(vhds.baothanhhoa.vn) - Xăng dầu liên tục tăng giá khiến các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cũng nhanh chóng tăng theo, gây ảnh hưởng trực tiếp đến “túi tiền” của người dân. Và với nhiều gia đình, việc phải cân đối chi tiêu trong những ngày “bão giá” thực sự khó khăn.
4bq/4buvw61ocOG7uW7DicOJ4bqtZ0QxduG6uOG7uXNn4buB4buuw4NwaOG7ucOydmhwb3Dhu69ocnZocOG7r+G6quG6vy/hu6/DreG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu65zbnFn4buBxIPDtcOB4butaHHhu5vhurpo4bu5duG7pcOBaOG6uOG6vnBo4bq4w7XDgeG7rWjhu612b2jhu7fhu6924bunw4FocG9waEHhu5Phurho4buvw7PDgeG7rWjhurh24bul4bq6aHHDisOB4butaOG6uOG7r3bhu6fhurho4buI4bun4bq6aHDhu4bDgeG7rWjDgeG7r27DgeG7r2hw4buv4bqgw4Hhu61o4bq4w7XDgeG7rWjhurjhu69zw4DDqWjhu63hu5fhu4ho4buNw4Hhu69o4buv4buCQsOB4butaOG6uEVHcGjhurh24bunRGhy4bunw4Fo4oCc4bq44bq8dmjhurh2xanDgeKAnWhw4buAbmjDgeG7reG7guG6qHZoceG7l8OB4bq5aOG6o8OzaMON4bqsdmjDgeG7r3bFqeG6umjhu612bmhyeMOB4buvw6low412xrBwaEThu6/hu412aHDhu5fDgWhy4bq2dmhw4buvdmjhurh24bul4bq6aOG6uEXDgMOB4butaMOB4buvScOB4butaMOB4butw7Phu4ho4oCc4buh4buPw4Bo4butdm/igJ1o4bq44buvR3Bow4lHaOG7t+G7r+G6oGjhu7fhu6/DtcOB4bq54bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdE4bugw4Bx4buIZ+G7geG6v+G7oeG7geG6v3ZB4butaHDhu7luw4nDieG6rWd2UHPDgeG6uHNFaHHhurjhu6/hurpB4buhZ2jDieG6uOG7iOG7uXPhuq1nw4x2ceG6uOG7r8SRaGxpaUThu4plaOG7r3N24but4buv4bq4xJFoxKnDrGtE4buKZWdow4lFcOG6rWcvL3Bxw4Hhurnhu6Fuw4Dhurjhu69uw4Hhu6/hu6/DgG7hurnDjcOBL3Fzw4nhu7fhurjDgEQvw4Fzw4zDiS/DrMOsaW0vw6zDreG7i3Fpw61qw6zDrMOsa+G6uMOsbOG7i2zhu7ltLW7DgeG7ry1xdi1w4buvw4Dhurnhu7VE4butZ2hu4bu54bq44bqtZ+G7rsODcGjhu7nDsnZocG9w4buvaHJ2aHDhu6/huqpnaMOMdnHhurjhu6/huq1nbGlpZ2jhu69zduG7reG7r+G6uOG6rWfEqcOsa2doL+G7geG6vy/hu6Hhu4Hhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0RQbkThurh2w4DDgWfhu4Hhu6x2b2hw4buNaOG7r8Ozw4Hhu61o4buv4bqgbmjhurjDtcOB4butaOG7t+G7r3bhu6fDgWjDgeG7r3bFqeG6umjhu612bmhyeMOB4buvaEThu