(vhds.baothanhhoa.vn) - Tuấn bấm còi bíp, bíp khi qua ngã tư phố để báo hiệu mấy đứa nhỏ tránh xe cho an toàn. Xuống xe, vài ba bà bán rau bên đường liếc nhìn Tuấn bằng ánh mắt soi mói, mà chỉ cần Tuấn ngoảnh mặt đi là lại một tá những chuyện xì xào qua lại.
4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qeG6reG6suG6tOG6tuG7reG7sXLhuqnhuq3hu4/huqnDlG3hu7FlcuG7s8O14bqzZcO0beG7sWVy4buv4bqu4bqzZcO0beG7sWXhurDDguG7m+KApmXhuq0v4buP4bqp4bqtL+G6suG6tOG6tuG7reG7sXLhuqnhuq0vc+G6ueG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquU+G7k2bDtMSR4bqpLsOCbuG7sWXhu49u4burZcO1dnRl4buPdeG6ruG6s2Xhu4914bquZcawc3Rl4bqww4JmZeG7sXLDrGXhurRCZeG6rnPhu7Nl4buR4buhZeG7j2fhu61lc3Thu5/DgmXhu6tuw4pl4buRQ2Zl4buxc3hl4bq04bq2Z+G7sXNl4bq84buTZcO1c+G7rWVm4buxZeG6tOG7rWjhu7HhurVlM8OC4buz4buxcmXhurzhu5PhurNl4bq4aHRl4buPZmXhu49oZeG7j2fhu7Fl4bq2ZsOCZeG7j+G7m+G7sWXhu5FC4bqg4buxcmXhu6l04budw7Vl4buxc8O64buxZS7Dgm7hu7Fl4buPxKnhu7FyZWfhu7FzZeG7q+G7ieG6tGXhurLhu610ZeG7q+G7r3ThurNl4buraGXDtXPhu6Vlw7Vv4buxZS7Dgm7hu7Fl4buxcuG7rcOt4buxc2Xhu6tq4bq0ZeG7kXRl4bupaGXhu6lpdGXhu6vhu7fhurRl4bq0Z2Xhu7Fzw4nhu7FyZcO1c8OCw4rhu5/hu7Fl4bq8w7pl4bq8aOG7rWXhurDDgmZl4bupaXThurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhuq3hurLhurThurbhu63hu7Fy4bqp4bqt4buP4bqp4bqtdOG7q3Jlw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkWV0w5Xhu5Phu7HhurThu5PhurZlw7RzdMO04buTxJFl4bqy4bq0w4rhu6nhu5PDoMSR4bq6dMO04bq0c+G6sWXhu4PDqcOp4bqu4bq84bq3ZXPhu5N0cnPhurThurFl4buBw6rhur3huq7hurzhurfEkWXhurLhurbDtcOgxJEvL8O1w7Thu7HhurXhu49m4but4bq0c2bhu7Fzc+G7rWbhurXhurjhu7Evw7Thu5PhurLGsOG6tOG7reG6ri/hu7Hhu5PhurrhurIv4bq74bq7w6nhu4Uv4bq7w6nhurvDtOG7geG6u8Op4bq9w6nhur/hu4HhurThur3hu4Hhu4fhu4Hhu6nhu4Mt4bq7LeG6vWbDquG6u8O14bq74bq94bq94bq1xanhuq5yxJFlZuG7qeG6tMOgxJHDlG3hu7FlcuG7s8O14bqzZcO0beG7sWVy4buv4bqu4bqzZcO0beG7sWXhurDDguG7m+KApsSRZeG6unTDtOG6tHPDoMSR4buDw6nDqcSRZXPhu5N0cnPhurTDoMSR4buBw6rhur3EkWUv4bqp4bqtL+G7j+G6qeG6rS/hurLhurThurbhu63hu7Fy4bqp4bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpLWVGdGXDtXPDrWXhu4904bud4bq0ZcO14buvZcO1Z3Rl4bq84buTZeG7q2hlw7VDZcO1dnRldOG7sXNleHThurVl4buqaGXhurjhuqJlw7Vz4bu14buxcmXhu7Fow4pl4bqww4Lhu5tl4bux4buvZcODZeG7kW3DgmVuw4pl4buxc+G7peG6r2Xhu6ho4burZXLDumXhu6toZcO