(vhds.baothanhhoa.vn) - Đọc đi đọc lại “Tri âm cùng con chữ”, tập phê bình tiểu luận của nhà giáo, nhà văn Trịnh Vĩnh Đức, cảm nhận đầu tiên của tôi là anh có sự đột phá mạnh mẽ, tâm huyết, với nhiều khát vọng, năng lượng lớn trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận phê bình. Với “Tri âm cùng con chữ”, Trịnh Vĩnh Đức có nhiều tìm tòi, phát hiện mới, khẳng định sở trường của anh khi bước vào nghiên cứu và cảm nhận văn chương. Anh luôn xây cho mình một cách nhìn riêng mới về một số tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại, với sự lao động miệt mài, say mê không ngừng nghỉ. Anh đã tìm thấy hương thơm vị ngọt, cái hay, cái đẹp, cái hấp dẫn, lung linh, bí ẩn trong con chữ của các tác giả qua những bài viết mà anh muốn dành tình cảm yêu quý để trao tặng bạn bè.
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQgw4rhu5nhurs14oCcxajhu6VqNWLhu4814bq74burw7Xhu4k14bq7w7TDtTXhurvEqeG7s+KAnTXhurvhu63EgzXFqeG7pW3DtcSpNeG7tG/DtcSpNcOKd+G6uyIvxKk3ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rEqOG6v8SD4bq9NCDDiuG7meG6uzXDqmo1w6rhu5nhurs14buN4bq3ajXigJzFqOG7pWo1YuG7jzXhurvhu6vDteG7iTXhurvDtMO1NeG6u8Sp4buz4oCdPjXFqcSRw7o1w7rEqWY14bq5bMO1xKk1xalqw63GsDXhu43GsMSRw7U14bq74butxIM1w7XEqeG6sTXhu4lq4bqvw7Q+NcO1xKnhurE14bu1w6LDtTXFqOG7pW3DtcSpNeG7tG/DtcSpNcOKd+G6uz414bq74bqz4buPNcO1xKnEkcO1NcOqZMawNcWpambDtTXhurvhu63EgzXFqcahajXhu43hurE1xIPDtcSpNeG6u+G7kTXhu6d5NcOq4bujxak1w7rEqeG6rzXhu4/hurfDtcSpNeG7j+G7hT41xali4buPNcSpxrBBZ8WpPjXhu7VxajXDtcSpamjGsDXDssSp4bqvxak14bu14buZw7Xhu4k+NcO1w6LDteG7iTXhu412c8O14buJNeG7jXHDtTXFqeG7pcO0w7Xhu4k14buNb8O1xKk14bu1eeG6uzXDteG7icSpambDtTXhurt3xrA14buNw4E14buNxrDEkcO1NcO6xKlmNeG6uWzDtcSpezXhu7RxajXigJzFqOG7pWo1YuG7jzXhurvhu6vDteG7iTXhurvDtMO1NeG6u8Sp4buz4oCdPjXFqOG7pW3DtcSpNeG7tG/DtcSpNcOKd+G6uzXhurvhu5E1w7XEqWpoxrA1xals4buPNcWp4buTaj41w7rEqeG6r8WpNcSpamnDtTXhu49xaj41w7LEqeG6qcO14buJNcOqbcO1xKk14bundDXFqeG7pXZyw7Xhu4k14bq74butxIM1xIPDtcSpNcOyxKlqNeG6uXZx4bq7NeG7teG6scO0NcO14buJxKlqZsO1NeG6u3fGsDXhu7XhurE14bq74bqz4buPNcO1xKnEkcO1NeG7tcOiw7U14bq7xKl2cMO14buJezXEgsO1xKk14buNxrDGocO1NeG7uWJBNeG6u8Spw7Q14buPbMO1xKk14buP4bujxak14bq74bqv4bq7xKk1w7XEqWzDtTXhu6VqZsO14buJNeG7j3FqNeG7tWg14buP4bujxak14bun4bubNcWp4bqv4bq7NeG7iWrhurM+NcWp4bqv4bq7NcO6xKll4buPNeG7tcOiw7U1xKnhu5nhurs