(vhds.baothanhhoa.vn) - Quang gánh hàng rong, vài bó rau muống, chút sả, ớt cay... còn có thêm những quả khế chua mọng nước. Thèm thuồng vị chua thanh mát của khế, lòng tôi nao nao gợi nhớ quê nhà, nhớ lắm cây khế - của hồi môn mà ông ngoại để lại.
PWUuO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDteG7mMOp4buZ4buD4bq3OiQ94buT4buZ4buRZ2bEkSTEguG7nV07ZWrDqTvhu4Xhu4lmO+G7iWbEkTtmxJFnMMOpO+G6sWI74buDMMOp4bu4PS/hu5Phu5nhu5FnZsSRJD0vZS4kPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtUXhurdd4bqvOiTDlOG7lV1mxJE7xJEiZmU7ZSBmxJE74buRZ2bEkeG7tDt0IMOpO8OjaDvhu5Fd4buVO+G7heG7lcSpZsSR4bu0O8SDZeG7l+G7mTvhu5Mx4bu0O2/hu5k7xINdw7nhu7bhu7bhu7Y7xINpZjvEg2g74buZZeG6p+G7hTtmZXNmxJE7w7Thu5UxO+G7h2Xhuq07xINl4buVXTvhu4XDrWbEkTtm4bufb8SD4bu2O+G7mGXDqOG7hTvhu5ll4buVambEkTt04bq9O8SDZeG7lV074buZZV1mZTvhu4Ui4buZO8SD4budXTvhu4dl4bqt4bu0O+G7g2lmxJE74buZ4buJw6k7Zl1nO2ZdZzvEkcOyw6k7ZmVvO8O04buV4bqnO2ZlIOG7tDtmZW874buDNOG7hTvEgznDuTvhu4dl4bqtOy07xIPhu51dO2Vqw6k74buF4buJZjvhu4UgO+G7iWbEkTtmxJFnMMOpO+G6sWI74buDMMOp4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JD3DqeG7hcSRO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrhuq/hu5ll4buV4buFw6M7w6nEguG6t2bhu5nhurfhu5E6O+G7k+G7mcO54buD4bq34busOnXDqeG6r+G7mWXDnTt7LCzDtcO64buyO2XhurfDqcSRZeG7mcOdOyl9PsO1w7rhu7I6O+G7k+G7kcSD4busOi8vxIPhuq9m4bu2w6NdZ+G7mWVdZmVlZ13hu7Z0Zi/huq/hurfhu5Phu4fhu5lnw7UvZuG6t3Xhu5MvISghLC8hLj7huq8+Lj4oLix94buZISg+KOG7gywt4buH4buD4bu24buBw7XEkTo7XeG7g+G7meG7rDrEguG7nV07ZWrDqTvhu4Xhu4lmO+G7iWbEkTtmxJFnMMOpO+G6sWI74buDMMOp4bu4Ojt1w6nhuq/hu5ll4busOnssLDo7ZeG6t8OpxJFl4buZ4busOil9Pjo7LyQ9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XEgl3DteG7mcOpZ2Y6JEDhu4TDqWZlO2XDrV07xIPhu51dO+G7mOG7kSA74buEw7kj4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JMODxKk7dOG6o2Y74buZZeG7n8OzZsSRO+G7h2LDnTvigJzhurBhw7k74buDIDvEgznDuTvhu4dl4bqtO8SDZeG7lV074buFIDvhu4lmxJE7ZsSRZzDDqTvhu4VdZsSRO3Thuqk74buZ4buRambEkTtlasOpO8OjxKk74buF4bq1O+G7hW/DqTvEg+G7n2/DqeG7tDvhu4Phu5fEgzvhu