(vhds.baothanhhoa.vn) - Điện Biên Phủ, từ sau sự kiện lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ngày 7-5-1954, đã không đơn thuần là tên gọi một địa danh. Đó là bản anh hùng ca vang vọng mãi, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện khao khát độc lập tự do, ý chí quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta. Hào khí ấy đã kết đọng nên những vần thơ đặc sắc, lay động lòng người...
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LuG7hjdqe8Os4buH4buFe+G6puG7h+G7g8OpxKl74buh4buHw6DEqeG7gXvhuqjhu4PhurvEqXvhuqThu4NlxKl74bua4buHdHste+G7gGvhuqd7xKnhu4dmxKl74budcDV74buh4buH4buRLC/hu4dbLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu4bhuqs14bqtPi7huqjhu4PhurvEqXvhuqThu4NlxKl74bua4buHdCp74buh4bule+G7nzVwe+G7n+G7p3vDrOG7g+G6u8Spe+G7i2fhuqfhu4d74bufxal74oCc4buL4bulxKnhu4F74buLw6Lhu617xKnDoeG7iXvhuqfhu4fhuq9wKnvhuqfhu4fhurHEqXvhuqnhu4/EqeG7gXvhuqlnNXvhuqfhurdw4oCde8Sp4buBN+G7rXsyLTAtWzQwICp74bqpYXvDrOG7h8OzxKnhu4F74bqp4buRxKl74buh4buHcOG6t8Spe+G7izd74buhZcSpe+G7gW3hu4N74buJ4buP4buhe+G6qWc1e+G6rTXEqeG7hyZ74bqoa3vhu4s3e+G6pTnEqXs1xKnhu4d74buHcsSp4buBe+G6pzV74bupNcSp4buBe+G7qW3EqeG7gXvhu4lh4buDKnvhu4s3e+G6peG7g+G6vXB74buhw7rhu5XEqeG7gXvhu582xKnhu4F7xKnhu4Hhu5nhu4N74bqndDV74bqn4buHdHvEqeG7geG7h2k1ezXEqeG7h3vhu4dyxKnhu4F74bqnNuG6p+G7h3vhu4k4xKnhu4Eqe+G7oeG7h+G6vXvhu4fhu4PhurvEqXvDrOG7hzVqe8Os4buHNuG7oXvhuqnhu4/huqd74buL4bqz4bube+G7oeG7p3vhuq1qKnvhu6974bqn4buH4buFe+G7nXDhu63DqeG7oXvhuqfhu4fhu4PDqcSpe+G7nXDhu63DqeG7oXvhu6Hhu4fDoMSp4buBe+G6p3Q1e+G7nXDhuq/EqXvhu6k3e+G6reG6r8Spe+G7oTUme+G7hjdqe8Os4buH4buFe+G6seG7rXvhuqlhe8Osw6nhu6F74bqpbcSp4buBe8SpZcSpe8Sp4buHxrDEqeG7gXvhu6nhurfEqXvhu6Hhu4fhu5F74bqp4bqj4bqne+G7n8Og4bqnKnvhu4s14bute+G6qeG7j8Sp4buBe+G7i2zEqeG7gXvEqeG7gcO64buZ4buDJiYmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pjXhu5vhu6Hhu4NqxKk+Lizhu4Phu4nhu4F74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7huq3hu6Hhu4dw4buJ4bqle+G7g+G6puG6q8Sp4buh4bqr4bujPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4bur4buD4bqt4buh4buHJHsyfX3hu5vhu7Ele+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oSR7MF0w4bub4buxJT574buf4buj4bqn4bu0Pi8v4buD4bupJuG6pTVq4buh4buHNcSp4buH4buHajUm4bupxKkvxKnhuqvhu6vhu58vXSJbMy9bMjLhuq0xWyAgMiIx4buhMjMyIOG7iyAtWzImw63hu5vhu4E+ezXhu4vhu6Hhu7Q+4buGN2p7w6zhu4fhu4V74bqm4buH4buDw6nEqXvhu6Hhu4fDoMSp4buBe+G6qOG7g+G6u8Spe+G6pOG7g2XEqXvhu5rhu4d0ey174buAa+G6p3vEqeG7h2bEqXvhu51wNXvhu6Hhu4fhu5E+e+G7q+G7g+G6reG7oeG7h+G7tD4yfX0+e+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oeG7tD4wXTA+ey8u4buw4bqre+G6qTjhu5t74buh4buH4buNKnvhu5vhu4fDuuG7kcSp4buBe+G7oeG7g+G6u8Spe+G7oeG7h8Oze+G7n+G7kXvhu6nhurPEqXvhuqfhu4dw4but4bq9xKl74buHN8Sp4buBe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhuqbhu4fhu4PDqcSpe+G6rWfhuqfhu4d74bqo4buD4bq7xKl74bqk4buDZcSpe+G7muG7h3Qme+G7ucSp4buHJHvhu6HDunvhu4vhu4PhurtwLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7qOG7k+G7g3vhu5/hu6d74buH4bqzcHvhu6Hhu4dww6LEqXvhuqd0NXvhuqnDqXvhu51ww7Lhuqd74buIeSp74buh4buH4bun4bqne+G6reG6r8Spe+G7muG7hzbhu5t74bqpYXvhuq3DsuG6p3vhu6FqN8Spe+G7i+G7p+G6p3vhuqnhur174bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBe+G6qOG7g+G6u8Spe+G6pOG7g2XEqXvhu5rhu4d0e+G7oeG7o+G7l3vhu6Hhu4c3xKnhu4d74buJ4buP4buhe+KAnOG7m+G7hzZqe+G6qTfhu4N74bql4bqx4buhe8Os4buHOXvhu7Hhuq/hu4l74bub4buHOOG7ieKAnSp74buJ4buP4buhe+KAnOG6p8Oy4buDe+G7sTXhu6174buh4buHZ+G7oXvDrOG7h8O1xKnhu4F74buL4buN4oCdKnvhu4nhu4/hu6F74oCc4bqnasSpe8Sp4buH4buF4buJe+G6p3Q1e8SpceG7g3vhu6Phu6XEqeG7gXvhu6Dhuq/hu6174bqkw6DhuqfigJ0qe+KAnOG6pzbhu4N74bqlw6Lhu6174buH4buD4bq94buJezbhuqfigJ0qe+G7n8SDxKl74bufN8Sp4buBe+KAnMSp4buB4buH4buD4bq5xKl7xKk24buh4oCde+G7nXDhuq/EqXvhuqfhu4d0e+G7i+G7p+G6p3vhuqd0NXvhu6E1Jnvhu6Bw4bute8Sp4buH4buDZcSpKnvhu51w4bqvxKl74buhNXvhuqlhe+G6p+G7h3R74bqp4buPxKnhu4F74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBe+G7oeG7o+G6s8Spe+G6qWc1e+G6p+G7h+G7g8OpxKl74buHN2p74buh4bule+G7sTV74buh4buDw6nEqXvhu6k3anvhu4HhurfEqSp74bub4buHw7rhu5HEqeG7gXvhuqfhu4fhuq/hu4l74oCc4bqpNsSp4buHe+G6p+G7h8Og4bqnKnvhu6Hhu4PDqcSpe+G6p+G7h8Og4bqn4oCdKns24bube+G6rXPEqeG7gXvhu4vhu4PEqeG7h3vhu4dqOOG7oSp74bufNsSp4buBe+G7oThqe+G6p+G7h+G7g8OpxKl74buh4buHcOG6s+G7oXvigJzhu6nhuq/hu60qe+G7i+G6scSpKnvhu6HhurHEqSp74bqt4buD4bq74buh4oCde+G6qTbEqeG7h3vhu6E1xKl74budcOG6r8Spe+G7geG7g+G6o+G6pyZ74bqm4buH4buDw6nEqXvhu6Hhu4fDoMSp4buBe+G7i2fhuqfhu4d74bufxal74bqo4buD4bq7xKl74bqk4buDZcSpe+G7muG7h3R74buJNcSp4buBe+G7oeG6t+G7iXvhu6lr4bqne+G7oeG7h+G7meG7g3vhuqk44buDKnvhuqdre+G7r3vEqeG7geG7h2k1e+G7oWp74buL4buTxKkqe+G7izd74buf4bune8Osw6nhu6F74buh4buDxKnhu4d74bqndDV7xKnhu4fhu4Phurlwe8Sp4buH4bqvxKl74buhw7Iqe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhuqlrKnvhu51wNcSpe+G7oeG7o23EqeG7gXvEqeG7h+G6seG7oXvhu4s3e+G7n+G7p3vhu4thxKnhu4d74bqpOGp74bufNsSp4buBe+G7n3DDsuG7oSp74buhN+G7g3vhu6FmxKnhu4d74bqndDV74bqoOcSp4buBe+G7qTd74bqm4buHdHvhu6Fn4bqn4buHe+G7huG7jXvhuqbhu4fhu4V74buI4buDxKnhu4cqe+G6peG7g+G6vXB74buhw7rhu5XEqeG7gXvhuqd0NXvhuqfhu4d0e8Sp4buB4buHaTV74butZXB7xKnDuuG7k+G6pyp74buh4buDxKnhu4d74buh4buH4bq3xKl74bqnNuG6p+G7h3vhu4k4xKnhu4Eqe+G7n8O54bqne+G7iTjEqeG7h3vhuqk44buDe+G6qWo3xKl7w6zDqeG7oXvhu6FqN8Spe+G6reG6r8Spe+G7oeG7j+G6pyp74bqlOcSpe+G7i2nEqeG7h3vhu6k3e+G7oeG7o+G7hXvhu6Fw4bq7e+G7qOG7g+G6u+G7oXvEqDXhu4kqe+G6p3Q1e+G7r3vhuqfhu4fhu4V74budcOG7rcOp4buhe+G6p+G7h+G7g8OpxKkqe+G7nXDhu63DqeG7oXvhu6Hhu4fDoMSp4buBe+G7qTd74bufw7nhuqd74buJOMSp4buHe+G6p3Q1e+G7nXDhuq/EqXvhuqnhu4/hu4N7xKjhu4fhuq/EqXvhuq3huq/EqSp74buL4bun4bqne+G7i8O64buVxKnhu4F74bupdXvhu6Hhu6M1xKnhu4F7xKjhu4fhuq/EqXvhuq3huq/EqXvhu6jhu4Phurvhu6F7xKg14buJJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7hu657xKnhu4Hhu4dpNXvhu4vhu5PEqXvhu4s1anvhuqd0NXvhuqbhu4fhu4PDqcSpe+G7oeG7h8OgxKnhu4F74bqo4buD4bq7xKl74bqk4buDZcSpe+G7muG7h3R74bupN3vhu4lww7PEqXvhu6k3xKl7xKnhu4fGsMSp4buBe+G7h+G7rXvhu5/hu4PEqeG7hyp74buJ4bqx4buhe+G7iTbhu6F74buh4bujZcSpe+G7iTnEqeG7h3vhuqnhurHhu6F7xKk34bute+G6qWF74buLN+G7iXvEqWXEqXvDrOG7h3Hhuqd74buh4bujNsSp4buBe+G6pzV7NcSp4buHe+G7h3LEqeG7gXvhuqd0NXvhu51w4bqvxKl74bupN3vhuq3huq/EqXvhu6E1JnvhuqjDucSp4buBe+G7oeG7o8O64buT4bqne+G7iTjhuqfhu4d7xKnhu4Fw4buNxKl74bqnOeG7iXvhu4fDucSp4buBe+G7i+G7k8Spe+G7izVqe+G6seG7rSp7xKnhu4fGsMSp4buBe+G7oeG6r+G7iXvhu4fhu43EqXvhu6Hhu4fhu5F74bqpYXvhuqfhurHhu6F74bqnNsSp4buHe+G6pTXhu6174buLZcSpKnvhu6Hhu4fDocSp4buBe+G7h2o1e+G6p3LEqeG7gXvhu5/hu6d7w6zhu4PhurvEqXvhu4tn4bqn4buHe+G7n8Wpe+G7oeG7o23EqeG7gXvhuqk44buDe+G6p3Q1e+G6reG6r8Spe+G7oeG7j+G6pyZ74bqm4buHw6PEqeG7gXvhu6Hhu4fhur174buh4buHw7LEqeG7gXvDrGV74buHw6nhu6F74bqna3vhuqU1anvEqeG7h+G7g2Vwe+G7oTbhuqd74buB4buDOXvhuqlhe+G7oeG7pcSp4buBe+G6qeG6o+G7oXvhuqVx4buhe+G7qeG7g8Op4buhe8Sp4buHxrDEqeG7gXvhuq1sxKnhu4F74buh4buH4buRe+G7qeG6uXvhuqjhu4PhurvEqXvhuqThu4NlxKl74bua4buHdCp74bqna3vhuqU1anvEqeG7h+G7g2Vwe+G7nzbEqeG7gXvhu6E24bqne+G7oeG7pXvhuqjhu4PhurvEqXvhuqThu4NlxKl74bua4buHdHvhu4k3e8SpZcSpe+G7h2bEqeG7h3vhu4c34buDKnvhu6FlxKl74buhcMO14buDJnvhu6Dhu6V74buJ4buP4buhe8Sp4buHNsSp4buHe+G7m+G7h3J74bufNXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bqtbMSp4buBe+G6p+G7hznhu6174buh4buH4buRe+G6pzV74bqnNuG6p+G7h3vhu4k4xKnhu4F74bqx4butKnvEqeG7h+G7g+G6uXB74bqlN+G7g3vhu6Hhu4fhu5F74bup4buDw6nhu6F74bup4bq5e+G6qOG7g+G6u8Spe+G6pOG7g2XEqXvhu5rhu4d0e+G7qcOixKl74buB4buH4buDe+G6qeG6s+G7iXvhuq3hurFwe+G6scSpe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhu6Hhuq/hu4l7w6zhu4c54buJe+G6pzbhuqd74buh4buHw6l74buH4bq7e+G6qeG7j+G6p3vhu4Hhu4M5e8Sp4buHw7oke+KAnOG7nHDhuq/EqXvhu6E1e+G7oWo3xKl74buh4buHw6DEqeG7gXvhu5d74bqo4buD4bq7xKl74bqk4buDZcSpe+G7muG7h3TigJ17LXvhu4bhu4174bqm4buH4buFe+G7iOG7g8Sp4buHKnvigJzhu4ZqNcSpe+G7h8Oze+G6p+G7h+G7g8OpxKl74bufaXvhuqjhu4PhurvEqXvhuqThu4NlxKnigJ17LXvhu6DDsnvhu4bGsHAqe+KAnOG7gOG7gzZ74buh4bulxKnhu4F74buh4buHw7rhu5Phuqd