(vhds.baothanhhoa.vn) - Thông qua việc triển khai sâu rộng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, trên địa bàn xã Tiên Trang (Quảng Xương) đã xuất hiện nhiều hội viên năng động, sáng tạo, làm kinh tế có hiệu quả cao. Hội viên Dương Văn Tứ với mô hình nuôi ong lấy mật là một trong những điển hình tiêu biểu.
4bq04bugRELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJHBQP+G7pOG7juG6qkImPzDhu6Thu47hu7fhuqo/4buOID8t4buA4bukUOG7nsWo4bqiQuG7pOG7juG7oj/Dg+G6qsOC4bq0Jj8qxq/FqOG7nsOC4buHKeG7tMWo4bue4bq0LyY/Ksavxajhu57DguG6tCY/Ksavxajhu57Dgibhu4bFqOG7nkLFqFbFqOG7nkLDksSoxahC4buk4buC4bumQsOZUMWo4bugQj/hu5RC4bueUOG7rFDhurQvJj8qxq/FqOG7nsOC4bq0L+G7oETDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThu4Phu47hu4DDkuG6qsOCcOG7oFbFqOG7nkIlOuG7gEJdUMagw5NCPypQ4buaxahCw5nhu6Dhu4BQQibEqDpCKlnFqOG7nkJd4buCQuG7oFDGoDpCJTpGQiThu6DGr8Wo4bueQj8q4buCxq9CxahWxajhu55Cw5LEqMWoQj/hu6BQQuG7jDrhu4BCJkbFqEIgOko/xIJCw5lQxajhu6BCw5LGr+G7gMWo4bugQuG7nlDhu6xQxIJC4buMxq/hu4LFqELDmeG7lD9C4bueUDskQsWo4bug4buAOkLhu6Thu4Lhu6ZC4bueUOG7gjpCXeG7gkLhu55QRuG7pkLFqOG7nuG7oMOoxq9CT+G7lsWoQl1bxajhu57EgkI/KuG7mMWoQuG7jFPhu4BCT+G7gsWoQiBHQnBQ4buYxahCcCrhu4DFqOG7nkLhurbhu6M6RsWo4bueQuG7rSnhu7TFqOG7nuG6skLhu4xHQiA6Sj9C4bugUMagxahCxajhu6BQ4buWOkLhu6BZUEJdUOG7mMWoQsWoSMWo4bueQuG7jFnFqOG7nsSCQibhu4bFqOG7nkI/4buExq/EgkLhu6Thu4Lhu6ZCw5lQxajhu6BCP+G7lELDk+G7qELhu6BQxqA6QiU6RkLDk+G7gMav4bquQuG7g1lQQl1Q4buYxahC4bqpKeG7tMWo4bueQuG7q0jFqEJwPEJd4bu2UELhu6ZWQuG7oFLFqOG7oELFqDpWUELGr8Wo4bueQuG7pEowQuG7pkw/QuG7pOG7gkLhu6ZZP0I/Ksavxajhu55Cxajhu6Bbxajhu55C4buMUOG7msWoQuG7oFLFqOG7oEI/UOG7mDpCT1Dhu5o64bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bq0UOG7puG7nkLDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqUOG6reG7jsWoP+G7jirhuqpCJj8w4buk4buO4bu34bqqIlDDkj/hu6DhuqJCw4pDQyQgw4NC4bug4buOUOG7nuG7oD/huqJC4bq4RcSQJCDDg+G6qkImKsOT4bu34bqqLy/Dk8OSxajhuq5P4buAxq8/4bug4buAxajhu6Dhu6DGr+G7gOG6rl3FqC/DkuG7jibDmT/GryQvxajhu44iJi/EkMSQRUMvxJBD4bq4w5LDiUPDikXhurxF4bq6P8SQReG6ukND4bukQ+G6rsOaJOG7nuG6oCrhu7dEReG6vuG6qkLhu4Dhu6Q/4bu34bqq4buHKeG7tMWo4bueQibhu4bFqOG7nkLFqFbFqOG7nkLDksSoxahC4buk4buC4bumQsOZUMWo4bugQj/hu5RC4bueUOG7rFDhuqpCIlDDkj/hu6Dhu7fhuqrDikND4bqqQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bu34bqq4bq4RcSQ4bqqQi/DguG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqt4buAJD9Qxq/FqOG6qsOC4bqt4bu0QiYjQsWoOlZQQsavxajhu55C4bukSjBC4bumTD9Cw5Mh4buAQlbFqOG7nkLhuqkp4bu0xajhu55C4burSMWoQnA8QuG6tiNC4bueUFvhu4DhurJC4bum4buAxajhu55C4buk4buEUELhu6BQxqA6QiU6RkLDk+G7gMav4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOCauG7oOG7uELhu6RAUEI/4bug4buUQuG7jEo/Ql0p4bu4xahCKlnFqOG7nsSCQuG7nkvFqELFqDtQQuG6reG7oMOUP0Lhu6Thu4JCw5nhu6A6Ql17w5NCw5Phu6hCxajhu546WMWoQuG7oMav4buAQsOSWFBCw5Lhu4LGr8SCQsWoSOG7pkLEkENDRcSCQlbFqOG7nkLhuqkp4bu0xajhu55C4burSMWoQnA8QuG7jEdC4bug4buww5NC4bug4busUELDmVDFqOG7oELFqOG7nuG7oFDGoOG7pkJd4buCQuG7puG7hMWo4bugQsOS4buExahCw5Phu6A6MOG7msWoQibhu4DFqOG7nkLFqOG7nuG7oOG7lkLFqDpWUELGr8Wo4bueQuG7pEowQuG7pkw/4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOCcOG7oOG7uFBC4bueUOG7gMWoQuG7jEs6xIJCXVDGoMOTQsWoOlZQQsavxajhu55C4buew4wkQsWo4bugUOG7ljpCw5nhu6Dhu6hCw5nhu6BIxahCw5LGr0I/4bugUOG7lDpCw5lQxajhu6BCxajhu57hu6BQxqDhu6bEgkLDmTVCP+G7oDpMP8SCQuG7oFDGoDpCJTpGQsOTIeG7gELhu6ZWQuG7oFLFqOG7oELDk+G7oCnhu4BCw5Phu4DGr+G6rkLhu4vhu6BWxajhu55CxahGxahCw5Phu6BRxIJCxajhu57Gr+G7glBCxajhu6Bbxajhu55Cw5lQxajhu6BCxajhu57hu6BQxqDhu6ZCP1HDk+G7oELhu6QoMELhu4wpQMOTxIJCVsWo4bueQnA8Qj9Rw5Phu6BCw5N7w5NC4bug4buww5NC4bug4busUEI/4bug4buY4bumQsOZUMWo4bugQsWo4bue4bugUMag4bumQiU64buAQibhu4bDk+G7oEJP4buGxq9CXeG7gkLDk+G7hsOTQiThu6Ap4bu0xajhu55CP1DGoMWoQj/hu6BWxajhu55CP1DFqELhu4zhu4RQQsOT4bugO8Wo4bue4bquQuG6q1jFqOG7nkI/4bug4bu4UMSCQlbFqOG7nkI/4bug4buA4bumQuG7nlDhu4BCw5Phu4bDk0Lhu6Thu7YkQj9MJELhu6A6SsWoQsWoOlZQQsavxajhu55C4buM4buaQsWoxKjFqOG7nkLDk+G7gMavQsOZUOG7lMWoQj/hu6A8w5Phuq5CauG7oOG7uEI/UMWo4bugQj/hu6BLxahCw5nhu6BWxajhu55Cxajhu57hu4RQQsOZ4bug4buoxIJCxajhu57hu4RQQsOZ4bugw53EgkLhu6RQxajhu6BC4bugxq/hu4Q/Ql1MxahCw5Iuxajhu55Cw5Phu4bDk0I/UOG7lMWoQk9ZQsOZ4bugxq/hu4BC4bug4buww5NCw5k1Qj/hu6A6TD9CXeG7gsavQiU64buGQj8qUsWo4bugQsWoOlZQxIJC4buM4buCxahCxq/FqOG7nkLDkyHhu4BC4bueUOG7gELhu4xSxajhu6BCVsWo4bueQnA8QiThu6Dhu4Y/Qj8qUOG7msWoQl3hu4JCJlDFqOG7oEI/Kikjxajhu55CP1c/4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOCw7LFqOG7nkJwPELDk+G7oMavQk9Q4buUP+G6okLhuqvhu5pC4buM4buCxahCxq/FqOG7nkLDmeG7oOG7rOG7jkLhu6bhu4TFqOG7oELDk+G7oMavQsWoSMWo4bueQiY6Sj/EgkLDk+G7oEo/QuG7pClAxajhu55C4bumTD9Cw5Phu4DGr8SCQuG7jOG7qlBC4bug4busUEIme0LDmeG7oMOVxq9C4bukw5XGr8SCQsOTTcWoQj/hu6BMxahCw5Mh4buAQsWo4bueKeG7uFBCxag6VlDhuq5CcFZQQj/hu6Ap4bu4xajhu55CIDow4buYxahCw5lQ4bua4bumQj8q4buAxIJCXcagQiZQxajhu6BCP+G7oCzFqOG7nkLGr8Wo4buexIJC4buM4buaQuG7jEbhu6ZCT0bGr0LFqOG7tFBCI0LDkyHhu4BCw5Phu6A7xajhu55C4bukOlbFqELDmeG7oFZCKuG7hsavxIJCJuG7hMOT4bugQibhu5LEgkIk4bug4buqxajhu55CPyrhu4bFqOG7oEJPxqDFqOG7oEJd4buCQsOT4buGw5NC4bukxq/hu4RQQsOTVsWoQj8qLMWo4bueQuG7nsSoMELhu6Dhu4RQQsOT4bugxq9Cxq/FqOG7nuG6rkJwLDBCP+G7oOG7jsavQj8+xajhu55CP+G7oOG7uFBC4buMUOG7muG7psSCQiThu6BGUELDk+G7qEJPUMagxahCJOG7oOG7hiRCw5Phu6BXxajhu55CKsOVP8SCQsOT4bugV8Wo4bueQsWo4buoxajhu55CP+G7oFHDk+G7oELhu6BAJELDk+G7oMavQuG7jOG7gsWoQsavxajhu57huq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Lhuq0oxajhu55CP+G7oOG7jsavQsOT4bugUOG7gEIm4buQQsOTIeG7gEJWxajhu55CcDzEgkLhu4zhu5pCxq/FqOG7nkLDk+G7oMavQuG7pkw/QsWo4bugUOG7ljrEgkLDk+G7oEo/QuG7pClAxajhu55CP1c/xIJCxajhu57Gr+G7glBCxag6VlBCP+G7hFBCXSnhu7jFqELFqOG7oOG7gsSCQlbFqOG7nkJwPELDk+G7qsWoQsOSUELDk+G7oDow4buaxahC4buM4buCxahCxq/FqOG7nkLhu4zhu5TFqELFqOG7oFDhu5Y6QuG7jFPhu4BC4buMUOG7muG7pkLDmeG7oOG7hsOTxIJCxajhu7RQQiThu6DGr8Wo4bueQiThu6A7Ql3hu5ZCxajhu546WMWoQuG7oMav4buAQuG7jOG7mkLGr8Wo4bueQsOT4buoQsWo4bueOjDhu5jFqELhu6RQxqA6QuG7pOG7guG7pkLhu6ZMP+G6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDgsSpLOG7gEI/4bugOkLhu6DGr+G7hMOT4bugQsavxajhu55Cw5JQ4bucxahCKuG7gEI/PkI/4bug4buGxajhu55CxJBC4buM4buUxahCP+G7oOG7hsWo4bueQuG6ukLDkinhu7TFqOG7nkLhu6RTw5Phu6DEgkLhu4zEqDBCw5Moxajhu55C4buk4buCQsOZ4bugxq9Gxajhu55CP+G7oOG7uFBC4bueUOG7gMWoQsWo4bugUOG7ljpC4bugxq/hu4BCxajhu5jFqELhu6QpQMWo4bueQuG7pkw/Qsavxajhu55Cw5JYUELDkuG7gsavQsWo4bugSj9CPyrGr8Wo4bueQsWoSOG7puG6rkJwOjBCxajhu6BQ4buYxajEgkImRsWoQuG7pClAxajhu55C4bumTD9Cw5nhu6Dhu4BQQj/hu6Dhu4bDk0Lhu4wpQMOTQsWo4bugUOG7ljpC4bug4buAMEJRP0LDk+G7qsWoQiThu6AuQj/hu6A6WcOTQl3hu4LGr0Lhu6Dhu4BQQjDhu5Q6Qj9X4bqiQj/hu6Dhu7hQQj9Q4buUP0I/4bugOkzFqELhu6RAUMSCQj8q4bu4UELFqEnFqOG7nkLhu4zDlCTEgkLhu6ZMP0