4buIKj424buIJlvhu7Lhu4Dhu4h54bugNuG7iCrhu47DouG6vuG7iCTDnT/hu5ImWeG7iDbDnSLhu7Lhu4hZ4buy4buOJuG7iMOZOuG7iCXEg1Xhu4gl4bqhICZZ4buIVcOd4bqjVeG7iCbhu5QmWeG7iFEy4buIVOG7ljbhur7hu4gkw53DlSrhu4jhurXhu6Y24buIWVAm4buIJsOd4bqh4buIw5Uy4buIVcOd4buw4buIw50/w5Qm4buINj/DlCbhu4hVw5VV4buIw5kp4buy4buINuG6oSAmWeG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikfigJzhu7M04bqhXVXhu4jDmTrhur7hu4jDmVsm4buI4bq34bu44buIw5nhu5jhu4g2NOG7suG7rjbhu4gyw53DleG7iCbDneG7suG7rDfhu4jhurdh4buIw5Um4buIKuG7juG7iDY4w6Lhu4gkw53DlVXhu4gmw53hu4434bq+4buIJsOd4bqhJlnhu4hVw503w6Lhu6om4buIw5Um4buIT0pPYuG7iOG6t8Oj4buO4buIMzfhu47hu4jDmeG6oSBV4buI4bq14bukKuG7iCXDlOG7iCVdJuG7iCbDneG7oDbhur7hu4hVOuG7iDbhu7Qmw53hu4hVw53hu6A24buI4bq1N8Oi4buqJuG7iHg3KVXhu4hZ4buy4buO4buINjQ/Jlnhu4gm4buUKuG7iEvEqEpP4oCd4buILeG7iOG7szQ3Jlnhu4g2w5Xhu4hiJsOd4buIJMOd4bucJlnhu4jDmeG7uCbDneG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikdGVOG7iDU2w6Il4bukROG7iio1Py1U4buyw5rhu7ItWD8mNi3hurPhu6Thu7JZw5024bq8Jj80KuG7jiXhu4pHw71bJuG7iOG7i+G7tibDnUYvVEdGLzJH


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]