(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 26/9, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa) đã tổ chức buổi đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đợt 1, dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng và dân cư thuộc khu đô thị Đông Hương, TP Thanh Hóa (Mặt bằng quy hoạch số 3241, gọi tắt là MB 3241 - PV), với giá khởi điểm là 666,4 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5Phuqbhurbhuqfhu4oq4bqs4bua4buiw4rhuqzhu5rhurxd4bqsTeG7isOZ4bqg4bqsw6xIJeG6rExHw5nhu5rhuqxDQkThuqrhuqxV4bq+w5rhuqxV4bu04bui4bqsTeG7nOG7pOG6rMOZ4buaw4zDmeG6rCTDik3hu5zhuqwl4bucw5TDmuG6rMSQROG6uOG6rCUx4bqsT+G7rsOZ4bua4bqwL+G7nOG6quG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq/w5PhurxO4bqm4bq24buL4bua4bq+XeG6rEJFL+G6uuG6oOG6rOG7oz0qw5nhu5rhuqwlw4zDmuG6rE5QTeG7nOG6rHs64bqsT+G7iirhuqzhu5rhu6LDiuG6rCXhur7hu6Lhuqwk4buGw5nhuqzEguG7neG7tuG6rOG7oy7huqxA4bucw4pA4bqsJVHDmeG7nOG6rOG7o+G7nOG6vMOZ4buc4bqs4bq/4bum4bq84bqu4bqsT+G7guG6rCVX4bqsTeG7nCFN4bqsTCpX4bui4bqsT+G7iirhuqzhu5rhu6LDiuG6rCXhur7hu6Lhuqwk4buGw5nhuqwjKl3hu5LDmeG6rCQ84bqsTjrDmeG7muG6rE/hu4ol4bqsT+G7tCXhuqzhuqrhuqDhuqxOKeG6rMOKw5nhuqxp4bucKuG6rE5QTeG7nOG6rHs64bqsJeG7nC5Zw5nhu5rhuqzDmuG7gOG7ouG6oOG6rHvhu4TDmeG6rEDhu5zFqMOZ4bua4bqse+G6vuG6rE7DjMOZ4bqsTS7huqwl4bucKlZN4bqsVOG7nCrhuqxP4buw4bqsJeG7nFDhuqzhuqfhu7DDmeG7muG6rOG6vy5Zw5nhu5rhuqDhuqzhu6Phu5fhuqzhu6Phu5zhurzDmeG7nOG6rOG6v+G7puG6vOG6rMSCw6xIJeG6rExHw5nhu5rhuqwjKl3huqzhu5zhu6Thu4BN4buc4bqsJOG7rOG6rENCROG6quG6oOG6rOG7msav4bui4bqsJUYl4bqsVeG6vuG6rMOs4bq14bqsQ0JE4bqq4bqsLeG6rOG7l8Wp4bqu4bqg4bqse8Od4bui4bqs4bua4buiw4rhuqxU4buc4bu24bui4bqsT+G7ouG7lMOa4bqsVeG6vuG6rEVFReG6oEThuqwlMeG6rE/hu67DmeG7muG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6p+G7guG6rE3hu6bhuqzhuqpD4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsJV3huqxPO+G6rE/hu6Lhu5Iq4bqsVOG7ouG7mMOZ4bqsJeG7nOG6vMOa4bqs4bua4bui4bq84bqsT+G7iirhuqzhu5rhu6LDiuG6rFThu5zhu6LhuqzDmVZA4bqsTzvhuqwk4bus4bqsJeG7ouG7ksOZ4bqs4bqq4bqo4bu14bqsT0gl4bqsJT0uw51N4bqsVeG6vuG6rEVF4bqgReG6rCUx4bqsT+G7rsOZ4bua4