5nhu5FqZsSRO+G7mWXhurs74buZZTlmO8SDOcO5O8SDZcOqO8OjNWbEkTvEg2XDqeG6rcSDO+G6seG7o107M2Y7xINu4buF4bu0O3Thurs7ZcOyw7U74bqxYeG7mTtm4bqnZjvEkcSpxIM74buHZeG6rTvhu5lnO2Zl4bufO8SDIsOpO+G7mWXGoWbEkTvEkSJmZTtm4bufb8SD4bu0O+G7mSJmO+G7kWtmxJE7w7Vl4budO+G7h+G6uWY7xIMxO8SRaMSDO+G7kzlm4bu2O+G7hmXhuq07dHBdO8SDZWc7w6NoZsSRO+G7hSLhu5nhu7Q7dHBdO+G6r8ahZsSRO+G6sWI7xINl4bqtO8Ojw6nhuq1mO+G7mWUgZmU74buRYeG7mTtmZcOp4bqp4buVO+G7hWhmOzNmO2bEkWdm4bu0O3QgZzvEg2XhurlmZTt04bubO+G7heG6tTvEg2lmO2Uiw6k7ZSBmxJE74buZZeG7l2bEkTvDtOG7lTE74buFXWbEkTvhu5FdO8SDZcOyO8OjImbhu7Y7xII5w7k74buHZeG6rTtmZeG7nzvhu4MgO8SD4budXTtlasOpO+G7heG7iWY74buFIDvhu4lmxJE7ZsSRZzDDqTvhurFiO+G7gzDDqeKAneG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiTEgmXDqjvEg2VwZsSRO2Vdw6k7ZjPhu4U74buTXeG7lTvhu4dlw6k7ZsSRZzDDqTvhu5nhu5FqZsSRO+G7mWXhurs74buHZeG6rTvhu5FdO8OjaMOp4bu0O2VnXTtm4buNO+G7mXBmxJE7xINlxqHhu4U7xINlw6k7xINl4bq54buZ4bu0O2bhu5s7ZWddO2Zlw6w7w7rDqWZlO8OjNWbEkTtlMOG7mTvEkTBnO3QgO8SDaDvhu4Ug4buVO+G6scOs4bu0O+G7g+G7l8SDO2bhu4074buRazvEgyJmZTtlZ1074buFIOG7lTtlambEkeG7tDvhurHhuq1mO+G7h2XDqTvhu4fhuq3hu5k74buZ4buRIsOpO8SDImZlO2VnXTvhu5Hhu5tmxJE74buT4bqlO8SDZeG7lcO5YmY74buFIOG7lTvhu5nhurnhu4U7ZmUw4buZ4bu0O2dmxJE7w6Phu59v4buFO+G7kcOgw7U74buRw7NmO2Vrw6k74buZ4bubO3Thuqk7ZeG7n+G7jWbEkTvEgyLDqTtl4bufbmbEkTvhu5llbuG7heG7tDt04bq9O2bEkcOt4buZO8SD4budXTvhu4XDoOG7mTtlZ1074buHZeG6reG7tjtGZXNmxJE74buZ4buRIsOpO+G7h2Xhuq07ZmdmO8O64buV4buFO8O64buV4bqnO+G7mXA7xJHEqcSDO+G6seG6rWY7ZsSRw61mO+G7h2XDqTtmZcOgZjvhurHhu507ZjRmxJE7dCA7xJHDqWg74buZZeG6uzvDtWVsZsSRO2ZlXWZlO2Zl4bufO+G7mWVsw6nhu7Q74buRasOpO8O04buVMTvEg2XhurlmO+G7hSDhu5U7ZsSRMTt0IGbEkTvhu4XDrWbEkTtm4bufb8SD4bu2O8SCZcOqO2bEkWXhur874bqx4bqtZjvhu5ll4buJw6k74buDIDvEg25mO+G7mWXDqOG7hTvhu5ll4buVambEkTvhu4Mww6k74buZ4buV4buJZjvhu5nhu5EgZzvhu5nhu5FnZsSRO+G7h2VnXWbEkTvhu4XDqeG6q2bEkeG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiTEgjnDuTvhu4dl4bqtO8SDaDvhu5Phu6HEgzvhu5PEqWbEkTvhu4UyZmU74buDw6nhuqvhu5nhu7Q7ZmXDqeG6qeG7lTvhu4PDoWY7xJE2w7U74buF4bufXTvEkcOpaOG7tDvEgyBmZeG7tDvhu4MiO+G7mTE74buZbsOp4bu24bu24bu2O2Zl4bufZsSRO8SDZcOqO3Qgw6k7ZsSRIMO5O+G7k13hu5U74buDIDvhu4Nvw7U74buDIjvhu4Vvw6k74buDMMOpO+G7meG7lV074buZ4budXTvhu4XDrcSDO+G7kV3hu7Q74buFw6Hhu4U74buHZeG6rTvhu4XDoMO1O+G7hTDDtTvhu5kixINlO3TDrDvDo8Og4buZO+G7g+G6p2Y7ZeG6u2ZlO+G7mWUgZmU7xIMixIM7ZmUiZmU74buFb8Op4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JEZlbztlasOpO8SDaWY7ZmXDrOG7tDtmxJFl4bq3O2bEkeG7n8Ozw6k74buDb2Y74buZ4buR4buVw7nhuqlmO+G7mV3DqTtmZV3hu5U74buFIsSDZTvhu4XhurVnO+G6sWI7xIM5w7k7xINlZztmZcOp4bqp4buVO8O04buVMeG7tjtFXcOpO11mZTvhurfhu4U74buZ4buJw6k7w6MgZjtmZV3hu5Xhu7Q7XWZlO+G7meG7kcOoZzvhu4PhuqdmO+G7mWU5ZjvEgznDueG7tDvEg2lmO+G7meG7icOpO+G6seG7oWbEkTvhuq/hu59vw6k7xIPDoeG7hTvhu5Fnw6k7dHBdO+G6scOgw7U7dCBnO8SRxKnEgzt0cF07ZcOsw6k74buHZeG6rTvhu5FdO8O04buVMTvhu4dl4buJZsSR4bu0O+G7kV07w6NdZztmZcOp4bqn4buVO8O04buVMeG7tjvhu6tmZTvhu5nhu4nDqTvEg+G7oTvhuq/hu4tmxJE74bqvMMSDO+G7meG7kTE74buDw7PDqcOdO+KAnMSCaOG7tuG7tuG7tjvEg2g74buRXeG7tDt0MGbhu7bhu7bhu7Y7dDBmO8O04buVMeKAneG7tjtUIGc74bqx4bqtZjtmZSA7ZV3DqTtdZmU74bq34buFO+G7meG7icOpO+G6sTTEgzvhu6Xhu7Q7xIPhu5/Ds8OpO8O1ZSI74buD4bqnZjt04buVw6k7dMOi4bu2O+G7hmXhu4lmxJE74buR4buLO+G7mWVxxIM7ZeG7nzvhu5ll4bqtO2YgZ+G7tDtmZeG7n2bEkTvhu4dl4bqtO8SD4buhO3TDoMO5O+G7hSA7xINlZzvDtOG7lTE7w7rhu5Xhu4U7w7rhu5Xhuqc74buZ4buR4bq/4buVO8SDIGZl4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG7hmXhuq07xINl4buVXTtmYeG7lTvEg11mZTvEg+G7lV074buD4buV4buJZjvhu4MgO+G7hWhmO+G7h2VnIsOpO+G7h2XhuqHhu5U7xIPhu51dO+G7meG7icOp4bu2O+G7hGhmO2Ygw7k74bqx4bufXTvEg27hu4U74buDNOG7heG7tDtmYeG7lTt0cF07ZmVdZmU7dHBdO2bEkWdmO+G7gzDDqTvDo2w74bqv4buf4buPZsSR4bu2O0bEkWcgw6k7xINdZmU7xIPhu5Vd4bu0O+G7heG6tTvEg2lmO8O6IGc74buHZeG6rTt0b8OpO+G7g2lmxJE7w6Np4bu0O2Zh4buVO8SDXWZlO8SDIuG7tDvEg11mZTtmxJFdZ+KApjvhu4Vhw7k74buFaGY7Zmvhu4U74buT4buhXeG7tDtma+G7hTvhu5ldw6k7ZeG6t2fhu7Q7Zmvhu4U7ZTHDqTvhu5MxZjvhu4UgO+G7h2Xhu4lmxJE7xINoO+G7h2Xhuq07xINl4buVXTvhu4MgO8Ojb+G7mTtlN2Y7dOG6vTtmxJFnZuG7tjvhu4Rtw6k74buHZcOpO8SDZeG7lcO5YmY74buFxqFd4bu0O+G