6/hu412aOG6uHhBaHBvcOG7r2hww7Thurho4butduG7jUFocOG7r3Zo4bq4duG7peG6umjhu7fhu692aHJ2aHDhu6/huqrhurlo4bq94buMw4Hhu69oQXbDgeG7r2jhu6/Dg25o4bq4Rmh2w4HhurhzRcOBc+G6uMOq4bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdE4bugw4Bx4buIZ+G7gS1o4bugw7No4bu5w7NBaOG7rXhoQcOzaOG6uEZo4bu34buvdmhydmhw4buv4bqqaMONxalocuG7p8OBaOG7rXbhuqhocOG7hGjDgeG7reG7o8OBaMOB4but4bqmaOG7ueG7o0Fo4buh4bujQWhB4bq04bq4aEF4w4Hhu69o4bq44buv4bunw6locOG6oGhyecOB4buvaMONw7PDgGhw4buv4bq64bujw4Fo4buheWjDtcOBaMOJb8OB4butaOG7r27hu4ho4bu34buv4bqww4Hhu61k4bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdE4bugw4Bx4buIZ+G7gS1oMeG6sHZocm7DgeG7rWhy4bunQWjhu7nDsnZo4bq4dsWpw4Fo4bq44buvRm5ocnZocOG7r+G6qmjhurDDgeG7rWjDsuG6uWgg4bquaEXDs8OB4butaEFuw4Hhu61ocnZow4HDtUFo4bq4RcO1QWjDgeG7reG7r3jDgWhy4bqyw4Hhu63DqWhB4bq6bmhw4bqgaHDhu69udmhx4bub4bq6aMO1w4Fow43huqx2aHfhurho4butdm5ow415w6lo4bq44buv4bulQWjhurh3aOG6uOG7r3nhurjDqWhw4bqiw4FocOG7r+G7gm5oQeG6um5ocuG7guG6qnBocuG6smjDtcOBaHDhu6/DgGhw4buvb+G6umhBw7NocOG7r8O9aHDhuqLDgWhw4bqgaEHGoeG7iGhy4bqyw4Hhu61o4bu5w7pocuG7l+G7iOG6uWhQ4buEaMOB4buv4buCaOG7t3bhu6nhurpo4buheWhyb8OB4buvaEXhuqZ2aMah4buI4bq5aCPhu6/hu4LDgeG7rWjDgeG7r+G7o0Fo4bu5w7J2aOG6uOG7r3ho4bu34buv4bqww4Hhu61o4bq44buvduG7p+G6umhy4bqyw4Hhu61ow4HDs8OA4bq54bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdE4bugw4Bx4buIZ+G7gS1oMeG7r3ho4buKw7XDgeG7rcOpaHHhu5vhurrDqWjhu61uaOG6uMO1w4Hhu61o4butdm9o4bu5duG7pcOBaOG6uOG6vnDDqWhy4bub4bq6aMONw7PDgGjDgeG7reG6uuG7iOG7pcOBaOG7uXbGsOG6umjDieG7jcOBaOG7iuG6usah4bq4aOG6uMO1w4Hhu61o4bq44buveGjhu6/Ds8OB4butaOG7r+G6oG5oROG7r+G7jXZo4bq4w7XDgeG7rWjhurjhu6/hurB2aOG7ocOz4bq54bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdE4bugw4Bx4buIZ+G7gS1oUsOzw4Hhu69o4bu5w7Now43hu53hu4jDqWjDgeG7r+G7gsOB4butaOG6uMO1w4Hhu61o4butdm9o4bq44buv4bunaMOBw7Phu4ho4bq44buveGjDieG6qmjEkOG6um9o4bqww4Hhu61o4bqmduG6uWhOdmhy4bqodsOpaHBuw4FoceG7m+G6umjDrGjhu7l34bq4aEHDs2jhurjDtcOB4butaOG7r+G7mcOBaOG7reG7m8OBaOG7oW5oQeG7guG6pnZow4Hhu63hu694w4Fow4nDgGjDjeG6rHZo4bq4ReG7guG6rHDhurloUuG7p8OBaEHhurrhurZ2w6lo4buh4bq04bq4aHBuw4Hhu69ocOG7hsOB4butaOG6uMO1w4Hhu61oQeG6tOG6uMOpaOG7r252aMOB4but4buveMOBaOG6sMOB4but4bq5aCDhurJ2aEHhuqxoRW7hurrDqWhww4DDgWhwb2jhu7fhu6/hurDDgeG7rWhw4bqgaOG7rXho4bu34buv4bqww4Hhu61o4bq4w7XDgeG7reG6uWjhu7bhu6/hurDDgeG7rWhB4bq6bmjhu7fhu6/hurDDgeG7rWhy4buC4bqqcMOpaEHDs2hB4bq6bmjhurjhu694aOG7iuG6oOG6uGhF4bq64bq04bq44bq5aE52aHLhuqh2w6loQeG6um5o4buvbnZow4Hhu63hu694w4Fo4buvw7PDgeG7r2jhu6/DgG5o4bu5w7NBaOG7rXZuaMONeWhBw7No4buhw7No4buhb8OBaEVu4bq6aHDhuqLDgWjhu7fhu6/hurDDgeG7rWhB4bq64bq2w4Fo4buhb8OB4bq54bq/L0Thu4Hhur9EaHDhu7luw4nDieG6rWdE4bugw4Bx4buIZ+G7gS1o4busdm9ocOG7jWjhu6/Ds8OB4butaOG7r+G6oG5o4bq4w7XDgeG7rWjhurjhu694aEF4w4Hhu69o4bq4duG7p+G6uGjhu7d2xrBBaHDhu692aOG6uHbhu6Xhurpo4bq44buv4bqwdmjhu6HDs+G6vy9E4buB4bq/RGhw4bu5bsOJw4nhuq1nROG7oMOAceG7iGfhu4EtaCPhu6/hu4LDgeG7rWjhurh24bun4bq4aOG7t3bGsEFo4bu3duG7qeG6umjhu614aOG7r+G7jWjhurDDgeG7rWRoI+G7r8OzaEF4w4Hhu69o4buK4buCbmjDgW7hu4hocOG7hsOB4butaHLhu5fhurpoROG7r+G7jXZow7XDgWjhurh24bul4bq6aOG7r8OAbsOB4butaEThu6934bq5aOG7ruG6sEFow4Fu4buIaHJ2aHDhu6/huqrDqWjhu63hu5NEaHLhu4LhuqpwaEHhuqxo4bq44bqwQWjhu6F24bupw4Fow4Hhu63DgMOBaOG7ueG7l+G6umjhu7nDtEFoQeG6rHZocOG6oMOpaHJ5w4Hhu69oQeG6um5ocOG7r8OAaHDhu69v4bq6aOG7isOAw4Hhu61o4bu5w7J2aOG6uOG7r+G6sHbDqWjhurjDtcOB4butaOG7rXZvaOG7r+G7mcOBaEHhurThurho4bq4RcO1QWjDgeG7reG7r3jDgWhB4bqkdmhw4buXw4Fow4nDgGjDjeG6rHZo4bq4RcOAw4Hhu61o4bq44bun4bq44oCmaCPhu6/hu4LDgeG7rWjhu6/hurBBaMOBbuG7iGjhu7fhu6/hurDDgeG7rWhB4bq6bsOpaOG6uOG7r3hoQW52aHDhu4bDgeG7rWhE4buv4buNdmhB4bq6bmjhurjhu6/hurB2aOG6sMOB4butaOG6pnbhurloQHjDgeG7r2jhu612w7NoReG6snZow7XDgWjDiW7DgGhw4buGw4Hhu61ocuG7guG6qnDDqWhw4buv4buEaEHGoeG7iGhy4buEbmjDgeG7r8SCaOG7t+G7r+G6sMOB4butaMO1w4Fo4bq64bq2w4Hhu61ocuG7gGhw4buvxqHhurho4bu5w7NBaMOJbsOAaHDhuqZo4bq44buv4bupaEThu69v4bq4aOG6uEV24bupw4HDqWhF4bqydmjDjeG6qmhw4buv4bqyw4Hhu61ow4Hhu6/Ds2hwb3ZoMeG7r27DgeG7r2jDgUluw6locnZo4bu5w7NBaMONxqHhurhow43hu41ocOG7jWjDgeG7rcOz4buIw6low7XDgWjhurrhurbDgeG7rWjhurjhu69uw4Hhu69ocsOyQWjEkOG6um9ow4nhuqpo4buNw4Hhu69o4buv4buCQsOB4butaMOJ4buEcGjhu7fhu6/EgnPhurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBLWjhuqPhu53hu4ho4bq44buveGjhu6HDs2jDgeG6oHZocG9waHDDgMOBaHLhuqDDgeG7rWjhurjhu6/hu6VBaOG6uHbFqcOBaMO1w4FocnbDqWhy4bupaHDhu692aOG6uHbhu6XhurpocOG7r8OAaOG6uOG7r8OA4buNdmhBb3bhurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBLWg6w4Hhu61o4bq4d8OB4buvaOG7inNBw6low43huqpocOG7r+G6ssOB4butaMOB4bqgaHDhurDDgeG7rWjDgeG7r+G7l8OBw6lo4bq44buvb8OB4butaHJ2aOG7ucOzQWhy4buAaMOB4butw7Phu4hocOG6sMOB4butaEHhuqx2aHLhu4LhuqpwaOG7r+G6psOBaEHhu4Lhuqh2aOG7r252aOG6uEV2xrDhurpocuG6ssOB4butaEHDs2hE4buv4buNdmjhu7nDgGhw4buv4bq64buIxrDDgWjhu6/Dg3Bo4buvw7PDgeG7r2hw4buvw4Bo4buvbnZocuG7hG5ocMOAw4HDqWhF4bqydmjhurjhu694aOG7isO1w4Hhu61o4buKc8OpaHJvQWjhu4pvw6lo4buhw7LDgWjhu6HDqOKApmhw4bqiw4FocOG6oGhy4buC4bqqcGjhu6Fuw4Bow4Hhu6924bul4bq6aHLhu5fhurrhurlo4bug4buNw4BocMOAw4FocuG6oMOB4butaOG6uOG7r+G7pUFo4bq4dsWpw4Fow7XDgcOpaMOB4but4buv4buzaHDhu4bDgeG7rWjhu7fhu6/huqBocOG7r8OAaOG7ocODw4Fow4HhuqDhurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBLWgx4buv4bunaOG7oeG7l+G7iGjhu6124bqoaOG7ocOzaOG6uHfDgeG7r2jhurjhu6/hu6dow4HDs8OAZGgxdmjDjXZow4Hhu63Ds+G7iGjDgcOzw4BocOG7hsOB4butaHLhu4JuaOG6uHbDgWjDjcWpaHDhu6924bunw4Fo4bq4RW7DgeG7r2jhurhF4bulw4Fo4bq44buv4bunaOG7rXbhuqx2w6loReG6snZo4bu5w7JBaEThu69v4bq4w6lo4buvw7PDgeG7rWjhu6/huqBuaOG6uMO1w4Hhu61o4butdm/igKZo4bq4eMOB4buvaOG7r3jDgeG7r2jDgcOz4buIaOG7t+G7r+G6sMOB4butaEThu6/hu412aMOB4butw7Phu4hoQeG6tOG6uGjDgeG7rcOz4buIaOG7r252aHLhu5fhurpoQcOzaOG7ocOzaHDhurZocuG7guG6qnDhurlo4bu44buC4bqmw4Hhu61o4buv4buC4bq6aHDhu4BuaOG6uOG6sHZow43huqx2aOG7ocOzaEHhuqR2aOG6uOG7r2/DgeG7rWhw4bqgaOG7r+G6psOBaOG7oeG6tsOBaOG6uEV2xrDhurpocuG6ssOB4butw6loROG7r+G7jXZoccOzw4Hhu69oQeG6tOG6uGhE4buv4bubw4FoQeG6um5o4bq44buv4bq64bq2cGhydsWp4bq6aOG6uEV5aOG7ocaww4Hhu69ocOG7r8OAaOG7ocOz4bq5aEDDs2hBeMOB4buvaOG7rXbDs2hF4bqydsOpaHLhu5fhurpo4bq44buv4bupaOG7ucOzQWjhurjhu6/hu6VBaMONdsawcGjhu614aHLhu6locOG6oGjhurh2xanDgeG6ueG6vy9E4buB4bq/RGhw4bu5bsOJw4nhuq1nROG7oMOAceG7iGfhu4EtaFDhuqBo4bu34buvdmjhurjhurB2aEThu6/hu412aOG6uEdo4buvw4NwaOG7ucOydmhwb3Dhu69ocnZocOG7r+G6qmjhurjhu6/hurB2aOG6sMOB4butaMOy4bq5aFDDtOG6uGjhu6124buNQWhB4bq04bq4aMOJ4bq2aOG6uOG7r+G7hMOpaOG7rXbhu41BaHDhu692aOG6uHbhu6Xhurpo4bq44buv4bqwduG6uWjhu6DhuqzhurhocuG7guG6qnBocuG6ssOB4butaMOBw7PDgGjhu69u4buIaHLhurLDgeG7rWjGoeG7iOG6ueG6vy9E4buB4bq/RGhw4bu5bsOJw4nhuq1nROG7oMOAceG7iGfhu4EtaDHhu6/hu6do4buhw7NocnnDgeG7r2hww7Thurho4butduG7jUFocG92aOG7rXjDqWjhu6HDs2jDjUZuaEHhuqx2aOG7oeG7jcOAaMOB4buvw7NoQXjDgeG7r2jDtcOBaOG6uHbhu6Xhurpo4bu34buv4bqww4Hhu61o4buvw4Buw4Hhu61oROG7r3docOG6pmhBw7Phurnhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0Thu6DDgHHhu4hn4buBLWhhaOG6uOG7r3jigKZo4bqww4Hhu61oROG7r+G7jXZocuG7qWjhurjhurB2aOG6uHfDgeG7r2jDgUluaHDhu6/hu4ThurloQMOzaOG6uOG7r+G6sHbDqWjDjcOzw4Bow7XDgWjDiW/DgeG7rWhydmjhurDDgeG7rcOpaMO1w4FoQXho4bq44bqwQWhw4buv4buEaOG6uOG6sHZo4bu34buv4bqww4Hhu61oQeG6um5ocuG6smjDtcOBaMOJb8OB4butaEJow4Hhu63DgMOzdmhy4buX4bq64bq5aMOVw4Fo4buKw4DDgeG7rWjhurjhurB2aMON4bqsdmjhurDDgeG7rWhFbmhx4bqyw4FoQcah4buIaHBvdmhw4buX4buIaHDhu43DgeG7r2hw4buAbmjhurDDgeG7rWjhu7nDsnZoQeG6tOG6uGhw4buv4bqkw6locOG6osOBaHLGoeG6uGjhurhF4bq2w4Hhu61ocOG6uuG6tnBo4bu54bulw4Fow43hu492aMOBw7RBaOG7r8Oy4bq4aEVu4bq6w6locOG7r+G7hGhw4buEaOG6uHjDgeG7r2jhu694w4Hhu69ow4HDs+G7iMOpaHLhu6fDgWjhurh2xanDgWhB4bq6bmhFbuG6umhw4buGw4Hhu61o4bq44bq2w4HigKbhur8vROG7geG6v0RocOG7uW7DicOJ4bqtZ0RO4bq64bq44buvw4BFZ+G7geG7tuG7r2/DgeG7r2jhu7jhurRw4bq/L0Thu4E=

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]