(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhà có đứa lớn vừa test nhanh COVID-19 lên 2 vạch, chị Huê chạy ra trạm y tế phường khai báo. Dựng xong chiếc xe máy, đã có tiếng gọi giật lại.
4butSuG7t+G7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmWtLxq/hu47hu4DDveG7r+G7rcWoxq/hu6bhu5DDlMSo4buv4bq34buS4bqu4buz4bum4bqu4buzxq/hu6bhurDhurxK4buzw5RKxJDDleG7rS/FqMav4bum4buQw5TEqOG7r+G7rS9K4bu34buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5nhurfhu4Dhuq7DisO94buvZErhurbhu7Phurzhu5Lhu7Phur5Y4bqu4buz4buOUsOU4buz4bu2WeG6ruG7s8av4buAxajGr+G7s8OUSuG6rsOUSuG7szPEkeG7meG6szQt4bu3xILhu7Phu45Hw5Thu7Phu7nhu7Phu7bhurLhurxKxanhu7PhurxKTuG7s+G6t+G7qEfhu7PhurxK4bqyI+G7s+G7puG6ruG7s8av4bum4bqyw5Xhu7Mj4buzxq9I4buzw5lKV1PDlMSo4buz4buMSuG6rkvhu7PhurrhurDhu5DGsOG7szTDncOUxKjhu7NA4buQw5TEqOG7s+G6vEpLSOG6vOG7s0Dhu4Dhu7PDleG6sCPFqeG7s+G6vsOC4buz4bq84buS4buzxq9LSMOUxKjhu7PEqOG7lEvhu7PEqEtFxq/hu7Phu47hurJLxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7rUvDlcSo4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvUsz4buAw5TGr+G7gOG7psO94buzxajGryPhu47hu4Byw73hu7hLw4rGr0rhu6Xhu7PDg+G7teG7tcOZQOG7p+G7s0rhu4BLxKhKxq/hu6Xhu7PDgOG6oOG7t8OZQOG7p8O94buzxajhu6bhurxyw70vL+G6vMOKw5TGsOG6uuG6ruG7kMavSuG6rsOUSkrhu5Dhuq7GsOG7tsOUL8OK4buAxajhu4zGr+G7kMOZL8OU4buA4bu4xagv4bu54bu54bu34bu1L+G7ueG7t8SCw4pB4bu54bu54bu14bqgQcOAxq/hu7nDgcOA4bqi4buO4bu3LeG7t+G7t8aww5LDmcSow73hu7Phuq7hu47Gr3LDveG6t+G7kuG6ruG7s+G7puG6ruG7s8av4bum4bqw4bq8SuG7s8OUSsSQw5XDveG7s+G7uEvDisavSnLDvcOD4bu14bu1w73hu7NK4buAS8SoSsavcsO9w4DhuqDhu7fDveG7sy/hu6/hu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTPhuq7DmcavS+G7kMOUw73hu6/hu6suw5RK4buzw5VLw5RK4buzSuG7lOG6rsaw4buzZMSo4buo4buiw5Thu6Xhu7NLw5TGr+G7gOG7psOU4buAxq/hu7HGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvLeG7szNKTuG7s+G6t+G7qEfhu7Phu6bhuq7hu7Phur5DI+G7s+G7juG6tsOV4buzxKhNxrDhu7Phu5lJ4buz4bq+S8Wp4buzw5RKQ8OU4buz4bu2S0fDlOG7s8av4bum4bqyw5Xhu7Mj4buzxq9I4buz4buO4bq24buz4bqv4bu14buz4bq84buYw5Thu7Phur5Iw5Thu7Phu47hurbDleG7s8SoTcaw4buz4bqrSuG7msOUxKjhu7PFqFThu7PhurpO4buz4buOQyPhu7PhurbDueG