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2w6IqVk3huqxP4buKKuG6rOG7muG7osOK4bqsTuG7ouG7lsOZ4bqsPeG6vOG6rE3hu4TDmeG7muG6rCXhu5xJw5nhu5rhuqDhuqxUw5Lhu6ThuqwlKOG6rOG6uOG7nEPhuqjhuqzhu5rhu6Lhu7Lhuqwkw4rDmeG7muG6rE/hu5DDmeG6rOG7muG7iMOZ4bqs4bqqxJDhuqzhu5rhu6Lhu7Lhuqx7w53hu6LhuqxD4bqo4bqse8Wow5nhu5rhuqxP4buKKuG6rHvDneG7ouG6rCQp4bqsJeG7nOG6vMOa4bqs4bua4bui4bq84bqsTOG7huG7pOG6rHvhu5jhuqxNO+G6vOG6rOG7nOG6vsOZ4bua4bqsTeG7nDpN4bqsTeG7hsOZ4buc4bqsJMOKJeG6ouG6rMOt4buiw5TDmeG6rE7hurzDmeG7nOG6rMOi4buww5nhu5rhuqwlXeG6rMOiV+G6rEDhu5zhu4jDmeG6rOG6p+G7iCrhuqwlLuG6rHvhur7huqzhu6nDjF3huqxOKcOZ4bua4bqsM+G6peG7geG6rC3huqzDouG7sMOZ4bua4bqsJV3huqzDolfhuqxA4buc4buIw5nhuqzhuqfhu7DDmeG7muG6rOG7nVnDmeG6rOG7o+G7nOG6vMOZ4buc4bqs4bq/4bum4bq84bqsxIJPUOG6vOG6rE3hu5xR4bqs4bu24bqsTy7hu7LDmeG7muG6rMOtw5ThuqzGoSZd4bqs4bqn4buww5nhuqDhuqzhu6Phu5fhuqzhu6Phu5zhurzDmeG7nOG6rOG6v+G7puG6vOG6ruG6rCU9JsOZ4bua4bqsT+G7iirhuqzhu5rhu6LDiuG6rHvDneG7ouG6rCThu6zhuqwl4bui4buSw5nhuqzhu5xZw5nhuqzhuqrhuqJC4bqqxJDhuqwlMeG6rE/hu67DmeG7muG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7i+G7nC7huqx7xKhd4bqg4bqsTSpWTeG6rE/hu4oq4bqs4bua4buiw4rhuqzDmeG6vl3huqxP4buC4bqsJeG7hMOZ4bua4bqsJeG7nCrhuqwl4bucw5TDmuG6rE3hu5zhu6ThuqzDmeG7msOMw5nhuqwkw4pN4buc4bqs4buL4buc4bq+4bqsw5kuw51N4bqsVeG6vuG6rMSQROG6uOG6oEXhuqwlMeG6rE/hu67DmeG7muG6ouG6rOG6p8OMXeG6rFXhur7huqxNKlZN4bqsT+G7iirhuqzhu5rhu6LDiuG6rE3hu5wu4bq84bqsJSjDmeG7muG6rE3hu6bhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsVVBN4buc4bqsJDzhuqx74buS4bqsJeG7nOG7suG7ouG6rOG7muG7ouG6vMOZ4bqsT+G7iirhuqzhu5rhu6LDiuG6oOG6rCQp4bqsTeG7gMOZ4buc4bqsJT3hurzDmeG7nOG6rOG7muG6vF3huqzhu5pGJeG6oOG6rCThu6zhuqwl4bui4buSw5nhuqzDmeG7msOMw5nhuqwkw4pN4buc4bqsJeG7nCrhuqxPLuG7tE3huqwl4bucw5TDmuG6rCThu6Thuqx7w53hu6Lhuqzhu5rhu6LDiuG6rFThu5zhu7bhu6LhuqxP4bui4buUw5rhuqzhu7bhuqzhu6Phu5zhurzDmeG7nOG6rOG6v+G7puG6vOG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7oz0uw51N4bqsT+G7puG6oOG6rCU94bukw5nhu5rhuqzDmeG7hMOa4bqsQuG6qOG6quG6uOG6oOG6rOG7n+G6teG7i+G6peG6rOG7o+G7l+G6rOG7o+G7nOG6vMOZ4buc4bqs4bq/4bum4bq84bqsT+G7guG6rELhuqxV4buIw5nhuqwlV+G6rE3