(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng nào tôi cũng ghé quán quen để thưởng thức cà phê, cảm nhận sự nhộn nhịp của phố phường, tìm sự tỉnh táo cho một ngày làm việc mới.
buG6sOG7k8O0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG6t+G6tkrhuqrDvcO1b27EqErhu4hEQ+G6rm9X4bqwS+G7luG6oEPDtErhu4hEQ+G6rsO04buKS3BDw7R3ccO0w4zhurBBbi/EqErhu4hEQ+G6rm9uL+G6sOG7k29uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4w6w73hu6F4w7Vv4bqxcEPhuq7DtENxRMO0SuG6vOG6tsO0d8OTQ+G6rsO04bqu4bqw4buzw7Thu4pLcEPDtOG7ikvDvUPDtHnhuqLDtErhurDDkklD4bquw7RK4bqw4buMd8O0d3HDtMOM4bqwQcSpw7R3c0LDtEPhurDhu7FDw7TEqMOVw7RD4bqw4buAQ8O0Q+G6sMOCw4zDtHdP4buhw7TDjOG6sMOKw7TDjOG6sMOSR0Phuq7EqcO0SuG6tELDtMSow5XDtErhuqRD4bqww7RKcETDtHfhurBEw7RC4buASsO0Q+G6rnHhu5bDtOG6qnFCw7Thu5LhurbhuqB3w7RCRuG6tmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b27hurZC4bquw7R34bqq4buhxKjEqGbDteG6tlfDvUNKw73hu4jDtcO0xKhK4buW4bqqw71mw7Xhu5jhurZ4SuG6sOG7i8O04buj4buR4buRw4zhu5Thu4nDtOG6sMO94bq24bqu4bqwSuG7i8O04bub4buR4buRw4zhu5Thu4nDtcO0xKjhu4h3ZsO1Ly93eENqduG7oURK4bqw4buhQ+G6sOG6sEThu6Fq4buSQy94w73EqOG6qEpEw4wvQ8O94buYxKgv4buZ4buZ4buT4buRL+G7k+G7n+G7o3jhu5Phu5PGoeG7l+G7m+G7keG7nUrhu5/hu5Xhu5/hu5Phu5nhuqrhu5Fq4bqsw4zhuq7DrOG7iGbhu5fhu6PDtcO04buh4bqqSmbDtVfhurBL4buW4bqgQ8O0SuG7iERD4bquw7Thu4pLcEPDtHdxw7TDjOG6sEHDtcO04buY4bq2eErhurBmw7Xhu6Phu5Hhu5HDtcO04bqww73hurbhuq7hurBKZsO14bub4buR4buRw7XDtC9vbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xX4buhw4xK4bq2REPDtW9sU0PhurDDtELhurZD4bqww7ThurDDieG7oW1uL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b2Xhu47hu6HDtEPhuq7hur7hurbDtOG7lEvDikPhuq7DtHZxQ8Spw7R34bq8w7R24buzw7ThuqjhurBEc0Phuq7DtOG7k+G7kcO0Skvhu4bhurbDtErhurbDgUPDtOG6qnLhurbDtOG6ruG7q0PDtHnDgMO0Q+G6ruG6sMOC4buLw7RX4bq8w7Thu4ThurbEqcO0Qkvhu6HDtOG6sOG7gMO0d+G6sHBLw7Thuq7EkOG6tsO0SsO6QmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b+G6t+G6vOG6tsO0Q+G6rsOSRnfDtEPhurDhurRDw7R34bq8w7R24buzw7Thu5JG4bq2w7R34bqw4bq2w4F3w7ThuqpxQ8O0Q+G6sOG6uMO0SuG7iERD4bquw7R5xJDDtHfEkMO04buSceG6tsO0d+G6sOG6tsOBd8O04bqo4bu1RMO0dnJ3w7ThurBxxKnDtHbhurxD4bquw7RD4bquRHDhu5bDtErhu6HhurbEqcO0SnVCxKnDtHZMSuKApsO04buI4bq+4bq2w7RDxJDhurbhu4vDtFfhurzDtOG6qOG6sOG6vEPhuq7DtEJL4buhw7R5xrBLw7R34bqwcEtqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW8tw7RX