1w61l4buxcmjDimXDtUNl4bq0c27DimXigJzDtUVmZeG7keG7r+G7sXJlw7VodGXhurRz4buT4bux4oCd4bqv4bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpLWXDlXPDucOCw6Jl4buPbcOKZXJ04bqgZcO1Z3Rl4buPd+G7sWXhu4/DgsO94buxZeG7qcOzw4LhurNl4buPw4LDveG7sWVydGbhu7Fl4bux4buvZeG7kW/DiuG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeG7quG7t+G6tGXhu49oZcawc2fDtWXhu6lpdGXhu6l04bud4buxZeG6tHPhu63hu4nhu7Fy4bqxZS51ZeG6tMOC4bu5dGXDteG6quG7sXJl4buRw6xlw7Xhu69l4bq0dOG7o+G7sWXhu6vDgmZl4buRbuG6tOG6s2Xhu6vDgmZl4buxc2jhurNl4burw4JmZeG6vOG7k+KApmXGsHPDveG7sXJl4buPdOG7neG6tGXhu4/DgsO94buxZeG7j2fhu7Flc2bDimXhu6lo4burZcO1c0PDtWXhurRCw4DDtWVyw7pl4buraGXhu6nhu4nhu6tl4bq0dOG7o+G7sWXhurRz4bud4bqzZeG7q8O64buxc2Xhu6lo4burZcO1w61l4buR4bqgdGXhurjhu43hu7Flw7VDZeG7sXJzw6jhu61l4bq2w4DhurThurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnGr+G7oWXhurREZcawc3Rl4bq44bqiZcO1c+G7teG7sXJlLsOCbuG7sWXhu6vDgmZl4buxc2hl4bq44bujZcawc8OCZeG6rnPhu7PhurNlc2Z0ZeG6uOG6omXDtXPhu7Xhu7FyZcO14bqq4buxcmXhu5HDrGXhurZu4bq0ZcO14buzZXLhu4nhu7FyZXN2ZmXhu5Hhu7Xhu7FyZeG6uMOAdGXhu49oZcO14but4bux4bqzZeG7keG7r+G7sXJlcuG7r+G6rmVyw7plw7Xhuqrhu7FyZXPhu4vhu7FyZXNndGXhurhoZeG7keG7r+G7sXJlw7Vm4butZXPDgeG7sWXhu4/DuuG7sXNl4bq0c0LhuqDhu7Fy4bq1ZU7DimXhurjDs8OKZeG7q2hlw7Xhuqrhu7FyZcawc8O94buxcmXhurJm4butZeG6vOG7r2Zl4buRQuG6osO1ZcO1Z3Rl4burZ8O1ZeKAnMO0beG7sWVy4buv4bqu4bqzZcO0beG7sWXhurDDguG7m2XhurZmZeG6rnPhu7PigJ1l4bq04bq24but4buxcmXDteG7reG7sWXhu6vhu4nhurRl4buxc3Thu6PDgmXigJzDtG3hu7FlcuG7s8O14oCdZcODZeG7kW3DiuG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qS7Dgm7hu7Fl4buxcnPhu6dlw7Xhuqrhu7FyZUPDteG6s2XGsHPDgmXhuq5z4buzZeG6vEJmZcO14bqq4buxcmXhu6loZeG6uWXhurRzw73hu7HhurNlw7XhuqhmZeG6uWXhurzDrGXhurRzw4Lhu7fDtWXhurllc8OCw4rhu5/hu7Flw7XhuqhmZeG6tOG7peG7sXPhurVlLGbDgmXGsHN0ZeG6smfhuq5l4buxc8Oz4bquZeG6uGjhu61l4bq0c2jhu7FzZeG6rnPhu7PhurNl4bq24bu1dGXDteG6quG7sXJl4burw4B0ZeG7qeG7m+G7sWXhuq5zQuG6oOG7sXLhurNl4buRQuG6osO1ZXLhu4nhu7Fl4burZ8O1Zcawc8OCZeG6rnPhu7PhurNl4burbsOKZeG7seG7i+G7q2Xhu7Fmw4plw7VzQ2Xhu6tuw4rhurVlLGbhu61lc3dl4bquc23hu7Fl4buPdOG7n+G6tOG6s2XhurDDguG7m+G7sWXhu6tu4bq0ZcO1Z3RlcuG7s8O14bqzZcO1Z3RlcmfDtWVzd2XDteG6quG7sXJlw7VzdeG7sXNl4bupaGXigJzDtG3hu7Fl4bqww4Lhu5vigJ1l4buRQuG6osO1ZeG7sXPhu6XhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqkxaOG7rWXhu7FzaOG6s2Uuw4Ju4buxZeG6uOG7jeG7sWXhu6tm4buxcmXDtWd0ZeG7j0PDtWXhu4/hu7N04bqzZeG7j8SQw7Vlw7R3w7XhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqktZTHhuqJlw4F04bqzZcO1w4Hhu6tl4buxQsOAw7Vlw7VzQmbhuq/huq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqktZeG7kOG6onRl4buT4burZcO1c+G6pOG6tOG6tWXDleG7r2XDtXPDgsOK4buf4buxZXLDumXhu6toZeG7q8O64buxc2XDteG7r2Xhurjhu5dlxrBz4buvZcO1c8O5w4Jl4bq4w7PDiuG6r+G6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qS1lLnPDumXhu6tuw4plw7VndGXhu49oZcODZeG6rnPhu7Nl4buR4butaeG7sWXhurThurbhu5vhu7Fl4buxc2hl4burw7rhu7FzZeG6tHXhurNl4buR4bqk4buxcmXhu6loZeG7qeG7ieG7q2XDtXPDgsOK4buf4buxZeG6tHPDs+G6tOG6tWXhu6hv4buxZeG7sWjhu61l4bq0c27DimVzd+G6s2Xhu6vDuuG7sXNlw7Xhuqrhu7FyZeG6tHNt4buxZeG6tHN04buf4bux4bqzZcO1c2jhu61lc3h0ZcO1w4N0ZeG7q8OD4bqzZW7DimXhurjDs8OKZeG7q2hl4bqyZsOCZeG7qULhu7FyZeG7q8O64buxc2XhurRzw7pl4bqy4butdGXhu6vhu6904bqzZcO0dmXhurzhu5nhurRl4buR4bqoZcO1c8OCw4rhu5/hu7HhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqktZeG7juG7s2Xhu7Hhu69l4bq0w7Phuq5lw7Vz4butZeG6sMOC4buT4buxZeG7kXThurVlLGfhu7FyZeG7sWbDimXhu5Phu6tl4bq2ZmXDtXNBZeG7sXLDrGXhurRCZeG7q8OCZmXDteG7reG7sWXDtWfhurNl4buPw63hu61l4buR4buhZeG6uOG7o2Xhu6vDuuG7sXNl4bupaOG7q+G6s2Vzd2XDtXbhu7Fl4bux4buvdGXhu6vhu6/DteG6sWXigJzDlG3hu7Fl4bquc+G7s2XDteG7r2Xhu4904bud4bq0ZeG7qWjhu6tlw7VnZcawc8O94buxcmXhu6toZeG7qWjhu6vhurVlSGXhu6toZeG7q2jDimXDtG3hu7Fl4bqww4Lhu5tlw7VzQ2Xhuq5z4buzZeG7keG7ncO1c2Vyw7rDouKAneG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qTvhu7V0ZeG7scOJZuG6s2XDtWd0ZeG7sXNoZcO94buxcmUuZ+G7q2XDteG7r2XDtWd0ZcO1RWZlc2jhu7FyZeG6suG7ieG6tGVuw4pl4buRxKnhu7FyZcawdGZlxrDDumbhurNl4burw7rhu7FzZcawc8O94buxcmXhurRzw4Lhu5tlc3dl4bupaOG7q2XDtUVmZcO14bu54buxcuG6s2Xhu49oZeG6uOG6omXhu6nDrOG7rWXhurZmZeG7q2rhurRl4bupw4LDveG7seG6s2XhurThu61o4buxZeG7seG7r3Rl4buP4buv4buxcmXhu7Hhu690ZXJ04buvZeG7k+G7q2XhurbEqeG7sXLhurFl4oCcRnRlw7Xhuqrhu7FyZeG7sXNCZeG7sXNoZeG7q2jDimXhurRzw7pl4bq0c+G6omXhurRzw4LDiuG7o+G7sWXhu7FyQuG6oHRl4bq0ZmXhu6vDg2XhurZmZcO1c+G7neG6tGXhu5Hhu690ZXPhu53hurThurVl4buS4burZcO14bqq4buxcmXDtXPhu6Vlw7VC4bqgdGXhurbhu7V0ZeG7kXRl4buxc2bhu7FzZcO1c+G7rWXDiuG7m+G7sWXDtXPDgsOK4buf4bux4oCd4bq1ZcOVc+G7pWXhurjDumXhurRzbsOKZeG7q8O64buxc2XGsHPDveG7sXJl4bq0c8OC4bubZXN3ZeG7qWjhu6tl4bux4bub4buxZXN3ZeG7seG7r3Rl4bur4buvw7XhurNl4bux4buvdGXhu6vhu6Vm4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpLWXhu7BzQuG7sXJl4burw7rhu7FzZcO1c8OtZeG6tHPDguG7m2Vzd2Xhu4/hu4nhu7Fl4burZ3Rl4bq0w73hu7Fl4bqybeG7seG6s2XDteG6quG7sXJl4bq4aHRlw7Vz4bqsw7Vl4bq04bq2dOG7n8OCZeG7keG7teG7sXJlw7V24buxZXLDuuG6tWVTw73hu6tl4bq04bq2QsOAw7VlZuG7sXNlw7Xhuqrhu7FyZeG7seG7r3Rl4bq4w4B0ZcO94buxcmUuZ+G7q2XDteG7r2XhurRzxKnhu7FyZeG7k+G7q2Xhu7Hhu69l4bupaOG7q2XhurRq4buxcmXhu4/hu7dlw7VFZmXDteG7ueG7sXLhurNlw7VzQ2XhurRzw4Lhu5tl4burQsOA4buxZXLDumXhu6toZeG7sXNoZXN3ZeG7seG7r3Rl4bq0c+G7neG6tWXhu6poZeG7q8O64buxc2XhurRzw4Lhu5tlZnRl4bupaOG7q2Xhu6loZeG6sMOCw4rhu6Phu7Fl4burw7rhu7FzZcO1c0Nl4buxc+G7peG6teG6teG6teG6tWXhu6nhu4nhu6tlw7Vzw4LDiuG7n+G7sWXhurRzw7PhurTDouG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeG7sHJz4buTZXNmdGXhurjhuqJlw7Vz4bu14buxcmXDtXPDgsOK4buf4buxZeG6sMOCZmXDtXPDgsOK4buf4buxZeG7qWl04bqzZcO94buxcmXhu7Hhu7d0ZcO1w4Jl4buO4bqk4bq0ZeG6tERl4bq04bq24but4buxcmXhu7FzaGXhu49Cw4DDtWXhurZmZcO1QuG6oHRl4buPw63hu63hurHhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqktZeG7qsO64buxc2XDtG3hu7Fl4bqww4Lhu5vhurNlw7Rt4buxZXLhu6/huq5l4burw4B0ZeG6uOG7o2Xhu5Ftw4plw4PhurNl4bquc8OtdGXDteG7r2XhurDDgmdl4bq04bq2w7rhu7FzZXN2ZmXhu7Fzw7Phuq7hurNl4burw4B0ZeG7kW/DgmVzd2XhurLhu610ZeG7q+G7r3Rlw7Xhuqrhu7FyZcO0cGVzdOG7ocOCZeG6tHPDvXThurVl4buqaGVzZnRl4buRQ2Zl4bq0w4LDiuG7n+G6tGXhu5Hhu7N0Zcawc8O94buxcmXhu5FC4bqiw7Vl4bq0c2d0ZeG7keG7t+G6s2VyauG6rmXDtUNlw7VzaOG7rWVzeHRl4bq0c23hu7Fl4bq0c3Thu5/hu7HhurNl4burw7rhu7FzZeG6suG7s+G7sXJl4bq04buz4bq04bqzZXJ04bqk4bquZeG7kULhuqLDtWVyw7pl4bq0c8O6ZcO14buzZXLhu4nhu7FyZXJ04bqk4bquZXN34bqzZeG6suG7s+G7sXJl4bupbcOCZeG7ieG6tGXhurbhu7V0ZXN3ZcO14bqq4buxcmXhurRC4bqg4buxcuG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qVNmdGXhurjhuqJlw7Vz4bu14buxcmXhurRqw7Vl4bupQsSCdOG6sWUuc8O6ZcO14bqq4buxcmXhu5Fo4buxc2Xhuq5zw610ZeG6uMOzw4pl4bq0c8O9dOG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rkbDguG6tHPhu63hurbEkeG6qeG6reG6suG6tOG6tuG7reG7sXLhuqnhuq3hu4/huqksw4Hhu7Fl4buQw7rhu7Fz4bqtL+G7j+G6qeG6rS/hurLhurThurbhu63hu7Fy4bqp4bqtL+G6ruG6qQ==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]