hu5whTeG6rE/hu4oq4bqs4bua4buiw4rhuqxN4buKQOG6rCMqXeG7ksOZ4bqsJDzhuqxOOsOZ4bua4bqsT+G7iiXhuqzDrOG6teG6rENCROG6quG6oOG6rMOZ4bucLsOZ4bua4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsJeG7nOG6vsOZ4buc4bqsTeG7sMOZ4bua4bqi4bqs4buL4bua4bq8XeG6rCU94bukw5nhu5rhuqxV4buIw5nhuqwlV+G6rE3hu5whTeG6rEzDisOZ4bqsT+G7iirhuqzhu5rhu6LDiuG6rE/hu4gq4bqsJeG7osOUw5nhuqzEgsOZ4bua4bq+XeG6rEJCL+G6qi9C4bqo4bqq4bq44bqu4bqsT+G7guG6rE3hu6bhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqxO4buKKuG6rOG7nOG7ouG7mCrhuqxM4buKJeG6rCXhu5wu4buyw5nhu5rhuqxU4buc4bui4bqsTeG7nFHhuqxN4bum4bqsQuG6rE9Zw5nhuqx7UOG6rCXhu5zhurzDmuG6rOG7muG7ouG6vOG6rE/hu4oq4bqs4bua4buiw4rhuqLhuqzhuqdZw5nhuqx7UOG6rCU9JsOZ4bua4bqsT+G7iirhuqzhu5rhu6LDiuG6rCThurwq4bqsT+G7puG6rE8u4bu0TeG6rFvDik3huqxPUMOZ4buc4bqsVeG6vuG6rMOi4buww5nhu5rhuqwlXeG6rMOiV+G6rEDhu5zhu4jDmeG6rOG7i+G6vFThurzDmuG6vOG6rMWp4bui4buYJeG6rOG7i+G6vMOa4bqsxIJN4bum4bqsT1DhurzhuqxN4bucUeG6rCXhu4Dhu6Lhuqzhu6Phu5zhurzDmeG7nOG6rOG6v+G7puG6vOG6ruG6oOG6rHvDneG7ouG6rCThu6zhuqwl4bui4buSw5nhuqzhu5xZw5nhuqxEQ8OJ4bqsJTHhuqxP4buuw5nhu5rhuqzEgk3hu5xR4bqsTeG6vOG7pOG6rOG7nFnDmeG6rOG7muG7osOK4bqsJOG6vsOZ4bqs4bua4buIw5nhuqxE4bqsJTHhuqxP4buuw5nhu5rhuq7huqLhuqxp4buQJeG6rCMq4buG4bqsT+G7iirhuqzhu5rhu6LDiuG6rCU9w5TDmeG6rFThu5zhu6Lhu5DDmeG6rMOZ4buc4bui4buSKuG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rOG7nOG7pOG6vuG7ouG6rMOZ4bua4buc4bui4bqsTeG7puG6rCQp4bqsTEYl4bqsJeG6vF3huqzhuqYl4buc4buww5nhu5rhuqwl4buc4buIKuG6puG6rOG7msOMXeG6rCXhu5zhu4ol4bqsJeG7nOG7pMOKJeG6rMOZ4buaw4zDmeG6rCTDik3hu5zhuqzhu4vhu5zhur7huqzDmS7DnU3huqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu53hurwq4bqsT+G7puG6oOG6rOG7neG7tuG6rOG7oy7huqxA4bucw4pA4bqsJVHDmeG7nOG6rOG7o+G7nOG6vMOZ4buc4bqs4bq/4bum4bq84bqse+G6vuG7pOG6rE0qVk3huqwl4bucSsOa4bqsT1DDmeG7nOG6rE/hu4LhuqxA4bucw4ol4bqs4buc4bui4buYw5nhuqzDouG7sMOZ4bua4bqsJV3huqzhurXDisOZ4bqsT+G7iirhuqzhu5rhu6LDiuG6rCXhur7hu6Lhuqwk4buGw5nhuqzhu4vhu4TDmuG6rMOi4bucw4wq4bqsTeG7puG6rMOZ4buc4bui4buSKuG6rHvhu6LhuqxA4buc4buAw5rhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsIyrDiuG6rCU94bugw5nhu5zhuqwlV+G6rE3hu5whTeG6rE/hu4oq4bqs4bua4buiw4rhuqLhuqzhu4vhu5rhur5d4bqs4bqqRC9DL0LhuqjhuqrhurjhuqDhuqzhu5/hurXhu4vhuqXhuqzhu6Phu5fhuqzhu6Phu5zhurzDmeG7nOG6rOG6v+G7puG6vOG6rE/hu4Lhuqw94bq84bqsIypd4buQJeG6rE9Qw5nhu5zhuqzhu5w7XeG6rFThu5Al4bqsIyrhu4bhuqxP4buKKuG6rOG7muG7osOK4bqsw5nhur5d4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2w63hu4jDmeG6rE/hu4oq4bqs4bua4buiw4rhuqwl4bucIeG6rELhuqx74bq+4buk4bqsJeG7nMOKw5nhu5rhuqzhuqrhuqgvQuG6qOG6quG6uOG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rE7hu6Lhu5bDmeG6rD3hurzhuqwl4bucw5Phu6ThuqxU4buQ4bqs4buc4buk4buATeG7nOG6rHvhu6DhuqxN4bum4bqsT+G7kMOZ4bqs4bqqxJAv4bqq4bq44bqs4buc4buu4bqsJFnhuqxP4buKKuG6rOG7muG7osOK4bqs4buc4bu0QOG6rFXhu5jhuqxM4buKJeG6rMOZ4bua4buy4bqsTFDhuqxV4buk4buA4bui4bqsw5nhu5rhurxd4bqsJT0uw51N4bqsJeG7nOG7suG7ouG6rE/hu6Lhu5TDmuG6rE/hu4oq4bqs4bua4buiw4rhuqxU4buc4buk4buGw5nhu5rhuqx74bq+4bui4bqs4bua4bui4buy4bqi4bqs4buL4bucPsOZ4bua4bqsT1nDmeG6rHtQ4bqsTFDhuqxV4buk4buA4bui4bqsT+G7guG6rFTDkuG7pOG6rE/hu5DDmeG6rOG7n+G6teG7i+G6peG6rOG7o+G7l+G6rOG7o+G7nOG6vMOZ4buc4bqs4bq/4bum4bq84bqsT+G7lOG6rF3DlCrhuqxN4buIKuG6rFXhu7Lhu6Lhuqzhu5rhu6Lhu4bhu6Lhuqwl4buc4bueTeG7nOG6rCXhu5zhu6jhurzhuqxPw4rDmeG7muG6ouG6rOG7neG6vCrhuqxP4bum4bqsw6Lhu5w74bqsJVBN4buc4bqs4buf4bq14buL4bql4bqs4buj4buX4bqs4buj4buc4bq8w5nhu5zhuqzhur/hu6bhurzhuqxP4buC4bqs4bucO13huqzhu5zhu7RA4bqsT+G7rsOZ4bua4bqsTlBN4buc4bqsezrhuqxP4buKKuG6rOG7muG7osOK4bqse8Od4bui4bqsT1nDmeG6rHtQ4bqsJVfhuqxN4bucIU3huqxP4buKKuG6rOG7muG7osOK4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2w6zhurXhuqxDQkThuqrhuqwl4buA4bui4bqsQOG7nC7hu7LDmeG7muG6rOG6p+G7sMOZ4bua4bqs4bq/LlnDmeG7muG6oOG6rOG7o+G7l+G6rOG7o+G7nOG6vMOZ4buc4bqs4bq/4bum4bq84bqsTeG7puG6rCVXw5nhu5rhuqxO4bui4buYw5nhuqwl4bueTeG7nOG6rOG7muG7iMOZ4bqsxJDhurjhuqLhuqjhuqjhuqjhuqzDmuG6sCQqQOG6tkLhurAvJCpA4bq24bqs4bua4buuw5rhuqxDw4nEkOG6rFXhu7DhuqxP4buKJeG6rFXhu6Lhu5LDmeG6rFThu5Lhuqx74bq+4bqsTOG7ouG7mCXhuqwl4bucKeG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkAzKiXhu5zhu6Q94bqm4bq24bqn4bqi4buj4bqwL0DhurY=

Đ.T

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]