4bq8w7RCS+G7ocO04bqw4buAw7R34bqwcEvDtELhu6nhu5bDtOG6rsSQ4bq2w7RKw7pCw7R54bq2asO0V+G6sOG6pMO04buT4buRw7RD4bqucUPDtMahw7Thuq7EkOG6tsO0SuG6sOG6vOG6tsO0cmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b1vhurDhurRDw7R34bq8w7R24buzw7R3w5ND4bquw7RK4buIcnfDtEpL4buG4bq2w7R3REPDtOG6rnDhurbDtELhurRD4bqwxKnDtHfhurByQ+G6sMO04bqqRUPhuq7EqcO0SuG6vOG6tsO04buITErDtOG7kuG6ssO04bqq4bup4buWw7Thu5Phu5HDtEPhuq5xQ8O0eeG6vkPhuq7DtHbhurjDtOG7knFEw7R34bqw4bq2w4F3w7ThuqpxQ8O0Q+G6sOG6uMO04buSccO0Q8SQ4bq24buLw7RX4bq8w7ThuqjhurDhurxD4bquw7RCS+G7ocO04bqu4bq0w7R5xrBLam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvLcO0V+G6sHBLw7ThuqjhurDhurxD4bquw7Thuqrhu6nhu5bDtErhurbDgEPDtHnGsEvDtHfhurxqw7RX4bq8w7RCS+G7ocO04bqu4bq2TMOMw7R34bqwcEvDtELEkEPDtHnhur7DtOG6ruG6tMO0eeG6tmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1by3DtOG6t3LhurbDtMSo4buhRMO0d+G6sHBLw7ThuqjhurDhurxD4bquw7R34burQsO0SuG6tsOAQ8Osbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW8tw7RX4bqwcEvDtEJLw4pDw7R2cEPDtHnDkkh3w7ThurBxQ+G6rmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1by3DtFfhurzDtHfhurBEw7RK4bq2w4BDw7R3w5ND4bquw7Thuqpxw7R54bqiw7R34bqwcEvDtHfEkMO0SuG6tsOAQ8O0SuG6tkFLw7RCcWpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1by3DtFvDgUvDtHfhurBwS8O04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO0dnBDw7R5w5JId8O04bqwcUPhuq7igKbDtFfhurzDtHbhu7PDtEPhuq7hu7HDjMO0Q+G6ruG7jkPhuq7DtOG7knHDtHZL4bq8Q+G6rsO04bqqw5RD4bquw7R3xrBLw7RDxJDhurZqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW8+4bqw4bq8Q+G6rsO0QkvDikPDtOG6qOG6sOG6vEPhuq7DtOG6qOG6sOG6ssO0dkvhu4bhurbDtMSocEPhuq7DtErhu4hJw7RDQUPDtEPhu6VD4bquw7RDw4Bqw7ThurfhurzhurbDtOG6quG7qeG7lsO0xqHDtOG6rsSQ4bq2w7RKdULDtEPhurDDksO0duG7oUPDtHnhu6tLw7R34bq8w7R24buzw7Thuq7hurZG4bq2w7RK4bqw4bq24bqgS2rDtD7hurBL4bq8Q8O0QuG7pUrDtHfhurzDtHbhu7PDtOG6ruG6tnRDw7RDScSpw7R3cELDtOG7hEPDtOG7iOG6vuG6tsO0dsOSRnfDtHnhurZqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW8tw7RX4bq8w7Thu4ThurbEqcO0Qkvhu6HDtOG6ruG6tMO0d+G6sETDtHfhurBwS8O0eeG6tsOsbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW8tw7Q+4bqw4bq8Q+G6rsO0Qkvhu6HDtOG6ruG6tMO0ecawS8Spw7Thuq7hurbDiUPhuq7DtHfhurzDtOG6rnDhurbDtErhu4jhu7fDtEPhuq7hur7hurbDtHZxQ8O0dkFDw7R3ckPhurDDtHfhu6lKw7ThuqpBQ2puL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