(vhds.baothanhhoa.vn) - Bao lâu nay đoạn đường nhỏ của xóm tôi không chỉ là lối đi chung của hơn ba chục hộ dân mà còn được bọn trẻ con tận dụng làm sân bóng vào mỗi buổi chiều. Tiếng la hét, reo hò kèm theo tiếng “bịch... bịch...” trở thành thứ âm thanh quen thuộc bất đắc dĩ của mấy nhà trong xóm.
4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buH4buB4bq44bq6w4nhuqDDgOG7r+G7h+KAnDDhu53DgeG6u+G6u+G6u2nDieG7ncOB4bq74bq74bq74oCd4bq74bq74bq7aeKAnOG6r+G6oOG7j8OA4buv4bq74bq74bq74oCdaeG7gS/hurjhurrDieG6oMOA4buv4buH4buBL3bDrOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFZ0b3Jo4buHUG/huqBpQcah4bq8acOAb8SoaXPhuqDhu43DgGlz4buE4bqqw4Dhu69pw4B24bquaXHhu4ZvaeG7iOG6osOBaeG6uuG6tndp4bu5duG6tsOA4buvaXF24buzaUHDsmlB4bqyd2lzd2lxduG6vMOA4buvaXHhu4ZvaXbhuqzDgGlwb2lxduG7gHFpdsOCaXLGocOAacOBw7JpccODw4Bpc+G7hEJxaXDEgsOAaeG6usOJw7lpceG6oMOAaeG6uuG7o8OAaXLhu4DDgOG7r2lBw7LDgWnhurjGocOAaXDhuqLDgOG7r2nDjMOy4bqgacOB4bqmd2lw4bq84bqkd2lxdnfGsOG6vOG6u2kyd8Wpw4Dhu69pQW9pdnXhurrhurlpw4l04bqgaXbDg2nhu7nDqMOBaeG6unZ04bqgaeG6unfFqcOA4buvaeKAnHDDvXF24bq74bq74bq7aXDDvXF24bq74bq74bq74oCdaeG6usOJQ2nhurp2w7LDgHZp4bq6dkZpxqHDgWnhurp2b8OAdmlF4bq8dMOAaeG6unbhurzDgnFpcOG7m+G6umlz4buRcWly4bu1aXHhu4ZvacOB4bubxKhpw4B2w7Jp4bq6w4nhuqDDgOG7r2nhu4jhuqLDgeG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buH4buB4bq44bq6w4nhuqDDgOG7r+G7h+G7gXfDgeG7r2lxQW/hurjhurjhuqlocuG6unbhurzDgXBpd1F0w4Dhurp0w4loaeG6uOG6usSoQXThuqlo4buKd3Lhurp2ZWltw63DrcSQ4buIw6lpdnR34buvduG6umVpasSp4buJxJDhu4jDqWhp4bq4w4lx4bqpaC8vcXLDgOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgv4buL4buLw61uL8OsbsOscsOtw6xs4buJ4buLamzhurpubcOtbGpBw63hurvhu7fEkOG7r8SRw4nhuqlta+G7i2hpb0Hhurrhuqlo4oCcMOG7ncOB4bq74bq74bq7acOJ4budw4HhurvhurvhurvigJ3hurvhurvhurtp4oCc4bqv4bqg4buPw4Dhu6/hurvhurvhurvigJ1oaeG7indy4bq6duG6qWhtw63DrWhpdnR34buvduG6uuG6qWhqxKnhu4loaS/hu4fhu4Ev4bq44bq6w4nhuqDDgOG7r+G7h+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFFvxJDhurp34bqgw4BoaeG6uOG6usSoQXThuqlo4bq6dOG7iOG6ui1vQXfhu6/DgGVpcXTDgOG6unTDicOpaOG7h8Oq4buOw4B2acOBd8OAdml2xIJv4bq/4buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4dR4bq2aUBvw4Bpw4zDsmlww7NxaVZ3xrDDgGlzd2nhurp24buraXLhu4BxaUXhurxvaXPDisOA4buvaUHDinFp4bq2w4Dhu69p4bu4duG7j3dpc2/DgOG7r2nhu7l24bupacOA4bupaeG7uXbhu6fDgHZp4buI4bq2acOA4buE4bqocWl24buR4bq6acOJb2l2w6jhurtpPeG7hOG6qHFpcXbhu4/EqGnhurrDicOyw4Bp4buI4bq84bqyw4Dhu69pw4Hhu5nhurppc+G7hOG6qsOA4buvacOA4buvb8SoaeG6usOJ4buE4bqocWnDgHbDsmlzxILDgOG7r2lB4buNd2nhurp2w7LDgHZp4bq6R8OA4buvacOM4buCw4Dhu6/hurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hyDhurxvxKhp4bq4b8OA4buvaXDDs3FpVnfGsMOA4bq5aXHhurZpQG/DgGlBw7TDgGnhurrDtMOAZeG7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHLWlTQuG6umnDgMOyxKhp4bq6w4nhuqp3aXF24buVw4Dhu69pw4DhuqLDgOG7r2nDgcOyaXHhu4LDgOG7r2nhu7l24bq2w4Dhu69pcOG7gHfhurlp4bq4b+G6oGnDgHbDsmnhurbDgOG7r2nhu7h24buPd2lBw7LDgWnhu695acOBw7Jpw4Dhu6/DssSoacOAw7LhuqBpceG7gsOA4buvacOJSW9pdsOoaeG6unbFqWnDgHbhu7Phurlpw4HDsmnDiUlvaUHhu413acSQduG7j3dpc8OKw4Dhu69pxKlpw4nhu4REd2lxdnfGsOG6vGnDgeG6qHdpcXbDveG6vGlx4bqs4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4ctaVHhurZpcXbhu5XDgOG7r2lwd8Wp4bq6acOy4bq5aeG6tsOA4buvaeG7m8SoaUHhu5vEqGlx4bqoacOJSW9pdsOoacOAduG7hMOA4buvaXF24buGacSoxanhurxpQcOyaXPhu6tpduG7keG6umnDgOG7hOG6qHFpw4lvaXPhu4ThuqrDgOG7r2lxduG6oGlwxILDgGnhurrDicO5aeG7uXbhurbDgOG7r2lzw7NpcOG6osOA4buvaXPhu4RCcWnhurp24bq2d+G6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHU3dpcMOCaXBvacOB4buE4bqsd2nEkHbDiuG6umnhurrDiUNpw4zGsOG6uWl2b3dpw4Dhu6/hu4Thuqp3acSQduG7gGnDgMONaeG6unbhu5vEqGnigJxxdnfhu6fhurxpcMOyd+KAnWlx4buGb2nDgOG7r+G7hOG6qndpdsOyw4Dhu69p4buI4bqiw4FpduG6tsOBacOAb8SoaeG7uXbhurbDgOG7r2lxw4PDgGnhurrDs3FpcuG7gMOA4buv4bq7aVDEgsOAaeG6usOJw7lpw4zhu6HDgGnhurrhu4Bp4bq64bujxJBpw4zDsmnhurhvxKhpw4Hhu6dpw4zhuqh3aeG6usOJw7N3aXDhuqLDgOG7r+G6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHUOG6psOA4buvaeKAnMOJ4budw4HhurvhurvhurvDieG7ncOB4bq74bq74bq74oCd4bq5aXF2d8WpcWlxSW9pceG6vOG6ssOAaXF2dGnhu7l4w4Bpw4F44bq6acSQduG7ncOAaeG6usOJ4buE4bqocWnDgHbDsmnDieG6vMOA4buvaeG6oOG7k8OAaUHhu6fDgGnDjHlpQUhxacOB4buNw4B2aXHhu4ZvaUXhurzhu49pcOG6osOA4buvaXJvaXDhu6Phurppw4zDsuG6oOG6u2k7w4Dhu69p4bu4duG7j3dp4bq6R2nhurrDieG6oMOA4buvacOAdsOyacOBQ2lxw7PDgHZpcUlvaeG6uOG7keG6umlw4bunw4BpceG7jcOAdmlxduG7jcSoacOJb2lBb2nhurrhuqDDs8OA4buvaUHhu6fDgGXhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hy1pQOG7gmnDiW/DgHZpceG6oMOA4bq5acOA4buvw7LEqGnDgMOy4bqgaXHhu4LDgOG7r2lzw7NpcOG6osOA4buvaeG7ncOBaeG7ncOBacSQdsOzaXFJb2nDgHbDsmnhurpv4bqgaeG6unbFqWl24buP4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4dQxILDgGnhurrDicO5aUHhu5vDgWlBdeG6umnDgHZ5w4Bpw4B2b+G6vGnDieG6tHdpw4lvaXN3xrDhurxp4bq6w4nDs3F2acOB4bqicWnhurp24buTw4Dhu69pMsOJ4bq8w4Dhu69pc8OzaeG7uXbhurbDgOG7r2lxduG6vOG7n8OA4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4c7w4Dhu69p4bu4duG7j3dpc3fhu6fDgGnhurp3xanhurppQeG7kcOB4bq5aXbFqeG6umlxduG7s2lxduG6rmnDgeG7m8SoaeG6unbhu5PDgOG7r2nigJzhurrDgndpc+G6tOKAnWlB4buNd2lF4bq8b8SoacOMw7LhuqBp4buI4bq8SuG6umnhu4jhuqBvaeG6uuG7m8OBaXFJb2lx4bq84bqyw4Bpw4B2w7Jpw4F5w4B24bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4ctaVFGaXHDs3dp4bu5d+G7q+G6vGnDgMOyxKjhurlpcXbhu49pw4Hhu5vEqGlww41vacOAw7PhurppccOzd2lxSW9p4bq6dnlpcXbDisOA4buvacOBw7LEqGlzxrDDgGnhurLDgeG6veG7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHVuG7jWnhu6/EgsOA4buvaeG7uXjDgHZp4buI4bq84bqyw4Dhu69p4bq64bujw4BpccOzw4B2acOB4buCd+G6uWnhurbDgOG7r2nhu7h24buPd2lzRsOA4buvaXF24bqyw4Dhu69pw4Dhu43DgHZpw4nhurR3aXPhu4/huqBpw4Hhu5HhurppQeG7hOG6qsOBaeG6uuG7o8OAacOB4buZ4bq6aeG6ukfDgOG7r2lzRm/hurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hyPDguG6umlBw4pxaeG6uG/hurxp4bq2w4Dhu69pReG6vG/EqGnDjMOy4bqg4bq5aeG6unbhu5vEqGnhurp24buTw4Dhu69pcXbDs+G6vGnDgMOCd2lzb8OA4buvacOJ4buE4bqow4BpceG6pGly4bqwd2nhurp2dOG6oGlB4buCaeG6usOJw7lpw4zDsmlF4bq84buPaXDhuqLDgOG7r2nDgcOC4bq6aXHDs3F2aeG6unbDqMOBaeG6unbhurzhurTDgOG7r+G6uWnhurbDgOG7r2lF4bq8w7PhurppQeG6qMOAZeG7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHLWk9dnnDgGnhu695acOBw7Jpw4B2ecOA4bq74bq74bq7aVN3acOMw7LhuqDhurvhurvhurtpU8OzaXDhuqLDgOG7r2lz4buracOBw7Jp4buv4buhxKhp4bq6b8So4bq5aeG7r+G7ocSoaXF2xqHDgGnDieG6tHdpxJB2w7NpduG6oOG7jXdpw4B2w7Jpw4Dhu6/hu4Thuqp3aeG7uXbDs3Fpw7Lhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hzJ24buTw4Dhu69pcXbDs+G6vGlB4bubw4FpQXXhurppw4B2ecOAaeG6tsOA4buv4bq5aUXhurxvxKhpw4Dhu6/hu4Thuqp3acOMw7LhuqBpcOG7p8OAaeG6usOJ4bqgw4Dhu69pw4B24buEw4Dhu69pw4zhu6HDgGlxw4PDgGnDgOG7r3Z0acOJ4bqwaeG6unfFqcOA4buvaXDEgsOAaeG6usOJw7lpw4DhuqJ3acOM4bqod2nDgHZv4bq8ZWnhu7h24bq2w4Dhu69pc8OzaUNpc8ahxKhp4bq6dnlpc8OzaUNpc8ah4bq8aXDGocSoaeG7r3fhuqrhurtpMcahw4BpcXbhuqx3aeG6unZ5aeG7uXbhurbDgOG7r2lx4bqi4bq5aXHhurbDgOG7r2nDjHfhu6fDgGlB4buNd2lDaeG7iG/hurtpMnbhurZ34bq5aXPDs2nhurp3xanEkGlzd2nhu7l24bq2w4Dhu69pQcOyaeG6uOG7kcSQaXPFqcOAaeG7r3fhuqppxJB24buPd2nDjMawacOJ4bq0d2lz4bubxKjhur3hu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBP4bq84bq6duG6oMOJaOG7h+G7geG6uOG6usOJ4bqgw4Dhu6/hu4cyduG6vGlWw7Lhu4Ev4bq44bq6w4nhuqDDgOG7r+G7h+G7gS/EkOG7hw==

Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]