(vhds.baothanhhoa.vn) - Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Thạch Thành tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình em Bùi Thị Quyên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Nghéo, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành.
4bur4buI4buzeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFXEqcSo4bumw5LDinjhu7Hhu6vhu6Thu6bDmcOV4buO4buK4buxM8OV4bqu4buOeeG6reG7iMagxKh5MeG7oHnDmsWow4Phu4554buy4bqueTLDlcOD4buO4buIeeG7juG7iuG7iMSoSFV54bumTeG7juG7iHnDk+G7iFPEqHnhurjhu5bhu47hu4p54bu24bqq4bu4eeG6uljhu47hu4p54buO4buI4bqueeG7juG7iOG6quG7jnnEgsSoeeG6uOG7iMOVeeG7iOG7kuG6uHnhu6TEqOG7juG7iHnhu47hu4rhu4jDqMOVeeG7qy/hu6Thu6bDmcOV4buO4buK4bux4burL+G7iOG7s+G7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VeG6r8OKw4Phurp44buxM8OV4bqu4buOeeG6reG7iMagxKh5MeG7oHnDmsWow4Phu4554buy4bqueTLDlcOD4buO4buIeeG7juG7iuG7iMSoSFV5xrAxw6x0MmLhu6l54bumTeG7juG7iHnEqeG7iMOD4buO4buIeeG6r8OUw4N54buyV8ODeVXhu4jGoMSoeeG7iFJVeeG7slDEqHlu4bu4ecOJw4Phu4554bqrxKnEqcOseeG7iMWo4bu4SOG7jnnEqeG7iOG6sOG6uOG7iHnEqeG7iOG6ruG7juG7iHnhu6bhu6J54bq44buIVuG6uHnhuqnDjXnDk+G7iFPEqHnhurjhu5bhu47hu4p54bu24bqq4bu4eeG6uljhu47hu4p54buO4buI4bqueeG7juG7iOG6quG7jnnEgsSoeeG6uOG7iMOVeeG7isSow4N54bq8S+G7juG7iHnDiuG7jHkw4buoxKh5xKnhu4hMecOsxajhu7jhu4Thu4554bq4w5R54buIw5Xhuq7hu4554bq44bq24buO4buIeeG6vOG6puG6uHnDicSoSOG7pnnDk+G7iMOUecOT4buI4bq04buOeeG7puG6sMSoeeG7puG7iOG7luG7jnli4buK4buI4bq+w5Xhu6V54bu24bqyecSp4buI4bqw4bq44buIeeG6qeG6quG7jOG7pXnhu4jFqOG7uEjhu455xKnhu4jhurDhurjhu4h5xKnhu4jhuq7hu47hu4jhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Hhu6vEqOG7jOG7innhurjDksOD4buk4bukcHjhurrhu6bhu4jFqOG7jMOJecSoMcOK4buO4bumw4rDmXh54buk4bum4bu4w5LDinB44bu0xKjhurrhu6bhu4jDunnhuqDDvcO9VeG7tsO5eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6bDunlB4bu34bu3VeG7tsO5eHnhu6TDmeG6uHB4Ly/hurjhurrhu47hu6fDicODw5Xhu6bhu4jDg+G7juG7iOG7iMOVw4Phu6fhu7Lhu44v4bq6w4rhu6TDk+G7psOVVS/hu47DiuG7tOG7pC/hu7Xhu7Xhu7fhuqIv4buzw4HDgeG6uuG7t8O94bqi4bu34buz4buzw4Dhu6bDgMO94bu3QeG6osOSw73hu6dPVeG7inXDmXDhu7nDgeG6oHh5w4PDkuG7pnB4M8OV4bqu4buOeeG6reG7iMagxKh5MeG7oHnDmsWow4Phu4554buy4bqueTLDlcOD4buO4buIeeG7juG7iuG7iMSoSFV54bumTeG7juG7iHnDk+G7iFPEqHnhurjhu5bhu47hu4p54bu24bqq4bu4eeG6uljhu47hu4p54buO4buI4bqueeG7juG7iOG6quG7jnnEgsSoeeG6uOG7iMOVeeG7iOG7kuG6uHnhu6TEqOG7juG7iHnhu47hu4rhu4jDqMOVeHnhu7TEqOG6uuG7puG7iHB44bqgw73DvXh54buIw4rEqOG7iuG7iOG7pnB4QeG7t+G7t3h5L+G7seG7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMcODVeG7psSow5Xhu4544buxM+G6sMSoeeG6usSoSOG7jnkzw5Xhuq7hu4554bqt4buIxqDEqHnhu7Lhuq554bq4xILhurh54bq84bug4buOeeG7skx54bq8w5Xhuq7hu4554bq44bugeeG7pFN54bumw5lY4bq4eeG7puG7iMWo4buc4bq4eTPDleG6ruG7jnnDk+G7iMagxKh54bumw5nDg8OVecOJxKhJxah54bumw5nhu67hu47hu4p54buI4bueeeG7psOZUnnhu7bhuqrhu7h54bq6WOG7juG7innhu47hu4jhuq554buO4buI4bqq4buOecSCxKh54bq44buIw5V5w4rhu4x5MOG7qMSoecSp4buITHnDrMWo4bu44buE4buO4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxMOG7qMSoecSp4buITHnDrMWo4bu44buE4buOecOS4bqueeG7iOG7kuG6uHnhu6TEqOG7juG7iHnDklBVeeG7s8O94bulecSpw5nhu65R4buO4buKecSp4bqvw63EqXnEqeG7iOG6sOG6uOG7iHnEqeG7iOG6ruG7juG7iHnhu7nhu6d5xIPEqMODeeG6vEvhu47hu4h5w6zFqOG7uOG7hOG7jnnhu6bhu4jFqOG7nOG6uHnhurrEqEjhu4554buI4buceeG7juG7iuG7iMOow5Xhu6V54bq4w5R54buIw5Xhuq7hu4554bq44bq24buO4buIeeG6vOG6puG6uHnDicSoSOG7pnnDk+G7iMOUecOT4buI4bq04buO4bulecOJxqB5w5Phu4jhu5bhu47hu4p54bq4w5R5w5Phu4jhurZ54buO4bq04buO4buKecOSw4PDlXnhurzhu5zhu47hu4rhu6V54buM4buAeeG6vMSoecOS4bqu4buMeeG6tOG7jnnhu7bDg+G7p3li4buIxKhHxah54buO4bq04buMeeG7jsOD4bu4eeG6uMSC4bq4eeG7puG7iOG6ruG7juG7iHnhu7LEqOG7hOG7jnnhu6bDmcOV4buO4buKeeG7isSow4N54bq8S+G7juG7iHnDrMWo4bu44buE4buOeeG7pMSo4buO4buIeeG7iMOV4bqw4bum4buleeG6tOG7jnlTeeG7psOZw5Xhu47hu4p54buO4buK4buWxKh54buO4buI4bqueeG7ssSC4bq44buIeeG7jlbDg3nhurrhu5zhu6Z54buOxILhu6bhu6V54bu2xajGoOG7juG7innhurhCVeG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG7q8So4buM4buKeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweMSoMcOK4buO4bumw4rDmXh54buk4bum4bu4w5LDinB44bu0xKjhurrhu6bhu4jDunnhuqDDvcO9VeG7tsO5eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6bDunlB4bu34bu1VeG7tsO5eHnhu6TDmeG6uHB4Ly/hurjhurrhu47hu6fDicODw5Xhu6bhu4jDg+G7juG7iOG7iMOVw4Phu6fhu7Lhu44v4bq6w4rhu6TDk+G7psOVVS/hu47DiuG7tOG7pC/hu7Xhu7Xhu7fhuqIv4buz4bqiw4Dhurrhu7fhu7PDvcO9QeG7ucOA4bumw4Hhu7nhu7XhuqDhu7fDksO94bunT1Xhu4p1w5lw4bqgw4Hhu7N4ecODw5Lhu6ZweDPDleG6ruG7jnnhuq3hu4jGoMSoeTHhu6B5w5rFqMOD4buOeeG7suG6rnkyw5XDg+G7juG7iHnhu47hu4rhu4jEqEhVeeG7pk3hu47hu4h5w5Phu4hTxKh54bq44buW4buO4buKeeG7tuG6quG7uHnhurpY4buO4buKeeG7juG7iOG6rnnhu47hu4jhuqrhu455xILEqHnhurjhu4jDlXnhu4jhu5Lhurh54bukxKjhu47hu4h54buO4buK4buIw6jDlXh54bu0xKjhurrhu6bhu4hweOG6oMO9w714eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6ZweEHhu7fhu7V4eS/hu7Hhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTHDg1Xhu6bEqMOV4buOeOG7sTDhu4Thu4554bumw5nDleG7juG7innhu47hu4rhu5bEqHnhu47hu4jhuq554bq44buww4N54buKxKjDg3nhurxL4buO4buIecOK4buMecOsxajhu7jhu4Thu455U3nhu6bhu4jhu5bhu455YuG7iuG7iOG6vsOV4buleeG7tuG6snnEqeG7iOG6sOG6uOG7iHnhuqnhuqrhu4zhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7EzSXnhu4jhu5554bumw5lSeeG7isSow4N54bq8S+G7juG7iHnDiuG7jHnhurjDlHnhu47hu4jhuq55U3nDk8So4buE4buOeeG6uMag4buleTPDleG6ruG7jnnhuq3hu4jGoMSoeTHDrHQyYnnhu6ZN4buO4buIeeG6uOG7qOG7juG7innhuqvEqcSpw6x54bumTeG7juG7iHnhurzhurJ5w5Phu4TFqHnhu4rhu5LEqHnhu7Lhuq554buO4buIROG7jnnhurzhu65S4bq4eeG7pFh54buI4bueeeG7psOZUnnhu6ZXeeG7s+G7s3nhurjhu6B54bukU3nhurzDleG6ruG7jnnhu6bDmVjhurh54bum4buIxajhu5zhurh54buyUMSoeeG7puG7ouG7juG7innhu6TGoHnhu6bEqEfhu455QcO9eeG7psOZxKhIxah54bq84bua4buO4buK4buneW7hu7h5w4nDg+G7jnnhuqvEqcSpw6x54buIxajhu7hI4buOecSp4buI4bqw4bq44buIecSp4buI4bqu4buO4buIeeG7iOG7nnnhu6bDmVJ5QcO9eeG7psOZxKhIxah54bq84bua4buO4buKeeG7pld5w6zFqCV54buyS3nhu47hu4rhu65RxKh54buO4buK4buIw6jDlXnhurjhu7DDg3nhu4jFqOG7uEjhu47DuXnhurjhu6jhu47hu4p54buyUMSoeeG6vMOUecOS4bqueeG7pFh54buKxKjGr1V54bq8VHnhurjhu7DDg3nhu47hu4rhu65RxKh54bum4buI4bqq4buOeeG7psOZw5Xhu47hu4p54buKxKjDg3nhurxL4buO4buIeeG7suG6rnnhurzDleG6ruG7jnnhu7LEqOG7hOG7juG7pXnhu6bhu4jDg+G7juG7iHnhu47EqOG7hOG7jnnhu7bhurJ5xKnhu4jhurDhurjhu4h54bqp4bqq4buMeeG7sOG7juG7innhu4jhu5x54buO4buK4bqu4bu4eeG6uOG7luG7juG7innhurxJeeG7tuG6quG7uHnhurpY4buO4buKeeG7juG7iOG6rnnhurjhu4jDlXnhu4rEqMODeeG6vEvhu47hu4jhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