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvYuG6skvhu7Phurzhu5Lhu7PDlMSoV1NL4buz4buMSuG6sOG6vOG7s+G6vkjhu7PGr0pHw5Xhu6Xhu7Mz4bqw4bq84buz4bq64bqw4bq84buz4bq+TsOUSuG7s+G7puG6ruG7s+G7jErhuq5L4buz4bq64bqw4buQxanhu7PDlEpXw5TEqOG7s8OZSuG6tEvhu7Phu7ZJ4buz4bq+QyPGsOG7s2LhurbDleG7s+G6pMOU4buz4buMS8OM4buo4buzw5ThurYj4buz4bquS+G7s+G6vOG7mMOU4buzw4rhurDDleG7s+G6vkjDlOG7s8av4bum4bqyw5Xhu7Mj4buzxq9IxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7rzNKTuG7s+G6t+G7qEfhu7PhurxKV+G6ruG7s0pLw4zhu6jhu7PDleG7muG7s8avR+G7s8SoTcWp4buz4bq8Sk/hu7PGr0pEI+G7s8OU4bqkw5Xhu7PhurrhurQj4buzw5lK4bus4buzw5Thu7Thu7PhurxYw5TEqOG7s8av4buo4bugS+G7s+G6vuG7gOG7kOG7s+G7jErDieG7qOG7s8av4bum4bquw5TEqOG7s8OUSlfDlMSo4buz4bq+WMOUxKjhu7PFqOG6sMav4buzxajhurbDlOG7s8Wo4bqyxq/hu7PDlErhuq7hu6jhu7Phu4xI4buz4bq6R8OU4buz4bq84bugw5TEqOG7s8av4bum4bqyw5Xhu7Mj4buzxq9I4buzxq9K4bquI+G7s8OUSuG6ruG7qOG7s+G6vEpP4buz4bq8SuG7lsWp4buz4bq8SuG7hsOV4buzxq/huq4j4buz4buOR8OU4buzxq/hu6ZTS8aw4buzM0pO4buz4bq+TsOUSuG7s8OV4bqo4bq84buz4buMw43FqeG7s+G7tk3hu7Phur7huq7DlMSo4buz4buO4buQ4buzxahY4bq84buz4buMSuG7luG7gOG7s+G6vljhuq7hu7Phu45Sw5TFqeG7s+G6vOG7mMOU4buzSlFL4buzxahY4bq84buz4bq+Q+G7qOG7s8OV4bq24buz4buk4buo4bquw5Thu7PGr0PDleG7s+G6vkjDlOG7s+G7tkvDjeG6vOG7s8avSktHw5Thu7NK4bqyxanhu7PGr0pN4buz4bq64bq24buza0rhuq7DlErhu7PEqMSQw5Thu7PDlErhurbhu7PhurxWw5TEqOG7s+G6vsOC4buz4bq+WMOUxKjhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7Phur7hurDDleG7s8OUxKhXU0vhu7PDlOG7kkvhu7NK4bqmxq/hu7Phu6bhuq7hu6Xhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7ry3hu7M14buSxrDhu7Mz4buQw5Thu7Phurrhu4bhu7PDleG6qOG6vOG7s+G6vuG7ouG7s+G6uuG6tOG7kOG7s0rhu57hu7PGr+G7puG6psOUxKjhu7PGr+G7kOG6sMav4buz4bum4bqu4buz4bq+4buSxrDhu7Nk4buS4buz4buO4bq24buz4bq84buQw5Thu7PhurdLScOU4buzw5RK4bq24buzVeG7s8OZSuG7nOG7s0HGsOG7szPhurThu7PDlErhurbhu7PDlOG7kuG7s+G6r+G7teG7s+G6vsOC4buz4bq+V1Thurzhu7PDleG7nsav4buzxq/hu6jEkMOU4buz4bq+Q+G7qOG7s8OV4bq24buz4bq+S+G7s+G7juG6tsOVxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2Phu57Gr+G7s8OZSuG7rOG7s8OU4bu04buz4buMSuG6sOG6vOG7s0DhurDhurxK4buz4bq64buS4buz4bum4bqu4buo4buzxq9Z4buz4bq8SlThu7Phu7ZJ4buzw5TEqOG6rsOUxKjhu7Phu6Thu6jhuq7hu7PhurxWw5TEqOG7s8So4buSw5nhu7Phu45TS+G7peG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvLeG7s8OqS+G7s+G6vErhuq7hu5DFqeG7s+G6vOG6sOG6vOG7s+G6uuG6tuG7s+G7juG6psOV4buz4bq8SuG7qCPDjcOUxrDhu7PhurHhu5RL4buz4buOR8OU4buzxq9Pw5RK4buz4buO4bq24buzQOG7kMOUxKjGsOG7s2NEI+G7s+G7msOUxKjhu7PGr+G7pkfDlOG7s+G6vuG7kuG7s+G6vErhu5Dhu7Phurzhu5rDlMSo4buz4bquw5Thu7PEqOG7muG7s+G6vOG7oOG7s8OU4buS4buz4buO4bqyS8aw4buzYuG6tsOV4buzxKhN4buz4bq84buS4buz4bq8SuG7qCPDjcOU4buzw5RKQ8OU4buz4bu2S0fDlOG7syPhu7PGr0jhu7Phu47hurbhu7Phuq/hu7Xhu7PGr8Od4buzw4rhu5Dhu7Phu47hurbDleG7s+G7jkMj4buz4buO4bquw5Thu7PDik7hurxK4buz4bq6w43DlErhu7PhurxK4buQ4buzw5TEqFdTS+G7s8OKQ8OUxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2TEqErhu4Dhu7PDlEpLSeG7qOG7s8OUxKhXU0vhu7PDlOG7kkvFqeG7s8avSuG6tsOUSuG7s+G7puG6ruG7s8OK4buw4buz4bq84buaw5TEqOG7s8av4bqw4bq84buzVeG7s8OV4buexq/hu7PhurxR4buz4buk4buo4bquw5Thu7PhurrhurThu5Dhu7Phu7bDjeG7s8OZSuG6sMOZ4buz4buO4buoRcav4buzw5RKV8OUxKjhu7PhurxKTuG7s+G6t+G7qEfhu7PhurxWw5TEqOG7s+G6vOG7kuG7s+G6vErhu6rGr+G7s+G7jlfDmsOUxKjhu7Phu47Dncaw4buzZEpXw5TEqOG7s8OZSuG7qsav4buz4bq8SuG7nOG6vOG7s+G6vEpO4buz4bq6TcOUSuG7s8avw5PDlErFqeG7s8OUxKhKS0fDleG7s8OUxKhKTuG7peG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvLeG7s2RK4bq24buz4bq8SuG6sOG7qOG7s8avSuG7qOG7nuG6vOG7s8OKS8ONw5Thu7PDmUrhurRL4buz4buMSuG6rkvhu7PhurrhurDhu5Dhu7Mj4buzxq9IxrDhu7Mz4buS4buzw5TEqFdTS+G7s+G7juG6tuG7s+G6r+G7teG7s8OV4bq24buz4buMSuG7msOUxKjhu7Phu4xK4bquS+G7s+G6uuG6sOG7kMWp4buz4buOw5rhu7PDleG6riPhu7Phu45DI+G7s+G6usONw5RK4buz4bq8SuG7kOG7s8OUxKhXU0vhu7Phu4xK4bqw4bq84buzxq9KTeG7s8OUSuG6tuG7s+G6vErhurDhu6jhu7Phur5L4buzxq/hu7Dhu7NK4bq04buz4bq84bqw4bq84buz4bq64bqw4bq8xrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7rzJXUuG6vOG7s+G7tuG6tuG7kOG7s8av4bum4bqyw5Xhu7Mj4buzxq9Ixanhu7PhurxKTuG7s+G6t+G7qEfhu7Phu7bhurjDlOG7s+G7jErhu5rDlMSo4buz4buk4buoR8OU4buz4bq+V+G6ruG7s+G6sMOUSuG7s8OV4bqmxq/hu7PDiuG7mOG7s0Dhu4bGr+G7s8OU4bu04buzw5RKQ8OU4buz4bu2S0fDlOG7syPhu7PGr0jhu7Phu4xMw5Thu7PDlUzGr+G7s+G6vuG7ouG7s+G6uuG6tOG7kOG7s0rhu57hu7PDleG6tuG7s+G7jErhu5rDlMSo4buzw5RKTcOU4