14bu0amnFqTXDlcSD4buPNcSpamnDtTXDquG6t2o+NeG7tXFqNeG7p3k14buNxIPDtDXDquG7o8O14buJNeG7j2ppxak14buP4bqxaj414bunxINBNeG7j2Y1w7LEqcahw7Xhu4k1w7Xhu4l4w7Xhu4k1w7Xhu4nEqW57NcSCw7XEqTXDquG6tTXFqWzhu481xanEqWNBNcSpdnDDteG7iTXFqcSpcOG7jzXhu7VtNcO14buJ4buZxak+NeG6u+G6r2o1xKnEg0E+NeG6u+G6r2o1w6rhu4fDuj414bq74bqvajXEqWPDujXhur3DqcO1PjXhu43GsMO14buJNeG7jWrDtcSpPjXhurlrNWXDtTXFqeG7pcO0w7Xhu4k14bq7w7TDtTXhurvEqeG7szXhurvhu63EgzXhurvhuq/hurs1xanhuq/hurs14buJauG6szXDucawxIM1w7XEqeG7s8O14buJNeG6ueG6sWo14bu1amfFqTXhu4/hurE1xIPDtcSpNeG7j8aw4bubw7U14bq94bqxw7XEqTXFqWzDtcSpNeG6u+G6s+G7jzVBZsawNcO5xrDDgTXDqsOtNcWp4bulxIPDtDXFqeG6rcO14buJNeG6ueG6t8O1NeG6ucOoeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgw4rhu5nhurs1w7XEqeG7s8O14buJNeG6ueG6sWo14bu1amfFqTXhurvhu63EgzXFqOG7pW3DtcSpNeG7tG/DtcSpNcOKd+G6uz414bq74bqvajXhu4/hurE1xanEgzXDteG7icSp4bq/NeG7peG7lzXDtcSpY8WpNeG7jeG6sTXFqWpnw7Xhu4k14buN4buTw7Xhu4k14bq74butxIM1xIPDtcSpPjXFqWpnw7Xhu4k1xanhu6VqNcWpxKl34bq7NeG6u+G7rcSDNcSDw7XEqT414bq7xKnGsEHDrcO1NcOq4bujw7Xhu4k1w7Xhu6NqNeG7jXnhurs14bq74butxIM1xIPDtcSpezXFqHg1w7LEqeG6r2o1w7nGsOG6r8WpPjXFqeG7n8O14buJNcSpc8O6PjXEg8O1xKk1w7XEqcSRw7U1w6ptw7XEqT41w7rEqWLDtTXFqWvhurvEqT41w6rhuq/DtcSpNeG7iWrhuq8+NcOyxKnGocO14buJNeG6uW014bq7xKlqNcO6xKnhu5tqNeG6uXRqNcO1xKnhu7PDteG7iTXhu43DgTXFqcSpxrBBZ8WpNcO14bqxQT414buNw4E1xanEqcawQWfFqTXDsmrEgz414bu5xrA1xKl2ccO14buJNcO14bqxQT414bu5xrA1xKl2ccO14buJNcOyasSDNcWp4bulw7TDteG7iTXEqeG7meG6uzXFqcSpxrDEkcWpezXhurrEqWvDtcSpNeG7tWw14bu1xJFBPjXEg8O1xKk1xal5NcO1xKlqZsO1PjXFqXk1xalqw7U+NcOyxKnGocO14buJNeG6uW014bqv4buPNeG6s8O1xKk14bq5dGo14bq5Y8WpNeG6u3c14buP4bujxak14bq7YkE14bq7xIPDtDXhurnhu5HDteG7iTXhurvhurM1w7XhurHDtD41w7LDrTXhurvhurM1xanhu6XDtMO14buJNeG7p+G6r8O14buJNcWp4bqv4bq7NeG6u+G7r8O14buJNcO1xKl2NcWp4bulw7TDteG7iTXDteG7icSpambDtTXhurt3xrA1w7rEqWY14bq5bMO1xKk14bu1w6LDtTXEqeG7meG6u3siL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMSCw7XEqTXhur3huq/hu481w6pqNeG7teG6scO0NcO1xKnhu7PDteG7iTXigJzhu41ixrA1w6rhurFqNeG6u+G7nzXDsmvDtcSp4oCdNeG6u+G7rcSDNcO1xKnhu7PDteG7iTXFqeG6r+G6uzXhu4lq4bqzNcO14bufajXFqWpnw7Xhu4k1w7XEqXY1w5Xhu4nGsEHDrMO1NeG6uGvDtcSpPjXDleG7icawQcOsw7U14buOasO1xKk14bq6xKlixrA+NcO1cGo14buP4bqxNcO1xKnhu7PDteG7iTXDtcSpxJHDtTXDqm3DtcSpPjXDquG6r8O1xKk14buJauG6rz41w7rEqWY14bq5bMO1xKk+NcWpasOtxrA14buNxrDEkcO1PjXEqeG7o2o1xanEqeG6s8O0NcOyxKnDtMSDNcSp4buZ4bq7PjXhu41yajXFqcahw7U14bu1asO1xKk14bq7xIPDtDXhu4ljw7o1w7XEqWpoxrA14buNZMO1NcWp4bqv4bq7NcO6xKll4buPNeG6u+G7rcSDNcO1xKnhu7PDteG7iTXDtcSp4bqxNeG7tcOiw7U1Y0F7NeG7psO0w7Xhu4k+NcSDw7XEqTXDssSpxqHDteG7iTXDteG7ieG6t2o1w7XEqeG7s8O14buJNeKAnMWp4buTxIM1xanEqeG6r8O6NcOyamfDtTXFqeG7peG7qeG6uzXDqsSDNcO6xKnDtMO14buJNeG6u+G6r+G6u8SpNcOyasOtxrA14buPcWrigJ01w7XEqXY14bq6xKnGsDXhu7TDosO1NeG7pnDDtT41w5Xhu4nGoTXhu7TDosO1NeG7iGrhuq97NcSCw7XEqTXFqcSpY0E14bq74bqvajXDquG7h8O6PjXhurvhuq9qNcWpamfDtTXhurnhu6M+NeG6u+G6r2o14bq7xKnGsEHDrcO1NcOq4bujw7Xhu4k1xanhu6XDtMO14buJNeG6uXfhurs1xanhu6XEg8O1xKk1xanEqXA1xah4NcOV4buJxrBBZsO1NcWob8O1xKk8NcSDw7XEqTXhu4/hurfDtcSpNeG6veG6t8O1NcWpbOG7jzXFqeG7k2o14bq74bqvajXhu49xaj414bq74bqvajXEqUE14bu14buZw7Xhu4k1xal4NcO1xKnhu7PDteG7iTXhurtiQTXhurnhu6nFqTXhu7V4xIM14bu5xrBjxak1xKlqacO1NcO1xKl2NeG7jGY14bu4xrBiw7U1w4rhu53DteG7iT41w5rEqeG6t+G7jzXhu7TDosO1NeG6vOG7r8O14buJezXDksSpxqHDteG7iTXhurvEqW414bu1xJFBPjXFqOG7pW3DtcSpNeG7tG/DtcSpNcOKd+G6uzXFqcSpw7014bund+G6uzXhu49sw7XEqTXDssSpajXhurnhuqfDteG7iTXDteG7ieG7k2o14bq54bupxak14bunw7RqNeG7teG6scO0NcWpeMO14buJNeG7j+G6s8O14buJNeG7tcOiw7U1xKnhu5nhurs+NcWpeMO14buJNcWpxKlyajXDssOAPjXFqXjDteG7iTXhu4lqxINqNcOqw7ThurfDtTXhu7XDosO1NcSp4buZ4bq7NeG6u+G7rcSDNeG7uXc1xajEqcSDw7XEqTXDqsOtNeG7ieG7kcO6NcWpamfDteG7iTXDteG7kWo14bulambDteG7iTXhurvhu63EgzXhu49sw7XEqTXhu7VoNeG7iWrhuq81xanhu6VtNcO14bujajXhur3GsMO14buJPjXDteG7icSpaTXFqcSpxrDEkcWpPjXEqcO04bqt4bq7NcO1xKnEkcO1NeG6vWppw7U1xal4w7Xhu4k1xanhuq/hurs14buJauG6szXFqeG7pcO0w7Xhu4k14buJasSDajXDqsO04bq3w7U14bu1w6LDtTXEqeG7meG6uzVjQXs1xajEqXnhurs14bq7xKljxak1w6piQTXhu43hurE1w7XEqeG7s8O14buJNcWpasOtxrA14buNxrDEkcO1NeG6u+G7kTXFqWvDtcSpNcO14buJxKlqZsO1NeG6u3fGsD41xanEqcSD4buPNeG7jcawxJHDtTXhu7VoNeG7j+G7o8WpNcWp4bqv4bq7NcO6xKll4buPPjXDquG6rcWpNcWpa8O1xKk14bu1w6LDtTXhurvEqXZww7Xhu4k14buNZsO1NcSp4bqxw7Xhu4k1w6pkxrB7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDEgsO1xKk1w7Xhu4nEqWpmw7U14bq7d8awNcO6xKlmNeG6uWzDtcSpNcWpxKlwNeG6u+G7rcSDNcOV4buJxrBBw6zDtTXhurhrw7XEqT41w5Xhu4nGsEHDrMO1NeG7jmrDtcSpNcOSxKlqZuG7jz41xah4NcOV4buJxrBBZsO1NcWob8O1xKk+NcSoxrBBNcWo4bul4buxPjXFqOG7pWTDtTXDiuG6seG7jz41w5rEqeG6t+G7jzXhu7TDosO1NeG6vOG7r8O14buJPjXhu4xmNeG7uMawYsO1NcOK4budw7Xhu4l7NcSCw7XEqTXFqeG7peG6s2o14buNxrDEkcO1NeG6ueG6