74bqp4bqx4buh4oCdey174bqm4buH4buFxKnhu4d74buGxrBwKnvigJzhu4jhu4974bqkw6l74buow6HEqXvhuqg3xKnigJ17LXvhu7Bw4bqvxKl74bqs4buD4bq7cCp74oCc4bug4buj4buXe+G7izjhu4N74bqo4buD4bq7xKl74bqk4buDZcSp4oCdey17w73EqeG7h3vEqOG7gW3huqcqe+KAnOG6qOG7g+G6u8Spe+G6pOG7g2XEqXvhu4Ft4buDe+G7ocOz4buDe+G7i2XEqeKAnXste8So4buBcOG7rcOqxKl74buGxrBwe+G7nHDhu68qe+KAnOG7oOG7o8OyxKnhu4F74bqo4buD4bq7xKl74bqk4buDZcSpe+G6reG6s+G7rXvhu59rxKnhu4F74bqk4buD4bq9xKl74bqow7PEqeG7geKAnXste+G7nHA1xKnhu4F74buGajfhu4MmJiYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4buGNeG7g3vhuqU34buDe+G7oeG7h+G7kXvhuqd0NXvhu4c14buDe+KAnOG7ocO64buVxKnhu4F74bqpN+G7g+KAnSp74oCc4buLNnvhuqfhu5l74bqp4bq3cOKAnXvhu6Hhu4fhu5F74bqnNXvhuqc24bqn4buHe+G7iTjEqeG7gSR74oCc4buccOG6r8Spe+G7oTV74buhajfEqXvhu6Hhu4fDoMSp4buBe+G7l3vhuqjhu4PhurvEqXvhuqThu4NlxKl74bua4buHdOKAnXste+G7huG7jXvhuqbhu4fhu4V74buI4buDxKnhu4d74bupN3vigJzhu4ZqNcSpe+G7h8Oze+G6p+G7h+G7g8OpxKl74bufaXvhuqjhu4PhurvEqXvhuqThu4NlxKnigJ17LXvhu6DDsnvhu4bGsHB74buLN3vEqeG7h8awxKnhu4F74bufNsSp4buBe+G7oTbhuqd74buh4buH4buZ4buDe+G7n+G7p3vEqeG7h+G6seG7oSp7xKlrxKnhu4F74bqlbsSp4buBe8Sp4buH4bqx4buhe+G7qeG6uXvhuqbhu4fhu4PDqcSpe+G7oeG7h8OgxKnhu4F74bqo4buD4bq7xKl74bqk4buDZcSpe+G7muG7h3Qme+G6puG7h8OjxKnhu4F7NeG7g3vhuqdre+G7oeG7h+G6vXvhu6Hhu4fhurFwe+G7h+G7g+G6vXB7xKnhu4Phurnhu4l74bupcOG7g3vhu5/DuuG7k8Sp4buBKnvhu7Fx4bqne+G6qeG7j8Sp4buBe8Sp4buB4buHY8Spe8Sp4buBN2p74bqndDV74bupZ3vhu4thxKnhu4d74buhc3vhuqnhurHhu6F7xKnDuuG7k+G6p3vhu6Hhu6NqxKnhu4F74buB4buD4buZe+G7m+G7h3Hhu6F7xKnhu4fhurPEqXvhu6Hhu4PEqXvhuqU2anvhu6Hhu4fDoMSp4buBe+G7oeG7o+G6s8Spe+G7oeG7pXvhuqjhu4PhurvEqXvhuqThu4NlxKl74bua4buHdHvhu6Hhu6Nw4but4bq5xKl74bqpw6nEqSZ74bueNXB74buh4buH4buZ4buDe+G7geG7gzXEqXvEqcOp4buJe+G7ieG6s+G7oXvEqeG6oeG7iXvhu4E14buDKnvhuqfhu4dncHvhuqnhu6fEqeG7gXvhu4fhu6174buf4buDxKnhu4cqe+G7ieG6seG7oXvhu4k24buhKnswMXvEqeG7gTfhu6174bqpZeG7iXvhuqfhu4fhu4PDqcSpe+G6qeG6sXB74bqpYXvhuqnhurPhu5t74buhNcSpe+G7oWo3xKl74bql4buPe+G7oeG6s+G7m3vhuqlqN8Spe+G6p8O5e+G6qeG7g+G6veG7iXvhuqjhu4PhurvEqXvhuqThu4NlxKl74bua4buHdHste+G7oeG6s+G7m3vhuqlqN8Spe+G6p8O5e+G6qeG7g+G6veG7iXvhu4k4xKnhu4d7xKnhu4fhurHhu6F74bqow7PEqeG7gXvhuqzDuuG7kcSp4buBe+G7i3Hhuqd74bql4bqx4bute+G7geG7g+G7mSZ7xKjhu4fGsMSp4buBe8Sp4buBN+G7rXvhu6Hhu4c2xKnhu4F7w6zhu4NlxKl74bqnw7rhu5nEqeG7gSp7NcSp4buHe+G6rXXEqeG7gXvhurHhu6174bqpw7rhu5Xhuqd74bqm4buHdHvhu6Fn4bqn4buHe+G7huG7jXvhuqbhu4fhu4V74buI4buDxKnhu4d74buhNuG7g3vhu4fhu4PhurvEqXvhu4nhu4/hu6F74bqnNuG6p+G7h3vhuqfhu4fhuq/EqXvhu6Hhu4fhu6fhuqcqe+G7n+G7g8Sp4buHe+G6qeG7j8Sp4buBe+G7nXA1e8Sp4buHxrDEqeG7gXvhuq1sxKnhu4F74buh4buH4buRe+KAnOG7nHDhuq/EqXvhu6E1e+G7oWo3xKl74buh4buHw6DEqeG7gXvhu5d74bqo4buD4bq7xKl74bqk4buDZcSpe+G7muG7h3TigJ0me+G7iuG6t8Spe+G7oeG7h+G6q2p74bqnNuG6p3vhuq3hurFwe+G7icOy4bqne+G7nXA1xKl74buh4bujbcSp4buBe+G6p3Q1e+G6p+G7h+G7g8OpxKl74bqtZ+G6p+G7h3vhuqnDuuG7leG6p3vhuqQ24bqne+G7geG7h+G7g3vhu4s44buDe+G6qeG6vXvhu6Hhu4fhurHhu6174bqpw7rhu5Xhuqd74buhajfEqXvhuqc5xKnhu4d74bqncOG7j+G6p3vhuqfhu4fhu4PDqcSpKnvhu6Hhu4fhurHhu4l74buh4buH4buFNXvhu4fhu5HEqXvEqeG7h8awxKnhu4F74bup4bqx4buhe+G7qTkqe+G7geG7gzXEqXvhu4s1anvhu4k3ezXEqeG7h3vhu4dyxKnhu4Eqe+G7icO6cHvhu6Hhu6Phu4Uqe+G6qeG6t+G7rXvhu582xKnhu4F74buhOGp74bqndDV74budcOG6r8Spe+G7qTd74bqt4bqvxKl74buhNSZ7w4zhu4fhu4N74oCc4buA4buD4bqj4bqne+G6p2zEqXvhu5d74buh4bujasSp4buBe+G7geG7g+G6seG6p3vhu4nhu5F7xKnhu43EqeG7gS974buIZsSp4buHe+G6p2t74buh4buH4bq34bute+G7iHl74buLanvhuqdwxKnhu4F74bqn4bqx4bubL3vhu4g24bute+G6pTXhu6174bqnNWp74bqnNWoqe+G7seG6q3vhu6HDocSp4buBe+G7oeG7h+G6seG7my974buKOOG7g3vhuqdre8SoNeG7qTV74bqncsSp4buBe+G6psOze8Sp4buH4buDL3vEqOG7h8awxKnhu4F74buhNeG7rXvhu6HDuuG7k8Sp4buBe+G7geG7g27hu4N7xKnDoOG7iXvhuqfhu4doe+G7h3Dhu63igJ0qe+G7oeG7h2Z74budcOG6r8Spe+G7qTd74bqt4bqvxKl74buhNXvhuqlqN8Spe8Osw6nhu6F74buJ4buP4buhe+G7i2zEqeG7gSp74budcOG7rcOp4buhe+G7oeG6r+G7iXvhuqk2xKnhu4d74bqpcMO14buDe+G7nXDhuq/EqXvhu6Hhu4dye8Sp4buH4bqx4buhJHvigJzhuqThu4974bqp4buP4buDKnvhuq3huq/EqXvhuqfDs8Sp4buBe+G7nXDhu63DqeG7oXvhu4nhu4/hu6F74buLbMSp4buBL3vhu7Bke8SpasSpKnvhuqnDoOG7m3vhu59ww7Lhu4Mqe+G7qcO64buV4buhe+G7nXA1e+G7n8OzxKnhu4HigJ0qe+KAnOG7huG7kcSpezB9e8Sp4buBN+G7rSp74buhNXvhuqk2xKnhu4d74bqp4buNxKkve+G7oDV74bqn4buH4buDw6nhu4l74buJ4buP4buhe+G6qeG7jcSpe+G7izjhu4N74buJ4buP4buhe+G6qeG7jcSpL3vhu5xw4bqvxKl74buB4buD4bqj4bqne+G6p+G7h8OyxKnhu4F74bqn4bune+G7oXDhu6174buj4bqx4buhe+G7h8OhxKnhu4Eve+G7nHDhuq/EqXvhu6E1ezXEqeG7h3vhuq11xKnhu4F74buF4buhezXhu4N74bql4bqhxKnhu4Eve8SoNeG7qTUqe+G6psOze8Sp4buH4buDe+G6qeG6uXB74buJYmp74buJ4bqj4buhL3vhu5xw4bqvxKl74buB4buD4bqj4bqne+G7oTXEqXvhu4dqNcSp4buBe+G7oTV74bup4bqv4bute+G6p+G7h+G6o+G7oS974buA4buD4bqj4bqne8OsYmp74buh4bulxKnhu4F74buLajjhu6F74bujNXvhu4c3xKnhu4F74buhNS974buccOG6r8Spe+G7oTV74bupcOG7g3vhu4c24buhe+KAnMOs4buHOeG7g3vhu4dqN8Spe+G6pzXigJ0mLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LsSow6lwe+KAnOG7nHDhuq/EqXvhu6E1e+G7oWo3xKl74buh4buHw6DEqeG7gXvhu5d74bqo4buD4bq7xKl74bqk4buDZcSpe+G7muG7h3TigJ174bqndDV74bqm4buHdHvhu6Fn4bqn4buHe+G7huG7jXvhuqbhu4fhu4V74buI4buDxKnhu4d74buh4bunNXvhu4fhu417xKnhu4fDunvEqeG7h8awxKnhu4F74bqtbMSp4buBe8Sp4buH4bqz4buhe8Os4buvKnvEqeG7h8awxKnhu4F74buh4buHw7rhu5Phuqd74bub4buH4buD4buJe+G6qeG7g+G6u8SpeznEqeG7h3vhuqfhu4fhuq/EqXvhu6Hhu4fhu6fhuqd74bupN3vhu5/DssSp4buBe+G6qeG7j8Sp4buBe8Sp4buH4bqx4buhe+G7oeG7h2Z74bqlN+G7g3vhu6Hhu4fhu5F74oCc4buGajXEqXvhu4fDs3vhuqfhu4fhu4PDqcSpe+G7n2l74bqo4buD4bq7xKl74bqk4buDZcSp4oCde+G7izd7xKnhu4Phurnhu4l74bupcOG7g3vhu5/DuuG7k8Sp4buBe+G7oeG7ozdqe+G6reG6r8Sp4buBe+G7oeG7o2rEqeG7gXvDrOG7h3Hhuqd74bqnNXvDrOG7hznhu4N74buHajfEqSZ74buA4buDOeG7g3vhu5vhu4drxKnhu4F74bqo4buD4bq7xKl74bqk4buDZcSpe+G7muG7h3R74bupN2p7xKnhu4E34butezItMC1bNDAge+G7oeG7h2Z74bqpw6nEqXvEqeG7gTfhu617W1stIC1bNDAgKnvhuqU34buDe+G7oeG7h+G7kXvhuqlhe+G6qcO64buV4bqne+G7g8Spe+G7oeG7ozXEqeG7gXvhu6Hhu6NtxKnhu4F74buh4bujZcSpe+G7oeG7ozXEqeG7gXvEqeG7h+G6seG7oXvhuqd0NXvhuqQ2anvEqOG7h+G6r8Spe+G6reG6r8Spe8SpZcSpe+G6pznhu4l74buxceG6p3vhu6Hhu4fhu5F74buh4bujbcSpe+G7qWPEqSp74buHZsSp4buHeznEqeG7h3vhu6Hhu4fhu5F74bqn4buH4bqvxKl74buh4buH4bun4bqnKnvhu5/DssSp4buBe+G6qeG7j8Sp4buBKnvhu4fhu4Phurtwe+G7nXA5e+G7oXDhu61lxKl74buh4bujcOG7reG6ucSpe+G7o+G6seG7oXvhu4vhu5PEqSZ74bqkN+G7g3vhu6Hhu4fhu5F74bqtN+G7gyp74bqn4buH4buDNXvhu4s34buJeyB74bqpajjEqSp74bqnN8Sp4buBe+G7qeG6uXvhu581cHvhuqc54buJe+G7sXHhuqd74bqnN8Sp4buBe+G6qeG6teG7rXvhu4tlxKl74bqnNWp74buh4bujN2oqe8Sp4buHZ+G7m3vhu6Hhu4fhu5F7xKnhu4c1xKnhu4cqe+G7iTjEqeG7hyp74bup4bulNXvEqeG7h8O6e+G7h+G7jeG7g3vhu4fhu4/hu5t74bup4bulNXvhu7HDssSpe+G7sTXEqeG7gSp74bqpZXvhu4lle+G7oeG7o2rEqeG7gXvEqeG7g+G6ueG7iXvhu6lw4buDe+G7n8O64buTxKnhu4F74buh4buP4buhe+G6qeG7jyR74oCcw4zhu4c2xKnhu4F74bqn4buH4buDw6nEqXvhuqU1e8Sp4buB4buHZsSpe8Sp4buBN+G7rS97w4zhu4fDs8Sp4buBe+G6qWXhu4l7xKk3anvhu6lw4buDe+G6peG6ocSp4buBe+G6qWXhu4l7xKk14butL3vhuqhl4buJe+G7i2fhuqfhu4d74bufxal74bqo4buD4bq7xKl74bqk4buDZcSpe+G7nzbEqeG7gXvhu6Phu6fhuqcve+G7oOG7o2XEqXvhuqnhurHhu6F7xKnDuuG7k+G6pyp7xKnhu4fDunvhu4Zw4bqvxKl74bqn4buHw7rhu5HEqeG7gXvhu6Hhu6NlxKl7xKnhu4Hhu6fhuqcve+G6rOG6r8Spe+G7oeG7j+G6p3vhu6E1e+G6reG6r8Spe+G7oeG7j+G6p3s1xKnhu4d74buHcsSp4buBP+KAnSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bug4bujasSp4buBe8Sp4buD4bq54buJe+G7qXDhu4N74bufw7rhu5PEqeG7gSp74buHOMSp4buHe+G7m+G7h3Hhuqd74bupxqF7bDV74bqx4butKnvEqeG7hzd74buh4buH4buRe+G7oMOye+G7hsawcHvDrOG7h8OzxKnhu4F74bqn4buHaHvEqeG7h+G7k3vhu6nhurl7xKnhu4fGsMSp4buBe+G6p2rEqXvEqeG7gcO64buZ4buDe+G7qWl74bqpOOG7gyp74oCc4buL4buDxKnhu4d74buH4buNxKnigJ174bqndDV74bqncOG7j+G6p3vhuqfhu4fhu4PDqcSpJnvhu6A24bqne+G7geG7gzl74bqlN+G7rXvhu6Fue8Sp4buD4bq54buJe+G6pznhu4l74bub4buHc+G6pyp74buh4buj4bqvxKl74buh4bujbcSp4buBe+G7oeG7o8O64buT4bqne+G7oeG7g8Sp4buHe+G7oeG7h+G6t8Spe+G6p+G7h+G7g8OpxKl74bqp4bqxcHvhu51wOXvhuqc54buJKns1xKnhu4d74bqtdcSp4buBKnvhu5/Eg8Spe+G7nzfEqeG7gXvhu4fhu6174buf4buDxKnhu4d7w6zhu4fDs8Sp4buBe+G7oeG7g8Op4bqne+G7oeG7h+G6r8Spe+G7iWbEqeG7h3vhuqd0NXvhuqXhu4PDqeG7oXvhuqU1anvhuqfhu4fhu4PDqcSpe+G7n2kke+KAnOG6puG7h+G7g8OpxKl74bufaXs1xKnhu4d74buHcsSp4buBL3vhuqjhurdwe8SpcMSp4buBe+G7i8WpNXvhu5/DoOG7oS97xKjDoeG7iXvhu4nDuuG7keG7g3vhu582cHvEqeG7gTfhu6174bqpZeG7iXvDrOG7h2pi4buhe8SpceG7gyp7xKnhu4F0e+G7h+G6t+G7iSp74buJw7o1e+G6reG6t+G7iSp74bqn4buR4buJe+G7qcOg4buhL3vhu4g2cHvhu6Hhu6Phu4/EqXvhuqVyxKl7xKlqxKkve+G7gDXEqXvDrOG7h8OzxKnhu4F7xKlxxKnhu4Eve+G6puG7h+G7hXvDrOG7h8OzxKnhu4F74buJbMSpPy97xKjhu4fGsMSp4buBe+G6qeG7jcSp4buBe+G6p+G7h+G7hXvhu6Hhu4fhuq/EqXvhuqfhu4fDs8Spe+G7izfhu4l74buB4buDNnvhu59xxKnhu4Eve+G6qOG6t3B74bqlZ+G7oXvhu4vDtHvhuqfhu4fhuq9we+G7iTXhu4Mve+G6pMOhxKnhu4F74buJZsSp4buHe+G7nXA1e8SpceG7g3vhu6Hhu4di4bube+G7gTXhu4Mve+G7tWp7N2p74bupdXvhuqVhai97xKjhu4fGsMSp4buBe+G6qeG7jcSp4buBe+G6p+G7h+G7hXvhuqfhu4fDqMSpe+G7i8O6xKnhu4F74bqnw7lwe+G7m+G7hzZqL3vEqDbhu6F74buh4buH4bqvxKkqe8Sp4buHw6Dhu4l74buJw6Dhu6Eqe+G6p2zEqXvDs+G7iSYmJi97xKjhu4fGsMSp4buBe+G6pTfEqXvhu6E14bute+G7sWR7xKlx4buDe+G7i8OhxKl74bqlauG7iS97xKjhu4fhurHhu6F74bqpZ8Sp4buHe+G7ieG7l3vhuqnDuuG7mcSp4buBe+G6p+G7h2p74bux4bqre+G7oTV74buLZcSpe+G6p+G7h+G7g8OpxKl74buh4bujw7rhu5nEqeG7gXvhu6Hhu4PDqeG7m3vhu6nhu4PhurvEqS974buoN3vEqeG7h8awxKnhu4F74bqn4buHZyp7xKnhu4fGsMSp4buBezXEqeG7h3vEqeG7gTfhu60ve+G6qWXhu4l74bujNXvhu6Hhu4PhurnEqXvhu6Fw4butw6nEqS974buI4bqx4bute+G7oeG6t8Sp4buBe+G7ieG6r+G7rXvhu4Hhu4Nre+G7i+G7k8Spe+G7icO6NXvhu6FqL3vhuqzDsuG6p3vhu5rhu4c1e+G6qOG7g8SpKnvhuqfhu4dne+G7gTbEqeG7h3s1xKnhu4d74buh4buH4buNL3vhuqjDqGp74buKdcSp4buBe+G7isOzKns1xKnhu4d74buHbHvhuqfhu4dne+G7hzbhu6Eve+G6rHJ74bqlauG7iXvhuqk4xKl74buxw7rhu5HEqeG7gXvhu6E1xKkqe+G7oeG7h2fhu6F7xKk24buhL3vDjOG7h8OzxKnhu4F74buf4buZxKl74buLbMSp4buBKnvDrOG7h8OzxKnhu4F74buh4buDw6nhuqd74buhcMO14buDe+G7sTXEqeG7hyYmJuKAnSZ7xKjhu4fGsMSp4buBe+G6rWzEqeG7gXvhu6Hhu4fhu5F74bqncMOy4buDe8Sp4buHw7p74buJ4buP4buhe+G7i+G7meG7g3vhu6Fw4butZcSpe+G6pcOye+G6qTXEqeG7h3vhu6Hhu4di4bube+G7oeG7o8O64buT4bqne+G7nXDhuq/EqXvhu6Hhu4dye8Sp4buHw7rEqeG7gXvhu4s44buDe8Sp4buHw7p74buL4buZ4buDe+G7oeG7h3R74buh4buHaCp74buh4bqv4buJe+G7oWbEqeG7hyp74buHbDV7xKnhu4dn4bube+G6p3Q1e+G7iXDDs8Spe+G7oeG7o+G7g+G6u3B74buh4bujNuG7g3vhu6Hhu4Phu4l74bqp4buNxKnhu4F74bqlN2p74buhNXvhu6nhurPhu60ke+KAnOG7oMO1e+G7nXDDsuG6p3vhuqfhu4dxxKnhu4F74buhw7Phu4Mve+G7iHDDssSpe+G6qeG7j+G6p3vhu4vhurPhu5t74buHbDV74bqlZsSp4buHe+G7oeG7o+G7l3vhu4s44buDL3vDjOG7h8OzxKnhu4F74buJcMOyxKl74buLxak1e+G6pWrhu4l74bqpw7V74buxcMOyxKnhu4F74bqp4bq3cHvhuqdqxKl74bqnNuG7gy97xKjDuuG7k+G6p3vhuqfhu4dxxKnhu4F74buhw7Phu4N74bupN3vEqcO64buT4bqne+G6pzbhuqd7NcSp4buHL3vEqMOpcHvhuqdsxKl74bufNeG7rXvhu4k2cHvhuqfhu4fhu4PDqcSpe+G7oeG7ozXEqeG7hy974buWe+G7qOG7g+G6u+G7oXvEqDXhu4kqe+G6pzbhuqd7NcSp4buHe8SpZcSpe8Sp4buH4buTL3vhu6Dhu6Phuqt74bqpYXvhu6Hhu4c3xKnhu4d74bqn4buHw7PEqeG7gSp74bufw7PEqeG7gXvhu4s3e+G7n8OzxKnhu4F74buLxak1L3vhu6g3e+G7oeG7o+G6s8Spe+G7oeG7h8OgxKnhu4F74bqo4buD4bq7xKl74bqk4buDZcSpL3vhuqZ1xKnhu4F74buJ4buT4buDe+G7izd74bqlN+G7g3vhu4dt4bqne+G6qeG6t3B74buh4buDZcSpP+KAnSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uxKjhu4fDoOG6p3vhuqnDqcSpe+G6puG7h+G7hcSp4buHe+G7hsawcHvhu4s3e8Sp4buH4buTe+G7qeG6uXvhu4nhu4/hu6F74buBw7rhu5HEqeG7gXvhu4nhuqPhu6F74buh4buDZXB74bql4buD4bq9cHvhuqd0NXvhu6Hhu4fhu5F74bqnNXvDrOG7hzbEqeG7gXvhuqfhu4fhu4PDqcSpJnvhuqY5e+G6qeG7meG7g3vhu6Hhu4fhu5Eqe8OzxKnhu4F74bqt4bqvxKnhu4F74buH4buDw6nEqXvhuqfhu4dqe+G7iTdwezZqe+G7i+G7hcSp4buHJnvEqOG7h8awxKnhu4F7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhu4vhu4XEqeG7h3vhu6Hhu6NqxKnhu4F74buh4buH4buRe8OzxKnhu4F74bqn4buH4bqvxKl74bqn4buH4bqx4buhKnvhu6Hhu4fhurPhu6F74buh4buHN3vEqeG7h8O6e+G6qeG7jcSp4buBe+G6qeG6seG7oXvhu51wZXvhu4fDuuG7kcSp4buBKnvhu6Hhu4fhu5Hhu4l74buh4buHOWoqe+G7ieG7j+G6p3vhu4k44bqne8Sp4buHw7p74buHw7rhu5HEqeG7gXvhu4txNXvEqWrEqXvhu4nDtOG7g3vhu5/hu5Phu4l74buJNeG7g3vhu4s3xKnhu4F74budcGV74bql4bulxKnhu4F74buh4buHw7nhuqcme8So4buHw7rEqeG7gXvhu4nhu4/hu6F7w6zhu4fhu4N74bqpYXvhuqVue+G7oTXhu6174bqncMOy4bqne+G7oTXhu6174bqnN+G7rXvhuqXDuuG7k+G6p3vhu6k3anvhuqnhu5nhu4N74bql4buDxKnhu4d7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5sqe+G7h217NcSp4buHe+G6rXXEqeG7gXvhuqfhu4fhu4PDqcSpe+G6qeG6sXAqe8Os4buDZcSpe+G7gTXEqXvhuqXhurnEqXvhuqfhu4fhu4Uqe8SpZXB74bqnNWp74buL4buve+G7ocO64buXxKnhu4F74bqnw7LEqeG7gXvhu4fhu4PDqcSpe+G7h8Op4buhe+G7iWbEqeG7h3vhu5vhu4dzxKnhu4F74buf4bune+G7oMO1e+G7nXDDsuG6pyp7xKjhu4fhuq/EqXvhuq3huq/EqSZ74bug4bujasSp4buBe+G6peG6seG7oXvDrHZ74buHajfEqXvhuqc5xKnhu4d7xKk3aip7xKnhu4fGsMSp4buBe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74bqn4buH4buDw6nEqXvhu59pe+G6seG7rXvhuqd1xKnhu4F7xKllcHvhuqc1anvhu6Hhu4PEqeG7h3vhu6Hhu4fhurfEqXvhuqnhu43EqeG7gXvhuqfhu4fhu4Uqe+G6qeG7jcSp4buBe+G6qeG7j+G7gyp74buhw7rhu5HEqeG7gXvhu6Hhu6Phu5V74buLw6LEqXvEqeG7hzVwJnvhuqQ34buDe+G7oeG7h+G7kXvigJzhu4Dhu4M2e+G7oeG7pcSp4buBe+G7oeG7h8O64buT4bqne+G6qeG6seG7oeKAnXvhuqd0NXvhuqbhu4fhu4XEqeG7h3vhu4bGsHB74bqpYXvhu6Hhu4c3xKnhu4d74bqnw7PEqeG7gXvDrOG7h8Og4bqne+G7h201e+G7h2bEqeG7h3s5xKnhu4cqe+G7m+G7h+G6teG7iXvhuqfhu4fhurHhu6Eqe+G6qWvEqeG7gXvhu4Fr4bubKnvhu4fhu6174buf4buDxKnhu4d74buhanvhu4vhu5PEqXvhuqd0NXvEqeG7h8awxKnhu4F7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuqfhu4fhu4PDqcSpe+G7n2l74bqo4buD4bq7xKl74bqk4buDZcSpJHvigJzEqMOh4buJe+G7icO64buR4buDe+G7nzZwe8Sp4buBN+G7rXvhuqll4buJe+G6pWrhu4l74buB4bq34buJe+G7m+G7hzZqe+G7geG7g+G7j+G7gy974bugNXvhu4nhu5Phu4N74buH4buD4bq9cHvhu6Hhu4fDqXvEqTdqe+G7izd74bqp4buNxKnhu4F74bqp4buP4buDL3vhuqjhu43EqeG7gXvhuqnhu4/hu4N74buhNXvhu4s3e+G7h+G7k+G7m3vEqcO64buT4bqne3DDssSp4buBe+G6p+G7h3DEqeG7gS97xKjDoOG7iXvhuqfhu5Hhu4l74bqlZHvEqcWpNS974buKN3vhuqfhu4fhu4M1e8Sp4buHNXB74buJ4buP4buhe+G7oeG7o8O6NXvEqcOgxKnhu4Eqe+G7ieG7j+G7oXvhuqfhu4fhu4Phurlwe+G7icO6NS974bqm4buH4buDNXvDrOG7h8Og4bubezXEqeG7h3vhuqvhu4l74buJ4buP4buhe+G7ieG6tXB74buh4buDxKl7xKnhu4c3L3vhuqbhu4fhu4M1e8Sp4buHNXB74bqpw7nEqeG7gXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bqn4buH4buDw6nEqXvhu4c3anvhuqfhu4fhurPhu6F74buHY+G7my974bqm4buH4buDNXvEqeG7hzVwe+G6p3Dhu4/huqd74bqp4buZ4buDKnvhuqfhu4fhu4M1e8Sp4buHNXB74bqnNuG7g3vhuqfhu4fDqeG7oeKAnSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bugZsSp4buHe+G6qeG7jcSp4buBe+G6p+G7h+G7hSp74bqp4buNxKnhu4F74bqp4buP4buDe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhuqfhu4fhu4PDqcSpe+G7oeG7ozXEqeG7h3vDrOG7h8Oy4bqne+G7i+G7g+G6u+G7oSp74buJw7o1e+G6pWrhu4l74bqlYWp74bqpOMSpe+G6qcO64buV4bqne8Os4buHw6Dhuqd74buHbTV74buh4bule8Sp4buHxrDEqeG7gXvhuqfhu4fhu4N74buh4buDw6nhu6F74bqp4buZ4buDe+G7oeG7h8O64buZxKnhu4F74buJN3vhu7Fx4bqne+G6qeG7j8Sp4buBKnvhu51w4buve+G7geG7gzZ7xKnhu4fDunvhu6Hhu4fDqSZ74buWe+G6qWsqe+G7icO04buDe+G7n8Oye+G7m+G7h+G6s8Spe+G6pzZ7xKnhu4fhuq/EqXvhuqlhe+G7n8OyxKnhu4F74bupN3vhuqfhu4fhu4PDqcSpe+G6qeG6sXAqe+G6qWF74buH4bute+G7n+G7g8Sp4buHe+G7scO64buRxKnhu4F74buJNnB74bqp4bq9e+G7izfhu4l7xKllxKl74buh4bulxKnhu4F74buh4bujNcSp4buBe+G7n8Wpe+G7hzdqe+G7h3LEqeG7gXvhuqd0NXvhuq3huq/EqXvhu6Hhu4/huqcke+KAnOG6pDjEqXvhu6E1e+G6qWsve8So4buBYXvhu6Hhu6NlxKl74bqt4bqv4bute+G7oeG7h2Lhu5t74bqlNXvhu6HhurfEqeG7gS974buI4buP4buhe+G6pTfEqXvhu6E14bute+G6p+G7h8O6NXvhu6Phu5nhu4N74bqlNsSp4buBe+G7n3HEqeG7gS974bqm4buH4bqvxKl74buLw7rEqeG7gXvhuqfhu4fhu6XEqeG7gXvEqcWpNXvhuqXDuuG7k+G6p3vhu7FwxKnhu4F74bub4buHasSp4buBL3vDk+G7g3vEqeG7h8awxKnhu4F74bqnasSpe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74buJw7Thu4N7w6zhu4fhu4N7xKnhuqHhu4l74buxcMOyxKnhu4Eve+G7qMOixKl7xKnhuqHhu4l74buh4bujasSp4buBe+G7ocO6e+G7oeG7h8Ope+G7oeG7g8OpxKl74bqnw7PEqeG7gS974bqkZcSpe+G7oeG7ozbhu4Mke+G7imx74buow6HEqXvhu57hu6cve+G6pGXEqXvhu5vhu4c54buDJHvEqOG7gXDhu63DqsSpe+G6qGbEqeG7h3vhuqQ1L3vEqOG7h8awxKnhu4F74bqpZeG7iXvhu6Hhu4PDqcSpe+G6p8OzxKnhu4Eqe8Sp4buHxrDEqeG7gXvEqeG7gTfhu6174bub4buHbMSp4buBe8Sp4buB4bunL3vhuqZre+G7m+G7hznhu4N74bqnNuG6p3s1xKnhu4d74bupw6LEqXvhuqdsxKl74bqpdHvhuqc5L3vhu6Dhu6NqxKnhu4F74bqp4buP4buDe+G7h2bEqeG7h3vhuqk44buDe+G6qeG7j+G7g3vhuqfhu4dxxKnhu4F74buhNT3igJ0mLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7oOG7o2rEqeG7gXvhuqXhurHhu6F7w6x2e+G6p3Dhu4/huqd74bqn4buH4buDw6nEqXvEqTdqe+G6p3XEqeG7gXvhu6nhurPhu60qe+G6rXJ74buLN3vhuqVlxKl74bqn4buH4buDw6nEqXvhu6Hhu4fDoMSp4buBe+G7qTd74bqlZcSpe+G6p+G7h+G7g8OpxKl74bqlOOG7g3vhuqnhurlwe+G7m+G7hznhu4N74buBNsSp4buHe+G6p+G7h2dwe8Sp4buHxrDEqeG7gXvhu4nhurHhu6F74buJNuG7oSp74bqpNXB74buh4buHw7rhu5HEqeG7gXvDrOG7h8OzxKnhu4F74buh4buH4bq9e8SpN2p74bqlcnvhuqnDoOG7m3vhuqnDuuG7leG6pyZ74bqoa3vhu4s3e+G6pzbhu4N74buB4buDNnvhu5vhu4c54buDe+G7oeG7ozl74bqn4buHanvhu6Hhu4c14buJe+G7qW3EqeG7gXvEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7oXvEqeG7gWEqe+G7qTd74bqndcSp4buBe+G7izd74bqnNuG7g3vhu4Hhu4M2e+G6p3Q1e+G6qeG7j+G6p3vhu4vhurPhu5sqe+G7oeG7p3vhuq1qJHvDjOG7h+G7g3vhuqU4xKl74buhNXvhu4vhurHhu6174buh4buH4bqvxKl74buJZsSp4buHe+G6qWp74bqlw7rhu5Phuqcve+G6puG7h+G7g8OpxKl74buHN2p74bqp4buDL3vhu6A1e+G7ieG7k+G7g3vhu4fhu4Phur1we+G7geG7gzZ74buh4bulxKnhu4F74buh4buHw7rhu5Phuqd74bqp4bqx4buhL3vhuqY24bqnezXEqeG7h3vhu5d74bqp4bqv4butL3vhu6Dhu6PhurPEqXvhuqlnNXvhu4s3e+G6qeG6r+G7rS974bug4buj4bqzxKl74bqpZzV74bufxJF7w6zhu4fDs8Sp4buBe+G7i3Lhu4N7xKnFqTV74buh4buHw7rhu5Phuqcve8OM4buHw7PEqeG7gXvhuqU1anvhu4Hhu4Phu5kqe8Os4buHw7PEqeG7gXvhuqU1anvhu4Hhu4Phu5l74bqp4bq9e+G7ieG6seG7oS974buIOcSp4buHe+G6qeG6seG7oS974bqmNuG6p3s1xKnhu4d7xKnhuqHhu4nigJ0me+G7iuG7meG7g3vhu6Hhu4fhu5F74bqndDV74bqm4buH4buFxKnhu4d74buGxrBwe8Sp4buHw7p74buL4buZ4buDe8Sp4buHw6Dhuqd7xKnhu4fhu5d74bqnNuG6p3vhu6Hhu4fDqXvhu4fhurt74buHw7Phu4l7xKk14bute+G7qTd74buJNeG7g3vhu581cHvhu6nhurl74buLbMSp4buBe+G6peG7g8Op4buhe+G7kcSpKnvhu6Hhu6Phu4N74bqvxKl74buf4bqvcHvhu5/DoOG6p3vhu6Hhu6PDuuG7k+G6p3vhu5/hu6d74buH4bute+G7n+G7g8Sp4buHe+G6pzVqe+G6pzl74bqndDV74buh4buHw6l74buH4bq7e+G6p+G7hzV7NcSp4buHJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7huqjhu4PhurvEqXvhuqThu4NlxKl74bua4buHdHvDrOG7h8OzxKnhu4F74bqn4buHaHvhu4s3e+G7qXLEqeG7gXvhuqnhurHhu6F74buLZ+G6p+G7h3vhu5/FqSp74bqndDV7xKnhu4fGsMSp4buBe8Os4buve8O54bqne+G7hzdqe+G7h3LEqeG7gSYmJnvhuqhre+G6p2zEqXvhu4s3e+G7qXLEqeG7gXvhuqnhurHhu6F7w6zhu4fhu5Hhu4N74bqt4bqz4bute+G7r3vhuqfhu4fhu4Uqe8Os4buHNuG7oXvhu6ltxKnhu4F74bupw7rhu5HEqXvhu6Hhu5Phu4N74buhw7rhu5HEqeG7gXvhu4s14buDKnvhu4s3e+G7iTjhuqfhu4d7xKnhu4Fw4buNxKl74buhw7N74buh4buHw6Dhu4l7xKnhu4fGsMSp4buBe+G7iXI1e+G7sXDhuq/EqXvhuq3huq/EqXvhu6Hhu4/huqcme+G6qG3huqd74oCc4bug4bujw7LEqeG7gXvhuqjhu4PhurvEqXvhuqThu4NlxKl74bqt4bqz4bute+G7n2vEqeG7gXvhuqXhu4Phur3EqXvhuqjDs8Sp4buB4oCde+G6p3Q1e8Sp4buHN3vhu6Hhu4fhu5F74buccDXEqeG7gXvhu4ZqN+G7g3vhuqnhur174buh4buH4bqx4bute+G6rcOicHvhu6Hhu4fhu5nhu4N74buB4buDNcSpe+G6qWF7w6zhu4di4bube+G7izjhu4N74buh4bqx4buJe+G7iTfEqXvhu4tn4bqn4buHe+G7n8Wpe+G7oeG7h2Z74bqo4buD4bq7xKl74bqk4buDZcSpe+G7muG7h3R74bupw6LEqXvhu4lh4buDe+G7izd74bupcsSp4buBe+G6qeG6seG7oXvhu6Hhu4fhu4NlxKnhu4Eqe+G6qeG6t+G7rXvhu61lcHvhu4nDqcSpe+G7qTd74buh4bujw6HEqXvhu6Hhu6Phu5d74bqndDV7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuq3huq/EqXvhuqnhurHhu6F74buo4buD4bq74buhJHvigJzhu7DDuuG7kcSp4buBe+G7oeG7h2fhu6F74buHazV74bqp4bqx4buhe+G6qTXhu4Mve+G7iG3huqd74buLZcSpe+G7oeG7hzfEqeG7h3vhu5vhu4fDsnvhu4ZsNXvhuqRmxKnhu4c/e+G6pjbhuqd74bqr4buJe+G6p2rEqXvhuqXhuq/hu6174buB4buD4buZe8Osw6l74bqlw7rhu5Phuqcve+G7oOG7o3N74bql4buD4bq9xKl74bqpOWoqe+G7oeG7o3N74bql4buDZcSpe+G6p8O64buRxKnhu4Eqe+G7oeG7o3N74bub4buHasSp4buBe+G6pTV74bqlYWp74buhNuG7my97xKjhu4fGsMSp4buBe+G6p+G7kcSpe+G7geG7g2t74bqp4bqrxKl74budcOG6seG7oXvhu4nhuqPhu6Eve+G7qMOixKl74buH4buDZcSpe8Sp4buBNcSp4buBe8Os4buDZXB74buHYcSp4buHe8Sp4buB4bq1xKnhu4F74bqp4bq3cD974buGxqHhu4N7xKnhu4fGsMSp4buBe+G7icO6cHvhu4k1e+G6p+G7h8O64buT4bqne+G7nXB4L3vhu4bGoeG7g3vEqeG7h8awxKnhu4F7w6zhu4c24buhe+G7qW3EqeG7gXvhuqdw4buNxKnhu4F74bqp4buDZcSpJiYmL3vhuqbhu4dxxKnhu4F74bqnasSpe+G6p2t74buh4bujasSp4buBe+G7iWbEqeG7h3vhuqjhu4PhurvEqXvhuqThu4NlxKkve+G7iGN74buR4buDe+G7iWMqe+G7seG7g8Spe+G7iWN74bqp4bulxKnhu4F74buLanvhu4vDoMSp4buBL3vhuqbhu4fhu4Phu4l74buKOOG6p3vhuqU14bute+G7oeG7o2XEqXvhu4nhuqPhu6F74buh4bujw7LEqeG7gXvhuqnhu43EqeG7gS974bug4bujw7LEqeG7gXvhuqjhu4PhurvEqXvhuqThu4NlxKl74bqt4bqz4bute+G7n2vEqeG7gXvhuqXhu4Phur3EqXvhuqjDs8Sp4buBP+KAnSZ7xKjhu4fGsMSp4buBe+G6pcO64buT4bqne+G6p+G7h+G6r8Spe+G6rXB7w6zhu4c24bqn4buHe+G7qeG6uXvhu6nhu5Phu4N74bqo4buD4bq7xKl74bqk4buDZcSpe+G7muG7h3R74buHw7Phu4l7xKk14butey17xKnhu5Hhu4N74oCcxKnDsuG7g3vhu4nhuqPhu6F74bqp4bqx4buhe+G7qTd74bql4bq3cHvhu6Hhu6Phu5nhu4N74bqpNsSp4buHe+G7nXB3e+G7hzXhu4N74bqpw6l74budcMOy4bqn4oCdKnvhu6nDosSpe+G7i+G6o8Sp4buBe8Sp4buB4buH4bqre+G7oeG7o2rEqeG7gXvhu6Hhu6XEqeG7gXvhu6HhurHhuqd74bqp4bqx4buhe+G7i+G7meG7g3vhu6PDocSpe+G6rTjhu6174bqndDV74bqnNuG6p3vhu6Hhu4fDqXvhu4fhurt74bqn4buHNXs1xKnhu4d74bup4bq5e+G6pzbhu4N74buB4buDNnvhuqd0NXvhuqnhu4/huqd74buL4bqz4bubKnvhu6Hhu6d74bqtaiZ74buA4buHYnvhu6Hhu4fDoeG7iXvEqeG7h8awxKnhu4F74buH4bq34buJe+G7hzdqKnvhu6Hhu6PhurPEqXvhuqlnNXvhu7HDujUqe+G7oTV74buJ4buT4buDe+G7h+G7g+G6vXB74bqp4buD4bq5cHvhu4Fme+G6qWF74buLN+G7iXvEqWXEqXvhuqfhu4fhu4PDqcSpe+G7oeG7h8OgxKnhu4F74bqo4buD4bq7xKl74bqk4buDZcSpe+G7i+G7pcSp4buBe+G7i8Oi4butKnvhuq/hu4l74bupNcSp4buBe+G7oeG7h+G7meG7g3vhuqk44buDJHvigJzhu4g3e+G6qTbEqeG7h3vhuqU44buDe+G7ieG7j+G7oXvhuqnhu4/hu4N74budcOG6r8Spe+G7h3LEqeG7gXvhu4k4xKnhu4cve+G6pOG7l+G7g3vhuqnhuq9we+G6p+G7h2h74bqna3vhu6HDuuG7k8Sp4buBe+G7oTfhu4Mve+G6pmzEqXvhuqc5e+G7oeG7h8Ope+G7oeG7o+G6s8Spe+G7i2zEqeG7gXvhuq3huq/EqS974buKN3vhu6974bqn4buH4buFe+G6p3Q1e+G6qeG6seG7oXvEqcO64buT4bqne+G6pcOyxKl7xKnhu4E3xKl7xKnDoeG7iS974oCc4bqm4buHccSp4buBe+G7oTV74buh4buHN3vhu4fhu6174buf4buDxKnhu4d74buh4bqx4buhe+G6pzkmJibigJ0ve8OM4buH4buDe+G7i+G7meG7g3vhuqQ24bqne+G7izd7xKnhu4FtxKl74bqn4buZe+G7oeG7o8O64buT4bqne+G7geG7g2sve8OM4buH4buDe+G6pzl74bqt4bqvxKl74buh4buP4bqne8Os4buHNuG7oXvhu6ltxKnhu4F74bufw7LEqeG7gXvhu6k3e+G6peG7pcSp4buBe+G7i2XEqXvEqeG7gW3EqXvhu4vFqTUve8OM4buH4buDe+G7oMO1e+G7nXDDsuG6p3vhu4drNXvhuqVrxKnhu4F74buJY3vhu4fhu4PhurnEqXvhuqfhurfhu4l74bufccSp4buBe+G7scOzxKnhu4F74buLZcSpL3vhuqbhu4dqe+G7i+G7k+G7m3vhu4vhu5Phu5t74bqn4buHNnB74bqnasSpe+G7h8O64buXxKnhu4F74buHOMSp4buHe+G7m+G7h3Hhuqd74buHbDV74bqlZsSp4buHP+KAnSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bqmbMSpe+G7o+G6seG7oXvEqeG7h+G7g+G6uXB7xKnGsDV7xKnhu4fGsMSp4buBe+G7qeG6t8Spe+G7oeG7h+G7kXvhu6nhurl74bqo4buD4bq7xKl74bqk4buDZcSpe+G7muG7h3R74bqpYSp74bqpNcSp4buBe+G7qTd74bufxJF74buHbDV74buJZsSp4buHe+G7qTdqe+G6rWzEqeG7gXvhuqfhu4c54bute+G7oeG7h+G7kXvhuqc1e+G7qOG7g+G6u+G7oSp74bqp4bq9e+G7izjhu4N74bqxxKl74buhw7rhu5XEqeG7gXvhu5/huq9we+G7n8Og4bqne+G7oeG7o2rEqeG7gXvhu4tsxKnhu4F74bqp4buP4bqne+G7geG7gzl74bqnNuG6p3vhu6Hhu4fDqXvhu4fhursme+G7iMO04buDe+G6pTfhu4N74buh4buH4buRe+G6p+G7h2p74buhNXvhu4dmxKnhu4d74bqtcMSp4buBKnvhuqc54buJe+G7sXHhuqd74bupN3vhu4Hhu5Xhu4N74buLZcSpe8Sp4buHxrDEqeG7gXvhu59w4bute8Sp4buB4buHaSp74buh4bujw6HEqXvhu6Hhu6Phu5d7w6zhu4c24bqne8Sp4buHNXAme8So4buHw7rEqeG7gXvhu6Hhu6dwe+G6p+G7h3DEqeG7gXvhu4s44buDKnvhu4c3anvDrOG7h+G7hXvhuqbhu4fhu4PDqcSpe+G7oeG7h8OgxKnhu4F74bqo4buD4bq7xKl74bqk4buDZcSpe+G7muG7h3R74buh4buHZnvhu4lh4buDe+G6p2zEqXvhuqlrKnvEqeG7h8O6e+G6reG6sXB74bufasSpe+G6p+G7h2vhu4N74buLbeG7g3vhu6Hhu6NlxKl7xKnhu4fGsMSp4buBe+G6p+G7h+G6o8Sp4buBe+G6qcO64buZxKnhu4F7NCJ7xKnDoeG7iXvhu6nhu4PEqeG7h3vhu51wNcSp4buBe+G6p3Q1e+G6qDnEqeG7gSp74buLN3vhu6Hhu4PDqcSp4buBe+G7oeG7o8OyxKnhu4F74buB4buDc+G6p3vhu4Hhu4Nhe+G7icO04buDe+G6p+G7h3HEqeG7gXvhu6E1e+G6peG7g8Op4buhe8Spw7R74buL4bun4bqnKnvhuqfDsnvhu4HDoMSp4buBKnvhu6nDuuG7kcSpe+G7oeG7k+G7g3vDrOG7hzbhu6F74bupbcSp4buBe+G7oeG7h2fEqeG7h3vhu6nDuuG7lcSp4buBJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4buh4bqr4bux4buhLTXhu4vhu4Phu4HEqSR74buj4buD4buB4buH4buhJT4uLOG7n+G7oeG7o2rEqeG7gS7hu4rhu4PEqeG7h3vEqOG7gXDhu61lxKksL+G7n+G7oeG7o2rEqeG7gS4sL+G7my4=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]