6r1074buZ4buJw6k7ZV3DuTvDo+G6vTvhuq/hur074buhZsSR4bu0O2Zsw6k74buF4bqpO+G6sV3DueG7tDvEg2XDqjvhu5k04buFO8O04buVXTtmasOpO2bhu59vxIM74buDIjvhu4dl4bqtO+G7heG6tTtmYeG7lTvhu4MgO2Xhuq3hu5nhu7Q74buHZeG7iWbEkTvEg2lmO8SDMeG7hTvEkcOpIsSDO2bEkeG7oV07ZsSRIsO5O+G7h2VoO8SDZeG6veG7lTtmc13hu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokRmVzZsSRO+G7hcahXTvhu4dl4bqtO+G7meG7keG6v+G7lTvDtOG7lTHhu7Q7ZSBmxJE7w7po4buFO8SD4bujZsSRO8O04buVXTvDusOpZjt04bqpO8SDZeG6rTvDo8Op4bqtZjvEgyLEgzvhu4VoZjszZuG7tjvhu4TDrcOpO2bEkeG7n8Ozw6k74bqx4bqp4buVO+G7h2XhurdmO+G7h2Xhuq07xINl4buVXTtmZSA74buZ4buJw6k7w7Thu5UxO+G7mWfhu7Q74buFw61mxJE7ZuG7n2/Egzvhu4Mww6k74buRYeG7mTtmxJFnZuG7tDvEg2XDqjvEg2Xhu5VdO+G7mWVdZmU7ZmXhurU7xINl4buhO+G7h2Xhu4lmxJE7xJE04buZ4bu0O+G7h2XDqTszZjvhu4Mww6k7ZsSRw63hu5k74buNO2XDoOG7lTt04bq94bu0O+G6r8ahZsSRO+G6sWI7ZmHhu5U7xINdZmU7xINl4buVXTvhu5ll4bq7O8SDZcOqO8SDw6FmO3Qgw6k7w6NdO8O04buVMTvhu4MgO+G6seG7nTvhu4Vr4buZO2Zqw6k7ZsSRZ2Y74bqx4buXZsSRO+G6scOp4bqr4buV4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG7hmXhuq074buH4bqt4buZO+G7meG7kSLDqTtmZcOp4bqp4buV4bu0O+G6r8ahZsSRO+G7h2Xhu4lmxJE7ZeG6reG7meG7tDvhu4XhurU7xINpZjtlIsOpO+G6seG6t+G7hTvhu5FdO8SDZcOyO8OjImY7w6Nv4buZ4bu0O8SDaDvhu5ll4bqn4buFO8SDZeG7l+G7mTvhu5nDqeG6qWY74buZZeG6uzvhu4Xhu5VdO3Qgw6k74buZZeG7ocSDO8O04buVIDvEg2VnO11mZTvhurfhu4U74buZ4buJw6nhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokxIJlw6nhuqnhu5U74buF4buVa2bhu7Q7ZsSRw6DDtTtmxJFwZsSRO2Zl4bq7ZjtmZXNmxJE7w7Thu5UxO+G7h2Xhuq074buFw61mxJE7ZuG7n2/Egzvhu5nhu5FnZsSRO8SRImZlO2UgZsSRO+G7kWdmxJHhu7Q7xINlw7Lhu5k74buZZcOo4buFO3Thur07xINl4buVXTvhu5llXWZlO+G7hSLhu5k7xIPhu51dO+G7h2Xhuq074buZcDvEgyLEgzvhu4VoZjszZjvhu4XhurU7ZmHhu5U7ZsSRIMO5O2YgZ+G7tDtmZW87xIM5w7k74buHZeG6rTvEg2Xhu5VdO2Zuw6k7dOG7n8OzZjtmZSA7LTvEg+G7nV07ZWrDqTvhu4Xhu4lmO+G7hSA74buJZsSRO2bEkWcww6k74bqxYjvhu4Mww6nhu7g9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7Xhu6vhu5Xhu5llZ+G7kTokRSA7RcOp4bqt4buVPS/DtSQ=

Hà Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]