scO1NeG7tWg14bu14buDNcOq4buHw7o1w7Xhu4nEqWk1xanEqcawxJHFqTXhurPDtcSpNVvFqeG7pXZyw7Xhu4k1xKlzw7o1xajhu6Vkw7U1w4rhurHhu49dPDXEg8O1xKk14buNxJHFqTXhu7lxajXFqeG7pcO0w7Xhu4k14buNb8O1xKk14bu1eeG6uzXDusSpZjXhurlsw7XEqTXFqWzhu4814bulxIM1w7Xhu4HFqTXhu6VqZsO14buJNcOyxKlqNeG7tWpnxak14bu1aDXhurvEqWLDtTXhur3GsMO14buJNcO14buJxKlpNcWpxKnGsMSRxak14bu1cWo1w5p74buI4bume8Wo4bumLTXDleG7icahNeG7tMOiw7U14buIauG6rz41w5XEqeG6sTXhu7XDosO1NcWoxKlBNeG7jMSDw7U+NeG7jGY14bu4xrBiw7U+NeG7jGY14bu4xrBiw7U14bumw7TEg8O1PDXEg8O1xKk14bunw7RqNeG6u8SpamfGsDXhu7XhurHDtDXhurvhuq/hurs1xanhuq/hurs1w7rEqWXhu481w6rhu6nhurs1w7Jnxak14bq74bqv4bq7NeG7iWrEg2o1w6rDtOG6t8O1NeG7tcOiw7U1xKnhu5nhurs1W8Wp4buldnLDteG7iTXEqXPDujXFqGpnw7o14bq7xJHDtTXFqcSpcDXhu7l3NcWoxKnEg8O1xKk1w6pkxrA1xanEqWc1w7LhuqI14bu44bu4Sl17NcSCw7XEqTXhur3hurFBNeG6u8ahw7Xhu4k1w7Xhu4nEqWpmw7U14bq7d8awNcWp4buldnLDteG7iTXhurvEg+KApsOV4buJ4buTajXhurnhu6nFqTXFqOG7pW3DtcSpNeG7tG/DtcSpNcOKd+G6uzXFqeG7peG6s2o1w7Xhu4nEqWpp4buPNcWpeDXFqcSpw6014buNw7ThurdqNcO14bqxQTXDucawxIM1xanEqcOtNeG7jcO04bq3ajXDssSp4bqv4bq7PjXFqXg14buNb8O1xKk14bu1eeG6uzXDteG6sUE1w7nGsMSDNeG7jW/DtcSpNeG7tXnhurs1w7LEqeG6r+G6uz414bu1eMSDNeG7ucawQWbDtTXDusSp4bqvNeG7tXjEgzXhu7lixrA14bq7xKnGsOG7oWo+NeG7tXjEgzXFqeG6r+G6u8SpNeG6ueG7keG6uzXDssSpxrA14bq5amnFqTXFqXjDteG7iTXFqeG6r+G6uzXhu4lq4bqzPjXhu7V4xIM14buJ4bqlw7U1w7Jnxak14bq74bqv4bq7NeG7iXZww7Xhu4k14buP4bqtxak1xanhu6XDtMO14buJNeG7j+G7o8WpNeG6uXfhurs1xanhu6XEg8O1xKk1xanhu5/DteG7iTXFqcSpw6014bq74butxIM14bu1w6LDtTXhurvEqXZww7Xhu4k14buJauG7qcO6NcO14buJdnJqNcOq4buZ4bq7NcO1xKlsw7U1w7XEqcSRw7U14bul4buXNeG6u+G6r2o14bulambDteG7iT414bq74bqvajXDssSp4bqv4bq7NeG6uWppxak+NcOq4budw7Xhu4k1xanEqXJqNcSpbMO1xKk14bq9xrDDteG7iTXDqnZz4bq7NeG6u+G6r2o14bq7xKnGsMO14buJPjXhurvhuq9qNcOq4budw7Xhu4k1w7XEqWPFqTXhurvhu63EgzXhu4/hu6PFqTXhur3hu5PDteG7iTXhurvEqeG6s0E14bu1w6LDtTXEqeG7meG6u3siL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMOKasOt4buPNcO14bufajXhurnEkcWpNcO1xKljxak1xanhu6XDtMO14buJNcO6xKnDtMO14buJNeG6u+G6r+G6u8SpNeG7tWpnxak1w7rEqWY14bq5bMO1xKk14bq74butxIM1xajhu6Vtw7XEqTXhu7Rvw7XEqTXDinfhurs14buN4bqxNcOyZ8WpNcSpc8O6NeG7iWrhu7PEgzXDusSpZjXhurlsw7XEqTXhur15w7Xhu4k14bq7xKliw7U14bq9xrDDteG7iTXhu4nhuqXDtTXhu7VxajXDusSpZjXhurlsw7XEqTXhu7XDosO1NeG6u8SpdnDDteG7iTV0NeG7j+G7o8WpNeG7p+G7mzXhurnhurFqezXFqGpmxrA14bq5asOtxrA14bq