Lhu6DGr+G7gELhu4zDjMOTxIJCxq/FqOG7nkIm4buSQuG7pEowQuG7pkw/QsWo4bug4buAxajhu6BCXeG7gkLhu4zhu4LFqELGr8Wo4bueQiThu6BGUELDmeG7oOG7rOG7jkLhu6bhu4TFqOG7oMSCQj8qxq/FqOG7nkI/4bugLMWo4bueQuG7jEbhu6ZCT0bGr0LDk+G7qELDikItQkRDQsOTSzpCxq/FqOG7nkI/4bugUkLDmeG7oOG7gFBCP+G7oOG7hsOTQuG7pkw/QuG7puG7tlBCxajhu6Dhu4DFqOG7oOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55Cw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qlDhuq3hu47FqD/hu44q4bqqQiY/MOG7pOG7juG7t+G6qiJQw5I/4bug4bqiQsOKQ0MkIMODQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bqiQuG6uEXEkCQgw4PhuqpCJirDk+G7t+G6qi8vw5PDksWo4bquT+G7gMavP+G7oOG7gMWo4bug4bugxq/hu4Dhuq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvxJDEkEVDL8SQQ0XDkkXEkEVE4bq44bq44bq8P0XhurjhurjDisOK4bukQ+G6rsOaJOG7nuG6oCrhu7dExJDhurrhuqpC4buA4bukP+G7t+G6quG7hynhu7TFqOG7nkIm4buGxajhu55CxahWxajhu55Cw5LEqMWoQuG7pOG7guG7pkLDmVDFqOG7oEI/4buUQuG7nlDhu6xQ4bqqQiJQw5I/4bug4bu34bqqw4pDQ+G6qkLhu6Dhu45Q4bue4bugP+G7t+G6quG6uEXEkOG6qkIvw4LhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6reG7gCQ/UMavxajhuqrDguG7h1Dhu4BC4buMUsWo4bugQlbFqOG7nkJwPEI/4buge8OTQuG7oFDGoMWoQsWoOlZQQsavxajhu55CP+G7oOG7jsavQiU6MEI/KlLFqOG7oELhu6tQ4buOP+G7hzbhu53huq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Lhuqvhu5TFqELFqOG7gDDEgkLhu6ZWQuG7oFLFqOG7oELDkyHhu4BC4bueUOG7gELhu4xSxajhu6BCVsWo4bueQuG6qSnhu7TFqOG7nkLhu6tIxahCcDxC4buM4buAxajhu55Cw5I6MEI/KlJCw4pDQuG7jOG7gsWoQsavxajhu57EgkLhu6bhu7JQQsWoSOG7pkI/4bugOkJd4buWQuG6uuG6uENCLULhurxDQ0Lhu6RRP0Lhu6ZMP8SCQl3hu7ZQQuG7nlDhu4ZCT+G7hsWoQirhu4BCP+G7oFNCPyop4bu4xajhu55CPz5CxJDhurhD4bquQ0NDQuKAk0JFQ0Phuq5DQ0NC4buMWMWo4bueL+G7pFE/4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4buL4bugVsWo4bueQsOT4bugVEIk4bug4buGP0I/KlDhu5rFqELFqOG7nuG7oOG7lkLFqDpWUELGr8Wo4buexIJCVsWo4bueQnA8QsOT4buqxahCP1HDk+G7oELDk3vDk0LDk+G7oFDhu4BCJuG7kELDmVDFqOG7oELFqOG7nuG7oFDGoOG7pkLDk+G7oMavQsWo4bugW8Wo4bueQuG7oFlCxag6VlBCxq/FqOG7nkI/Ksavxajhu55CXeG7gkLFqOG7nsav4buCUEIgR8SCQsOZUMWo4bugQsOSxq/hu4DFqOG7oELDki7FqOG7nkLDky5Cxag6VlBCxq/FqOG7nsSCQuG7nlBXxajhu55Cxq/FqOG7nkJd4buCQsOT4bugOjDhu5rFqELhu55Q4buAxq9Cw5nhu6DGr+G7gELhu6Dhu7DDk8SCQsOZNUI/4bugOkw/QsOT4bugxq9Cw5Phu4bDk0Lhu6BZQsOT4buoQsWo4bugOkLDk0s64bquQuG6p1LFqOG7oEIlOsSoxahC4bum4buyUELFqEjhu6bEgkJWxajhu55CT+G7hsWoQj8+QkXhurhCLULDiUNC4buM4buCxahCxq/FqOG7nkJd4bu2UELhu55Q4buGQkTEgsSQQj8qUMagOkLhu4xYxajhu55C4buM4buUxahCRMSC4bq4Qj8qUMagOkLhu4xYxajhu54v4buM4buCxajEgkI/LDBCPz7FqOG7nkI/4bug4bu4UELhu4xQ4bua4bum4bquQuG7oeG7gDpCw5nhu6BQQj8qPkLDk+G7oFBCJOG7oFHEgkLDk+G7tEImI0LFqDpWUELGr8Wo4bueQsOTIeG7gELhu55Q4buAQuG7jFLFqOG7oEJWxajhu55CP+G7oDpC4bukR1BCPyrhu5jFqELEkENDQj8qUMagOkLhu4xYxajhu54vxahI4bum4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4buDKeG7tsWo4bueQuG7jOG7lMWoQuG7pi7Dk0I/UOG7mDpCP+G7hMavQsOSe8Wo4bueQj/hu6Ap4bu0xajhu55C4bugUMagOsSCQsWo4buexq/hu4JQQl1QxqDDk0LDk+G7oDtCPyrhu7DFqOG7nkLFqMSoxajhu55Cw5Phu4DGr0Lhu55Q4buGQj8qU0Lhu6ZMP0LGr8Wo4bueQsWo4bueOjDhu5jFqELDk+G7oEo/xIJCVsWo4bueQnA8QsOTKMWo4bueQiU64buAxahCP8So4bumQj/hu6Dhu4AwQuG7jMOdUELhu6BSxajhu6BCP+G7oDzDk8SCQiU6MELDk+G7hsOT4bugQuG7jOG7qMWo4bueQuG7nuG7qFBCJkbFqEIk4bugTeG7pkLFqOG7oMON4bumQj/hu4TGr0Ime0LDk+G7oDow4buYxahCxajhu57hu6BQxqAkxIJC4buMKeG7gEImRsWoQiThu6BN4bumQl3hu4LGr0I/UOG7mDpCP+G7oC5CP+G7hFBCw5Phu4bDk0LDk33hu4BC4bug4buCxajhu57EgkImUOG7mDpCP+G7oFPhuq5C4bqr4buaQuG7pOG7guG7pkLhu4wpQMOTQuG7jFDhu5Y6QuG7jOG7qMSCQuG7oFDGoMWoQsWo4buAMMSCQsOT4bu0QiYjQsWoOlZQQsavxajhu55Cw5Mh4buAQuG7nlDhu4BC4buMUsWo4bugQlbFqOG7nkLhu4zhu4DFqOG7nkLhu4wpQMOTQj/hu6B7w5NC4bugUMagxahCP+G7oOG7jsavQiU6MEI/KlLFqOG7oELhu6tQ4buOP+G7h+G7gCThuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Lhu6vhu7ZQQsWo4bugW8Wo4bueQsWo4buyQuG7pHvDk0I/Ksavxajhu55CJOG7oOG7hj9CPypQ4buaxahCw5lQxajhu6BCP+G7lELhu55Q4buAQuG7jFLFqOG7oEJd4buCQsWo4bugW8Wo4bueQuG7jOG7qMWo4bueQuG7nuG7qCRCXeG7gsavQiThu6DGr8Wo4bueQj8q4buCxq9Cw5Mh4buAQuG7oFlQQsWoVsWo4bueQsOSxKjFqMSCQlbFqOG7nkLhuqkp4bu0xajhu55C4burSMWoQnA8QuG7pOG7gkI/SuG7pkLhu54p4bu0xajhu55CJuG7hsWo4bueQsOT4bugxq9Cw5Phu4bDk0Lhu6BZUEJdUOG7mMWoxIJCxahWxajhu55Cw5LEqMWoQl3hu4JCauG7oMSoxahCw5LEqMWoQj8q4buYxahC4buMU+G7gEJP4buCxahC4bug4buww5NCP0wkQl3hu4JC4buk4buC4bumQj/hu6Dhu47Gr+G6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqokNjo/4bugxq8q4bqqw4Jw4bugOkJw4bugITDhurQvJMOC

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]