Hhu6vEqOG7jOG7innhurjDksOD4buk4bukcHjEqDHDiuG7juG7psOKw5l4eeG7pOG7puG7uMOSw4pweOG7tMSo4bq64bum4buIw7p54bqgw73DvVXhu7bDuXnhu4jDisSo4buK4buI4bumw7p5QeG7teG6oFXhu7bDuXh54bukw5nhurhweC8v4bq44bq64buO4bunw4nDg8OV4bum4buIw4Phu47hu4jhu4jDlcOD4bun4buy4buOL+G6usOK4bukw5Phu6bDlVUv4buOw4rhu7Thu6Qv4bu14bu14bu34bqiL+G7s8OBw4Hhurrhu7fDveG6ouG7t+G7s0HDveG7psOBQeG7t+G7t8O9w5LDveG7p09V4buKdcOZcOG7s+G7t0F4ecODw5Lhu6ZweDPDleG6ruG7jnnhuq3hu4jGoMSoeTHhu6B5w5rFqMOD4buOeeG7suG6rnkyw5XDg+G7juG7iHnhu47hu4rhu4jEqEhVeeG7pk3hu47hu4h5w5Phu4hTxKh54bq44buW4buO4buKeeG7tuG6quG7uHnhurpY4buO4buKeeG7juG7iOG6rnnhu47hu4jhuqrhu455xILEqHnhurjhu4jDlXnhu4jhu5Lhurh54bukxKjhu47hu4h54buO4buK4buIw6jDlXh54bu0xKjhurrhu6bhu4hweOG6oMO9w714eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6ZweEHhu7XhuqB4eS/hu7Hhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTHDg1Xhu6bEqMOV4buOeOG7sTPhurDEqHnhurrEqEjhu455buG7uHnDicOD4buOeeG6q8SpxKnDrHnhu4jFqOG7uEjhu455xKnhu4jhurDhurjhu4h5xKnhu4jhuq7hu47hu4h54bumw5nDg8OVecOJxKhJxah54bumw5nhu67hu47hu4p54buI4bueeeG7psOZUnnhu7bhuqrhu7h54bq6WOG7juG7innhu47hu4jhuq554bq44buIw5V54buKxKjDg3nhurxL4buO4buIecOK4buMecOsxajhu7jhu4Thu47hu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Ez4bqq4bu4eeG6uOG7rOG7juG7innDkuG6rnnhurjhu5bhu47hu4p54bumw5lL4buO4buIeeG7puG7iMSoRuG7pnnhu6bhu4hY4bq4eeG6uOG7iOG6rsOVeeG7jFfhu47hu4p54bum4buI4bqu4buO4buIeeG6uOG7luG7juG7inkz4bqwxKh54buI4bucxKh54bq84bqwxKh5w4nEqEnFqHkzw5Xhuq7hu4554bqt4buIxqDEqHkxw6x0MmJ54bumTeG7juG7iHnDkkPhu4554bum4buIVnnhu5HhurHhurHhurHhu6V54buI4buuUOG7juG7innhu6ZQxKh54bq44buI4bquw5V54buMV+G7juG7inkz4bqwxKh54buI4bucxKh54bq84bqwxKh5w4nEqEnFqHkzw5Xhuq7hu455xKliMeG7iXnhuq/hu5p5MeG7iEp54bqrxKjhu47hu4h54bumTeG7juG7iHnEqeG7iMOD4buO4buIeeG6r8OUw4N5w5JD4buOeeG7puG7iFZ54buZ4bqx4buZ4buleeG7juG7iMSoSOG7jHnDkyN54bu1w73hu7Xhu7V5LXnhu7XDveG7tcOA4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUqxajhu6bhu4jDlcOZeOG7scOt4buIw5Xhu47hu4p54buJw4Lhurh54oCTeWLhu4rFqOG7uMON4buOeTLFqOG7juG7iuG7qy9V4bux

Phong Sắc – Nguyễn Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]