buz4bumxqDhu7PDleG6qMavxanhu7PhurxKT+G7s+G6vOG7kuG7s8OU4buGxq/hu7PhurxK4bu04buzw5TEqOG7qMON4bq8SuG7s8OUxKjhu5DhurLhurzhu7PGr0fDlOG7s+G6t0tJw5Thu7NV4buzw5lKTOG6ruG7s8Wo4bqu4buo4buz4buOV8OUxKjGsOG7s2TEqFdTS+G7s0Qj4buz4bq8SkXDleG7s+G6vErhurLDmeG7s+G6vlfhuq7hu7PGr+G6riPhu7Phu45EI+G7s8OUSuG7tMOUxKjhu7PEqOG7kkvhu7PGr0rhu6jhu5zhurzFqeG7s+G6vErhuq5L4buzw4pO4bq8SuG7s8av4bum4buoI0nDlMWp4buzxq9KS0jGr+G7s+G6uk7hu7Phur7hu5Dhu7NK4buoI0jGr+G7s+G6sMOZxanhu7PDlEpOw5nhu7PGr0vDlcawxrDGsOG7s+G6ukfDlOG7s8av4bum4buQw5TEqOG7s8OV4buexq/hu7PhurzhuqTDlOG7s8OZSuG7mMOUxKjhu7Phu6ZLR8OUxKjhu7PhurpLw43Gr+G7s+G7jErhu6jhu7Phu7bDneG6vOG7s8OUxKhXU0vhu7PDikPDlOG7s+G7tuG6tuG7kOG7s+G7jErhuq5L4buz4bq64bqw4buQ4buzI+G7s8avSMWp4buzw5RKV+G7s+G6vErhu6jDicOU4buz4bq6TuG7s+G6vkvhu7Phur5D4buo4buz4bq+4buSxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7mUtIxq/hu7Phur7EkCPhu7Phur7hu67hu7PGr0rhu5rDlMSo4buzxq9Lw5TFqeG7s+G7juG7quG6vOG7s8OU4buew5nhu7PGr1Phu7Phu4xK4bquS8Wp4buzw5XhuqbGr+G7s+G6vEpO4buz4bq34buoR+G7s8Wo4bqww5TEqOG7s0rhuqrDlOG7s+G7puG6ruG7s+G7jEpL4buzxKjhuqjDmeG7s+G6vEpO4buzakPDleG7s2vhu6bhurLDleG7s8av4bumV1XDlMSoxanhu7Phu47hurbhu7Phu7ZU4buz4bq84buu4bqu4buzw5Xhu57Gr+G7s+G6vuG7osOUxKjhu7PDlMSoSkvDjcOZ4buz4bq8UeG7s+G7pOG7qOG6rsOUxanhu7PDlEfDlOG7s+G7tuG7nkvhu7PhurxExq/hu7Phu45TS+G7peG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvLeG7szNKTuG7s2pDw5Xhu7NRS8Wp4buz4bq+WOG6ruG7s+G7jlLDlOG7s8OUSuG6tuG7s+G7gMOV4buz4bq8SuG6tOG7s+G6uktIxq/hu7PGr0tIw5nhu7NA4buq4bq84buzVeG7s+G6vkPhu6jhu7PDleG6tuG7s8Wo4bqww5TEqOG7s8OU4bquI+G7s+G7gMOV4buzxq/hu4DFqMav4buz4bu54buz4buO4buQ4bqyS+G7s+G7pOG7qOG7gOG7s+G7jErhurDhurzhu7PDlErhuq7hu6jhu7Phur5J4buo4buzw4pXUcOUxKjhu7PGr0zDlErhu7PhurxKTuG7s+G6suG7qeG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvLeG7szbDleG7s1FLxanhu7PDlUQj4buzSuG7msOV4buzw5Thuq4j4buzw5lKV1PDlMSo4buzxq/huq7hu7NA4buoRMav4buzSkvDjcOU4buzw5RKS0nhu6jhu7Phuq/hu7Xhu7Phu47huqbDlcaw4buzM0rhurDhu6jhu7Phurzhu5Lhu7PGr+G7pkvDjeG7qOG7s+G6vEpYw5TEqOG7s8SoTeG7s+G7jErhu5rDlMSo4buz4buAw5XDueG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvLeG7szNKV+G6ruG7s+G6vEpO4buz4bqyw7nhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7ry3hu7M2w5Xhu7Phu7ZJ4buzxq9K4buA4buQ4buzw4rGoEvhu7PFqFjhurzhu7Phu4xK4buW4buA4buz4bq8SuG6sOG7qMWp4buz4bq84buS4buz4bu2RMOU4buz4bq+SeG7s8SoTeG7s+G6vFjhu7PEqOG7lEvhu7Phu7ZJ4buzxq/hu6bhurLDleG7s+G6vErhu5Dhu7PhurxKTsaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu68t4buz4buZQ8OUxKjFqeG7s+G6vOG7kuG7s8SoTeG7s+G6vOG6sOG6vOG7s+G6vEpO4buzxKhL4buqw5nhu7Phur7DmuG7s+G7gMOV4buz4bu2Ukvhu6nhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7ry3hu7M2w5Xhu7MjR8OU4buzxq9Dw5XFqeG7s8OVRCPhu7NK4buaw5Xhu7PDlOG6riPhu7PhurzhurDhurzhu7PhurxKTuG7s+G6vsOC4buzw5lK4bq0S+G7s8So4buiw5TEqOG7s8OVTcOUSuG7s+G7jkfDlOG7s+G7tk3hu7PDik7hurxK4buz4bq6w43DlErhu7Phu6bhu6JLxrDhu7NkSktJ4buo4buz4bq8Sk7hu7Phu4DDleG7s8OZSuG6tEvhu7Phu47hurbDleG7s+G7tkvDjeG6vOG7s8avSkPhu6jhu7Phur5Hw5Xhu7Phu45LR8OU4buzxq/hu6zhurzhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7PDlEpLSeG7qOG7s8OUxKjhurYjxrDhu7M04buw4buzw5XDjcavxanhu7PDlEpXw5TEqOG7s8OUxKhXU0vhu7PhurrDjcOUSuG7s+G7jErhu5bhu4Dhu7PDleG6ssOUSuG7s+G7juG6tuG7s+G7tuG7qEvhu7Phu6bhu6JLxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2Thu5JL4buz4bum4buiS8Wp4buz4bq8Sk7hu7NqQ8OV4buz4bq8Sk/hu7PGr+G6riPhu7Phu7ZJ4buzw5lKTOG6ruG7s8OU4bu04buzw5RKQ8OU4buz4bu2S0fDlOG7syPhu7PGr0jhu7PDleG6qOG6vOG7s+G6vuG7ouG7s+G6uuG6tOG7kOG7s0rhu57hu7PGr0fDlOG7s+G6t0tJw5Thu6Xhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7ry3hu7M14buSxrDhu7Mz4bqwS+G7s+G6t0tJw5Thu7Phu47hurbhu7Phuq/hu7XFqeG7s8OUSkbhu7Phu6bhuq7hu7PDmUrhurRL4buz4bq+V1Thurzhu7PDlMSoSk/hu7PDlMSoUUvGsOG7s2RKV8OUxKjhu7Phu7ZN4buz4bq84buaw5TEqOG7s+G7tkvDjeG6vMWp4buz4bq8Sk7hu7PDmUrhurRL4buz4bq+4buew5TEqOG7s+G7tktHw5TFqeG7s+G7gMOV4buzRCPhu7PhurxWw5TEqOG7s0rhurbhu5Dhu7NKWMOUxKjhu7Phur5L4buz4buO4bq2w5XFqeG7s8av4bumw53hurzhu7PGr0tIw5nhu7Phu4xK4bqww5Xhu7Phu7bhurbhu7PGr0rhu4Dhu5Dhu7PDisagS+G7s8WoWOG6vOG7s+G7jErhu5bhu4Dhu7PhurxK4buQ4buz4bq84bqw4bq84buz4bq6w43DlErhu7PDlEpDw5Thu7Phuq/hu7Xhu7Phur5LSeG7qOG7s8av4bumTuG7s8av4bqyS+G7s8OUSuG6tsaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu68zVsOUxKjhu7PDleG6riPhu7PDleG6tuG7s8OVUkvhu