7xKnDtDXhur3hurfDteG7iTXDteG6sUE14buN4bqxNeG6u+G6r+G6uzXhurnhurFqKTXigJzhu7TDosO1NeG7iGrhuq814oCTNeG7juG7o8WpNcOqcmo14bq94bq3QTXhu7XhurE14bu1amfFqeKAnTw14oCc4bq6xKnGsDXhu7TDosO1NeG7pnDDtTXigJM1w5Xhu4l2cmo14bulxIM1w6pqNeG7tcOiw7U14bq7xKl2cMO14buJNeG6u+G7k8O1NeG7j+G6tWrigJ08NeKAnMOVxKnhurE14bu1w6LDtTXhu4xmNeG7uMawYsO1NeG7tXFqNcWp4bqv4bq7NcO6xKll4buPNeKAnOG7tOG7gzXDquG7h8O6NeG7tcOiw7U1xKnhu5HEgz414bu1w6LDtTXDteG7icSpaTXhur1iw7U14buJasSDw7U1w5XEg+G7jzXhurjhu6PigJ08NeKAnOG6uHZx4bq7NcOqZMawNcWpamfDujXhurvEkcO1NcWpxKlwNcWoeDXDleG7icawQWbDtTXFqG/DtcSp4oCd4oCmNcOKw601w7LEqcSDajXFqeG7pWrDrcO1NcOBPjXFqcO04bqvxak14buNZsO1NeG6u8SpYsO1NeG6vcaww7Xhu4k1xanhuq/hurs1w7rEqWXhu4814bu1w6LDtTXEqeG7meG6uz41w6rhu5NqNcSp4buVajXDteG7iXZyajXDusSpZjXhurlsw7XEqTXDusSp4bqzajXhurvhu5E14buP4bujxak1w7JqZ8O1NcWpxKl34bq7NeG7jcOBNeG7jcawxJHDtTXhu7XDosO1NcSp4buZ4bq7NcO6xKnDtMO14buJNcO6xKnhu6k14buPcWo14bq7xKnDtDXFqcSDNcO14bql4buPNeG6ueG6pcWpNcWpw7ThurHDtTXhurnhurFqNeG6vcOsNeG6veG6scO14buJPjXFqcSpxrDEkcO1NeG7jXNqezXhu47huq3FqTXDssSp4bqv4bq7NeG6u+G7k8O1NcO6xKnhu7E1xanEqcaw4buj4bq7NeG7teG6scO0NcWp4bqxajXDtcOiw7Xhu4k1w7Xhu4nEqWk14bunbzXhurvhu63EgzXDteG7iXZyajXhu7VqZ8WpezXhurzDqcawNcOqcMO1NeG7iWrhurPDtT41w7LEqcahw7Xhu4k14bq7ZMawNcOyw4A+NcO1xKl2w7Xhu4k1w7rEqeG6s2o14buN4bqx4buPNcWpw7Thuq/FqTXhu41mw7U1w6p2c+G6uzXEqeG7ncO1NeG6u+G7m8WpNcWp4bqv4bq7NcO6xKll4buPeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgxajhu6V2ceG6uzXDssSpajXhu7VqZ8WpPjXFqOG7pW3DtcSpNeG7tG/DtcSpNcOKd+G6uzXFqWzhu481xKlqw63GsDXhu6Vjxak14bq7xqHDteG7iTXDusSpxrA+NcOyw4M14bq74bqxw7Xhu4k1xalqw63GsDXhu6fDvTXhurvGsOG7o+G6uzXDqnJqNeG7tcOiw7U1w7Xhu4nEqWppw7o14bq74butxIM1xal4w7Xhu4k1xanhuq/hurs14buJauG6s3s14bq6xKlrw7XEqTXhu7VsNeG7tcSRQT41w7rEqWTDtTXDssSpxINqNeG7j3Q14bu1aDXFqeG6r+G6uzXhu4lq4bqzPjXEg8O1xKk1w7Xhu5FqNeG7pWPFqTXDssODPjXhu6Vjxak14bq7xKnhuqXhurt7NcWo4bulbcO1xKk14bu0b8O1xKk1w4p34bq7NcOyxKnhu4HDtDXhu43hu4HDtDXhu7XEkcO1NeG6veG7scO14buJNcWpasOtxrA1w7rEqeG6r8O6NeG7jeG7ncO14buJNeG7icSp4buBw7o1w7Xhu4nEqWk1xanEqcawxJHFqTXhu4lqcWo1xanEqWppxrA14bq7xKliw7U14bq9xrDDteG7iTXFqeG6r+G6uzXhu4lq4bqzNeG7tXFqNcOq4bqvw7XEqTXhu4lq4bqvNcO14bujajXhur3GsMO14buJPjXDteG7icSpaTXFqcSpxrDEkcWpPjXhu4lq4bqvNcWp4bulbTXFqeG6r+G6uzXDusSpZeG7j3s14bq64bqv4bq7xKk14buN4bqx4buPNcO14bqxQT414buN4bqx4buPNeG6u8Spw7Q14bq54bqxajXhu7VqZ8WpNcSp4bqxajXEqeG7k8SDPjXhur3DrDXFqWpnw7o1w7XEqcSRw7V7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDDimrDreG7jzXDtcSpY8O1NcWp4bulw7TDteG7iTXDusSpw7TDteG7iTXhurvhuq/hurvEqTXDusSpZjXhurlsw7XEqTV0NcO6xKlkw7U14bq9asOsw7U1w7Xhu4nGocO1PjXhu43EkcO6NcWpxKnhurHDtcSpNcOBNeG6u+G6r+G6uzXhu43GsMSRw7U1w6pqw63hu48+NcWo4bulbcO1xKk14bu0b8O1xKk1w4p34bq7NcOq4bq1NeG6u+G7kTXDtcSp4buzw7Xhu4k1w7XEqcSRw7U1w6ptw7XEqT41w6rhuq/DtcSpNeG7iWrhuq8+NeG6uWzDtcSpNeG7jcawxJHDtTXFqeG7n8O14buJNcO5xrDhuq/FqTXDssSp4bqvNeG7p+G6peG6uzXhu6fhurPDtDXFqcO04bqxw7U14bq54bujNeG7p3k1w7Xhu4nEqWppw7o14bun4bqvw7Xhu4k1xanhuq/hurs1w7LDqOG7jzXFqcSp4bq/w7Q14bu1w6LDtTXhurnhurPDtTXhu7XhurE1xanhurFqNcO1w6LDteG7iTXDteG7icSpaTXFqcSpxrDEkcWpNeG6u+G7rcSDNcWp4bqv4bq7NeG7iWrhurM1w6rhu5F7NcOK4budw7Xhu4k1xanEqXJqNeG6u+G7r8O14buJNeG6u8SpbjXhu6XEgzXDtcSp4buzw7Xhu4k1w7LEqWpn4buPNcOyxKnGsEFnxal7NcSCw7XEqTXFqWpnw7o14bq7xJHDtTXhu7VoNcO1xKnhurE1xanEqXA1xah4NcOV4buJxrBBZsO1NcWob8O1xKkpNeKAnMOVxKl2NeG7j+G7o8WpNeG6ueG6s8O1NcO6xKnhu5tqNcWp4bulZsO1NcO1aMO1NcO1xKnhurfhurs+NeG6u+G6r+G6uzXFqeG6r+G6uzXDusSpZeG7jzXhu4/hurE1xqHDteG7iTXhu6fhuq/DteG7iTXFqeG6r+G6uzXDtcSpdjXFqWrDrcawNcWpxKnGsEFnxak+NcWp4bulxrBBacO1NeG7tXjEgz41xanhu6XGsEFpw7U1w7Xhu4nhuqXDtT414bq74bqv4bq7NcWpxKnDrTXDssOBNeG7tcOiw7U1xKnhu5nhurs+NeG6u+G6szXFqWrDrcawNeG7jcawxJHDtTXDusSpZjXhurlsw7XEqTXDqsOtNeG7jeG6t2o1w7XEqWpoxrA14bun4bql4bq7NeG7j+G6scawNcWp4bulw7TDteG7iTXhu43hu5PDteG7iTXDquG7o+G6uzXhu4lq4bqzezVUNcWpxKnDrTXhu43DtOG6t2o1w7XhurHDtDXGocO14buJNeG6u+G7r8O14buJNcWp4buVNeG7pcSDNeG7p8aww7Xhu4k14bund+G6u3s1w4rhuq3hurs14bq5amnFqTXGocO14buJNeG6u+G7kTXhu4/hu6PFqTXhu4lqxIM1xanhurFqNcWpxKlwNeG7teG6sTXFqeG7pXZyw7Xhu4k14bq7xIM1w7LEqeG6rzXDusSpw7TDteG7iTXDusSp4bupezXFqMSpcDXGocO14buJNWrDtTXFqcSp4bqxw7XEqTXFqcawQcOtw7U1xanEkcO6ezXDlcSp4bqxNeG7ucawY8WpNeG6ueG6s8O1NcSo4bujajXDlcSp4bqxNeG7tcOiw7U1asO1NcO1w6Lhu481ODY34bqhNeG7ieG7neG7jzU3w6A5NeG6ueG6sWo14bq74burw7Xhu4k14bu1cWo1xajhu6V2csO14buJNeG6u8SDNcSo4bqx4buPNeG7pOG7ncO14buJNeG6u+G7kTU4YTXFqeG7pXZyw7Xhu4k1w6rDtOG6t8O1NcOq4bq1NeG7icSpajXDqsSR4buPNeG6vWPGsDVjw7U14bq74bqvNcO1xKliw7U1xah4NcOV4buJxrBBZsO1NcWob8O1xKnigJ01W8Wp4bule8Ojw6NdezXFqOG7pW3DtcSpNeG7tG/DtcSpNcOKd+G6uzXhu4/hurfDtcSpNeG6veG6t8O1PjXFqXk1xalqw7U14bu1amfFqTXhu7VoNcOV4buJxrBBw6zDtTXhurhrw7XEqSk14oCcxKjhu53DtTXDucawZjXFqeG7pcO0w7Xhu4k1xanEqXA1xqHDteG7iTXDqnZz4bq7NeG7ueG7gcWpNcWp4bulw7TDteG7iTXDusSpdnDDteG7iTXFqcSpd+G6uzXDteG7icSpaTXFqcSpxrDEkcWpNeG6uWrDrcawNcSpamnDtTXDquG7kTXhu43hurE14bq74bqzw7XEqT414buN4bqxNcWpbMO1xKk+NeG7jeG6sTXDqmppxrA14bq9YsO1NcWp4buj4bq7NeG7j+G6sTXhurnEg8O0NcOqcmo1w6rhurU1xanEqWPhu481w6rDqeG7j+KApjXEqOG7ncO1NcO5xrBmNcWp4bulw7TDteG7iTXhu4lq4buZw7Xhu4k1w6pqacawNcWpxKlwNcOV4buJxrBBw6zDtTXhurhrw7XEqTXhu43hurE14bq74bqvajXFqcahajXhuq/hu4814bqzw7XEqTXFqeG7pcO0w7Xhu4k14bq74bqz4buPNcO1xKnEkcO1NeG7j+G6peG6uzXDtXM14bu1cWo1w7nGsGY1xKl2cMO14buJ4oCmW8Wp4bulezc2XeKApjXEqOG7ncO1NcO5xrBmNcWp4bulw7TDteG7iTXFqcSpcDXGocO14buJNeG6vcOpxrA14bq74buRNeG7j8SDw7Xhu4k1xanEqeG6v8O0NcSpcGo1xanEqXQ14bq74butxIM1w7XEqW3DujXhu6fhu5vDteG7iTXDqnZww7Xhu4k1xanEqXJqNeG7tcOpw7U1w7LEqcahw7Xhu4k14buN4bqx4buPNeG7j2PFqTXDqmo14bq74bqvajXhurvEqWPFqTXDucawZjXDucawQWnDtTXhurvEqeG6rcWpNcSp4budw7U14bq9YsO1NcWp4buj4bq7NeG7tXZww7U1xalxajXDqm7DtcSpNeG6u8SDw7TigJ01W8Wp4bulezdhXXs14bukY8WpNcO1xKlqaMawNcO14buJdnJqNeG7tWpnxak14bu1aDXFqcSpcDXFqHg1w5Xhu4nGsEFmw7U1xahvw7XEqT41w5Xhu4nGsEHDrMO1NeG6uGvDtcSpNcO1xKl2w7Xhu4k1w7Xhu4nhu5NqNeG6ueG7qcWpNeG6u+G7rcSDNcWo4bulbcO1xKk14bu0b8O1xKk1w4p34bq7NeG7tcOpw7U14bq74bubNeG7ieG6pcO14buJNeG6u+G6sUE14bu5cWo14bulxIM14buP4bq34bq7xKk14bu1bsSDNeG6u+G7rcSDNeG7pWpmw7Xhu4k14buPbMO1xKl7NcOKYkE14buN4bqxNeG6u8Sp4buhNcWpxKnDrTXEqWppw7U14bul4buXNcO1xKljxak14bq54bqzw7U14buNb8O1xKk14bq74butxIM1w7Xhu4l2cmo14bq7ZOG7jzXhurnhu6nFqTXhu43hurHhu481w7rEqWY14bq5bMO1xKk14bu1w6LDtTXEqeG7meG6u3siL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMWoxKlnNeG7j+G6t8O1xKk14bq74butxIM1xajhu6Vtw7XEqTXhu7Rvw7XEqTXDinfhurs14buN4bqxNeG6u+G6r2o1w7XEqWzDtTXFqeG7n8O14buJNcWpxKnDrT41w6rhuq/DtcSpNeG7iWrhuq81xanhu5/DteG7iTXDucaw4bqvxak+NeG6u+G6r+G6u8SpNcO6xKlmNeG6uWzDtcSpNeG6vcOpw7U14buJauG6s2o1w6rEgzXhur3hurfDteG7iT41w7rEqcO0w7Xhu4k1w7rEqeG7qTXhu4/Eg8O14buJNcWpa8O1xKk14bq7xKnGsEFmw7U14buPxqHDtTXDqsSR4buPNcO14buBxal7NeG7juG6t+G6u8SpNeG7tcOiw7U14buNxqFqNeG6u8aw4bubw7U+NcO6xKlkw7U1w7XhurHDtDXDqnZz4bq7NcWpxKnhu5XEgzXhu4/hurXDtTXDteG7iXZyajXDquG7meG6u3s1xajGsEE1w7XEqWpmw7U+NeG7tcOpw7U14bq74buTw7U14bq74buRNeG6ueG6sWo1xanhu6XDtMO14buJNeG6u2PGsDXFqeG7peG7qeG6uzXhurtiw7U1w6rhu5tqNeG7tcOiw7U14bq54bqzw7U14bu1amfFqTV0NcO6xKlkw7U14buPdDXDqmTGsDXhurvhu5PDtTXhur3hurFqezXhurzDqcawNeG7tcSRQT41w7XEqeG7s8O14buJNeG6ueG6sWo14bu1amfFqTXFqeG7pcO0w7Xhu4k1xanEkcO6NeG7p+G6r+G6u8SpNeKAnMWo4bulajVi4buPNeG6u+G7q8O14buJNeG6u8O0w7U14bq7xKnhu7PigJ014bq74butxIM1xajhu6Vtw7XEqTXhu7Rvw7XEqTXDinfhurs14buN4bqxNeG7pWPFqTXDquG6r8O14buJNcWp4bulYsO1NcWp4bul4buZw7Xhu4l7NcSCw7XEqTXDssSpxqHDteG7iTXhu7VqacO1NeG6vcOpw7U1w7XEqWpoxrA1xanhu6VqZ8WpNeG7jcOBPjXhu43GsMSRw7U1w6pqw63hu48+NeG6u3A14bundDXDteG6sUE14bq7cDXhu6d0NcOyasSDezXEgsO1xKk14bq7xKnhu5nDtTXhurvhuq/hurvEqTXhu7VqZ8WpNcWp4bulxrBBaMO1NcWpxKnhu5vDteG7iT414bq9w6w1w6rhu5nhurs+NeG6vcOsNcO14buJw6nhu48+NeG6vcOsNeG6u+G6s+G7jzXDtcSpxJHDtT414bq9w6w14bu5YsawNeG6u8SpxrDhu6FqPjXhur3DrDXDtcSpxJHDtTXhu6XEgzXEqeG7ncO1NeG6u+G7m8WpNcWp4bqv4bq7NcO6xKll4buPPjXhur3DrDXDtcSpxJHDtTXhu6XEgzXhur1qacO1NeG7j+G6t8O0NcWp4bqv4bq7NeG7iWrhurN7NcSCw7XEqTXhu7XEkcO1NeG6veG7scO14buJNcO1xKnGsGTDtTXDtcSpxrBBw6zDtTXhu43DgTXFqcSpxrBBZ8WpNeG7tcOiw7U14bq54bqzw7V7NcOKxqFqNeG7jeG7qeG6uzXEg8O1xKk14bq74buvw7Xhu4k14bq7xKnhurfhu481w6pnw7U14buNw4E1xanEqcawQWfFqTXhurtjxrA1xanhu6Xhu6nhurs+NeG7jcOBNcWpxKnGsEFnxak14bunw7Q14bun4bqvw7XEqTXDtcSpdsO14buJNcOyxKnGocO14buJNeG7p8SDNcOq4bqxNeG7teG6scO0NeG6u+G6r+G6uzXhu43DgTXFqcSpxrBBZ8WpNWNBPjXDssSpxqHDteG7iTXhurltNcO14buRNeG6u8aw4bubw7U1xanEqeG6v8O0eyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQg4bq44bq3w7U1w6rhu5nhurs1w6rhurU1w6rhu5HDtTXDtcSpxJHDtTXigJzFqOG7pWo1YuG7jzXhurvhu6vDteG7iTXhurvDtMO1NeG6u8Sp4buz4oCdNeG7tXFqNeG7j+G7o8WpNcWpY+G7jzXhu43hu5PDteG7iTXFqeG7pWo1YuG7jzXhurvhu6vDteG7iTXFqeG6r+G6uzXhu4lq4bqzezXhu7ThurE1xanhu6XDtMO14buJNcSp4bqxw7XEqTXFqeG7pWzDtcSpNeG7iWrEg8O1NeG7jcSDw7Q14bu1Y8WpNeG7teG6szXhurvhu63EgzXDteG7icSpamnDujXhu7VqZ8WpPjXFqcahajXhu6Vjxak1xalqw7U1dDXhu4/hu6PFqTXDteG7iXZyajXhu6fhu5vDteG7iTXhurvEqWLDtTXFqWzDtcSpPjXhu4/hu6Phurs14buP4bq34bq7PjXhurvEqWLDtTXhurvEqWPFqT414buN4bq3ajXhurvhu5E1w7VqaOG7jzXDqsSD4buPNeG7j2Y14bu1w6LDtTXhurvEqXZww7Xhu4k+NeG7iWrhurHGsDXDssSp4bqvxak14bu14buZw7Xhu4k+NeG7jcawxqHDtTXDqnZz4bq7NeG6ueG6t8O1NeG6ucOoNUFmxrA14buPZ8O1NcO5xrDDgTXFqeG7peG7mcO14buJNcO1xKl2NcSDw7XEqXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0NeG7p8WpQeG7jeG6vzo0xanhur/hu7nFqS3Eg+G7jWrhu4nDtSk14bulauG7icSpxak8NCAi4bunxanhu6XDtMO14buJIMOV4buJxrBBw6zDtTXhu45qw7XEqTXDksSpambhu48iL+G7p8Wp4bulw7TDteG7iSAiL8O6IA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]