(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 27-7, Ban vận động quỹ hỗ trợ nông thôn mới (NTM), Liên đoàn Lao động huyện Đông Sơn đã trao hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hóa cho thôn Sơn Lương, xã Đông Nam và thôn Phú Minh, xã Đông Hòa.
xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6ruG6vVbhuqQ9QMOd4bqkPUDhurhV4buW4bqkPcag4buaw5U94bqkSuG7nuG6pEvGoMOa4bqkVcag4bq84bqkPOG7hlXhuqTGoMOZ4bq44bqkPcag4buoVcSCL8ag4bqs4bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq9TuG6uEzDguG6rsOt4buW4bq8feG6pOG6qMSQLcSQw4HhuqThurfhurhV4bqkPOG7ilXhuqRN4busVeG7luG6pOG7uCQw4bqkxqBW4bqkPUDDneG6pFXhu6hV4buW4bqkPcag4buoVeG6pFRY4bua4bqk4bqiw63hu5tpw4PDgeG6pGjhu5rhu45V4bqkTcOa4bq8VeG6pGjhurjDmuG6pE3hu6xV4buW4bqkxqAkfeG7kFXhuqTDouG7qFXhu5bhuqTGoVdV4bqkTeG7gOG6pD1A4bq4w5rhuqTGoFbhuqQ9QMOd4bqkPUDhurhV4buW4bqkPcag4buaw5U94bqkSuG7nuG6pFXGoOG6vOG6pDzhu4ZV4bqkxqDDmeG6uOG6pEvGoMOa4bqkPcag4buoVeG6pMahV1XhuqRoO1dV4buWw4HhuqR74buA4bqkw6Lhu6hV4buW4bqkw63hurhU4bqkPOG6vOG6pD3GoOG7qFXhuqThu5nGoCXhuqRp4buaVcagw4HhuqR74buA4bqkw6Lhu6hV4buW4bqk4bq94buk4bq4w4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7EguG7mlThu5bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bua4bqzTlU9TkDDguG6pCM9fVNOeMOCPuG7mkw9xqDhu7nhuqRF4bqm4bqm4bu2e0HhuqTGoE7hu5rhu5bGoD3hu7nhuqRD4bqmxJDhu7Z7QcOC4bqkI0BLeMOCLy9LTFXDgErhurjDmj3GoOG6uFXGoMagw5rhurjDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqjhuqjhuqrhuqYv4bqsQ0JM4bqq4bqsROG6qOG6rOG6qkM9ReG6quG6rEVFU+G6psOAUeG7tuG7luG7t0B4ReG6puG6qMOC4bqk4bq4Uz14w4Lhur1W4bqkPUDDneG6pD1A4bq4VeG7luG6pD3GoOG7msOVPeG6pErhu57huqRLxqDDmuG6pFXGoOG6vOG6pDzhu4ZV4bqkxqDDmeG6uOG6pD3GoOG7qFXDguG6pD7hu5pMPcageMOCReG6puG6psOC4bqkxqBO4bua4buWxqA9eMOCQ+G6psSQw4LhuqQv4bquxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bqz4bq44bu2PeG7msOaVcOC4bquw6Lhu7BV4buW4bqkS8ag4buc4bqk4bulOuG6pOG7m8ag4bue4bqk4bq9O1dV4buWw4HhuqThurPGoD/huqQ94bueS8ag4bqkaMOiaMOi4bqkxqAkfeG7kFXhuqTDouG7qFXhu5bhuqTGoVdV4bqkPUDhurjDmuG6pOG6qOG6pErhu6zhuqRK4bq8VeG6pOG7lsagw5XhuqRLxqDDmuG6pD3GoOG7qFXhuqTGoVdV4bqkaDtXVeG7lsOB4bqke+G7gOG6pMOi4buoVeG7luG6pMOt4bq4VMOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquw6LDiuG7muG6pEzhu5rhu5BV4bqk4bq34bq4VeG6pDzhu4pV4bqkTeG7rFXhu5bhuqThu7gkMOG6pMagVuG6pD1Aw53huqTDreG7m2nhuqRow6Jow6LhuqTGoCR94buQVeG6pMOi4buoVeG7luG6pMahV1XhuqRN4buA4bqkPUDhurjDmuG6pOG6qOG6pErhu6zhuqRK4bq8VeG6pOG7lsagw5XhuqQ9QOG7nuG6pOG7luG7muG6uuG6pOG6rOG6rMOARELhuqzDgOG6puG6puG6puG6pE3hu7BV4buW4bqkS8agw5rhuqQ9xqDhu6hV4bqkxqFXVeG6pGg7V1Xhu5bDgeG6pHvhu4DhuqTDouG7qFXhu5bhuqTDreG6uFThuqQ84bq84bqkSuG7rOG6pFPDmuG6uOG6pE3hurzhu5rhuqQ9QOG7nuG6pOG7luG7muG6uuG6pOG6qOG6psOA4bqm4bqm4bqmw4DhuqbhuqbhuqbhuqRN4buwVeG7luG6pEvGoMOa4bqkPcag4buoVeG6pOG7mcagJeG6pGnhu5pVxqDDgeG6pHvhu4DhuqTDouG7qFXhu5bhuqThur3DmuG6vMOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxILhu5pU4buW4bqkS1PhurgjI3jDguG7muG6s05VPU5Aw4LhuqQjPX1TTnjDgj7hu5pMPcag4bu54bqkReG6puG6puG7tntB4bqkxqBO4bua4buWxqA94bu54bqkQ0JD4bu2e0HDguG6pCNAS3jDgi8vS0xVw4BK4bq4w5o9xqDhurhVxqDGoMOa4bq4w4A8VS9MTiNSPcOa4bu2L1VOPiMv4bqo4bqo4bqq4bqmL+G6rENCTOG6quG6rEThuqjhuqxD4bqoPeG6rELhuqhC4bqsU+G6psOAUeG7tuG7luG7t0B4ReG6rELDguG6pOG6uFM9eMOC4bq9VuG6pD1Aw53huqQ9QOG6uFXhu5bhuqQ9xqDhu5rDlT3huqRK4bue4bqkS8agw5rhuqRVxqDhurzhuqQ84buGVeG6pMagw5nhurjhuqQ9xqDhu6hVw4LhuqQ+4buaTD3GoHjDgkXhuqbhuqbDguG6pMagTuG7muG7lsagPXjDgkNCQ8OC4bqkL+G6rsSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6s+G6uOG7tj3hu5rDmlXDguG6rsOi4buwVeG7luG6pEvGoOG7nOG6pOG7pTrhuqThu5vGoOG7nuG6pOG6vTtXVeG7lsOB4bqk4bqzxqA/4bqkPeG7nkvGoOG6pGjDomjDouG6pMagJH3hu5BV4bqkw6Lhu6hV4buW4bqkxqFXVeG6pD1A4bq4w5rhuqRK4bus4bqkU8Oa4bq44bqkTeG6vOG7muG6pEvGoMOa4bqkPcag4buoVeG6pOG7mcagJeG6pGnhu5pVxqDDgeG6pHvhu4DhuqTDouG7qFXhu5bhuqThur3DmuG6vMOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bqu4bubxqAhS+G6pMag4bua4buQVeG6pOG7tsagw5pV4buW4bqkPUDhurzDmuG6pOKAnOG6s8agJFXhu5bhuqQjLEvhuqR7SX3huqRMIVXhu5bhuqTDreG7m2nigJ3DgeG6pOG6t+G6uFXhuqQ84buKVeG6pE3hu6xV4buW4bqk4bu4JDDhuqTGoFbhuqQ9QMOd4bqkw63hu5tp4bqkaMOiaMOi4bqkxqAkfeG7kFXhuqTDouG7qFXhu5bhuqTGoVdV4bqkPOG7ilXhuqRN4busVeG7luG6pEvhu6hV4buW4bqkVcagSVXDgeG6pDzhu5rhu45V4bqkS8agLEvDgeG6pFPhurjDmuG6pE3hu6xV4buW4bqkTcOZVeG7luG6pOG7lsOZ4bu24bqkVFbhu5rhuqRV4buWO1nhu5rhuqRU4busPeG6pFXhu5bhurx94bqkUztXVeG7lkHhuqQ84buKVeG6pE3hu6xV4buW4bqkS+G6ukvhuqRNV1XhuqQ84buew4HhuqRMw5rhurhVxqDhuqRV4buWxqDhu5rhu5Dhu7bhuqTGoFbhuqQ9QMOd4bqkVCThurjhuqQ9QOG6uFXhu5bhuqQ9xqDhu5rDlT3huqRK4bue4bqkS8agw5rhuqRVxqDhurzhuqQ84buGVeG6pMagw5nhurjhuqRL4bq6S+G6pD3GoOG7qFXDgeG6pOG7lsOZ4bu24bqk4bu2xqDDjFXhuqTGoFbhuqQ9QMOd4bqkS+G6ukvhuqQ9xqDhu6hV4bqkxqDDmuG6vFXhuqQ9xqDhurxVxqDhuqRUJkvhuqQ94bua4buOJOG6pHtJfeG6pEwhVeG7luG6pD3GoOG7qFXhuqTDreG7m2nhuqRS4bua4buSJOG6pFTEqCTDgOG6pMOiSX3huqRT4bq84bqkPOG7muG7kEvhuqRT4bq8VOG6pEvDmeG6pFvhuqRV4buWxqBQ4bq44bqkPcag4buaw5U94bqkPcagIUvhuqRLP+G6uOG6pE3hu6zhu5rhuqRV4buWOuG6pEvhu6hV4buW4bqkVcagSVXDgeG6pDzhu5rhu45V4bqkS8agLEvDgeG6pFPhurjDmuG6pE3hu6xV4buW4bqkPOG6vOG6pMag4buQ4bqkPcag4buqVeG7luG6pEvhu6hV4buW4bqkTcOa4bq8VeG6pMagJH3hu5BV4bqkw6Lhu6hV4buW4bqkxqFXVeG6pD1Aw5pV4buW4bqk4bu2xqDDmlXhu5bhuqQ9QOG6vMOa4bqk4oCc4bqzxqAkVeG7luG6pCMsS+G6pHtJfeG6pEwhVeG7luG6pMOt4bubaeKAncOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu2MSQ9xqDDmkDDguG6ruG7m8ag4bq4Vcag4bqk4bq9JOG7jsSCL+G7tuG6rg==

Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]