7Phur5DI+G7szLhu57hu7PGoeG7s8avSOG7s+G6vsOC4buz4bq+SeG7s0Dhu6hExq/hu7PhurxK4buQ4buzw5lK4buGw5nhu7PDlMSoV1NL4buz4buO4bq24buz4bqv4bu14buz4buMSuG7msOUxKjhu7PGr+G7pkvDjeG7qOG7s+G6vEpYw5TEqOG7s0rhu5Dhuqjhurzhu7PGr+G7pkvDjeG7qOG7s+G6vEpYw5TEqOG7s8OUSuG7guG7s+G6vldU4bq84buz4buO4bq2w5Xhu7Phu7ZLw43hurzhu7PGr+G7psOd4bq84buzxq9LSMOZxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r2JTS+G7s2vhu6ZXVcOUxKjhu7PGr+G7puG6ssOV4buz4bq8Slfhuq7hu7PDiljGr8Wp4buz4bq8Sk7hu7Phurfhu6hH4buz4bq+w4Lhu7PGr0rhu5zGr+G7s+G7jkfDlOG7peG7s+G6t+G7kuG6ruG7s+G7puG6rsawxrDGsOG7s8av4bum4bqw4bq8SuG7s8OUSsSQw5XGsOG7rS/DmeG7r+G7rcOZ4buz4bq84buO4bquxajFqHLDvcOZMuG7kMOKI8O94buvxKnhu6JL4buz4bq8Sk7hu7PGr+G7psSQw5Xhu7NA4buo4bucw5TEqOG7s+G6uuG7nEvhu7Phu6bhu5xLxanhu7PhurpXUuG6vOG7s+G6vEpFw5Xhu7Phu6bhuq7hu7PDmUpM4bqu4buz4bq84bugw5TEqMWp4buzw5RRS+G7s+G6vuG6sMOV4buzw5TEqFdTS+G7s+G7tuG6uMOU4buz4bq84buYw5Thu7Phur7huq7DlMSo4buzSuG6psav4buz4bqww5RK4buzw5XhuqbGr+G7s8av4bum4bqw4bq8SuG7s+G6vFjhu7Phu7ZJ4buzw5lKTOG6ruG7s8OU4bu04buzw5RKQ8OU4buz4bu2S0fDlOG7s8OV4bqo4bq84buz4bq+4bui4buz4bq64bq04buQ4buzSuG7nuG7s8avR8OU4buz4bq3S0nDlMaw4buzM0pO4buzw5TEqEpLR8OV4buzxq/hu6rhurzhu6Xhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7ry3hu7NkxKhXU0vhu7PGr+G6ruG7s+G7juG6tuG7s+G6r+G7teG7s+G6vOG6sOG6vOG7s+G6uuG6sOG6vOG7s+G6suG7qeG7s2RKRuG7s+G7puG6ruG7s+G6vOG7muG7s0Qj4buzw5lK4bq0S+G7s+G6vldU4bq84buzVeG7s8OUSuG6tuG7s8OUxKhKT+G7s8OUxKhRS8Wp4buzw5RKV8OUxKjhu7Phu7ZN4buzw5RKS8ONw5Xhu7Phu7bhu6zhu7PDleG6tuG7s8OZSuG6tEvhu7Phur5L4buz4bq8SuG6pMOV4buzxajhu5Lhurzhu7PhurzhurDhurzhu7PhurrDjcOUSuG7s8OUSkPDlOG7s+G6r+G7teG7s1Xhu7PDmUpXU8OUxKjhu7PGr+G6rsaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69kxKhK4buA4buzxq9KSMWp4buzw5XhuqjGr+G7s+G6rkvhu7PDlEQj4buz4bq+SeG7qOG7s8av4bumxJDDleG7s0Dhu6jhu5zDlMSo4buz4bq+4buW4buz4bq6WcOUxKjFqeG7s+G7jsSQw5Thu7Phu45XVMav4buz4bq6V1Lhurzhu7Phu7bhurbhu5Dhu7PGr+G7puG7kMOUxKjhu7PGr+G7puG6ssOVxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmT/hu6jGr0rhu5Dhu6bDveG7rzXhu6LDlMSo4buza0rhurbDlErhu60vw5nhu68=

Đồng Thành

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]