1by3DtFfhurzDtEJL4buhw7Thuq7hurZMw4zDtHfhurBwS8O04bquxJDhurbDtEp1QsO04bqw4buh4buWw7Thuqpxw7Thuqjhu7VEw7RDceG7lsO0d+G6vGpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1by3DtFl0w7R2c0TDtOG6qnHDtOG6qOG6sOG6vEPhuq7DtEJL4buhw7Thu4jhur7hurbDtHfhu4TDtEJxasO0OuG6vELDtENxRMO0d+G6vMO0d8OTQ+G6rsO04bqu4bulw4zDtEJx4buWw7RJw7R5xrDhu5Zqw7Q+4bqw4bq8Q+G6rsO0eeG6tsO04bqww4l3w7TEqOG7oUTEqcO0d0VDw7RD4bqw4bq4w7RCccO0eeG6tsO0dnBDw7ThurBxQ+G6rsO0xKhGQsO0SuG6sMOBasO0VsOKw7RC4bu1w7R2w7pKw7R54bq2w7R2cEPDtOG6sHFD4bquw7ThurDhu6Hhu5bDtEJx4buWw7RKw5XDtHnhurbDrG4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvV+G6vMO0duG7s8O0dnBDw7ThurBxQ+G6rsO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO0SuG7iHPDtOG6qkfhurbEqcO0eeG6vOG6tsO0QsO6SsO0d07DjMO04buUS8OKQ+G6rsO0Q+G6sMOSw7RD4bquw5JH4bq2w7Thu5Lhu47hu6HDtOG6qnFCw7Thu4jhu6HDtHfhurBL4buW4bqgQ8O04bqu4bq0w7R3xJDDtOG6quG7guG6tmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b1fhurzDtOG6rnDhurbDtErhu4jhu7fDtHZL4bq8Q+G6rsO0QuG7gErDtErhu4hxQ+G6rsO04buI4bq+4bq2w7RK4bq2w4HDjMO0Sk53w7R34burQsO04bqq4buWw7R3ccO0w4zhurBBw7RLw4pD4bquam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvLcO0fXHhu5bDtOG6qOG6sOG6vEPhuq7DtEJL4buhw7Thuq7hurTDtErhurDhurTDtErhurDhurzhurbEqcO0d0VDw7ThurDhurjhurbDtOG7kuG7pUPDtOG7kuG7tUTDtOG6qnFCw7Thuq7hurTEqcO0Q+G6rsOSR+G6tsO0dnJDw7RD4bqu4bq+4bq2w7R3TUPhuq7DtHfhurzDtOG6rnDhurbDtErhu4jhu7fDtErhu4hwd+G6sMO0QsSQd2puL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1by3DtH1x4buWw7ThuqjhurDhurxD4bquw7R24bq2w4FKw7R5xrBLxKnDtMSocEPhuq7DtENxRMO0SuG7oUTDtHfDk0Phuq7DtHbDgsO04bqqcULDtMOM4bqw4bq2w4BDw7RD4bqww5LDtErhurDDgWrDtDrhurxCw7RDcUTDtHfDk0Phuq7DtEJL4buhw7RK4bqw4bq0w7Thuqrhu6nhu5bDtHnGsEvDtOG7iOG7ocO0SuG6tsOAQ2puL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b1fhurzDtHbhu7PDtHZwQ8O04bqwcUPhuq7DtOG7iERD4bquw7R54buMQ+G6rsO04bq2QsO04bqw4bq+4bq2w7ThuqrGsEvEqcO04buI4bq+4bq2w7R34bqw4burQsO0d+G6sOG7sULDtOG7iEfhurbDtHbDkkZ3asO0VsSQQ+G6rsO0d+G6vMO0duG7s8O0d+G7jMO04buU4buhw7R44burQ8Spw7Thu4jhur7hurbDtOG6qOG6sEvhu6lKw7ThurDhu6dDw7Thuq7hurbhu5Dhu6HDtHdEQ8O0w4zhurDDisO0eeG6vEPhuq7DtEPhuq7DkkfhurZqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4zhu6BLSuG6sEThu4jDtW/hurfhurBzRMO0W+G6rkvhu5ZBQ24vw4xv

Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]