(vhds.baothanhhoa.vn) - Khu vực miền núi Thanh Hóa có địa hình phức tạp, địa chất không ổn định, lại có độ dốc lớn, vào mùa mưa bão thường xuyên xảy ra các điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão, Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) đã tích cực triển khai các giải pháp sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.
w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bql4buOZ8WpY8OzZ+G7qWPhu4fGsGPhurDhu6nhu4XGsGPhu6Fx4buH4bupY+G6sHB3xrDhu6Fj4bulcOG6tmPEkELDsmPFqXHGocawY8aw4bqycWPhurDEguG7qcaw4buhY8Wp4bq04buHY8Wp4bqs4buHY8OzaOG7qcOiL3DEkeG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqJQw7Xhu4fhu41i4bql4bukcOG6tmPEkELDsmPFqXHGocawY8aw4bqycWM6cOG7h8awcGNQ4bur4buHY8Oy4burY+G7j3Thu4djcHPGsHBj4bqicOG6qMOyY+G6sGbhuqLhuq9j4buPdOG7h2PDsnBr4bqwY+G7pXB3xrDhu6Fj4buzxrBj4buPdMawcOG6r2Phu6dmcWPDsuG7q2Phu4/DvWPhu414w7Jj4bun4bu5xrDhuq9jxJDhu4Xhu6ljxanhurThu4djxanhuqzhu4djw7No4bupY+G6sHDhuqxBxrDhu6Fjw4nhurbhurjhu5XGsGPDiWfhurhjxILhu4djw7Lhu4PDsmPhu49x4budxalj4bquZuG6sGPhu6fDgOG6r2Phu6Fq4bq4Y+G7g8OycGPhurDDrcOyY+G7oXHhu4fhu6lj4bqwcHfGsOG7oeG6sWPhu47hu51j4buPZ8WpY8OzZ+G7qWPhu4fGsGPhurDhu6nhu4XGsGPhu6Fx4buH4bupY+G6sHB3xrDhu6Fj4bqwxILhu6nGsOG7oWPFqeG6tOG7h2PFqeG6rOG7h2PDs2jhu6nhuq9jP8OAY+G7oHHhu4fhu6lj4bqwcHfGsOG7oWMtYyJtxrBj4bqwZ3Fj4bqz4bugOiI64bq1Y+G7j2hj4bqwcsOycGPDskLDsmPhurDEgnHhu53GsGPhu6Vw4buHcWPDsuG7g8OyY+G7oXFncWPhuqJw4buD4bqiY+G6rsSpxrBj4bqu4buFxrDhu6Fj4bqoxrDhu6Fj4bqicOG7q2Phu6VwcWPDsuG7q2Phuq5CY8OyeGPDiWfhurhjxILhu4fhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Lhu4fhuqLhurBx4bupxrBi4bqlw6Jxxanhu6Fjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG7jeG6sHDhurbFqcOzY3HDksO1xrDhurDDtcSCYmPhuq7hurDhurjhu6fDtTliRXHhu43hurBww6Nj4bq/ZGThuqLDicSDY3DDtXHhu6Fw4bqww6Njw6nhur/hurnhuqLDicSDYmPhuq7EgsOyOWIvL8Oy4buNxrDhurHDs+G7h+G7qeG6sHDhu4fGsHBw4bup4buH4bqxxJDGsC/hu43DteG6ruG7peG6sOG7qeG6oi/GsMO1ReG6ri9lxJHDqeG6uy/EkcOqw6rhu43hurvEkeG6ueG6ucOpZOG7geG6sOG7geG7gWTDqeG6u+G7p2ThurHDueG6ouG7oeG6o8SCOeG6u+G6u8OqYmPhu4fhu6fhurA5YuG7jmfFqWPDs2fhu6lj4buHxrBj4bqw4bup4buFxrBj4buhceG7h+G7qWPhurBwd8aw4buhY+G7pXDhurZjxJBCw7JjxalxxqHGsGPGsOG6snFj4bqwxILhu6nGsOG7oWPFqeG6tOG7h2PFqeG6rOG7h2PDs2jhu6liY0Vx4buN4bqwcDli4bq/ZGRiY3DDtXHhu6Fw4bqwOWLDqeG6v+G6uWJjL+G6pcWow73hurBj4buP4bupZsawYyrhurZ4w7Jj4bunw71jxJHhurvDkmPDg+G6tuG7h2Phu4904buHY8Oz4buFxrBjcOG6tuG6uOG7m8awY8Wo4bqsQcaw4buhY+G7puG7g+G6sGPDs3Rj4bquZuG6sGPhu6fDgGPhu43hu6ljxanhuqzhu4dj4bun4bu5xrBj4buP4buHxrDhu6Fj4bqicGdxY+G7pXDDrcOyY+G6onDDgsOy4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6peG7pHDhurZjxJBCw7JjxalxxqHGsGPGsOG6snFjOnDhu4fGsHBjUOG7q+G7h2PDsuG7q2PhurllY+G6sOG6tuG6uOG7l8aw4bqvY+G7j+G7qWbGsGPhurDhurbhurjhu5fGsGPDg+G6tnjDsmPhu6fDveG6r2PhurB1xrBwY+G7p8O9Y8OycGbhurhjw4Phurbhu4djxJDhu7lxY+G6sOG7s8aw4buhY8OycHHGoeG6tmPhu43hu4VxY8SR4bqx4bq5w6nhu4Hhuq/DqeG6ueG7pcWp4bqvY+G6sMSC4bupxrDhu6Fj4buP4burY8Oy4burY+G6u+G6u2Xhuq/DqeG7pcWpY8OD4bq2eMOyY+G7p8O94bqxYzrEguG6rOG7ucOyY8Wp4bq04buHY8Wp4bqs4buHY8OzaOG7qWPGsGnFqWPGsOG7h+G6uOG6r2M/w4Bj4bugOiI6Y+G7j2hjw4lq4bq4Y+G7jULGsOG7oWPDsuG7g8OyY+G6onDhuqzhu7fGsOG7oWPhu4PGsGPDssOCY+G6sHDhu53huq9jw7JwcWPhurBx4buX4bqw4bqvY8OycOG6tm7GsGPDs3Rj4bqweOG6sGPFqeG7rXFj4buPccah4bq2Y+G7pXHhu5vGsGPhu4/hu51jw4lDY+G7p+G6umPhu6VwcWPDsuG7q2Phuq5CY8OyeGPEkMahY3BmY+G6sGzGsOG7oWPhu6Fx4buH4bupY+G6sHB3xrDhu6Fj4bqwxILhu5XGsGPhu4904buHY8Oz4buFxrBj4bqwdcawcGPGsOG7q3Fjw7Jw4bq2xrDhu6FjxJDhu4VjxalxxqHGsGPGsOG6snFjxrDhu6txY8SCceG7lcaw4buh4bqxY8OSw4Jj4bqwcOG7neG6r2Phuq7DgGPhu49oY+G6sHDhu4XGsHBj4bunbeG6omPhu4/hu6nhu4XGsGPhu6Vx4budxalj4bqwxILhu4fhuq9jxILhu4Vj4bqu4bup4buD4bqwY+G6sOG6qsaw4buhY+G6sOG6tuG6uOG7l8awY+G7j+G6rEHGsOG7oWPEkOG7hWPDsnfGsOG7oWPhurDhu4PDsmPDsnDhurZuxrBjw7N0Y8SQbeG6sGPhurDhuqxj4buNQmPhuqJw4buxxrDhu6Hhuq9j4bqwcHHhu5fhurBjw7N0Y+G7pXDDrcOyY+G6onDDgsOyY+G6rkJjw7J44bqvY+G6onDhuqzhu7fGsOG7oWPhu4PGsGPhuqJwasawY+G7p+G6tnnGsOG7oeG6r2Phu49nxaljw7Nn4bupY+G7oXHhu4fhu6lj4bqwcHfGsOG7oWPhu6VwcWPDsuG7q2PhurBzxrBwY3DhurZ4xrDhu6Fjw4lr4bq2Y8OJZ+G6uGPEguG7h+G6sWPDknB1Y+G7j2bhu6ljw7Lhu4PDsmPhu4/hu7fGsGPEkHRjw4PhurZnxrBj4bun4bq6Y+G7oXHhu4fhu6lj4bqwcHfGsOG7oWPDiWrhurhj4buNQsaw4buhY+G7peG7l2Nw4bupZsOycGPhuqJw4buxxrDhu6Hhuq9jw7JweMaw4buhY+G6sHBx4buVxrBj4bqw4buHcWPEkOG7hWPDsnDhuqRj4buPw73GsOG7oWPhurDEguG7qcaw4buhY8OJQ2Phu6fhurpjw7Lhu4PDsmPhurBzxrBwY3DhurZ4xrDhu6Hhuq9j4bquQmPDsnhj4buN4bupY+G6sHBx4buVxrBj4bqw4buHceG6r2PDs2jhu6lj4bun4bqm4bqxYzpwQsOyY3Bx4bubxrBj4bulceG7ncWpY+G7peG7leG6r2PhurDhu7PGsOG7oWNww4HhuqJjxJBt4bqwY+G6sOG6rOG6r2PhurBwceG7l+G6sGPDs3Rj4buNQmPhuqJw4buxxrDhu6Hhuq9j4bulceG7ncWpY+G6sMSC4buHY+G6sOG7qeG7hcawY8Ozw71jcOG7m2PhurBweMaw4buhY8OD4bq2eMOyY+G7p8O94bqvY+G7j+G6rEHGsOG7oWPhurB1xrBw4bqvY+G7j+G6rEHGsOG7oWNw4bq24bq44bubxrDhuq9jxILhu4Vj4bqu4bup4buD4bqwY8Oy4buDw7Jjw7Js4bq24bqvY8OyeMaw4buh4bqvY8awxqHGsGPhu4/huqxBxrDhu6Hhuq9jcOG7m2PhurBweMaw4buhY8Oz4buD4bupY3Bx4bub4bq2Y+G7j+G6rEHGsOG7oWPDs8O9xINj4bqwacaw4buhY8Oy4bqsQcaw4buhY8Oyd8aw4buhY+G6sOG7g8OyY+G7jeG6tuG6uGPhurDhurbhuq9jw7Nn4bupY+G7jeG6rOG6oMaw4buhY8SQ4buFY+G6onDhu4PhurBjw4Phurbhu4fGsOG7oWNw4buHcWPDs+G7lcawY+G7j+G6rEHGsOG7oWPDs2fhu6lj4buPZ8WpY+G6sGzFqWPGsHBzxrDhurFj4buOeHFjxJDhu7lxY8Oy4buDw7Jj4buNQmPhu4PGsGPhu4/hu4fGsOG7oWPhurDEgnHhu53GsGPhu6Vw4buHceG6r2M/w4Bj4bugOiI6Y+G7j2hjw7JwdWPhu49m4bupY8Oy4buDw7JjxrBw4buFY+G6sHBs4bq2Y+G7j27hurhjxrBw4buHxrBwY+G6sHHhu5fGsGPhu4/DveG6r2PhurBwcWPDsnfGsOG7oWPGsMahxrBj4buN4bqo4bqwY+G7j3Hhu53FqWPhurDhuqrGsOG7oWPhu4/hu6lmxrDEg2PDsnDhuqRj4buPw73GsOG7oWPDiWrhurhj4buNQsaw4buhY+G6onDhuqzhu7fGsOG7oWPhu4PGsGPDs2fhu6lj4buPZ8WpY+G7h8awY+G6sOG7qeG7hcawY+G7oXHhu4fhu6lj4bqwcHfGsOG7oWPhurDEguG7lcawY+G7j+G7qWbGsGPhurDhurbhurjhu5fGsGPhurBwcWPDsnfGsOG7oeG6r2Phu6V04bqiY+G6sHBBcWPhuqjGsOG7oWPDsuG6qOG6tuG6r2Phu6Vww63DsmPhuqJww4LDsmPhuq5CY8OyeGPhu6VwcWPhu6fhuqbhuq9j4bunw4LhurBjw4ln4bq4Y8SC4buH4bqxY+G7jnnGsOG7oWPhurBwQXFj4bq44buV4bq2Y8OybOG6tmPDsuG7g8OyY+G7j+G7t8awY8SQdGPDsuG7q2PhuqJw4bqs4bu3xrDhu6Fj4buDxrBj4bqicGrGsGPhu6fhurZ5xrDhu6Fj4buhceG7h+G7qWPhurBwd8aw4buhY8OycOG7qWPhurDhuqrGsOG7oWPhu6Vw4bq2Y8SQQsOyY8Oyw4Jj4bqwcOG7nWPGsOG7l+G6tmPDiWfhurhjxILhu4dj4bquw4LhurBj4bunw4Bj4buhauG6uGPhu4/huqjhurBj4buhaOG6uGPhu4/huqxBxrDhu6FjcOG7qeG7i8OyY+G6rmbhurBj4bunw4Bj4bqw4buH4bun4bq24bq4Y+G7jeG6rOG7t8aw4buhY+G7pXB4cWPhu6fhuqzDgcaw4buhY+G7p+G7ucawxINj4bqwcELDsmNwceG7m8awY+G6onDhu7HGsOG7oeG6r2PDsnB4xrDhu6Fj4bulcMOtw7Jj4bqicMOCw7Jj4bqwcHHhu5XGsGPhurDhu4dxY+G6sHDDteG7qWPhuqJw4bqs4bu3xrDhu6Fjw7JwasWpY+KAnOG6uWPhurBmcWPDsnDhu7XigJ3huq9j4buPZ8WpY8OzZ+G7qWPEkHHhu5vDsmPhu49xY+G7p2ZxY8OycOG7qWPGsOG7oeG6rEFxY+G7jWrGsGPhurBw4bq2bcawY+G7p8OBceG6r2Phu4fGsGPhurDhu6nhu4XGsOG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDknfGsOG7oWPhurDhurhjw5IlYzBq4bq4Y+G7jULGsOG7oWPDsnfGsOG7oWPhurDEgnPGsHBj4buhceG7h+G7qWPhurBwd8aw4buhY2VjOnDhu4fGsHBjUOG7q+G7h2PhurBwQsOyY3Bx4bubxrBjxrBwceG7m8WpY8SQw4Jjw4PhurZnxrBj4bun4bq64bqvY8OzZ+G7qWPhurDEgnNj4bq7Y+G6sOG6tuG6uOG7l8aw4bqvY+G7j+G7qWbGsGPhurDhurbhurjhu5fGsGPDg+G6tnjDsmPhu6fDvcOjY8SR4bq74bqvY8SR4bq7w5Lhuq9jZcSRw6rhuq9jxJHhur3huq9j4bq5w6pjxJDhu4Vj4bq/Y+G6sOG6tuG6uOG7l8awY+G7j+G6rEHGsOG7oWPhurB1xrBwY8SQ4bu5cWPDsnBxxqHhurZj4buN4buFcWNw4bu3xrBjw6rDquG6ueG7pcWp4bqxY8av4buh4buH4bq4Y+G6sOG6qmPhu49s4bq2Y8awacWpY2VkZcSR4bqvY8Oyd8aw4buhY+G6sOG6uGPhurBw4buFxrBwY+G7p23huqJjw7Lhu4PDsmPDs+G7h8awY+G6onDhu7HGsOG7oWPDsnB4xrDhu6Fjw7No4bupY+G7p8OC4bqwY+G6sGZxY8Oy4bu3Y8OD4bq24buHxrDhuq9jw7Lhu4PDsmPhu4/hu7fGsGPEkHRjcGbhurBj4bqwxIJCw7Jj4bqwcOG6tsO9w7Lhuq9j4bqicGrGsGPDsnfGsOG7oWPhu6doxrBwY+G7j2bhu6lj4bun4buFY+G6sMSC4bqsw4DGsOG7oWPDs+G7h8awY8OycHVj4buPZuG7qWPhurDEgkLDsmPhurBx4buX4bqiY8Oy4buDw7Jjw7JwcWPGsHDhu4PGsHBjcGbhurDhuq9j4buPw71xxINj4bqwcOG7hcawcGPhu6dt4bqiY8SRw6lj4buPw71xY8OJ4bq2xrDhu6Fj4bulcsOycGPhuqJw4buxxrDhu6Fjw7JweMaw4buhY8OzaOG7qeG6r2Phu6fDguG6sGPhurBmcWPDsuG7g8OyY8OycHFjxrBw4buDxrBwY3Bm4bqw4bqxY8OT4buVxrBjw7JmxrBwY+G7j+G7q+G6r2Phu4/hu7fGsGPEkHRj4bqwacaw4buhY8Oy4bqsQcaw4buhY+G7pXHhu53FqWPhurDEguG7h+G6r2PGsHBtxrBj4buPdMawcGPDsuG7g8OyY8SQdGPhurDEgnJj4bqwccahxaljbsawY8Wpa+G6sGPhu4fGsGPhurDhu6nhu4XGsGPhu4/hu51j4buhcWdxY+G6sOG7r+G7h+G6r2Phu41xY+G7jUFxxINj4bulceG7ncWpY+G6sMSC4buHY8SC4buFY+G6ruG7qeG7g+G6sGPDsuG7g8OyY8SQdGPhurDEgnJjw4nhurbGsOG7oWPhurjhu5fhurbhuq9j4buN4buxxrDhu6Fjw7JwZ+G6uGPhurBw4bqsw4HGsOG7oWNwZmPhu6fhuqzhurZjw7Js4bq24bqvY8OyeMaw4buhY+G7j+G7nWPhu6Vw4bu3cWPhurBwd8aw4buh4bqvY8OJQ2Phu6fhurpj4bqwxILhuqzhu7nDsmPFqeG6tOG7h2PFqeG6rOG7h2Phu6fhuqZjxrBww6zFqWPhurDEguG7g8awcGPhurBwceG7m+G6sGNwZnFj4bun4bu5xrDhurFj4buOecaw4buhY+G6sHBBceG6r2PDsmnGsGPDsuG6qGPhurBzxrBwY3BzxrBwY8Oyw4Jj4bqwcOG7nWPDsuG6pOG7h2PhurDhuqrGsOG7oWPhurDhurbhurjhu5fGsGPhu4/huqxBxrDhu6Hhuq9jw7Jw4bqkY+G7j8O9xrDhu6Fj4bul4bq6Y3DDgeG6omPhu495xrDhu6FjxrDhu6Hhurbhurjhu5XGsGPhurDDrcOyY8SQ4bu5cWPhu43hu6nhu4fGsHBjxrDhu6FwceG7m+G6ouG6r2PGsOG7oeG6rEFxY+G7jWrGsGPDsuG7q2PFqeG7g+G6uGPFqeG7q8Oy4bqvY+G6sHBx4buX4bqwY8OzdGPhurDEguG7lcawY+G6sOG6tuG6uOG7l8awY+G7j+G6rEHGsOG7oWPhu4/huqzDgcOyY+G7oXHhu4fhu6ljw4PhurZnxrBj4bun4bq6Y+G7j+G7nWPhuq5DY+G7jcOCxrDhu6Fj4bulcHFjw7Lhu6tj4bqwc8awcGNw4bq2eMaw4buh4bqxY1fGsOG7oWPhu6bhu5VjImnGsGMlcOG6rOG7ucOy4bqvY+G7oHHhu4PFqWPhu494w7Jjw7J3xrDhu6Fj4bqw4bq44bqvY8OycOG7qWPDs3Hhu5fhurDDo2NQceG7m8awY+G7j+G7t8awY8SQdGPhu49oY8OycOG6tm7GsGPDs3RjcOG7t8awY8SR4bqxZGRkxanDqWPhu4/hu4NjcMO9w7Lhuq9j4bq7ZGRjxILhu61j4bqwcMO04bqi4bqvY+G7oWzGsGPhurlkY8Oyw73hurBj4bqwceG7leG6tmPhu41xY+G7j8O9xrDhu6Hhuq9jxJHDqWPhu49sxaljw7Lhu6vDsmPEkOG7hWPFqcO94bqwY+G6rnhjw7Nx4budxrBjw7Phu4Phu6lj4oCc4buPcWPDsnBtxanigJ3huq9j4oCc4buP4bqsQcaw4buhY3Dhu5HhuqLigJ3huq9j4oCc4buP4buDY+G7p8OA4oCd4bqvY8SRZGPDicO1Y3dj4bqwd+G6r2PFqeG7g+G6uGPDieG6ssOyY8SQ4buFY+G7peG6umNww4HhuqJj4buPecaw4buhY8SQ4bu5cWPDsuG7g8OyY+G6sOG7s2PDsnDhuqjDsuG6r2PDsuG7g2PGsHBqxrBjw7Lhu6tjxanhu4Phurhjw4nhurLDsuG6r2N3Y+G6sHdj4buP4budY+G6rsSpxrBj4bqu4buFxrDhu6Fj4bqoxrDhu6Fj4bqicOG7q2Phu6V04bqiY+G6sHBBcWPhu6VwcWPDiWfhurhjxILhu4dj4bquQmPDsnjhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bql4buM4bupY2fGsHBjcOG6rMOAxrDhu6Fjw7Lhu7fGsGPDs2jhu6lj4bqueGNlY+G6s+G6sOG6qmPGsOG7oeG7heG6uGPEkWVjLWPEkcOpLeG6vS1lZGXEkeG6tWPEkOG7hWPDs2jhu6lj4bqueGPDqWPhurPhurDhuqpjxrDhu6Hhu4XhurhjZeG6uWMtY2Xhurstw6otZWRlxJHhurXhuq9j4bqwxILhu5XGsGPhu4904buHY8Oz4buFxrBj4bqwdcawcGM6cOG7h8awcGNQ4bur4buHY8Oy4burY8Wp4bqs4buHY+G6sOG7qWPhurDEguG7lcawY+G7jXHhu5vGsGPEgsO9xrDhu6Hhuq9j4bulw6jFqWPhurBww7Xhu6lj4buhceG7q2Phu6FxbeG6sGPFqWbGsHBj4buPaGPhu6fhu4XFqWNw4bqsY3Dhu6/GsOG7oWPDsnfGsOG7oWPhurDEgnPGsHDhuq9j4buhauG6uGPhu4PDsnBj4bqww63DsmPhu6Fx4buH4bupY+G6sHB3xrDhu6Fj4bqwxILhu5XGsGPFqcO94bqwY+G6rnhj4buP4bupZsawY+G6sOG6tuG6uOG7l8awY8OD4bq2eMOyY+G7p8O9w6NjxJHhurvDkuG6r2PEkeG6veG6r2NlxJHDquG6r2PhurnDquG6r2Phu4/huqxBxrDhu6Fj4bqwdcawcGPhurtlxJHDleG6r+G6seG6seG6sWPhurBw4bq2w73DsmPhu4904buHY+G6onBtxrBjw7Lhu4PDsmNw4bq24bq44bubxrBjxajhuqxBxrDhu6Fj4bum4buD4bqw4bqvYyrhurbhu4fGsGM/4bu3xrDhuq9jOnDhuqxBxrDhu6FjMOG6tmrGsOG6sWNQceG7m8awYz/DgGPhu6A6Ijpj4buPaGPDs+G7g+G7qWPDsuG7g+G7qWPEkOG7hWPhu4/GoWPDieG6tmvhurBj4bqicOG6rOG7t8aw4buhY+G7g8awY8OJQ2Phu6fhurpjxJDhu4VjOuG7s8aw4buhY8Oyw4LDsmPhu47huqxBxrDhu6Fjw7PDvWMiceG7m+G6sGPGr+G7h8WpY+G7j2hjw7Jw4bupY8OycOG6pGPhurDEguG6rOG7t8aw4buhY8OJQ2Phu6fhurpj4bulcMOtw7Jj4bqicMOCw7Jj4bqwcHHhu5XGsGPhurDhu4dx4bqvY+G7j2fFqWPDs2fhu6lj4buhceG7h+G7qWPhurBwd8aw4buhY8Oz4bqs4bu5w7JjxJFj4bqwxILhu5XGsGPDsuG7g8OyY+G6sOG6tuG6uOG7l8awY8OD4bq2eMOyY+G7p8O9Y8OD4bq24buHY+G7j3Thu4djw7Phu4XGsGPDsuG7g8OyY3Dhurbhurjhu5vGsMOjY8Wo4bqsQcaw4buhY+G7puG7g+G6sOG6r2Mq4bq24buHxrBjP+G7t8aw4bqvYzpw4bqsQcaw4buhYzDhurZqxrDhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlV8aw4buhY+G7puG6umMiacawYzpwcsOycOG6r2M6xILhuqzDgMaw4buhY+G6onDhu7HGsOG7oWMq4bq2Z8awY+G7p+G6umPhu6Fx4buH4bupY+G6sHB3xrDhu6Hhuq9jP8OAY+G7oDoiOmPDsnDhu6ljw7Nx4buX4bqww6NjP8OAY+G6ruG7mWPhurBpxrDhu6Fjw7LhuqxBxrDhu6Hhuq9jw7Jw4bqkY+G7j8O9xrDhu6Fj4bqicOG6rOG7t8aw4buhY+G7g8awY+G7peG7l+G6sGPGsHhx4bqvY8OycHVj4buPZuG7qWPhurDEgkLDsmPhurDhurbhurjhu5fGsGPEkOG7hWPhuqjGsOG7oWPhu43Dgsaw4buhY8Oyd8aw4buhY8aw4buhcOG7m2PhurBwd8aw4buhY+G6sHHGsGPhurPDtcWp4buHceG7p+G6r2PFqWbGsOG7oWPDiWhjcMO9cWPhu5/hu4fDssO1w7Phu6nhu6nhu6Xhuq9jeuG7h+G7p+G7qeG6seG6seG6seG6tWPhuqJww4LDsmPEkMOCY8Oyd8aw4buhY+G6sOG7g8OyY8OycHVj4buPZuG7qeG6r2PDsnB1Y3Dhurbhurhj4buPccah4bq2Y3Dhu4XGsHBj4bqoxrDhu6Fj4bqicOG7q2PEkOG7hWPhurBwd8aw4buhY+G6sHHGsGPEkMahY+G6sHBx4buVxrBj4bqw4buHcWPhu6FxROG7h2PDk+G7h8awY8OScHVjcOG6tuG6uGMlcOG7scaw4buhY8OycHjGsOG7oWPhurBwceG7lcawY+G6sOG7h3FjxJDhu4VjOnPFqWPhu6Vx4buXxrBjw7LhuqjhurZjxrBmxrBjw7LhuqThu4djP8OAY8SQ4bu5cWPDsuG7g8OyY+G7j+G7t8awY8SQdOG6sWPDknDhuqRj4buPw73GsOG7oWPhuqJw4buxxrDhu6Fjw7JweMaw4buh4bqvY+G6qMaw4buhY+G6onDhu6tjxJDhu7lxY+G6sHBx4buVxrBj4bqw4buHceG6r2PDs2jhu6lj4bun4bqmY+G6sMSC4bupxrDhu6Fjw7N4cWPDsmfGsHBj4buNdMOycGPDs+G7m8awcGPDkuG7qCJR4buMLcSR4buBY+G7j+G7h8aw4buhY+G7jXHhu6PGsGPDs3Hhu5fGsGPhuqJw4bqow7Jj4bqwZuG6ouG6sWPDk+G7lcawY8OyZsawcGPhu4/hu6vhuq9jP8OAY+G7oDoiOmM6cOG7h8awcGNQ4bur4buHY+G7j2hj4bul4bq6Y+G7peG7l+G6sGPEkOG7uXFjw7Lhu4PDsmNw4bq24bq44bubxrBjxajhuqxBxrDhu6Fj4bum4buD4bqw4bqvYyrhurbhu4fGsGM/4bu3xrDhuq9jKuG6tuG7h8awY1Dhu6vhu4fhuq9jOnDhuqxBxrDhu6FjMOG6tmrGsGPhurDEguG7qcaw4buhY8Oyd8aw4buhY+G6sOG7g8OyY+G6onDhu7HGsOG7oWPDsnB4xrDhu6Hhuq9j4bulcMOtw7Jj4bqicMOCw7JjcG3hurZjw4PhurZnY+G6sHBx4buVxrBj4bqw4buHcWPhurDEguG7lcawY8Oy4buDw7Jj4bqw4bq24bq44buXxrDhuq9j4buP4bupZsawY+G6sOG6tuG6uOG7l8awY8OD4bq2eMOyY+G7p8O94bqvY+G6sHXGsHBj4bunw73hurFjKuG6tuG7h2Phu4/hu6vhuq9jxrBww6zFqWPDiUNj4bun4bq6Y8awcOG7h8awcGPDsnDhu6vGsOG7oWPDsuG7g8OyY+G6sHPGsHBjcOG6tnjGsOG7oWPhuq5m4bqwY+G7p8OAY+G7oWrhurhj4buDw7JwY+G6sMOtw7Jj4buhceG7h+G7qWPhurBwd8aw4buh4bqvY+G7j2fFqWPDs2fhu6lj4buHxrBj4bqw4bup4buFxrBj4buhceG7h+G7qWPhurBwd8aw4buhY+G6sHB3xrDhu6Fj4bqu4bq2eOG6sOG6r2PhurByxrBwY8WpZsaw4buhY8SQ4buFY+G6sOG7hXFj4bquZ8awY8OycOG7qWPGr3BqxrBj4buNasawY+G6sMSC4buVxrBj4buPdOG7h2PDs+G7hcawY8Oy4buDw7JjcOG6tuG6uOG7m8awY8WpccahxrBjxrDhurJx4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YmPhuq7hurDhurjhu6fDtTli4bqww7XDieG6sC3hu4fhu6dx4buhxrDDo2PEgnHhu6Fw4bqwxINi4bqlw6Lhuq7hurDEguG7qcaw4buh4bqlw5Phu4VxY8SQ4buFY2fGsHDDo2Mw4bq2asawY8OS4bqsQcaw4buhw6Iv4bqu4bqwxILhu6nGsOG7oeG6pcOiL+G6ouG6pQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]